Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1941

0m E BLAD ZATERDAG 8 MAART IMl nmÊm OHDUOUCUT m DC DAcnLoscoras Uitgaande vaa het hoofd der inspectie van de bevcdkingsregisters te DenHaag wordt voor de gemeente aabte oatoi en de gemeentaveUtie lesid U atervJ hoofdstad momenteel een cursus in 9 W d nu nêt H Ib b MIEFPMG UrrZQNDEJGST Ara MOORDu MfdnMM M al De afwikkeling van het betalingsverkeer met Frankr k zoowel wat betreft het bezette ids het onbeaette gebied uiclnsief de FraiMcbe koSoniën protectoraten en mandaatsgebieden geschiedt voortaan binnen het kader der Nederlandsch Duitsche en Duitsch Fransche rfearing Onder de regeUng vaÜen b oudens het hierna te vermdden aOe wederzüdsciie verplichtingen onverschillig het tijdstip van ontstaan daarvan wegens Den invoer van goederen vano naprong uit de vorengenoemdeFransche gebieden in Nederland envan goederen van oorsprong uit Nederland m de vorengenoemde Fransche gebieden Nevenkosten in het FraasANederlandsche goederenen doivvoerverkeer Betalingen voor dienstprestaties Betalingen voor irnmaterieele vestaties büv octrooirechten licenties autcursre AtMi en fiimuhen Sociale verzekeringen ondersteuningen en andere betalingen voor zoover deze ter noodlenigingdringend noodzakelijk i n I Loonbesparingen van arbeiders en krijgsgevangenen 7 Betalmgen in het v e iiefc e rl ngsverkeer inclusief bet herverzel ringsverkeer voor zoover de verpUchtingen luid io rijkamaik guldens of Fransche francs Particuliere compensaties zün niet toegelaten Opbrengsten van in Frankrük hele vermogen van welken aard ook kunnen over de clearing ten gunste van mgezetenen in Nederland warden ovogemaakt Voor overmaking van kapitaalopbrengsten naar Frankrijk kan bi gevallen waarin zulks ter noodleniging noodzakelijk is door het devlezeninstitaut vergunning worden verieend Op verlangen van crediteuren kunnen voorts direct opvraagbare saldibil banken en andere geMinstituten welke op 10 Mei 1940 bestonden overde ctearing worden verrekend Vorderingen en schulden wegens en Moener en goederenleveringen en dienstpresta ties welke hebben plaaU gevonden tusschen 10 Mei ep 24 Juni 1940 komen niet voor verrekening over de clearing in aanmerking Voor storjiing in de clearing is eenvergunning vereiscfat van het DeviezeninsUtuut In Fraroche francs en andere vreemde valuta luidende verplichtingen moeten bü storting op basis van ie laatste gepubliceeerde clearingkoersen in guldens worden omgerekend 11 tl Ad UW JMÜ lanA 2 asi DAfl N Bid erd gametéas MMif IMl M mt JIICfelUkeitQl Mtr dM kctMf de verkecnb verUM ia Ib 4e na loodat MiaH ét ëOe ad van tt Fcbrnari Un wcAx J kiicbt wordt IROOD EN ANDERE igTlKELEN WORDEN DUURDER B NIEUWE BICHTFBUZEN Toelichting van den re eeringscomnii sari b een persconlerentie beeft de 0 B L Louwes regeenngscommisgy voor de Voedselvoorziening een jijdibng gegeven op de nieuweiM lÜaen faweer men d nieoir vaatcesteUIe lllpi zen vergelijkt ihet die van jaar dan geven zU voor verartikelen een verboogmg looala voor aasdaopelen tsrmge erwten en L Vcrmoedel B mn zieb in IfMngen van deo Aaitw te hooge votevtelUngen van It itoiiwe riehtprüxea gemaakt en 4 $ rMShtprqzen aooala zij nu züb ülNteld miïachiea een tegenvalVaarom z D de pnüzen zoo en M toden vaiicnteldT De vastgeprUzen bctdken thana ling Hl de fantaitiicbe hoogtee van de 1 tijdenf den werebloorlog Toen N k de toemnalige re eriiu een M andere prüq oUtidc eue op mémr tot inflatie nioeat leiden Büttichland ia bet atandpuiit ingedat het prijiniveau moest beheerscht hda inact k beteekent prijseonm Mtuurli dikwiila een neen B op tal vaa aanvragen ZQ beMat meestcntüda dat de prodvt verlangens op dit pont niet iagewilligd Daar is nu eenmaa l taan te doen Dit ztjn nu de pryMfla 1941 zoo riep de heer Louwes 1 ZIJ zullen niet meer worden Td lm lueede factor wdke eeo rol ImA gespeeld bjü de vaststelling van Mtprijzcn is bet streven naar Hlerinf tusschen de Duitsehe én Mederlandsche prijzen Een derde MMtin welke gevolgd is was daarMegcn dat de regeatog in de plaats die artiköen wil steuMt welke zu het liefst wil hebben Kasuwd Daarom zijn de ricbtprij M van aardappeen tarwe rogge kkrbieten en erwten in het bijzonhi verhoogd Koolzaad wordt in deze Ht niet genoemd omdat hiervoor in hl vangen zomer reeds prijzen zijn M steld w lke hun uitwerking Mi hebben g iad Aanpassing bij bet Duitsehe prijsjvew wil niet zeggen dat de Ifeder dKhe prijzen nu Mecies dezelfde Mm worden als de Duitsehe Br NlJBiiners rekening worden gehou et het veracfaif in in diieti jwrnarden Wanneer wij io Neder t teetis hoog hebben opgegevea Jfe onze lage productiekosten dan wen WIJ toch met onze landbiouwWwn de Duitsehe zeker niet voorbij m J de IQat van de vastgestelde Jotprtizen in bijzonderheden nagaat lyemken dat voor sommige aard woorten de prijzen lager zün 2 wleden jaar Dit is niet in strijd J Wt voorgaande immers het beJJ er soorten welke weliswaar Fidiefd zijn maar welnu op zooals de bonten en blauwen roode star Andere aardappel lijn hooger gesteld nl de brengende soorten w deze soorten evenals voor het Ppehneel is lans het DtHtsche TOveiu bereikt r jr d en van tarwe en rogge zijn genaderd Hierin is daa een stimulans gelegen om rogge J wowen waardoor de positie van er op de lichtere gronden wordt de erwten is de prijs van de l erwten gebradit op die van de g wirerwten Het gevolg zal jo Jw weinig sefaokkererwten zullen J verbouwd Dit ligt In de Ifln J t streven om den nadruk te p op de veel opbrengende aoorJj smakelijkheid speelt in dezen Ji tyd slechts een ondergeaehflcte 7 verwacht nu reeds iMm de j UHiwes dat men in de steden in 2 riat zal zeggen moeten we var die leeiyke a arda ppe l en Maar dan aeg ik beter leelijk k g dan mooie en niet geneeg dingswaanle van de tkuia geQl aatdappelsoorten is niet 23 de mooie aa d la tpryzan voor de srMe en boonen bAoefde niet nel te verhoogd omdat de tti g jaar neada bevrad ieDd ie oèdergraoMi z n bü de vaet der ritdrtprljzen wdbewutt ld bij de granen voor L f Bc zal het gevolg zQn d t er em hoogere pr a voor de productoi zal moeten vorden betaald Dit moet de coaaument beWtpen Deze ifchtpri erhooglng kgnda k het tochUedlge betaald ynU irict aan e denken dat op dit punt de politiek van den wereldoorlog kan wwden ge De grooUte itrijotyi gen znUen opdeden 1 het brood Dit zal wel critiek tüUAken Maar a egt de heer Louwes Het is beter t rpvodueten xija dan dat niet y jTO BMn pro du ct e n hebben dan hem die produceert ook beloonen Met de hand op de poctenionnaie ia het al te goedkoop den MM aansporingen tot de grootste knehtainspanning toe te roepen De in nsi m i nn len die crttiek hebben moeten bedenken dat indien er geen prUabehaeisschbtg was er nog veri meer prgastBging zou zlja De landbouwer die zUn verwachtingen hooger had geatdd moet bedenken dat de l a nd h w iwer in gnnstige onnstandigheden veriteert vergeleken bü producenten in aaderë bedi fstakken In den landbouw immers zün de prözen veEhoo a zdcer inide mate van de verboo g in g vaa de prodDCtldcosten En de landbouwer heeft zfn bedrijf In gang kunnen houden al heeft htj dan wat minder kunstmest Vele andere ondernemers die i unnen dit niet van zichzelf getuigen De heer Louwies meent dat bü de vertelling van deze richtprüzen de middenweg tuaaciien de belanjgen van den producent en den consument is gevonden Op de belangri te punten is de zoo lang gewenschte aanpassii aan het Duitsehe prüsniveau t eieikt Er is geen woonl van waar dat granen en voor onze voedselvoorziening vUale producten naar het buitelend gaan De boer produceert voor zyn eigen volk en het is daarom aeedig dat het uitente uit den grond wordt gehaald De Nedérlarüdsche boer behoeft zich niet te schamen voor de opbrengsten per oppervlakteeen beid hier te huvde Van alle landen in de gematigde zone staan wij wat dit betKft aan de spits en kunnen aan een ieder tot vo beeld strekkea Maar bet kan nog beter en dan moet het ook want de voeding van het eigen volk liangt er van af mtpoat T B Roode Star In aansluiting op het reeds gepubliceerde over het Teeltplan 1941 Akkerbouw deelt het Rijksbureau voor de voedaelvooirziening in oorlo Estijd nog het volgende mede De verbouw van aardq pelen van de aoort Roode Star zal worden verboden tenzy de teler voor deeen ver bouw uitshiitend gebruik hee t gemaakt van door den Nederlandschen Algemeenoi Keuringsdienst goedgekeurde pootaardappelen B f de orartrole op de naleving van dit verbod zal de t ler de noodige certificaten van den Nederlandschen Algoneenen Keuringsdienst moeten overleggen voor de met Soode Star beplante oppervlakte Deze maatregel is genomen omdat deze aardappelsoort in het afgeloopen jaar sterk was aangetast door bladrol tn andere zidctea ten gevolge waarvan by den komend enoogst een zeer age opbrengst zal zijn te vej vachten indien ifiübruik wordt gemaakt van onKetóewd pootgoed Hun die niet over goedgekeurdpootgoed beschikken en toch eengoed houdbare aardappelsoort wenscben te verbouwen wordt a igeraden een van de soorten Furore AJidia Industrie Bevelander Noordeling e d uit te pc en In verband met bovenstaande maatregel is het afleveren en vervoeren van ongekeurde Roode Star poters verboden vermelding van ig en aankoop het hoofdkanZwarteweg 23 Handelaren die dei elijke poters reeds in voorraad hebben dierwn dezen voorraad boeveelheid sorteei prijs op te geven toor van de V B N a Gravenhagé Bettemming der melk ZUIVEUWSLUiT IMl IN WEBUNG GETREDEN In werking is getreden het Zuivelbesluit IMl bestemming der melk Dit besluit dat het ingetrokken Crisis Zuivelbesluit 1940 bestemming der melk vervangt opent o m de mogelijkheid dat in daarvoor in aanmeriting komende gevallen door de landl ouw crisi5 organisatie op aan wijzing van den provincialen voedselcommissaris die daaromtrent overleg pleegt met de Nederlandsche Zuivelcentale en met daartoe benoemde provinciale commissies van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven regelend kan worden opgetreden ten aanzien van de afleveringen van melk door veehouders en de ontvangst daar van door daartoe aan te wijzen producenten van zuivel en melkproducten Voorts vcrieent dit besluit aaij de Nederlandsche zuivekentrale de bevo dheid aan producenlen van zuivel velen melkproducten verplichtingen op te leggen ten aanzien van de verwerking der melk en de bereiding van bepaalde producten in bepaalde hoeveeUiaden en soorten Door de centrale kannen eveneens regrien worden gesteld ten aanzien van de door producenten aan hun melkleveranciers terug te everen ondenneUc De reeds bestaande bepaling dat de eentale een prodoeent van ztriveU en melkprodtictcn kan verpUcfaten de deer hem oatvai ien melk niet te ver Mfken deefa aan bepaalde af nemere te knreren ta BMde in het nieuwe l esluM gyef ge n am en Dit beshiit verpUclrt voorts degenen die op grond van die bspaling zün aangewezen om Mik VI produoenten van raéveimdkpvadncten te betrekken die BMJk te koopen es in ontvangst te nemen en binnen een door de centrale eventueel te liepalen termen te be BtaneBkort lidMerinflr van de oorlogasdiade EBB8T 18 ROnCRDAM AAN DE BOET BAAKNA VO MgW gT OB DiG AHBOs amttarm Naaritet Vaderlaadte bevoegdcr plaatse vemeeaea hoovt aum nog ki den loop van deze maaad een t egin te maken met de uitkeeiing van de oorlogsBctiadvergoedingen De organisatie is eeds gdked goeed Weliswsar agn de eon uasieB die de aanvragen oioeten beMmdelen en de scbadevergeedingen moeten vaststellen nog niet Ht hun acfaeid gereed maar dit beho uiteraaril geen bdenntiering Ie zijn om de reeds va ages t el d e bedragen te gaan uitbetalen iv het oogenblik kunnen er nog geen data w n den opgegeven ook al omdat de oonunissies haar werkzaamheden op verschillende manieren liebben ingedeeld Men weet mi echter dat er op uitfeeaiBgen op korten termen gereend kan worden Weeiq eBaren beboet ZD MOETEN S PSOCENT VAN HUN IHAANDEUIKSCH INKOMEN STORTEN IN BE KAS VAN DE WINTERHULF Toigevolge van de door den bevelhebber van Laftgau Holland genomen maatregelen ooogen de bewoners van Weesp zldt na negen uur des avonds niet meer op straat bevinden De strikte naleving van dit uitgaansverbod wordt streng gecontroleerd i de eerste dagen zijn een vrü groot aantal overtreders door de politie medegenomen naar het bureau waar zij tot zes uur s morgens moesten blijven Bovendien kregen deze Weeapenaren een boete geluk aan vijf procent van hun maandSijkscbe inkomen Dit eeld zal worden gestort in de kas van de Winterhulp Nederland N R Crt HRT LAW VAN VOLUtNBOVE ËenigQi tijd geleden hebben we gemeld dat de bewoners van het Lmid van Vollenhove zich tot den Biukaoommissaris voor bet bezette Nederiandsdie gebied hebben gewend met t verzoek een einde te maken aan de bejegening waaraan zü met betrekking tot de ontgiiBiingswaken hebben blootgestaan Nadat de eerste bespreking tusscboi de leiders van het N A F en de Duitsehe autoriteiten waren gevoerd heeft later ook een vertegenwoordiger der bevolking aan de besprekingen deel genomen De Duitsdie autoriteiten hebben de behandeling dezer zaak met groote voortvarendheid ter hand genonen aldus bet A N P Te Zwolle is een conferentie gehouden waarbu de streekbewoners de gelegenheid hebben gekregen bun vaischen en klachten naar voren te brengen Dr Grünewald zette na dit onderzoo uiteen dat in het Land van Velladiove onrecht is geschied dat onverwijld dient te worden hersteld waarmede dr Schrider gevolmachtigde van den Rükscommissaris krachtig mstemde Beide heeren zullen hiertoe de noodige Etappen ondernemen Zy noodigden in afwachting hiervan eenige Nederlandsche heeren uit onmiddellijk voorbercidmgen te treffen voor een herziening der taxatie en onverwyW uitgifte der beschikbare gronden aan de bewonen Hierbü zal vooral dienen te worden gelet op het tiezwaar der sociaaleco nomisciie ontwrichting der bedrijven Waar mogelijk zal de aanvullende schadeloosstelling dienen te gebieden door ten bescbikking stellmg van grond UI andere gevallen door uitkeermg m geld In die tweede plaats zullen de oor nkelqke bedrijfjes welke thans met grondgebrek hebben te kampen zoo spoedig mogelijk worden geholpen aan gnrad SPECIALE WEEKBINDBETOCR8 VOOR GEZINSHOOFDEN De persdienst van het N V V meldt ops De met 1 Maart ingegane verhooging van de reizigerstarieven bij de Nederlandsche Spoorwegen l etiEekent voor tallooze arbeidsters en arbeiders die werkzaam zyn buiten de plaats waar hun gezin o ouders vertoeven een groote lumdieap aangezien ten groote categorie niet in staat is het reisgeld op te brengea Een en ander was voor het N V V aanleidmg zich te wenden tot de Nederlandsche xxo wegen met tiet verzoek de tielangen van deze arbeidsters en arbeiders in het oog te houden In antwoord op dit verzoek van het N V V heeft de commercieele afdeeling van de Nederlandsche Spoorwegen toegezegd de invoering van een tijdelijk speoaal tarief voor gezinshoofden te zullen bevorderen Hierbij zullen voor gezinshoofden die werken buiten de plaats waar him gezin vertoeft eenmaal in de twee weken werkliedenretours derde klasae verkrtfgbaar worden gesteld AANBESTEDDiO Heden is te Leeuwarden aanbesteed bet onderhoud en de verbetering van rykswegen in Friesland in 1941 in vier perceelen Perceel 1 betreft den weg Leeuwarden Groningergrens Perceel t a den weg Leeuwarden Hariingen b Marssum Beetgum c Harlfaigen Afsluitdijk Perceel 3 den weg Leeuwarden Overtjselsche grens Perëeel 4 den weg Ranwert SneekLeeu warden Voor p e rcee l 1 was de laagste inschrijfster firma gebrs L en J L Boeren te Haren Gr voor ƒ 64 000 voor perceel H Prins Amsterdam vonr 28 014 perceel 3 H Prins Amsterdam voor ƒ 41 204 en voor percael 4 eveneens H Prins Arasterdam voor ƒ 43 ns Voor de insdirUving in massa was de laatste inaehrUuter N V Noordnederlandsche wegenbouw maatschaivü te Hariingen voor ƒ 303 0 dactyloscopie gegeven in erband me Mmeade unnoering van de peraoonsbew zoi De leiding vtn dóen cuTTOs berust bij de afdeeling dactyloscopie van de Amsterdamsdie pofitie Het onderricht heeft phata In de voormalige jeugdherberg Vondelhof Mn de Frederikstraat te Aaastendam Binnenkort zullen ook tn andere steden deze cursussen worden georgaaiseerd GROOTE PAXTU VLBE8CH IN BESLAG GENOMEN Crisisambtenaren hebben gisteren in den middag bij zekeren S te Nqkeilc eoi groote partij vleesch in beslag genomen dat afkfxttstig was van frauéaleuse slachting en dat eigendom bleek te zlJn van den dager A H aldaar Het inbeslaggenomen vleesch is overgebracht naar de noodslachtpteats OK RBiGBBS Dt NOOMt BltABANT De algemeen gemachtigde voor den Wederopbouw dr ir J A Ringers heeft dezer dagen een baeoO gebracfat aan de Noord arabantsehe gemeenten Zevenbergen Roosendaal en Etten om zich op de hoogte te stellen van de vorderingen van den herbouw Het bleek dat de wederopbouw van deze plaatsen op bevredigende wijze voOTtgaat Een groot gedeelte der nieuw te bonw i panden is reeds in uitvoering ENGELSCHR LUCHTAANVALLEN Naar ons wordt gemeld hebiMn Engelsche bommenwerpers boven enkele plaatsen in ons land bommen laten vallen BJjna al deze bommen kwamen echter in weiden of ia het water terecht en zü ricfatten geen schade aan Door glassplinters z jn enkele personen gewond BUITEItUID DUITSCHLAI LBGBRBEHICÖT VAN H8DEN Twe torpedojager en verscheidene koop vaardiischepen getorpedeerd NIEITWE AANVALLEN OP MALTA Het opperbevel der wecrmaeht deeltmede JBij gunstig weer blijvai de bewegingen der in Bulgarije bhmeandcKende Duitsehe troepen zidi vereenhomBtig de bevelen ontwtkkden Een duikboot meldt het tot zinken brengen van vijf gewapende vijandelijke koopvaard schepen met een tota lan inhoud van 33 000 ton te ia een krachtig beschermd convooi voeren Bij een aanval op de Zuidoostkust van Engeland hebben raotortorpedobooten Icrachtig beschermde eonvooicn aangevallen en in weerwil van den heftigen afweer twee Britsche torpedolxioljagers en zes gewapende koopvaarders met een gezamenlJiiken inhoud van 2S 400 ttm waaroader twee groote tankschepen vernietigd Duitsehe afdeebngen gevechtsvliegers en stuka s hebben ook gisteren militaire ins laties op Malta herhaalde malen met succes aangevallen Door rechtstreeksche treffers van zwaar kaliber ontstond een hevige brand in een torpedo opslagplaats Duitsehe jagen hebben boven het eiland Malta een vyandelijken jager en een vijandelijken bommenwerper neergesctioten en ia duikvlucht een Sunderland vliegboot in brand geschoten Tijdens gewapende verkenning boven de Noordzee herft de luchbnaicht een koopvaardijschip van ongeveer IMO ton tot zinken gebracht en dne andere schepen ernstig beschadigd Aanvallen van alleenvliegende Duitsehe gevechtevliegtuigen waren gisteren gericht op vliegvelden in Zuid en lÖdden Engeland In huigars en sehnilplaatsen werden groote verwoestingen aangericht Bü moedige aanvallen n duikvlucht ap een belangrqke w mofabriek bü Newark werden verscheidene treffers geplaatst Een andere wapenfabriek m de nabijheid van Bristol kreeg bomtreffers in de fabriekshallen en op het terrein Overdag noch des nachts z n vijandelifke vliegtuigen bovm Duitach gebied verschenen Bij de aanvallen op de wapenfabriek bü Newark heeft de bemanning van twee gevechtsvliegtuigen zich byzonder onderscheiden De bemanning VMi het eerste vliegtuig bestond uit da eersten luitenant Knauth de OberfeU webels Schumm Heil den onderofficier Berger die vaa nej tweede toestel uit de luitenants Sau dolph en Metzmacher en de onderolfi eieren Groeper en Hahn ITAUË LSCÏRBBRICHT VAN HEDKS Oorlogsschip gexcMiken NIEUWE AANVAL OP OZJARABOEB AFGESLAGEN Het 274ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier taidt Aan het Grieksche front heeft onze luchtmacht vijandelijke kampementen troepenconcentraties en verdedi ngswerken bestookt met Hchte en zware bommen en machinegeweervuur In Nbord Afrika h ft de vijand een nieuwen aanval op Osjarabo gedaan Hy werd teruggeslagen Onze vlieg tulgen hebben met succes de haven van Ben iazi een hicfatbasis en een geBMdanisBerde vüandclijke colonne gebombardeerd In OoatnAfrika heeft de vijand tuchtaanvallan fecUuai op eeaice plaatsen in Erythiea ioadèr schade aan te riobtm Bi een vlucht boven MaKa hebben jachttoestellen van Duitsehe vUegercorps tijdens een luchtgevecht een ilurricaoe n a Blenheim neergeschoten en vaa aeer infame Iwogte een fl i a g ti iig van iMt trpt Sesider met machinegeweervuur bestookt braad geschoten Een asc fcu ii üd p vaa nriddelbare ton naca is ia de MiddeHatlftiche Zee gezonken door niet vastgestelde oorzaak Een pmt deel van ae bemanning is eroA MOIOIIIEIIWS De Nederlandsche Omroep BET EINDE DÉR AFZONDERLIJKE VEREENIGINGEN De gemechtigde voor de concentratie van de radio omroepvereenigingen in Nederland verzoekt ons in verband met het feit ds4 met ingang van Zondag de Nederlandsche amiiae i N ffnunma s niet langer door de onderscheidene omroeporganisaties onder eigen naam en Verantwoordelijkheid zulten worden uitgeeondei nog bet vagende op te nemen Wat betraft de binnen het ra n van den Nederlaodschea Omaoep te verzorgen uitzendingen met een uitgesproken reUgienzen Inslag zal een bUzondere regeling wtnden getroffen welke zich ten aanzien van de orthodox protestant sefae ea vrüzinnig prrtestantsche uitzendingen van deiea aanl reeds in zooverre heeft geconcretiseerd dat de pnngramme É met eee tiitgesproken orthodox of vrijzinnig protestantsch religieaaak inslag ziden worden voorbereid door de Christelijke Radiostich tmg nap het VrihEiaaig protestantseh Kerkcomité en van dien aard zullen zijn dat deze met de tiiteindelijke instemming van den Nederlandschen omroep zelf ook door jde t j fefti jkf gn epen aeU voor hna verantwooi Hjkbeid kunnen wordep genomen In dien zin zullen deze specifiek religieuze uitzendingea ook in de omroepbladen en vaar de microfoon worden aangekondigd Het ligt in de bedoeling met betrekking tot de uitzendingen met een uitgesproken roomschkatholiek religieuzen inslag zoo mogelqk een soortgèiyke regeling te treffen t€LO EN 60E0EREJI MET BETALINGSVERKEER FRANKRUK AfwlkkeHag vla e elearios NEBSSL ZOUTIMHIBTBII BescMkbaar wlnstsaido 1 533 333 v lJ43Je35 vrsandt 3 pet T j 33 pet vidend kaa worden a Wg e lnart l I Aan hel Verslag over van de directie dtf Nederlandsche Zoutbidustrie te Boekelo ja het Igende eatleend De hedrifvan Ueven a pa ai d diraete oortocssehade us sontpro ductie beliep in Ï9ê ca 310 300 ton te en een geprojecteerde productie van 34 i 00 tm welke hoeveelheid vrijwel tiefaeel door verkoopcontracten was gedekt On nks den oerleg madit mam ffou Sriep Pi n Httptn titllig on vlug Dooi lOonSOct Ingez Med ÖIOS 6 het gelukken 4e omzetten zoowel vmt zout als van chemische producten viHwel op het peil van ttst te handhaven Oe cKport daalde mat ca a ton hetgeen door aan roota r an in bet hinnwtlanrt amer gemaaict Na goarltciiriag door ket i het departement van Watimtaat aa de door de algemeene vergadering vast te rtidlan balans ea vnUes en winstrekeping zal het dividend van 30 V j pet betaalbaar wonden gesteld DE VE RNIEUWIN G VAN EFnSCTEN Voonitter van het JNfatwidaitB J I Bij beschikking van den secretaiDh geoeraal van het departement van Ftnandën van 4 Maart zijn benoemd tot voorzitter van h Effeotenver nieuwingsburam J H Dobnan r erendaris bü het departement vtm Financiën tot bestutirslid van genoemd bureaa 3 F van Lennep administrateor vaa Broekmans administratiekantoor csi mr U J N de Graaifr secretoris van da Veraeniging voor handel te Amsterdam RE€1ITSZAK£i AMSTKRDAMSCHE RFCHTBAWK GESTOLEN WAT ZE KRUGEN KONDEN De mAJs bokkenrüdeis zün hillie te tmrk gegaan Jullie bent buizen binnengedrongen met sleutels die blikbaar op alle sloten pasten en JuIUe hebt gestolen arat je krijgoi kon aldus aak de officier van Justitie tot t e 3Tjarige schoenmakers die voorde viande kamer der Amsterdamsche rechtbank moesten verschijnen De mannen hadden een büiia edndelo e reeks diefstallen gepleegd IQets was veilig voor hen Alles wat xij koftden bemachtigen was van hue gcdii en vele Amsterdammers hadden dat tot hun schade cmdervondeik De dagvaarding vermeldde sledits enkele feit ai doch da Ujst hunner aasdaden was groot Zü stonden thans teredit omdat sQ een boffer met sigaren tabak en sis rettea koatbare waar in dezen tUd hadden gestolen Oie koffer was op een fiets gebonden en stond op de Ma teieangracbt De igenaar waa even naar binnen gegaaa en had het rijwid voor de deur laten staan Lang unecg CHn de aandacht te trddcea vaa de langvingerige adioenmaksrs die dch niet bedachten en zich over de hoMer ontfermden De rooksrtÜDelen wisten zij later van de hand te doen Het tweede feit det bun ten laste gtiegd werd was diefstal van drie mantels alsmede van zes gulden uit een electriciteitsmeter Dat was hun gelukt door t binnsidringen in een huis aan de V Donselaarstraat waartiij de valsche sleutels een belangrijke rol hadden gespeeld De schoenmakers bekenden alles Zü gaven toe voortdurend gestolen te hel beo maar zq hadden dat gedaan omixl zü werkloos waren en omdat bet een slechte tüd was Het reclssseermgsrapport echter deed vermoeden dat de tüd en da werlüoosheid niet de hoofdoorzaken vormden voor bet aidwalen van den rechten weg Het rapport sprak zelfs over een hopeloos geval en over de onmogelijkheid van reclasseeren De officier zag dan ook geen aanleiding tot een mild oordeel De beide mannen werden reeds herhaaldeiyk verowdeeld en zü staan zeer 0141mstig bekend Het zijn gevaarUjke individnen die volgens den officia een flinke poos uit de m sa t s chep pjj weg moeten Daarom eischte hij t ên alk der mannen een gevangenisstraf voor den t d Van twee jaar en zes maanden De verdedigerB ideittsn dsnentie Vervolgens moest een der schoenmakers A Hl nog terechtstaan wegens het stelen van een fiets Deze diefstal ontkende hü echter Ik heb het niet gedaan zei de man Waaran zou ik aUes bekennen en dit alleen niet Dat is juist iets wat wQ niet kunnen bttrüpen omdat wü ons niet in jidUe mentaliteit kunnen veiplaatsen antwoordde de president De officier achtte het feit bewezen en vroeg acht maande gevangenisstraf De verdediger veraocht rekening ta willen houden met de straffen vwlke de verdachte nog heeft te onderfaaB Oe rechtbank zal op 21 Maart viU spraak doen ROTTERDAMSCHB POUTTMICHTER MACHTMISBBDIK VAN FOUnBAOBMT Voor den Rotterdamsdien politierechter stond lasteren terecht de Sïjarige agrait van poUtie Ie klasse A Th Joh N te HiUegersberg die dezer dagen door de rüksrecherche is fsarresteerd verdacht van machtsmisfaruik tegenover eenige winkeliers te Hillagecsberg die hfi onder dwang van zt a positie bad bewogen tot verko 9 van koffie thee en vet zonder afgifte van de noodige distributiebonnn Getuigen winkeliers verklaarden onder druk tot deze transactie te sijn gekomaa De officier hield een zeer scherprequisitoir en eisehie te n den e poütieman een gevangenisstraf van zesmaanden met bevel tot directe cevwgemMKiteg met ontnemtog vsn de evoccdbeid om mi de politie te dienenvoor den tijd van 3 jaar De poUaerechter vonniste eoBttraa den eisen alleen t hfl J 2f f edurende welken W nwt a jJ2 tie sou mogen di i B op twee Jaw