Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1941

OUDSCHE ill CqUI ANT crdaR 13 M wt 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bur Markt tL TM tMi Directeur f TIBnBB No wsn S H IffllMf WlcB f ter De Jaaf beurê geopend lede van scommlssaris Seyss lnquart Dl Wi ni vooT ns is is iegen ons land c i voDc De Joden worden door on niet beaehouiMl ai béttonddeel t an het Nederlondeehe voW Jtet on of tegen onf dat ia het parool en de be Iis ing tooorvoor iedereen itaot Wij willen in het geheel niet voor olie tvden ote bezettende mogendlieid in dit lotui bl vew Wv willen dot de Nederlander zelf uit mnerlófce overtuiging en met hun ge euwenlongen droom it heele reezen aantreden voor het groate Charmante Friesche meisjes bieden in de Friesche afdeeling natuurlük schaatsen aan fPotvgoon HITLER SPREEKT TE LINZ Y r Herdenking van den Anschluss De Wereld zal inzien dat men alles eerder Jcan uigen dan de weérmacht van het Derde Rijk E BAIER8 ES hal heeft t werkeliik Maxie en i6nmer g tanga een als Én in sierlijk en aan ok een lj twee ver de blauws NederlandUe uitslag loeg ken Deze aanmat gende t tegelijker erfgoederen aldus is blijkbaar de imd gevaarlyke ambities van Roosevelt NEbEBOCKEÏ T de afwereeft het behen dame en hoskey aart zal Se op de tern H B S te ooi is dit1 vry zooere klassen n eveneens B hockey nden op 30 den Haag plaats van April vast list worden er niet geslaagd in de levering gKWiWW W i i j s swj s L BET eldti de heer J dio spreken t Protestan B jZOBK AAlf OOHUXÏSGEWONDEN ITAUAANSCHX KWX NI SniSBS lyJOratS HAAR BEZOEK AAN OORUKSSGBWONOBN IN E r HOSPITAAL TE ROMS uolkmai en vro die o i droeg n wooni Q zou b Toord h h bewerw ii n MWojfte Amrter vord 5 r a ltoélen waann evange zvn oordeel uitï olc o er deeelde d i rd H and ploot jehad heb atie Duit en op Ne ttlni genUstiS WBereBeldheden ocht een in en vooriffen dienst zvnde ombtenoor of hierbU Of in het vervolg token don omme be daarmee zijn bettaan fiaogde vervolgens dat Neder onzinnig nu einde strafmaat g rekening de tUde nden waa d gedicht t een 18 uit Ber ede arbei eleedigeiMl mmUsarii hij toegat van den r Joppich t 4 maan ftrek vaa w en U en dat in IM8 zijn terugtocht M kloppende le en oon Europo en I van het Europeesche midden g Dit joor moge een jaar van herinnering oor de Nederlonijjn heti $ een jaar van rouw voor Buitjcher Spr pree de Nederprettatips op erschiUend maar meende dot Hollond uon ItolotUolen rijkdom afhankelijk fien it De Nederlandsche sol iitVhen goed geoochten nuiar de II voUIogen tekort gejchoten nrjtoring non de idi tle woorin t daarby itriand leefde doet thon onaange jeugd van prekende e les voor ook anderekken aan maar zij mag niet geacht t het Wederlandïche loeïen in aww te brengen Dutttchlond loaj het nationaal diime lang legaten u eg oan de M gefcoTnen Indien echter deze m esnig ander land niet langs weg oon ïtemmenwerving en be Don éen meerdet ieid aan de gekomete zijn dan pleit dit niet het ationaal jociolisme maar ilt het slechts met toelfc een ter ée verdwijnende krachten haar hjen hebben erdedigd Bilcnoopend aan zijn vroegere uitditt de plfalitieke nlstjorming aak oan de Nederlanders is yer pr De oröheid ron poHtpeke Wb9 dte daarmee aanzie Ncdergegeven is zal slechts in zoo betfefcenis hebben ol de hoiiI die de Nederlanders in dezen be mien strijd van het Duitsche volk de toefcom tige oormino on ii n aannemen den doorslag zal n bt de bepaling t an de plaats lederlanders in de toekomst noemde het uanzelfsprekend n alleen de nationaal socialis ormoiie mogen marcheeren tzi ewijzen dat zij den voeg de IBnecnsehop met het Duitsche volk gaan Alle anderen zijn tot Seyss lnquart deelde verder o a t in het niet zijn bedoeling i Mora wat haar contrdie betreft 9 waardige rvwielbelasting op Jttr te hondhawen en dat een Tloppelen een halve cent en een tioee cent duurder zol toorden iwnd met de nieuw asfgestelde zin OOL nerWoor dat mvn tooord Wij het Nederlartdsc ie ool c niet ii en en het ortee overtuiging niet sen nog steed geldt maar dit lecht jlechts oor het Neder werk dn den opbouw an on Germaantche gemeenschapsgebied en daarmee oan een nieuw Europa Gezien het belang van de rede on den Rt fc commissari publiceeren wij haar in hoar geheel elder in on blad Minuters van Kleffens en Welter naar I Ned Indië REIS VIA DE VER STATEN De Deutsche Zeitung in den Niederlanden publiceert een Associated Presstelegram uit Stockholm waarin wordt medegedeeld dat dè ministers Van Kleffens en Welter uit Londen zün vertrokken op weg naar New York Voor hun doorreis naar Nederlandsch Indië zouden zij in Amerika de voorstellen van de Japansche handelsdelegatie willen bespreken Volgens dit bericht zouden de Japanners aandringen op de verdere toezeggingen van Batavia w o de toestemming tot het aanleggen van een bo venzeekabel Tokio Bangkok Batavia Voorts zouden zij aandringen op een verlenging v n bet spoedig expireerende olieaccoord 1 De Nederlandsch Indisclie regeering overweegt voorts by den Volksraadeen voorstel in te dienen om een crediet van tien millioen gulden beschikbaar te stellen voor den bouw van eenaantal fabrieken In deze fabrieken zal de vervaardiging van aluminium staal üi sulfaat glas en textieP producten ter hand worden genomen Met den bouw is reeds een aanvang gemaakt Voor de nationale verdediging zal voorts drie millioen en voorwerkplaatsen ten behoeve van de marine vier millioen gulden worden gevraagd iOHCHiHUUUt Zon op 8 00 onder 19 40 Maan op 19 59 rnder 7 52 Men b verplicht te verdnuS teren van zonsondergang tot i zonsopkomst 8 Lantaama van voertuigen moeten t nnr na zonsooder gang ontstoken worden é BERUJN EN DE LEÉt EN PACHTWET Zq kan den motlog $ le tjib ▼ erl n De aanneming vaa de etiiat hulp aan Engeland heeft in f itieke kringen te BerlQn slechts de reeds bei ande opvatting bewMticd en geenszins verrast De aanneiatog van de wet is derhalve te Berlüa minder onderwerp van gesprek dan de reis van den Japanachen minister v n Buitenlandsche Zaken die nog steeds in het middelpunt der belangstelling staat temeer daar het aannemen van die wet naar het oordeel van Berlijn aiechts aan een reeds bestaanden toestand de wettelijke basB geeft Want wat de wet wil het leveren van oorlogsmateriaal aan Engeland is reeds geruimen tüd aan den gang Men herinnert in dit verband van Duitsche zijde aan de jongste rede van den Führar die reeds zei dat de scheepvaart naar Engeland metyhet begin van het voorjaar door de Duitsche afweerwapens nog raéer zal ineenschrompelen Voor het overige vestigt men te Berlijn de aandacht op de namen van de mannen die bü het H stellen van de wet een rol speelden Frankfurter Baruch Morgenthau en Cohn Zoo min als deze namen typisch Amerikaanach zijn afdus verklaarde men te Berlü n zoo min getuigt de wet van een werkelijk Amerikaansch doeL De Joden zoo hoorde men in politieke kringen der rijkshoofdstad dachten bU het opstellen van deze wet uitsluitend aan hun eigen doeleinden en om deze te bereiken is hun het Amerikaansche volk net goed genoeg In deze Joodsche Üïkringen in Noord Amerika is alleen de veelgenoemde vijfde colonne der Ver Staten te zoeken In de Wilhelmstrasse uitte mengisteren de meening dat de hulpwet den oorlog slefchts kan verlengen niet zooals de ontwierpersvan de wet beweren dien zal bekorten Van deze verlenging werd er vanDuitsche zijde lan toegevoegd verwacht men blijkbaar in de toonaangevende Joodsche kringen in de Ver Staten een verbetering van de jerfeniskansen Vwdere inlijving van Engelsch bezit in verband met een voortgaande verkwisting van de Engelsche eigenlijke zm van een wet die men te Washington voon de binnenlandschpolitieke propaglmda in het staatsie kleed van eeny verdedigingswet heeft gestoken In fde wet komt evenmin meer het begins van de Monrocleer tot uiting docV een neiging om voor wereldscheidsrechter te spelen Zulk een opvatting getuigt echter van een overmaat aan zeUoversehatting De mogendheden van het pact van drie hebbert in elk geval naar men ten slotte in de Wilhelmstrasse verklaarde niet de njinste aanleiding zich ook maar eenigszins aan zulk een werelddictatuur te onderwerpen Dé reis van Matsoeoka zal dezen wil der in het pact reenigde staten en volken in elk geval bevestigen Het aannemen van de wet tot hulp aan Engeland IS oor hen volstrekt geen verrassing De landen van Wt driemogendhedenpact zijn op alles voorbereid wat er ook moge gebeureh Amerikaansche belangen achtergesteld DeiDeutsche DiplomafischPolitische Korrespon den z noemt het volkomen aggressieve karakter het belangrukste kenmerk van de wet tot hulpverleening aan Engeland Dat er zeker geen sprake is van een verdedigmgswet blukt aldiis deze dienstr al uit het eit dat de wet voorziet in het afstaan van eigen legervoorraden yfié werkelyk bedreigd wordt of zich bedreigd gevoelt pleegt zijn wapens niet weg te geven Dat Bi de voorste rij der aanhangers van deaeii verdedigmgswet Engelschen en Joden staan bewijst dat men hier niet de zaak van het Amerikaansche volk op het oog heeft maar bedoelingen die bulten de brelangstelling van het Amerikaansche volk liggen en met de hulp en over den rug van dat volk ten u itvoer moeten worden gelegd De eigenlijke belangen van Amerika worden volkomen verwaarloosd In dezelfde njate als Engeland door de Vereenigde Staten gesteund wordt moeten de bij verdrag erkende rechten der andere Amerikaansene staten op den achtergrond treden Roosevelt schqnt m de Leen en Pachtwet een middel te zien om zich tot scheidsrechter in de geheele i wereld te maken Terwijl andere volken bereid zijn zich te beperken tot den arbeid m hun eigen levensgebied gelooft Roosevelt voor zich en zijn regeering op alomtegenwoordigheid aanspraak te kunnen ma zyn bijtijds doorzien door degenen die van een dergelke afhankelijkheid niets willen weten het Driemogendhedenverdrag was het gevolg Bij haar berekeningen hebben de spilmogendheden en haar bondgenooten ten volle rekening gehouden met alle gevaren die uit een hjflpverleening door de Vereepigde Staten zouden kunnen voortvloeien De tiid is voorby dat onbevoegden zich konden bezig hemden met een gebied waar zij niets te zoeken hebben Het is geen toeval dat juist op het oogenblik van de meest flagrante A i sansche Inmengingen het Europeesche conflict de Japartsche minister van Buitenlandsche Zaken naaf Europa komt om met zyn bondgenooten te beraadslagen over de bescherming der belangen van de drie groote mogendhedeff iA haar levens gebied Odk levensmiddelen Ambtenaren n het Amerikaansche ministerie Vin Landbouw hebben verklaard te verwachten dat Engeland bmnenkort op grond van de wet tot hulpverleening levensmiddelen van de Vereenigde Staten zal vragen Engeland zal waarschijnlijk spek vet kaas gecondenseerde melk melk in blik boonen gedroogde vruchten vruchten sappen en eieren verlangen Uit Lon dc wordt g emeld dat het ministerie van oedselvoorziening reeds een commi heeft benoemd die naar Washington zal vertkekken öm te onder handelen over l eranties van levensmiddelen aan Engeland De 7 mUliard De speaker Raybum heeft medegedeeld dat de debatten in het Huis van Afgevaardigden over het voorstel van Roosevelt betreffende goedkeuring van een crediet van 7 milliard doUar binnen het kader van de wet op de hulpverleening aan Engeland waarscimnlijk reeds Maandag of Dinsdag zullen beginnen Tevoren zal de credietcommissie vertefcenwoordlgers van de regeering over het voorstel hoorai VttegtBlgbemliie De Anierikaansche regeering heeft naar t New York verschijnende dagbla uit Washington melden den ongdimiteerden uitvoer van vliegtuigbenzine met hoog octaaagehalteen van oUe naar alle deelen van hetBritsche rijk toegestaan Tot dusverwas de uitvoer van deze stoffen slechts veroorioofd faionaa het Wastelüke hatfroDd In een toespraak tot de volksgenoote die deelnamen aan een herdenking van den Anschluss te Linz heeft Hitler herir nerd aa den twaalfden Maart van drie jaar geleden toen hy voor de eerste maal in deze stad ZIJ er jeugd het woord heeft kunnen voeren Toen is de weg gebaand voor de aaneensluiting van alle Duitschers de vervulling van een eeuwenlangen wensch Door de stiditmg van het g oo Duitsche Rijk is de definitieve ineenstorting van het systeem van Versailles ook naar buiten toe duide Il tot uiting gekomen Thans staan wij aldus spr vOor de taak om te staven hetgeen w5 toen begonnen zijn omdat evenals de eerste vereeniging van 1870 71 de afgiirst van de andere wereld ontmoette ook de tweede groote eenwordLng van het Duitsche volk de vorming van het grort Duitsche Rijk than moet worde doorgezet tegenover den haat den nyd den nayver de hebzucht maar uok tegenover de traagheid van andere volkeren en andere staten Ik zie daarm juist een historische aanduiding welke ojie trotsch kan moeken en ook vertrouwen kan schenken Toen verliep deze stryd met een geweldig succes De stryd van heden zal geen haar anders verloopen Hy zal tot het zeifde resultaat leiden In myn ontembaren wil en onwrikbaar voornemen den sb y J tot het sue cesvolle emde te brengen sta ik thans niet alleen Achter my staat de natio naalsocialistische party die evenzeer de draagster van den wil is om voor het Duitsche volk de politieke overwinnmg te behajen al zü de draagster was van den wil om het land op te heffen Naast deze beweging staat de inmiddels tot stand gebrachte weermacht van het nieuwe rijk die even hard en onverbiddelyk is De wereld za inzien dat men alles eetdef kan buigen dao de weérmacht van het Derde Ryk In de partij echter en in de weermaebt en achter beide staat het Duitsche volk waaraan één vaan voorafgaat dat door én wil bezield wcrdt akior één beslui beheerscht van één dapperheid vervuld is Nog ongeveer een jaar geleden stond de stSndvastigheiö der volksgenootcn waa myn vaderland voor Churchillnog niet heelemaal vast De heb hem toen verz erd dat hopelyk de tUd weldra zou komen waarin hij op dat punt beter zou worden voorgelicht Deze tl d is inmiddels aangebroken Enge land is op dat punt voorgelicht ik heb nierden indruk gehad dat de standvaMiglieid der Qritsche brigades grooter geweest zou zlJn dan die der Oostmaiksche bataljons in Noorwegen en Frankrgk Vervolgens sprak Hitler over d a strijd tegen de oude wereld van het goud en bet kf Haal over den opbom van den Ouitschen socialen stiat over het geweldige werk dat thans door bet Duitsche volk op elk gebied veraet wordt over den bloei van het Duitsche bedrijfsleven de uitbreiding van de Duitsche industrie en de toeneming van de I ui sche produotiecapa eil C een tljdstjp der Duitsche geschieoenis zoo verklaarde hy is in enkele jaren tljds meer tot stand geb acht dan iii het tijdvak waarin wy leven Daarom zoo riep yde Fübrsr uit kunnen wij met trots op deze laatste drie jaren terugziMi drie jaren waarin ook de Oostmark aan den grooten Duitschen bloei heeft deelgenomen Het uur van onze definitieve overwmnmg zal komen Dan zullen wy de plannen welke wiVjagi gemaakt hebben pas goed uitvoOTn Djm zullen wy verder werken en aan dit grootDuitsche Ryk steeds meer het karakter van een rijk van den arbeid geven het karakter van een staat van gemeenschappeli k sociaal leven Df kracht van ons volk zoo besloot de Führer zijn betoog dat steeds weer door laaienden bijval werd onderbroken moet weer ten goede komen aan hci geheele Duitsche volk Dat is het doel van ons nationaal socialistische groDt Duitsche Rijk Niet aan een klasse aan een stand zyn wy verplicht niet aan een mensch zyn wil onderdanig voor ons staat orverstoorbaar de l elydeni in het Duitsche vclk onverschillig wbar in het Oosten het Westen het Zuiden of het Noorden voor ons staat altyd grootDuitschland AZIË Matsoeoka vertrokken GROOTE BELANGSTELLING De Japansche minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka is gisteravond om 10 J5 uur Japansche tyd naar Europa vertrokken Bij het vertrek van Matsoeoka en de elf hem vergezellende personen was op het station van Tokio ondanks het late avonduur een duizendkoRpige Shenigte aanwezig onder wie talrijke vertegenwoordigers van nationale vereenigingen Toen de trein vertrok weerklonk een luid baiisai Aanwezig waren voorts ook het geheele kabinet met den minister president prins Konoje talriike leden van het dii lomatieke corps en vele andere vooraanstaande penxmen EMGELAND Amerikaansche schepen voor Engeland OPGELEGDE SdHEPKN De Federal Shipping Board heeft teren vergunning fegeven voor des verkoop van 12 opgelegde schepen aan Bnt8che belanghebbenden Het z sdiepen met een tonnage van 7300 tot 1I 90Ö ton Behalve vrachtbooten en passagiersftbepeniibevinden er zidi ook enkele koelschepen onder Engelands positla la ie seheeiivaart Volgeni een bericht van Associated Press uit Londen heeft de parlementaire secretaris van den Britschen minister van Arbeid Thomas William in een vergadering van Farmers te Chestw veitlaard dat de tegenwoordige p MHie der sdieepvaart van Engeland nog veel wanhopiger is dan een jaar geledoi en nog critleker dan ia da jaren 1941 1918 aldus het DJJA