Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1941

EERSTE BLAD WOEN6DAG 12 MAART 1941 Portsmouth werd bijna vijf uur gebombardeerd Scheepsveriiezen in de op 6 Maart geëindigde week zwaarste die Engeland sedert het begin van den oorlog leed WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL BON DUUR HOEVEELHEID 50 gram roggebrood of 80 gram ander brood of rantsoen gebak of 35 gram rneel of bloem Bi S Bo 06 Bo 07 Vierde periode Vijfde periode K 11 12 en 13 K 15 16 en 17 K 25 t m 32 K 35 t aL 41 Br N Br 07 A tl A 91 Br n Br 07 A 0 24 Febr t nl 20 April pond A 07 24 Febr t n 20 A l H pond A 13eBl4 A 61 en 71 24 Febr t n 23 Mrt f 10Mrtt B 6A Elke bon 100 gram A 02 A H 24 Febr t BL M April 1 ons A 10 24Pebr tn 20A I 1 ons A 15 24 Febr t aa M Mrt 1 pond Per t Per B 24 Febr t n 20 April Voor de keuken 2 Febr t n 31 Maart Voor verlichting 3 liter A 11 24 Fckr t n CS Mrt H pond 117 aaut ttnmkfn aiet aaagewe A 0 A OS VLOS VL t n t Hrt U Mrt h t n lfMrt Mrt P Vktt VL tl A 16 Br = Bnoèbott K s Kolenboo Pa = Periode VL xs VlaeschbOD A as Alg Distributiebonboekje BL s bio nbon Bo = Boterbon BUrrENLAND AZIË De vredesconferentie van Tokio f OFnCIEEL COBlMUNIQUe Als besluit van de vredesconferentie an Tokio heelt de voorlichtingsdienst der regeering een communique uitge even waarin eerst in het kort op het verloop van de op 7 Februari geopende conferentie wordt ingegaan Het op 34 Februari van Japansche zijde voor elegde laalete beroiddeUngsvoorstel b tenslotte met kleine wijzigingen aangenomen en giatermiddag ondertee kend Vervolgen geeft het communiqué de hoofdpunten weeir van het door beide partijen aangenomen voorsteV volgens hetwelk Frankrijk aan Thailand zal afstaan het gebied van Paklay looals nader bepaald in artikel 2 van de overeenkomst tusschen Frankrijk en Siam van FebruM i 1904 alsmede gebieden in Noord Westelijk Westelijk en ZuidWestelijk Cambodja zooajs zi ongeveer door Siam zijn afgestaan in 1904 en IW Het groote meer wordt door de nieuwe grens slechts geraakt cp zijn Noord WesteliJke punt Alle afgestane gebieden worden gedemilitariseerde zones waarin staatsburgers van Frankrijk en Fransch Indo China gelijke rechten enP ten genieten als Thailanders Thailand verplicht zich de graven van het koningshuis van Loeang Frabang die in het afgestane gebied liggen te befchermen en in stand te houden In een andere paragraaf wordt de grens vastgesteld in de rivier de Mekong waarbij bepaald wordt dat de beide eilanden Khong en Khome onder souvereiniteit van Thailand gemeen chappelijk door Frankrijk en Thailand bestuurd worden In verband met de onderteekenmg van de overeenkomst heeft een briefwisseling plaats gevonden tusschen Japnn eenerzijds en Frankrijk en Thailand anderyiids waaruit blijkt dat een overeenkomst bereikt is ter handhaving van den vrede in Oost Anë alsmede voor een nauwere samenwerking tusschen de drie anden en dat Jaoan het definitieve karakter van deze overeenkomst garandeert Behalve daf de overerkomst bevorderliik is voor de rust in Oost Azië draagt zij bij tot het herstel van Be nagestreefde nieuwe ordening en ritst in de wereld aldus het n N B Bcni7 en Varavam ij dankbaar In antwoord op Matsoeoka s rede heeft prins Vanvaidjakara Varavarn de gevolmachtigde van Thailand gezegd Ik brerg mijn harlelijken dank aan de Japansche regeering voor haar bemiddeling die een succesifolle regeling van het grensgeschil tusschen Fransch IndoChina en Thailand ten gevolge heeft gehad Charles Arsène Hcnry de Fransche gevolmachtigde zei Ik spreek mijn hartelyken dank uit aan den minister van Buitenlandsche Zaken van de Japansche regeenng voor zyn vriend chap en moeite op de bemiddelingsconfercntie daar hieruit een succesvolle beëindiging van deze conferentie over de grensgeschillen tusschen Frankrijk en Thailand is voortgevloeid AM KA De Canadeesche weermacht OORLOGS8TERKTK WORDT VERDUBBELD De Canadieesche regeering zoo meldt de Engelsrhe berichtendienst heeft besloten haar oorlogssterkte te land Jn de lucht en ter zee te verdubbelen Bntsche deskundigen zijn op weg naar Canada ohi van advies te dienen bij den bouw van torpedojagers voor de Canadeesche marine Knox ziet de toekomst donker in PLEIDOOI VOOR HULP AAN ENGFLAND De Amerikaarwche minister van Marine Knox heeft te New Orleans een rede gehouden waarin hij volgens United Press het volgende verklaarde Na aanvaarding van de wet tot hulpverleerang aan Engeland moet elke Amerikaan aan de uitvoering van deze wet medewerken Deze wet beteekent den eersten opbouwenden stap ter waarborging van den vrede voor Amerika ingeval het nog mogeluk zou zijn vrede en veiligheid voor de Vereenigoe Staten tè verzekeren De minister noemde het noodïakeiiik de vloot en de luchtmacht van de Vereenigde Staten tot de sterkste der wereld te maken gi ook een groot landleger op te stellen Persoonliik gelooft hu dat de Vereenigde Staten leer zorgelijke tiiden tegemoet gaan en dat de toestand als ïeer cntiek beechouwd moet worden EVGELAND Interview met den hertog van Windsor hKngeland hkrft geld NOODIG Het Amerikaansche weekblad L iberty publiceert een Interview van den hoofdrenacteur Fulton Oursler mn den hertog Van Windsor Deze 1 K u verklaard hebben Wanneer de Ifi Ü Staten Engeland werkelijk llen helpen moeten i Engeland BOd ter beschikking Wellen dat drin w J noodig is Op de vraag of de gelden ooit tfrugbetaald zouden worsen v iJ u Sens DNB Misschien niet een vriend nt men geen geld men schenkt het T i voorwaarde In aanvulling op het weermachtsbericht van giiteren verneemt bet DJi B nog het volgende In den nacht van 10 op 11 Maart ii opnieuw een hevige aanval gedaan op de Engelsche oorlogshaven Portsmouth Deze aanval duurde bijna vijf uur van negen uur des avonds tot even voor drie uur des ochtends en hield met onverminderde sterkte aan In de voor den oorlog belangrijke installaties van de havens en het industriegebied Aderden zware vernielingen aangericht Na het ontploffen van de Ijommen die vlak na elkaar neerkwamen volgden talryke hevige explosies Uit de doekt de pakhuizen en arsenalen in het havengebied en de fabrieken in het centrurti der stad schoten ontelbare vuurzuilen omhoog die zich uitbreidden tot geweldige met elkaar in verbinding staande brandhaarden De werf en dockinstallaties van deze groote staatswerf waarin de grootste en modernste oorlogsschepen kunnen worden opgenomen behooren tot de belangrijkste installaties van de Engelsche marine Behalve de v lc geheele wereld bekende staatswerf zijn in Portsmouth verscheidene particuliere scheepswerven met een belangrijke productiecapaicteit ondergebracht waaronder ook een speciale werf voor het bouwen van motortorpedobooten Doordat alle Engelsche scheepswerven met reparaties voor de Engelsche marine en koopvaardijvloot overvuld zün beteekent de aanzieniyke verwoesting van de groote reparatiewerkplaatsen een gevoelig verlies Behalve deze voor den oorlog belangrijke marine installaties bevindt zich te Portsmouth ook een aantal vrij groote vliegtuigfabrieken voornamelijk montagchallen en fabrieken voor vliegtuigonderdeelen Êinpingham aangevallen Naar het D N B verneemt hebben afdeclingen Duitsche gevechtsvliegers in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke objecten te Birmingham en in een havenstad aan de Zuidkust van Engeland met goed gevolg aangevallen Men nam vele branden en ontploffingen waar De Britsche scheepsveriiezen Naar de Britsche berichtendienst op FRANKRIJK Veerboot op de Loire omgeslagen ACHT PERSONEN VERDRONKEN Op de Loire nabij Oudon is bij het aanbreken van den dag een veerboot tegen de overblijfselen van een opgeblazen bruggepijler opgevaren en lek igeslagen Het vaartuig sloeg om en de acht personen die zich aan boord bevonden zijn ondanks de onmiddellijk ondernomen reddingspogingen allen verdronken DOODENMI8 VOOR EX KONING ALFONSO TE PARIJS De aartsbisschop van Parijs kardinaal Suhard heeft gistermorgen in de Spaansche katholieke kerk te Parijs een doodenmis voor wijlen ex koning Alfonso gecelebreerd Tot degenen die den dienst bijwoonden behoorden de Duitsche ambassadeur Abesz Pierre Laval de Spaansche ambassadeur graaf Peretti d la Roque en de Fransche ambassadeur graaf de Clauzel HULP VOOR WERKLOOZE INTELLECTVEELEN TE PARUS Uit de middelen tot bestrijding der werkloosheid in Parijs is een bedraf van 20 millioen franc beschikbaar gesteld voor de werkloozen in de intellectueele beroepen DE WET OP DE FRANSCHE NAnONALITErr Het Journal Officiel publiceert een decreet dat een aanvulling vormt op de we van 10 September 9 D over het vervallen verklaren van de Fransch nationaliteit van die per sonen die de ovefyeeschf bezittingen verlaten Deze wW is thans ook var toepassing op die Fran chen die zich zonder toestemming der regeering naar een oissidenie zone begeven hebben Het decreet is te beschouwen als een nieuwe maatregel van de Fransche reeeering tegen de aanhangers van de Gaulle in de Fransche koloniën Korte berichten De Bulgaarscbe ministerraad heeft voor den oogst 1940 een maismonopolie ingevoerd Teneinde in de eigen behoeften te kunnen voorzien zal de uitvoer van mais die gewoonlijk in de maanden Maart April en Mei toeneemt beperkt worden De leiding der voedselvoorziening heeft machtiging gekregen om aan de producenten van mais de helft der maiswaarde in den vorm van een bed rijfsvoorschot U verleen n I In een officieele mededeeUng wondt de roond en klauwzeerepidem e in Ierland de ergste genoemd die sedert een eeuw ia voorgekomen Tot dusver moesten ruim 3800 stuks vee afgeslacht worden In enkele deeten des lands heeft de regeenng de epidemie onder de knie In het Noorden des landi en in de stad Dublin breidt zy zich echter nog uit Men vreest de erBrte gevolgen voor de lersche vleeichvoorzienins grond van een cnnmuniqué vah de admiraliteit mededeelt aldus t D N B bedroegen de als gevolg van vüandeUjke actie ontstane verliezen in de op 6 Maart geëindigde week twintig Britsche koopvaardijschepen met een gezamenlyken inhoud van ongeveer 102 000 b r t en acht geallieerde schepen met een tonnage van ongeveer 43 000 b r t Deze verliezen aan handelsscheepsruimtc zijn loo wordt verder medegedeeld de zwaarste die Engeland sedert het begin van den oorlog heeft geleden Ofschoon ook in de naaste toekomst met groote verliezen rekening moet worden gehouden kan men toch zeggen dat het zelf in dezen omvang niet verder kan gaan Dnitschers redden Engvischen Bü den overval van Duitsche snelbooten op Engelsche convooicn hebben enkele Duitsche booten twintig schipbreukelingen van tot zinken gebracht Engelsche schepen gered Deze reddingsactie temidden van het strijdgewoel werd door de bemanning van de Duitsche snelbooten ondanks zwaren zeegang en aanhoudende hevige beschieting door Engelsche torpedojagers met gevaar voor eigen leven volbracht Vreemd Tliegtnig boven Gibraltar Een vliegtuig van onbekende nationaliteit is gisteren over Gibraltar gevlogen en wierp bommen uit ondanks bet hevige Vuur van de luchtdoelartillerie lersche vrouwen en kinderen verlaten Engeland De Londensche correspondent van Irish Press meldt tot het einde der vorige week ongeveer 6 00O lersche moeders en kinderen zich hadden opgegeven om uit de gebombardeerde Britsche gebieden naarjierland terug te keeren Tot dusver zijn reeds 170 van zulke gezinnen in Ierland aangekomen Aalmoezeniers onder scheiden Naar uit Pressburg gemeld wordt heeft bet feit dat 77 katholieke aalmoezeniers met het IJzeren kruis tweede klas en 32 katholieke aalmoezeniers met het ijzeren kruis eerste klas onderscheiden zijn in de katholieke wereld groote voldoening gewekt BALKAN GEEN BULGAARSCHE CAVALERISTEN IN ZUID SLAVIE In Bulgaarsche militaire kringenwordt de bewering van een deel derbuitenlandsche pers dat Bulgaarschecayalerieafdeelingen tkh op JoegoSIaVi sch gebied hebben begeven ongerijmd genoemd TL RKSCHE PARLEMENT BUEEN Naar radio Ankara meldt heeft de minister presidcfit het parlement in de gisteren gehouden vergadering een uiteenzetting gegeven van de gebeurtenissen der laatste twee maanden BOMONTPLOFFING IN HOTEL TE ISTANBOEL Dinsdagavond is in de bened ivertrekken van het hotel Pera Palast te Istanboel een heische machine ontploft als gevolg waarvan het gebouw ernstige schade kreeg De brand die ontstond is intUsschen door de brandweer gebluscht Naar men tot dusver heeft kunnen vaststellen zouden eenige personen gedood en gewond zijn Een tramrijtuig dat ten tUde van de ontploffing voorbij het hotel reed werd eveneens zwaar beschadigd Den laatsten tijd heW en de Engelschen bij voorkeur in dit hotel gewoond Ook enkele der Engelsche diplomaten die dezer dagen uit Bulgarije hier zijn aangdcomen hebben in dit hotel hun intrek genomen Bovendien verblijft er een aantal Engelschen die uit Roemenië gekomen zijn aldu AMERIKA BRAND IN ARGENTUNSCH MUNITIEDEPOT In het munitiedepot van het eerste regiment artillerie gelegen in een buitenwijk van de stad Ciudadela provincie Buet fis Aires ia door tot dusver onopgehelderde oorzaak een brand uitgebroken die op verschillende andere depots oversloeg en deze tot ontploffing bracht Hoewel alle beschikbare blusschingsmateriaal terstond optrad heeft men den brand tot dusver niet kunnen beperken en men vreest derhalve dat hü op het groote depot van de opslagplaats zal overslaan De autoriteiten hebben reeds een mtgestrekt gebied rondom den vuurhaard afgezet en ontruiming van de huizen m de omgeving gelast Deze brand is de éerie die binnen enkele weken in provincie Buenos Aires teistert Zooals men weet is den laatsten tijd de intendance van het mini te ie van oork g en de koepel van bet stadhuis van Buenos Aires een prooi der vlammen geworden Te Ciudadela heeneht onder de bevqlking groote opwinding daar de stad zelf door een ontploffing van het groote depot van de munitieopslagplaats aanacnlijke schade zou l dcn IERLAND BBSCHE MDnSTKKVAN DEFENSIENAAR DE VES STATEN De lendie minister van Landsverdediging Ailfen is gisteren per vliegtuig naar de Ver Staten vertrokken voor hel bestudeeren van de mogelijkheid daar wapens en voorraden voor Ierland te Iroopen Ca zou Ierland tarwe machines en industrieele grandttoffen willen koope BINNENLARD De Jaarbeurs te Utrecht VELE VERANDERINGEN Tijdeof bet noenmaal aangeboden aan de vertegenwoordigers der Wnnenen buitenlandsche pers ter gelegenheid van de opening van de 44ste jaarbeurs heeft de voorzitter van d en raad van beheer der Nederlands ïlie Jaarbeurs dr F H Fentener van Vlissingen een korte welkomstrede gehouden waarin hij er de aandacht op vestigde dat er dit jaar vele veranderingen op de Jaarbeurs zijn te constateeren Immers vele trouwe deelnemers van vroegere beurzen ontbreken daarvoor zijn vele redöien In de eerste plaats qjeelt het gebrek aan grondstoffen een rol en bovendien hoort men herhaaldelyk als reden naar voren brengen dat voor den verkoop geen Jaarbeurs intermediair noodzakelijk is maar dat het integendeel van meer belang is verkoopers naar de Jaarbeurs te brengen Het neemt echter niet weg dat de open ruimten zeer spoedig waren ingenomen doordat de exposanten meer expositieruimten noodig hadden en er nieuwe exposanten zijn bijgekomen Wij heblien zoo merkte dr Fentener van Vlissingen vol trots op een uitverkocht huis en wij hebben niet te klagen noch over de belangstelling van de zijde van de exposanten noch over die van het publiek Er is echter nog een andere opvallende verandering te constateeren wanneer wij de Jaarbeurs bezichtigen de hokjesgeest zien wy meer en meer verdwijnen en de deelnemers uit een branche vereenigen zich meer en meer tut groepen Zeer tot t gemak van de bezoekers die nu om alle exposanten in hun branche te bezoeken niet van de eene verdieping naar de andere behoeven te loopen Geleidelijk zien wij de gesloten stands meer en meer verdwijnen en worden tot open stands Als voorbeeld noemde spreker de groote collectieve expositie van de kunstzijde en van de schoenien Meer en meer gaat de ontwikkeling van de Jaarbeurs in de richting van de collectieve groepen Wat een aanzienlijke uitbreiding beteekent van de expositieruimte die noodig is om aan alle aanvragen te voldoen Dit aspect is geniststellend voor de toekomst van de Nederlandsche Jaarbeurzen De heer P J van Megchelen voor zitter van het VeJ bond van Nederlandsche Journalisten sprak een vriendehik woord tot het bestuur van de Nederlandsche Jaarbeurs AANBESTEDINGEN Te Arnhem Aanbesteed het maken van wederzijdsche vrijliggende rijwielpaden en wegverieggingen op weg no 28 van het Rijkswegenplan 1938 Hoevelaken Nykerk HattemerbrbekZwoUe tusschen Harderwijk en Nunspeet met bykomende werken Hoogste inschrijver was N V Aannemersbedrijg Heynen en Diikstra te Tilburg voor f 197 800 Laagste C Wijgants Amersfoort ƒ 131 800 en R A van Batenburg Amersfoort eveneens vour ƒ 131 800 De Ryksgebouwendienst heeft gisteren aanbesteed het bouwen van een telefoongebouw te Oud Beijerland Bloem Boter of margarine Brandstoffen f Haarden en kachels Centrale verwarming Brood Eieren Gebak Gort Gortmout of Grutten Havermout Havervlokken Gort of Grutten Kaas tl Koffie Macaroni of Vermicelli of Spaghetti Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder Peulvruchten Petroleum Ryst emeel gries ebloem of Gruttemeel Scheerzeep Slaolie Suiker Thee Vleescb VleeschwarèB Zeep VerUaitof Laagste inschryver was de fa J Kleywegen Zn te Hoek van Holland voor ƒ 34 100 HET KAPEN VAM UEREN VAN IN HET WILD LEVENDE VOGELS De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij heeft bepaald dat in het geheele riJk a Het zoeken rapen en buiten openbare wegen en voetpaden vervoerenvan eieren van kemphanen wulpen scholeksters grutto s tureluurs meerkoeten en waterhoentjes is toegestaanvan heden tot en met 19 April as b Het ten verkoop in voorraad hebben te koop aanbieden verkoopen afleveren en langs openbare wegen envoetpaden vervoeren van eieren vanhet pnder a genoemde waterwild istoegestaan van heden tot en met 21 April met dien verstande dat het vervoeren gedurende de data 20 en 21 April slechts binnen de bebouwde komder gemeenten en langs openbare wegen en voetpaden is toegestaan c Het zoeken r en ten verkoop invoorraad hebben te koop aanbieden verkoopen afleveren of vervoeren vaneieren van zwanen wilde eenden allesoorten ganzen duikers watersnippen en goudplevieren niet is toegestaan NEDERLANDSen DUITSCHE CLLTl bJlGE MEENSCHAP Voor de Nederiandsch Duitsche Cultuurx neen6chap heeft gisteravond in Pulchri Studio tf s Gravenhage senator dr Von Hoff uit Bremen leider van het Weser Ems bureau der Nordische Gesellschaff over Das Grundgesetz Nordisclier Hallung gesproken Dr von Hoff ging in zijn rede uit van de grondslagen van het oude recht der Germaansche volkeren Recht is volgens deze opvatting wat de ansche raensch als pUcht gevoelt Recht goedheid en waarheid zyn in dezen gedachtengang synoniem Vervolger schetste spreker eenige punten van verschil tusschen de Noordiche rechtsopvatting en die van de Zuidelijke en Oostersche volkeren waarbij hij deed uitkomen dat juiat het Noordsche ras vreemd is van eenige geringschatting der vrouw De gevoelswereld van den Noordsehen mensch is vooral op het gezin ingesteld trouw is een zyner eerste deugden Voor hem zyn deugd en zelftucht die denzelfden oorsprong hebijen niet van elkander te scheidrai De gemeenschapsgedachte bij het Noordsche ras berust op huwelijkstrouw gezinsen familieleven terwijl als typische karakterkenmerken eergevoel vrijheidsliefde vastheid en onbuigzaamheid mogen worden genoemd naast dapperheid en manhaftigheid Voor den Noordsehen mensch moet het een ideaal zijn zich in zijn levenshouding te richten naar de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt Dl ITSCH SPOORBOEKJE Op 5 Mei verschijnt de eerst 7omeTuitgave van het Ryksspoorboekje kleine u tgave betreffende de Duitsche spoorwegen Het zal ook de verbindingen bevatten met het neutrale buitenland De posttreinen 2yn afzonderlijk aangegeven bestellingen worden nu reeds aangenomen door het Dienstpostamt Den Haag Hooge Nieuwstraat en door alle overige kantoren der DeutFche Dienstpost Niederlande KOLENTREMMER GEDOOD Eergisteravond is in de Waalhaven te Rotterdam de 37 jange kolentremmer P J H Giezenkamp gewoond hebbende m de Brouwerstraat in een werkenden kraan beklemd geraakt en gedood Eerst eenigen tyd later toen men hem miste is hij gevonden Het stoffelijk ove rschot is naar het bureau van de rivierpolitie overgebracht U Febr Urn 23 Mrt 3 t n Ifi MaaH 10 Mrt t m 23 Mrt t B 14 Maart t m 31 Maart Urn 14 Maart t m 31 MaaH t m 14 Maart t m 31 Maart I t ra 16 Maart 10 Mrt t m 23 Mrt 3 t n 16 Maart 10 Mrt t m 23 Mrt 3 t n 16 Maari 10 Mrt t n 23 Mrt t n 16 Maart t n M April t BL 16 Maart t Bk 16 Maart t Bu t Mrt ll Mrt t BLl H t 23Mrt t BL St M l H ALGEMEKNI BOND VAN PA RDENHANBRLAREN m twoaajoat Een deseer dagen hirid de Alge ne bond van paardenhandelaren tNederland zün eerst algemeene i gadering in Utrecht Ter vergadering werd medegedetli dat de bond thans 700 ledien telt nog dagelijks nieuwe aanmeldin binnenkomen De door het bestji ontworpen statuten en het huishouiU lijk reglement werden na enkele i zigingen aangenomen De vereischil bewilliging zal gevraagd worden B sloten werd in alle provincies afije lingen op te richten Comités weni benoemd om in deze provincies afdeelingsvergaderingen Voor te iJJ reiden Mededeelingen werden gedaa omtrent besprekingen met de reg ringsautoriteiten inzake de moeilijk heden waarin deze tak van handel ii geraakt Het vertrouwen werd uitg sproken dat de regeering een weg m vinden om de paardenhandelaren gii de moeilüMieden te helpen Het bureau van den bond i geves tig4 Duivendrechtsefadcade 18 Amsterdam DADER VAN INBRAAK GEARRESTEERD Eergistermorgen werd een bnitiile inbraak ontdekt in e i wmk in ji Maasstraat te Amsterdam waar naar schatting vele honderden ponden ihet en koffie werden ontvreemd De dievtB hadden in den winkd geen pakje th of koffie achtergelaten De recheriSf van het bureau Pieter Aertzstraat hted thans zeer spoedig succes gehad m het onderzoek Als verdacht van éeu inbraak heeft zij een Jordaner in arrest gesteld in wiens huls de geheele buit werd aangetroffen De man heeft eth ter niet bekend en beweert dal je kosUiare goederen bij hem thuis g bracht zijn Het onderzoek ordl uiteraard voortgezet AANNEMING VAN PERSONEEL DEP VAN VOLKSVOORLICHTINa De secretaris generaal van het departement van Volksvoorlichtirg en Kunsten brengt ter kennis van belang hebbenden dat de aanneming vin personeel voor genoemd depaitemenl geschiedt in overleg met het plaatsingsbureau voor overheidspersoned Raamweg 3 te s Gravenhage In verband met het bovenstaande mede in verband met de omstandigheid dat het aantal reeds ontvangen sollicitaties het aantal nog te berettei plaatsen verre overtreft moet het be langhebbenden worden ontraden zidi met sollicitaties re iitstreeks tot bover genoemd departement te wenden OFFICIEELE BERICHTEN Bij besluit van den secretarisgent raal van het departement van Waterstaat is te rekenen van 1 Februari 1941 de ingenieur van den Rijkswater staat ir M de Bruijn te s Gravenhage benoemd tot hoofdin enieur van den Rijk swaterstaat en zijn de ingenieun van den Rijkswaterstaat in byzonderen dienst ir A Roggeveen en ir R J Kist beiden te s Oravenhage benoemd tot hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat in bijzonderen dienst Huisvrouwen attentie Vandaag is et de laatste £ eld heidsdag van p boter of margarine of 200 gr vet Op bon 06 geen vet Ml Eenheid vaste brandstof 100 gr roggebrood of 100 gr ander brood of 1 rantsoen gebak I kippen of eendend 1 rantsoen 129 gram 50 gr scheerzeep at tab of pot 1 kilegram 90 gram 1 lantsocB 1 rantsoaa boB 05 vaa ie Vkecchkaarl tan vo Het ggerict ledcen ten dmait he en ni Zwa schi