Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1941

WOENSDAG 12 MAAmr Itfi Ai verteiitl8n NET iWEISJE b sji voer MUiP Ml 0 r ai Wp la Hai looa geea vcrdacMb Br Mk 0 713 banaav d MiA 5 iautomobielen J O VIJ0T HendMkappcf Wasaeiuuir Kaart oofe aar Uw bawl teas per week te Qaadaomfccailetrinimen kaippca of MIetteefen Tcvtasalle laHchtiagcn aooals aankoop opveediait cm Aaaviaiea teL 8490 el sehriftellik Raapiiontliaa I la Wassenaar 0 774 12 I I ff I 1939 Vm 1940 TE KOOP GEVRAAGD BITJUmO CSONUIR H ROOYAKKERS LEIDSCHE STRAATWEG I OEOSTCffiEST TELEF OCS Chr galat 2 Uadcre aaekt mi oobcpaaidca md Gemeob Kamers el kMMe lieakea la ia Biel cbraih aa m gt ei icvlag Ic Br aaa A L BOONE St Marhstraat 4 Rotterdam onsiQ OTIBM r KOOPMANS GEMENQD MEEL mumtiCi m fAKKEN VAN 900 GMM BLANKE KWALITEIT MEEL PAIIiEniEXEII TR0lliiE110CR BRlEII0EPiUI M UW K m mo t n n vtMcmiGSN ma muvcrwc vam Sare A M ba la9 nsal fakruAaMklng van KEN wkuM KOOPMANS BlAKPOEDCR orr snuurr oninit V ÉAK Mislukt Grokje SPORT NiKuwe ooniGCBD mou vmmmt voob jum n zbl Het b ttrar v n de roeJ en zeilvef teni K Gouda heeft een nieuwe fluMgied nf Ie wliWTy MBwekockt WAIBBPOLO O X G B EN sonoor wdinem Voor de wintercompetitie van den zwemkring Gouda heeft dfterovbod in het Spaardenbad G Z C B met 1 0 ma EUhoeven wonnen en BoAoop net 4 I van De Gouwe PUUTSELIJK NIEUWS Boskoop MD TOOB TqiNBomr 1 rUUHTKUNDK Eeeaombche betecltcnla ym ée vlaat De Ned llu voor Tuinlwuw eo Plantltunde heeft Uaandacavond een vergadering geiMuden Ma bduuidelmg van het aanwezige plantenmateriaal van den proeftuin en van den iwer J Boer Gzn spralc de heer J ZwartendÜk over De economische I etee enii van de plant Ais er geen zon en geen plantengroei wa zou bet menacfaelijH bettaan pnmogelijlE ZAJn want dan waren er geen bladeten en dientengevoige ooJi geen vleeaelieten Aan den vroegeren plantengroei hebben wu de cnaime voorraden steenicool bruinkool alimede ruwe olie te danken Alleen aan iteenkool is de wereld e reductie ia normale tüdeo 1964 milard kg De oogst van koren rijxt liaver gent maïs haver e d is 4000 mülioen baien van 100 kg Hoewel Nederland een klein land U veelt liet in Europa een belangrijke 1 wat betreft de productie van landen tuinBüUwproducten Verder hield de heer Zwartendtik oog een uitvoerige beschouwing over het ondergrondsche en bet tM vengrondache gedeelte van de plant den wortel wortelstok knollen en bollen en noemde hierbij de aardappel waarvan circa 100 000 h a in Nederland verbouwd worden Ten slotte gaf hU een opsommmg van tal van producten uit de plantenwereld nuttig voor mensch en dier waarbü bq tevena weer pp het nut van sommige pbuiten voor vele geneesmiddelen De heeren G J van Noordt en A Vnyck Coi werden by acclamatie gekozen als afgevaardigden in het be tuur van den nieuwen proeftuin Haastrecht RAAD KOMT BUEEN Een vergadering van den raad is bekgd a Vrijdag voormiddags 10 uur Onderwerpen ter b andellng zyn a Vooratel van B en W tot aanschaffing van acboobmeubelen voor de O 1 ichool Voorstel van B en W tot bet toekennen van een tudel ke toelage aan het lager bezoldigd personeel en de ge neentepolitie Voorstel van B en W tot liet verleenen van eervol ontslag mei ingang van 1 Juli a s aan J D Oosterling als klokkenist Voorstel van B en W om ten behoeve van het maken van aftakldngen voor de electriciteitsvoorziening in Boven en Beneden aaslrecht in de kosten 2 S0 per Taf Ulcking bü de dragen PBEDIKBEVRT VOOR DONDERDAG Ned Herv Geref Evangelisatie 7 30 mir nj evangelist G de Pater bid lond voor liet gewas DE BEER 008TERUNO VRAAGT ONTSLAG ALS KLOKKENIST De heer J D Oosterling alliier herft in verband met den te bereiken SS jarigen leeftijd tegen 1 Juli a s ontslU4 ffevraagd ala kMikenist der gemeente Nieawerkerk a d IJssel RKORT AAN WONOfGEN Het tekort aan woningen wordt in deze gemeente steeds nüpender Niet Wn woning in de geheele geme ite Is vrü zoodra het bericht de ronde doet dat wellicht een huis vr komt meelden zich een groot aantal gegadigden en meestal bUjkt dan als de woning vrU komt dat deze reeds lang ▼ ertiuurd is Ouderkerk a d IJssel DOKTERS AVTO DE VlACHTS VAN DEN DUK te Se ktf astgtrcdcH Gistentaeht werd de hulp van dokter L O van Omme ingeroepen in de bwirtschap 3et Zwaantje Pw auto qicedde hü zscfa daarheen Door de mistbanken was bet uitzichi slecht Dit werd de oorzaak dat de dokter ter hoogte van de graansilo van de Gebn Baas ia da Kitimme het iiiiste pad btistcr raakte en aan de buitenzijde van den weg afreed Gelukkig kon het voertuig op deze plaats niet van den dükhellhig te water lorten De auto reeds met een stevig vsiwtie op een daa sUande breeds U Mnmiheg en wel zoo radicaal dat de dokter xtfn wuen W niet meer wist vit te kragen XeniÉe omwonenden werden uit hun bed Itchaald en tenslotte mocat er een vrachUuto worden Rcquireerd om den wagen uit de heg Ie tzeklten CBR SCBOOtVEREENHUNG In de iaarverfadering van de Verees mc lot stichting en inatandhoudifif vao scholen met den B jbri bleek ait het Jaarverslag dat het emjddelé Mntai leerlingen van school 1 ifch in Wende lijn bewoog en bedroeg 213 M van sdMwt n bewoog zich in stijfwoe lijn o was 188 De totale m om len hadden bedragen ƒ 32 934 50 batig kassaido was van ISSIM Ab bestuursleden werden herkozen de hceien N Holdenaans C HoogendQk JMzT en P Hoogerwaard Over iiet bdeggoi vao ouderavonden zal het bestuur Zich nog nader beraden De heer J W de Ve hoofd van school II sloot met dankgebed na het zhigen van pi I3i l Réeuwvk JAARVEBGADEBOia COOP BOEBBNI KEWBAHK Onder vooratterscikap van den becar C S P van Griethuizen hield de Co6p Boerenleenbank Reettwqk en Omstreken haar jaarvergadering De rekenmg over het afgeloopoi aar sloot in ont vangsten ên uitgaven op ƒ 223 733 80 en de balaca op 107 093 26 Er was over 1940 een winst gemaakt van ƒ 524 501 welk bedrag aan de reserve werd toegevoegd Als bestuurslid werd herkoV zen de heer Casp van Leeuwen In de vacature van wtjlen den heer J C HiWen werd als bestnnnlid gekozen de heer W van Wensveen terwgl in de vacature van w len den heer A BreedQk werd gekozen dims zoon de eer O Breedük De heer A Bontenbal werd herkozen als Kd van den Raad va toezicht Voorts was als lid van den raad van toezirfit aftredend de heer C S P van Griethuizen die mededeelde dat hu zi ïh niet herkiesbaar stelde In deze vacature werd gekozen de heer H J V d Laan Pzn Mf de£edeeld werd dat in liet afgeloopen jaar geen leden uitgetreden waren GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden kano Wauw met zwart tei bevr bö den heer J Verschuure Raadhnlsweg ngwielbelaslingmerk in étui te bevr bö 7 Schouten Dzn sGra venbroeks eweg F 28 komen aanloopai hond zwarte bouvier bü dr P J Backx s Gravenbroekscheweg Schoonhoven GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkregen aan iiet bureau van politie hnker glacé heerenhandscfaoen njes padvindersriem handschoen duimstok TRAINING VOETBALCUIB Onder leiding van de eerste elftalspelers J A Osksun en J den Boer iii de Sctoonhovensehe voetbalvereeni ging de indoortraining hervatten WnTE TROTTOIRBANDEN Eenige leden van den hichtbcschermingsdienst zyn bozig de trottoirbanden op de hoeken der straten opnieuw wit te schilderen ter beveiliging van het verkeer in het donker Als dit gebeurd is zal men ook de hej ken langs de wateiicanten wit schilderen Stolwük GEBIEENtntAAD Geen tijdelijke toeslag voor gehuwd gemeentepersonecL Maandag is de raad dezer gemeente bijeen geweest Een voontel van B en W tot vast stelling pensioengTondslag voor den burgemeester als voorzitter van de drinkwaterleiding De Vyf Gemeenten werd aangenomen Eveneens werden aangenomen voorstellen van B en W tot aanvulling der gemeenschappelijke regeling tot onder linge hulpverleening m geval van brand in de provincie Zuid Holland om de bestaande verzekering der gemeentegelden met 3 jaren te verlengen en een verzoek in te dienen om onOieffmg te verzoeken van de voorschrifter in zake de bestryding van wandgedierte Een voorstel van B en W tot het toekennen van een tijdelijke verhooging der jaarwedde der gehuwde ambtenaren met 6 een totale jaarwede van 1900 niet te boven gaande werd verworpen Goedgekeurd werd het voorstel van B en W hen te machtigen tot verkoop van oude materialen OCDERAVOND EERSTE OPENBARE SCHOOL PtetUg bijeenkonnt Dindsdagavond vergaderde in de eerste openbare lagere school de ouder commissie In afwijzing van vorige jaren werd met het oog op de verduistering begonnen met het bezichtigen der tentoongestelde handwerken en het schriftelijk werk der kinderen Alle ouders waren zeer voldaan over de vorderingen der kinderen terwijl de moeders vol lof waren over de handwerken Hierna volgde de vergadering Ter afwisseling brachten de kinderen der zesdeen zevende klasse eenige zangnummers ten gehoore terwijl leerlingen der eerste klasse gymnastiek oefeningen uitvoerden De aftredende bestuursleden de heerei C Verdoold en K van Meyeren werden bü acclamatie herkozen Na de pauze voerden eenige leerlingen een tooneelstukje op betiteld Lydia hetwelk door de lieer Groenendijk was gearrangeerd Met een woord van dank voor de groote opkomst wer deze ouderavond gesloten OtTD UZER VERKOCHT B en W hebben den verkoop van een partij oud ijzcnr liggende achter de eerste openbare lagere school gegund aan den heer W Anker alhier denhoogsten inschrijver voor 2 4S per Wkg I Waddlnxveen VEBGADERINO GEMEENTERAAD De raad komt Donderdag des middags 4 uur in openbare vergaderingbüeen De agenda vermeldt om Verlenging van den ontruimingstermijnvan 3T onbewoonbaar verklaarde woningen besluit dat de wQziging herziening van het tiitbretdinmilan in voorbereiding is vróateUuig van het betalen vaa het recht voor bet beiri en van een benzioiq omp regeling van den duurtetoeslag en de kmdertoelagevoor het lager bezoldigde geiiuwde gemeentepersoneel nader yoontel inzake de bebouwing van de Kanaalstraat en crediet voor een rioleeringsplan Wat vergeten bargen som vergeten Het Dagblad voor Twente sdirijft J e status van beret gebied brengt voor ons land en zijn t ewoners vanavHsprekend en onvermijdeluk tal van moeil kheden met zich mee Het zou dwfas zijn dat te willen ontkennen Maar moeilijkheden zQn er om overwonnen te worden zegt een moedig Nederlandscfa spreekwoord Méér dan één Nederlander in het berette gebied veriangt evenwel onder de huidige omstandigheden niets liever dan als vergeten burger zich achter de schermen terug te trekken om zoo min mogelijk gestoord te leven Hoe benijdenswaardig de veiligheid en verariterdheid van een dergeluke levenswijze aan menigeen ook mogen toeschijnen xü kunnen en mogen niet door een ieder worden nagestreefd Integendeel het zou treurig met Ons land en zijn toekomst gesteld zijn indien alle oprechte Nederlanden zich als oesters in hun gesloten schelpen zouden tenigtrekk i totdat de oorlogsstorm over is Oprechte Nederlanders die zich beamst zün van hun verantwoordelijkheid en hun roepmg voor de gemeenschap moeten in het belang van land en volk voat het voetlicht staan en blijven staan zoo lang dat zonder tirincipieele concessie of gewetensconflict mogel k is De mogeluk held daartoe is breeder dan zij die erop uit schenen te zun om pnocipiecle bezwaren en gewetensconflicten te zoeken en te creëerea soms willen aannemen Gelukkig zijn er nog vele Nederlanders die liever dan vergeten burgen te worden de zwaarte van hun beroejisplicht met aUe daaraan verbonden consequenties moedig aanvaarden en met volle toewuding en trouw naar beste weten en kunnen zich geven aan hun taak Dat zij door persoonl ke eerzucht daartoe gedreven zouden worden mag zeker niet verondersteld worden door hen die bewaren dat daaraan geen eer zou zijn te behalen Hun motieven z n echter van beter en zuiverder gehalte dan de zucht naar een eer die onder de verganlceUjkheden des levens misschien wei een der meest vergankelijke is Het punl jkste dat die vaak onder orastandigb Mien Aaarvan de ergeten burgen weaig dl geea notie heobcn noch kuiummebben werkende en nun plicht offemlirdig vervullende Nederlanden helSas maar al te vaak moeten ervaren is dat zu door vergeten burgers die zichzelf achter de schermen wensehen te houden worden lastig gevallen met beleedigend wantrouwen looze verdachtmakingen en bcschuldigmgen tegenwerking en niet gegronde critiek Om toch vooral maar vergeten te blijven beperken die vergeten burgen zich tot een oncontroleerbare activiteit met de praatgrage tong in de bmnenkamen of tot het schrü ven van al of met onderteekende brieven aan de Nederlanders voor het voetlicht brieven waarin den geadresseerde niet ADOLPHUS zelden venoeht wordt ze na leztag te vernietigen Deze briefkcfarüvers eisehen vah hen tot wie zd xich nditen op soms nogal hoogen toon een moed dien rij zelve niet blijken te bezitten Zy wenadien zichzelf met Ie wagen aan een discussie ia bet apenbaar en vergeten dat deg en die zü vertitmwelijk meenen te moetoi aanvallen en de les te lezen niet zelden ex professo verplicht zijn discussies in het openbaar te voeren en daaraan deel te nemen Het is nooit goed een lichtvaardig oordeel over een ander te uiten maar het wordt eeiv nationaal kwaad wanneer ondi de huidige onstandighecien oprechte Nederlanders elkander licbtvaaniig gaan beoordeekn en veroordeelen Het zou goed ziin indien sommige vergeten burgers achter de schermen dit voortaan niet meer zouden willen vergeten De Nederlandsche rbeieUdientl Het weekblad van De Ncdolandadie Unie wiist er op dat het enttio si iSB e voor den Arbeidsdtenst den voorstanden daarvan niet plotseling na de bezettmg van ons land van elders i komen aanwaaien Velen waren iaunen reeds jaren geleden van de noodzakelijkheid van een verplichten Arbeidsdienstovertuigd Met des te meer nadruk legt De Un ie er echter de nadruk op dat de Arbeidsdienst in ons land een xoivec aationaal karakter zol moeten dragr De Arbeidsdienst zal ii Nederland ncudzjkeUjk anders moeten zijn dao in Duitschlan4 Wanneer wy hier een Arbeidsdienst zouden krijgen die een volledige nabootsing zou ziin van den Duitwrhen can zou daarJoDf alleen a de Arbeidsdienst volledig mislukt ZQn De Arbeidsdienst zal nationaal z$n of hij zal niet zqn Niet opgenomen in een nationale doebteihng doet hü meer kwaad dan goed en verliest daarmede zfln reden van bestaan Wij beUien van mtet af aan onzen steun aan den Arbeidsdienst gp ven Willen wij dien b I ij v e n geven dan moet deae voorwaarde ervuld wordt n dat htj onder alk omstandigheden Nedtrlandsoh rt Het gevaar is niet d mkbeeidig dat hieraan getornd wordt Wij zeggen niet dat dit gebeurd is maar dat dit m o g e 1 ij k zou ziJn En enige artikelen o a die de laatste weken m de N SH pers over dit onderwerp verschenen doen ons niet heriemaal gerust zijn Juist op het punt van dit Nederlandsche karakter kunnen wü niet de minste aantasting verdragen Vg niet en ons volk ook iP Wij en n K ons op een zpgt kleme groep na ons gehèèie volk zqn op dat punt bijzonder gevoelig het is met ónze sdnikl dat wi dat sijn Als beeet laad moeten wij ten opzichte van de nationale waarden bijzonder waakzaam zijn op straffe van anderen aan nationaïen geaard in te boeten Wij meenden deze emsUfe waarschuwing te moeten laten hooren opdat niet door verkeerde methoden en verkeerd aanpakken een zaak etoipedeerd wordt die van zoo eminente beteekenis kan zijn vowr dr nationale opvoedlnc van onze jeugd BOITERUIB AMERIKA D toepaMMc van de hulpwet BOOSEVILX ZET IB BAAST AGHtEk Tien minuten voor den aanvang van de perscopf rentie van vandaag heeft wet onderteekend Vijt minuten later stelde iój na overiejt met ertegeswoonliflen van lecer marme de eerste Mist vast an iMt aartsgsnaMenaal dal naar hit ia ée éamtop volgUidf peraeanfergatie medadatlde aar h t grootste deel voer Bageland voor een iUan deel oor Gndunltoid beatemd is Roosevdt tiginto de Utat bekend te makeo aootaag lü nial in hel bezit van da iiiiUMMjin i Hi duidde echter aan dat er ook oorlaf schepen by zijn De presideiU verklaard dat hel inaanmerking komende bedrag niet ze groot is NaHwkearine ft zfen zijn echter nog niet vastgesteld aangezien het deels varouderd deels overtollig materiaal betr eo mes BatiMri ik daarvoor niet Be voUc oars aBkeïpe kosten kan bere k enen Te zQner t jd zullen coowel de ivsten der goederea ala odi de nog vaat stellen prvzen bekend gemaakt worden Roosevelt legde er den nadruk op dat gwa enkd der raatenakn tevoren verpiakt en naar de haven cebracbt ia Verpakking en versehepiBg kunnen t Uisi BQ de wet rfndeel van kracht M geworden ter iHacd worden genomen Zim activiteit toont echter dat hij geen tyd wrbest 41dus h D N B Morgen zal hij Hj het Hais van Afigevaardigden een aanvullen te begraotbif ten bedrage v T milluud dollar voor de uitvoering van de teenen pachtwet indienen Die esidn t ifiaakte bekend dat hü de i Dlteende week door de radio den door het van kracht a orden der wet iRtsianen toestand zal uiteenxettni FRAWRIJK De voedselpositie MABOKKO LEVEBX A iKMUK GBAAM II T Oe resident generaal vm Fransck BlaroklH Nogues heeft ia een interview net ket Pransehe tijdschrift Echo de Tan ger verklaard dat Marokko reeds vele mflhoenen centenaars tarwe naar Frankrvk gestmtrd heeft Het is een tendentieuse onwaarheid zoo zesde de leaident gen e raal wanneer de Engelsche propaganda over Marokkaansche l ever ant ie aan Duitschland qireekt De Marokkaan ache tarwe en bet Marokkaimseiia vee gaan nittluitend naar bet anbcM Frankrijk en b ven daur zonder diA er een korrel graan of een enkel atak vee naar Duitachiand wordt deergezonden Generaal Nafuea verklaafde du hü als ddaat de aoodiakell heden van den oorloif begrijpt niet omtoi 9lÜ aditer 4a de Kmelafhe hlnklrade taftn hM otdwaeita Franks Bü mb ero dtl de Fnularhrn acKa aeo w fiagc am voer Mvokk kealMade landtaeö gcreedadMppea lab sfcwiers slanfcaiB beaiac te afHBcn ladit b d BMAte de raakient feaetaal on dat FrMKhe aBn beschermen Inzake de huidige betiek kingen tiirhin andv SiMMnwche beachcfaüng staande fekiad in Noord Afrika en Ttaimcb ItaniUn mklaar de Na Ma 4at aO vognnurdai aanawaic zliii v een Msrve samen werkiog Ia Babal ia daafeer voor eea venleifcinf wn kat wedtwjdaeh gov derenve cer bui t wue n a e u gnastig De vreegtse AmttikanMbe ambi aadeiir te Parijs a mtt hedK lidt oorstAnder veriüaaid vas bet levcMi an bela n gr IjT ie goederen aan Frankrijk door de Verceaigde Staten Wi nneeade het besHsta onziD wmnc Bnffland Amerikaansdw Iev rantSs zon verMeden Bet AnctflcaaiMchs Roo Kmis moet de versen ng vaa aeneesmiddelen meBc en andere b langrijke artOcelen naar het onboetM Fïankiijk op groote schaal voortzette De Ve re e ii igde Staten aldus Bullitl moeten verder büdragcn tot de dekking van de FraoKbe behoefte au tarwe Bi den aankoop daarvan kia eetmtik gemaakt worden van het geblokkeerde Pransche tegoed Bullitt ffklaarde voorts op het standpunt M staan dat leverantie aan liet bezetta Prankrlfk niet gewmacht sön Oo de vraag of de regeeriag vaa Viclv onder controle van Berlin iaat ant i oordde BuIIitt JttfgT AFRIKA WEXGANS TE AUÏIEBS ADVERTEERT Z IN DIT BLAD 2 Generaal Wergand is vit Vich i Algi s aang ranen B j verklaardb dat hQ te Vichy voBcomen soUdantcn der P ran ee h e regeering met het streves van Nootd AAika geconstateefd heeft Die Praaadie regeering en maarschalk Fèlain x n vastbesloten bet Fransdw kidoniale rvk bet koste wat het wf teffen aüe aaavaBen te verdedigeD Oe eenbcM tussriieit het moederlaaü ee Noord Alkika zal daardoor wordea gcderstreept dat enkele vooraanstaaa de Moiiainmeda Meiie penoonlijkheden in den Ptaaeeiwn nationals raad worden benoemd BBerraede wil fVankrijk bewijzen dat de geest vsb ioyaUteit tussehen het moedeiiand ai h ira erian ongekraken ia Tev em is het de briocning veer ém trsvw dir kolomen aan Frankrijk D H e trouw is nooit in t fel getatakken BttUcd en etr