Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1941

ff mHilirir w w tM gffl ni l V ju u DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 8 MAART 1941 Zesde jaargang No 43 Lecen kan ik wel dokter maar niet mtiprAen VOLKOMEN otigevaarUik ia de doUun voor den mensch al is het natuurlek niet geraden met een visch ook een hand of e arm in z n bek te steken De forschc kegelvormige taAden in beide kaken xouden dan baid wal cans een stukje kleiner kunnen maken Maar een mensch aanvallen doet een dolf n nëoit althans uit eigen beweging Ook duikers hebben van dolfunen mets te vreezen Heel gemakkelijk laten ze zich lokken met een visch en m den tud toen ier nog vele schepen op den Atlantische Oceaan voeren wa dat vaak een bjdverdruf voor de passagiers die dan met camera en filmapparaat klaar stonden om dit oogenblik vast te leggen Vooral de zoogenaamde tuimelaar een vry groote soort komt vee4 in den Atlantische Oceaan voor Vrywel in alle zeeën van het Noordelijk halfrond kan men trouwens Jan moreenocbtend om vier uur kom je me halen Je vindt me m de derde aal links omier bet vierde tofeitje NIEtr AARDIOl Bg de eerste opvoering van m n toonaelstok verdrongen de mensehen aOcander voor de kassa I £ n hebben ie allemaAl hun geld teruggekregenr BE VROUW VAN HEDEN Zeg Qeorge kan je me met gelgk m n zakgeld geven Ik heb op weg naar het stadhms een sobat ran eeo hoed gezien Staat er nog iets Q er mode in de knnt die je daar hebt t Ja maar dat i de krant ran gia Hoe wenscht u het baur niijaheerf Lange Mrarte faAkea tot 4ft chonders Wie is die oude dameP Q te ivÉitig wr geladiBa Zy Die vreeseigkie winteravonden I Eindeloos zyn zet Om niet door te komen Zoo atil als ie eg best en afscliawelijk rerrelend als tbuw bentt Stnx Bluft u maar raatiK otten Het doet heeleinaal geen pijn Met die praatjes behoeft n btj irij met aan te komen ik ben zelf tandarts Karel je hebt vannacht weer hardóp bgeen praten Neemnet me tlsjeblieft met kwalijk als ik je daarbij soms u de rede ben gevallen Breng alstublieft vlug dezen bnef naar de jwst De achterstallige premie van m n Drandvernfcenng ut erinl Ik weet niet maar ik geloof dit t hur iets met ia orde is BU D £ 40e VBRJMEPLXS Hier hebt a een recept voor shtappoeders Voor de eerste veertien dagen zal dere hoeve heid wel voldoende zi n Maar dokter ik wen liever met nolanc lUpoil Eketr Met een visch kten ze zich gemakk lUk lokken DolfiinCn l Pte mt de hanld f L K é ii A3 mH I Nlt 1 den daUim aaatratfen zeer veel o dc aan da kust van Florida Zoeala men haeft kunnen I s a waren oti langs ook ecnige doUijnoi da Maas opf zwommen en bu Lith hebben MAlge visscher getracht hen met den zegen te vaagen Noodelooze moeite de doKtjnen zwommca er ïolkder moeite doorkeaa De bewoners van de Faroer ilandMi makes uverig jacht op den grmd één aoatX die g heel zwart is en wel zes meter lang Orindabudl roep i ze als er een school is gesigofJeerd en door middel van vtirM waarschuwt men o dc de bewoners van de andera eilanden Dan gaan de booten in zee en men vormt een halven cirkel om deb troep dia naar land wordt gedreven en in het ondiep water langs het strand wordt afgamaakt voor de traanfabricage De dolfijnen b Aooren tot de walviachachtigen Ondanks hun zware lichaam bewegen M zich zeer snel door het water Meestal zwemmoi ze in scholen bijeen Da pootte ▼ arieott met de soort J3e gewone doUUn wordt onf veer twee a twee en een halven meter Mng da rugvin IS dertig centimeter hoog Op de beid foto s IS duidelijk de spleet te zien WBarma de snuit van het voorhoofd gaschaidsB m Voorstellingen uit de gryze oudheid tataa den dolfijn zien als symbool van da vriendschap vermoedelijk omdat hij da tchepaa zoo trouw begeleidt Men beschouwde heA verder als den begeleider van da rikwden naaf den oever vao da eilanden der geloklalifaa rrsto s SdOendf