Goudsche Courant, maandag 10 maart 1941

SPORÏMIEÜW VERRASSEND VERWEER VAN CVV Maar V S V bleef ongeslagen Bokten Twaalf doelpunten CV V istermlddag In haar a tiliiitiliwi ilntrljil van haar terrein aan de KlavetstiBat na 29 mtnuteh met 2 0 de leMli bad begonnen de vril talrijke Minwi tgen Ie gelooven aan bet wonder Oat nen wel aarzelend had durven uitspreken maar waar toch niemand in weriBelttkheid aan bad durven denken bat wonder namelUk dat de bekkenalultar er In toi kunnen slagen V S V de nederlaag toe te brengen Waat al gaf deze atand op dit oogenKUk de verhouding nniucblen niet heelemaal juist weer geheel en al onverOiend was hij toch ook niet In kille vastberadenheid immers streden de Overkagteis voor hun behoud en door hun g Sldrift wisten zi het klasseverschll met uin tegenstanders in wier eenigszins hautaine houding men iets van onder cfaatting kon herkennen volkomen te nlvetleeren Meer zelf nog beter dan de Velseaaren wisten zU te profiteeren van de kaown welke eenerzijds werden getwden door den linkervleugel anderzijds door den rechtervleugel Verrassend was dit eefct Hollandsche spel van snelle open aanvallen verrassend juist van CVV welker voorhoede dit seizoen nog slechts Utter weinig had gepresteerd en die nu plotaeling tegen een idternationale verdediging met Michel De Vrles en Poulus oo uitstekend voor den dag kwam dsnk cU het fraaie werk van rechtsbuiten Schooae die herhaaldelijk h t leder keurig voor doel plai tste Het was dan ook en bal van hem welken v d Gevel op de doellijn staande tegen den onderkant van de lat trapte waarna De Bruht emakkelUk kon scoren Dat geschiedde na vijf minuten Men verwachtte een herstel van V S V en het IrWam ook Door het zware veld was d eehtar verre van overtuigend en het werk van het duo Stcrk Balvers bleef voorloopK zonder resultaat door het krachtig ingrijpen van v d Horden Mastenbroek en doelman v d Oever die fraai een paar vleugelachoten onschadelijk naakte Van eenlg overwicht kon dan ook Biet worden gesproken want herhaaldelijk combineerde v d Herik netjes met Schoone en drong de bal door tot b4 het heiligdom van Micheli die plotaeHng voor de tweede maal werd ge pasaeerd toen Ketting van flinken afstand het leder In de touwen joeg Doelpuntenregen Dit was het sein voor de gasten om de zaken met nog wat fnoer energie aan te pakken Poulus m zich voortreffelijk blijft ontwikkeieiiT iwierf van rechts n ar links over het door den teruggetMfekcn De Vries vrijgelaten middenveld n voedde zijn voorhoede voortdurend Een ware doelpuntenregen brak los Met tusschenpoozen van èen of twee minuten baddeiS achtereenvolgen Balvers Godicfaaik nog eens Godschalk v d Oever vt over den zaïhten schuiver en Mastenblroek stopte heT leder volgens den cheldarechter achter de lun Dukers n V d I Ugt succes zoodat V S V den acMerstand had omgezet in een voorvan 4 3 waaraan Sterk proflvan onhandig terugspelen van V d Herik even voor de rust nog een doelpunt toevoegde Het bad echter even goed 4 4 kunnen zijn want CVV bleef ateedi gevaarlijk en het was alleen door kat falen van De Bruin dat Michel meester van het terrein kon biyven Deaeifde speler kreeg ook dadelijk na de hervatting een fraaie kans welke chtar eveneens werd gemist en toen rtoec V S V binnen vijf minuten haar idag Sterk en v d Kuil brachten den gttoA op 3 1 waarmede de strijd vrijwel was beslist Wel bleef CVV dapper volhauden doch de spelers hadden blijkbaar te veel van hun krachten gevergd n naeesten ttjds bleven Poulus c s in het beiM van den Iwl De Bruin verdween van het terrein en werd na een aanvmlselijk protest van V S V vervangen doer S Stolk die er in een korte periode van opleving waarin Schoone andermaal dar telegeaheid kreeg zich te onderscheidan nog 7 4 van maakte De Velsenaren txachtten daarna de score op te voeren doek steeds versperde v d Horden ben den weg PSulus nam toen ook nog maar de taak van schutter op zich en het gehikte hem even voor t eindsinaal met een ▼ ar aefaot van links hetwelk r d Oever verraste dat hij geen hand naar bal uitstak het doztfn vol te maken De leiding van dezen vlotten en in van het zware veld soms zeer wedstrijd waa Uj den heer in vertrouwde banden Hti be Ich temidden van de volgend npen foto Het eertte tian Se twaalf De Bruin aeeft CVV de leidinfl hoewel er drie internationaals v I n r Poulus Michel en De Vries in de buurt ztfn eA bovendien v i Gevel zich in het doel heeft opiresteld CV V V d Oever doel v d Horden en Maatenbroek achter Arbman Verhagen en V d Graaf midden Schoone V d Herik De Bruin Ketting en Dukers voor a VS V Michel dori v d Gevel en Voet achter Poulus De Vries en v Oscb midden Godschalk v d Kuil V d Lugt Balvers en Sterk voor Kostbare zege voor R F C D O S verdiende een gelijk spel £ C weerde zich gisteren zoo geducht dat ij op DOS een overwmnmg vau 2 1 behaalde Bepaald mooi was de strud niet doih de spanning die er tot de laatste minuut in bleet vergoedde veel en de circa 3000 belangstellenden zullen zich dan o iL zeker met verveeld hebben R FC wierp zich fanatiek in den strijd en trachtte de gakten te overrompelen Ij was meestentijds m den aanval doch de atweiking liet te enschen zoodat Van Baggum s doel nauwelijks in gevaar werd gcuidcht Er zat geen verband in de groenwitte gelederen en het was dan ook heusch geen wonder dat de goed spelen de achterhoede der gasten de aanvallers volkomen in bedwang hield Bg de Utrechtenaren was Oumortier d ziel van den aanval doch hoewel hun spel technisch beter verzorgd was gin i er toch ook van hun aanvals pel niet veei uit Van Leur behoorde in deze linie tot een van de be te doch hu ondervond hoegenaamd geen steun Het duurde dan ook een halt uur eer Thieme een schot van Peeteise te verwerken kreeg het geen hu naar behooren deed De eerste helft verstreek zonder dat er gescooid werd In de tweede helft speelde RFC beter dan voor de ru t De mlddellmie waarin Oldenhot uitblonk stuwde de voorhoede voortdurend op Reeds na twee minuten gaf Blaauboer met een hoog schot Rf C de leiding DOS nad pech want Peeterse moe t van verder spelen afzien Hij werd doo Van Luin vervangen DOS kreeg niette min eeniij overwicht en R F C moest zich met hand en tand verdedigen om haar kleinen voorsprong te benouden Lang duurde dit overwicht van DOS met want dra speelde RFC weer een sterk aanvallend spel waarbij de verdediging der gasten terdege op haar qui vive moeet zijn Van Walsum vergrootte tenslotte meeen fraaien kopbal den voorsprong van R F C DOS liet het met er bij zitten en eenige oogenblikken later moe t ook Thieme voor een schot van Van Leur bezwijken De ktrtjd won aan spanning daar DOS mets onbeproefd liet om althans tot een puntenverdeeling tt komen De overwinning van RFC hing dan ook telkens aan een zijden draadje doch met kunst en vliegwerk wist zi zich tenslotte te handhaven Len gelijit spel had echter de verhouding beter weer gegeven De elftallen waren RFC doel ThlenUe achter Spigt Hey midden Van Vliet Apon Oldenbof voor Vaa Walsum Griese Blaauboer Oirschot Verbeek DOS doel Van Baggum achter Sie bes Van Leeuwen midden VanBeek V d Brink van Zijl voor Van Leur Peeterse Di montier v d Valk Meeuwsen DUrrSCHE VOETBALZEGE OP ZWITSERLAND Voor ruim Si OM toeschouwers speelden Zondagmiddag te Stuttgart de nationale ploegen van Duitschland en Zwitserland een Inlereasanten wedstrijd Het Dultsche elftal slaagde erin een verdiende overwinning van 4 1 te behalen De eerste helft bracht een gelUk opgaanden strijd waarin belde elt uilen volkomen tegen elkander opgewass waren Duluchland opende de score met een prachtig doelpunt van Schitn Nog voor de rust zorgde Moman voor den gelijkmaker Oe eerste minuten tn de tweede helft waren besUssend voor het eindresultaat De Dultsche ploeg demonstreerde gedurende tien minuten een dusdanig overwicht dat de Zwltsarache verdediging herhaalde malen moen zwichten waardoor da DuitseHen kans sagen drie doelpunten te nukea door setiOa Kobierskl en Walter Tenslotte kwam de Zwttaerseh ploeg nog aan een goedkoop doelpunt doordat de Duitndie back Rhode bu het teru spclen den bal in eigan doel plaatste 4 1 a CV V en Xerxes in de verdrukking De drie inhaalwedstrijden hebben Rotterdam hoewel er drie clubs uit de Maasstad bij betrokken waren slechts twee punten opgeleverd RFC won namelijk van D O S met 2 1 maar zoowel Xerxes als CVV verloor De Zebra s moesten met 4 3 In V ü C hun meerdere erkennen en zij zitten daardoor nog een beetje in de verdrukking Waimeer CVV het tot een eindspurt zou kunnen brengen zijn vier punten verschil stellig niet voldoende En die eindspurt Is lang niet zoo denkbeeldig als zij gezien de ft 4 tegen VSV lijkt omdat er in elk geval schot is gekomen in de Charloissche voorhoede en met dit schot misschien ook de hoop op ontsnapping De kans dat V S V ongeslagen kampioen wordt is door deze zege weer grooter geworden Het is nog slechts een kwestie van één of twee weken aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB Xerxes verloor in de laatste minuut BH VUC speelt na een lange periodevan afwezigheid Karel de Harder weermee Zijn rentree is ecttter nog onwennig en onzeker Na vijf minuten is het al 1 0 door Holleman die hard in den hoek plaatst doch deze vreugde is van korten duur Even later geeft Sjerp goed voor en La gendaaT Kst eiBn van ziin beruchte schuivers die Holzenbosch te machtig is 1 1 Deze doelpunten illustreeren het spel weer vijf minuten later wil van Gelder schieten zijn clubgenoot Bender stopt echter het leer en schiet dan zelf 09houdbaar m 2 1 Deez doelpunten lUustreeren het spel dat snel van doel tot doel gaat BiJ de aanvallen van de Zebré s dreigt er voor de Hakgsche veste nogal eens gevaar doordat de beide backs raar staan te schutteren doch Holzenbosch grijpt steetis resoluut in totdat hy eindelyk n et zwichten voor een verraderlijk schot van Sjerp 2 2 Na rust neemt Xerxes het initiatief doch dit wordt al spoedig overgenomen door de gastheereiL Doelpunten blijven vooralsnog uit door te kort siiel eenerzijds en stusi verdedigen anderzijds Karel de Harder krygt een opgelegde kans maar schiet nog naast Deze fout maakt hij echter even later goed als hij een vodriet van zijn broer m een doelpunt omJet 3 2 Vaalburg vloert een Rotterdamrfier in het beruchte gebied en Xerxes krijgt een strafschop toegewezen Holzenbosch weet het Ieder echter buiten de palen te werken Een doelpunt dat even later door de gdsten wprdt gbmaakt wordt wegens buitenspel afgekeurd Toch komt de gelijkmaker kort voor het eind Lagenrtaal tikt na een voorzet het leer lang Holzenbosch ï tS B den Harder krijgt dln noü den bol goed van Bonder hij omspeelt je achterhoede en scoort zonder dat Damme er ajn te p is komt 4 3 COMPEmTIESTANDEN Atdeellag U West 11 11 VSV M 41 17 1 Haarlem U 1 4 H 35 UI AJax 14 4 4 It 4S 23 1 14 DOS i I 1 if S7 19 1 m Blauw wit 14 4 S 14 2 ï l VUC 1 i U 32 b l HBS 11 4 3 T n M mr n RFC 11 4 2 7 t 3 O n Xerxes 11 1 3 7 t M 3t CVV 11 1 I I li w tnAfdeeüni III Oosti NEC 11 11 5 M 117 Heracles 14 tt 4 il 1ST Tubantia 14 M ït ll 143 Enschedé H 17 10 14 111 Wagenlngen 19 11 Jl ts iTl Juick IS 11 IS It iTl Ensch Boys 15 U n 4i 171 Hengelo 14 M ll 4 71 GoAhead IS 1 25 13 iJ7 AOOVV IS u 14 17 i ü Afdeellng IV Zald PSV 17 1 m S2 IJl NAC is M n IJl Juliana 17 3 it n in LONGA ï 17 U 1 11 Eindhoven 11 11 1 11 tii IjtVV l M n 1 BW It U n M 1 NOAD 17 17 K 37 1 Willem n 1 U li iJi Helmond i U n M ia Roermtmd ti it n M Llmburgla 17 u t tt u in ftrdeeling V NaortI Bé Quick 11 II 173 Velocltas 11 u 11 li 14i Leeuwarden U 17 1 17 141 HSC U 17 n li 141 Heerenveen 11 n i 41 in OVAV li 11 in Sneek u 11 11 il7 WW II S M it4 Achillea 11 11 i iJi Veendam 11 21 11 iK ie Klasse Al Emma 14 14 M il U Quick 11 17 ll 1 4 UW U 17 41 M 141 Martinlt M U t l4 l HW 14 If 4 M 114 SUedrecht 11 M M M iM Vlos II l 4i 11 BMT 11 tt tt 171 Neptunua tl It n iM Spartaan U i t 41 Unltas 11 u M M f Klaaaa Bt t u is ii tn 4I M XM 2 I U M li IM SM n M IB i a B 1 4 U B n I t o n ij 4 I I M 1 i 4 U M t t Ui Overmaaa i 7 üVS u li SW u Vrlend schaar U i xcelslar t ODS 11 4 Gouda t Pluks u t Hoüandlaaa I VDt u 1 De tweede klassers Verrassingen bleven uit wedstrijd heeft H V V een benauwde zege van 2 1 op U V V behaald In de eerste helft waren de Hagenaars sterker en technisch beter en hoewel de achterhoede van de Utrechtenaren zeer trapvast was wist Sillevis toch spoedig te doelpunten Uit een strafschop bracht kort daarna 900I den stand op 2 0 In de tweede helft gooidej UW er een schepje op maar het zarShaar niet mee in de voorhoede Het sp J nam een wat forscher karakter aan en vcb scheidene vrije schoppen waren daar net gevolg van Elf minuten voor lijd wist Weterman eindelijk den Utrechtschen achterstand tot 2 1 te verkleinen Hoe UW ook werkte tot een gelijk spel kon zij het toch niet brengen Quick houdt dapper vol Eenzijdige kamp In een inatig gespeelden wedstrijd is SliedrechSjU vrijwel voortdurend in de meerderheid geweest en het is dan ook een vrij eenzijdige kamp geworden waarin SpartaaA zich over het algemeen tot een verdedigend spel moest bepalen Reeds met de rust had Sliedrecht een voorsprong van 2 0 door doelpunten van Schalk en Vogel In de tweetje helft voerden de gastheeren de score tot 4 O op waarna Spartaan er in slaagde de eer te edden Sliedrecht nam het spel wederom In handen en even voor tijd vergrootte zQ haar voorsprong tot S 1 Ia de tweede klas eindigden alle oatmoetlngen In een normaal resultaat Normaal was hnmera dat Emma haar 14e ege behaalde S O tegen Martlnit en normaU was selfs de 7 t van Quick dat dapper blljlt velhon4en en zeer prodnellef U op B 5LT Zells de 2 1 van H V V op O V V kan men niet als een verrassing beaehoawen daar de Haagscbe altQd een gevaarlijke tegenstandster Is voor wie men terdege moet oppassen In afd B la er intnasehen heel wat meer spanning dan In A Overmaas en UV S wonnen belden reap van V D L en Hollandlaan Gelukkige zege VertJere N V B uitslagen AFDEELING II Tweede klasse A SUedrecht Spartaan 1920 5 1 Hartlnlt Emma 0 5 HVV UW J 1 QtUck BMT 7 0 Tweede klasse B Fluka Excelsior I 1 VDL Overmaas 2 4 ODS Vriendenschaar 1 3 UVS De Hollandlaan l Derde klasse A Tonegido De Ooievaars 0 2 Blauw Zwart Hillegom 2 1 Derde klasse B VCS DHZ i Scheveningen GDA 4 2 De Postduiven Terlaak 2 0 Hoek van Holland BBC 2 0 Derde klasse C VFC Het Noorden T O Derde klasae D Zwijndrecht Excelsior S 1020 4 3 DDC RDM 2 1 LeonldasSVW 2 8 Vierde klasse A VOGEI Texas l O Graaf Willem 2 Archipel 0 8 Vleide klasse B Roodenburg HDV 3 1 DUNO Oranje Blauw 2 2 Haasstraat De Jagers 4 1 Vierde klasse D VDS Wassenaar S 8 Rij jvijkBTC 7 2 Spoorwijk Ursus Den traditie getrouw heeft V D L het Overmaas uiterst lastig gemaakt en in de eerste helft waarin aan belde zijden uiterst snel en goed gespeeld werd was het slechts aan het uitstekend verdedigen van doelman Jong te danken dat Overmaas nog de leiding had Nadat een achterspeler van V D L het leder in eigen doel had gewerkt waardoor Overmaas de score opende wisten Verwey en Romeyn den Rotterdamschen voorsprong tot S O te vergrooten V D L slaagde er echter in door Van Onselen en Koudijzer den achterstand tot 2 3 te verkleinen Te Leiden heeft de Hollal dtaan gelijk verwacht werd van U V S vecla n en wel met 3 1 Het terrein was buitengewoon zwaar en In verband daarmede was het Spel ook niet bijzonder fraai U V S had in de eerste helft het voordeel van den wind en wist daar een goed gebruik van te maken Polanen zorgde voor het eerste Leidsche doelpunt en Van Leeuwen deed de rust met 2 0 voor U V S ingaan Na de hervatting ging de strijd meer gelijk op Toen de strijd 20 minuten oud was bewerkte de rechtsachter an U V S in het strafschopgebied den bal met de hand Hofman die zich achter den bal plaatste maakte geen fout eh maakte het eenige doelpunt van de Hollandiaan Toen even later P Kantebeen voor U V S een derde doelpunt fabriceerde was het pleit iieslecht Ijajvij Nadat In de eerste minuut van de tweede helft de lat den gelijkmaker voorkomen had verkeerden belde doelen telkens In getraar De partden wogen geheel tegen elkaar op en Onder groote spanning verstreek de tijd Eerst 7 minuten voor het einde wist Overmaas op vrij gelukkige wijze den stand op 2 4 te brengen Vierde klasse E Wit Blauw s Gravenzande 3 3 Cclerltas SOA 5 2 WIK Delft 2 2 RAVA Naaldwijk 2 3 DVC Concordia 2 3 Vierde klasse fj Florissant St Lod wljk 0 6 Vierde klasse G HOV Oud Beijerland 3 2 Noodlottige inzinking De plaatselijke ontmoeting in Den Haag tusschen Quick en B M T heeft een groote overwinning van de haantjes van 7 0 opgeleverd Tot aan de rust wogen de partijen tegen elkaar op In deze periode werden echter twee vrij ongelukkige doelpunten BMT noodlottig Het eerste ontstond door een speler die het leder in eigen doel trapte en het tweede doelpunt kwam tot stand doordat de doelman den bal uit zijn handen liet glippen Na de rust beheerschte de thuisclub het spet Binnen enkele minuten maakte Makatita het derde doelpunt voor Quick en de Groot nam het vierde voor zijn rekening Uit een aan Quick toegestanen strafschop deponeerde Arkema het vijfde doelpunt tn het doel van BMT en met een goeden kopbal was het Makatita die den doelman van de gakten wederom het nakijken gaf De bal bleef maar steeds vooi de veste van BMT hangen en het was dan ook geen wonder dat Makatita voor de zevende en thans voor de laatste maal scoorde Vierde klasse H Steeds Hooger Zwervers O S Dilettant Bolnes 4 1 CKC DINDUA 2 0 Vierde klasse I OLIVIO Merweda 1 1 Merweboys OSS 5 1 Reserve eerste klasse Hermes DVS 2 Feijenoort 2 0 4 Exselcior 2 SparU 2 Rerserve tweede klasse A ADO 2 UVS 2 1 S HBS 3 Gouda 2 K Z VUC 3 HVV 2 1 7 Reserve tweede klasse B HBS 2 Over maas 3 6 O Sparta 3 ADO 2 2 2 Reserve tweede klasse C DFC 2 ODb 2 4 2 Reserve derde klasse A Laakkwartier 2 VCS 2 1 HVV 4 UVS 3 2 7 LFC 2 Lugdunum 2 4 1 Reserve denle klasse B BMT 2 ONA 2 2 4 VIOS 2 VUC 4 1 5 Laakkwartier 3 HBS 4 3 4 Quick 3 HVV 3 1 1 RVC 2 Celentas 2 9 3 Reserve derde klasse C Gouda 3 Schoonhoven 2 7 0 Reserve derde klasse D DHL 2 DHC 4 1 6 Reserve derde klasje E Hoek van Holland 3 VFC 2 2 Reserve derde klasse H SVW 2 De Mui ichen 2 2 4 ODS 3 DRL 2 4 S Forsche strijd AFDELUNG IV Tweede klasse A WH Paiemig 3 3 Lauta Miranda 2 4 Waubach Kerkrade 5 J RKONS Na een meer spannenden dan fraaien Groene Ster 2 5 Sportclub Emma Waubachsche Boys 2 4 Sportieve Ster Bleijerheide 2 7 VAN DAM EDER Begin April te Berlijn Tweede klasse B Wllhelmtna 1808 Willem I 3 0 Sittardsche Bovs Standaard I I Almania Maunts 1 1 Ven losche Boys Kimbria 1 3 Tegelen MVV 2 4 1 SVB Sittard I ll Tweede klasae C Helraondis NEVELO I S Kolplng SDW Wilhelmlna 4 3 Nasr we vernemen zal Luc v n Dam eind Maart of begin April naar Betlijn gaan om daar den bekenden Duitschen kampioen Gustav Eder te ontmoeten Velen zullen zich ongetwgfeld de k o nederlaag van Van Klaveren tegen ien Duitscher nog herinneren en met belangstelling zal stellig worden uitgezien naar het resultaat dat thans Van Dam tegen hem zal boeken icus Schijndel 7 0 Brabantia De Valk I 0 LSV Zwaluw 3 1 Tweede klasse D Goes TSC 0 4 De Baronie Zeelandia 5 2 De Zeeuwen Mliance 7 3 HERZIENING VAN SCHULTE s STRAF Het bestuur van den Belgische Wielerbond heeft besloten mede op verzoek van Ronsse de over Schulta en Boeyen uitgesproken straf naar aanleiding van de vechtpartij tijdens de Antwerpsche Vlerdaagsche te verminderen De straf voor Schutte wordt nu van drie maanden teruggebracht tot één maand en Boeyen worit met eén doch een halve maand geschorst WittrenntH Waniiltport V d VOORT DEBUTEERT ALS STAYER VIERDAAGSCHE AVONDWANDEUNGEN Tweede te Antwerpen Het Bestuur van den Nederlandsclie Wandelsportbond kwam Zaterdagmiddag te Utrecht in vergadering bijeen ter bespreking van verschillende belangrijke aangelegenheden Zaterdagmiddag maakte onze landgenoot B van der Voort zyn stayersdebuut in het Antwerpsche sportpaleis Oit debuut is gunstig uitgevallen hoewei van der Voort geen al te sterke con currenten had Gereden werden twee manches van 20 k m In de eerste manche startte onze landgenoot op de eerste plaats Hij zette terstond een goed tempo in en slaagde er In zgn achtervolgers van zich af te houden zoodat hij zonder ernstig bedreigd te worden deze eerste plaats tut het einde toe bezette In de tweede manche startte van der Voort op de laatste plaats H j slaagde er in zich tot de tweede plaats op te werkeiv doch moest zijn meerdere erkennen m den Belg Ley se De uitslagen luiden Eerste manche over 20 km 1 van der Voort 18 mia 5 8 sec 2 Lcyie op 25 meter 3 Somers op eo meter 4 van den Acker op 750 meter Tweede manche 1 Leyse 17 min 52 2 sec 2 van der Voort op ITO meter 3 Somers op 280 meter 4 van den Acker op 83S meter Totaalklassement I Leyse afgelegd 3 k m en 973 meter 2 van der Voort afeelegd 38 k m en 883 meter 3 Somers 30 km en om meter 4 van den Acker 38 SJD en G2S iMtar De heer K J J Lotsy spo MfdvIseur van het departement van opvoeding wetenschap en cultuurbescherming woonde een gedeelte van deze vergadering bij Het dagelijksch bestuur werd als volgt samengesteld voorzitter N M J Munzert te Utrecht secretaris penningmeester A Senden te Haarlem vlce v x rzitter G 1 Pos te Amsterdam tweede secretaris E V d Hoof te Haarlem In de technische commissie werden gekozen de heeren C de Jonge te Almelo A A H F van Hemmen te Amersfoort en H H Winters te Haarlem In de financieele commissie werden benoemd de heeren J v d Veen te Utrecht A Post te Zaandam en M Broeksma te Utrecht Tenslotte werden voor de reglementcommissie aangewezen de heeren mr H Onnen te Assen G J Pos te Amsterdam en A Senden te Haarlem De benoeming van de leden van de pers en propagandacommissie zal later geschieden Er werd een werkprogramma opgesteld waarbij ojn de in een groot aantal deelen van ons land te houden avondvier daagschen de sigemeene aandacht hadden In de commissie van deze avondvierdaanchen werden tenslotte nog de volgende heeren benoemd J v Woudenberg te Utrecht J P Lubbers te Zaandam en J van Eök Jr te Utrecht I VAN VLIET EN Dl TE BERLUN Onder buitengewoon gnjote iw ling de Deutschlandhalle was toi tk plaats bezet werden Zondatmlild iC IiJn Internationale wedstrijden J waaraan de beste Nederlandsch S 4f en DiUtsche sprinters deelnamen £ Onze landgenoot Van Vliet ln hlerbU de beste van de InternauS ters en won overtuigd van den aJI Kansen terwijl de Duitscher Merk met de derde en onze landgenooi J Szich met de vierde plaats teviSlJ stellen naeii aij Het programma lievatte bovenal kende stayerwedstrijden om hel utS kleine gouden wiel van Berlijn De resultaten lilervan luidden Eerste manche over 30 km l Lohm min 14 sec 1 Hoffmann op 14a 3 Bovet op Mi meter 4 Lltschl op iiu ÏS Tweede manche over 29 km 1 w M min M sec 1 Sefaindler op iss nu Krewer 4 meter 4 Stach op sts metj jockey nederlandsche HOCKEYBOND Heeren HET WESTEN Eerste kiu m versum Amsterdam 1 HDM tooo 5 HHYC HOC 1 Promottekiasst A lüi strawberries S 1 Vlr n 4 Victoria DHc strawb ries j Promotieklasse B HUvenum t oool i iH Laren Plnokklo 1 l Tweede kla HHYC 1 DHC 1 4 1 TOOO I TOTCé 11 RUswUk HCM 1 1 Tweede W J Qroen Geel HOC 1 f Lelden J any i 1 Derde klasse A Dordrechl vicin J 4J HHYC 4 Victoria 1 l i Denle 1 B HLC TOGO 1 4 i Kieviten J lmT i RUswUk 1 HOC 4 l l Vierde kU 4 Leonidas 1 Rotterdam 1 4 J Dordrecht 1 Victoria 1 i 0 Vierde klasse B Rljswin J Leonidas l t i HDS SOS s n vcL il Groen Geel 3 4 1 vierde klasse c TOooê HOC i i l Cl te Werve 1 DHC MTut den DRC 4 Vierde klasse D SOi Groen Oeel 1 4 1 Oroen Oeel f Cna Oeel 7 11 1 HBYC SOS 4 1 1 0 Oeel iVCL 1 4 VCL 4 HCL J iJ Vierde klasse E ROM 7 Hnyc I 12 TOGO S Kleviten 4 1 1 Kieviten t BOC HET OOSTEN Eerate kusse Unlonai ten t 1 Tweede klasae C Ntjmeieg i Union 1 1 1 Oosterbeek Arnhem i Union 1 Nijmegen 1 1 HET ZUIDEN Eerste klasse Venlo Bn 5 1 Tweede klasse A ASV Den Bosch wj Tweede klasse B HTCC vel Venlo 1 l i Maastricht Cont rdla 1 2 Tweede h t J C Forward 1 Middelburg 2 i Zi Wit 1 Tilburg 1 t Dames HET WESTEN Afdeellnj A o Haag Haarlem Lelden HHYC l n ui B Den Haag Rotterdam HHYC I m Staart 3 HCM Victoria I 2 Af c Den H ag Rotterdam A Hudlc Botter4 t0 vcu VIctoria 1 lI Den Haig aoi tei dam B SOS 1 VOS 1 i i Afd D Da Haag A HHYC 4 TOGO 1 1 J HLC U Kieviten 3 1 1 Den Haag B KievltHi Lelden 3 1 2 Togo 4 SOS I 5 0 HftTCI VCL J 0 3 ZtnoFN Afdeeltng A HTCC TUhm 1 Forward MOP 1 1 HDS THOR m Afd B Breda A THOW 2 THOR 4 t Jeanelte Walen en Amsterdambeker Lic Groningen 1 Kieviten Fit 4 1 Ana foort 2 SCHC 1 Korfbal NEDERLANDSCHE KORFBALBtND De uitslagen lulden Z H I Den Haag AchlUes Ons iai nest 3 2 IIA Den Haag Achilles 2 Ready 1 t De Kweek ODI 3 2 IIB Dordrecht Quick Ons Huls O L II IC Rotterdam Velox Merwede W Trekfogels TOV 8 2 D Dordrecht Quick 2 Spangen i i i Zalen Daan Kagchelicmd strijkt het zeil RM De Glipper verkocht Archieftolo DAAS KAOCHSLLAKD Naar we vernemen zal de bekende Daan Kagchelland in den ktOnenden mer slechts m enkele wedstrijden tiitj men en dan nog slechts als beinsonWin een vergroote B M Een belanj kende en belangrijke figuur zal men H tengevolge dezen zomer onder de deel mera aan vele zeilfestijnen moeten ml Laat ons hopen dat het slechts tijdelijk zijn Zooals men weet veroverde KaC land In 1938 te Kiel het Olympiwh k pioenschap In Olympia jollen In 1937 werd hij nationaal kampiooj de 12voetsjollen kla e en toen In voor het eerst een Nederlandsch kamP schap In Olympiajollen werd verjeüi Daan Kagchelland op de KagerpUsienf partij om er den titel te veroveren Sn dien la hg met De Glipper de OlynWJJJclasse trouw gebleven en heeft hi op wateren tallooze successen behaald i in den vorigen zomer oam hij deel kamploenstoumooi in de klasse der Ol7 jpiajollen en al won hij dan ook nl was toch vér uit de gevaarlijkste i J dinger van den jeugdigen Haarlem zeiler Jan Bier die toen op het kamp schap beslag legdel j SKagchcUond die te Rotterdam w JJj la kort geleden naar Den Haag vcrW waar hij een betrekking heeft g T S Zijn jol De Glipper heeft hij S iDe kosten van de wedslrud zcilerij twtoas te hoogi w ren Jot iJlin winners P reK jmtste iHjde J X