Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1941

Eiuiai £ BLAD WOLi oUAU 12 MAART iJNï B8ITENUND DUrrSCHfcAND LKGEgBEBICHT VAM BEDEN l Aanvallen op Londen V KrmuMHiam en Soudiampton BNOCLSCHK SGHEEF8VKELIEZKN njDBNB DEN OOBLOG Bet opperbevel vm de weermacht Biadct bekend Vu handclsoorlog tegen Engeland h el ft aediireiule de vier wintermaao len ven November IMO tot en met Vebniari 1841 aandisüyke resultaten dOBdeverd De vijand verloor m dien m 2 037 000 tirt koopvaaidüscheepi ruimte Daarvan werden 1 524 000 brt door de marine en 513 000 brt door het luchtwapen tot zinken gebracht Bovendien beschadigde het luchtwapen m Tijandcljjifce koopvaardtiichepen daor bomtreffen ernstig In deze cüfers i n niet berekend de verliezen van den Tüand als gevolg van münen Formaties gevechtsvliegtuigen deden vannacht doeltreffende aanvallen met bommen op voer de oorlogvoering belangrijke indwstrieele installaties te Birmingham alsmede op de haveninrichtingen van Londen en Southampton Een verkenn ngsvliegtuig bombardeerde voor de kust van NoordSchotland een in konvooi varend groot koopvaardijschip dat een voltreffer kreeg en bleef liggen öeslaagde aanvallen waren overdag geridit op vlieg velden In Zuld Engeland en op de haveninrichtingen van Portsmouth Verdragend geschut van het leger beschoot vijandelijke oorlogsvaartuigen in het K anaa l In het gebied van de Middellandsche Zee plaatsten formaties van het DuitBche luchtwapen bonjtreffers van zwaar kaliber op militaire inrichtingen op het eiland Malta Andere geslaagde aanvallen waren gericht op Britsche colonpes voertuigen in Noord Afrika De vüand liet vannechj op eenige plaatsen In Noord Oultschland brisanten brandbommen vallen Behalve gering materieele schade werden eenige burgers gedood of gewond In den tijd van 6 tot U Miaart verloor de vijand elf vliegtuigen waarvan vier in luchtgeveehten twee door luchtdoelsrtillerie en een door marine artillerie werden neergeschoten Vier vliegtuigen werden naar met stelligheid kon worden waargenomen op den beganen grond vernield De vernietiging van andere op den beganen grOnd aangevallen vliegtiiigen kan met zekerheid worden aangenomen GSedurende densseUdeii tijd bedragen de eigen verliezen negen machines Twee jaar protectoraat EEN ONDERHOUD MET VON NEÜEATH De Berliner Börsenzeitung behelst een onderhoud met den ruksprotector von Neurath ter gelegenheidvan het tweejarig bestaan van het protectoritat Bohemen Moravie De stichting van het protectoraat op 15 Maart 1939 en daarmede het betrekken van het Boheemsch Moravische gebied bü het Duitsche ü ksgebied zijn door de gebeurtenissen onweerle aar gerechtvaardigd De Tsjechische buitenlandsche polltiet was steeds onvoorwaardeiyk partijdig ja trad zelfs op als ophitser der Vijanden van Duitschland Hij von Neurath heeft als rykiftninister van Buitenlandsche Zaken nog in 1937 toen de Tsjechische positie reed hevig aan he wankelen was den toenmaligen president der republiek Tsjecho Slowaküe laten weten dat h j zyn politieke houding grondig m est wijzigen wanneer het welzün van zijn voüc hem aan het hart ging Benesj zoo ven igde de rijksprotector heeft ds hnachtsverhoudingen en het onvermüdeiyke van de ontwikkeling steeds weer miskend Hij heeft geweigerd zijn antiDuitschen koers te laten varen en het Tsjechische volk mag er het lot dank baar voor zyn dat op het laatste oogen blik het verstand overheerschte en het grootmoedige beSluit van den Führer het land voor een verschrikkeiyk noodlot bewaarde Een blik op Polen en Frankryk toont den Tsjechen thans aan wat hun te wachten stond Aldus bleven land en volk echter voor de verschrikking van den oorlog behoed De Tsjechen hebben thans van de gevolgen van den Europeeschen oorlog minder te lyden dan de meeste landen van Europa Losgemaakt van eiken militairen dienstplicht kunnen tij hun krachten wüden aan het bedryfsleven en genieten zü een te voren ongekende conjunctuur Door de opneming in het rotDuit che economische gebied en de taak van de oorlogsproductie is de Tsjechische werkloosheid die tevoren vry hoog was volkomen ver dwenen AZIË De vredesconferentie te Tokio GEEN ANTI JAPANSCHE VEltDRAGEN In de thans gepubliceerde briefwisseling tusschen Matsoeoka eit de vertegenwoordigers van Thailand en Fransch IndoChina ter gelegenheid van de Japansche vredesbemiddeling preekt de minister van Buitepland che Zaken Matsoeoko o m de verwachting uit dat Thailand evenals IVansch IndoChina geen verdragen Of andere overeenkomsten met derde etaten zullen sluiten die politiek ccolUMnisch of militair direct of indirect tegen Japan zUn gericht Naar Domei vaststelt zün ambassadeur Henry en Varavam in hun antwoordschrljven deze opvatting bij ge yaUen Volgens de Toki o Asa hi Sj lm boen heeft Henry tevens de irerwachting uitgesproken dat de Ja che regeering het op 31 Augustus met Fransch Indo China ge accoord betreffende het rcspeo der souvereiniteit en dei miUovereenkMnsten zal nakomen DE REIS VAN MA TSOEOK A Geen eheime mioie OP M APRU TE TOKIO TERUG Matsoeoka z l op zün reU naaf Europa geschenken meenemen voor de leiders van Duitschland en lUlië o m voor HiUer Goring von Ribbentrop Mussolini en Clano Onder de geschenken bevinden zich voorwerpen vanJapansch lakwerk bloemvazen oude Japansche schilderijen e d aldusDomei In een inijfhriew heeft Matsoeoka ontkend dat hij nagr BerlUn en Home gaat met een geheime missie Hü iMde Natuurlijk heb ik een missie als Japansch minister van Buitenlandsche Zaken Hij wees er voorts op dat hij nooit een ontmoeting heeft gehad i et Hitler Goring of von RibbentropVen al steeds den wensch gevoeld had met hen van gedachten te wisselen Wanneer Ik in Europa kom ben ik voornemens om niet alleen de samenwerking van de spil nauwer aan te halen maar ook een uiteenzetting te geven van mijn theorie over den werldvrede op grondslag van den Hakko Itsjioe die de stichting van het Japansche keizerryk heeft geinsnireerd Kort voor z jn vertrek haar Europa heeft Matsoeojca vertegenwoordigers van de Dnitschè en de Italiaansche pers ontvangen De uitnoodiging welke von Ribbentrop en Ciano bü het sluiten van het drielandenpact tot mij gericht hebben aldus de minister heb ik ervan laten afhatigen dat de toestand in het Verre Oosten mii een langdurige afwezigheid uit Japan mogelijk maakt Dit tijdstip is thans gekomen nu ook de vredesconferentie van Tokio geslaagd is Ik ben voornemens zoo spoedig mogelijk weer naar Jajjan terug te keeren en hoop egen den 20en April in Tokio aan te komen Od deze reis naar Eurooa heb ik de zeldzame gelegenheid den Führer Goring Ribbentrop en andere vooraanstande mannen van Duitschlapd te leeren kennen en mijn kennisriWking met Mussolini uit het Jaar 1932 en mijn vrlendschiip met Ciano te vernieuwen Juist aan deze persoonlijke kennismaking Wht ik de grootste waarde De komende besprekingen zie ik met de grootste belangstelling tege ieBet Tenslotte wees Matsoeoka erop dat hij bU züft reis door Moskou een hoffelijkheidsbezoek zal brengen aan de Russische regeering Wellicht zal hij op den terugweg opnieuw een bezoek aan Moskou brengen Japansebe persstem Wanneer Engeland en Amerika tot dusverre nog geloofden de betrekkinïon tusschen Japan en de spil ondanks dr iemogendhedenpact sceptisch te lumnen beoordeelen zullen zü met de reis van Matsoeoka hun illusies moeten opgeven zoo schrijft de Yjomioei Sjlmboen Het Japansche volk venvaoht van deze reis niet slechts het gebruikelijke resultaat van diplonjatiek contact maar de nauwste overeenstemming en de verst strekkende verdleoing van de betrekkingen der drie lartden ITALIË LEGERBEklCHT VAN HEDEN Aanvallen In Griekenland afgeslagen Het hoofdkwartier publiceert legerberi ht no 278 Het luidt als volgt Aan het Grieksche front zljn vijandelijke aanvallen in den sector van Vojussa Afgeslagen De vijand heeft zware verliezen geleden De Italianen hebben krijgsgevangenen gemaakt en hun zün wapens in handen gevallen Gisteren en vannacht hebben onze luchteskaders herhaaldelijk ravitalleeringsbases installaties en militaire inrichtingen batterijen en vUandelüke troepen aangevallen in ononderbroken acties Tijdens luchtgevechten zijn twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Twee Italiaansche vliegtuigen zijn niet teruggekeerd In den nacht van 11 op 12 Maart hebben vliegtuigen van het Duitsche vliegercorps militaire doelen op Malta gebombardeerd In Noord Afrika heeft het Duitsche vliegercorps een Britsch kantonnement en Britsche gemotoriseerde itrijdmiddelen bestookt In den nacht van 10 op 11 Maart heeft de vijand een luchtaanval gedaan op Tripolis Ier viel geen enkel slachtoffer lichte Ischade In de Aegeïsch Zee hebben vijandelijke toestellertf onze luchtbases op het eiland Rhod aangevallen Een persoon werd gewolid eenige schade ontstond In Oost Afrika hebben onze detachementen een positie var den vijand in den sector van Keren aangevallen en bezet eft het garnizoen op de vlucht gedreven In den sector van Somaliland heeft onze luchtmacht brandbommen geworpen naar vijandelijke troepen waardoor hevige branden ontstonden Britsche toestellen hebben plaatsjes in Erythrea gebombardeerd zonder noemenswaardige schade aan te richten BALKAN De i vechten om Tepeleni MAN TEGEN MAN De Vreme meldt dat de actie op het Albancesche oorlogsterrein Dins dag veel levendigeii geworden Is dan de laatste dagen Het geval was De gevechten om Tgfelem hebben een steeds grootéren omvang aangenom i waarbij een strijd van man tegoi man ontsta is Ook aan het Noordelijke front zyn de gevechten verscherpt Behalve de artillerie ziJn ook afdeelingen infanterie in den strijd geworpen Den geheel dag heeft men het gedonder gehoord van kanonnöi en geschut In dea seotor Pogradetej wiiar het de laatste dagen volkomen rustig geweest Is z jn Dinsdag eveneens levendige gevechtm ontstaan De actie van de luditmacht heeft den geheelen dag geduurd De Italiaansche infanterie heeft Dinsdag verscheidene tegenaanvallen op het centr Ja nt jedaan BIRNENLAMO Rede van d i RyksconunisMiris Hedenavond te 20 4S uur zal de zender Hilversum I de rede welke de Rijksconimissaris Rijksminister SeyuInquart hedenmiddag in het ConcertgeiMuw te Amsterdam zal houden uitzenden Engels e luclttaanvallen EEN DOODE 14 GEWONDEN In den nacht van Dinsdag op Woensdag ziJn eenige Engelsche vliegtuigen boven Nederlandsch grondgebied waargenomen Er is een aantal bommen geworpen In een plaats zijn twee gebouwen zwaar beschadigd In het midden des lands werden door Iwmscherven een man gedood en dertien personen gewond terwijl ook schade aan huizen werd toegebracht In een andere plaats is een jongen die niet tijdig dekking had gezocht door scherven van granaten van het afweergeschut licht gewond Extra hulp vopr gesteunden KLEEDING DEKKING EN SCHOEISEL De waarnemend secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken heeft aan de gemeentebesturen een circulaire gezonden waarin o m gezegd wordt Evenals vdor het afgeloopen dienstjaar zal ook voor 1941 extra hulp jn dèn vorm van kleeding dekking én schoeisel kimnen worden verstrekt aan ondersteun fe en tewerkgestelde werkloozèn en aan de z g onder groep U vallende kleine grondgebruikers en tuinlyouwers De rijksbijdragen zullen hiervoor als volgt worden berekend Voor de ondersteunde en tewerkgestelde arbeiders Hiervoor mag over het dienstjaar 1941 der gemeente ten hoogste worden besteed een bedrag gelijk aan het geéiiddéld aantal erkloo e arbeiders dat over de eerste 10 maanden van 1940 als werkzoekende bü de plaatselijke organen der arbeidsbemiddeling stond inge chreven vermeerderd met het gemiddeld aantal tewerkgestjflden over dezelfde maanden verttïenigvuldigd met ƒ 6 50 Van dit bedrag komt f 2 ten laste van de gemeente en f 4 50 voor rekening van het departement van Sociale Zaken Voor de b boeren en b tuujbouwers Voor dezen mag over 19 ii jper gemeente ten hoogste woijlen HM ed een bfidrag gelijk aan de geijsudaelde aan fjillen b boeren en b tuinders over de eerste maanden van 1 40 vermenigvuldigd met ƒ 3 25 Van dit bedrag koniit f 2 25 ten laste van het departement van Sociale Zaken zoodat vanwege de gemeente ƒ 1 per b boer en b tuinbouwer moet worden bijgedragen Ram errinoeilijkheden DE A N W B ONDERI EMT STAPPEN J Dezer dagen werden de vele tien duizenden kampeerders in ons land vercrtrust door berichten over een kampeerverbod welke in enkele dagbladen zijn gepubliceerd Inderdaad is de verordening 188 ui gaansverbod tusschen 24 en 4 uur welke reeds van 22 Ootot er 1940 dateert in den laatsten tijd door sominoge instanties aldus uitgelegd dat het verblijf in een tent tusschen 24 en 4 uur verboden zou zijn waardoor het kampeeren in den komenden zomer zeer bemoeilijkt zou worden De A N W B heeft onmiddellijk stappen ondernomen i ij de betrokken autoriteiten en verzocht om een uitspraak dat het verblijf in een tent gelijk gesteld wordt met verblijf binnenshuis of althans een in de gegeven omstandigheden zoo gunstig mogelijke regeling voor de kampeerders De zaak is op het oogenblik in studie bij de bezettingsautoriteiten en de A N W B is hoopvol gestemd dat het kampeeren in den zomer zij het wellicht met eenige beperkingen mogelijk zal zijn SLDIKHANDELCOMPLOT ONTMASKERD De vorige weck is op de pluimveehouderij van Van E te ïkierveen een party vleesch en spek groot 5002 pond afkomstig van frauduleuze slachtingen in beslag genomen door ambten en van den Crisisopsporingsdienst in samenwerking met de gemeentepolitie te Ede Thans is in deze zaak meer licht gekomen De pluimveehouder Van E die bü de in beslagseming afwezig was is reeds opgespoord te Amsterdam waar htf door de recherche is gearresteerd Het bleek bij zijn verhoor dat Van E slechts een tusschenpersoon was Versofaillende draden van het amokkelaaiscomplot liepen eveneens naar de hoofdstwl waar zich de hoofddader bleek te bevindoi die groote voorraden opkocht Deze man S genaamd wend eveneens gearresteerd en naar Ede overgebracht Dat er met d en sluikhandel groote kapitalen gemoeid waren blijkt o a uit het feit dat de Vrijdag te Ederveen in beslag gneomen partij een handelswaarde vertegenwoordigd van lO OOO Het onderzoek duurt Intusschen hvoort AANBESTEDING Het hoofd van den dienst der Zuiderzeewerken heeft aanbesteed het bouwen van een vafc gewapend betooecherm lang den buitenberm vaa den Marskedijk aan de Noordzijde an Wieringen met bijkomende werkeN behooreude tot de zee en oeverwencei in de provincie NoordHolland Laagste inschrijver was de N V P Daalders Aannement edrijf te Alkmaar voor ƒ 14 442 JONGEN OVERREDEN BN GEDOOD Gistemiddag is de 8 jarige J W Maan gewoond hebbende in den Berkendaal teRotterdam bü een bouwwerk aan d en Dordtschenstraatweg aldaar door een vrachtauto overteden waarvan de 39 arige C H A vdt Pemis chauffeur was De Jongen kieeg een der achterwielen over zich heen en werd met ernstige inwendige kneuzingen naar het Zuiderziekien huis overgebracht waar hq in den afgeloopen nacht is overleden DE SNOEKBAARS Op Zaterdag 29 Maart wordt In het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht de gewone algemeene vergadering gehouden der hoofdafdeeling zoet watervjisscherü der Nederlandsche Heidemaatichappü De uitgebreide agenda bevat o m de behandeling van de vraag Verdient het aanbeveling de maat op snoekbaars te verhoogen van 40 op 45 c M Dit onderwerp wordt ingeleid door dr B Havinga hoofd van de afdeeling kust rivier en binnenvisscherü van het RUksinstituut voor biologisch visscherüonderzoek D TUDELUKE TOELAGE VOOR LAGER BEZOLDIGD PERSONEEL Blijkens een circulaire van den Secretarisleneraal van Binnianiland sche Zaken aan zün anjbtgenooten zal de tijdelyke toelage voor het lager bezoldigd gehuwd rijkspersoneel ook van toepassing zün op ongehuwde in gezinsverband levende eenige kost winners en op wachtgelders terwijl laatstgenoemde categorie eveneens in aanmerking komt voor de verhoogde kindertoelage RECHTSZAKER ROTTERDAMSCHE RECHTBANK STOFFENDIEVEN BERECHT Voor de RoUerdamsche rechtbank hebben gisteren een aantal dieven en helers terecht gestaan die betrokken waren bü den diefstal vaii een aantal rollen stiSf bü den kleermaker Bomstein te Rotterdam fn den nacht van 6 op 7 November iX Een week na de inbraak waren dertien personen dieven en helers gearresteerd De inbraak bleek gepleegd te zyn door vier mannen den 30 jarigen betonwerker A H R den 23 jarigen radiotelegrafist P van O den 2 jarigcn monteur J G B en den 22 jarigen koopman T van Z De andere gearresteeiden hadden zich aan heling schuldig gemaakt De drie eerstgenoiêmde inbrekers bleken bovendien betrokken te zün by een groot aantal rijwieldiefstallen De mannen bekenden de ten laste gelegde inbraak en bovendien een inbraak bü den kleermaker J de Haan tefibtterdam in den nacht van 31 Oct cr j l waar ze eveneens een aantal drollen couponstof hadden weggenomen Dé mannen verklaarden by Bortistein zeventig rollen stof te hebben gestolen maar de benadeelde zelde 180 rollen ter waarde van circa f 6000 te vermissen De officier mr Loke achtte het ten laste gelegde bewezen Spr eischte tegen leder der drie verdachten een gevangenisstraf van twee Jaar én zes maanden Tegen den 22 jarigen T van Z die tijdens de inbraak op den uitkyk had gestaan eischte het O M een jaar gevangenisstraf Vervolgens hebben nog negen helers terecht gestaan Tegen hen eischte het O M straffen varieerende va i 18 tot twee maanden gevangenisstraf Uitspraken 25 Maart a s AMSTERDAMSen GERECHTSHOF CLANDESTIEN VARKENSVLEESCH VERKOCHT Op 24 October deden een paar Amsterdamsche rechercheurs een inval by een chemisch reiniger en verver Zy waren tot de ontdekking gekomen dat deze reiniger en verver varkensvleesch verkocht hetgeen niet direct tot de taak van reinigers en ververs iiehoort De rechercheurs stelden dus een onderzoek in en zü vonden in een loods inderdaad het aantrekkelijke stoffelyke overschot van twee vette varkens Die varkens waren geko cht door den reiniger en een jamfabrikant die ook al in zün bedrijf geen varkens noodig h d De mannen hadden de varkens uitgezocht bü een landbouwer in het voormalige Sloten zoo vertelden zü en zü wilden met het vleesch zaken gaan doen omdat hun dat als winstgevend was aanbevolen Erg winstgevend was het overigens niet want de rechercheurs namen de resten mee en het kantongerecht veroordeelde den landbouwer zoodat practisch niemand plezier van het handeltje had Gisteren moest de landbouwer voor de vyfde kamer der Amsterdamsche rechtbank verschünen omdat hy in hooger beroep gekomen was wül hij meende niets strafbaars gedaan te hebben Hü had nu een zaakwaarnemer gestuurd om zün belangen te behartigen De reiniger en de jamfabrikant kwamen getuigen De reiniger gaf toe het vleesch te hebben gekocht voor zestig cent per pond van den landbouwer Hü had wat geld van zijn baas ond r zich ea daarmede wilde hy een voordeelig handeltje beginnen Op 22 October was hü daarom naar den landbouwer gegaan en had twee vette varicens uitgezocht Hü zou ze den volgenden dag per auto komen halen Maar den volgenden dag was er varkenscontróle ei l dat was niet de geschikte dag voor het vervoer Dus kwam hü een dag later Hü v md in de boerderü de varicene ge slacht en wd op een ladder Wie ze geslacht bad wist hü niet maar hij h d ze slecht me eegomen De Jamnbrikant was onschuldig aan alles Hi was aUeen met den reiniger meegegaan en hü had ook helpen uitzoeken Hij had de varkens dus bü hun leven gdcend Na hun dood had hü ze helpien baren in de loods van den reiniger waar de rechercheurs waren gdiomen om de lyken in beslag te nemen De officier van Justitie mr 3 W Bosch achtte wettig en overtuigend bewezen dat de landbouwer ongestempeld varkensvleesch had verkocht en hü vroeg daarom bevestiging vaij het vonnis in het kantongnecht De zaakwaarnemer vond het bewijs echter heelemaal niet geleverd Hü meende dat de landbouwer levende varkens had verkocht hetgeen niet verboden is Een varken zoo redeneerde de zaakwaarnemer wordt eerst vleesch wanneer het dood is De landbouwer verkocht niet de doode vatlcens en dus ook niet het vleesch De reiniger en de Jamfabrikant waren reeds eigenaars geworden van de varkens toen ze niet geslacht waren En ten stelligste ontkende de landbouwer dat hü de varkens had geslacht Daarom vroeg de zaakwaarnemer vrijspraak De rechtbank zal op 25 Maart tilt spraak doen JONGENS TOT DIEFSTAL AANGEZET Voor het Gerechtshof te Amsterdam gepresideerd door mr Joh M Jolles stond teren terecht eea 30 jarige Haarlemmer die in beroep was gekomen tegen een vonnis van de Haarlemsche rechtbank waarbü hy wegen heling trot e n j r gevangenisstraf was veroordeeld De man zou oorzaak zyn van een groot aantal fietsendiefstallen Hy zou twee 14 jarige jongms tot het stelen van fietsen hebben aangemoedigd en helaas niet zonder resultaat De jeudige knapen waren door hun verleider zoo zeer be invloed dat zü hem in betrekkelyk korten tyd veertien rüwielen brachten De jongens hadden reeds eerder terecht moeten staan en zü waren destüds tot voorwaardelyke straffen veroordeeld Thans moesten zy getuigen en zy bekenden ronduit dat zy fietsen gestolen hadden omdat de Haarlemmer er geld voor bood Hy gaf niet veel Voor elke fiets die zü hem brachten betaalde hy ƒ 4 50 maar voor de jongens vras dat blükbaar een heel kapitaal Bovendien betaalde hy soms vooruit zoodat de knapen aü vertegenwoordigers in vasten dienst leken te werken 14 Kunnen jullie me fietsen bezorgen zoo had de man gevraagd En de jongens hadden inderdaad getoond dat te kunnen Zy bezorgden hem veertien fietsen die hun we s weer vonden in den handel Voor het Hof ontkende de man ten stelligste hü beweerde onschuldig te zyn en nooit geweten te hebben dat de fietsen van diefstal afkomstig waren Hoe de jongens dan aan al die fietsen kwamen daarover had hü blükbaar nooit nagedacht en evenmin kon hy verklaren waarom hü zoo weinig betaalde als het eerlüke handel was Hy wist alleen dat hü volkomen te goeder trouw waS geweest De procureur generaal mr v DuUemen achtte ondanks alle verklaringen van onschuld bewezen dat deze man de oorzaak is van al deze diefstallen Hy vond een flinke straf op haar plaats en vroeg daarom bevestiging van het vohnis te Jlaarlem en veroordeeling tot een gevangenisstraf voor den tyd van een jaar Ete verdediger geloofde wel in de goede trouw van den verdachte en vroeg daarom vrijspraak Op 25 Maart zal hrt Hof uitspraak doen HAAGSCHE RECHTBANK DIEFSTAL VAN KOFFIE EN THEE De mazen van het distributienet mogen nauw zyn maar zü laten toch wel hier en daar wat doorglippen dat dan in den sluikhandel verdwünt en vroeg of laat clandestien zyn weg naar den verbruiker vindt Daarom zyn koffie en thee ook voor den inbreker objecten geworden waaraan nofc wel wat te verdienen valt Zoo hadden twee 24 jarige lieden n l een Amsterdamsche schoenmaker en een Haagsche monteur er blükbaar over gedacht toen zü den weg van den eerlyken arbeid verdwaald warai geraakt naar de duistere paden der ongerechtigheid JEind December en be in Januari hadden zy tezamen in Den Haag e serie nachtelyke strooptoch ten verricht waarby pakhuizen en winkels waren beroofd van artikelen zooals koffie en thee maar ook van suiker zeep en lucifers terwyl in een dezer gelegenheden tevens vierduizend distributiebonnen werden buitgemaakt Na twee inbraken by dr coöperatie De Volharding respeciieveiyk in den nacht van 29 op 30 December aan de Vaillantlaan en in den nacht van 3 op 4 Januari aan de Zusterstjraat volgde in den nacht van 7 op 8 Januari een kraakje by de Spar aan de Ncwtonstraat en van 10 op 11 Januari in het afleveringdepót der erven wed van Nelle aan de Huygensstraat Daarna is het tweetal in handen van de politie gevallen en van half Januari af bevindt het zich in het Huis van Bewaring Gisteren hadden beide jongemannen zich voor de rechtbank te verantwoorden Zy bekenden doch verschilden alleen met den officier van Justitie van meening ten aanzien van de in de Newtonstraat gestolen goederen want dat waren volgens hen geen suiker en lucifers maar thee en zeep DJ officier gaf htm daarop juridisch gesproken déze thee en zeep cadeau en schte onder voorbehoud van latere vervolging dezer verdachten wegens diverse andere diefstallen waaromtrent het onderzoek nog niet is afgeloopen tegen elk hunner twee Jaar gevangenisstraf Spreker voegde daaraan een wodrd van lof aan de pollüe toe die deze diefstallen tot klaarheid had weten te brengen voordat de gestolen goederen geheel verdwenen waren zoodat de rechtmatige eigenaren althanu een groot deel ervan nog kunnen teru komA De verdedigers d verdachten deden beroepen van clementie op de rechtbank en zeiden dat hun beide cliënten tot voor kort goede werkkrachten waren die echter door omstandigheden tot werkloosheid waren ketaea te w fc ee n m tanslotit uitweg neer heddM g ew e l eu O nddbenk nl Mm spnuk Amb DOITSCa LAUOGntlCBT GTMNASTOMLBKBAAB STAAT Voor het Duitaphe laodfereeht gieteran toweht en leenuir v y gymnaatim te Sohiedim wiea C Giste wu degd beleediglng van 1 c Ouitache autoriteiten en laster gZ het werpen van bommen op N £ land door Duitsche vUeftuigen Bü beklaagde wai een vroMaischolier op baoek gekomen die 12 politiek begon te pratoi Beklaü wilde daanq niet ingaan waaropT exleerling zeide Doe maar Z dat speldje af beklaagde droeg roodwit bUuw insigne Een wdjj dentwist volgde en daarbü zou klaagde de te laste gelegde wooHb hebben gebezigd Ter zitting ontkende hü beleeA gingen te hiM en geuit doch hl mé toe dat hü over het werpen van b men door Duitiche vliegtuigen htm gesproken Nadat de aanklager ziJn bewetiM onder eede had bevestigd vonJ 3 Staatsamwalt dr Seller een gevang nisstraf van acht maanden M en van Rechter Joppich veroordeelde d leeraar tot 8 maanden gevangenisstrrf roet aftrek van vüf maanden voor art arrest De rechter merkte hierbij oi dat het een dwaze en domme be wering is dat na de capitulatie Dull sche vliegtuigen nog bommen op fit derland zouden gooien Dat onzinnig en lasterlüke verhaal moet nu eindi lük eens uitgeroeid worden Bij de bepaling van de strafmttf heeft de heer Joppich er nog rekeniM mede gehouden dat beklaagde tijdcH de woordenwisseling opgewonden wu tr kot ftnrden heVb n ytrland oo s het ieautD 1 Duit tweg mg V KM0e het iMftt het de fWeeen jWtfcn liwfc tet zaak V Beleedigend gedijt Vervolgens stond terecht een II jarige metaalarbeider C H uit Bok gen op Zoom die aan een mede arbei der een in hooge mate beleedigtul gedicht over den Rükscommissaik heeft voorgelezen hetgeen hü toegi Overeenkomstig den eisch van da Staatsanwalt heeft rechter Joppidi den jongeling veroordeeW tot 4 maanden gevangenisstraf met aftrek vu büna 3 maanden voorarrest daarbü rekening houdende met de jeugd vaa beklaagde en de hoof uitsprekend dat dit voor hem een goede les vote de toekomst zou zün en dat ook aii toren hieruit leering zullen trekken SPORT SCHAATSEN HET OPTREDEN VAN DE BAIEU EEN GROOT SDCCES Een uitverkochte pollohal heeft gisteravond genoten van het werkeltt uitermate fraaie rUden van Maxie el Ernst Baier Behalve hun olympisch lil mor given zij nog een nunba een tango een p Mexicaansche dans en eeb wals En ft gOe r ymng 1 geg m betee If die de H n de n aa m bv Weder 1 flo thont in ƒ JWZÖ be W meen Wm eon mr nie at be Or Si ym dof roorol mg w duur erdnp toi ttoee jWrüand Vt léch fl deze nummers gleden zü sierlijlc en in een snel tempo over de baan Op dezen avond vond ook een ► hockeywedstrijd tusschen twee ver tegenwoordigende ploegen de blauwt en de roode zes van den Nederlandschen yshockey bond plaats De uitsla luidde 5 4 voor de roode ploeg HOCKEY DE HOCKEYDAG VAN DEN NEDO LANDSCHEN DAMES HOCKEY BOND OP 3 MAABT Ondanks de stagnatie üi de afwe king van het programma heeft het b stuur van den Nederlandschen dama hockeybond toch besloten den hockeydag te houden Op 30 Maart zal d Ahockeydag plaats vinden op de terreinen an de B D H C en H B S te Bloemendaal Voor dit toumooi is ditmaal de inschryving geheel vrij zoodat ook elftallen uit de lagere klassen van de pa ü kunnen zyn De lagere klassen Jcunnen eveneeni hun krachten meten op een B hockeydag waarvan de voorronden op 3J Maart te Amsterdam en in den Haa gespeeld worden Over de plaats v b den eindstryd welke op Jr April vastgesteld is zal nog nader beslist worden KERK EN SCHOOL RADIOREDE OVER HET PROTESTANTISBIE De N S B persdienst meldtl Vrijdag a s te 18 45 zal de heer J H L de Bruin voor de radio spreke over het onderwerp Het Protestaatisme op den tweesprong Faillittementen Uitgesprokens 7 Maart Nalatenschap van H t Claus laatst gewoond hebbende Rotterdam Heemraadsingfel 317 R mr G L van Es cur mr H B via Rieeen Rotteidam Doe het nul Wie nog geen Obonni op de Goudsche Courant mocht zPin die geve xich oa heden op aan het Bureaui MASKT 31 GOUDA TUF 2749 of bij de agenten eider Ieder die ra de hoogte wU lU v B leest d Goadtehe Courant I