Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1941

OflBcieele publicatie van het Departement Landbouw en Visscherij van n verwonderlijk snel tempo groeit de balangttalling voor da kImMnMifotoflrafl T4nainda aan de variangeift dia in varbpnd daarmede geitald worden la kunnen voUoan schaflan wij voor de verhuur aen prima moderna aalpro aoter aan voor klainbaald klauranprojacHa bifzondar geschikt voor middalgroeta zoaL Woogr vri bh vend pnjsopgaaf en inikhtmgen itraatM FotoDaems O 744 80 WV handhaven onze bakamla Kherpe prijsnoteeringen tut Uw flets door on apknappan roparoaran maHalen nikfceloa varahtaaman Wy maken ze gegarandeerd aHaral vaardeollg als nieuw Voor heeren zelfreparateurs flinke partijen onderdeelen Q 723 16 KNieGE S RIJWIELHUIS Um Timdiwig 13 EniIi Gevraagd voor direct JONGENS ▼ an 1 tot 18 Jaar en Halfwas Timmerlieden Speelgoedfabr G Okkerse Waddinzveen o 748 20 TWEEDE BLAD BIDOAO VMT d Nood4wt M c t tfMiisdai f2 MaaH W mm Mv 7Vi mni 0 Job vao Welzen èW3 10 Notaris J v KRANEMBUBO te Ootsda zal op MwiiftHr M Haart UU rm eM mr in Hotel De Zatan Markt aldaar publiek naüuaoptB de volgende alle te Oouda gelegen Ooreereade Goederen ITtMhr met Bevenir Miig Ooatbavmi 66 per week verhuurd tMoedeo voor boven voor MS llCiilwii awt bwmiraaM Ootthaven 69 p w verhuurd beneden voor 5 S0 en bovenvoor f Wiükalimii Bwt Cl BrnrenWMitaf Oouwa 8 10 p W ver liuur Weden voor ƒ 7 en huurd beneden voor léo Spieringstraat p w verhuurd voor 4 M Waeahati Snoystraat 47 p w veihuurd voor 4 60 Waaohnto Nieuwe Haven 51 vrif van huur rüUials Baam llJ p w verhuurd voor ƒ 1 29 rakhoto tCarnemelkstoot 100 p w verhuurd voor 1 rakbola Nieuwe Haven Klooster p w verhuurd voor 0 50 Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vó e veikoopdag vtm 10 12 an 3 4 en op dien dag van OH 11 uur Betaaldag 23 April a s Breeder bU notities gratis bU den notaris verkrijgbaar O 718 40 Notaris J VAN KBANENBURC te Gouda zal op Ma a ml a g Ï7 Maart IMl v m elf uur in Hotel de Zalm a d Markt aldaar public verkoopen de volgende aUe te GOUOA gelegen Onroerenile Goederen WOONHUIS IJssellaatv 92 Verhuurd voor p w WOONHUIS Prins Hendrik traat 99 Verhuurd voor ƒ 4 75 p w WINKEL en WOONHUIS Heerenstraat 35 Verhuurd voor ƒ 4 40 p w WOONHUIS Heerenstraat 53 Verhuurd voor ƒ 3 p w WOONHUIS Heerenstraat 97 Verhuurd voor ƒ 2 60 p w Zea WOONHUIZEN Houtmansplantsoen 3 tot en met 8 Elk veriiuurd voor ƒ 2 49 p w WOONHUIS Raam 115 Verhuurd voor ƒ 3 25 p w WOONHinS Robaarsteeg 21 Verhuurd voor ƒ 2 60 p w PAKHUIS Speldemakersteeg 33 In eigen gebruik Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag vaii 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 9H tot 11 uur Betaaldag 16 April a s Breeder bij noUties gratis b d notaris verkrUgbaar G 640 37 VfiJwiliigeVerkooping Deurwaarder B J N AKKERSDIJK Gouwe 182 IM te Gouda zal op Dlns ag 11 Maart tua ▼ oom tMli nor op de boerderij van de familie de Graat aan de Voorwlllens no 17 te Gooda hoek Zwarteweg wegens beëindiging van het bedrUf piMlIak è Bontant vtrkoeptn twee tb c vtije kallkoeien en aen Lb e vr vetsche koe twee tjzeren 8 Aouwen divers landbouw bouwen melksereedschap kam kaasvaten wringtobbe kuipen een partij mest enz Voorts eenig meubilair een partij dakpannen en een partü atraatkeien Kijkdag Maandag 10 Maart aj van 10 tot 3 uur O 719 23 na Met ingang van hed t zijn de kantoren van Gemeentewerken Brandweer Bouw en Woningtoezicht Reiniging en Ontsmettingsdienst en Marktwezen turfmarkt 50 voor het publiek geopend van £ 30 12 30 uur en van 2 00 5 30 uur Spreekuren Directie Dinsdag Donderdag van 9 00 10 00 uur Vrijdag Woensdag van 2 00 3 00 uur Gouda 8 Maart 1941 DE DIRECTEUR Q 726 1 Oevraagd In de Hoffman Stlchting tegen t April Flink Meisje voor dag en nacht Aanmelden na 7 uur Oosthaven 52 O 730 6 OEVRAAGD een betrouwbare bekwame DIENSTBODE voor dag en nacht niet beneden 22 Jaar Brieven met opgaaf gewenscht loon onder do Q 731 bur van dit blad 8 Cevraagd net Dagnteisje leeftijd c a 17 jaar Zich aan te melden Kanaalstraat 26 O 745 5 Definitieve Afsia op Woensdag 12 Maart 1911 Z uur in het Beursgebouw te R dam veihngzaal 5 van de SCHEEPSWERF v h Wed A van Durvendtlk Couderak TrekgeJd Perceel I ƒ 7 100 Perceel 11 10 800 t ite J W de Heer R dam 1 O 717 II f thee surrogaat J Drogisterij De Goudsjche Gaper Tp 2423 goodgakfurd door da Woranwat 742 10 LOSSE NUMMERS van de GOUDiSCHE COURANT A 8 ean l zijn dagelijks verkrijgbaar bij a BAKKER Spoorslraat 1 E BRUYNIKS Kon Wilhelminaweg 215 N V P J ENDENBURG Veerslal 18 J DE GROOT Wachtelstraal 43 A HAMOEN Burg Martenssingel 98 De Kiosk N RIJS Karnemelksioot J SCHOUTEN Vondelstraat hoek Roemer Visscherstraat SPOORBOEKH ANDEL Station BOSKOOP Fa D C v d WILLIK Zyde no 14 en bj de agenten In de omliggende gemeenten de fruzen van de akkerbouwpbodugten voor dbM komenden oogst Het Ruksbureau voor ie Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend dat voor den komenden oogst de navolgende prüzen voor akkerbouwproducten zijn vastgesteld Gran sn Peulvmehten en Zaden De hieronder volgende prijzen voor granen peulvruchten en zaden gelden bU overname per 1 September voor het boerenschoon product van gemiddeloe kwaliteit Voor dieze producten zal het bewaarloon by afname later dan 1 September nog nader worden geregeld Wel staat reeds vast dat het tOdstip waarop door de overheid over de producten wordt beschikt beslissend zal zijn voor de vaststelling van het bewaarloon of Gron strooFriesche Woud boontjes ƒ 4 Walchersche kogd boontjes 26 N H Bruine boo nen 26 Citroen boonen 26 Walchersche Witte boonen 36 N H Krombekken 27 Kievietsboonen 27 Waalsche boonen 16 Duiveboonen 15 Veldboonen 19 De prijzen per 100 kg zijn als volgt Tarwe ƒ l3 S Rogge 12 75 Haver Z 9 90 Zimiergerst 11 90 Wintergerst il 90 Groene erwten 19 Schokkers 19 Capucijners 18 18 19 27 27 27 22 22 Blaauwpeulen Wljker vale ManshoH of Hala Platte vale Grauwe erwten Rozijnerwten N H Langstroo Mais Lijnzaad Koolzaad Kanariezaad Zoete lupinen Bittere lupinen Zomerwikk n ZUuidwikken 13 25 19 10 10 12 23 18 18 80 40 erwten Gruno rozijnerwten Halflang stroo erwten Stamboonen Gewone bruine boo nen Zeeuwsche M 0 Suikerbieten De prijs voor Suikerbieten zal bedragen ƒ 16 per 1000 kg Aardappelen Voor de consumptie aardappelen zullen tot half November de volgende pryzen voor geleveid af boerderij betaald worden de prijsverhoogingen na half Novonber zullen nog nader worden bekend gemaakt Groep 1 Kleiaarda pelen van de rassefl Zeeuwsche Bonte en Blauwe Roode Star Bonte Roode Star Furore Westeinder Buite en Blauwe Koopmans Blauwe Eigenheimers Bonte en nluwe Eigenheimers Bevelander Noordeling Duivelander Iduna Iris Komeet Limosa Bato Nationaal Populair Deva West Brabander Wilpo Present Record Souvenir Robijn ƒ 3 75 per 100 kg Groep 2 Kleiaardappelen van de rassen Bintje Alpha Industrie en andere in groep 1 niet genoemde rassen 3 S0 per 100 kg G r o e p 3 Zand en Veenaardappelen alle van geel en geelwitvleezige rassen ƒ 3 30 per 100 kg De prijzen vün de Duinzandaardapi elen zuUen nog nader worden bekend gemaakt In verband met den eventueelen verbouw van andere dan de bovengenoemde rassen wordt er op gewezen dat van te voren niet vaststaat of de witvleezige rassen aan het vee zullen mogen worden vervoederd In het algemeen zullen zy moeten werden afgeleverd voor den voor fabrieksaardappelen geldenden prijs Voor zoover niettemin de vervoedenng van witvleezige rassen zal worden toegestaan zal daarvoor een prijs gelden welke ligt bened en die van de groep 3 De prijs voor fabrieksaardappelen zal overeenkomen met een aardappelmeelprijs van ƒ IS Pcr 100 kg 6121 196 Officieele puBlicatie van het Departement Handel Nijverheid en Scheepvaart van Lange ENQL ETE INZAKE DE VERVAARDIGING VAN APIEBWOL De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat binnenkort een regeling zal worden getroffen betreffende de vervaardiging van papierwol uit papier alsmede betreffenile den handel in papierwol Onder papierwol wordt ten deze verstaan uit oud of ni2uw papier vervaardigd materiaal dat voor verpakking isolatie en andere soortgelyke gebruiksdoeleinden kan worden gebezigd Xpneinde de voor deze regehng noodige gegevens te verkrijgen zal blijkens beschikking van den Secrelans Generaal voornoemd afgekondigd in de Staatscoura it van 26 F ruari 1941 no 40 een enquête worden ingesteld Alle personen ondernemingen instellingen inrichtingen ed die machines of installaties voor de vervaardiging van papierwol in hun bezit ot ter beschikking hebben zyn op grond van de genoemde beschikking vefphcht onverwijld een vragenlijst aan te vragen bü het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen Paleisstraat 7 te s Gravenhage Deze vragenlijst dient naar waarheid volledig en zonder voorbehoud ingevuld gedagteekend en ondertegkend uiterluk binnen 3 dagen na ontvangst ervan aan genoemd Rijksbureau te worden teruggezonden Het niet nakomen van deze verplichting is strafbaar ingevolge de wet van 24 Juni 1939 staaUblad do 630 Betrokkenen welke reeds bij het Rijksbureau bekend zijn zijn eveneens verplicht de bovengenoemde vragenlijst aan te vragen en in te dienen ZATERDAG 8 MAART DAG 8 MAART 194 ABONNE INEEI U OP Dl Goudsche Gounnt Zij biedt U dagelijks het laatste nleuwK uit binnen buitenland en aantrekkelijke rubrieWen voor het gehe £ gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbü Gead v an end alaawi it Ow alf i ameante o omgev De abonnementsprijs bedraagt alken avond aan huis bezorg in Gouda ttlS per kwartaal f 0 19 per maand of iHS per week boltaa Gouda b l oata agwMlaB IS eeat ijer inJJ Abonnementen worden aangenomen aan ku Bureau te Gouda Bflarkt 31 Telet 2741 bij den heer W F Steenbergen de JUnS van Wijng arden traat 10 door onze bezoT gen en IHj de agenten buiten CSouda naaAMBACIlT J de Bruin Haottftraat C ifl GOCDEBAK A Verboom Smitsatnat 24 BAABntBCBT J Il de Graaf J v Ark strart C MoiMOOBDRECBT W de Wit Steveoatraat 10 NDEtlWERKBKKa iUSSEl C H Kauffelt Kortenootd 1 ODDEWATER Firma Rahmi Boekhandel RBBDWIW S SUppendel Raadhuisweg E 77 SCHOONdOVEN H Bleyenburg Voorfaaven 6 STOLWUK H v d Heuvel Goudacheweg G 194 y WADDINXVEENi A Koster Jan OorrekenskadaM BOSKOOP C de Groot Zijde 320 fw MOESCAPEtLB Jac van Merle JuUinastraat 121 Vul dit In en zend het aan een der bovenstaande adresMo Ondergeteekenda bestelt hiermede een abonnement op da Goudsdie Counu mft ingang van heden betaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewenscht wordt Moor ♦ DUtrW Wo npl4Bt en Dattun ILth lian dra Seri lllie g mun d he neen V een der erfgenamen Het Stichtsche 1850 000 dat van het openbaar Onder1 den gewezen dat wij zoolang ons land i verschillende politieke overtuigingblad niet vrij van kleurschakeenngen Rwus slonk van 500 000 op 400 000 Nog bezet gebied zal znn machteloos znn 1 hebben sameneewerkt al het moae 1 1 JIJL l t 1 min 1 M Iran h lA t firoMnar 4a r iii j l l j UIT OE PERS Dure romantiek Onder dit opschrift geeft ir Mussertin Volk en Vaderland zijn ordael over de stakingen in NoqrdHoUand HÜ schrijft o a It Het to unt van phantasterij is verleden week bereikt toen in Amsterdam en enkele andere plaatsen in Nederland werd gestaakt in voor de bezettende macht belangryke bedrijyen Daar is dan een Duitsch volk van tachti millioen menschen die in een strVd op teven en dood gewikkeld is en hier de maoht in den meest volatrakten zin van het woord kan uitoefmen In dit bezet gebied zijn er dan Ueden die eens zullen laten zien wat zQ kunnen Zij gaan staken Een kind kan we n dat dit niet kan Boch zal worden geduld Een kind kan weten dat het waanzin is De r ntasten doen het tóch Resultaat millioen gulden boete voor het Nederland 4che volk Wpt moet er van oni volk worden als het zteh in zulli een harden tijd als wU nu beleven zulk een dure romantik veroorloottf Het tragische wint het van de belachelijkheid Vrge êchóol trouwe burgere De Standaard schrijn J Uberala nert t nof niat dood Men bemerkt liem zoodr hat oiKlarwm tar rak komt KafoefM moge 4n offideet zija bttgeaat sQn vlaie en Ia0 erfritik batH bewaard Hat Utreehtsch Darblad ia b in één opzicht zichzelf gebleven Gaat het over het onderwijs dan worden weer klanken uit bet verre verleden opgehaald Zeker men gebruikt wat gewijzigde instrumenten dodi de muziek er aan ontlokt verschilt niet van die welke zeventig en meer jaren geleden in de mode was De eendracht des volks dit kostelijk goed zoo schrijft het U D wordt immers ten zeerste bevorderd als de Jonge Nederlanders aUen eenzelfde schoolkisdeikamer doormakoi En het Is waarlijk niet de nrrinst belangrijke taak der Overheid om de eenheid en de eendracht des volks te herstellen De knaap van vandaag is de man van morgen De taak van de school wordt geacht niet Protestahtsche Roomsch Katho lieke en Vrijzinnige Nederfanders te vormeit doch louter en alleen om goede bruikbare Nederlanders af te leverrai In dit lidrt wordt elke maatregel die ingrijpt gezien als een eerëte schrede en het liberale orgaan kan nauwelijks zijn blijdschap over wat het in het verschiet ziet verbergen Zoo hoopt men in zeer bgzcmdere tijdm de Üok terug te kunnen zettpn zoo zich te ontdoen van het onderwijs waar het Nederlandsche volk na langen moeilijken strijd voor koos Zoo ook da geemUjke vrijheid te ktmnen afbreken De éotbeld van ona vo ia daarin het zoowel vroeger als opnieuw misbruikte argument Het libero ichiU waaradhter zldi de dwang en onderdndddng vendiuUt Niets zect het Ht blad dat In veertig Jaar tijd t BMital leeriingen van het bijaonder ooderwij teger en uUgeiweid klom van ciroa 290 000 tot minder kan het erkennen de geestelijke beweegreden die deze ontwikkeling stuwde En wat de bruikbare Nederlanders betreft wij berinneren aan Mackay s ivooixi van 1848 Geef mjj vrijheid van onderwijs en ik geef u trouwe burgers Iteik zij de bijzondere acholen is de nationale kracht van ons volk versterkt is het volksbelang gediei Het was niet het vri ie zeker niet het Christelijk onderwijs dat ons nationaal besef ondermijnde Veeleer moest de Christelijke school telkens weer in de bres springai om de aanslagen de nationale gedachte af te weren Elk Nederlander kan dit weten ook bet Utrechtsch Dagl lad en toch grijpt dit orgaan de tegenwoordige buitengewone omstandigiieden aan 0 m het verleden n aan de Neid en aan het bewijzen te verwezenlijken wat niet mogelijk bleek Slechter dienst kan derlandsche volkseent Nederlandsche volk nl De corporatieve gedachte De Ne erlander wijst erop dat men ook in Chr Hist krug er een open oog voor had dat de uitwerking van de corporatieve gedadits niet buiten de oveibeid om zou kunnen gaan Het ware wensdielijk den menachen wwr belanvtteUing voor d zaken van OOM tand is ontwaakt bQ te brenger dat bet bier niet gaat om dingen die voor ons land nieuw cijn maar om zaken dia al lang da belangstelling badden v t al deienen die zidi om het welzijn van ona volk bekommeren Bn teveni ou er op dienen te wor om de corporatieve gedachte zooais die onder ons volk leeft te verwezeni ken Juist wanneer men voorop stelt dat de overheid daaraan te pas kom behoorde men dit te begrijpen en te zeggen Toen de Nederlandsche Unie de staatkundige riditlijnen nog cnuttgewerkt meende te moeten laten sprak zij niettemin reeds voortdurend over de corporatieve gedachte Blijkbaar stond haar toen dus iets Voor oogen dat te verwezenlijken was buiten den staat om Thans heeft zü kennelyk dezo opvatting prusgegeven maar dan mag men verlangen dat zij zich zal realiseeren dat de overheid die hier op het oogenblik de feitelijke macht uitoefent dit doet volgens de richtlijnen die zU zich heeft gesteld waarbij zij zich bovenal moet laten leiden door de belangen van de oorlogvoering De 18 doodvonnissen Het Vaderland zegt van het groote sabotageproces in Den Haag o a We hebben t proces van den eersten dag af bijgewoond tot aan de uitspraak Het is niet alleen met groots correctheid maar op menig oogenblik ook met een bij alle misère waarlijk weldoende humaniteit gevoerd De verdediging er waren negen Nederlandsche advocaten is in de hoofdhdhao deling op geen enkel moment belemmerd weest Een van de advocatoi he t m naam van zün collega s trouwens bedankt voor de wijze waarop de president zich van zijn zdcer niet steeda gemiddcalijke taak gekwetao heeft Wij voor ons vorien het als een pllcbt op Mize beurt onze bewondeiibg uit te spreken voor de advocaten du allen ai wU drukken 09 het woord allen omdat daar mannen van zeer luke hebben gedaan om de besdiuldigden te helpen Wat de beklaagden zelf betreft zij maakten als groep een vrij ziellgen indruk wy spraken reeds van valsche romantiek Enkelen maakten op de rechtzitting een flinken mannelijken indruk Daar bepaalde feiten nu eenmaal vaststonden en zelfs door de beklaagden werden toegegeven moest de wet worden toegepast Meer dan eens ech er heeft de voorzitter van het Krijgsgerecht en hebben zelfs ook de vertegenwoordigers van de aanklacht blijk gegeven voor hu waardeering voor het manheli k en nistig optreden van sommige beklaagden Niet alle beklaagden maakten echter een zoo goeden indruk Ons tfolk niet negatief In De Weg stelt Arnold Meyer vaat dat de opmerking dat het Nederlartdsehe volk negatief is in zijn algemeenheid onjuist is Tengevolge van oorlog en bezetting is ons volk In zich zelf getreden Het gevoelt zkh gekwetst m zijh gevoel van fierheid Toch wenscht het geen afwachtende houding aan te nemen nog veel min der wenscht het t oude terug DOor oorlog en bezetting is de nymbus van de democratie verdwenen Bykans nianand gelooft daar meer aan Eenieder is er van overtuigd dat het oude tebel voor goed in puin ligt en dat een nieuw stelsel aan de orde is Daarin is ons volk seer pontiet alleen ziet het nog niet de mogelijkheid dit nieuwe ap Nadarlaadbcbe wQze tot uitdrukkinct te breagan Zeer positief is ons volk in het vssthouden aan eigen haard Het begint zich te beziimen op zijn verleden Owil daaruit de krachten putten votf de toekomst Positief is ons volk in de erkenoiit dat nieuwe wegen bewandeld moet worden Het wenscht alleen dien in redelijke vruheid te kiezen G J dwang geen intimidatie zal het houden van hetgeen het geweten C biedt Ook dat is zeer positie al moge v wel eens anders schijnen Ware Nederlander niet positief dan zoa geen twyfel aan zyn ot een be ging die doet alsof zü een mtoop positie heeft zou dit volk gcSwOiej hebben Men zou meeloopen omdat iets te balen is Dat zulks n jS beurt ia een groot bewijs van £ willen van ons volk een uiting ww niet kan worden migverstaan Aldtu Arnold Merer Maar toW zelfde nummer van De Weg k g ficeert John Perey die scherp JJ optreden van de WA laakt 0 als door en door ziek De h moeten t nu onder elkaar maar maken CSOOTE PARTU FRAirDULEI GESLACHT VEE IN BEStAO GENOMEN Ambtenaren van den Crisia ringsdienst in samenwerking iw geme itepolitie hebben w 3 groot succes g ad bij het opsiw van frauduleuse slachtingen jf In een buurtschap van de B S Ede hebben zij gistermiddag een i veelheid van 5400 kgi in bes al nomen bü een landbouwer dif jg kippenhok een ketel vol pekelJJE aen betonnen vtoer verborgen hi a kippenhok een ketel vol pekel aen betonnen vloer verborgen iopening had btf bedekt met Een groote vrachtauto v i om het vleesch naar Ede te vervow aie het 80U