Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1941

ilWEEDE BLAD WOENSDAG 12 MAART 1941 STAOSIIEÜWS Groenteteelt in kleine tuinen tf BBEK J ZWABTENDUK GEEFT VELE NUTTIGE WENKEN Voer de afdeeling Gouda van de Ne landicha SfaaticbappU voor TuinMOW en Plantkunde hield gisteravond a JJe Reunie de heer J Zwartendijk isch diatricttelder bU den Plant0 Ziektckundigen dienat te Boskoop UB jjilcidlnK ov r Groententeelt in HeJBe tuinen De inleider merkte op dat de veenMd in deze omstreken by de akSüuchen die apeciaal z n ingericFit en iaoidit woRlen voorgelictit heel aide raaultatea oplevert doch dat an2 cn heel veel moeiUjkbedai tegenkoan en vaak te kampen hebben met ten en becchadigingeo OlkwüU is ongunstige ligging van het tuintje tfvan oorzaak Ligt het tuintje op tit Noorden en is het door schuttingen lageven doe dan maar heelemaal geen iMcite raadde spreker aan In andere nUen echter noemde h goed spitten KB eerste vereischte De planten moeUB voldoende lucht en water hebben aar van dit laatste ook weer niet te Ntl daarom moet de grond zoo gespit forden dat het grondwater zoo noodig t opstijgen en het te veel aan water kaa wegvloeien en groote rol speelt ook de bemesDag Voedingsstoffen waaraan de plan tm bet meest beho te hebben zijn itlkstof phosphorzuur kali en kaüc gen kan die aan den grond toevoegen itn er stalmest of kunstmest op te Hengen Het zaaien en planten besprekend avkte de tMcr Zwartendijk op dat lieken meestal veel te veel zaad bestel aL Als voorbeeld nam bU selderijMd waarvan naar hij verklaarde de iMk vaak een lood aanwendt Dat bent 23 i 30 000 zaden Waar moet men Mt een tuin van eenige vierkante melen blijven als alles eens opkwam tioeg hij Als men kool wilt kweeken k het beter in iet geheel niet met zaad Ie werken doch plantjes te koopen nadde hij aan Voorts wees spreker op de juiste ver dteiing men moet trachten een gunlUge opvolging te krijgen door regelmatig kleine beetje te zaaien of te lanten zoo bijvoorbeeld voor vroege it te nemen Meikoningin die vlug dnait en in den zomer Zwarte Duit e die een goede zware krop geeft IB niet zoo vlug doorschiet Een belugröke factor noemde de inleider loorts de diepte van het zaaien hij ftarschuwde tegen te diep zaaien hoe kleiner het zaadje hoe ondieper moet het liggen Ook voor het bestrijden van ziekten l de heer Zwartendijk vele nuttige enken De veel bij kool optredende biolvoet is te voorkomen door bij ieder tje een lepeltje ongeblusehte kalk Joor de aarde te mengen De koolvlieg kin door het aanbrengen van koolkraagjes ringetjes van asfalt of door begieting met een 8cheutjeMI 3 pet Tnichtl oomen carbol neum oplossing beitreden worden Bü het oplossen van de vraag wat Billen we gaan telen raadde inleider un vooral te denken aan de wintei conlumptie Gaat men aardappelen telen wat hij in verband met de minder oede kwaliteit die de veengrond oplevert niet sterk kon aanbevelen dan dient men er op te werken dM de pond voldoende kali en fosforzuur maar weinig stikstof l evat Voorts noemde hij o m snU stam bruine en Uevitsboonen terwijl hij ook de mogelijkheid voorzag van het telen van wjaboonen Vervolgens behandelde de heer Zwartendijk het combineeren van ver hillondc cultures hetgeen hij zeer wensclielijk achtte Men zaait bijvoorbeeld de rijtjes spinazie wat uit elkaar ilin kan men daartusschen bloemkool tlen deze weer op een ondertingen Atand van ca 45 cM zoodat er nog ptaats overblijft voor kroppen sla Bij en goede opvolging kan men reeds woeg voor verscheidene dagen in de k andere groenten hebben zoo trzekerde hij Nadat van de gelegenheid tot vraM stellen een druk gebruik was geklakt dankte de voorzitter dr A Sdïeygrond den spreker voor diens ixTzame en onderhoudende causerie veHce dank hij vergezeld deed gaan Wn een speciale Goudsche attentie in Uit vroeger tüden ra 0ODD8CHB COCKANT MELDDE 15 JAAK GELEDEN Uit Ammerstol In de laatste week werden gevangen 53 zalmen van 14 tot 26 h n ponden enkele zware soorten wogen over de 30 De prijs is van ƒ 1 50 van het begin der week tot f 1 25 thans 9 JAAB GELEOEN Door belanghebbende eigenaars in de kom der gemeente Gouderak is een verzoekschrift ingediend aan het dijkbestuur om in plaats van 60 c M diJk verhooging daarvoor in geval van hoogen waterstand te mogen plaatsen kistingen op den dijk daar vele hulzen nu reeds zeer laag staan en bij verhooging het ongerief nog grooter zou worden tS JAAB GELEDEN Naar wij vernemen hebben commissarissen van de N V Stearine Kaarsenfabriek Gouda besloten in de a s algemeene vergadering van aandeelhouders voor te stellen aan de gemeente Gouda een som van f 25 000 ten geschenke aan te bieden voor de stichting van een volks en schoolbad te dezer stede op voorwaarde dat het bedrag dat ontbreekt voor de stichting van een zoodanige Inrichting uit vrijwillige bijdragen wordt bijeergebrachf opdat de gemeente zonder oprichtingskosten in het bezit dezer zoo nuttige en daarbij zoo noodige instelling zal geraken De directie heeft naar aanleiding van het voorstel van commissarissen tot een bijeenkomst genoodi het hoofd dezer gemeente benevens een aantal industrieelen en handelaren ten einde te bespreken op welke wijze het beoogde doel het spoedigst kian worden bereikt Als resultaat daarvan kan worden medegedeeld dat beoogd wordt de totstandkoming van een inrichting waarvan de kosten worden begroot op 50 000 zoodat aan het benoodigd bedrag nog ƒ 25 000 ontbreekt Een commissie in de bijeenkomst benoemd heeft thans een circulaire tot een aantal personen in dez gemeente ericht met het verzoek om financieele medewerking De commissie bestaat uit de heeren J L van Eijk voorzitter S Vingerling secretaris A Bouters penningmeester L J Jaspers en H J Nederhorst den vorm van een bus stroopwafelen Daarop toonde de heer 6 Luijerink eenige nieuwe kweekproducten op het gebied van hortensia s n l fraaie volbloemige vüftakkers in 0 8 potjes en een door speciale nog nergens anders gevolgde behandeling binnen een jaar verkregen plant van bijzonderen omvang grooter dan bij het gewoonlijk gevolde kweeksysteem ooit mogelijk is geweest Gevarieerde avond van de N R V DE HEER PANMAN VERTELT JULIA DE GRUTTER DRAAGT VOOR FILMS TOONEN NEDERLAND De atdeeling Gouda van de Nederlandsche Reisvereeniging heeft gisteren in Concordia een gevarieerden avond belegd De zaal was geheel gevuld toen de heer C H Hagedom den aanwezigen een hartelijk welkom toeriep en den heer J Panman algemeen voorzitter der N R V inleidde die het een en ander over de plannen voor 1941 verteHe De heer Panman ving zijn causerie aan met te zeggen dat het voof een Reisvereeniging in een tijd als deze niet gemakkelijk is daar 95 van het werkterrein weggevallen is Er is een recht tot arbeiden en een plicht tof arbeiden maar er is tevens een plicht tot arbeidsvreugde Men moet kunnen genieten om weer te kunnen warken Het levensgenot is een factqjr zonder welke het Teven weinig waarde heeft De N R V wil de menschen doen reizen als het kan mèt haar en anders zonder haar maar in ieder geval moeten de menschen er op uit Deze woorden zei de heer Panman zijn niet alleen een propaganda voor ons zelf maar tevens een aansporing om in onze vacantia zoo te genieten dat we weer frisch onze dagelijksche taak kunnen opnemen Naast enkele reizen die het vorige jaar niet zijn doorgegaan staan vele die goed geslaagd mogen heeten Er zijn natuurlülc fouten gemaakt maar hierop zal dit jaar bijzonder gelet worden En zoo staan Sneek Zanding Coldenhove Heeuwijk en de bijz nder f oed geslaagde bootreizen met de Juiana weer op het programma Voetreizen zijn in voorbereiding kortom de N B V leeft voor zeer gevari erde programma s gezorgd Ieder zocke nu eenmaal in zijn vacantie naar iets anders als hiJ in het dagelijksche leven gewoon is wie in t lage land woont zoekt de bosschen van Brabant en de Veluwe en omgekeerd In ons land zijn tegenstellingen genoeg voor wie maar zien wil maar dikwijls zijn ze subtiel en niet gemakkelijk te ontdekken Wie het voorrecht heeft te k mnen zien kan van alles genieten Zoowel de Imbosch als de rechte wegen in den Wieringermeerpolder zeggen ons iets De Nederlander houdt van haastig en jachtig toerisme Vroeger was dit ook al zoo liever in acht dagen door heel Zwitserland dan acht genieten genieten van de omstreken van Luzem En omdat de deelnemers het wilden is dit streven door de Reisvereeniging aangemoedigd Voor rustig toerisme is er in eigen land genoeg ta vinden dat in den vacantietijd weer sterkte geeft voor den arbeid in de rest van het jaar Vervolgens droeg de JwAentte voordrachtkunstenares Jtflia de Gr yter eenige Vlaamsche schetsen voor In haar sappig Vlaamsch kwamen zoowel de vroolijke als de meer stemmige stukjes bijzonder tot hun recht Uit het bekende boek van Ernst Claer Uit het blijde leven van pastoor Campens deckmeerde zij de leutige geschiedenis van den onderpastoor In Felix Timmers Het versken zag men het verksken met het sierlijke kn eken in zijn staartje lijk een rijk madammeken met een nieuwen hoed op zijn pootjes wegloopen i Humoristisch maar toch stemmingsvol was De reis van St Kathleenenaar de eerde een schetsje van Jan Eekhout waarbij St Kathleene de ver zuchting slaakt dat de aarde nog net zoo zondig is als vroeger Als toegiftje droeg Julia de Gniyter nog voor enkele stukken van Tyl Uilenspiegel naar het gelijknamige lM ek van Herman Teirlinck De aanwezigen genoten volop van de op een vlotte echt Vlaamsche wijz voorgedragen schetsen en beloonden de kunstenares met een welverdiend applaus Van de films die hierna vertoond werden was de eerste een tocht met de Juliana over het IJsselmeer De volgende film was een deel van de binnenkort te verwachten kleurenfilm Nederland Rembrandtsland en wel het deel dat vlotte close up s te zien geeft van Marken en Volendam De kleurige kleederdacht komt hierbij bijzonder goed tot haar recht wat eveneens het geval was in de laatste film HoUand BloemboU Iand De heer Hagedom sloot met een opwekking om de N R V trouw te blijven dezen bijzonder goed geslaagden avond Vinfirerafdrukkert nemen is een kunst é TACB nC SECRETARIE AMBTENRAEN KRUGEN ONDERRICHT Publiek moet met sehoooe vingers komen Binnen zeer korten tijd zal op de ge meentesecretarieën een aanvang worden gemaakt met de uitreiking van persoonsbewijzen Dit persoonsbewiis zal o a gesierd moeten worden inet twee afdrukken van den rechtervinger van den betrokkene nl één op de achterzijde van de in het persoonsbewijs te bevestigen foto en één op het daarvoor bestemde deel van dat bewijs Verder moet ook nog een vingerafdruk geplaatst worden op de uitnoodiging tot het in ontvangst nemen van het persoonsbewijs die weer op de secretarie ingeleverd moet worden Niet iedere ambtenaar kan maar zoo zonder meer vingerafdrukken nemen Volgens de dienaangaande gegeven voorschriften geschiedt dit slechts door hem die daartoe bevoegd verklaard is door het hoofd van de Rijksinspectie der l evolkingsregisters Om nu te kunnen overgaan tot het afgeven van deze bevoegd verklaringen zijn vtx r alle daarvoor in aanmerking komende ambtenaren cursussen in de dactyloscopie het nemen van vingerafdrukken georganiseerd na afloop waarvan de deelnemers op hun vaardigheid worden getoetst Voor Gouda en omliggende gemeenten is deze cursus gehouden in het Waaggebouw alhier Aan den cursus namen deel ca 80 secretarie ambtenaren en politie beambten Onvdat dit aan tal te groot was om alle ambtenaren tegelijk de noodige vaardigheid bU te brengen heeft men vijf cursusmiddagen gehouden Op eiken middag waren 15 è 20 personen aanwezig De cursus stond onder leiding van den heer J P Wepster adjunct inspec teur van politie te Gouda Verfeld werd dat voor het nemen van vingerafdrukken noodig zijn dactyloscopische inkt een dikke inktsoort die snel droogt een dikke glasplaat lang ca 35 cm breed ca 10 cm waarop d inkt aangebracht wordt een spatel om de inkt uit te wrijven en een rol om de inkt zoodanig uit te rollen dat de geheele glasplaat met een heel dun laagje inkt is bedekt Een te dikke inktlaag geeft vette afdrukken waarbij de inkt ook in de papillairlijnen van den vinger dringt Hierdoor krijgt men geen ed lijnenbeeld maar een zwarte plek Dorhnidlge kaalliaofdige moet haar Iceiien Wanneer nu tot het nemen van vin gerafdrukken wordt overgegaan wordt eerst onderzocht of de vinger van den betrokkene schoon is Is dit niet het geval dan moet de vinger eerst gewasschen worden met water en zeep en daarna goed worden afgedroogd Ook is het mogelijk dat menschen met een donre huid b v menschen die veel met meel omgaan voor het nemen van een vingerafdruk verschijnen Dan is het gewenscht dat die persoon even zijn vinger door het hoofdhaar dat altijd eenigszins vettig is strijkt Alleen zit men er soms mee dat de dorhuidige bovendien kaaHioofdig is In dat geval wil misschien de ambtenaar voorop gesteld dat hij een behoorlijke haardos heeft zijn hoofd wel beschikbaar stell i Nadat dus is nagegaan of de vinger geen eigenschappen heeft die voor hét dactyloscopeeren moeilijkheden opleveren of die moeilijkheden zijn verholpen neentt de ambtenaar den vinger van den gegadigde voor het persoonsbewijs op een bepaalde manier vast en vertelt daarbij dat hij alles wel zelf zal uitvoeren dat de betrokkene niets anders heeft te doen dan zijn spieren van arm en hand slap te houden Wordt er grfiolpen dan is de kans op mislukking groot De ambtenaar plaatst nu den door hem vastgehouden vinger op de inktplaat zoodat het eerste lid en ongeveer een derde deel van het tweede lid de plaat raken en drukt licht op den vinger Alle papillairlijnen zyn dan voldoende van inkt voorzien Terstond na het ininkten van den vinger wordt deze eerst op de uitnoodiging geplaatst Vervolgais wordt de vinger opnieuw ingemkt en de handeling op de achterzijde van de foto herhaald Daarna komt het persoonsbewus zelf aan de t eurt t Benzine om vinger schoon te maken Na afloop van deze handelingen kan de vinger met waschbenzine gereinigd worden Nu valt benzine onder de dis tributiebepalingen Daarom is in overleg met het Rijksbureau voor aardolie producten overeengekomen dat voor dit doel vier liter waschbenzine per duizend inwoners betrokken mag worden Verder werd verteld hoe te handelen by kromme vingers vingers met litteekens of wonden of bij het ontbreken van één of meer vingers Als het maken van een afdruk onmogelijk is kan óf gewacht worden totdat de vinger genezen is of een afdruk gemaakt wor den van een anderen vinger Hierna kwam het practisehe gedeelte van den cursus aan de orde De ambtenaren kwamen met zijn tweeën voor het voetlicht en konden naar hartelus met elkaar experimenteeren Om d beurt speeWen ij de rol van gegadigde Toen bleek dat hoewel in theorie he nemen van een behoorlijken vmgeraf druk kinderspel is het in de practijk nog al eens wil mislukken dat er wr degelijk routine voor noodig is Men kreeg afdrukken te zien die verre van fraai waren Soms was alleen maar de afdruk van den vitfgertop te voorschijn gekomen dan weer was veel te hard op inktplaat of papier gedrukt en vertoonde zich een zwarte vlek Kinder eenig lijnenbeeld Ook wilde de nf te drukken vinger nog wel eens verschui ven en dan is de irfdntk notuurUlk waardeloos De ambtenaren zuUen deze week wel zwaar aan het oefenen z n want volgende week moeten zü weer in het Waaggebouw verschijnen om vaardigheidsproeven af te leggen Blijkt dan dat zu de noodige vaardigheid nog niet bezitten dan krijgen zij geen verklaring van bevoegdheid Maar die zulloi er wel niet zijn het nemen van een vingerafdruk is geen heksen Heeft het gemeentepei soneel dit bewijs in handen dan kan de uitreiking van persoonsbewijzen beginnen Het aspect van de Jaarbeurs w zigt 1 DE OPEN STANDS GAAN VERDWIJNEN De voorjaarsbeurs IMl is geopend De tweede jaarbeurs in oorlogstqd De jongste najaarsbeuTs in 1940 no nde de heer Graadt van Roggen ronduit een waag De directeur van de Nederlandsche Jaarbeurs mr J Milius kon er op den openingsdag van getuigen dat de voorjaarsbeurs van dit jaar het bedd biedt van den onverzwakten wil van het industrieelen l edrijfsleven om velerlei en ernstige moeilijkheden ten spijt zijn taak in bet belang der samenleving voort te zetten van een groote viUliteit veerkracht vindingrijkheid vaardigheid i vernuft om den arbeid waar dit noodig was ook langs nieuwe wegen op te nemen van den krachtigen wensch zijn deel bij te dragen tot de bevordering van Nederland s welvaart uit den nedergang weer omhoog bereidvaardig moedig bekwaam vol geest en daadkracht Het waagstuk waarover de heer Graadt van Roggen het vorig jaar sprak werd dat jaar reeds verantwoord op de najaarsbeurs welke agrarisch gericht is de voorjaarsbeurs industrieel gericht als zij is kon de demonstratie worden van Nederlandsche geestkracht en aangemoedigd naar voren zijn gekomen ongewijzigd in haar samenstelling bleef zij niet Er vertfonen zich in den ontwikkelingsgang van hef jaarbeurs instituut geleidelijke lijnen welke zich deze beurs duidelijk demonstreeren De voorzitter van den Raad van Beheer dr F H F e n t e n e r van V1 i 8 s i n g e n heeft hierover in zijn tafelrede aan het gebruikelijke noenmaal interessante en behar tigenswaardige dingen gezegd Vele trouwe leden ontbreken ditmaal en daarvoor zjjn vele redenen Eén van deze redenen is het gebrek aan grondstoffsr buvoort eeld bij de leveranciers van non fcrro metalen Maar ook voor andere branches geldt dit Men zou zeggen de verkooper heeft geen Jaarbeursactie meer noodig Men hoort w i zeggen als we van deze artikelen maar iets konden koopen Dr Fentener van Vlissmg r heeft een verkooper hooren zeggen ik durf me eigenlijk met vertoonen ik ben bang dat m n afnemers me iets doen Ér zijn tijden geweest dat m r vreesde of de koopers wel komen zouden in deze dagen zijn er verkoopers weggebleven Het opmericelijke van deze voorjaarsbeurs is dat er duidelijk een overgang valt waar te nemen van de gesloten stand naar de open ruimte Dat is een gewichtige aanwijzing voor de toekomstige ontwikkeling van het jaarsbeursinstiluut Bij den aanvang van het jaart eursinstituut in Mei zal de jaarbeurs 25 jaar bestaan tmuwde iedere deelnemer zyn eigen hokje vooral niei te dicht bij den concurrent Hij mocht eens wat kunnen zien In den loop van dsn tijd kwam daar verandering in Er kwamen groepen van deelnemers maar gescheiden Altijd nog bleef de gesloten stand gehandhaafd Gelei delyk aan kwamen er deinonstraties van vakgenooten in open ruimten Op deze Jaarbeurs vindt meii de kunst zijdeindustrie en de yschoïren in dustrie samen Geen hokjes meer men toont elkanders producten openlijk zonder sch om met zooveel mo gelijk gemak voor den afnemer Het zou wel kunnen zijn zoo oordeelt dr Fentener van Vlissing n dat dit begrip een groote versterking voor de jaarbeurs van de toekomst znu kunnen zijn De groote overheidsbemoeiing is een nadeel voor de Jaarbeurs Als het Rijksbureau prijzen vaststelt en opdrachten verstrekt dan zou men kunnen vra ïn wat er van de Jaarbeurs terecht komt Haar als er een organisatie van het bedrijfsleven komt dan zal de Jaarbeurs internationaal niet aan belang in boeten w t AT AAR ANNECIt Thalia Theator M r Wally met Hol demarie Hatheyer Sepp Rist Eduard Kfick Aanvang 7 18 uur Benul Bioaeoqi I huwelijk op $ betaling met Ralph Arthur Robert Jghannes Riemann en t ny Blaren bach Aanvang 7 1B uur It Maart 7 M nor Ncd Geref GemeMtot Spreekbeurt ds Joh van Webceth biddag voor den nood der tijden es voo rhet gewas U Maart IM uut Ter Oa w Lezinf prof R Casifflir voor Vereenlginf or Paedagogiefc onderwerp Waarom gehoorzamen onze kinderea niet U Blaart S uut DaalH Damescuma X H B O U Maart nar Blauwe Knda Bijbd bespreking ds E E de Looze oik derwerp Amos 4 It BlaaH 8 aar DaaHI Vergaderlnc Jong Hervormden inleiding ds l £ Elzenga onderwerp 3emeenteopbouw It MaaH 8 aar KUntoita Openban vergadering N S B s eker J H U de Bruin It Maart 8 8 aar Ooathavm 18 Zit ting advietbMreau Ned Vereeniginf voor luchtbncherming It Maart 8 aar Het Schaakbord Ledenvergadering Oudheidkundige Kring Die Goude inl iding Bert C Helbers over De hofjes te Gouda en hun geschiedenis IS Maart S aar Blaawe Krais Ledea vergadering Ned Chr Vrouwenbond lezing zuster Mortier uit boek Inger Skram 13 Maart 7J8 aar f mt EvangeUMha Gemeente Bijbellezmg en bidstond 13 Maart 7J aar Leger des H Heiligingssamenkomst 13 Maart TM aar Concordia Opvoering Het biechtgeheim door Willem Cioossens Nederlandsch Volkstooned Maart 7J8 uur Blaawe Krais Jaarvergadering Ned Vereenlging tot aiscbaffing van alcohollioudende dranken rede H Ploeg Jr Maart II aar Veemarkt Premiekeuringen van stieren distrktt Crouda Maart 8JS ayr Ter Goaw gemeen teavond Vereéniging van Vrijz Hep vormden Maart 7 uur Kunstmin Feestavond gymnastieken athletiekvereeniging Vires et Celeritas 15 Maart 7 aar Ter Goaw ïezelligo bijeenkomst roeien zeilvereeniging iouda vertooning smatfihn uit clubleven daarna dansen 17 Maart II aar De Zalm Openbar verkooping onroerende goederea door notaris J van Kranenburg 18 Maart 2 aar De Zalm Bridge driv Ned Vereeniging van Huisvrouwen APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijer Gktuwe IJS Juist deze ontwtikkeling van demonstreerende groepen zal meer ruimte vragen waardoor een aanzienlijke uitbreiding noodig zal zijn De jaarbeurs voelt zich juist geroepen in de ontwikkeling van deze zaken een belangrijke rol te spelen Wanneer de ontwikkeling in de nchting blijft gaan van de groepen mplaats van de firma s dan zal t gebied dat de jaarbeurs bestrijkt stellig worden ulteebreiH GOUDA OP DE JAARBEURS Op de 4le voorjaarsbeurs te Utrecht hebben de volgende ïoudsche bedrijjren ingezonden N V Kon Plateelbakkerij Zuid Holland N V Goedeoen oenen Aardewerkfabrieken P 3 Bellaart Jr Plateelbakkerij de Distel Eerste Nederlandsche Fabriek van G©emailleerde Pijpen HoUandia N V waagens Koninklijke Hollandsch PijGroothandel en Aardewerkfabriek v h Corns Jonker en Zoon Kunstaardewerkfabriek De Hoop G V d Kist ea Zonen Kunstaardewerkfabriek Regina Muroplast Plateelfabr Osirui Fa P J van der Want Azn Pateelbakkerij Zenith Van der Want ea Barras en de N V De Soudsche Machinale Garenspinnerij FEUILLETON Nadruk verboden GIPSY Don ERn EEN GEHEIM Hunter waa bereid elke geschiedenis aan te hooren welke de vrouw hem op de mouw zou willen spelden ls het halssnoer maar in zUn bezit kwam Zulk werk snüdoi de bewoners van de Zuidzec eilanden vertelde de rouw Deze ketting was vroeger wt eiipindom van een stamhoofd op Pareleilanden Hij beschermde k n als zijn oogat pel en beschouwde kWi als zijn gnmtsten schat Bob Hunter el haar lachend in de nde Oit ding heeft misschien wel üge waarde voor verzamelaars Mte vrouw maar kostbaar zijn die ten krahn in geen geval Het t a goud dat er aan zit ia met een Wntig d d Mrt iUet rijktiük betaald Hin dat mag waar sSn voor wie ketUng nparvtekkig b as ehou wt ar ali a toope noamt het ttweik p ét houlM kralcD wat iwfceurig r hekUkt dan zult u tkn m die oogenaditlnlipi zoo primitieve JrsiprinB de afgoden van den tijkw uitbeeldt En dat omterhoofd hield den ketting dkn ook terecht zeer in eere Dan vind ik het nogal wonderlijk dat hij zoo gemakkelijk van zijn schat heeft kuimen scheiden meesmuilde Bob Hunter Dat id ook niet met z jn toestemming gebeurd zei de vrouw met nadruk Die ketting is hem ontstolen Aha nu begint de zaak pas interessoat te worden En wie was deonverlaat die zich tot die misdaadliet verleiden ZiJn eigen vrouw een beeidschoone jonge Maleische Het opperhoofd had haar hartstochtelijk lief maar hij was een oud man en vermocht haar niet te boeien De vrouW verloor liaar hart aan een jongeren man dien zü naar bier volgde Het halssnoer nam ze mee Een zber betreurenswaardig maar overigens nogal alledaagsch geval lachte Hunter Men zou anders aan dat ding niet zeggen dat er een huwelijkstragedie uit de Zuidzee aan verbonden is En groote rijkdonunenl liqwldede vrouw Ach lH m spotte Hunter die de verkoopster er steA van verdacht dat zU mat haar verhaal slechts een hoogeren prijs probeerde te bedingen naar riJkdoAi zieo die houtoi kralen r werfcetyk slet tdt Hoe komt a eigenlijk aan die geachiedenisT D t 1 mifa geheimi was het antwoord dat ditmaal fluisterend geg ven werd Die ketting zal u geliik aaobrengen nacneer maar u vaag met niemand over de geschiedenis welke er aan verbonden is spreken Ik zal zwygen als het graf beloofde Hunter niet zonder een zweem van spot in zün stem En dien ketting koop ik of hij me geluk brengtof niet Wat moet hij kosten De vrouw noemde een zoo lagen prijs dat Bob Hunter zijn verbazing nauwelijlu kon verbergen Hij legde het geld op de toonbank en liet het snoer in zijn zak glijden De vrouw zuchtte alsof de geslaagde koop haar van een groote zorg had bevrijd Hunter keek haar midden in haar roofvogelgezicht Eigenlijk had dat verhaal geenslot zei hij goed gemutst Wien isdie sclioone kleurlinge gevolgd enwaar zijn ze samen heen gegaanTMaar dat weet u zeker niet Als Hunter verwacht had de vrouw door zijn vr ag in verlegenheid te zullen brer gen dan kwam hij nu wel zeer bedrogen uit O ja dat weet ik heel goed en ikwil het u wel vertellen o dc Het waseen blanke man die de Maleischeontvoerde en hü deed dat niet om het meikje maar om dm ketting in Zijnbezièt krügen en daardoor tevens het gehalte dat deze ia zich bergt Bilbracht haar naar Bcooloeloe Bob Bonter kedc geïnteresseerd op Van Spot flogelod was nu plotseling ssea tfnkt nwer Allerlei gedachten gingen hem door het boold Hon loe c die ketting en Gipsy Potts zendwünge grootvader Zou dat met elkaar in verband kunnen staan Hoe heette die man vroeg hygespannen Maar deze vraag liet de vrouw onbeantwoord Haar magere hand pakte hem bij zijn mouw en trok hem mee naar de deur Het is al laat en ik moet nu sluiten Als u ietjs noodig mocht hebben dan komt u maar bij me Ik heet Mattia Brander Manhatten Lane Tot ziens Bob Hunter stond op straat Achter hem klonk het gerinkel van sleutels een rolluik werd ratelend neergelaten De oude opkoopster had haar winkel gesloten HOOFDSTUK 3 Jim Fox had zich intusschen naar het radactiebureau van de Fanfare begeven Daar vond hü zün achryfmachine een vel papier er reeds ingestoken gereed voor het gebruik Maar Jim liet slechts speels zün vingers over de toetsen glüden Plotseling trok hü er het papier uit frommelde het tot een bal ineen en wierp deze een verwensching nnompelend in de prullenmand Hit was nüdig en dat nog wel op zün vriendin Gipsy Dott In gedachten had hü reeds een si sationed artikel ontworpen dat natuurlük geheel over Gipsy en haar onverwachte erfenis handeUe Hoe kosteUjk zou hü dit interessante geval hebben kunnen uittni ten als Gipsy het hem niet had verboden Die avmtunrIgke grootvader n zün huis ia Hono loeloe vormden een roman op zichzelf iedereen zou zyn artikel hebben gelezen en wat een geweldige reclame zou daarvan voor Gipsy zün uitg gaan Maar juist daarom in haar voor een artiste onbegrypelyke terughoudendheid had zü geweigerd haar toestemming voor publicatie te geven Jim vond dat men de bescheidenheid ook te ver kon drüven en Gipsy deed dat in dit geval zeer zeker Irene Fancy zou dat anders hebben gedaan Dif zou er in de eerste plaats op uit zün gewc st in die erfenisgeschiedenis eens flink de groote trom te roeren en daardoor zou dan Jim volop in de gelegenheid zün gesteld zün journalistieke talenten te demonstreeren Maar daar stond weer tegenover dat hü dat voor Irene slechts met den noodigen tegenzin zou hebben gedaan Jim Fox liep naar het raam a keek naar buiten Meer dan twintig verdiepingen boven den beganen grond lag het vertrek waar hy zich bevond In een Imponeerende symphonie van licht m kleuren strekte Manhatten zich onder hem uit Xigverblindende lichtreclames schitterden in blauw groen en rood boven de huizenzee Fel witte sdiijnwerpers wierpen hun stralenbundels op de gevels der groote zafcsopanden en werden door duizenden vensters weeriuatst Ergens hoog boven hém nadcten motoren Een reclamevlieger cirkelde boven het stadsdeel en toekende vurige zwa velgele letters op het zwart van den nachtelüken hemel Okay s Kauwgum En daar tusschendoor vonkte het langkort lang kort in witte signalen Dat was ver buiten de stad de vuurtoren van Blackpoint Jim rekte zich uit Hü hield van New York zün geboortestad Ach het was niet alleen in Greenvillage romantisch maar overaL New York had nu eenmaal de barbaarsche zuisbegoochelende en bedwelmende romantiek van de moderne tecluiiek ea zonder dat zou hü niet hebben kunnen leven en werken De telefoon zoemde Met een sprong was Jim bij het toe stel en drukte op den knop van den luidspreker Voor Jim Fox voor Jim Fox voor Jim Fox Inspecteur Bratt van het hoofdbureau van politie wenscht u te qireken klonk de nasale damesstem van de telefooncentrale Jim was onmiddellük een en al aandacht Als Bratt die oude speurhond hemopbelde dan was het altüd de moeitewaard Jim voelde zijn hart snellerkloppen maar hü wist zich te beheerschen é HaUo Bratt riep hü joviaal iade microfoon Wat is er aan dehand WU je me het laatste wewbericht meedeelen fWordl Ti o4 l