Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 8 MAART Hengelo Enschede 2 4 A G O V V Quick 0 1 N E C Go Ahead a O Heracles Tubantia 2 2 Ensch Boys Wageningen 1 S Afdeeling IV Ie klasse N O A D N A C iruiem n Helmend 2 3 Juliana Roermond 1 1 B V V Longa M V V P V 1 2 Afdeeling V Ie klasse H S C AchiUes 5 2 Leeuwarden W V V 2 1 Be Quick Sneek 0 0 Velocitas Heerenveen 1 0 1 Veendam G VA V ft e De uitslagen geven de resultaten van het eerste treffen tusschen de weer chdw Oia KU rOND TUBSCH Vooral aan de beide Jouniaala n en iKkttï t aiaa tte f waarran de tal iEiet tee wiea aaeA vtt mamV al aoo a beet zegt t de hand sg i RiMHue WaddinzveBD A C Gouda JI W V Vuuren H Sprayt J Broer A v d Berg F Kost A Jlieveid J Tol U Lnj nburg C Tromp a v d Bara J Tom A Vermeer Jr IC V d Gaarden A v d Laan A Dooi lieim A v Maaren J Spek H Homis A de Vm ais beikozai Bij acclamatie benoemden de leden de heer L S v d Graaf en J 1 O ito ot tot i aatBvcivaafer beetnnrsleden Boskoop BDKGERUJKE STAND Geboren Gertie d van Willem Beekhuizen en Grietje van Zwanenborg Johanna Jacoba Beatrix d van Xaeobus Aloijsius van der Ploeg en CSosnelia Petronella Mooijman Johanna So diia d van Jacobus Geraidus Romijn en Clara Gertrud Meyer Overleden Willem Groeneveld 65 jaar Johannes Heitnanus Adrianus Broet 4 maandfn Ondertrouwd Oemeüs van den Berg 24 jaar en Hendrika Slingerland 21 Jaar 1 4 0 1 mmnaiK or nnmtAum Hbt gaat wd h£él eigenaardig toe in het imvre pc van den ecra pooist Peter Bagrat en Kora zijn vrouw Of eigenlek is er alleen maar sprake van een srlwiding die door beide partijen t wesiacht woedt en waarvoor alleen nog de rechterlijke uitspraak noodig Is om haar tot een voldongen feit te maken Maar er is er ién die meer ven dit alles begrüpt dan de anderen dat ia Nora s oom Justiziat Windhorst Deze waa vonfaeen als advocaat specialist ia eehtadieidingen waardoor h by d zijn onhandigheid een goede dosis menacbenfceaaia beeft opgedaan Hü voelt bed goed dat de beide echtelieden nog dolveel van elkaar hoeden doch door allerlei fa ooMtigheden op een verkeerd spoor zifii geraakt en elkaar het leven ondragelijk maken Oom Windhotst stelt de zaök ou zoo voor de recfatbazdc zou in de schelding hebben toegestemd op voorwaarde dat de ex echtgenooten elkaar ook nu nog op vastgestelde tüden enige uren ontmoeten om alsnog te trachten tot verzoening te gerakm Vandaar de titel Ëen huwelijk op afbetaling Het spreekt vanzelf dat een en ander niet zoo eenvoudig is maar oom weet aan zijn bedrog zoo handig een aehtjn van wettigheid te geven dat deze kans niet ongebruikt wordt gelatem Een buitengewoon komisclie geschiedenis gaat zich nn in anel tempo afspelen waarbij oomlief alle krachten moet ioapaiüien daarin liiigestaan door zün charmante helpster Christa om het huvralijkAootje weer vlot te maken Maar het takt hem en lioel Het is alles zoo amusant zoo sprankelend van humor dat men er zi buitengewoon b j vermaakt Jolfannes Bicmann en l£ny Marenbach vertolken op aantrekkel fce wijze de rollen der beide echtgenooten Hali Arthur Boberta is JustizratWhïthorst zeker de meest komische doefc stellig niet de min t sympathieke figuur in deze film Bovendien geeft Een huvrelgk op afbetaling nog fraaie revnc scènea die uitstekend van opzet z en waarvoor Franz Grothe aantrekkelijke nniaefc schmef Als geheel i dit een geestige en vlotte amuaementsfilm SPORT VOETBAL N v a Afd elingl lei KJ C £parta 2e klasse A A r C OAV V V Z Alkm Boys WJT West Erisia I 1 y geeburgi a Afdeeling II Ie klasse RJ C D 0 8 V U O XenM C V V V S V Afdeeling m Ie klasse 0 7 Alle efltallen Zondag ia actie MOnUlMX OPGAVE VOOR GOODA BGEN S V V O MJIL RN GJLV KUNMBN EHVr maurmLLKN EM OLYMTIA RN D OJI K WEER WINNEN BigHnatdk va r O NJI ia G nda UI wordt weUiéfet kampioen Er is Zondag veel te doeii in liet Ooudsdie voetballand alle elftalen zijn van de partij Het programma is zeer gevarieerd en het biedt van alles een tegmatcb naast eeo ontmoeting tusschen kop en staart een zware opgave naast een kansr keo wedstrijd maar hoe dan ook in elk geval zal men gaarne de punten binnei alen Voor Gouda woidt het in Schiedam een heeie itobber S V V behoort ditmaal wd niet tot de pretendenten maar ze neemt toch een goede positie in en op eigen terrein is het team wel aooveel mans dat het favoriet is te achten Olympia kan haar successenreAs voortzetten de thuiswedstrijd tegen Steeds Volbarden biedt daartoe goede vooruitzichten Ook voor O N A is weer kans het bezoek aan het staartetftal Pechvogela vormt een gunstige geiegeaheid 4 der de i ederlagen een streep te zetten en het pad der overwinnmgen vreer te betreden Tot nieuwe activiteit door de nederlaag van zoo juist geïnspireerd fcsn tkSS zich iaerstellen De groenwitten ontvangen L D W S en van dit partytfe mag verwacht worden dat O 8 V de in Leiden i ehaa1de zege bevestigt Na langen tiid we in actie bomend kan D O N K met een over D ynlW bMft g l atei in een p 4 JMettBCitrut van een be VMrti te Ml Mter vw hrt troatn die de gebiuUcer van het pikkui iM bad I ilfrwil Vaar baida gmaOm m prooeivar taal awemaakt BorgerUjke tt nd BDBOntUnS STAND GeboMK Bemlwnt Pieler zn van O Lohnm en K Boer L Noodgodatoec 33 Johannes m van A C SevenluMN n C l iMun ToUeoMraat 4i OadaHraowd C dan Um aa J van Uumwm J1 Hoi ea w C H SaadcEi ConieDs Ouweikerk 76 aar ONZE BIOSCOPEN Tlwlia Theater GIBE WAU Ï De nenonen uit het cnaationeele Üefde faw Gier WaUy dat ThaHa deze fwek brengt Eijin wenidien meteen oegewonen aard bard en ruw als de bergen te midden waanran zjj wonen zijn ze bovendien zeer stufhootdig opvliegend en vaak oni delÜk eigen In den iden boer Fender vader van de Imivpe Wally ziin deze cigenachappen wel lied sterk belichaamd aii beeft zich in het booU gezet dat aUêen een man een l oerderv kan draven en verwet z n eenig Itind berlualdelUli dat ze geen Jongen is Onder innfloed daarvan wil Wally toonen dat ze voor een man niet l el oeft ondet te doen en tracht daarom een gier die hoog in de bergen zjjn nest beeft en veel schade onder het vee aanridit te veidriiven iets wat geen man lot nu toe had durven wagen ZQ zou stellig bij deze poging verongelukt zijn Is niet Josef een jeugdige jager haar daarvoor had behoed Feader hoewel frotscl op de daad van zijn dochter verandert toch niet van idee Teneinde ée boerderij voor de toelEnast een mannelijk tiestuur te verzekeren eischt hü van Wally dat zij tmnrt met Vinzenz en jongen rüken boer Wally heeft echter haar zinnen op Josef den jager gezet en terwyl deze haar niet begrijpt en het tegendeel van toenadering tootit blijft zü even balastarig op haar stuk taan als haar vader op t zjjne DU leidt ot botsifxgen die zelfs verbanning van WaUy naar een eenzame hnt te midden van de eeuwige sneeuw der bergtoppen tot gevolg hebben Hiermede is de rust evenwel slechts tijdelijk teruggekeerd ziekte van den ouden boer doet Wally weer afdalen waame aieuwe botsingen volgen Als Josef baar bU een dorpsfeest op zeer lage wl ze behandelt lijkt voor Wally alle hoop verloren in haar woede beweegt ge Vinzenz er toe Josef te dooden Zoowel Josef als WaUy krijgen benmw over hun daad dit drijft heo naar elkaar toe en juist als ze elkaar gevonden hebben welt het noodlottige chot dat echter zün doel xmL De ewlusieve karakters in deze flim worden voortreffclüfc uitbeeld De hoofdfiguren werden vertolkt door HeMlemarie Hatheyer Sepp Rist Eduard Köck en Leopold Esterle De film geeft indrukwekkende aetuurtafereelen te genieten en een uitmuntmdc muzikale ilhietratie van Nico Dostal In het vootpragnauna draait ojn en dolle Amerikaansche klucht getiteld Pootige Jantjes Sdatmwhnrfi Biotcoop 3AL PABC Bal pare is een camavalsfilm en liet aet een goede camavalsfilm z jn Is zij er luet een was vol verwikkelingen en naniurUJk met een i slot De grootindustrieel gaat zUn zoon te Mündsen introduc e ew M btf het oude studeoteokorps waarvan hij destijds Ud S ewMst ia en naar de uitbundigheid er eotvangst te oovdaelen een waardig Ud Er zijn vele herinnerinien aan de Jeugdjaren in de B e t eraehe bocid tad en de goede oude tijd heeft zoo n terke wnBrttm dat papa zün verlcelt wat uitstelt om nogmaals het t al pare ytede te m an het vroolQke leest dat coo n groote aantrel dngskfacfat uH efent Daar waebt hem bet avootuur 4at htm ia contact tecngt met t Iwpacfae danseresje die door bem een goede oideidlng krygt Maar er is nog een ander contact wajn het loopt uiteraard zoo het gegeven i niet nieuw dat de harten van het tonge meisje n zoaoUct naar elkaar n gen en daar beeft men 4ian de verwarringen die er Biet aanvoudigcr op wordea als mama haar echtgenoo t nareiat en juist op tijd komt n mede te doen aan den mgeivikkelden speurtocht naar het verdwenen paartje dat natuurlijk prompt in elkaars armen wordt gedreven Er Is veel vloeiende muziek in deze rol S rent er zifn walsen en baUetfragmen n ea naast de watfdertge opmaak in de leaetcUjke balzaal hcaft aicn het kmjte ievwa ia het artisteDcabaret £ nplizinius a overal sijn r vnxK Sjbe ncnscben die van bet zwierige carnavalsfeest genieten Ilse Wener is het charmante dansetesje dat zoo lustig door aUe gebeurtenissen cararft Paul Harteann de vonhmrliike Cabrifcaat die soo graag Bog eana dan oden tüjd raedemaakt en dan ia r voorts Walter Jaasec die een uitstekende uitbeelding geeft van iaa artiatieKan cabant DnliMender Voor het komisch effect zorgt de ude postbode die met groote bardD tkigheM een merkwaardig samenalelscl van hlikgcrtl op staora eeo fono raaf wH aulma en e men lot zQn voldeaaiM wanmp ziat slagen met venva g iwi B ab mte ten slatte B Teifiniaaaami afé eig iaar die lilltJM o w het water b en nvt wlUig bad zétó en Woorom imkK O Mg lonMT hoofdpijn hebben diS ria Mm Iwaillii l b l vna ai fcuot siM l ni AKKHtUf bal MMvvwtt m Mittwwraifls aridd ldid d a n sM toch oial schaadt AKKERUH si n da g tukUtu dndtaa van fiHmkmt OMBont in dan BMkkell ii In t noamn rondan cochot verm leer Vvvl nfli CHIMHti 90 VDQI llnng n i ll f tv a noordl loot U nials aanpraten n l l op t AKKER OMrii SffMI IMllMMIf 9n Pr KOOVti lUNk lag Med O 929 winning hervatten welke in Boskoop te en de hekkensluiters Boys te bereiken is Bij de reserves is danda n wel bij machte het uitspelend tegen H3 £ UI te plooien Een belmt ijfce ontmoeCinc is B M T X 03AJ n tusschen twee nagenoeg gelijk staande pretoidentén voor de eerste plaats De Gouwenaars hel ben zoo juist een slippertje gemaakt waardoor B H T de leiding overnam maar nu het er op aankomt dienen ze zich weer van bon goede züde te doen kannen Een overwinning geeft hen op deze Hagenaars opnieuw een voorsprong en dat is het probeeren waard Gouda Hl dat zoo met i lag en wimpel op het kampioenschap afgaat kim t gen Schoonhoven U opeigen veld de elfde achtereenvolgeade victorie boeken Qf de roodwittea kampioen wolden haagt mede van de prestatie van Sparta IV af Indien Sparta een punt moet afstaan dan zün onze stadpenooten er aanneaaende dat ze zelf aan bet langste einde trekken Bij O N A IH Olyrapia n ticbben de Olympianen de beste papieren G S V s tweede hondt het tlmis mogelijk tegen Xerxes IV gel h al zal dat gezien de productiviteit der Botteedam n ij r i een toer werden ladn het dan doen de Goawenaars waaradiijnlyk de laatste plaats weer over la Onderatdeeüng lasflgc wcdatrijd veer Stolwiik In de Onderafdeeling Gouda is bet progranuna niet vol Het vermeldt op ecn pasr nitamderiiifi na voomanaetijk naddagwedstridsn daar er hü het natte weer van bet spelen van twee ontmoetingen op én terrein toch weinig terecht komt Een lastige opgave heeft Stolwyic voor welltié pretendent het Ug Gouda TV niet zal medevallen al staen de kansen van de Stolwijkers niettemin het gunstigst Voor D O N K II is wederom een thuiswedstrijd vastgesteld nu tegen O N A IV die een mogelijkheid inhoudt de laatste plaats te verlaten Nieuwerkerk kan Couderak de baas blijven en bij Groeneweg Bergambacht hebben de gasten de beste troeven In de overgangsklasse van het leidende Lekkerkerk S dat numraer laatst Moordrecht 2 te gast krijgt de tiende overwinning noteeren Eién spannende wedstrijd kan in de 2e klasse A U N IO Vjl P worden De bovenaan staande Oudewatenaren trekken wel aan het langste einde maar gemakkelijk zullen zij het niet hebljen De andere runner up Woerden 2 kan bij D ON K 3 aan het langste einde trekken Overschotje komt bij R V C voor een zware taak Overigens kmnen aUeen in 4 A en 3 B teidiende teams ia actie Beidehebben winst hi Iwt vetsehiet Bodegraven 2 tegen DtR D 2 en Moercapelie 2 tegen Dilettant 3 RCHAKKN Felle kamp famcheo de Messemaker tientalleti NA B UREN rAS VIER FARIUEN BBRDfDIGD In den weditryd Messemaker I Messemaker H voor e bekercompetitie van den Goudschen schaakkring is felle kamp geleverd Dit Mijkt wel uit het feit dat na drie uur spelen pas vier partyen beëiadigd waren en zes partiien uitgesteld moeten worden tot vol getide a ek De voorleopige uittlag is IH Vt voor Itesseraaker I maar de stand van de afgebroken partijen is zoo dat twide partijen evenveel kans maken Messemaker I gaf een pion voor De gedetailleerde uitslag is Messemsheir I Mesaemafcer II i J Jager J M Naerebout afgeirr A Ricidük 41 H Aalf I I C Kamer L Joosten afgebr C P Mocymeyer P v d Zouwen a Edir B A de Jong t Eynwachter afgebr P Hekker f H v d Harst 1 0 T RocA C Ws afgebr F v d Caoy W de Jong yt Vi H Meyer A Hey a eebr B Smeeok J J Gaggerman 0 1 Totaal 1 2 i WadOazveen aesBit voanvmng t gan AJt C Ckwda Qisteravood werd ia het dnUokaal van A S C Gouda de wedstriid Waddinxveen AÜ C Gouda Q gespeeld Waddinxveen wist een nuttiün Vh ï i voorsprong te nemen aie waarschijnlijk genoeg zal Mglcen te iMn voor de uiteinddijke overwinning De slag is fg br uitgest uitgeat 1 0 1 0 0 1 ToUal 4H 2 De eerste borden van Messemaker VL en Waddiflxveen hadden wit Messemaker b verband met dm wedstr vanhet eerste tegen het tweede tiental werden hier alleen voor de derde groep de volgende partüea gespeeldA R Smtt A H KuUk 0 1 Hogendoom Hamerslag 1 O A Veste A v d Vlist a gehr AAC tloiria Hier werd door den wedstrijd tegen Waddinxveen all en de party A Vermeer Jr J Tom gespeeld die in remise eindigde Het Witte Paard In bet ciublokaal aan den Veerstal werden de volgende partgen gespeeld Se Ronde P Spee P Wout 0 1 J Verniyt L VeUhmen 1 t A Korevaar A v d Berg 0 1 W Brodkhnyzen C Gerttatds 1 SL Korevaar J Gerliarda uitgest Ie Ronde A Korevaar J Gerbards 1 O De stand na drie ronden is thans Gesp Gew VerLPnt O O O 1 1 1 2 2 P Wout C Gerhards A V d Berg J Verruyt P Spee K Korevaar A Korevaar W Broekhuyzea M Veldhuya J Gerbards PLAATSELIJK IIEUWS BergandMiclit FREBIKBBORfEN VOOR ZONDAa Ned Herv Kerk v m 10 80 en n m 2 30 uur Ds Ewoldt Ger Kerk vjn iO en n m 2 30 uur Dt Terliaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk van 10 en njn JLSO uur Leesdienet i AAMRinHNG IN BOVENBEBG Denderdapaiddag wetd een mestwaaen bestaaud door d n veehouder C Kontstaai nit ScfaaoBhovcn die ep weg was naar lain land m deze gemeëaie door aett vrachtauto die hen inhaalde aangeMden KcHiIrtaal spong van den wa en i ontliep daanloor een nat pak want de wagen kwam m de slxiot naaat den weg terecht De boomen braken af en liet paard sloeg op hol iets wenler wetd liet tot stüsiand geiiracfat tirrVOBRINO STRUKJr Jftt Bö gambachtsche StrUkje gaf in botei t Centrum een uitvoering Nadat e üielamusieknummertjes waaronder etn groote walsen potpourri ten beste waren gegeven went bet blijspel in twee bedrijven Het weggestopte pleegkind opgevoerd Deze opvcemg lom aeer gti l i i i gd wonlen gi iiii fn a l De goed bezochte avond werd besloten met een bal waarvoor de muziek werd verzorgd door De vier azen BK KOMT BEN NISCW ZWEMBAD Werk De onderiiaadeiingen over de stichting van en meuw zwembad op lucten van de H V Timmerfabriek 4 e Coacurr it op een trtmn van de N V Graan en Pourapehandel v h C Schouten en Zn aUaer zija tot een goed einde gebracht Het nieuwe zwembad komt op het rietgors gelegen ten Oosten van het bestaande bad De stichting is opgedragen aan Gebr de Man aannemers te Ammerstol Het IS de bedoeling det a s Maandag wordt begonnen met het graven van het bassin f Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv iCeric vjn 1 en ajn 4 uur ds Klüsener Geref iEerk vjn 10 en njn 3 uur ds Dam bed H A Ev Luth Kerk vjB U unr ds Piel uit Nijmegen Geref Gem v m 10 en njn 4 uur leesdienst E Kring Beursgebouw n m ZVt uur de heer H C Lucardie uit ZeisL JAARVERGAOERIMG JBANUL Woensdagavond vierde de Ned Her vormde Knapenvereeniging op G G Danii l in Reiiobdth haar ige jaarvergadering Er werd een uitgebreid programma vlot afgewerkt dat t estond uit opstellen voordrachten memorisaties enz waarvoor prijzen beschikbaar werden gesteld Deze werden als volgt behaald Vragen wedstrijd 1 J Heemskerk 2 T Hamoen Opstellen 1 1 Oosterfceik 2 S Vonk 3 J de Bruijn 4 B Lak S D Pfauth Voordrachten 1 T de Jong 2 B Zaal 3 D Hajinoea COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK De Coöp Boerenleenbank kwam in botd van Haaften In jaarvergadering bijeen Uit het jaarverslag van den secretaris den helfr A de Vo bleek dat in 1 40 vijf nieuwe leden toetraden aoodat tbans het aantal leden 210 bedraagt De fcamier de beer P W M V IIie£erk deelde in züa jaarverslag mede dkit er over bet afgekx en jaar ƒ 3284 05 winst was gemaakt Tot lid van den raad van toezicht werd benoemd de heer P J Rosenterwijt de heercn W Brunt en snasK BAuraw wniiniOonimn Het aantal reiiclaozen bediaeg in de afgeleopen week t van ie 3 heomkwedtexs VOTige week waren deae cQfers resp U4 en 71 BENOEMING ONDEBWUZEH Met ingang van April a s is tot zev uljs leerkradit aan de Ned Herv ehoo alhier b enoemd de heer J Zegwaard te ZoetenneeT COOr TEBEEMICaNG DB BOSKOOP8CHE VEILING 7 MMTt Primns trik batak cen 1ste soort IM lSl klem Se soort 0J7 0 N SeriogeidiJeegaea 0J7 80 Aridnmuda 044 U et CSerasus His kura Sierfcees Ie aoott 1J0 4 M id Se soort Ija 1 70 idem Rosea 1 2D Azaiea moHis bloesaen Ie aoort l TO 2 2 M idem 2e soort OJg 1 50 Balzozen 0J 40 Rtiododendroa bkiemen Pinh Pearl 1 00 ForsyllrUtaldten 0 7S 0 as aUes per bos vm 10 stoks Jap Azalea s per stok 4 50 BCBGCRUnEE STAND P Molenaar en Gouderak Getrouwd Boer ntEDOBEDCTBH VtNMt XOHSAC Ned Herv Kerk des vja 10J5 uuï Os J van VHet Bediening H Avondmaal des nm 2 30 uur Ds J v Vliet Mabetrachting H Avondmaal Moercapelle PREBIK tiatRN VOOR MDAO Ned Herv Kerk VAi 1 30 uur en n m 3 uur Ds Verkerk Geref Gemeente vjn 10 30 en n m 3 uur Leesdienat COLLECTE WINTEKUULP De eoQecte ven Wisterhnip lancs de huizen heeft op geb raeh f ƒ 7 39 VEILiNO VERBENIGDIG Aan de eierveiHng werden aangevoerd 92M kipeieren De prijzea waren ƒ 1 07 per kg Moordreciit BIUABTWEBSIRUB GAUDERAB MOtWDRECarr I het café van den beer J Baas te Gouderak werden Donderdagavond de eerste vier partiien gespeeld van den bU artwédstnid Gooderak Coordrecht Eischte Moordredit eerst aelf een vereoiigbig op d spoedig volgde Goisderak en op dezen wedstrijdavond verluidde dat in Nieuweriüök a d Ussd en Haastredit ook reeds po n gen gaande zün om een i iljartvereeniging op te richten De cqfers in den wedstcijd Gouder£k Moordrecht waren J W Baas 88 C Corb ra 1 88 43 43 IS 13 2 9C 2 56 A Evegroen 7 J V Jeveien 97 73 67 25 25 13 11 2 t 2J8 IC Bouwman 71 G v d Heiden 87 34 87 30 M 5 20 1 13 2 9 J RaAR 58 C V d Knij re 50 75 39 39 8 7 1 51 1 9J Couderak heeft van de 292 te behalea punten er 254 gescoord en Moordrecht van de 304 te behalen punten 338 zoodat na deze vier partijen Moordredit 17 caramboles op Gouderak achter staat A S Woenadag te Moordrecht en Donderdag ie Gouderak wordt de wedstrijd voortgezet BURGERLUKE STAM Overleden Gerardus Johannes Ham 6 j echtg van J C M de Vos Jacob Verboom 77 j wed van M B van Eöfc Jacob hederik Eznlto 7S wed van J Overeynder Geboren Gretha d van R Brand e H P ScheUingerhaudt Arie z vaa I V d Kaa en J van Gulik Oudewater DE CSEMEBNTE NOODLIJDEND In de vergadering van den raad van Donderdagavond werd de meentebegrooting voor het dienstjaar 1941 vastgesteld Deze t egrooting sluit met een nadeelig sddo van f25 g00 In verband met dit tekort wordt opgemeilct dat voorshands geen raming geschiedde van de btizoodere bijdrage uit s Rijks kas welke in de plaats werd gestdd van de vervallen extra bijdrage uit het Werkloodieidssabsidiefonds en van de belastingbijdrage Raming van de byzondine büdrage uit r ks kas zou kunnen gesdiieden tot een bedrag van ƒ 15 600 zoodat voor 1941 ƒ 10 000 steun in de kosten de gcmeeBte htushouding werd gevraagd waardoor de gemeente Oudewater voor 1941 formeel noodlijdend zal worden Verder werd besloten aan de Nederlandsche Vereen iging voor Luehtbescbermuig aid Oudewater voor 1941 een subsidie te v le en van UM en aan de Oudewaterache Vereeniging tot bestrüding der tbxi Groene en WitGele Kruis een subsidie van ƒ 250 Het salaris van den carillonnist den beer K M Loijtea werd veriioogd van too tot ƒ 130 Aan de beenen M Bkmk en i G de Wit te Oudewater werd op bun verzoek een aanbieding gedaan tot verkoop van bouwgrond voor den pr a van ƒ 0 75 per M Ouderkerk ONDEBUNOB BaANDVESZEKERDiQ Onderlinge Bt2dva k S 5 At Jg op jonéte vasiadeliü S ging en uitbreiding Het is wlgt sameagesteM Andt VoSS degraaf vcoo A de Jong JjTmV ong Wzn Oen te OndcAok a j W a Blanken allen te Gouderak 2 van der Uade t Kümpn a a x De raad van toiaicta hestaai i h J de heeretu JL VohkJlSSSï J Czn enit Mn den T tleeuniUc 11A8 BBBHOT OaxOMSt UUhtg bei MaaiMar Beni B Jwen geleden hebfc L te Goudjig eiH ien geled emeenle iicMaibridwn JKbuizennet dier geoMent trokken naar Reeuwijk lam ZeutwHMweg aa Baadhaiswe £ door r voor de bewoners straten friepnl iil j bestond iSt amgen p het nniatalu saaué te shiUaa HeeaM ehe S w aangesloten er todi nog aaer el menAa 5 geen as namen en bet N h t2 fomuiB o petndeum tóeldei qS de tecenwoMdice onistandighe4 i hierin em groote veranderSTS men m CksiM iMiiiMf i T men en thans wanden vele hüizSTI van de Befatfabaieken te GouSkS bezig zien met het audten van b aanshriMngen zoodat het gas Z een ware uitko ist brengt RUWm VmUEB W SIRAATWIB Oek Nadat onland fai beakut vaa G Staten van Zoid Hdland bet gedS van den straatweg Couda BaJZT vai tnsaehen de twee teilen voërln rijwielverkeer was epengesteM fc thans ook het gedeelte straatweg tn schen Bodegraven en Spokeisbiw voor het rijwielverkeer opengeitj Het gedeelte tusschen Spokenlm en den Oud Reeuwijkschen tol iïi alleen nog voor het rijwielveite verboden Hier atoeten de wielriite dus op het fietqiad rjjden PBE0IKBEURTEM VOOR ZONDM Ked Herv Kerk Reeuwijk rj 10 en n in 3 uur ds W Vroegindew Ked Herv Kerk Shiipwuk lO en n m 3 tmr ds E R Dnotl Geref Kerk v m 10 en n m t mi ds P Warmenboven SchoonhoTen XVONDBN VOORinxrEN Omtrent onderstaande gevoata voorwerpen z inBchttngen te v krijnen aan bet bnreati van pcIMe kinderiiandsdioen bruine damediad schoen blanwe want knipmes daasportemonnaie FSEDIKBEURT VOOR ZONDAG Geref Kerk vjn 10 uur en njD 1 uur de heer Brmuner tiieoliuiKÏ candidffat te De Bilt GEEN DIPBTHERITIS MEER Sedert de 3 i 4 laatste weken lub ben zich in deze gemeente ana nieuwe gevallen voorgedaan van OikÜierifc BORGEHUIKE STAND Overleden J UuldN 81 jM weduwe van C J Bameveld Geboren Maria Margietha Pd ndla dofhter van A Woudenberg N Heikoop Maria Meinsje iter ter van J van der Wal en G Kt Soetcrs Stolwök LOOP DER BEVOLKING Ingekomen Abr de Groot A arbeider van Goudriaan 119 in FAP vaa Vliet landarbeider van HsMlrecht D 121 m G 37 Vertrokken J M van DiA dienstbode van D 48 naar Lekkerkerli Opperduit 302 D de Stigter kastbediende van G UI naar Gouda Veerwillens BUBOERLUKB STAND Geboren Comelis Adrianus van G de Vries en van N K A Boft Overleden Hendrika Halliaf oud 78 jr weduwe van C Vnj landt Adriana J Vetheem I r echtgenadi van G J Stoubbe Emmigie E Gi veland 43 jr eehtgenoote van J Ve borg WINTERHTLP NEDERLAND De eoUecte voor Winterhulp opS Februari en 1 Haart X heeft vtm t 84 45 o ebracht Tot opl twden zijn aan totaal 87 V zinnen uitkeerinfen gedaan RAAD KOMT BUEEN As Maandag zal de gemeente in openbare vergadering Mjeenluin Waddiazveen rRGmKBEURTEN VOOR ZON Ned Herv Kerk 1 en 4 uur D Vmegindewey U Maart JO uur Bidstond voor het gewas Ger Kerk 10 en 3 uar Ds IM Smidt In den middagdienst bidn voor het gewas Chr Afg Kerk 10 en 5 uur DM d Kraats 13 Maart 18 en 5 uur stond voor het gewas WERKLOOSHEID GEBINa Bij de arbeidsbeurs staan deze slechts 18 werkzoekenden ingeso BENOEMING POLITIE De bc Streefkerk rijksveldw alhier is benoemd tot agent vsn V in VlaardUngen VERGADERING OE l TE 4 De raad vergadert op 13 Maart des middags te 4 uur Ongecorri