Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1941

MELDING BOMINSLAG ito da bal r ai id vaaoadi gniiiiMI Ai BnAbdn 55 op Q 728 16 BBBMBaBBBBMMBBaiBBBV HoU AannemersbedrUf Zanen Verstoep BEL BU BOMINSLAG OP TELEF 2393 COMMANDOPOST LIX HtBESCHntMlNGSDIENST DAG EN NACHT BEZET DB 0BBB C I SANBN OS DIBBCTIB OrOBNOIÉBN Met ingang van 1 Maart U is wijzl pttff dcomen 4n de directie van ds N V Hollandsch Aannemersbedrijf Za nen Verstoep te a Gravaiüiaga die vroeger ab de N V Aanne nlna BIaM schappij Zuien en Verstoep te laaer stede gevestigd was Aan den heer D Verrtoqi te OM Haeg die eenig directeur was is eervol ontslag verleend en tot direeteuran sijn benoemd oase oud atadgenoot de beer C J Zanen te s Gravenhagc zoon van den heer H Zanen Czn an de heer Van Kampen directeur van de Amsteniank sctie Aannemiags Maatschappi De heer Verstoep gaat Mlfstandif zaken voeren waartoe hH he op ericht het Aannemersbedrg Dirk Vet stoep te e Oravenhage HABBEND VI AO ALS SOLIST Onze oud stadgenoot Harrend Vlag trad dezer dagat te Zutphen met de Amfcemsche Orkestvereeoiging al solist clarinet op Hy oogstte daarbU veel succes bij het tafrijk publi De Zutphensche Courante schreef X e solist de heer H Vlag beweca met dit concert niet slechts de tediniek volkomen te beheenchen maar ook ziJn voordracht dwong aller bewondering af Ook voor hem was er veel applaus dat waarschflnlijk op de ierste plaats zijn fijngevodde vertolking van het Adagio gold Kertc V m 10 30 uur ds J Nienhuli Kleiae Kerk Ver T Vröï Rervormden Vjn 10 30 utir 6 J D t d Veen Ryswük Lathetwihe Kerk Vm 10 uur ds J 3 Slmon OadKathoUeke Kcik V m 10 en n m 4 30 wit pastoor G P Giskes Oeref Kftk Vjn 10 en njn S uulr ds 3 P CL tai Brink Oer el oemeeBi Vjn 10 n njn S uur ds A de BI0I Or Owef Osmeenta V m 10 en njn 5 uur Ds Dubota bkluur Ned Geref Geaueata V m 10 en nJn 8 uur dl Joh van Welzen Woensdag njn 7 30 uur ds Joh vaa Welzen Vrije Evaagellsehe Gemeente V m 10 en n m 5 30 uur ds H C Leep Donderdag n m 7 30 ut Bijbellezing en bidstond Ver CalTlla V m 10 uur de heer Hubacb vaa IJssehnuiden Leger des Bells V m 10 uur Heiligingssamenkomsti tevens Opdrachtdienat N m 7 uur Verlossingssamenkomst Samenkomsten te leiden door zr J Leewis van Rotterdam Donderdag n m 7 JO U4 Heiligingssamenkomst Chocolade CH SuiJkuw BONERA GOUDA Bii ieitren goêdm winkdi vmkriigbaar In de krantenwijk wordt gefluisterd dat de oplage van de Fhnfare tot de helft verminderd is staids een zekere Jim Fox voor dat blad werkt ging ze verder Je hebt nu eenmaal manschen die zich van alles laten wijsmaken kaatste de Jounwiist die deze plagerij van de danseres niet verdragen kon nijdig terug Vooral onder hen die er steeds op uit tijn kwaad vananderen te hooren Op dit oogenblik keerde Gipsy Dott terug Vliegen Jullie elkaar weer ia deharen lachte ze Jim denk er om Je vang Irene niet ergeren hoor Ze ergert mijl riep Fox boos toowaar als K leef de eenige vrouw die mIJ tal het harnas kan Jagen isIrene Fancy Moet dat een liefdesverklaringvoorstellen spotte de danseres Nee een oortogsverklaringl Schreeuw niet zoo Jim verzochtBob min of meer geërgerd Gipsy trok den woedenden Jmgeman met zich mee Vhig vlug we moeten opschieten Irene vergeet Je taschje nieti De danaeres vergat gewoonlijk bat een of ander HuBtw bracht Gipsy en Irene aaax d Ueinen wagen die nog voer liet huii stond Mag ik Jullie aaor bot MWter u ai uws tari4 wld en een niet t o til ipjffit yer M t te Itfttaq E BLAD 0 Verlioef f over Tooi uiut en nadexm vov pgPtbü WgW IW H ET KOOB u de at JM Itf wel lietde hebben de leden van leuw teven dcomen gemengd Jmi TVx nkun t eciUa de repe at en hét i ongetwUfeld een i venchÜmd dat er in onze el belangttelling beetaat over it n van goede Kunat By de ijkf bëc e enia n fluit zich op wQxe het enthouxiasnie aan dirifBOt Nico Verttoett te i die met groote toewijding de izicfagenMnen bedt NICO VBRHOEFF Eifren oto heeft de dirigent i ezler taak en dit medeleven met t IS te verlclaren in zvn krachnaar mooie kunstuitingen uit tudpasseermg komt de Biet naar Gouda want zyn i taak ia reeda veel omvattend Varhoeff is en dit teekent zqn capaciteiten dirigent Nederlandsch Orkist s Graeen volledig symphonie yan zestig personen waarin is oen de voormalige Kon MiliKapel dirigent van het R K tiekoor van het R K G nengd r i Botterdam van J ie Delftsche van het mannenkoor te Rotterdam en van het der St HippolytuslLerk te Daarnaast is hÜ sinds dertien ihtnar piano aan het Toonkunstvatonum te Rotterdam Werk ita overvloed Tw zun kant is de kennismaking tfleuda een prettige geweest en iIImI voornaamste is op de tot dusrfrtiouden drie repetities heeft het I goede beurt gemaakt Jlwil het eerlük zeggen het viel vat de heer Verhoeff zyn samen De repetities hebveel muzikale vreugde vert n naar ik meen te mogen verUen ook aan de aanwezige Jl n heeren Toonkunst heeft ook lltatBig t estuur en van harte hoop ittde vere iiging ztch zal mogen Miden tot een praoht koor heel Gouda trotsch zal kunnen U gaat de dirig it geest J wider er zlJn thans 95 leden m voor een plaats als Gouda Wat housiasme f en negentig I niet weinig £ n toch maak ik dat dit aantal nog zal groden inwonerstal van meer dan oet het mogelUk zUn het lUen te verdubbelen Als aUe muziekliefhebbers eens be 4 t Toonkunst recht heeft op Mangstelling en medewerking mn dat zeker Men moet er MTin overtuigd zUn dat in Gouda bestaat aan een groot koor pjwot muzikaal genot kan geven tJT Saat bU Toonkunst deel en ItI om de beoefening der muziek b ik my voorgenomen en gt Veriioeff vol vertrouwen het zal I Toonkunst zal een stralende FEUILLETON Nadruk vtrboden n SY DOn EMT EEN GEHEIM I Vi staarde peinzend voor zich uit g ek of 1 op het punt stond een I Menis te doen maar toa ze Hun1 z J 8itellendan blik ontmoette f ze at waa dat don voor aan gelei P W Gipsy vroeg de Jonge milt W alr zacht i ik kreeg e i kans mij bij IjMSaitend operettegezelschap aan te l 5 P bijna fluistertoon B o ad een aari en al een paar jaar zangles I B 4 Aanvankelijk trad ik natuur 5 j a n het koor op We gtagen gMwioloeloe naar Sai PraDcisco 12 even we eenigai tijd Ik nam 1 2i l er op omdat ik I S l te wUde blijven maar vooriTJ komen lal mw Je voOTtreffelijk gelukt is tCÏL terwijl bü haar waar i todmlkte rtije laohte I O maar het heeft e heel wat lC l ringiB gdcost l wjaam Ut ban tenaOotte la New toekomst tegemoet gaan doch daarvoor is alle medeweiUng noodig en dus geen afïüdigh kl of versnippering U weet komt de dirigent i plannen 4ai we de prachtige d moll Mia van Anton Bruckner in studie hebben Deze zal in Juli a s tot uitvoering kom i We hebl en dus nog vier maanden oi goed tiitgerekend nog e ts ze ien repetities en dan hopen w weer in de mooie Sint Janskerk te stdan geaChaard om het volledige orkest en aaütlea We zullen daar staan ali e Phoenix de uit zün aach herrezen vuurvogel om Bruckner s machtig wfrk te gaan vertolken besluit de heer Verhoeft vol overtuiging en als goed leider q reekt hü er deWerwachting bU uit dat ieder die van zang houdt dat muzikaal evenemmt zal willen bijwonen Hulpprediker bü de Geref Kerk De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk heeft in principe besloten tot de aanstelling van een hulpprediker over te gaan Bestr dinfir clandestien slachten MAATREGELEN O A IN KECBINGSKRING GOUDA Om te komen tot eoi meer doeltreftreffende bestrijding vait het èlandestiene slachten en het in omloop brengen van ondeugdelijk vleesch hebben Gedeputeerde Staten van Zu d HoUand b doten de provincie te verdeelen in een twintigtal keuringslcringen een veïdeeling die inmiddels een f is geworden De kringen Den Haag waartoe Voor burg Leidschendam en Rijswijk mede behooren Gouda Gorcum en Alphen aan den Rijn verdienen op het oogenblik de meeste aandacht omdat binnen hun gebied het clandestiene slachten het meest veelvuldig voorkwam Aan het hoofd van lederen Kring staat een keuringsveearts De uitvoering van de vleeschkeuringswet berust by B en W van de centrale gemeente in den keuringskring De keuringsambtenaren van de centrale gemeente hebben bevoegdheid voor het geheele gebied van den kring Het is de bedoeKng dat alle slachtdieren in het slachthuis van de centrale gemeente worden geslacht waarvan echter voorloopig de slagers die e t slacl itvergunning hebben nog vrügéste worden Examen Stenografen bond Bii het te Dordrecht gehouden examen viHi dm Alg Stenografenbond zijn voor de volgende diploma s geslaagd vergaderingrtenograaf lie Idasse de heer G tiokum Steno typiste de dames R Gompers A Kastelein R van Rooy en N van Willigen Kantoonstenograaf 130 lettergr per minuut de dames H Kwinkelenberg en M van Vliet en de heer L de Vries Typist e B mej M Niclen en deheer W Isarin Typiste A de dames T Brink E van Hoorn yM Piket York en bij het Monico Theater terecht gekomen En dat dat is nu mijn levensgeschiedenis Jbn Fox stak zijn piJp welke was uitgegaan weer aan Innerlijk betwijfelde hij sterk of deze geschiedenis wel volledig was Hij vermoedde dat er wat meer achter stak dan het meisje verteld had maar hij wUde geen onbescheiden vragen steUen Natuurlijk ben Je van plan diezonderlinge erfenis Va j Je al even zonderlingen grootvader aan te nemen wlldejthpochtans weten OUm Dbtt had zich intusschen volkomA hersteld In iedei geval hoop ik morgendloi handigen oom van je wian hetgehikt is mijn ware Identiteit vast te stellen eens te bezoeken Jim Bc ben benieuwd wat hij mij te vertellen heeft Zal ik de groeten van Je overbrengen Als Je hem razend wilt maken moet Je dat stellig doen ging de Journalist op haar plagerij hi Oom Tobias kookt al zoodra hü mijn naammaar hoort Bc sou wel eens willenweten Jim kon den zin niet afmaken want buiten op de gang neuriede een vrouwenstem een melodie uit de nieuwste Greymanrevue en onmIddeUiJk daarna werd er op dr deur gekk t O ay Oott maakte een beweging van adirik Dat is Irene fluisterde te haa tis Berg uw die papieren weg Ingez Med O TS2 60 Uit vroeger tüden DE OOmOSCHE COVBAMT MELDDE 7S JAAB GELEDEN Uit den gemeenteraad B en W stellen voor eene wijziging in de begrooting namelijk om voor een tekort van ƒ 3000 op den wijn en van 2000 op het gemaal op de begrootlhg te brengen eene leening van ƒ 9000 waartoe wordt besloten M JAAB GELEDEN Onder hen die fleoi den Uatsten buitengewoon strengen winter groote geldelijke schade hebben geleden behooren ook de boomkweekers Dezer dagen werd inzage gegeven van een brief van een vakman uit Boskoop waarin gemeld werd dat s nmige boomkweekers 10 20 en meer duizend gulden benadeeld zijn geworden alleen onder de boomkweekers te Boskoop wordt de schade begroot op niet minder dan 2 ton Aangenomen het beroep bij de Hervormde gemeente te Oph usden door ds J Kok te Gouderak tS JAAB GELEDEN In de vergadering van den gemeenteraad werden benoemd tot regenten van het Hofman s Gesticht de heeren A J IJsselstijn Azn E Grendd W Heusdens W A Piets en A J J Vos Het vo trsteI tot herziening van het uitbreidingsplan beoogend lat daarop 1 een Verbindingsstraat wordt geprojecteerd tusschen de Heerenstraat en de reedA bestaande doch nog niet beIwuwde straat looD ide langs en evenwijdig met de wetering wairop uitloopen de Snoystraat de Bockenbergstraat en de Lethmaetstraat 2 de bestaande Boschweg oyer zijn geheele lengte wordt geprojecteerd 9p een breedte van 10 M en 30 eej oprit wordt geprojecteerd van den Boschweg naar den Hoogen Schielandschen Zeed k werd met 10 t gen 7 stemmen aangenomen Voorts werden aangenomen het voorstel tot aanleg van wegen nabij de IJssellaan en tot uitbreiding van den Haodelscursus met ingang van 1 September 1918 met een voorbereidende klasse Wijiziging installatie Rijnland gemaal ONDERZOEK NAAB VERVANGING VAN OLIEMOTOREN In de vergadering van het hoogheemraadschap van nynland te Leiden werd besloten tot het vcricenen van een tydelijke toelage aan lager bezoldigtl gehu vd personeel overeenkomstig de ryksregeling De vergadering hechtte er haar goedkeuring aan dat het dagelijksch bestuur stappen heeft ondernomen ten einde bet Dieselgemaal te Spaamdam te voorzien van twee anthraaet gasgeneratoren ter bes arin £ van het gebruik van stookolie Daarbij werd medegedeeld dat tevens het vraagstuk wordt bestudeerd op welke wyze de installatie van het Dieselgemaal Mr Pynacker Hordyk te Gouda kan worden veranderd voor hetzelfde doeL Jim Denkt er om dat Jullie geen woord van de erfenis tegen haar zegt andera weet vanavond het geheele theater ervan en word ik bestormd raet nieuwsgierige vragen Binnenl De deur vloog open en een groote slanke vrouw kwam de kamer binnen Het was Irene Fancy als danseres aan Greymans Revue Theater verbonden en eveneens bewoonster van het buis in Greenvillage Zooals eiken avond kwam zij ook nu om Gipsy af te halen Ach ik val middenin een gezellig thee uurtje geloof Ik zei ze de aanwezigen één voor één scherp opnemend Het spijt me dat ik je moet stopn Gipsy maar het wordt langza merhand al weer onze tijd Je stoort beelcmaal niet Irene Jongens schenken Jullie eens neQes een kop thee voor haar In dan ga ik me intusschen verkleeden Het meisje verdween in de aangrenzende slaapkamer Jim had de papieren haaatig bQ zich gestoken Hunter schoof de nieuw aangekomene de gebakacba l toe en schonk fiiee In Irene was wat men noemt een zeer opvallende verschijning ZIJ was ajÈf Ug wel een Joarirf zes aada fui aOftr maar haar bledi regehnitfc gMddd en iBvertOeurig kaar gaven baar een Interassant VDWkomen Haar meest op to voorgrond tredende elgenschapp waren een grenzenloo w AT o AAR ANNEER Thalls Theater Gier WaUy met Heidemarie Hatheyer Sepp Rist en Eduard Köck Aanvang 8 15 uur 2 terdag vanaf t uur £ ndag vanaf 3 uur Beunie Bloseoop E huwelijk op afbetaling met Ralph Arthur Roberts Johannes Riemann en Leny Marenbach Aanvang 8 13 l ur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uun Bleeke Bet Sehoawbarg I M osseo p Bal Pare met Use Weifner Paul Hartmann en Fritz Kampers Aanvang 8 19 uur Zatardag vanaf uor Zondag vanaf 3 uur Blaart UJ8 mur Knaitmla Vijfde en laatste EUntopfessen Duitache kolonie en weermacht en voor belangstellenden U Blaart 8 nor Daalël Contactavond Geret Jeugdcentrale inleiding mej V d Putte over Geloof en z it moeilijkheden 10 Blaart 8 15 aar Het Sehaakbotd Jaarvergadering Vereeniging Veilig Verkeer 18 Maart 8 1S nor Central Jaarvergadering Soudsche WinkeUersvereenigin 11 Maart 18 nar VoorwUIens 17 Open bare vei ooping koeien en landbouwgereedschappen door deurwaarder B J N Akketsdijk 11 Blaart 2 nor Ter O w Openbare verkooping inventaris scheepswerf voorheen firma wed A van Duyvendijk te Jouderak door fa Hendrikvan Ess Blaart 1M nor Coneordla Gevarieerde avond Nederlandsche Reisvereenigiüg voordracht Julia de Gruyter filmvertooning q reker J Panman Maart 7 30 oor Ter Oonw Lezing prof R Casimir voor Vereenigingvoor Paedagogiek onderwerp Waarom gehoorzamen onze kindef üi niet 12 M rt 7J BiiiUlVed Geref Gemeente Spreeklieurt da Joh van Welzen 12 Maart 8 onr Daniël Dameccuraiu E H B O 12 Blaart 8 nnr Blaawe Kruis Bijbelbespreking ds E E de Looze i onderwerp Amos 4 12 Blaart 8 ndr Daniël Vergadering Jong HervornKtenn inleiding ds G Eizenga onderwerp Ctenwfntegebouw aü stillen hang naar opvallende elegance Bob Hunter mocht Irene niet HIJ nam haar als Gipsy s collega zij het met den noodigen tegenzin op den koop toe Met Jim Fox stond de danseres voortdurend op voet van oorlog Wat heb je daar zoo haastig verstopt vroeg ze den Journalist Ik heb heelemaal niets verstopt bromde Jim innerlijk woedend over deze verregaande onbescheidenheid Jawel De zag dat Je een briefin Je zak stak toen ik binnenkwam Ik heb het duidelijk gezien Probeerhet maar niet te ontkennen Jlml Je hebt een opmerkingsgave alseen detective m n waarde Nietwaar Je geeft het dus toe In vredesnaam dan maarl En wat wna dat dan wal voor een document Jim stak zijn borst vooruit en tel met hst noodige vertoon van waardigheid Een honderdduizend dollar con tract dat mij tot hoofdredacteur vande Faiifare en alle andere tot het Concern behoorende bladien benoemt Daar sta Je van te kijken wat O net heelemaal niet Ik beklaag alleen maar die ongeluUdge kranten Zt s lteti cnMer Jouw Mdfatg nataurlijk bhmea dan kortst mogelijken tijd failliet aan Heb Ik gelijk ofniet Hunter Oe Jonge milUwmolr astwemdda idet an Irene Ttaar odieen dat ook Dtt GRIEP oanval wprdt gtstattl i i ii im kakhaaiwrit f iii s ii at im aina d ncUatvaa AkkaïÏAMiitiiaa 12 Blaart 8 mm Kwwtiin Openbarevergtdering N S £ iprekw J H L die Bruin U Maart nor OeaOaven 10 Zitting advlednireau Ned Vereeni voor luchtbeschemung Uj 9fi Mt v ttMi andacvMidm Daei MM twHirimmd w Ub htu V ÜMkitmH doa d a a da toMuahanpaa kas emuiigaa 12 Blaart 8 aar Bet Schaakberd vergad ng OudheidkiuxUge Krinj Die Goude Inl iding Ben C Helbers over De hofjes te Gouda en hun geschiedenis U Haart 1M urne Vr e Bvangciisdic Gemaente Bijbellezing en bidstond 18 Blaart 7J0 aur Legar das HeUs Heiligingssamenkorast 18 Blaart S nnr Blaawe Krolt Ledenvergadering Ned Chr VrouwenbiHui lezing zuster Mortier uit boek Inger Sknm 14 Blaart II aar Veemarkt Premiekeuringen van stieren district Gouda 14 Maart tM aar Ter Ooaw Gemeen teavond Vereeniging van Vrüz Hervormdea U Blaart 7 aar Kanstaria Feestavond gymna ek en ailUeUekvereenigiiig Vires et C leritfs Blaart U aar De Zalm Openbarevericooping onroerende goederendoor notaris J van Kunenburg Blaart 2 aar De Zalm Brldge drive Ned Vereeniging van Huisvrouwen It Blaart 7 4S nor Nieawe Sehoawbarg Opvoering door N V Het Nederlandsch Tooneel van Als sterren vallen blijspel in drie bedrilven door Henk Bakker 10 Blaart 8 aar Daoiel Cunua E H B O 21 Blaart 18 4S aar kantoor N V Oeedsdie Waterleiding Bbataehappü Jaarlij ksche algemeene vergadering van aandeelhouders 22 Blaart 10 nar B K Leesrereeaiging Algemeene vergadering Coöperatieve Boerenleenbank 3ouda en omstreken 22 Blaart 7 30 aar Kanstmla Uitvoering moQdaccordeonver Oesc ido met mewfvericini van zang en show nble De lustige zangers 20 Blaart 8 aar Concordia Propaganda feestavond Ned Bond tot het redden van drenkelingen Preclfkbeurten ZONDAG 9 BiAABT 80 Blaart 2 30 nar Kanstmin Vijfde Nutsbijeenkomst concert Rotterdamsch Philharmonisch rkest on der leidmg van Ikluard Flipse solist Marinus nipse ZONDAGSDIENST DOKTOBEN Bij afwezigheid van den huisarts zijn van 2 aterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren N Tom Burgemeester Mvtenssingel 69 telefoon 2609 en D Bakker Graaf Florisweg 30a telefoon 3560 APOÜKKEBSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Afwtsheek P W er Souwe 139 Kwaliteit éckch munt uit door Smakelijkheid Ing Med O 990 74 Irene Fancy weea het aanbod geda cideerd van de hand Alsjeblieft niet Hunter wees verstandig I Als iemand je In Gipsy s afbetaling auto ziet Is Je nimbus alamlllionnalr voor goed naar de maaa en vallen Je aandeelen morgen aan de beurs met vijftig procent De protesteer in bet algemeen belang zoowelals In dat van onszelf Da wagen ianiet op drie mensohen berekend Gipsy keek naar Bob s geërgerd gezicht Ze wist dat hij Irene s luid rucbttge manier van doen niet koauitstaan Werkelijk Bob de musch lahetuch te klein zei ze sussend maar Je mag me straks van hettheater komen holen Breng Jim daa ook mee We moeten ons Jubileuntetentje nog hebben hm Je weet wel Ze gaf hem een vroolljk knlpoogja en Bunter was al weer verzoend Wat Is dat voor een Jubiletunetentje vroeg Irene nieuwagierig maar Gipsy gaf geen antwoord Za knikte Hunter nog eens bemoedigend toe trapte op den starter en reedweg Jim had staande op de trap dt scène gevolgd OipST Dott is een liet Und daolit hij maar ie heeft ons vanavond niethaar gdisele levsniteocMailenia ver tdd Die Irene Uikt me aea gevaaM Uik rpeueteen aeer oivmaUf ver IfAm Ik kan die vrouw amrwtSig niet üilltMn iWurit v rv9le4 f