Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1941

jggSTE BLAD ZATERDAG 8 MAART IMl EFFECTENBEURS AMSTERDAM Z nehe Hb ak4 Zuider Hypb O ulU 4 W n D D er KX W mn ZM Hypb me wpk iltl Ji i Mh ante Ked Sdk verb 4 MK Ro SchiVyp b 4 8 Dit 31 1 H Indiuit aiiderB Bi waa X It 17 bm s i K mi to Bergh s en Jura F v d Obl Si7i StM M Berkel s Pal v 37 Obl 4 8 Laven Zeep MH Obl 4 7a loqK 100J Waikspi NV le hyp obL 4 97K Wilfan 4V lOlK Limb Steenfc m Obl 4 94X Bat p Mt O 4Vi mt MK rd ld Obl 3 TT T H Nederl Obl 41 2 lOH KB Moormnnn Cult On Obl S 82K Amst Qrb b 9 82 MüIIcr S Nat 6h bez 19 5 99H Idem yi39 4 iH Ncd Sbb 4 57 4 Ned Ii Sp Mi igoaSröbi 31 2 7Ï 7 Miss Kans en T 1 i O Java St Obl 5 a SemarangJoana 1892 1901 id 4 28 Adam 1874 100 3 Wi ld A dam Olymp L 100 3 ld W Kr NHV Het 1888 41K 4 94 1 98 J 82 i BEURSOVERZICHT HH VERSUM n MU M Nederiandsch Progiamma 8 00 Comoro 7uz ek 9 00 U l7tnding voor be e d door liet Vruzlnnig Pioleslant he Ke kcoilile a Studio Vrotgdi ni t 9 00 b V oü de kinderen 9 301 10 09 OinroepoikeM i St en gramofoonnmziek lljt Mei e koor De K eke b n €t orge begeleiding 12 OC L tzemkng oo l ereid door de Cli is t Radio Slichting CTycii i Eeni Ch i teti s relre naa de Feuwlghe d in dezen lijd 12 15 G jn o foon nuz ek 12 45 Nieuw s en ceorci 1 ch berichten ANP I N Orgelspel 1 10 Gra no foomtuziek 2 00 C ct s Nederland chr d ch crh en p oza chnjvers mt vroeger teuuen en i ij 2 20 0 1 epi ke t en o is ten 3 3 Gianiofoonmuziek 4M Uitzendiie V 01 bereid dooi de Chnst RadioStichtingWijdmgBwoo d 515 Wek hltüch gedachten V 1 ng ANP 5 30 D Rb nb s 6 OO Sa ono kest fi 45 Aclii e e retwrtare of fframofoonn uz ek 7 01 Fsmcrald en so i len 7 30 P novoord acl t 8 4 L5 Nieuwsl erlchtenANP Maandag 10 Maart HH VrRSlTM I 415 M Nederlandscli Programma 6 45 Gra nofoon nuz ek 6 0 7 00 Ochle id g mna I ek 7 3 Gra nofoonmuiIeV 7 41 Ochlend vmratoliek 7 55 Gramoloomnuzleiv 8 tlilzer d ng voorbereid door t t Vrhi n n g Prote tant che Keikcom é Digoriening t ls Orainofoomnuziek 8 31 Nieuvysbe ichtcn ANP 8 45 Gran ofoo i Tiuziek 13 Orge co i cert 10 0 Fli It en piano 10 20 Grainofoo i muziek 10 40 Omro poi k est 11 3 Voordracht lts Gramofoonmuziek 12 00 Ph Iharmonl= h kwartet 12 42 A ma na k 12 45 Nieuv s n economische berechten ANi 1 OO Rococt oct t 1 30 Gra i ofoonmu iek 2 00 Onze keuken 2 30 Cello niet planobege g ding en gra nrïofoonmualck 3M ZMa oog 3 2 Esmeralda en bO iiten 4 00 Gia nofooninuz ek 4 20 Zang en 01 gel 4JJ Voor de k nderen 5 15 Nieuwaecanomisciie ei beupsbeiicrfien ANP 5 30 Omroeporkeift 6 15 GraTioIoonmuzlek met toeellchting 42 A manak 4n A ttiee e reportage of gramotoonmuziek 740 Eronom che vragen van den dag ANP 7 15 Piano oM i Be irhten En tschl 7 4S Pianosoli SM Neuvii b ricMi n ANP IJ raino toonmuzek 8 3 Bcricfiten IEnge chl 45 Concertgebouw orle en soliste 9 45 Engel sch belichten ANP 10 4 Nieuwsberichten INF n VFRSt M II 301 5 M Nederland ch ProgrammaC4Ï Gram oioon muziek 5 7 M Ochtendp mna ïtie 7 3 Grarrnofoorrrt ziek 7 45 CiVendgvmnoiiilek 7 55 Gramofoonmuzi 8 3 Nleuwsbe iihten ANP 8 45 Gamofoon rruziek lOJM Uitz nd ng voorbeicid door de Chnit RadioSllchtlng Margerdiensl I 20 P inovoordrachf 10 59 G an own iiiT fk II M Voordracht II M Me odisten 12 00 Berichten 12 15 Omrof porkes 12 45 N euw tn economi iche belichten ANP IM De Pan bJcTs 130 Oige spel 2 0 7ang met piavo begeleiding en gi amofoonmuziek 2 3 Leaing voor de vrouw 2 5 O ilnoeporkevt 3 3 Re portage 3 45 Gramofoonmuziek 5 00 Uitzending voorbereid door de Christ RadioStic i ting LUdensineditatie s 15 N euvis economische mischeen beursbe icbten ANP 5J Amti mentsorkc t en X aver Drie ff O Uitzcn di vg voorbei e d dcor het Vrffrinnig Pot tanlsch Kerkcoml è Qesprd ken met lui teiaars 415 V rvoIg van 5 30 8 5 A lUAcie re arr of ahT i on i 7 r h p iA p 7 j p en ai l 15 Nieuwblwrichten ANP De eifectenbeurs te Amsterdam maakte gistel ch e n veel aatn£enamer indruk dnn v eken achtereen het £ eva is geiheest Niet alleen ontwikkelde nch een iij levendiRc handel it aar bovendm openbaarde zich etn a te vicnnirg en In i agenoeg a l rubne en e d op een hooger dhpetspeil gehande d Nu na er een compi 5t van factor n viLlke aanleiding tot een verbetet ing van het enl nti t konden geven De berichten ntient de politieke situatie in het Verre Oob ttn weidtn van een vnj gerustht el ende m houd gtachl Ve volRtns niaakte de koers verbett ring in New York een goede indruk ter jl bovendien de priis tijging van diverse producten op de markt te New York op voor deelige wijte wed gemterp eteEid Tenslotte S ng nou etn stin a eerende mv oed uit van het bcntht dat de Handelsvereen ging Amsterdam een interim divident an 12 i uitk rt Al es bijeen was er dus wel reden om een va t e rtwnming m bet leven te loepen en zooa s het n ermalen onder dergelUke orr andiglipden gaat kv a i m ook thans van véle kanten kooporders los Op de suikerafdeeling rtonden HVA 5 In het centrum van de belang telling terwij Donderdag een hoogMe noteeimg van 3fi2 ku s stegen onder tamelijk levendige om zetten tot in e oimiddellljke nabijheid van den parlkoei Unüever i waren door elkander een vijftal punten hooger en chommc drn ttisschen IM en 107 De Phifipsaardee len waren eveneens vasttcr de affaire in de mindïM cwfante Industrteelen was van bescheiden aard over het algemeen kwamen hooger noteertnepn te vi or5ch jn Ook de icheepvaaitrubrlek liet rich van den goeden kant kennen Scbeefjvaartï nle de gelTeerd aandec en oude booten en oude vaarten Va ren a gemeen hooger De affaire in dera Stukken was we nïef o vpn ïijk doch er vm torh re egp lc t tïoen Prolongatie V t mmmxcuwKM AAitn n Nt iMedegiedecld doof Ccntr Bar v d SUti t Bet indexcijfer van koenen vttn Mindec en was gi Tcn 138 1 Oe omzet van aandcelen was op a Maar iV Isai BINNEIURD pe nieuwe provinciale commitsaris in Noord Holland HR A J BACKER OVEK ZUN TAAK g nif commissaris der provin iprii Hulland mr A J Backer 1 hedi nmorgtn in n plechtige by oins in het gebouw van het pro a bestuur Je Haarlem yn ambt ijjeel Jjnvaard Spr scheute de ji ltn provincialen commissa m aezm tijd n Sp 1 andsche ambtenaren die m furci e zijri gehandhaafd indien jich lul etn luiale samenwerking je Du tsche overheid bereid be ifcTi untlecntn thans hun autori aan en i aan practmch m dienst ie Uu sne overheid niet ais eiraaa r m het gioot Duitsthe rufc a j dl tijdelijke draagster van de jjrjrathe stdalssomerelnitert id e ge VI en turrdi vvij op hel oogsnb Uk voor en N udndschen staat ueiaig an do 1 d ei toe mede te werkenliet b s uui over land gewest meen i i o goed mogelyk in gang icdt gt n n vnder af te wachvoor hc i NcderUndsche olk is jn dl tijden ja juisl in deze lij i van i n ie v ei andermgen en verSiiv fKL ininndig meer te doentodtri t egd e n volk i s er en zal jU 11 l tiiiminslc voldoende levens iclit t y t te hc iten altijd blijvtn gtaul vvi rdt gebouwd kan woidtn IHIZISJ tn elfs vfdwijnonpat I O Nederlandbch volk bc ujt vv il hpt billen untkenntn jltdit l i jndstlit volk in het verl n DIJ lil naurig groote kracht heeftuJïikk I w e 7al hit willen tegen teken H it er ook tbani nog m dit g z 1 1 ote jnogelykheden totjljclttsu I oiing schuilen wie zallil tegei If l vvi Icn bevoeren Een prt vraag is echter of onsuUi m 11 Al blijken deze mogelijktoJeo dl vele iijn te benuttenJil on i Nederlandsche volk zich in riaad dl aak tuib dte d zitn waar zijt wiulijk bijzondere ka lïterueMicn hel geM hikt maken dan glhet ziih in velerlei opzicht stevig toeten u en en uh diai bi gn n itntof UI t mvom en Olt ns volk in de afgeloopen de itasia 11 o wa irachlige volkskracht iintler d u heeft geleg 1 zich eer voik tt ke üothpid heeft be vv I n nj d durven vol U t nu 11 ii nuiriut aankomen mette gtv ede dit Wn trouw mmtrn iflïen het vinidm tn aati dt iiard n die m fat verleden onze iracht 11 ttnaaktm Ik wil allemi nst rliernm dik er wirden zijn waar ij 01 k in het fceden en de toe tl lm nut en bluvin dixn Eaa t zijti er ook zeer veel waar Vïo g r van bttfrfcenis die thans biri I rskricht geheel bebkieirver I ki idmdu R v kk ill g als volk noc i als Tl lar sucds dofif gelijk l i 1 bditkmt ontwikkeling n ng bcttikeèi verandtrin In we k pzicht nUTzal ons volk zich BoetBi hirzien ziih moeten omvor Ben ZT Itt zijn plaats in dé ril der Blltenn bluvrn kurnen innemen Het zaï in de eerste plaats zijn e n M m l n hervinden en z ch dus weten ilktiren van de gruwelijke Wiïphntfrmg van den hoekjes en Ki tji g tsL waaraan het langzaam iogde u n onder te gaan Naast hit vo 1 V in i tnht ld zal hit evoel vjn Vf rantwoordelijkhetd voor tfliardt r kracnt g mi t n È rocien Wij modm waarachtigi gemeen Rhapsmi nsehen vvordtn djch daarin boven motten w ij Nederlanders blii Wi of W licht doe ik beter te ztggen eder Niderlanders worden H t jwialibm dat wiJ vvillen belijden en leven lott dirhalve een Neder ndsch s ciahsme ziin een socialisme t de K irikterlreKki n vertoont die M ziir XI in ons voik Dat wil aller mat zi n dat idtalen van andere tolken en met name van met ons vir me V litn nitt door ons zouden tannen worden overgenomen Ook van w beginsel r der transche revolutie éim wil n Nederland zeer veel aan rd en daarbii was nog niet eens take van idealen var een stam fant vulk O mogen inti schen ons eigen ter met verloochent n Integen liij motten dat versterken omstandigheden zullen naar ik nut toelaten dat de omvorming I Zieh in ons volié zal voltrekken lelijk en m een bezadigd tempo st En dl genen die in dit opzicht tut aannemen van een afwachtende ng raden beoordeelen de situatie volslagen verkeerd 2 icyien ten aanzien van de toe J v i onzlm staat Ja Doch ten f nte fan de toekomst van ons volk werJld van morgen zal nu een ündirs zi in dan die van gisteren J WIJ zu len als volk hebben te be j n dat wu bereid zyn onz bij S u leveren tot de nieuwe orde Dioelen niet m een hoekje g an n bou leeren nu het gaat om de J imst van ons volk dat wil dus gwïn om de toekomst van onze eren en onze klemkinderen PllSIE TCSSCHSN BOUWj ARBEIDERS SCHIU ERS ïfllEN EN STUKADOqjRSBOND o de penningmeester van den jnpschen Schildcrsgezellenbond C Üf = 1 Kegaan isiraiie van de gefuseerde orga j e moet uiterlijk aan bet Pic van H JJ nd in werking kunnen reden iiïfu datum ook een vcrandfcrde noutieregeling mgaal De t vf isn i ijn dezer dagen dfftt van den commu saris van tt a de dageluksche bestuurders jT ten Algemeenen Nederiandschen 2 f idersbond den Nederland jhj Schildersgezellenbond en den J men Nederiandschen Slukajjjpbond bij elkaar gekomen met het fc C aaneensluiting van deze bonden te geraken Tot verant 4r jk leider dezer fusie werd door j ommissans van het N ViV beC öe penningmeester van den Ne Vacantiebons voor Cedemobiliseerden DeN V V perjdienrt meldi Door het hoofd van het alwikkehngsbureau m medegedeeld A dat aan werkera die voor Kerstmis uit den Opbouw dienst ontalagen zijn alsnog een schadeloosatelling voor gederfde vacan matr T H van Huët Itchtmatrooa C Aartsen lichtmatroos C van Dortgen matr zji J A van t Hof korp konsUbel r N Mil serg telegrafist G de Bruijn korp telegr J Blaauw tele grafistenmaat J W van Hoorn koks maat B Wolven serg torp mkr W J R Gommers serg torp mkr J C Mosterdijk korp torpmkr J van der Plas torpedomakersmaat A de Best majoor monteur G S Kusler serg monteur H Meerbeek korp monteur schadeloosstelling is gelijk aan het aantal weken dat de werker na 1 Au tjis 1940 uit den Opbouwdieiiat ontslagen werd maal de waarde van een bon doch zal met hoofcr kunnen z n dan 3 maal bet bedrag der laatstelijk aan de verwanten van den werker uitbetaaWe kostwmtiersvergoedmg per dag B dat gedemobilisecrden in andere bedrijven waayin een soort eelyke vacanticregeling geldt als in het bouwbedryf abnog de v aean tieregeling voor de vacantie in Jum Septem r 1940 en voor Kerstmis vergoed kunnen krugen Deze be angnjke beslissing is genomen na een dest etre fend verzoek v an het NVV Belanghebbenden kunnen zich voor uitkeering van de schade loossielling wendtm tot den burgemeester van de gemeente hurmer inwoning tiebons zafworden uitgekièrd oTze 1 i Walbeek korp nonteur M H B Meijer maj machinist D W Spraak SANEERINO OUDE STAD VAN NUMEGEN B en W van Nijmegen hebbep een voorstel aan den raad gedaan om binnen afzienbaren tijd het plan tot saneering vim de oude stad tusschen Lindenberg Grootestraat en Much terstraat te saneeren Men zal dit stadsgedeelte afbreken en naar het plan van de stichting SOS weder opbouwöi De kosten zijn geraamd inbegrepen aankoop van oude huizen op 915 630 guldtn Men fekcnt ongeveer 90 000 gulden terug te ontvangen door verkoop van bouwgiona zoodat de kosten ruw geschat op 825 000 gulden blijven TALRIJKF BESTELLINGEN VOOR NEDERLAND OP JAAJRBEURS JN LEIPZIG De gisteren geëindigde Jaarbeurs te Leipzig heeft met alleen een record aantal bezoekers geboekt doch stelde tegenover de groote vraag m alle af deelmgen ook een goed aanbod Zoo wel de Duitsche als ook de buitenland sche exposanten waren in doorsnee zeer tevreden over hun resultatens Ook Nederland heeft o a een groot noe veelheid bestellingen te noteemi ge kregen man serg machinist A Dume serg mach C Broodmaa korp machinist H D Blommert korp machinist J J Vraiema korp machmist J Radema ker korp machinist J C Balje korp machinist M Bronke stoker olieman P Bnnkmai stoker olieman J W Udink stoker olieman zm J Nuijep stoker Qlieman z m C J Jens allen van de O 22 Rantsoeneering van gedistilleerd IN VERBAND MJT DF GROND STOFFENPOSITIE Zooals dt brouwerijen m ons lard jan hét eind van Januari uit eigen be weging tot een beperking van den afzet van bier hebben moeten besluiten zi n s nds ecnigcn tijd ook de distilleerde iijen overgegaan tot een viiiwillige rartsoereering van genevers en aan verwante producten LAND EN TUmBOUW PRIJZEN VAN DE AKKERBOUW PRODUCTEN VOOR DEN KOMENDEN OOGST Geen teeltdwang wèl aanmoediging Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening m oorlogstijd deelt mede dat de prijzen welke de boeren zul len ontvangen voor door hen m het oogstjnar 1041 geteelde kkeibouvv pioduct r zijn vastgesteld Bij de pnjsv ei houding tusadlen de rschiUcnde producten u er van uitgegaan dat de teelt van die gewassen elke voor de voedselvoorziening van het Nederlardschc volk onder de hui dige omstandigheden van het grootste belang zijn het best wordt beloord Aldus wordt de vooitbrenging van de meest noodz k lijke producten gesti muleerd zonder dat een teelt dwang bestaat Hitdoor kunnen dus de te ers b nnen de zeer groote ruimte welke de verbods er beper kingsbepalipgen ten aanzien van de teelt van enkele gewassen hun gelaten hebben hun tee tplan vaststel tn nanr eigen inz eht 7ij zullen dus behalve m t de prijsverhouding r en met de vvcnscheliikheid om datgene te pro duceeren v at voor de voeds Ivoo zienmg van het meeste be ang is tevens rekening kunnen houden met de bodemge teldheid en andere spe ciale omstandigheden van hun eig n bedrijf De vastgeste de pruzen worden in een afzcmdcrlijkc publicatie bekend gemaakt Naar de NJl Ct meldt zijn artikelen x s schenkeognac een artikel dat hier e lande vrij veel wordt vervaardigd en btssengenever niet meer of althans eer moeiliik te krygen en zelfs de g ngbare geneversoorten worden m soms belangri k verminderde hoeveel heden aan de geregelde afnemers ge leverd Van distillatcurszijele hebben w n vernomen dat de grondstoffen positie dt distillecrderiien inderdaad t it een rantsoenetring vin het gedislil Iterd heeft genoopt De dis i Iterdeiiier passen de rantsoeneeimg onder leiding van de distillateursorpT salies gen eensehappeliik doch ovirigcns ge 1 eel zelfstandig toe Ten aanz i vin non kiemen handel m gedistilleerti hpoft de Centrale Verconiging voor dtn Handel m gedistilleerd bepaaWe aan w iizmgen ffegeven ïnt dusver is het rantsoen dat de Usfilleerderijcn a T hun aïrcmors Kannen tot taan nog niet op een alge meen gtllfnd percei tape vastgesteld Fop rf zer d isren ztUle i t roansatics ïieh echter over eefc A rgc ijk quotum beraden GESNEUVELD PERSONEEL VAN DF MARINE Het jongste nummer van het Mir ne b ad bevat een lijst met de namen van m het buitenland gtsneuve d personeel van de marine en van den marave V legdienst Het betreft voornamelijkopvarenden van de onderzecbootenO 13 en O 22 het bewakmgsv aartuigB W 39 en de kanonneerboot JonanMaurits van Nassau Over de vo gendtpersonen is via het Rtiode Kruis berichtvan hun sneuveen ontvangen Eenaanduiding van de plaats en dendatum waar zij gesneuveld zijn isechter niet gegeven RADIONtËüWS Elén nationale omroep MET INGANG VAN MORGEN Hoewel in feite de omi iep rredf oenigen tijd in handen is dir P f T verzorgden totdusvcr de verschillende radio omroepen nl de AVRO KR O NCRV VARA enVPRO hun eigen programma s Met ingang van morgen Zondag zullen echter deze vereenigingen geen uitzendingen meer geven De Nationale Omroep verzorgt thans de programma s Vanzelfsprekend zi n velschillende medewerkers van bovengenoemde vereenigingen in dienst van dezen omroep overgegaan terwijl de meeste vereenigingen hun eigen organen zullen blyven uitgeven 5 r De Chri Iijke Radio stichting heeft de uilzendlh en der orthodoxorotes t ntsc 1 uitzendingen voor het algemeen programma voorbereid ZsnOas S Maart niLVRRstna i is m Ntd Ua4Kh Prsframiaa Grarmfoonmu ek 1 14 Ori sp I 45 18 04 U tzcnd nK voorbe Rad o S lchllng a WIl b Gewüde fnuz pk opn C an afoon nu7 ek red door de Ch d n STA oord OO Luit ter zee Ie kl E H Vorst r luit ter zee 2e kl K M R W J Snij d rs luit ter zee 3e kl J A Siuevis off MSD 2e kl JA Buns boot man J J Moo dijk kvsjarti rmeester P L Luttcr mairoüs U m H J S M Al bregts matroos Ie kl C L van Gend matroos le kl F J van Hilst malroo 2e kl L Laan matroos 2e ki C van dtr Veer matroo 3e n F H Ri m stra korp konstabel T Dam kjrp telegr A Middelmk serg manteur C Selderbeek korp monteur A P van Llswijk korp monteur J A van der Vbet serg torpm H Reijtenbach korp torpmkr J J A Ca lot korp torpwkr W A Wah ers majoor mach W van der Hoff serg mach W usum serg mach H Vukkmk korp mactf G J Hemamp korp mach W A de Moei korp mach D Schaalsbergen koksmaat C A Have naar stok olieman zm J Drijver matr z m J Nagelhout allen van de O 13 luit ter zee 3e klasse J O Nieu wenhuis matr Ie kl WA Jong beiden van de J M van Nassau adj bo mach H Bakker van de Jan van Brakel luit ter zee Ze kl K M R spec diensten H Wechgelaar van het be wakingsvaartuig 39 mannier Ie kl J Mutters van het wachtschip Vlissingen seinersmaat A S van Battum marinekazerne Amsterdam officier vlieger 2e kl E Martare officier vlieger 3e kl J C den Hollander off vlieger 3e kl J A L Schevenhoven serg maj vlieger A de Knegt serg vlieger H G A Akkera serg vitmr M I H Thee WIS kprp telgr K M R J G Ras allen van den marine luchtvaartdienst korp mach H Groen Ned Indië stuurman VMR J Berkhout stuurman VMR G S Weltevrede matroos VMR A Jol lichtmatr V M R K Oosterlee machinist V MJl P van t Hof machinist VMR T J Mellema stoker II J3 12 04 CramDtottn nuilek 12 IS Muse leensemble Les Gflrs de Paris en so iste 1142 AlmanaV 12 45 Neuviv en economische twHctiten ANP 1 4 Bach programmi jït opnamen 1 I 45 Neder ardsch Verbord voo S bbskunde W € en wal wSren onz voorouders ZM GraTififnonmiiziek 2M Re dentie orkcst en so s t 3 2S Gramofoormur ck SM Uit Be ijn 64e Ve ckcomeert voor de mritsche Weermacht SM Voor de kinderen M Grwniotoonn oziek 42 Almarsl 4 Aetuee e reoorla e fff r atnofoonmuz ek M G mfrfo mur ek 715 Sport van d n dar 7M Beiic1 en Bnselsclit 7 4J G a lOtoormuziek SM NIeuu berichten ANP I IS mu emenfsork st en 50 s e 8 3 B i Ht n V berichten KttP 101 N uwabevichten ANP V M R J Breederveld kok V M R A Wijgersc seiner z m G van der Star allen van het bewak ngsvaartuig St luit ter zee le kl J W Ort luit terzee 2e kl G D Kwast luit ter zeete kl KMJR R Poknan luit ter zee2e kl W S J A Prms luit ter ee3e kl KMR J H van Ginkel offMSD Se kl F A Tours boo sman Hde Groot kwarliermeester P B Duin kwarliermeester G J C Sto k matrle kl P M Oudendijk matroos le klB H Wiedelpr matroos le kl J Jvan Iterson matr 2e kl C P A deRuM5ï r roi tr 2e kl C A H k matr 3c kl P van der Werf licht Noleenngen ran 7 Maart OBUOATICI L K Hl StaatalMBlagen V K IMS r aoo 4 92 t SS Mli SSH SBÜ 80 81 MH m IMS ae 100 4 IM bH I 100 M0 fc 300 4 1S40 bU 900 4 t936 100 3 193 900 3 1937 100 8 84 82K S2 900 3 100 3 31 j 19ig 900 3 i3i i 1935 01 100 31 193S OI 900 31 1937 OI Ita i 1937 O I 900 31937 AOI 100 31937 AO1 SOO J ProT en Gent leenlnien i 86 S8 85 81 K 88h 87 90 Adam 193 3l i 84 Olto Ic 1837 aViApeld le 37 SVa 86 89 iArnlitm 1938 3 H 86H 811 S6 i 8I 9UH 11 84 i 92 88K SSH 88H 8m 84 j6 96 88 JUX 40s SIH H2 81 A 81i Hl 88K n t 91 Km 84 4 WIS 8 i 82 SUX l 9 it 88t 82 4 86 VbH Deventer 1920 eDordr 38 Oi j 3 Btndli 1935 3i jDo 3e Ig 38 31 4 Geld 38 3V D oIOl le Ig 38 2 aGrhage J n gDito 1936 31 1 Dito 1937 l 31 1 Dito 38 31 3 Groning 1938 3 83H 83wDito 2e 1S3 3 Haailem 1938 3 Dito 38 31 2 3 Helm 1937 31 H b 1937 31 Hilvers 1938 J1 4 Dito 103 38 21 2 L euw 1938 3 Leiden 1937 31 2 N Holland 38 3 Do 2e 38 31 0 3 Dito 8 38 21 2 Do 3e 10 j 38 2 2 Nijm 2e 1 37 3i j R dam 1936 37 4 D o 1 en 3 37 31 a Dito 1 1938 Jl i Dito 1938 31 3 SchiedJel 3731 j lilb 1 37 31 2 Utr Pr 37 31 2 Do gem 37 SVj Zeeland 19J7 3 Z Holl 1937 3 Z le I 1938 3 Olto 2e Ig 38 3 BvNG2e 1 3731 2 Diti 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gem tred 9001 33000 O f l Dito 1 Vb 1 2000 3 N Bnklnst 5 4 71 72 Aanvullincen Hypotheekbaakca Alg Fr Hyp b m 2 verpl uiti Pondbr 13i a t 8S Alg Hyp bserXY 4 S6 851 A dam Hyp 1 4 17 Dilo 31 2 841 Axnh H B Ser E F Pbr 31 2 9014 91 Bat Hypb NN PP 4 94H 94 Dito C D 31 1 8J h3iï Dr H B d o 31 3 83H 841 Fr Gron Hyp Bank Pd 4 10O i lOOH D o Da en Va 3 2 lO v Do p b 31 3 fc V sGrav HB d oSVj MIH Gr H pBPb 31 85 tUü Hl H P ser A C i 93 931 Dito ser BD 31 2 86M Holl HjpBdlto 4 92H Dito ser K 3V2 83 M Hyp b V Ned Ser M 31 2 86 86 tInsul N pb ser AB AA BB 4 12 D o ser T TA 31 2 8i MiJ V H Cred 88H 89 Paodlw 4 91 D o m 2 verpl uitk I 31 2 81 i N Hvpb do 31 2 84H N Hypb Veendserie K J D 3 3i i dito 3 t ordh Hyp b Pandbr 3 2 8S 94 II 4 8Hi 94 s 84H 85 Overijss H b d o 4 93H Ro t Hyp b do4 91H ld dito 31 2 811 Stea Hvp b Bt K L 3V80 Utr Hyp b 4 95 Dito seue K 4 9SS Dito serie E 3 KIH Dito 2 verpl ullk 31 2 84J WesII Hyp b EE FF 31 j 88 lOOK 67M Bank en CredletUistclliBgcB Ad Bank aand llli nou 9 H 33 104 104K 1 1 IISH VtiM m 145 146U 15 1IUH lil 1 H 123 Holl BankU dito Iiic Bank dito Jav B 500 v a Kasvereen dito N I Esc m dito Nederl Bank A NB v ZA 500d N H Mi 250 a Rott B Ver aan TwenticheB A A Indnst ondernemingen Alg Norll eew A 351 3 0 A d Dr MIJ a 136 198 Ad Superf a IS 8814 Aut Screw W a 130 IJ3 Bat Marg Fabr lOlK 100 V d B 250 1000 16 1 G A 163 V d B p w A 1000 It TXDito B I 1000 103 Berk a Pa Afge 5115 134 Ji 146 4 ia 181 141 n 219 S2n 3 142 14714 13l 185 liU 160 324 147 67h 951 48h 46 128 2 1 st c V aand 48HC en P F Scliolte MOGouda stear dito 538 Gruyter en Zn A pref aandDito B wlnstd pHeemaf aandRetnek aand Hero Cons aandHol St m a Hollandia aandHoll Bet Mil A Holl dr en k A Holl Kunili I A Int Gew B dito 145 Intern Vise A iK F Eeynesdlto llil iiDito pref 4811 Kon N E m b a 4 it K N Hoogov do 12S Kon N ZoutI A 461 K Br Stheem do 2SL Koren choot N V de dito 110 Lev Br en U C 106 107 lOi IOC 181 100 c pr aard l ic i Dito lOOOCvprA l 1 u Do 100 6 C prA lOOli Do 1000 6 C pr A n Lyemitf IJ en M 181 MeeK d Ned B C V a 210 N O en S F a 3441 J15 Ned Kabelf dito 386 38 N Sch b mt dito 4 i S3 N St f Keyzer A isli isoPhll Gloell 75 afgest C V A Rolt D Mil dito 281 i Schelde K M d N iU i 84 Scholten dilo 15f Smits Iransf f d 2J 2JÜ Stokv 50 400 a 141 4 Stokv 500 1000 d 151 ISaij Stspmn Sp do 97l 99 Stoik dilo m 148 Twljnstra Prei A 126H Utr Asph f GA 127 1321 Ver BI n aand 191 19e i Ver Ch t aand 103 Dito pref 114 i Ver Git NBvA 14 1 Ver Pf V Gelder IWH 141 Dito dito p aand 143 143 Ver N R tab a 171 Ver Touwf dito 114 IlS Vlisslrgen K f d 169 Werkspoor A dito Wntaraulker dito I71S WUton r f w A I63S Oils C pr V A 11 Wcyen I eo H US Am Chryital SM Am Smeltinc C T A 4tM SUnd Br C V lOA Am Tob Cy e V A 3 B n m 12 4 Colg C V lOA R n GCB SLCV CX V 3e Ï7H ilk 1 i a R Il Huda MCCtR n Keesp Mc T PI Corp C V A N St CvG A R U Unit St Itubber C U I a A N I BI Ml A Dito Hat B 35 2BI 231 231 J33M 2331 2J0 165 Hl Gas HU A Dito N Bei V a TwCStvE5B22Q Am Tel Tr K c V A ua HandelKvereentgIngcn Bcctta rA Born S H M A 172 ITgij Dell Al H M d 79 OunU en Sch A 115 119W Cr en H V R A 191 2Ü3 Linde en Teveaa 186 190 Ned Wol M4 A IB MIjnkoimanAamamiageii Bil MIJ le nib A 470 Dito 2e A 408 415 Boeten B Mt a 14 Slngkep TJIlf a 178 213H 2111 202K 220 PetroL atfemaBüngea Drd Ptr ICvA 2 J0K all K N Pelr MIJ 100 Ond A dito C V A Moeara Gnim A Tarakan PM A Stand Oil 1 4 25 C V A S4 35 Rubberon4 ra mtiigan 127 4 14 $ 140 iitK 8 78 122 72 Hessa Rubber a IndRubb C Java caoutch Preanger R Ut Rotlerd Tap Salatri Plant Wal Sumatra Zuid Preanger Schcepvaartmaalschappljcl Furness S eoA M 149 Ml Zeev aand 99i Mev Goudr A 25S M De Maas C vA WHi 110 Mil Ooatiee A 162 Kandelsv Adam 39GM CultminnaatscllappUen Krian Suiker A 82 PagotUn A ise Suiker Ct Mij A 187 TJewcAg Lestotl 90 S Arend burg 290 Besoeki A 77K Soek Landb A 98 270 Amst Thee C A 69 BanJ Thee Ru A 28 Coalpara Cu Mi 350 Pacgkeotam Thee 150 PasirNangkaCMiJ Rongga Landb A 175H Sedep Cult A 335 Sindangs Cult A 172 Telaga Patengan 131114 W JavaTheeC Ml 60 Ins Cult Syndic 671 210 KahTelloCult Mi 238 MlchlPl Am 163 WJavaKinaC MIJ 121 Diversen 66 158 126 109 T7 131 127 158H 123H 1 12 761 02l Idü 1271 38 1 4 38 4 Blauwh Vriea A MHBijenkorf A Gem E W enW Dito Pief WA Gouda Kaash MiJ Houth Alberts A Houth Jongen A Houth Pont A Muller W H A Do 52001 75000 A tIM V Havw A 7 Sab lOOOCvA Woolworth en Co Spoor en TramwegenDell Spoor A S5 48 Ji S 6K 3 161 78 129 6 NI Sp w Mi A Alch T C V g A KansC S C v gA K CSouthR Co idem pref a II 43 3 H 18 13 2 Dito Cert v g A Un Pac C V g A Geld Tramw Mi Kcdiri Sttr MiJ Mad Stoom tr A Dito pref A Malang St tr A 0 Java Sltr A Sem Joana A Sem Chenbon A SoeraJoedal SttrProlongat e fümsxH ICTSVE Wt M iwl tM Sc te ruw M u m te nM 4 1 turn 4 urn avt M Wi HM iies obl a Cert V Jiuchr 1 Aootboak aM a tODO I MHifiooaa UM f MM a S OartUieatan ti O fu ol b oe k abl t i IMS Il di 1 1000 IV iMi iiMUt f iMt a ttnn InM MOM A a □ ultsehL Yoang OW loM ao Mt I f MM 4 Sx mE W Mt f IM n SS mi t im H mt S mm n 9l MM SM Baak ca Crti taM ld 1S4 11 H Kol Bank Natf Ind Handchb NMi Hand HH in Alf KunstxtJda Unia 03H 9G Bcrkel a Patent ilu Calyé 0 t4 C 9 mn 196 m 140 asM HM 4 M rokeer 171 LcVcr Brw en UAM 98 UU N i rord Aut 315 PlïlUpa O IL V A X86 1S8M Difo Pret w A 139KAU JUudl St C V 10 c R n nn Ara Bembere A c V 5 1 a m Am B cv pscf a n Am Car and r C Aand 2BiéAm Enka C v uL 4 Ajiac copp C ld aSHaSMrahl 6t C V Iftld 78 Wk ChjAsl Corp C V A WCwftiss Wr Corp C idem A General Motor Idem HIntern Nickel C7 C V 10 a 2SH Kennec C C v 10 A R H a a2H 33 North Am AV C A R II V UK North Am R A C A 21 Rep Steel C V A $ 22A 2 K Un SUtes Steel ld fi fi Dlvaraaa 10 C South C A R U Nortli A Cy C V A Radio Corp C V A Oost Borneo MU A idem pref Aand Clt Serv C C V ld H Nh H M 5h 5 202 PeU OitertumlatM bord Petr Ind Ml Q Aand 1J5K iCon Pefr MU Idem JOSu 214 Cont Oil Ct C ï 10 idem Mld Contlnci l l Pel C V A Pliil Pet C V 10 id Shell Un C V 10 id T Wat Ass OU C V 10 idem TM a3 M 217 V Ui 32 HUK UK 33H U IU S 9H S ScliecpvaartMjuktsctaappDtB Holl Am Lijn Aand 101 4 10 10S 10iJava China Japan yn Wem M ia64 HO IKH Kon f4ed St MU id lai ia MC lS Kon Palcetv JMti ld 216 21il ja Ned Scheep Un td 16d l67H ISl 162 Rotterd Uoyd Idera 130 13S Stoomv Mt Ned ld 130 inInt Mere Mar CyC V 10 A 12K SHlktraadtrmcBBlBfaa Handelsv Amst A 384 392 UK O Javaëche Cul mtj ld 2 Ned Ind S Un ld 23 j Ver Vorst C M r 290 300 A 109 106 lllUltMTabakaaaderaemlngaa Dell Bltav Mt A DeliMtl lOOO C Idem aus nt Senemtiah Ht Idem 183 18 WilaonfeC C V A 4N 44 SpoerwacMi BalUm and Ohio C V idem Shctap Bc Ohio C 10 25 a Illinois Cent C v ia 14 York Ccntr C v id Pennsylv R 10 è 50 C V A South Pac Cy v f idem I d Railway O eew idem Canad Pac C v ld 170 tn m 7 m H 38K MN 3a l I4 14W Uli MH 22 28M lOA Mti 13s 4H BukberaadanieHlHfaa Amaterdam 312 3 6 18t R Cult Aand 234 231M Bandar Ruh mtj ld 176 Dell Bat R MU ld inKendeng Lemboe Rub Idem IWHMajanglanden Vereen ld X To t Javo H2X 11714 Mi H Vt Rubber M4 Idem J Ooetk 4 JOO C ï id 1 ScrbadJadI Sum R Idem 113 Silau Sum Rubber MU idem ÖM Sum Rubb Cult IA 1 Ver Ind Cult Oud idem 163 Interc Rubber Cert ▼ Idem 4 DmIUcJm loatfsen Mat heUlncTcrklarlng 11 grootb ld id ld Id ld id id id id id id id id id id Id 70 70 TU 7D 14 4 M OS 73 s W X Kl 125 Oh p 1940 c r 1 p UHl c 6 r 1 p 1942 c r 2 p 1M3 c I 3 p IM4 c t r 3 p 104S c r 2 p 1941 cttt p 1947 c e r 2 p 1 41 c e r 3 Konversionf kasse obl 4 Dito Neuc Ausg obl 3 Farbenind IG C v O Kali Synd £ 20 100 7 Dito i 20 100 t i Wlntershall obl f t rarbenlnd II G C T A Ver Korkind C v A DulUchlBerI RH 25 O i i Ruhrv 27 i i r V O 2 78 4 77 a 62 42 4 47K 7 41 4 Dito 30 i rVa O t D Renteabank 35 7 Ver D Stedenl O Bayr Hyp en W B Pb M 1 D Llnoleumw O TG l enk Berr Obl 5 R II CutehottnuntshOtta Obl 7 Rarpencr Berlbau Obl O Phoenix Akt Cel Obl Rh Elbe Union Obl 7 Ruhrchemle AG Obl Slemena en Ralske Obl i V SUhlwerke Obl 7 IX t X tH ma i PIto aerie A IS J Obl O i Victor Gear Obl C i Vogel D u K Obl 7 Rliein w EI 15 Obl 7 Dito TI Obl Hagencr Straaaenbahn Ob gFartienmdustrie aand Siemens en Ha skc aand Ver Glanzatoff Pabr aand Wlntershall Akt Oei aand KOERSEN NI DERI ANDgia CLEABIMGINSTtTDUT Koeraen voor storllngen op g Maart MU Ugen verpUchtingen luidende In Beichsinarken 6M Belga 3 30 1432 Zwilscnche francs 43 5 Lires a 37 Deenscbe kronen 38 37 Noorwhe kronen 42J2 Zweedscbe kronen 44 85 Tïiectiische kronen loude IUM 11 8 Tyechische kronen lnl uwe aehulden IM Dinar loud schulden 3 43 piDpr iitjMiwe achuiaeni 4aa TurkscM ponden 14SV4 l wa S8 I MigB oude schulden WSl Peng nieuwe schuldeni 45 8 Zloty oude chudw 35 Zloty nieuw schulden