Goudsche Courant, maandag 10 maart 1941

TWEEDE BLAD r MAANDAG 10 MAART 1S i pM j t t h n 1 1 J V r p p m j d Bergambacht BOITEIURB BIRNEIUNO Aillie zijn flauwe kinderen zegt ze vemdiMijk Flauwe kleine bewast SGhoofldnderen Ik ga gauw m n mantd uitdoen en dan ga ik breien b j Tante De jongens vinden t nieta jammer dat NeUy weggaat Griokkig dte z we kwijt zucht Peter J uister eens Laten we haar eens beei erg voor den grit boudenl stelt Bob voor Ja ja Icukl JCijk dan De vier jongens zitten ian te fluisteren Er komt ook een papiertje aan te pas waar m van alles opschrijven En als Nelly weer komt aanslenteren ze vmdt opscheppen toch miiadnen leuker dan bèeien zegt Petsr Zeg ken JÜ Frans Natuurltfk segt NeUy Jk ken viertalen Franadi Duitseh Kn dan schreeuwt Peter opeens mst hiidsr stem 4Jw nelaw nezew oeuow ettiw ifetnaw nessaw netsiw jjw raaw mraw retaw sav I Hq heeft er een kleur van Het kleine paiiicrtje waar dit grieze ge gi crabbel opstaat stopt hij vlug m zijn mouw W4t roept NeUy W4t spreek je daar voor taal Arabist zegt Pter met een ernstig füicht Hoe ktei je daara i Mijn Paps is in Afrilta geweest Dat wil ik ook leren zegt NeUy Peter knikt JJat kun je wel zegt hü omdraaien En dan doet de eigenwijze NeUy voor t eerst wat zo n klein flauw kind zegt Ze draait zidi om met haar gezicht naar de muur Peter kijkt naar NeUy s mg en dan liarst bij opeens in een daverend gdat uit Jk mttn jou nieti schreeuwt hij 4k meen het Arabisch Als je t omkeert dan is het Wij walen wezen wouen witte wanten wassen wisten wg waar warm water was i de vier jongens kunnen haast niet tot liedaren komen als ze NeUy s woedend gezicht zien Ndly loopt boos de kamer uit Maar de volgende dagen is ze heel wat aardiger en schept tenminste niet zó erg meel op De bewaarsctKioIkinderen hebben haar een aanSg lesje gegeven noa lUHnm zKnomnr WBOOOOZIK FRANKRIJK Koopvaardijrloot zal beschermd wordoi indixn bngilscbb aanvalun yOOBlDORRN l Wanneer de Engelsehe aanvallen c rranscbe koopvaard8srhq en wosden voortgezet zal de Fransefae vloot de gewapende besdienning op zich nemen zoo verklaarde ambassadeur de Brinoo voor Amerikaanache jotirnaliaten te ParUa De algemeen gevolmachtigde der Fransche regeering in het bezette gebied wees er voorta op dat admiraal Darlan in dezen geest inlichtingen veHstrdrt heeft aan den Amerikaanachen ambaaaadeur te Vichy admiraal Leahy Admiraal Darlan is vast besloten tot bescherming der Fransche koopvaardijschepen over te gaan zelfs wanneer er daarbg botsingen met de Engeiaciien zouden ontstaan Overgaande tot de steeds moeilijker wordende positie der voedselvoorzienihg in Frankrijk gaf de Brinon als zijn meening te kernen dat de oorzaak daarvan de houding van Engeland is Admiraal Leahy heeft op een vraag of zendingen levensmiddelen uit de Vei Statoi te verwachten zijn ontkennend ge an woord Instemming van da Parijaebe COMVLOT VA BnmNGBABb Bnrhiriliiuiu en ocBtraleurs vm centralen crisiscontroledienst op het einde van de vorige week hfï Odaatsen ta de ZaanstreeiTlt Beem Egmond en CastiSiilS ketti ngh a ndel a r en 337 kazen sat v vartwDsen rundvlecsdi ajuJf abrikozen 23 Vatai zeep ea zeenaZ een part inlandsebe larweTlMk zeew oeder en 9069 stoks toöetseeirS beslag genomen Deze artikeleni den tegen een veel te boogen prüiS to stribotie m den ïïïï bracht Ttgea tisn leden van heTcML plot is i nces verbasl 9gemaak I zake van overtreding vu de BaiMir en Prtsopdrflvhigmet de Distrite wet en het Voedaelvoorzieningibidttb I e reeherehe had een öp gdknn en onderhandeHngcn over deaïEkoop waden aang moopt Ben vanfcpolitiemannen ug kans ala ia ttJ tear de heeren t vsvoernnaarXwwSillende verbUJfplaataen toea S aspirant koope r met tatcmationale relj öes de party wilde zien alvoims t koopen over te gaan Voor een waarde van SOOO guUa kon in beslag worden genomen XSt Boederen ztjn aan de gewone distiilu tievoorraden toegevoegd SPORT StSAKKN DJ Wnw VAH N JLS V In Huize Kooiman s eelde de I u s Rotterd Schaakvereenigmg tegen kd Haagschc Oiscendo IKscimus Beid teams telden een invaller de NJt v voor drs J de Gnqrtm DJ3 vo i Heufke Kantelaar O D won 5 4 us hei Nws v d JOii De gedetalBeerde idtslag luidtKJtS V DJÏ Dr K H Bergran Mr G S PVmtfki yk Jtk Mr C C A Orinm A J Wijoans H A U Broefl H Wertieim i P A Koet4ieid Mr A W Ttanraing 1 H Roos W Wiinaos H J H Lubber Dr W Sowe 1 4 J F W Meyer K J Hiciikerke l J F W Momee Sr G H Goedhart l J H van Wd mn e s Mr C J Leemfaruggen 0 1 W P i P G KlMWwater l De aankondiging dat de Fransche vloot belast zal worden met de beschermmg der kaopvaardqschepen wordt do de Parljsche pers toegejuicht De Oeuvre scfarqft dat de Franregeering voor het eerst sedert na het incident van Oran een tlijk standpunt tegenover de Brilsche intriges heeft ingenomen Engeland wilde zich van de Fransdte schepen meester maken en de levensmiddelenmoeluldieden m Frankryk vergrooten De feiten hebben aangetoond dat Engeland voor alle argumenten doof was Indien het i tot incidenten met de Engelschen zou komen zou dat slechts een rechtvaardige wraak voor de Fransdie dooden van Oran en Dakar zijn De H a t i n schrqft boven haar commentaar Bravo Darlan Het blad is van mealing dat Frankryk steeds dichter bij de hongersnood zou zijn gekomen indien het zijn vroegere p ditiek tegenover Engeland zou hebben voortgezet Het is thans Frankrijke plicht het volk te eten te geven Volgens de Petit Parisien ishet thans in de eerste plaats zaak dat de zeewegen waariangs levensmiddelen naar Frankrijk worden gebracht beveiligd worden Een ernstige periode nadert haar einde De regeering betit een duideli k standpunt ingenomen Men kan haiar besluit zeer be angruJc noemnn De mannen met de twee zakken REN LEUK VERHAALTJE CIT DE OUDE DOOS Er was in de oude tjjd eens een man die van stad tot stad reisde UQ droeg alt d twee zakken over zijn schouder één hing op zijn rug en de andere op zijn boiit Waar denk je wd dat die zakken voor moesten djenen Ik zal t je verteUen in de achterste zak stopte hij al de goede da ten van zyn vrienden En do uxlat die zak op zijn rug hing keek liij er nooit naar wn en was al iKe goede daden dus dadelijk weer vergeten Maar in de zak die op zijn borst liing verzamelde hij aUe dechte daden door zijn vnenden en kennissen bedreven Die keerde hg steeds om en om en liep ze onder het wandelen van aUe kanten te bekijken Eens op een dag kwam dit wonderlijke heerschap tot zijn vert azing een man tegen die er uit de verte precies zo uitzag als hijzelf Ook deze man droeg twee zakken één op zijn borst en één op zijn rug Hu li op hem toe en vroeg Wat heb je daar m die zak vriendje En meteen gaf hy de voorste zak een fhnke stoot Pas op nep de man je zou al rayn mooie dingen bederven Wat voor mooie dingen zitten daar dan in vroeg de eerste zakkendrager En de tweede zei In deze zak k ewaar ik al mijn goede daden Dat is gemakkelijk ik kan ze dan voortdurend bekijken en ze zo nu en dan eens luchten Kyk dit is heftwartje daMk Zondag in het coUectezakje heb geoaan Hier zie je de boterham die ik aan een arm meisje gaf en daar Houd maar op en vertel me Uever eens wat je in die achterste zak hebt Och die zak Daar spreek ik eigenlyk liever met over Daar doe ik alles w wat ik niet helemaal goed vind van mezelf ladereen maakt weleens een klem foutje nietwaar Maar ik kok nooit naar die zak om ik wou eigenlijk maar t hefst vergetöi dat ik die moet meeslepen Zo zo zei de eerste zakkendrager maar toch lukt t me toe dat die achterste zak van jou heti wat zwaarder IS dan de oorste Daar werd de ander erg kwaad om en hu wou juist beginnen te schelden toen een derde man op de weg verscheen ook al beladen met twee zakken De beide eerste mannen schoten nieuwsgierig op hem toe en nepen allebei tegeluk Vriend laat eens zien wat je in die zakken hebt Met genoegen zei de man JCijk deze voorste zak is zó zwaar als loid zoals Je ziet Hierin stop ik aUe goede daden x n de mensen die ik ontmoet t Is wonderlijk en heerlijk om te zien hoeveel goede mensen er nog op de wereld zun Steeds kom ik op myn weg mensen tegen die me helpen troosten en bemoedifen en daardoor wordt deze zak zo vol dat er haast mets meer bij kan Maar is dat dan niet vreseluk lastig voor je met zo n volle zak te moetai sjouwen vroegen de anderen O nee zeide man helemaal niet Want die zak is niet zwaar integendeel Weet je h j voelt zo hcht aan dat hu eigenlijk t meest op een zeil lukt waardoor ten schip juist zyn vaart krugt Nu ik deze zak draag en me steeds verdiep in de goedheid en vnendelukheid van de mensen om me heen Iijkt het wel of ik vleugels heb zo snel kom ik vooruit 3n de zak die je op je rug hebt wat zit daar in O die IS helonaal leeg Daar st q ik een enkele keer weleêns een boze daad in die ik van de mensen zie Maar ik heb een gat in die zak gemaakt zodat die nare dingen er dadelijk weer uitvallen De beide eerste zakkendragers waren verwonderd en een beetje beschaamd toen ze dezen man hoorden praten Weten jullie wel waarom Totaal 4H de even De NJfl S V had aan nummerde b dm witi LEGER ER VLOOT GENERAAL MAJOOB TR G H C CKAMBR t Marquet over de positie van Frankrvk Te s Gravenhage is vandaag op 7S jarigen leeftud toverleden generaalmajoor tit G H C Cramer POLITIEK VAN AFWACHTEN IS GEVAARLIJK Op een drukbezochte bijeenkomst heeft de vroegere Fransche rnmtste van Binnenlandsche Zaken Marquet burgemeester van Bordeaux onder meer verklaard dat er op het gebied der buiten landsche politiek thans twee mogelijkheden voor Frankrijk z n een politiek van afwachten en een van samenwerken Marquet zeide de laatst politiek te hebben gekozen Ook Pétain zeide hu heeft die plechtig aanvaard Het gevaarlijkste is de politiek van afwachten De tegenwoordige oorlog aldus ver volgde de burgemeester wordt gevoerd voor een sociale revolutie Er kan slechts een levensvatbare nieuwe gemeenschap ontstaan wanneer ds volken van Europa de rijkdomroen van hun landen en vooral van hun koloniën deelen niet op den grondslag van bet interationale kapitalisme maar op dien van hun behoeften Dit alles is thans mogelijk geworden Frankrijk kan en moet deel hebben aan de toekomst van Europa Daarom moH het overgaan tot samenwerking met Ouitschland een menwerking die ook het Fra sche ideaal de l eveiliging van vrede toekomst en beschaving dient FailliMementen Gedeponeerde uitdaeUngslysten 28 Febr J W Juia i Schoonhovm ko man handelende o d naam JDe Nieuwe BoekhandeF te Rotterdam Geëindigd door het verbindend werden der eenige uitdeelingslijst Uitt nihil aan conc creditemren 3 Maart Vennootschap o d Plrna Stoomververü en Chemische WassAerij De Nijverheid gevestigd te Botterdam Idem uitk nihil aan eooc cMUteuren 3 kaart P H Vmhoeff vennoot d Vennootschap o d tfinna Stoomververü 1 Chemische Wasscheru JD Nijverheid wonende te Rotterdam Idem uitk 0 3248 De Goudsche Courant biedt de grootste pnbUeiteit ia Goada sn osMievfaVi wordt eiken avond 1 vele dals e m i en absdi i bezorgd in GOUDA Alphoi a d Rit Ammerstol Bergambacht Berkeriwoude Bodegraven Boskoop Dnebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d Usset Ouderkerk a d Usset Oudewater Polsbroek Reeuwtik Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerdon Zcvenhuixen ADVERTENTIEPRUS 1 8 gewone regels ƒ 1 10 elke regel meer ƒ 0 21 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een gewone tekstpagina l S regels ƒ 1 31 elke regel meer 0 42 Bij overeenkomst gereduceerde Prijzen volgens speciasl tarief KWARTJESRUBRIEK kleins advertoiuën alleen des Zaïe da 1 3 regris f026 elke regel meer 0 10 maxbnuffl grootte 6 regels Uiuluitcnd bit vooruitbetalmg Inzending tot Vrüdagmiddag 1 our Opgaaf van en advertentün in W zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij d pl aelijke aeenten i I HET BUITENWERK OP DE BOERDERIJEN vangt weer aan nu de haU uit den grond is d w z de vorst isgeheel uit den grond en het water kan weer filtieeren Met drie dubbelstel paarden is men be g het weideland vaneen staatsboerderij m den Wieringenneerpokier te scheuren Dit is noodig om van den weidegrond akkerland tekunnen maken Polygoon Geil b ad WM nog sic 17 KDBA STEDN Bat dapartcmcBt van Sodale Zaken keeft bepaald dat in deze gemeente Toer 19 1 tm bwlrag an ttlTS be tted mag worden voor eztra hn in 4aB voiin vat kWdtng ilekkiiig en eboeiael aan werUooZen en ondcfMninde iiebm boeten en tuinden Gonderak OERENFOKVEUXNIGOlta De geiteitofcvereeniginc V Z O D kidd in café Ooms haar vieide jaarverndeHng Uit de aarvenlacen Meek dat de ontvangrten waren tnM de tiitcaven ƒ S9 10 batig sakto ƒ 36 78 Ala bc mirslid werd herkoBen 4e iMer W Doniec en gdaizen dt heer A VerboofB OKVAL VAK VABKSN8PBST Onder d i veestapel van den landbouwer V ia varkanapec geconstateerd WEBKLOOnOO STATtONNAB Bij den acent der arbeidabemiddeling stonden deze week 18 werkzoekenden ingesdireven tegen 16 in da vuige week Moordrecht MET HAND TCSSCHBN OBUFRIEM De heer R werkzaam aan de tapijtfabnek alhier kwara met zija hand tusschen een drufriem waardoor het lichaamsdeel ernstig werd gewond De betrokkene is in het ziekoihuis te Gouda behanddd VEBDWUNENDE BOOMKN Aan den Middenweg nabij het voormalig station heeft men een aanvang gemaakt met het t oomen rooioi Een zeer groot aantal boomen waarvan ▼ erschillende door iepzidte zün aan etaat veidwUnen Nieuwerkerk a d IJssel BVROEKLUKE STAND Ondertrouwd A P Stolk 47 Jaar en K S Slob 34 Abr Molenaar 30 CB J van Wensveen 27 i Getrouwd L van Buitren Capélte a d IJssel en W Koomeef M J Overleden Adr Stam 66 J Den Baag overl alhier J J Maree 61 J n D Maree Maters 69 jaar Gouda overL alhier Geertje van den Heuvcd 18 jaar overL alhier Aagje Tuinenbtirg 27 jaar echtgen van W van Loon Moordrecht overL alhier Bertus Kerver 44 j echtgen van L Versluis Moordrecht overL alhier M R van Hertum 77 jaar Moordrecht overL alhier M J G Nebbeling 68 j Lina oten weduwnaar van J van Griffioen overl alhier J J M van t Hoof 54 j echtgen van J Peterson Rotterdam overl alhier H Peterson 20 j Botterdam overL alfaier H W van Vliet 36 j echtgen van a A J de Baas Gouda overl aUiier FRISCH LUCHTJE MET EEN LUCHTJE De politie heeft eenige jongois tiit dexe gemeente aangehouden die de gewoonte hadden aan den s Gravenweg op ieder hek of schutting minder fraaie leuzen te kalken Deze dagen werden in de eerste avonduren bedreven tei wül de ouders dachten dat hun kinderen nog even een frisch luchtje schepten VTtaOTE VOLKSTUINTJES PcNeel vaar M tnfaica ap het a g De heer P I v d Wele hoofd dale openb school op het Dorp alhier heeft het initiatief genomen tot het inrichten van volkstuintjes De heer v d Weele heeft het land op het oog aan den hoek Hoofdweg Bermweg gendom van de wed Van der Ham Er kunnen ruim honderd stukken grond elk van 10 RünL roeden worden uitgege LOOP DEB BEVOUONG Ingekomen van Rotterdam J O Klaassen en J C Driessen Vertrokkoi aaar Moordrecht N van den Ouden naar Zeist Jok van Mannekes naar Schiedam W Koorneef Reeuwük GROENE KRUIS IN 194 Weer veel goed wetk De wijkzuster van de afd Reeuwük van de Zuid Hollandeche VCTeenjgmg Het Gixieae iCruis heeft m het aigeloopcn jaar 3647 bezoeken afgelegd t w 3214 ziekenbezoeken 264 huisbezoeken voor de tb c bestryding en 169 zuigelingeiïbezoeken Op het consultatiebureau voor zuigelingen werden 23 zuigelingen behandeld Aan den moedercursus namen 15 dames deeL Kr werden 7 kinderen uitgezonden naar een vacatntiekolonie en er werden 1 patiënten naar een sanatorium gezonden Voor maatschappel k werk legde de wijkzuster 50 bezoeken af Uit dit overzicht blykt duidelyk welk een prachtig werk Het Groene Kruis verricht WOONHUIS AANGEVAREN Mast wss niet gestreken De schipper R uit Alphen a d Rfln voer met zyn schuit in de wetering langs den Nieuwd irp Tifeg Doordat hü verzuimd had den mast te strijken kwam deze m aanraking met Ie bovenleiding van het electrisefae net Dit bad lot gevolg dat de electnsche leidjng tegen fe wonmg van den heer E Overdam kwam en een stuk uit den muur sloeg Itear het verboden is om genoemde wetering roet t vaartuig met ongestreken mast te kH schipper proces baal opgemaakt ORCKWKNSCHT UZOEK AAN zoMBiains kifMOod fasten versdtaften zich I BadM tociuif tot het zomohids JCaxp IMrn van da heer A P Vlaaar aan dan a raravenbroekseheweg De tedar ot daders zijn UHkba r in hnn werk gestoord daar gebleken is d 0 ovethaaat de vtodit hebben geaonder iets mede te nemen Schoonhoven CHTDISTB DfWONBB S AAB Op 11 Maart a s morgen hoopt de heer C nelis den Best Schoonboven s oudste mwoaeiM ijn p3sten verjaardag te vieren 8P0RTTEKREIN VOOR DE SCHOLEN Vdd van veetbalelnb t bi iB4 In het voorjaar en des zomers wordt het vak licbüneUjke oefenmg aan de RÜkskweeksduKd en dg beide VJL O acholen altijd buiteni gegeven Vrof ci S Khiedde dit op bet Bastion maar t is niet meer mogelijk B en W hebben toen het plan opgevat om het speelterrein aan den Langerakkerweg kt orde te laten maken maar dat kostte eeiuge ettelijke honderden gtüdens en dan nog zou het terrein niet voldoen aan de eischen Daarna hebben B en W zich gewend tot de Schoonhovensche Voetbalvereenigmg om bet sportterrem aan de gemeente te verhuren De voetbalvereemging zag daarin geen bezwaar en zoo IS nu het voetbalveld dqor de gemeente gehuurd voorloopig voor den ttjd van 1 jaar ingaande 1 April a s met gebruik makmg van het kleedlokaal De gemeente zal nu de gelieele week get uik kunnen maken van het vekl behalve des zomersavonds op ZaterdagBuddak en des Zondags Siolwyk SUCCESVOLÈE UITVOERING VAN EENSGEZINDHEID Zaterdagavond gaf de gemengde zangvereeniging Eensgezindheid een goed geslaagde uitvoering m de zaal van den heer Job Noomen Het pi gramma bevatte een achttal nummei voor gemengd koor afgewisseld door BoL en mannenkoor terwijl voordrachten en declamaties afwisseling in het programma brachten Het publiek was zeer voldaan over hetgeen ten gehoore werd gebracht i bewees Üt door langdurig ai Iaus Na afloop werd er nog een uurtje gedanst Waddinxveen WELC SLAAGDE JPBOPAGANDA AVOND VOLK NDERWUS De afdeelin Waddinxveen van de vereeniging Volksonderwijs heeft in de zaal Riedemans een propaganda avond georganiseerd Toen de voorzitter de heer van Zonneveld de byeenkomst opende was de zaal geheel gevuld Enkele leden voor een tweetal tooneelstukjs op n L de dramatische schets Levensdwang en het bekende blijspel Arme rgken De spelers hebben succes van hun werk gehad Vooral met het blyspel hebben de aanwezigen zich kosttelijk geamuseerd Tusschen de beide nummers sprak de heer Mastenbroek hoofd der openbare lagere school jS een propagandistisch woord Het was een zeer geslaagde avond AFNEMEN VINGERAFDRUKKEN Met het nemen van vingerafdrukken voor de afgifte van persoonsbewijzen tullen worden bel de ambtenaren ter secretarie de heeren Jenné Klein en van der Ben alsmede de heeren de Witte en de Haan veldwachters SCHOUW IN DE PUTTE Bq deiv443reven schouw in den polder de Fiftte zija dertien personen beboet omdat zü hun eigendommen met in orde hadden gemaakt KERK EN SCHOOL NED BERV KERK Beroepen Te Leiderdorp C Aalders te Oudega W Te Lage Vuursche J v SUedrecht te EcmnesBuiten Bedankt Voor Pietersburer eand P M Mentzel te Amsterdam GEREF GEMEENTEN Aangenomen Naar Lisse J Vreugdenhil te Rijssen DOOPSGEZINDE GEMEENTE Beroepen Te Assen Stadska naai H L de Wilde te Wieringen f BIJEENKOMST HINISTEBBBAAD Onder voorzitteracb van maarschalk Pétam is eergisteravond een ministerraad bVeengekomen waar versehddene maatregelen nopens de reorsanisatie der miversiteiten behandeld werden Besloten werd voorts tot instelling van een cemmissanaatgeneraal voor het Jodenvraagstuk Onder df maatregel ten bate van den landbouw verdient een wet vermeldinc die een burgerhulpdienst op het platteland service siviqtie rurale invoert VOOR DE JEU6D NELLY DIE ALLES WIST Hoe Bob én Peter t eigenwgze nmaje voor den gek Melden Jongens tk weet wat leuks voor jullie roept Moeder als Bob en Peter uit school tbuisloamea Wèt wèt 3adenl Oma heeft een pak gestuivd raadt Bob Een pak met gemberkoek erin raadt Peter Helemaal mis We hebben morgen ijsvrijl roeirt Peter MsUe hoe kan Moeder dat weten aegt Bob O ja dat is vMar ook De jongens gqren t op Moeder zwijgt een ogenblik en zegt èaw Er komt iemand logeren O dat is leuk Zegt u gauw wie NeUy zegt Moeder en dan kijkt ze scherp naar Bob en Peter s gezicht Oooo z ggen de jongens weer maar nu is t een hele lange o O o o en t klinkt niete Mij Vinden julüe t niet leukT vraagt Moeder Och jawel boor zegt Bob maar Peter trekt een pruillip Nee helemaal niet Die Nelly ia zo n kat Ze kan aUes ze weet aUes re heeft alles en ze eet alles op Bah nee niks leuk Moes Hoeder moet er een beetje ooi lachen Kc n zegt ze dat was t vorige jaSir zo Nu is Nelly ejf en al haast een jongedame Ze zal heusch wel een jaartje wijzer zijn En jullie zijn mi al zes en aeven dus veel te groot om te kibbelen hè Maar de t eide jongens zijn het nog lang nietmet Moeder eens Als Moeder haar mantel aantrekt om t nichtje van de trein te gaan halen willen ze véél bever maar niet mee Tfi gaan intusschen buiten spelen met vrj jes Mag dat Moeder Och ja dat mag weL Als jullie dan maar voorzichtig bent Nelly komt altijd nèt als je haar helemaal niet kunt gebruiken Dat was t vorige jair zo en nu weer Bob en Peter zitten juist met hun vTienrien Piet en Gys in t kertje en willen de verjaarakoek van Piet gaan verdelen als Nelly en Moeder binnenkomen 3oe moet dat nu fluistert Bob We hebben vier stukken en met Nelly mee zijn we met z n vijven O i k zal wel eventjes delen roept NeUy met haar muts nog op Gaan jullie maar eeru naast elkaar staan twee aan twee Zo En ze duwt de jongens tegen de muur Ste nu je handen uit Ziezo Jullie tweeen en één stuk koek is dxie Jullie tweeën en één stuk koek is weer dne En ik en twee stukken koek is o A drie De vier jongens kijken heel rbluft maar NeUy heeft al een stuk koek m de mond en het tweede vol t heel gauw Daarom zwijgen ze maar liever Nelly IS nog altud érg wijs Ze weet alles ze kan aUes en ze heeft alles Nu begint ze weer Ik heb thuis een tiele kast vol kleren Waarvoor zegt Bob je kunt ze toch niet allemaal tegelijk aantrekken Je bem erg dom voor je leeftijd zegt NeUy Maar Bob geeft geen Mitwoord Ik kan piano spelen zegt Nclly Ik ook zegt Piet myn Moeder geeft me les Nelly haalt de schouders op en roept En i k kan schaatsenrijden ïk ook roepen de jongens in koor Ik kan paardrijden zegt Nrily En i k rud zelfs op een wild paard zooiter zadeU roept Gus NeUy zucht ervan Ze kan vandaag maar geen voet aan de grond kragen