Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 8 MAART 1941 BINNEflUIIID HUTEMUM BALKAN De aardbeving te Lariua 4IM BmiZBH VERWOEST Over AtfaMte iKndt gemeld dat icn evolge van de aardbeving wette liasa in de vorige week getroffen beeft niet mind dan 4000 van de 000 inuzen deaer stad verwoest lii Noe een aardbeving Te Bariad MoMau is gisterochtend vioe een korte do hevige aardbeving gevoeld aldus meldt het AJ P uit Bodcarest Amsterdamsche wel Iiouders uit hun functie ontheven Slykens een beridit 1 de Deutsdlie Zeitung in den Niederla nden heeft de Hykscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van par 8 van zyn vierde verordening jir 108 40 over bijzondere beituursre tetyke maatregelen van 20 Augustus 1940 de Amsterdamscfae wethoi ers Kropman Van Heurs Franke en Walrave Boissevain van htm functie on Hieven AZ1 £ DE VKDESCONFERENm TEtOKia JkANZKNLWKB VOBDBUNG NAAB PfcF IW ITI KV B BEGKUNG Afstand vao deelen van Karobodja en Lao Het bureau voor de jilichtmgen te Tokio heeft gisteravond om 19 uur ee Biededeelmg uitgegeveti omtrent de vredesonderhandelin o tusschen Thdu land en Fransch Indo China De mededeeling luidt aU v lgU De Minister van BuitenlandscheZaken Malsoeok heeft den ThailandscheB üewteiachtigde prlrtsVanvaidyaJtara VaravalTi heden Bridda oriiv ifèft van 15 uur SO taf 16 uur en den Franschcn gevolmachtigde ambassadeur ChariesArsène Henry van 16 tot 17 uur Hijveerde besprekingen betref fendpdeUilpunten van het bemiddelinKplan dat is ingediend voor de Jap n iche regeering Als resultaat vandc e besprekmgen zyn aanzienlukevorderingen gemaakt in de richtingvan een defmitieve regeling Uit berichten die uitgegeven ly nvoor deïc mededeeling van het bureaudaarin genoemde detai unfen niet geacht werden nog een hinderpaal tekunnen vormen voor een uiteindeiükeregeling Welingelichte kringen geloofden dat nog gisteravqpd of heden op ziin laatst op deze nog resteerendppunten overeenstemming bereikt zouworden De Japan Times veronderstelt iat de vrcdeavMhMu den tusschen bcfde landen ojn zullen behelzen afstand van een deel van Kambodja en Laos aan Thailand Als resultaat van rd overeenstemming betreffende hM Japansche bemiddelmgsvoorstel hebben zoowel deThaiiandsche als de Fransche delegatieinstructies gezonden aan de in de omStreden gebieden liggende troepen zoomeldt Domei teneinde ieder mogelijkheid van eventuecle incidenten te vergoeden Vertrek van Amerikanen bH bet Verre Odsten Gistermiddag iijn 320 vreemdelmgen met de Tatsoeta Maitie napr de V r Staten vertrokken dus meldt Domei Onder hen bevonden zich 25 Amenkaansche zendelingeli ü m dr A K Seischauer met vrou en dochter Dr Reischauer was m 1905 naar Japan gekomen waar hy verschillende functies beltleedde by hof Tokio Womens Christian College Voorts bevond zich onder vertrekkende ds C M Warren met zijn vrouw dië 42 jaar in Japan hadden doorgebracht kis vertegenwoordigers van de Amenkaansche commissarissen voor buitenlandsche missies VoMeening te Taklo Het ophanden zijnde einde van de conferentie te Tokio wordt m politieke kringen en in de pers te Tokio levendig begroet als een succes van de Japansche buitenlandsche politiek Deze SoUtiek is er m geslaagd 200 wordt in okio verklaard voor de betrokken taten een bevredigende oplossing tot tand te brengen Al heeft Thailand ook niet al zyn wenschen kunnen verwezenlyken dé conferentie heeft toch de voorwaarden in het leven geroepen voor het wederoprichten van een grooter Thailand VooraJ voldaan spreekt men m Tokio over liet besluit van Frankrijk om met een duidelyk inzicht in den toestand en m de rechtvaardige aanspraken van Thailand toe te stemmen m het voorstel van Japan Verder wordt er in Japansche kringen op gewezen dat de in gelyke richting gaande belangen van Tokio Bangkok en Saigon verwezenlykt zijn tegen alle storingsmanoeuvres van Enge and en de Vereenigde Staten in Volgens berichten uit Bangkok heeft Thailand aangekondigd een nationalen feestdag te zullen houden Het vredesverdrag In de ambtswoning van prins Konoye is gisteravond een conferentie gehouden waaraan is deelgenomen door den premier den minister van Builenland che Zaken den minister van Binnenlandsche Zaken en talryke vertegenwoordigers van alle deelen der weermacht In Japansche politieke kringen vermoedt men dat jjesproken is over het Hitwerp van een vredesverdrag tus chen Thailand en Indo China dat reeds Vrydjgavond gereed is gemaakt en na de definitieve redactie wellicht Zaterdag voor een laatste bewerking tal worden voorgelegd aan de gedelegeerden der conferentie De in nauw contact met het departement van Buitenlandsche Z ken staande Japan imes meldt dat het belangrykste bestanddeel van het eerste Japansche voorstel met geringe wijdingen m stand is gehouden Met frankryks wenschen betreffende beTeiligyg züner belangen in de nieuwe ten aanzien van den handel de vcniging en militaire grenjsproblemen ikechter vergaand rekening ge udeiiy e door Frankrijk af te stane sones vaftCamtiodJa en l aos vormen lechts het kleinste deel van Fransch Indo China en komen slechts overeen met een vierde deel van de oorspronkelijke eischen van Thailand HET COMPLOT VAN STLCr Bet te Split dow de poütie OGiniMkerde oomptot blykt steeds meer v rtafclóBSat te t eBit4aa Btbalwe JSyrreU HudBon die als vertrouwensmra van den Secret Savioe aan het Engeiw e coHsulaat generaal te Agram Zagreb werkzaam was zijn nog andere leden van dit consulaat generaal gecompromitteerd De handeïsattaché Evans die enitel dagen geleden op een soiree ter plaatse verklaarde dat de dagen der Engeischen in Joego Slavië geteld waren is reeds gisternacht met zijn vrouw naar Belijrado vertrokken Ook de leden van de pers en propagandaafd ing van het consulaat generaal Peter CHssold i Arthur Baker benevens de agent van den Secret Service James GlanviUe zyn bij de affaire betrokken Bovencficn heeft men nauwe betrekküigen geconstateerd met de groep die reeds eenige degen geleden gearresteerd is ITALIË Credieten voor de marine Biestamming van de melk VERLICHTING VAN DEN raODVCENT Oé secretaris generaal van hel departement van I andbouw en Vissobery heeft vastgesteld het Zuivelbesluit 1941 Dit besluit geeft eenige uitbreiding aan hét Crisiszuivelbe sluit 1940 Het verleent in artikel 2 aian de landbouwcrisl organisatie de bevoegdheid om aan melkveehouders op aanwijzing van den provinciglen vopdselcommissaris voor te schrijven dat zij hun melk aan een bepaalde fabriek moeten leveren Ai kel a legt aan den producent van melken zuivelproducten de na komtnc Van de verplienting op om melk Xe betrekken van de door den provincialen voedseicommissaris aangewezen melkveehouders Voorts worden omschreven de verplichtingen welke de zuivelcentrale den producent kan opleggen De aangewezen afnemer wordt verplicht de melk van een bepaalden producent te Hoepen en in ontvangst te nemen 4 TEN BEDRAGE VAN 2 MILLIARD LIRE Op grond van een in het staatsblad gepubliceenle wet k het ministerie vsm Marine gemachtigd aldus t D N B buiten to credieten welke reeds in verband met den oorlogstoestand beschikbaar gesteld zijn nog 2 milliard Ure uit te geven waarvay anderhalf milliard nog in het begrootingsjaar 1940 41 BEDRUFSRAAD VOOR HET KAPPERSBEDRIJF De bedrijfsraad voor het kappersbedrijf hield dezer dagen zijn vergadering te Utrecht waarin het bureau werd vastgesteld en de volgende personen werden gekozen J Huis Alb Thymstraat 5 Amsterdam voorzitter G S Peters W Kruiskade 33 Rotterdam 2é voorzitter Ph E Lewis Alex Num inkade 7 Utrecht secretaris De bedrijfsraad besloot alle organisaties in het kappersbedryf biieen te roepen ijm tot een intensievere samenwerking te komen in het belang van het bedrijf en dé bedrijiis beaefenaren IN DEN RUN VERDRONKEN De timmerman H J uit Huixsi bij Arnhem is bij het overzetten van den Ryn by Arnhem te water geraakt en verdronken Hij was ongehuwd SPAANSCHE INFANTE SCHENkT HET LEVEN AAN EEN DOCHTER De tweede dochter van wijlen exkoning Alfons de infante Maria Christina die met den Ilaliaanfchen graaf Marone gehuWd is heeft gisteren het leven geschonken aan haar eerste dochter BELGIfi ONGEVEER 1S4M WERKLO EN Het aantal der Belgische werkloozen is iddus meldt t D N B uit Brussel de vorige week met 9000 verminderd Het bedraagt op h t oogenblik rond 184 000 Dit gunstige resultaat is het gevolg van een aanhoudende verbetering in de voornaamste groepen der Belgische industrie Vooral zyn de bedryven die door het koudere jaargetijde niet op volle kracht konden werken zooals mynen steengroeven man taan bouwindustrie betrokken by de verbetering van de arbeidsmarkt Aan den anderen kant toont de leer en papierindustrie en de groep dienstboden een lichte styging der werkloosheid SCANDINAVIË ZWEEDSCHE MINISTERS WORDEN STAATSRADEN Het Zweedsche persbureau T T meldt volgens D N B dat gisteren in den Kroonraad de verwachte wijzigingen in de positie van de Zweedsche mimsters bekend gemaakt zyn Met uitzondering van den minister president en van den minister van Buitenlandsche Zaken dragen de ministers den titel van staatsraden Hun aantal IS thans verhoogd met twee mmisters zonder portefeuille tot i g advi seerend staatsraad Eriksson wordt thans minister van Handel Aan het hoofd van het mmistene van onderwys is Axel Gjoeres geplaatst en tot tweeden minister zonder portefeuille is Knut Ewerloef benoemd PORTUGAL VERBUJFSVERGVNNING VOOR EX KONING CARROL De Portugeesche bladen melden dat de Portugeesche regeering aan ex koning Carol en mevrouw Lupescu een voorloopige verblyfvergunning heeft uitgereikt AMERIKA STAKING TE DETROIT Gistermorgen zyn 600 arbeiders van de Federal Motor Ttruck Company te Detroit die bij liet C L O aangeslo ten zyn in staking gegaan Dt fabriek staat als gevolg daarvan stil De maatschappy heeft meegedeeld dat zy bezig was met bet uitvoeren van een order voor de bewapening ten kiedrage van 5 mtUioen doUajr Korte berichten De Zwitsersche Bondsraad heeftbesloten dat in den nacht van 4 op 5 Mei m Zwitserland de zomertijd zalworden ingevoerd Te Damascus is het tot ernstigelevensmiddelenopstootjes gekomen Dehooge eommisssaris generaal Dentz heeft zich naar deze stad begeven aldus meldt t D N B uit Beiroet In de Palcsttjnscbe dorpen aan de zuidgrens van Syrië is een hevigetyphusepidemie uitgebroken Hmavrouwen attentie Zondag het de Uaistc geldijhcidsdag van Bmn OS boter of marg rineh Bon 05 brood of gebak Bob t2 eieren WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL BON Bloeni Ba M Bo 07 Boter of margarine Brandstoffen Vierde periode Vijfde periode K 11 K en 13 K U 16 en 17 K t H 32 K 35 t m 41 Haarden en kachels Centrale verwarming Br M Br 07 Brood A 81 A n Eiei n Br M Br 7 Gebak Gort Oortmout of Grutten A W Havermout Havervlokken Gort of Grutten A T A UenM A 61 en 71 Kaas Koffie A 62 Vermicelli of Macaroni of Spaghetti A W MaiS na of Griesmeel of Puddingpoeder A 16 Peulvruchten A 15 Per t Per E Petroleum Ri St emeel gries ebloem of Gruttemeel A 11 117 ai art attookjt Scheerzeep iet aangewezen SlaoUe A Suiker Japansche vorderinsr Noord Kiangsoe in A 68 Thee VI 68 VI 67 Vleesch 6EL0 £ N fiOEDCRER VI 65 Vt 7 Vleeschwaren GBINEE8CBB LBOnUB SIAAGS Volgens ito woordvoefder van de 2w ehe militairen te ShangKal wofoen er m het Noorclelyk gedeelte 2 provincie Kiangsoe verbitter JJÏfvechten geleverd tusschen re uigstroepen van TajOengkitag en A 16 Zeep MARKENNOTEERINGEN Handelsmarken 3614 39Vs Registermarken 44 49 Reistn rKe 40 Ondersieuningsmarken 59 Verklaring A = Alg Distributietmnboekje BI = bioembon Bo = Boterbon het comroiinigHarhe vie de leger dat volgens een bevel va Ttiai Kai Sjek ontbonden moet woidea De 117de divisie van Ts oegkiig is begin iC art door de commun Jen deels oüMingeld dcds vernietig 1 De woord voerder wees r op du ta evd e van de oiieenisheid onder de troepm van Tsjoenddng de Japaoadw operS ties tegen NosTd Klan Boe op 3ce noemenswaardiaen tegenstaiid i ja estuit en dientengevolg een ongedacht groot succes hebben opgeleverd Behlilve den oorlogsbuit zyn de de Japanneen 358 000 ton zout in banden geviBen AFRIKA Besinrekingen van Eden 6n Dill MBT WAVBIX Bi CUNNINGOAM Pe Engelsche berichtendienst heeft gistemriddag volgens t I K3 bekeM gemaakt dat de minister vaa Buitenlandsche Zaken Eden en de chef van den generalen staf Dill terstond na hun aankomst te Cairo een conferentie gehad hebben met den opperbevelhebber van het Britstbe Nylleger generaal Wavell en met dien commandant van de Britsche Middellandsche Zeevloot admiraal Cunningham waarbU de nieuwste situatie besproken is De berichtendienst kondigt voorts besprekingen met Smuts en de ministers van Buitenlandsche Zaken van Irak eh Transjordanië aan Smuts en Edea De minister president van de ZuidAfrikaansche Unie genwaal Smuts heeft gedurende zijn kort oponthoud gehad met den Britschen minister van Buitenlandsche Zaken Eden en den chef van den generalen staf DiU Smuts was vergezeld van den chef van den generalen staf van Ryneveld Engeland en Egypte Daar Engeland niet verplicht j voor het geval Egypte aan d rt o Wtog deelneemt dit land als zelfstandigen staat te verdedigen doch het slechts als bondgenoot te helpen heeft de Egyptische senaat besloten dat Egypte Engeland slechts in zooverre zal hel i n als in artikel 7 van het bondgenootschapsverdrag is bepaald FRANKRIJK Darlan brengt rapport uit Vice president admiraal Darlan isgistermiddag uit Parijs te Vichy teruggekeerd Tetstond na aankomsthad hij een langdurig onderhoud metmaarschalk Pétain Generaal Wpygand heeft gisteren zyn besprekin nmet de regeeringsleden voortgeze ndaarbij een langdurige conferMmfrgehad met den minister van Kolc jim vice admiraal Platon T Het Rassemblement Nati al Populaire wil bemiddelen Het directorium van het Rassemblement National Populaire heeft aan Maarschalk Pétain een brief gericht waarin het aan het staatshoofd de doeleinden der beweging uitcereet Op de methoden e oogmerken van Vichy op het gebied van de binnenen buitenlandsche politiek wordt shcerpe critiek geoefend Het R N P heeft zoo luidt de brief een eed afgelegd dat het de nationale revolutie tot saneering van Frankrijk ten uitvoer zal leggenc Wij hebben gekozen Frankryk moet Europeesch worden daar het anders zal ondergaan Onder verwijzing naar de omstandigheid dat vele l len der beweging onder bevel van den maarschalk hebben gestaan verklaart men voorts dat de beweging middelares tusFchen den maarschalk en het Fransche volk wenscht te zijn De Engelsche blokkade tegen Frankrük De Fransche ambassadeur Henri Haye heeft zich gi steren tot den minister van Buitenlandsche Zaken Cordell Huil gewend aldus meldt t D N B uit Washington om te bewerkstelligen dat een lading havervlokken uit Denusa voor het onbezette Frankrijk werd vrijgegeven ofschoon de Engelsche autoriteiten dit transport weigerden Haye verzocht Huil zijn invloed bij de Bngelschen te doen gelden daar de lading uitsluitend voor kinderen in het onbezette gebied van Frankryk bestemd was ENGELAND Duitsche luchtactie boven Engeland Votgens een communiqué van het Engelsche ministerie van Luchtvaart en dat van Binnenlandsche veiligheid zijn Vrijdag afzonderlijk vliegende vliegtuigen boven verscheidene deelen van Engeland verschenen Er zyn bommen geworpen op een plaats in het N O van Schotland Bij een aanval op een plaats in de Midlwids zijn gebouwen beschadigd Uit verschillende andere streken in het l jzonder aan de Oostkust worden ongevallen gemeld aldus t D N B fOELSCbE rORPEDOJAGER KL VERLOREN De Britscbe admiraliteit heeft V dagavond volgens het D N B meegedeeld dat de Bntsche torpedojager Dainty lot zinken is gebracht en dat de naaste verwanten der slachtoffers op de hoogte zijn gebracht AUSTRALIË MEENINGSVERSCBnXEN IN DE REGEERING 0e meeningsverschillen tusschen den Aiatralischen ministerpresident Menzies en het Australische oorlogskabinet en den o H oesraad z jn gisteren door den plaatsvervangenden fractieleider der Labourparty John Forde die tegetykertijd üd van het oorlogskabinef is aan critiek onderworpen Forde noem Je de recente rede van Menzies in Ix nden een pacificatierede aan het adres van J apan en verwees naar de recente verklaring van den oorlogsraad dat in het gebied van den SI i sn Oceaan een ernstige toestand dreigt DE NIEUWE BONS voor de komende peri Vleesch en vleetch waren bon 07 Gedurende het tijdvak van Ma= j 10 Maart tot met Woraldag 19 1 aj geeft elk der vier met te 2 gemerkte bonnen van de laatst De secretaris generaal van bet delartcment van Landbouw en Visscherea maakt het volfoide bdiend Boter en vetten bon 07 reikte vleeschkaart recht op het t pen van 100 gram vleeadi been i grepen éér rantsoen vleesehwDe met 07 worst vteeschwan merkte ïxar geeft uitshiitend x Si het koopen van een rantsoen vlwaren iJe bennan welke op 19 Maart n w niet gebruikt süo blyven geldig tot en npet Zondig 23 Maart Hei rantsoen vleejchwaren dat ni bon kan worden gekocht bedraao giam voor gerookt of gekookt vark r mnd fj atterj4 en vo ï rookte WoK tso rtei W gram vS gekookte wojstsoorten jrolpens JBi kwi T t I2S grain yqw le stiiUi len tonfenworst en Bierbrood ên gram vow Woédworst De iaei W genaauaeide bon vu it vleeschkaart aal idct worden ttaZ weten en kaa das w d a veini ü £ Gedurende het tijdvak van Maandag 10 Maart tot en met Zondag 16 Maart ajs geeft de met n senwnmerde boq van de laatste uitgereikte boteren vetkaart recht op het koOpen va i 250 gram boter of magarine of 200 gram spysvet De met 07 genummerde bonnen die op 18 Maart nog niet gebruikt rijn bleven voorts nog geldig tot en met Zondag 23 Malrt a s Eieren bon 91 DE TEXnEUMSTRtBUTIE H lderittg inzakte etikéle artikelen Uit brieven welke bii den Eös mischen Voorlichtincidienst zyn bt nengekomen blijkt nog een misva stand te bestaan ten aan7ien vj enkele ondepdeeloi der textieldiiW butie Voor kieedinc en benoodigdhe i voorkinderen beneden drie jaar is de regeling aldus it deze goederen gekocht kunnen wi den op de stamkaart van het Idii Op deze wyze kunnen dus oei wiegmatrassen wiegedekens wieje lakens sloopjes enz en boxmatrai sem benevens kinderwagen artilti ui worden verkregen Voor luiers is een uitzondering ge Gedurende het tijdval van Maandag 10 Maart tot en iriet Zondag 16 Maart a s geeft de m t tl genummerde bon van de bonkaart alge meen recht op het kocpen van één ei De bennen welke op 16 Maart nog met gebruikt z n lolijven geldig tot en mei Zondag 23 Maart a s met dien verstande dat zij gedurende de week van 17 Maart tot en met 23 Maart niet gebruikt mogen worden m hotels restaurants e d Kaas bon 61 en Tl Gedurende liet tydvak van Maandag 10 Maart tot en met Zcxlag 23 Maart a s geven de met Cl er 11 genummerde bonnen van de b o n kaar algemeen elk recht op het koopen van 100 gram kaas De bonnen welke op 23 Maart nog niet gebruikt zyn bleven voorts nog geldig t dt en met Zondag 6 Apiil a s Brood en gebak bon 07 Gedurende bet tydvak vaa Maandag 10 Ulmi tot en met Zondag 16 Maart a s geeft elk der met VI genummerde bonnen van de broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood Voorts geeft elk der roet g nummerde broodbonnen recht op hetl deze kunnen slechts op f koopen van een rantsoen gebak Ditl P worden gekocht waartoi omvat voor de hierna genoemde t wendMi tot den pla bakkerijproducten telkens len mmste vken distnbutiedienst Ook u het daarachter geplaatste aantal grammen Beschuit 75 sram Btficuits en Wafels W gnm Specuiaas 140 gran Andere koekjes 300 t mm Koek leo Kram Cak SU irram Gevuld klein korstfebak bv amandelbroodje MSsrain Gevuld fivot korsteebak b T boterietter lam Taart en sebakjes 600 fram Voor gebeel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten welke hierboven niet genoemd zijn geldt dat een rantsoen een hoeveelheid omvat waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt De op 16 Maart nog niet gebruikte bonnen blijven voorts rog geldig gedurende de we k van 17 Maart tot en met 23 Maart a s met dien verstande dat zij gedurende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt in hotels restauiants e d moeders kunnen bi den plaatselijlta distnbutiedienst speciale punten aanvragen Zij vragen daarvoor e jl even aan dokter vroedvrouw of wijkverplee ter een attest Ook is nog niet algemeen beken i dat wollen dekens en katoenen lakens niet op gewone punten te verkrijgen zyn doch slechts Of speciale punten Hij die kan aantoonen een deken of laken werktlft nooöig te hebben kan zich voor d punten vervoegen bH den plaatse ken distnbutiedienst HC VEKï HEm DUUR 50 gram roggebrood ii 90 gram tixltr brood of rantsoen gebak of 35 gna meel of bloem MFcbr t BLZSMH p boter of margarine of 200 gr t Op bon 06 geen veL 3 t Bi IC Haart IOMrtt m SMrt t m 14 Maart t m 31 Maart t m 14 Maart t m 31 Maart t m U Maart t m 31 Maart Eenheid vaste brandstof aBda IM gr roggebrood at 100 brood of 1 rantsoen gebak gr 3 t m 16 Maart 16 Mrt t B X3 Mrt S t BI IC Maart l Mrtt m t3Mrt 1 kippen of eendenri 3 t m 16 Maart 1 Mrt Urn 23 Mrt 24 Fcbr t ia 2t April pond 24Fehr t aL2 Ap 8 pond M Fcbr Umt 23 Mrt MMrtt m CAprll Elke bon 100 gram 12S gram t m IC Maart 24Fckr tM a Afrfi 24Febr tm 2CA wB ons 24 Febr t m StHrt 1 pond Voor de keiAoi Voor verlichting 2 iit r 24 Feto tak 26 April 24 Febt t au 311 24 Febr t Bi 21 Mrt pond M gr scheerzeep at tobc of pel t m 3 Aptfl 1 kilogram Vn M Maart 50 gram t m 16 Maart t BL Mrt 12 Mrt t m l Mrt 23Mrt plm 1 ons vleesch t m t Mrt 12 Mrt t m l9Mrt S3Mrt 1 raotaoei t Bk 3C Haart ftr = Broodbon K = Kolenbon Per = Periode VL = Vicescbbon Voor garens is de regeling aldus handwerkgarens bv borauii garens kelimwol lephyrwol ed a bandwerkopmaak kmIs strengetje kluwentjes en spoeltjes van mindef dan 25 gram en angorawol in lederes opmaak vallen buiten de distnbutif regeling Festonneergaren haakgaren handbreigaren roaaagaren naaigarai ryggaren st q garen en tapijtsa worden slechts tegen afgifte van punten verkocht