Goudsche Courant, maandag 10 maart 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 10 MAART iNl BINNENLANO BtdtenUmd renmishandelinc zooab da prdttyk leert en duizenden memchen en b dieren kan hierdoor het leven wellicht worden gered De biaedige j oeven op dieren liggen ver aditer ons de huidige stand van de wetenadiap heeft deze over het geheel overbodig gemaakt Tenslotte hield spreksr een idci dooi voor samengaan der verschillende vereenigingen waardoor meer kracht kan worden ontwikkeld Zeer hevige luchtaanval op Londen Briteche koopvaarder van lO QOO fon tot zinken gebracht Londen had tot 6 Maart ruim 500 micial luchtalarm Wèttelü ke regeling der dierenbescherming Nieuive regelingen betreffende zoetwarien ONDERNEMERSOVEREEIffiOMST LEVERINGSEN BETALING8 VOORWAARDEN In het zoetwaterbedqjf ia een ondarneijiersovereenkomst betreffende leve ringsen betalingsvoorwaarden tot stanS gekomen Het doel hiervan is de saneering vanden handel in zoetwaren De verschillende raiss anden als Het aftrekken van niet overeengekomen kortingen het niet of niet tydig terugzenden van emballage het niet of nii tijdig betalen het zonder reden reiourneeren van goederen zonder dat dit krachtelis overeenkomst geoorloofd is zullen hierdoor onder angen worden Fabrikanten en grossiers zijn op boete verpKeht op te geven aan het Zcetwarenbuieau wie niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldeed De bestaande achterstallige vorderingen moeten thans door fabrikanten en grossiers binnen een maand worden opgegeven aan het Zoetwarenbureau Het Zoetwarenbureau zorgt dan voor de incasso van deze vorderingen Eventueel treft zij een l etalingsregeling met m gebreke gebleven afnemers Het Zoetwarenbureau kan bij nietnaleving van de overeenkomst sancties treffen o m in den vorm van uitsluiting van levering van een bepaalden afnemer Het is dus in het belang van lederen afnemer strikt aan zyn verplichtingen te voldoen Verbod van lercring vaa soetwaren Tevens is tlrans een regeling vastgesteld waarbij het den fabrikanten en grossiers m zoetwaren verboden is te leveren aan hen die voor 10 Mei 1940 niet handelden in zoetwaren en is het aan grossiers en détailhsten verboden te betrekken van hen die voor 10 Mei 1940 geen zoetwaren fabriceerden behoudens toestemming van het Zoetwarenbureau Deze regeling werd getroffen teneinde te bevorderen dat bij de huidige goederenschaar$ehte zooveel mogelyk de bestaande industrie en handel in zoetwaren intact kan blijven HOTEL ZEERUST TE SCHEVENIN GEN DOOR RMKSINSTANTIE GEVORDERD Naar het Ochtendblad verneemt is het Hotel Zeerust aan den Strandboulevard te Scheveningen door den dienst van de Voedselvoorziening gevorderd teneinde daarin de bureaux voor dezen dienst in te richten zoodat dit hotel dezen zomer niet beschikbaar zal zyn voor vacantie gangers HET VOLK Naar Het VQlk mededeelt zal het Voortaan uitsluitend als avondblad verschijnen Alleen op Maandag komt hel tevens met een ochtendblad uit Welke BONNEN ZIJN geldig BON DUUR Bloem BI 5 t4Fcbr l Ba I3Mrt Bo M Be t7 3 t m U Maart l Mrtt BL23Mrt Boter of marganne Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Vierde periode Vijfde periode R II 12 en U K 15 1 es 17 K 25 l as 32 K 35 t ra 41 t os 14 Maart t m 31 Maari t m 14 Maart t m 31 Maart i t m 14 Maarf t n 31 Maart Br M Br 7 S t nu 1 Blaart M Mrt t ai 2S Mrt Brood A U A 91 3 Um M Maart 1 Mrt t m 23 Mrt Eieren Br M Br 7 S t m I Maart U Mrt t m Mrt Gebak Gort Gortmout of Grutten A M Z4 Febr tiWÊ Vt April pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A fl 24 Pebr t üLM April Vi pond A ISeaM A 1 ea n Z Febr t aL n Mrt l Mrtt Ba AptB Kaas t at M Maart Macaroni of Vermicelli of Spaghetti 24 Febr toa U April 1 ons A M Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder 24 Pebr tak 20 April 1 ons A 15 24 Febr t aL lfa1 1 pond Per t Per t 24 Pebr t a April 24 Pebr tmn Maart Petroleum 24rete l BLaMrt Vt pond 117 s Bit atraMic Vm lOAirt Slaolie A M t aL U Maart Suiker A t LlS Maart t as Hrt U Mrt B Ulbt ttMrt Vleeaeh VL T VI S VI 7 t m 9 Mrt U Mrt t m 19Mrt 23Mrt Vleeschwaren A 1 t B 3 Haart Verklaring Br = Brood bon K = Kolenbon Per = Periode VI = VleeadibOB A = Alg Distributiebonboekje BI = Bioembon Bo s Boterbon Het opiierbevel van de weermacfat tnaakte guterccv békestd Uuikboolen meldeit het tot zinken brengen van 11 000 brt v aiuleluke checpsruimte £ en aanval van vrij sterke strUdkrachten der gevechtsvliegtuigen heeft iiv de afgeloopen nacht haven en döckinstaliatie te Londen met groote kracht getroffen Verscheidene groote an talrijke kieinè branden en ontplof imgen deden de goede uitwerking van den aanval blijken Andere succesvolle aanvallen richtten zich op vliegvelden ten Noorden van Londen aan de Oostkunst van Schotland en op de Orkaden Bomtreffers vernielden hangars en onderkomens Ook op de haveninstallaties van Portmoutli zi n verscheidene treffers geplaatst Het luchtwapen heeft van een konvooi in het kanaal van St George een Britschen koopvaarder van lO OOO brt tot ziniken gebracht Het schip zonk na een vollreff rbom binnen enkele minuten Bü aanvallen op twee konvooien in den Atlantischeti Oceaan en aan de Zuudoüstkust van Engeland kregen twee groote vrachtbooten bomtreffers en vei toonden slagzij Duitsche gevetchtsvliegtuigen hebben In Cyrer oica ten Oosten van Alen el Gad Britsche pantserwagens met bomBien bestookt De vijand heeft met zwakke strijdkrachten bommen geworpen in het becette gebied zonder noemenswaardige Chade aan te richten By het groote succes va het snelbootwapen bekendgemaakt in het weermachtbericht van gisteren hebben de snelbootformaties onder bevel van korvettcnkapitaen Petersen luitenant ter zee rste klasse Birnbacher en luitenant ter zee tweede klasse Wuppermann zich bijzonder onder Aeiden Aan de luchtverkenning voor de Zuidoostkust van Engeland heeft de bemanning van een verkenningsvliegtuig eerste luiterant Schofer Feldwe bel Nowakawski Feldwebel Ruestigen Obergefrclter Schubert een groot aandeel gehad De suctesvoUe aanval op een bewapeningsfabriek bij Bristol vermeld in net weermachtbericht van 8 Maart werd uitgevoerd door een bemanning bestaande uit eersten luitenant Lohmanrf Oberfeldwebel Beckmann Stabs leldweb Koe t r Stabsfeldwebel Trageser en Geffeitet Key Deze bemanning heeft zirii reeds bjj vertoheidene andere scheeraanvallen bji ender onderscheiden Aaavallea op Londen De Engelsche berichtendienst meldt Ui de bednjvigheid van de Duitsche v icgers gisternacht voornamelijk Londen heeft gegolden waar kort ns het invallen van de duisternis alarm genaakt werd en hevig vuur van het afweereeschut te hooren viel Ook in ée graafschappen rondom Londen benevens in het Zuidert en Zuidoosten van bet land bommen gevallen Uit New York komt het bericht dat Assocfated Press uit Londen meldt dat deze Duitsche aanval op de Britsche hoofdstad buitengewoon veel uitwerking heeft gehad Zes of zeven aanvalsgolven zijn ondanks hevix vuur van net afweergeschut over de stad gegaan Verscheiden wijken hebben onder een hagel van brisantbommen zwaar te lüden gehad United Press n oemt in een eigen verslag uit Londen den aanval buitengewoon hevig en het vuur van de luchtdoelartillerie het felste sedert maanden De Dnitgehe aanvallen van gisteren Een communiqué van het Engelsche ministerie van Luchtvaart en van het ministerie van Binnenlandsche Veiligbeid meldt over de vijandelijke activiteit in de lucht van gisteren dat kort na het aanbreken van derf dag op enige punten in Zuidoost Engeland bommen zijn neergeworpen waardoor chade is aangericht Zondagmiddag hebben vijandelijke vliegtuigen op enige plaatsen in Oost Engeland bomtaea neergeworpen Eenige schade werd aangericht Een aantal personen werd gedood Daitaeiie THeceraanval up Malta Duitsche bommenwerpers hebben Baar het D N B van het Middelland che Zeefront wordt gemeld gistercditend vroeg een vliegveld op het tQland Malta aangevallen wa arbü zij irerscheidene op den grond staande Kigelsche jachtvliegtuigen die zü hadden opgemerkt vanuit zeer geringe hoogte aanvielen Hierbij werden drie vliegtuigen door de boordwapens in brand gestoken Bü een tweeden aanval W rden de hangars bestookt Hiervan E raakte er een in brand Aan de gclsche Zuidoostkust is gisteren veneens een vliegveld met succes door Duitsche gevechtsvliegtuigen geboBibardeod Hangars en schuilplaat en werden getroffen waardoor branden en onploffingen ontstonden Tut C Maart niim SM maal ladUalarai De L ndenad c correspondent van de AJ C geeft e i statistiek van de luchtalarmen die te Londen zijn gemaakt De de Maart toen er twee korte nnen overdag en een naibteUik arm waren was de 551ste oorlogsdag TS 2 1 Londen 501 lMin n beleefd die tezamen 1286 uur of ruim 53 etmalen duurden In de ochtenduren is 160 maal alarm ge maakt des middags 154 maal des 48 maal en des nachts 138 maat Het langste alarm duurde 14 uur 40 min het korste 9 minuten Engelsche treilen ver leren Volgens een communiqué van de Britsche admiraliteit dat door den Engelschen berichtendienst gepubliceerd is moeten de treilers Remillo en Cobber verloren geacht worden De naaste verwanten van de slachtoffers zyn verwittigd Geen vreemdelingc4 aan Engelsche kust Naar de Engelsche berichtendienst meldt is een breede strook langs de Engelsche kuct tusschen Brighton en Littlehampton voor vreemdelingen gesloten Hitler beaoekt KeiteL De Führer en opperbevj Ihebber van der weermacht heeft gisteren den chef van het opperbevel der weermacht generaalveldmaarschalk Keitel een bezoek gebracht om hem persoonlijk zijn gelukwenschen met diens veertigjarig dienstjubileum aan te bieden By deze gelegenheid overhandigde Hitler aan Keitel zyn foto met een hartelijke opdracht Achtste offkier krUgt het cikealoof De herer en opperbevelheber van de weermacht heeft den luitenantkolonel in den generalen staf van het luchtwapen Harlinghausen het hem ais achtsten officier van de weermacht verleende eikenloof behoorende by het ridderkruis van het ijzeren kruis persoonlijk overhandigd AZie Japanners ontruimen kuststrook van Kwantoeng POSITIES KOND WOENING VERLATEN Naarde persafdeding van hét Japansche expeditieleger in Midden China gisteren mededeelde hel ben de Japansche troepen uit eigen initiatief de frontposities rond Woening in de provincie Kiangsi ontruimd Woening ligt 90k m ten Z W van Kioekiang aan den oever van de rivier de Siao Volgens een mededeeling van de persafdeeling v n het Japansche expeditieleger in Zuid China hebben de Japansche strüdkrachten Zondag de kust van de provincie Kwangtoeng van Macao tot Pakhoi die zij bijna een week bezet hebben gehouden én raar zij een ryken buit veroverd en de steunpunten van Tsjoengking ve oest hebben ontruimd Het wegtrekken geschiedde ongehinderd De Japansche strijdkrachten hebben zich teruggetrokkeft op een niet genoemd steunpunt van waaruit naar de persafdeeling meldt de operaties herhalad zullen worden zoodra Tsjoengking via de Zuid Chineesche kust weder leveranties zou ontvangen DE POSITIE DER AMERIKANEN IN JAPAN Naar Domei meldt hebben de nog ui Japan vertoevende Amerikaaniche staatsburgers opnieuw Van het Amerikaansche conaulaat generaal den raad gekregen het land te verlaten DEIMONSTRATIES TE DAMASCUS Te Damascus is het enkele dagen geleden tot politieke betoogingen met incidenten van weinig beteekenis gekomen aldus het D N B Blijkbaar waren het straatdemonstraties van studenten en pationalisjen Volgens een rapport van den hoogen commiasaris generaal Dentz heerscht in het land weer volstrekte rust SPANJE DE DOOD WAS PASSAGIER Op den straatweg tusschen de plaatsen Puigreig en Vich heeft zich een merkwaardig ongeluk voorgedaan aldus het D N B In verband met een begrafenis welke te Vich moest plaats vinden was in Puigreig een doodkist besteld die op het dak van een omnibus vervoerd werd Onderweg stapte een boer in die op het dak van het voertuig plaats nam Toen het echter begon te regenen meende de boer in de doodkist een prachtige beschutting tegen het hemelwater te kunnen vinden Hikj legde zich in de kist en schoof het deksel over zich heen Bij de volgende stopplaats stegen twee argelooze passagiers in die zit naast de kist zetten Plotaelmc begon het deksel van de doodkist te bewegen Een hand schoof naar buiten en een stem klonk uit het inwendige van de kist 4s het al droog De beide passaSiers werden door een paniachen schrik bevangen en wisten niet beter te doen dan zich van de rijdende bus op den weg te laten vallen IVagisch genoeg werd een hunner op slag gedood de andere bleef met zware verwondingen liggen ITALIË tKGBJlBlRICHT VAN GISTEREN AanTallemaan Grieluche front afgeslagen HAAISELUKE SUCCESSEN IN AFRIKA Hi tolgthet 27Se Italiaansche legerbericht Aan het Grieksche front zijp vijandelijke aanvallen in den sector van het dtfde leger volkomen afgeslagen door onse aanvallen die den vijand aanmerkelijke valiezen hebben berokkend Onze luchtstrijdkrachten hebben inStalbties batterijen en troepen van den ▼ Hand iat unef met bommen en mitrailleurvuur bestookt en belangryke bases van den vijand getreden In Noopd Afrika heeft onze luchtmacht miBtaire inrichtingen te Bengazi en een v andelijke luchtbasis in Cyrenaica gebombardeerd In Ooat Afrika heeft eenrmrtr detachementen in den sector van Keren een vyandelijk detachement aangevallen en uiteengedreven In den Somalisector hebben onze liegtuigen Britsche gemotoriseerde strijdmiddelen en pantserwagen gebombardeerd Vijandelijke vliegtuigen hebben een plaats in Erythrea gebombardeerd Geen slachtoffers geen materieele schade Op 7 dezer hebben vliegtuigen van het Duitsche luc toorps militaire inrichtingMi op bombardeerd Ue t iiiaansfhe verliezen Het OCT erbevel van de Italiaansche weermacht deelt mede Door de gebeurtenissen van den oorlog vooral in Cyrenaica was het niet mogelijk van de afd eelingscommandantne die te zorgen hebben voor het opmaken en doorgeven der verliezen de volledige opgaven roet naanr en tóe na m te verkrijgen De volgende cijfers hebben betrekking op de verliezen in de maand Februari en op die verliezen die nog niet op vroegere lijsten voorkwamen en op iferHezen waarvan tot en met 28 Februari van dit jaar de voorgeschreven documenten of offi deele rapporten zijn ontvangen Aan het Grieksche front gesneuveld 2 386 gewcHid 4 841 vermist 5 590 Albaneeren gesneuveld 14 vermist 42 In Oost Afrika Italianen gesneuveld 127 gewond 530 vermist 126 In Noord Afrika Italianen gesneuveld 68 gewond 98 vermist 12 230 marine pesneuveld 35 gewond 20 vermist 142 j Het luchtwapen gesneuveld 37 gewond 87 vermist165 X e lijst der gesneuvelden zal in een extra nummer vsn het tijdschrift Le forze trmate het blad van de Italiaansche weermacht gepubliceerd worden Het vaderland brëngt den roemrijken strijder en hun gezinnen zijn ontroerden en eeuwigen dank Bagelscfae lof voor Italiaansche Een te tdS8at on teruggekeerde hooge officier van de Britsche pantserafdecling heeft volgene het A N P verklaardHet is niet juist dat de Italiaansche troepen in Libye den Britschen troepen weinig verzet geboden hebben Zij streden beter dan de meesten gelooven Ongelukkigerwijs was een groot deel van hun infanterie slechts met geweren uitgerust Er beho irl moed toe zich met zuik een uitrusting tegen tanks te verdedigen Er bestaan niet veel infanteristen van welk land ook die zoo iets doen De kleine Italiaansche tanks hebben inBenghasi zeer dapper gestreden De officier pree de Libysche troepen vooral die van Sidi el Barrani DE ITAMAANSCIIE CONSITLATEN IN NJEyi TOKK EN DETROIT Met betrekking tot de door minister Huil aangekondigde sluiting der Italiaansche consulaten in New York en Detroit wordt in bevoegde Italiaansche kringen nog geen standounf ingenomen Voor zoover hierbij sprake 7X U ziin van een tegenmaatregel tegen den wensch welke de Italiaansche regeering jegens alle neutrale landen heeft uitgesproken hun consulaten in de Zuid Italiaansche oorlogszone d w z vooral in Napels en Palermo ty del ijk naar andere plaatsen over te brengen wordt er in Italiaansche kringen de aandacht op gevestigd dat de door de Ver Staten bevolen sluiting der beid consulaten in geen enkel opzicht over eenkomstig den stand van zaken is daar eenerziids Italië slechts den wensch he ft uitgesnroken in zake een verplaatsing van de betrokken con sulaten en anderzijds deze wensch ericht werd tot alle niet verbonden landen die ook zonder uitzondering oo dezen wensch zijn ingegaan en bereid waren met den blizonderen toestand van Italië als oorlogvoerend land reking te houden 3ELGIË DE VROEGERE MINISTER PAUL HTMANS OVERLEDEN De vroegere Belgische minister Paul Hymans is gisteren te Nizza overleden Hymans was een van de onderteekenaars vfi het vredesverdrag van Versailles en meerdere malen voorzitter va n den Volkenbond Hij is gelijktijdig met de Belgische regeering naar Frankrijk gevlucht toen het leger van koning Lei ld III den strijd in Vlaanderen moest opgeven aldus het D NB IERLAND lERSCHK MINISTER OP REIS NAAR AMERIKA De leraehe minister van Defensie Frank Aikmi is van I nden komend te Lissabon aangekomen Van hier uit zal hij naar de Ver Staten reizen waar hij de raogelQkheid wil bespreken om oorlogsmateriaal voor Ierland te verkrygen llONOVAN TE DUBLIN Naar de Britsche berichtendienst meldt is de Amerikaansche afgezant kelonel Draiovan per vliegtuig van Londen nauir Dublin vertrokken Te Dublin heeft hy een bespreking met de Valera gehad BUKBNKmST IN DEN HAAG re van De Nederlandsche vereeniging tot bescherming van dieren heeft in Pulchri Studio te s Gravenhage een bijeenkomst belegd m verband met de voorliereiding eener wettehjke regeling der dierenbescherming geling is door het departeme Sociale Zaken ter hand genomi wijl de uitvoering is opgedragi den directeur van den VeeartsenQkundigen X ienst prof dr C L E Berger De voorzitter der vereeniging jhr mr J L W C von Weiier opende de bijeenkomst De ondervoorzitter de heer van Poelgeest gaf hierna een uitvoerig over cW vaBhetgeen door de var eeniging in de afgeloopen jaren reeds is g laan ten opzichte van de voorbereiding van een wettelijke regeling der dierenbescherming Veel werd bereikt doch een regeling over de geheele Unie bleef een wensch In 1927 werd eei nieuwe koers ingeslagen door nog meer dan voorheen in de praktijk te gaan om zelf te kunnen weten en te kunnen voorlichten Verschillende commissies werden ingesteld die ieder een bepaald doel van het terrein bestreken Dc ze commissies hebben l elangryken arbeid verricht waarvan getuigen de gebundelde verslagen welke aan de regeering werden aangeboden met de vraag thans de samenstelling van een dierenwet aan de orde te willen stellen Dit verzoek werd niet afgewezen doch aangehouden In 1938 werd besloten de gezamenlijke ervaringen vast te leggen in een concept van wet hetgeen geschiedde door de wettencommissie der vereeniging aangevuld met juristen uit de andere organisaties In 1938 1939 werden de voorloopige besprekingen met de autoriteiten geopend en in den zomer van 1940 overd het resultaat van den arbeid ter beschikking der secretarissen generaal gesteld Verv olgens sprak de gevolmschtigde voor veterinaire aangelegenheden van den Rijlcscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Oberregierungs rat dr Pschorr Bij de totstandkoming van de Nederlandsclw wet zal gebruik kunnen worden gemaakt van de voordeelen in de Duitsche wetgeving aldus spr De wet zal den rechter een tauikbasr wapfn in de hand geven tegenover dierenmishandelingen Ten aanzien van de trekhonclen meent spr dat niet kan worden volstaan B et een verbod Echter zullen nauwkeurige voorschriften worden gegeven ten aanzien van grootte tuig en de la isten Een treurig hoofdstuk vormen de kettinghonden waarbij veelal geen opzet doch onwetendheid in ïïet snel is Aan de hand van de wet zal den bezitters duidelijk kunnen worden gemaakt hoe deze trouwe wachters dienen te worden behandeld ARTIKEU A tt Koffie Peulvruchten Ryst emeel gries ebloem of Gruttemeel Scheerzeep iel Thee Zeep Een ander vraagstuk is de vivisectie In Duitechlaod is hiervoor toesteramini noodig Een voortdurende controle draagt zorg dat de dieren goed worden verzorgd en dat ongeoorloofde proeven niet voorkomen Vivisectie in den waren zin komt momenteel niet meer voor meestal betreft het proeven op t ren ten aanzien van voedsel vitammSj hormonen enz Dit valt niet onder die Vereeniging rmn vorsch ers qpg ehey MAATREOCL VAM HOOFD as VEILIGBBn SPOLritt Men deelt ons tmx bevoesd mede Op grond van en verordeai den Rykscommisaarfa van ajZ heeft het hoofd der veihgheXwjijd Internationale vereeniging i S belvorschers in Nederland onwir Voorts heeft hy inbesIagnemLu verbeurdverklaring van de b iwJ dier vereenlgiM yvd lia i5 organisaües Wachttoren en Sft tractaatvereeniging gelast De internationale vereemgm by belvorschers in Nederland en h nevenorganisaties voeren in wooki geschrift onder den dekmantel ViTLj genaamd wetenschappelijk buh w derzoek een onmiricenbare hetzê gen alle steals en kerkelijke instriiT gen Terwijl deze vereen i£ ng hit instanties alffwganfen van den beschouwt ondergraaft zij de ponAÉT gen van het gemeenschap le ai het volk en tegelijk ook de autaniS van den staal in anarchi isch S Het vcortbestaan van deze vereeniS zou de openbare veiHgheid n mt en üg in gevaar bab gebracht Handelsbesprekingen te Helsinki TUSSCHEN FINLAND NEDEILANa ENBELOU Het DUS meldt nit Helsinki W begin April tusschen Finland Mtda land en België blykens een bericht i de bladöi besprekingen over een uit wisseling van goederen rullen i vangen Deze besprekingen zulloi k Helsinki worden gehouden Het ke Jingsverkeer voor deze uitw aiüm van goederen zal via Berlijn word geregrfd TUDEUJKE WKGAFSLUITINO LEKDUK In verband met vexbetenngswat zaamheden zal de weg op den Lekiljl tusschen de km palen 112 en 191 dj is tusschen den afrit naar het Tiaii vensche veer en Schoonboveiu voorhB verkeer gesloten z jn van 17 Maart ü af gedurende zeven maanden of zo veel langer of korter als m verbmi roet het werk noodig aal blijken De afsluiting geschiedt in dier wtft dat het eerst het gedeelte tussclien k zoogenaamde Schoototeeg en Schoon hoven zal worden afgealoten e n werking van dit vak het resteeraidi gedeelte weg KAMPEEREN S NACHTS VERBODEN In verband met het voorschrift kt men zich van twaatf uur s avonds t t vier uur s morgens ntet in de Ofiai luchtmag bevinden ia in de krin ai van kampeerders de vraag gerezen W het kampeeren eveneens onder M verbod valt HOE VEELHEID SO gram roggebrood of M gram auds brood of rantsoen gebak of 35 pia meel of bloem Vt p boter of margariae of 200 gr rel Op bon 06 geen vet Eenheid vaste brandstof 100 gr roggebrood of 100 gr brood of I rantsoen gebak 1 kippen of eendcnci 4 Elke bon 100 gram 125 gram Voor de keuken Voor verlichting 3 JUer 50 gr scbeerleep tabe of pot 1 kilogram 50 gram pim 1 ona vktasch 1 raataoen I Wij vernemen thans van bevoejfc zijde dat deze vraag bevestigend mod worden beantwoord Kampeeren vorA beschouwd als een rblyf in de opa lucht en is dus van 24 tot 4 uur vaboden