Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1941

GOUDSCHE m COlJB T foensdag 12 Maart 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ft JaargMf No 20576 PoMtfro S4W Bur Uarkt SL TU Olnetour T TIXTKK JMatsoeolca s reis van grootê beteekenis geacht Voldoening te Rone en Berlijn Ook besprekingen te Moskou fooral het ti clstip van ii t bezoek belangri k GEREED VOOR DEN INTOCHT IN BOELGARIJE AANKOMST VAN EEN TREIN MET OORUXSSMATERIAAL AAN HET GRENSSTATION Hattmm nt Roosevelt vraagt 7 milliard voor hulp aan Engeland Leen en pachtwet na aanneming door Huis van Afgevaardigden van kracht geworden ERNSTIGE OVERST OCHmrG IN HCMfGARIJB SmOOM VAN 20 KM BREEDTE OTTGEDUT LEGGEN VAN DAMMEN Vl SDERK UITBREIDINa TB yOOBKOMEN ï 21 Hm 4 tatt ee D het Oi otficiMle beveitixing van het bezoek van den Japanschen min ler van Buitenlandaohe Zaken aan l n heeft naar het A N P van UB elicbte nijde verneemt in polifjkiiiaten der rijkalboofdatad sroote gRcdenheid en vreugde gewdct Aan m bezoek dat men biniiai veertien Hen kan verwachten kent men hispiiche beteekenis toe Men wUst op lit liit dat aedert 1905 geen Japanach i ta van Buitenlandache Zaken M ander continent heeft bezocht In Il Wilhelmatrajie acbtt men het tUdgf van het bezoek symptomatisch De Mgtndheden van bet wereldomvat driemogendhedenpact zoo verIMrde men van Duitsdie züde kun E Juist thans op nieuwe successen taar aotiai op het gebied van 4 iwe oade tactigzien Japan kan voor Mtelf succes de FranschIndo CllinfnlMi Ttniilnnclsrhr overeeniMst faoefcan die door zijn bemjddelnf ondank alle moalUicheden van Me zijde tot stand guomen is In Bmpi heeft de toetredWg van Bular e tot het Driemogetadhedenpact M blok der orde met een nieuwen Wissenden bouwsteen versterkt fioneer men thans de doeltreffendWd van het Driemogendhedenpact op inmd vas zun ontwikkelmg nog eens werziet kan men hierin slechts een nrrterking van de in het DriemogendiMienpact vastgeleg le grondbegmse m zien n l het vestigen van een iwhtvaardtge orde in de eigen levenslAleden geen inmenging in vreemde pUeden ondubbelzinnige tegenkantkg tegen iedere uitbreiding van den MHOg In dit verband werd gisteren tl poUtidce kringen te Berlijn een Itijfel uitgesproken over de eerlijkWd van de Noord Amerikaansche hen en huurwet Wanneer van Ameifaansche zyde beweerd wordt dat tut wet een defensief karakter beeft hg is dit zoo was men te Berlijn van Mening een al te doorzichtige ma Ten slotte vernam men dat er op kit gebied der internationale politiek wie actueels vraagstukken z n die BMr aanleiding van het bezoek van Ibtsoetrica besproken zouden kunnen ntden Men vermoedt dat de Japan ke g st in het gebouw dat de Duiti regeering voor gasten ter bertikking sUat o I het kasteel Belve z jn intrek zal nemeiv Daitsche perësteminen De Duitache bladen wijden in harte m toon gestelde artikelen aan het bezoek van Matsoeoka waarin de mcpnschappelijke doelstellingen van fo lhPden van het Driemogendii pr ii t naar voren worden gekrrh N iet een politieke conjuncNr finch een belangengemeenschap Ifdi vijand in dezen tijd en dePlfde opgaven in de toekomst hebben l drie mogendheden tot elkaar geducht Vastbesloten heeft Japan zoo Afijft de A n g r i f f zich aan de w van Quitschland en Italië gelord zoodat thans het pact van Jje drie mogendheden de uitdruk is van een gemeenschappelijk W der levenskrachli ite volken van Jjjopa en het Verre 0 wten tegen de Wtache wereldheerschappij fc Japan behoort Yosoeko MatJoka tot de garanten van deze po k Wy zeggen niet te veel wanJ wy schrijven dat het bezoek van Iweoka aan Duitschland en Itaiifi meer is dan een demonstratie l de gewapende solidariteit dar mogendheden Ongetwijfeld zul gemeenschappelijke en eensgeWt conchisiAS getrokken en beslui genomen worden voor de toe t die overeenstemmen met onze onte om nooit te wachten tot voldongen feiten Iw ngen of t van het handel i4 epalen J Boersenzeitung schrijft eis van den Japanschen minister Buitenlandsche Zaken naar Ber o Rome zal ver buiten de grenvan de spilmogendheden de te belangstelling wekken Dit beJ wordt gebracht op een tijdstip 23 de süijd tusachen de verTMe en de jonge naties niet meer t Uyft tot militaire acties van oorlog doch daarenboven op PJWyk en politiek gebied zün in2 wyd en zijd doet gelden Dit k is een demonstratie van de BJWastbare standvastigheid van het ogendbedenp ct m een tiJd tn de beslissing In den strijd om VS wereld snel nadert weoka is voor het I uUache volk og een begrip oeworden niet alJ w t betreft wSa persoonlijkheid w atiman die met hartrtot t en J od de diplomatielee wapenen p a m den tr Jd om de nieuwe orde in het Verre Oosten hanteert doch ook als een van de geestelijke vader van het Driemogendhedenpact die herhaaldeiyk openlijk en onbeperkt de vergaande voorwaarden van dit wereldomspannende verdedigingsbondgenootschap heeft erkend zoo schrUft het Hamburger Fremdenblatt Het bezoek van den Japanschen minister van Buitenlandsche Zaken aan de rijkshoofdstad is een uiterst stevig feit dat onwillekeurig aanspoort om vergelijkingen te maken met de goudew dagen van Angelsaksische wereldheerschappij Rusland en Japan Over de reis van minister Matsoeoka naar BerUjn schrijft het officieuze bureau Domei in een commentaar Aan deze reis moet een heel bqzondeie beteekenis worden gehecht en des te meer nu zU geschiedt op een t dstip van de grootste spanningen en gebeurtenissen m de wereldpolitiek Bovendien is dit de eerste reis van een Japanschen minister van Buitenlandsche Zaken naar Europa Domei onderstreept voorts dat het van groot voordeel zal zyn wanneer Matsoeoka op zijn terugreis uit Berlijn door het voeren van besprekingen te Moskou ook een verdere verbetering der betrekkingen tusachen Japan en Rusland mogeiyk zou kunnen maken Matsoeokc s succesvolle loopbaan De Japansche minister van Buitenlandsche Zaken Josoeke Matsoeoka werd in 1880 in de provincie Jamagoetsji geboren Hü studeerde in Amerika aan de universiteit te Oregon rechten en trad na zijn terugkeer in Japan in dienst van het departement van Buitenlandsche Zaken waar hü m 1904 legatie secretaris werd In 1908 is hy derde secretaris bü het Japansche gezantschap in Belgié in 1909 bü het Japansche gezantschap in Peking In 1912 wordt hij tweede secretaris aan de Japansche ambassade te Sint Petersburg in 1914 eerste secretaris aan de Japansche ambassade te Washington In 1916 wordt hij benoemd tot secretaris van den toenmaligen minister van Buitenlandsche Zaken en in 1919 lid van de Japansche delegatie op de vredesconferentie te Versailles Na deze conferentie verliet hij den buiten landschen dienst Van 1921 tot 1926 was hij directeur van de Zuid Mandsjoerijsche spoorwegmaatsohappu en in 1927 werd hü tot vicepresident van deze onderneming benoemd In 193P wordt hy tot lid van den Japanschen ryksdag gekozen en in 1932 neemt hy deel aan de vergaderingen van den Volkenoond te Geneve waar hy het Japansche standpunt in het Mandsjoerijsche conflict krachtig verdedigt het rapport Lytton dat Japan het recht tot een nieuwe ordening in Mandsjoerye ont I DONAO IB TOT zegt bestrijdt en ten skitte bet vertrek van Japan uit de Liga van Oenèvc aankondigt In Japan teruggekeerd wordit bQ geestdriftig gehuldigd voor zyn kiadi 7yn mandaat in den Ryksdag nee om tig optreden te Geneve In 1933 legt faii zich te wyden aan de vereeniging der Japansdie partyen tot een eenbeidspartü In 1935 wordt hü president van den Mandsjoeryschen spoorweg n in 1937 adviseur van het kabinet Ir Juli 1940 wordt hij na aftreden van de regeering Jonai minister van Buitenlandsche Zaken in het kabmet Koaoje De thans 61 jarige minister heeft als diplomaat econoom en politicus een ryken loopbaar achter zich waarbij h j de veelvuldige belangen van zyn land nauwkeurig heeft kunnen bcstudeerea en behartigen Met trots wijst Mat soeoka er thans op dat hy zyn poaiti van onder af aan uit niets heeft opt gebouwd ZiJn loopbaan du dt op de ongewone energie en vastberadenheid van dezen man die alle mosilykbeden overwint en de doeleinden nastredt die hü in het belang van zün land juist acht De wereld heeft hem voor het eerst leeren kennen toen hü het Japansche neen slingerde in het ge laat van de instelling te Geneve toep Japan bespot en uitgelachen 4oot Amerika en EMgeland ztch gereed maakte om zyn leefruimte in Mand sjoekwo te waarborgen De geschied nis heeft Japan welles woordvoerdi$r Matsoeoka toen was gelyk gegeven Japan heeft Mandsjoekwo opgebouwd Bü dezen opbouw stond Matsoeoka vooraan Als vice president en president van de Zuid Mandsjoerysche spoarweg maatschappy gaf hü op een hoogst verantwoordelyke post leidmg aao dei geweldigen economischen opbouw van Japan in Mandsjoekwo en schiep Uj voor Japan een economische basis welke het land van de Engelsche en Amerikaansche dreigementen onafhjnkelyk maakte Als mmister van Buitenlandsche Zaken was het de taak van Matsoeoka Japan los te maken uit de gevaarlyke verbindingen met Enge land en Amerika daar hü had ingezien dat deze beide staten den opl ouw van een Japansche leefruimte m het Verre Oosten in den weg stonden Van toen af aan voerde Matsoeoka opgehinderd de politiek die leidde tot het sluiten van het drielandenpact Sindsdien heeft de Japansche minister van Buitenlandsche Zaken steeds weer verklaard dat de politiek van Japan om het pact van Berlün draait Matsoeoka begin April te Rome In een officieel communiqué over de komende reis van den Japanschen minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka naar Europa wordt gezegd dat Matsoeoka de eerste dagen van April te Rome zal aankonmn Konoje vervangt Matsoeoka Tijdens de reis van Matsoeoka naar Europa zal de minister president pnns Konoje de zaken van het depar tem nt van Buitenlandsche Zaken behandelen Men verwacht dat Matsoeoka omstreeks 20 April weer naar Tokio zal terugkeeren De Diplo over de reis van Matsoeoka DeDiplomatisc h p o 1 i t i s c h e Korrespondenz verklaart dat de reis die Matsoeoka heeft ondernomen om de staatslieden der bondgenooten in Europa te ontmoeten van byzondne beteekenis is door het oogenblik waarop zü geschiedt Dit oogenbhk staat in het teeken van de veelbelovende successen die de partyen van t driemogendhedenverdrag reeds hebljen behaald by haar streven naar een betere orde In Europa kunnen de spilmogend heden er op bogen dat het proces der reorganisatie in haar gebied voortdurend vordert Jaipan heeft de voldoening er trots alle intriges in geslaagd te ayn een einde te maken aan ernstige spanning in het Groot Aziatische gebied en daardoor de wereld te bewüzen dat het in staat is leiding te geVen De andere gebeurtenis op dit oogenblik is de goedkeuring van de leen en pachtwet Dit feit beteekent dat het werk der ordening dat de drie groote mo ndbeden ieder op zün gebied met zooveel succes Webben aangevangen beveiligd moet worden Dezelfde mogendheid die in haar eigen levensgebied iedere inmenging van buiten energiek afwüst is thans klaarblykelyk bereid tot het uiterste te gaan om overal den loop der gebeurtenisaen te beïnvloeden In dezen toestand komen de leidende gtaatsmjinnen der drie verbonden mogendheden byeen om te beraadslagen Zy willen onwankelbaar voortgaan op den weg die reeds tot zoo aanzienlyke successen heeft geleid Het bezoek van Matsoeoka is voor de Europeesche bondgenooten het symbool dat de eendrachtige wil door geen ruimtelyken afstand geschud kan worden wanneer de stoffelüke en ideeëele beginselen dezelfde zijn Zm op 8 03 onder 19 38 Maan ttp 18 38 onder 7 22 Meo ia verpUcht te verdniateren van contondergaag tol lOMopkomst 8 Lantaami van Toertnigen DOOK HET TBACHT L moeten t unr na Eonsonder gang ontstoken worden S Het Aamlkaaasehe Hrds van AfgevaarAgden heeft gisteren de wet tot hiUpverleeaieig definitief aangenomen Bet 317 tegen 71 stemmen Het bnls stemde over de toevoegingen van deo Senaat President Bisatvelt heeft de wet tot holpverleeniag aan Engeland zoodni dcae heen door het Congres was toegewMiden enderteekend De wet is daarmede van kracht gewor Crediet van 7 milliard dollar Presided RMWvelt heeft Associated Preaa meldt Dinsdag in een oonfetentie vaa de voorzitters der eredietoomaiiasies van het Congres meeiedeeid dat hij voornemens is het eengres te venoeken 7 milliard dollar toe te staan voor de nltveering van het program tot hulpverleentng aan Engeland De voonitter van de eredieteommissie van den Senaat Glass heeft na dexe conferentie verklaard dat Roosevelt het totale bedrag contant lal verlangca Senator hjrmu heeft desgevraagd yerkUard dat de 7 milliard gedacht sijn als totaal vwor den geldigheidsduur van de wet en dat hierin ook begrepen sijn de 1 3 milliard voor de onmiddellijke levering van aanwedge voorraden Zeven milliard is het grootste bedrag dat het Amerikaansche Congres in vredesmd ooit te voteeren heeft gehad Verklaring van Huil De minister van Buitenlandsche Zaken Huil heeft naar aanleiding van een vraag op de persconfenentie verklaard dat de regeering nooit ernstig heeft overwogen van Ierland steunpunten te verkrijgen en die op grond van de Leen en Pachtwet ter beschikking van Engeland te stellen Men vroeg den minister ook of da regeering bij de Britsche regeering tusschembeide zou komen in verband met de levensmiddelenblokkade tegen Frankryk Huil antwoordde daarop dat zyn standpunt genoegzaam bekend is Het Is steeds zijn politiek geweest overal in de wereld ellende en nood te helpen eeaigan en steeds weer trachtihij een weg te vinden bm deze taak te kunnen vervullen E rede van Taft De lepubUkeinsche senator Taft bekend eeonomiaeh ezpei heeft la een rede uiting gegeven aan de vrees dat de financiering der enorme wapeningsuitgaven de Vereéiugde Staten blootstellen aan het gevaar van mflatie De schatkist aldus Taft schynt voornemens te zyn gedurende 15 maanden een federale leening van een milliard dollar per maand uit te gever By het publiek kan echter nauwelyks meer dan drie millianl ge plaatst worden de rest moet dus van de banken komen Daarmede begint de inflatie wanneer geen economische reglementeenngen worden uitgevaardigd Reglementeeringen zouden weer ee vorm van autoritair regime Er schünen in Washington velen te zyn die een dergelyken regeeringsvorm wenschen Donald Montgomery financieel experi van het ministeie van Landbouw heeft in een openbare rede de vrees uitgesproken dat de verbruiksgoederen in de Vereemgde Staten se rantsoeneerd zouden moeten worden indien de productie niet aanzienliik zou toenemen en toezicht op de prüzen 70U worden ingesteld Levenamiddelenpryzen hebben de eigen schap zeer snel te stügen aldus Montgomery en wanneer de groothandelsprijzen de hoogte ingaan is het onmogelyk een stüging der klemhandelspryzen tegen te houden HONGARIJE HELSCBE MACHINE DOODT DRIE KINDEREN In een school in Kleinpest een voOrstacIje van Boedapest heeft neb Dinsdagochtend een zeer droevig ongeluk voorgedaan waarby drie kinderen gedood en zes zwaar gewond wer den Op weg naar school vond een achtjarig knaapje een pakje waarin zich een uit een leeg eonservenblikje vervaardigde helsche machine bevond De kinderen probeMden m de school het blikje open te krygen De helsche machine kwam hierdoor tot ontploffing waardoor in het schoolgebouw zware verwoestingen werden aangericht en waardoor zooals boven gemeld drie kinderen werden gedood Er wordt op het oogenblik een onder zoek ingesteld naar de herkomst van deze helsche machine Geen eonaervenbUkJe maar handgranaat Uit het onderzoek der poUÜe naar hetontploffingsongeluk in eep school teKleinpest is gebleken dat de noodlottige explosie niet door een helsche machine maar door een handgranaat veroorzaakt is De verklaring van een getuige die beweerde te hebben gezioi dat het naderhand ontplofte voorwerpdoor een vreemde aan hel ongelukkigejongetje ceC r o onjuist gebleken r