Goudsche Courant, dinsdag 11 maart 1941

DINSDAG 11 MAART i a i u n n i eea i nwu a J l aa hte week f 2 m i TIJDIG I DtWM KW lAA f iH OOUDA Mg Bakker Calé Doooen 8 andrlkMn aig t Katwlik a LoET Lafebar Hg Langcraar Lolfc P BOaaarta M BW OmtI ODOaWATSR Lotk Hatteier Catl v Zuilaii BXrmVS O v SSS ST0 WUK 8U r Bonn VU T Ckw j g Bl atTekl WAODOOnST BDwialbaan OaU acftalkwWE EBVBI BN CoU Baotebal S f Particalier viaagt Moderne naaimachine Oraaaelr aa ataalaa te koop Br No 0764 bur van dit blad 5 LOSSE NUMMEKS van de GOUDSCHE COURANT z g dacet ka verkrüKbaar b a BAKKER Spoortintll a BRUYNIKS Koa WUiielffliaiwetai N V P J ENDENBUlWi VeertUI IS i DE OROOT Wachtelstraat 41 A HAMOEN Burf Martenntedia De Kiosk N RIJS Karneaielkaloot J SCHOUTEN VondtlUna hoek RGener Vièaclientat SPO0RB0EKHAND£L Stilla BOSKOOP Fa D C 4 WILLIK Zijde no 14 en bü de agenten in de omllgpia gemeenten TEMPO TEMPO HET BOEK VAN SPORT EN TEOHMBC Onder leiding aa J H WUNAND aSriniwK JOgSR Taakaaiaaea Ma JAN L ITT Z PKACu iioB mnvs VoettMl cricket roeien uilen ens aulobuaeea met vleugels gillende oonspreseors on gierende banden op de brug van het Centraal Statica ena II 13 40 CM fS 90 Ia alkan boekh Tarknjghaar A W SMTHOFF UITe MM N V LEIDEN fl Plaatst hl UW advar WANDIIIN alg Mio c a Vooral in I tiezon m toorfaamiucht DE MODE van dit voorjaar 9tiéeru eH aandoatJk hhu$e $ n apM Beweging ta oan wat daa laveaa iets dat door vele mentelien maar al te vaak wordt vergeten Hoe kan men geaond Uiiven Indien men bet grootste deel van den dag binnenahuia op een stoel blijft zitten tarwijl etn dagelijksche wandeling an bet taiademen vaa versdw lucht zoo onontbeerHIk voor hal Hzijn Ia oude tijden onderdrukte man soms bepaalde zielrten door aaa flinke wandaling ta gaan doen Men weet van Caesar te veitelen dat hij wanneer td voelde ziek te zullen worden zoö lang ging loopen totdat hQ fUnk transiiireerde en zijn ziekte in de kiem smo rde Ook Napoleon paste dit middel toe ea zijn zieicte als het ware weg hetgeen meermalen een Brenlange wandehng verelschta Thans nog paaaen menaehen die de natuurgeneeswijze aanhanngefi deze methode toe Natuurlijk leenen dergelijke maatregelen zich met voor leder mensch doch wel zijn de medld het eens over het feit iat wa delen gezond ia Alle verrichtinfien van het Mcfaaam stofwisseling het ademhalen wateromzettmg en afscheiding de bloedsomloop de functies der huid en der darmen en vooral ook de bloedsomloop worden door een verstandig gedoseerde licKaamsbeweglng gezond gemaakt ot in conditie gehouden it dMMK la iü den dpa IM duavarre het gevdP is Bawafing la de ziel alia Itahamelijka siachta hierdoor wordt drDfwark der maaae haH jh a aaa Li j r Oiilla MRlBRBCk De boar dia bidtanhMM zi n werk ia h em balwe positie ém ttadeUng De veortdurande ba w ng te nge v o l g e van ttjn inapaimeadea arbeU apA üft de kwade stoKea ca muKt zijn lavan gezonder dan dat van den stedeling Bovaaidua hardt bet heat ue l a aaa m an oie die In aen grootaBteesten ztdi da aan hat aaa kan vaa eea flink a Mat drentelende deeh vigaa paaVooral nu bat voav lair waar komt aoadiB velen hiervan de hr ond ea U M l aa t M hadb wiAr bO an aaa al aaMar ka dai a pM atjad P 7 pam0 aaa toe tJëia iiar da m EERSTE BLAD kiwmUmma Or TEN CATE MMgdarai RhcmBatitciw Zenuw AUm ta P d r M 13 Maart AFWBZIO rdan Eeiidr ehisweg 5 Tel 31 k38 Q 768 6 Hai IMniwN jypMMifMiiiifiii van AandMlhottilars mf VriMag ai Maarl tMI Mtdtg dmU wordt dat hal agmdapant VoonttÜat M ttoManwIlzIgbv v orlooptg oan b agmda ii DB DIRECTIE O 76S 28 o o art KABELJAUW iMk BakMh l Schar Wüliai 1 v b4 Saoak Spiariaf BcaMai Vaara Ganalea Zaaiarls aas r t SIlUlEMim Ir laaga Tfaadawaf 75 TaL 3202 WMatraat M Tal 299é O 766 18 Oevraagd t huur of t koop PAKHUISRUIMTE 100 è 120 M Liefst met 2 woningen Brieven No G 771 Bureau an dit Blad m oo Tê huur tvraigd 2 BiRiileDlioiziii of l w Nuisjis Brieven onder No Q 772 Bureau ven dit Blad 17 ELa t van m coneupr ntl a 727 120 ER IS EEN RECLAMEMIDDEL dat U aen groote vangit verzekert omdat het als een net het geheele vischwater bestrijkt Courantenreclame Die steeds per Kleintje adwerteert Krijgt alles wat zijn liart begeert Vraagt inlichtineeb voorbeelden etc van oonrantenreclante by de erkende advertentiebureaux of het Cebuco Dam 2a Amsterdam Schoonmaak Leerboek in dezen tijd I r babyspmak f cm bMl M la fc l a i s r ia tapaal da 8 l iia UK si a uanb iaa tfia iMarmaae g haa mea n ing at hennaii gaaan aaat laasw iii u idai m z leert eofc Ha dal aa na aUeen maar Oh uttga borateia aa gewreven behoeven te Oebrulk biervoor ten warmei ouda waa aal dan smelten en ar he d ea aa al geen ateaw M a gabnU baa Verder wordt ar thaaa aaaar dan ooit gebruik gettaiakt van dbn atbitaiger Mat de slang am den anderen kant worden alle b onk e n en de plano cbongitilaaaa Wanneer u even goed nadenkt zult u bemerken del er met heet weinig lalaiglng amWig jen toch aelioonniaak haa waa den gélvaaideB hea da oatte dea van baby s la aaa baafc la aar i i awal aa nM da rt ihiii l i ar b f f nif aaa gi aa n iiii a fl m m t ardaidaHffiaa het l aa t W i aa f c la haetc tooaickaoi aaa ge IcMn Mad oa het hallm sa $ homfr tot l a l si aaa i i aa ivaa te aa H i t MM Hi tf i n i i i 4 i i i i i mi tsagaaairrhaa da iaat aoag aA Aa arhmwanaak daat aiangü waar allei aart Bloot woaclen De woaden hebtMa DE EERSTE HAAR TO NlXXX Y EEN HALF MAR WM aai IMB aa pliMaa la MJaa nia aiaw ta Migaa k p I tmlildelen zijn ook at aahaaneh aa taoMto wordt die heeU KXMnnaafe loeh door aiemand gewaa r J n a tt de IHndeien én de echtgenoot woida a er nwar ongedB 4 van Maaa manoaw benaden li al baa eea kaaali heeft gen aagd of nai A begonaea ii aa au voelt men loeh wel dat da aahaoaaiaak met aUe moeUQkheden dtt J wr araaa Tcrbonden maar Ineen b de koaeaa gq akt moet worden GetukUg vaM het met de achaanehte aan teinl gamltMeien nog al mee sA we er even over gaan nadankeB In leder geval zQn er voldoend varvaagingamMdMen waarmee ook heel goed kan worden achoangemaaht mSna m mm aoo n Uti meiBfa aa boren al e kftine Dodttf ia M liefste Mftid van he de wereH zagma haar ouden n zl meenen dat heüaik aülgeHngen boafcbMt Toen Dodil aeed zich waar eaa had eea taad rrlrinaiai a ba r o Srr Bovendien gebrulfcea we dit laar ihe r dan andeti droge botetet en kwaatjea Veten hebben nooit veel waarde gehecht aan toacwaatjea maar In de en tijd kunnen ai onschatbare diensten bewijzen AU vele sla een oadereL Dat zaidca haar oudaae t en baar grootouOara zetaaa hilt oeM lf g Ik voor aatt x naeotaaa dhap TTim L gezien ta hebben dan dbt hM We U r V i Doddy en ik weet zaiNr oneloSg mooldEi JEÏrïJSJlL tonen ardaiiii il te heblMn dan die iiilK aanwas Doddfe OMdera ea ook bmcfoötoudeea 2 moader a M waa s rmhwi d Doddv a kaotllZtl ditr i Mas hloBk waar een ba i a en ik Het voorwerp dat achoon gaat maken wordt eerst grondig geboratdd de hoek ea worden atofsehoon gemaakt met het kwaatje en de richela en al het gewwkte iMMit worden a v ene a a met het kwaatie iMwerkt Daarna aemaa we een atevigen BtoMoek aa vegaa nogmaali atle hoeken aa gaten uit Soma la het al voldoende ala r dnxig la aehooagemaakt maar idar dit tegen uw Idee van schoonmaken In drtiiacbt en u er oolc voor dit eene a niet aan kunt wenoen na m allea dan nog ans mat warm water aC Zoodra Iwt water vidl la wordt ar achoon genomea Watar la taoalotte nog ateeda vrti Op deze makrijgt a uw kaaien ch achoon al er geen cew gebruikt Voor de eva iM e dcftln g rulkt u water met een sdtout ailia Zan op la toch niet goed vao da vart aa 1 er maar van utt D keuken wordt voor het roolata S daMe adKMOVBUwkt nat aodwwatn an en boa aahoannidkM liet bet laaAata wordaa aSa poaaaa achooageBoaakt oaik da goa t ateaa krttat r aan extra beurt venala da k i envloer j dat wtl S ai dachti 1 a aptï hii T J Bat famuis kaa rardea aduMagamaakt BWl haM watttr mat aout aa azOn AI kat vat aal Mecdoor vcrdwttaoL m m aaap kaa gtapaatd wmden door groote aMkken xooala MMbt tatelkleeden en la zont water te waifcwi Hat waakwa J ta ra wi a ta i iM en daa la eodis Bat voB baI ttN atol dertiende nog d ztl op Doddya e ih il Was la ook moen ta krjjfan dw gaatuUceo wa te aoo weinig mogel O inder p j Doddr f hoofd i indef B eeD poM aa t kcfcahan baat ja c Ja Si je met iht grta iay Maar far tSSÊt mi Zl C verlwasd ataaa hoeveel neubMen ki loep dar tqdaa aM dik Infasaataad