Goudsche Courant, donderdag 13 maart 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 13 MAART EFFECTENBEURS AMSTERDAM Notceringen van 12 Maart oauoATm tumtrnlssML WwuUm H b3k4 Z 4 ter R rp b 2 ulU 4 or ser KJ V t ZH Hypb met verpl ultl Si t Eertte Ned Sch verb 4 o BcIvHyp b 4 Dito 97 i W ÏM gH WK Uk 98Ii 93 94 li SHU itM 1 f m 4 IMO la SM 4 1840 ie I 100 1S40 bU I 100 4 40 t 500 4 1040 bit I 900 4 aSt i uo a ins f lee 3 MOO 3 vu t MO 3 ts3s f ise s t M 940 3 SVj I93S OI r 100 3 1935 OI 5 0 31 1937 OI I 100 31937 OI f 5O0 3 1937 AO I 100 1937 AO I f M ProT ft Ocni A dam 193S 3 i Dito If 1937 SVi Apcid Ie ja li i Arnliem 1938 3 Deventer19iO S Oordr 38 3i 2 3 Elndh 1939 SVj O o 3e Ig 38 V Geld SS 3V O olO J Ie lg 38 I Grhaee Mtl Dito I93 3Vi § lta 1937 I SVf ito 38 3 j 3 Grontng 1938 3 Dito 3 m I Haarlem 1938 3 Dito a rr t t Belm 1937 aVi H b 1937 31 t Rllven 1938 3 Dito 101 38 il a Leeuw sasa 3 t ldeit 1937 31 t N HolJand 38 3 Do 3e 38 l3 i S Olto i 38 21 j D o 3ei i 38Ii i Nijni 2e 1 37 31 1 R dam 193 37 4 D o 1 en 3 37 Dito 1 1938 3i Dito 1938 31 1 3 Schled3e 1 37 3i t Tilb 1 37 31 j Utr Pr 37 i f D o gem 37 3i i Zeeland 1937 3 Z UoU 1037 3 Zh Ie I 1838 3 Dito Ie Ig 38 3 BvNC 2e I 37 31 1 Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 3em Cred 9001 33080 O 31 1 Dito i i i o i ai i N Bnktaut S 4 72 AuiTttlUileB Uy potkceli b k A Alg Fr Hïp b m 2 verpl ultl Pandbr 131 WH Alg HypbBer3CY4 g7 A dam Hyp L 4 97 Dito 31 j 85H Arnh BB aer WK tSH SS i mh S8 WH 2 82 H 83tt n M 86H Slti MI4 Indottr BderaemlBfeB AX U obl St i wan ItSM Bergh 8 en Jurg F vd Obl 31 1 W n Bakers p t cv T 37 Obl 4 82 3H 86 ffiX Levert Zeep Ml ObL 4Ï 1 Werktp NV Ie liyp obL 4 Wlltoa t Llmb Steenkm Obl 4 Mn Bat P tttj O 41 t MH ld td Obl 31 1 TtH Ncderl Obl 41 t IODh lODji MoomuiBn Cult On Obl 9 Itti Amst Qrb b S 92 Mttller a Nat Gr bei 19 10 A 100 lOOti C v 10 g a 258 3e8H A N I El IID A H iel Dito Nat B a 369h b iLNI Gas MD A 2 H 333 S Mto N Bez v a 3B4H 232 T C 8t v t a a a 330 Altif Tel Tr K C V A ISiH 196 lOIK 3N 84 84 WH Idem 193 4 Ned Gcb b 4 Ned Ind Sp HBS 1902 obl 31 t MtB Kaoa en T 0 m at Obk Semarang Joana 1892 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 ld A dam Olymp L 10 3 M Kr NHV Het liai m a 89 87 W 96 73 74H 31 39 30H ioy X 78 t aON 89M BH AANDEBUN Bank en Credlattutellliigen A d Bank aand USH UBX 90H 91 MH 93 86 H 84 9M 96 w 90S HH 81 88 S M 96 WH SOK Ü 82H 811 99 mn 86 84H Holl BankU dlto Inc Bank dito Jav B f 900 V a Kasvereen dito N I Esc m dito Nederl Bank A N B V ZA S00d N H Ml 290 a Rott B Ver aan 9SH 98 104 105 236 234 UÏ14 nOH M 1461J 105 1104 114 115 TwentscheB AA i22ti UOH IndBst ondenwaalngaa Alg Norit ew A 368 SBSh A d Dr Mtl a 300 i 2U0 i A d Super a 97H Aut Screw W a 140 B t M rg rabr H V d B t 250 UOO G A 190 V d B p w A 1000 KVi Dito B noOO ICBH 1G4 Berk t Pa Afge st c V aand 48 C en P r Scholte 160 Couda stear dito 543 541 Gruyter en Zn A pret aand 140 140 Dito B winstd p U7H 147 Heemaf aand 131 130 Heinek aand 188 189 Mero Com aand i48h I46h Hon St m f a 169 4 1S3 Hollandta aand 219 Holl Bet Mtt A 816 Hall dr en k A 238 Holl Kunstz I A 142 frt Oew B dtt 14 IH Intern Vise A 7 t K r Bernesdlte 7 Olto oref 49K Kon NE m b a 47 K N Hoofov do 127 Kon N Zout IA 4994 4 K Br Sfheem do 336 286 Kote tehoof NV de dlte 113 UOM Lev Br en U C 100 e pr and lOS 107S nitD lOOOCvpr A H H 108 Do 18 llCpr A 101 lOOH Dol00a6 Cpr A 101l lOlH Lveml IJ en Mf U3 1S2 MeeKJTd Ned B g C v a 383 N Gien S P a 3 S Ned fcabelf dito 386 K Seh b mtl dtto v H N St f Keyzer A 83 Phll OIoell 75I atgest C V A Rott O Mtl dito 296 Scheld KM dH MH Scholten dito 167 Smits transf f d 234 StokT 5a4 M k 158 Stokv iOO IOoad 115 St spinn Sp do 99 Stork dito 14m 147 t TwUnsIra Pret A 1S2 Utr Asph I GA lïlS Ver BI n aand 198 197 Ver Ch f aand lOIH van Dito prei H 113H Ver Gil N B vA 119 Ver Pf V Gelder 146 Olto dito p aand 148 Ver N R lab a 17 Ver Touwl dtto 136 VllJïlnren KI ff 168 81 81 96 144 1 H 81 H 99 89 8É n 323 241 150 S7 i 48 127 WH 86 9m M 83 m 100 iv KT PJjr 31 t 91H Bat Hypb NN PP 4 Dito CD 31 Dr H B d o 31 j rr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va t 9 D o Pb 31 2 3 8 sGrav HB d oSi s 90H Gr Hyp BPb Si f i i Hl HP ser A C 4 M Dito ser BD 3 t WK HoH Hyp0dlto 4 Dito ter K 3 i Hyi to V Med Ser M 31 2 iQsul Nyp b aer AB A4 BB 4 D 8er T TA l j IIU VS H cred Pandbr 4 D o m 3 verpl ultk 31 1 N Hyp b d o 3i i N Hypb Veend aerle K 3i D o 31 sl ito 1 Noordh Ryp b Pandbr fi i Overi ta H b d o 4 Rott Hyp b d o 4 ld dito 31 t St d Hyp b aer K Li 31 t Utr Hyp b 4 Dito aerle K 4 Olto aerle E SV Dito 2 VOTpL ultk i i M 86H IOOh 94S M S3H 3n WK 92 195 91 MH 901 80h 157 4 224 143 98 m 94 M O 96H 9 H it 8 H MH M SOM i44 I4S 11714 31 t 90M BEURSÜVÊRZiCHT overdoen De onbricende verkooper was toen gevlogen Desniettemin hebben zu de geldstukken als w ren het gouden tientjes in omloop gebracht wetende dat het vergulde halve guldens waren tegen 25 gulden per stuk Hiermede hebben zij zich aan een strafbaar feit schuldig gemaakt De politie is er ook in geslaagd den voorheen onbekenden man op te speren die zich aan hetzelfde feit heeft schuldig gemaakt te Pufmérend en vermoede ijïc ook te Alkmaar Het is de veehandelaar M 9 die te Purmerend is aangehbuden en hedenmorgen naar Leiden ja overgebracht om te worden verhoord Vermoedelijk is hü de hoofddader ishet complot Verhooging tabaksaccyns Naar wij veriiemen is binnenkort een verhcioging van den tabaksaccijns te verwachten ƒ Paard 4en chapeiv vleesch onder de distributie Maar wordt medegedeeld zal binnenkort het paarden len het chjpenvleesch tot distributiegoed worden verklaard Engelsche luchtaanvallen EEN DOODE EN VERSCHEWENE GEWOND tN In den nacht van Woensdag op Donderdag zijn hier te lafide tengevolge van Engelsche luchtaanvallen een burger fredood en verscheidene andere gewohd In het Zuiden des lands zijneeriige woonhuizen zwaar beschadigd 6 Het zakehverkcer op d Amsterdamechc elfccteiibeurs was gisteren vin g rincen omvang Er waren weinig lactorcn wek zich tot inspiratie leenden en h t beleggende pubfi k betoonde zien dan ook uiteist ger erv eTd n Arrterika had zich een kleine reactie voltrokken en dit v as klaaiblijkelljk vold jcntte om er onfieaniineerdie tendem te voorschijn te roepen De Amerikaansche waarde die zich eergisteren in de verwachting dat de koersen in de Vcreenigde Staten verder naar boven zotid gajin fiink hadden vetexi £ e v rheffetos v rkeerdeft tharis alg meen weer tn reactie I e staal andeelen waarin op be cheiden voet zoo tiu en dan cent iets werd g tean gen het gLsteren behaalde voordeel r groolendee ls of gehe l te niet gaan ook de koperaamteeien golden ieta ai er Spoorwegshares waren eerder luier maar weinig veranderd Op de locale markt ondervc men bi r naar het scheen den ongunctfgen wéerorrpslag Bovendien ging een minder prettige invloed uit van de vrij scherpe inzinking van H V A s Voor dit aandeel bc tond eenig aanlxKl met h t aevolg dat bU de open g tegen 3M wferd gehandeld of een twaatfla punten beneden het slot van eergisteren terwijl vervolgens nog een kleine veirwakkin intrad Er was we gr groote hoeveelhe d materiaal aan d nr arkt maar men i en geen zin te hebben iycn de aangebo ken stukken op te nemen en het gevolg was een vrij gevoelige daling Vorstenlanden waren mede iets laffer evenais diverse minder courante soorten Op de petroleutnafdeeing haftden Oiies een traag verloop De koers bewoog zich tus ken nauwe grenzen en in hoofdzaak werd afgedaan legen prijzen loopende van 218 tot zao De belanfistelling die zich gisteren op bescheiden voet voor scheepvaart pa pieren openbaard was thans geluwd In de scheep aartuntes vonden kleine omactten plaats waarbij de koen daalde tot 166 Oude booten JapanltJnen en oudevaarten kwamen eveneene een k ei nigheldbeneden het peil van éergi rteren De tabakslubrelk gaf slechts geringe affaire te zien Ook hier bestorvt echter eenig aanbod waartegenover geen voldoende vrmg aar iigWM en net raauJtaat was dat Oude Delt s eertiental punten beneden hetvm lfe slot terechtkwamen terwUl ook Sentfnbah s en DcUBatavia s een veer moesten laten De ontzetten in rubberaandeelen waren klein Am éterdam Rubbers waren tets lager maar haddenovergcns een onbewogen verloop Ook dernéest incourante soortepn kwamen bénedende irij c n van gisteren t Voor industrieeien bestond bijna geen beVangsteliing De beken rde hoofdsoorten zakten feen kleint ld InDe outftiders waren onik tetmatlc meerendee s ietv lager I Voor Nifd riandsche beleggtncen bestond oorspron ielijk weer een vaste stemmmiï De nieuwe 4 oblixaMën Istegen tot § 7 maar daarna kwamen de verkoopers In de meerderheid zoodat de koers achteruitging tot S7 iA n De gesUffMde leening liep na prtjshoudenden tnzet acriteruit van MVs tol 6 4 Voor het oVeriw kwa nrn geen mutaties vaai befeekenlsvoor Oemeentotttkc f provinciaTe obligation h ooirt Ti een oede veerkracht Pandbriëven b na vcrwaar wmA Prolonicatba ï tHtÈZKCttftm AAIOHRIeVII MedegedeeUi ér Ccntf nt v MttM He ndexcijfr van k rsen e n Mi rfte n was gitaren 13B1 1 i De omset mn Mnded WM p M Maart m OrFIllBRLB VALOTAKO asKN DEB NBI EW ANOSrilK ANK 13 aart Talau i sawmelaM an M ew ifor laW HT llia ia Her tjn t 79 I I9 4t Bruatel rWlI n Belsinkf 381 982 Stoèkbotnl 44 81 44 M Zbricb i iun aunayapMn Berinn r Mew york l W j iar Bnitaei WW WW Stockholm 44 7 4M zerieb mat ivi t BVITERUiD DUIT5PHLAIÏD UeaStlBERICHT VAN HEDKN Groot bombardement van Lirerpool GEDURENDE DEN GBHEELEN NACHT B t awarfeeval ipaakt bekend Verscheidene honderden DnJtwhe gevechUvUegiuigen hebben gedurende en geheete nacht bfi manescbt ea helder irftzkht onafgebroken en met eer graat mece de baTeninstallaties Tan UvOToel Birkrahead aangevallen Tatryk haveninriehttngen en op lagpla té B n levensmiddeién alsmede aan de haven gelegen fabriefccii werdett erWoe t of xwaar getroffen VerschcMcac Mhepoi gcraaktea in fcrand Andere né ctiteltjkè aanvallfen va ïwakkt r formaliei g £véchtsv iegtuigen waren geji op militaire doelen en falMiekeii in Schótlahd en het Zuiden van Èiigelbna Verkcjiningsvliegtuigen plaatsten W aaijvallen op éonvooien aan de ÖóstkuslVait Engeland voUref ters op drie groote koopvaardijschepen en brachten een schip van 1000 b i t in het zeegebied van Great Yarmouth tol zinken Lichte gevechtsvliegtuigen vernielden overdag hangars en schuilplaatsen op een vUefveWin ZuidEn gelana Een Schnellboot bracht bij een aanval bp dë Zuidoostkust van Engeland een Britschen torpedojager tot zinken In het gébiid van de MiddeUandsche Zee ondernamen Duitsche gcvechtsvlipgtiiigen tezamen met Italiaansche formaties gewapende verkenningen naar het eiland Malta In Noord Afrika bestreed het Duit che luchtwapen Britsche colonnes VoertuigW eh concentraties a t omobielen op doeltreffende wijze met bommen en boordvyapenen De vijand wierp vannacht brand en brisantbomme in grooten getale dfc plaatsen van het Noord Duitsche kustgebied alsmede op de rijkshoofdstad In woonwijken werd een aantal gebouwen waaronder kerken en ziekej uiïen beschadigd Industrieele inswllalles leden slecht onaanzienlijke schade Onder de burgerbevolking valt een reeks dooden en gewonden te betreuren Tien der aanvallende vliegtuigen werden door nachtjagers en luchtdoelartillerie neergeschoten Bovendien verloor de vijand overdag drie vliegtuigen in luchtgevechten Zes eigen toestellen worden vermist + SpH In cl n mag Oóor hun uitdriiVcnde en pynstillende werking help hierbq altijd veilig en vlug alt geen ander een poeder of cachet van M nbardt Miinhardt s Poedei i per stuk 8 rt Ooo 45 c Cachet genaamd Mtinbanltiaa Poö 10 en SO et N V Pharmaceiitische Fabriek A MMnbardt Zeist Ingez ted 1631 10 Ehgelsche aanvallen op Berlyn Bremen Hamburg en Kiel AANTAL DOODEN EN GEWONDEN Gisteren in de ochtend uren heb ben vijandelijke vliegtuigen Jttfel aangevalten nrieldt het DJIJB Er werd een groot aantal brisantbommen uitgeworpen die deels op woonwijken vielen Verscheidene woonhuizen werden vernield regp beschadigd Onder de burgerbevolking vallen twee dooden te betreuren Bovendien werden dertien burgers gewond Heyig luchtgevecht bov n het Kanaal In den loop van den dag is gisteren bij het Kanaal een hevig luchtgevecht geleverd tusschen Dujtsehs jachtvliegtuieen en Engelsche Spitfires Naar het D N B verneemt naderden de Engelschen op tamelijk groote hoogte Binnen enkele minuten werden drje Spitfire machines omlaag geschoten Toen de Britsche formatie merkte d t het gevecht ongunstig voor haar verliep onttrok zy zich aan den strijd en vloog ly snel terug Nieuw optreden van Eagcisdie vliegen Het D N B meldt nader In den afge loopen nacilt hebben Britsche gpvechtsvliegtuigeM de rijkshoofdstad Hamburg en Bremen aangevallen De aanval was zooais geviroonlijk met zijn zwaartepunt gericht eg woonwijken Branden konden in de meeste gevallen reeds btj het ontstaan gebjuscht worden Eenige Woonhuizen werden beschadigd De militaire en mjlitair economische chade is oqbetéekenend Volgens de ontvangen berichten werd een aantal personen gedood en gewond NachtJagers en afweer artlllerie dwongen den tegenstander op verscheidene plaatsen andwen koers in te slaan of te vroeg zijn bommen neer te werpen Tot dusver is bericht ontvangen van bet neerschieten van ach vijandcrUjke Vliegtuigen ï IVb Britsche vlteg taigca ergcsetioten Het aantal Britsciie vliegtuigen dat tydens den aanval op Diiitsch gebied in den nacht van 12 o l3 Maart is neergeschoten is voigenis tot dusver ODtvangen bericbtei tot tien gestegen Woaa t iIckenhirixcB ilt crU gtteaROi Ged irnide den aanval der Britsche luchtmacht In den aigéloopen oacbt op Berlijn b i lc momeit ïjjn wederom slechts wbènwyken riekmhuizets en en op de monomentetilUst gepiiatste kerk gettuffent meMt het D Nt Vol ens de tot dMwerr ontwngen Iwri ten zijn 16 menseben om het l ver gekomen cti 37 gewond TALIÊ LEGSRBemCHT VAN EDSS Grieksd aanvallen afgeslagen VLOOT BM LVCmVASES Hf CYRENAICA GEBOMBARDEKRO Het 279e communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt Aan het Grieksche front heeft de vüand züo aanvaJIisn in den aectw van het Vojoessadal hernieuwd HU werd met zware verliezen algeslagen Onze luchtmacht heeft een belangrijke vijandelijke vlootbaais gebombs deerd Bij een nachtelijke actie hebben Italiaansche en Duitsche vliegtuigen de havenwerken van La Valétta op Malta aangevallen In Noord Afrik hebben on taastellen vlooten luchtbaaes in Cyre naica gebombardeerd Afdeelingen vaft het Duitsche vliegereoreB hebben Britsche kampementen en gemotoriseerde strijdkrachten bestookt met bommen en machinegeweervuur In Oost A rika heelt d t ijand iuchtaanvalten gedaan opi ACenige plaatsen ia Erythrea Er i geen schade aangericht Azre Reorganisatie van biet Ttjoengkingregime UrrSCHAKELING VAN DEN SOWJETINVLOED De Nitsji Nitsjl Sjimhoen meldt uit Sjanghai dat er een reorganisatie van het Tsjoengkingregime is ingevoerd waarbij de SowjetinvV ed is uitgeschakeld en vervangen door de j oli ieke en economische afhankelijkheid van de V S Deze heroriënteering der politiek van Tsjoengking is volgens dit bericht ingetreden na hèt bezoek van den president id r Chineesche bank aan Washington en is defintief gesanctionneerd na den terugkeer van Currie i fe caadgever van Roosevelt Redenen vmr de heroriënteering zün behalve het feit dat de V S 100 millioen dollar geven voor de stabilisatie van de Tsjoengkingvaluta Amerikaansche leeningen waarvoor als waarborg spoorlijnen verkeerswegen vitale industrieën en hydro electrische fabrieken moeten dienen Reeds zouden 80 Amerikaansche deskundigen onderweg zün om het complex problemen te bestiideeren Voor1s krijgt Tsjoengking zware bommen erpers gevechtsvliegtuigen jagers en zwaar geschut Tsjoengking verklaart accoord te gaan met het afstaan van luchtsteunpunten aan de Vsé aldus meldt het genoemde blad ingeval een oorlog mocht uitbreken tusschen Japan en de VS BINNENUIID Amnestie voor verzuimde belastingaangiften OP KOMST VERORDEN Naar men het A N P mededeelt is er een verordening op komsl waarin amnestie wordt verleend voor bepaalde verzuimen ten opzichte van den fiscus In de laatste maanden zijn meermalen van overheidswege oproepingen gedaan tot aanmelding of aangifte van bepaalde vermogensbeslanddeelen het zijop grond van deviezenpolitiek hetzij op grond van belastingpoUliek deviezenverordéning 1940 de verordeningen nrs 185 40 203 40 35 41 derde uitvoeringsbesluit Sperrmarkenbelasting Door deze oproepingen werden personen die deze vermogensbestanddeelen bij n vroegere gelegenheid byv om belasting te Ontgaan niet badden aangegeven in moeilijkheden gebracht Zü moesten iinmer vreezen door de huidige aanmelding kans te loopen voor het vroegere verzuim te worden gestraft Daardoor werd hun de vervulling van hun plicht in sommige gevalten aanzienlijk l c noeilükt Evenals in het rijk is ook hier het grootste belang gelegen in het bereiken van een zoo groot mogelijke eerlijkheid in belastingen deviezenzaken en van fiskaal standpunt uit vooral met het oog op ten deele reeds uitgevoerde ten deele nog voor de deur staande belastinghervormingen Deze hervormingen moeten den staat de middelen verschaffen welke hij tot besttijding van de vooral door den oorlog aanzienlijk geStetgen uitgaven dringend behoeft Ie dien einde is het niet alleen noodig dat de belastingtarieven ten deele worden verftoogd maar ook dat de innng der belastngen vollediger wordt bereikt Vermeld kunnen worden de noodzakelijke uitbouw van de belastingcontrole en de beoogde invoering van de consultatie in belastinjgzaken n de betrekkingen tot het Duitsche rijk en mogelijk ook tof andere staten Door dezie voorgenomen maatregelen welke in de eerste plaaËs de nscalc rechtvaardigheid dienen zullen naar valt aan te nemen alle gevalled van oneerlijkheid opgespoord worden Het kan echter niet het oogmerk van de overheid zijn zooveel mogelijk burgers wegens overtredingen te straffen overtredngen welke wellicht voor een groot deel door de verhojidingen in e n vroegeren en anderen tijd mogelijk zün gemaakt Veeleer moet he taak der overheid zijn deze zondaars nog voor hun betrapping op éen voor hen oo zacht mogelijke wijze tol eeflijkheid v brengen en daardoor weder in de sociale gemeenschap Krug te voeren of hun althans op zün minst d mogeliikheid dakrtoe te geven eti op deze wijze tegel ertQd hun prestatievermoren voo de toekomst aan het lg meen brlang dienstbaar te maken Deze oot mertjen dient de op kmtitt zijrt de verordening doorrfflt rl een rf i t f elasting en deviezenamnei eist Ontjoo Iiching van bet bedrqfsleven Het A N P meUK Ifaar wü vS nemen zal er binnenkort een verordening worden uitgevaardigd krachtens welke de Joodsclw ondernemers die op grond van een vorige verordening aan aanmeldingsplicht waren onderworpen vergunning noodig zullen hebbtn voor het stellen van rechtahandelingen en onder toezicht van bewindvoerder zullen kunnen worden gesteld Verordening verschenen Een nader bcrieht meldt Bet Ver rdcBingeablad van gisteren bevat een vérordeaiag van den SOkseonunissaris voor het bexette Nederiandsehe gebied betre fode de behandeling van onddvemiagen welke aangefeveB dienen te worden Daarin waHH bapulil Artikel 1 1 Gaedkciiring is verelseht voor 1 Het oprléhtea van een ondemening welke Md r de bepalingen vand verordening bk IM tMt beseffende het aangevpn van ondernemingen faft onderneanng welke aangegevendient te ardc 2 Het anhrcngen vaa veranderingen in een hestaande onderneming waardoor die onderneming kora te vallen ander die verplichting tot aangifte 2 Het veneek om goedkcBring moet worden ingeditaid door hem die hetoprichten der onderneming of het aanbrengen iét verandering beoogt Geraffi ieerd manier om aan geld te komen SIGAKENWINKELIERS VOOR DUIZENDEN GULDENS OPGEUCHT Een Hagenaar had geld noodig n veel geld want hilj wilde handel g an drijven op uitgebreide schaal Om an üt geld te komen nam hij een Kennis in den arm den 27 jarigen vertegenwoordiger F W U Deze vertegen woordiger was nogal handig en beloofde zijn vriend het noodige te verschaffen echter onder voorwaarde daihij als deelgenoot in de zaak zou worden opgenomen Inderdaad verschafte U na een poosje het geld maar de manier waarop hij er aan wam was nu juistniet zakelijk te noemen Hij was n l vroeger in de sigaren en sigarettenbrache werkzaam geweest en wasdaardoor goed op de hoogte met het vak Hij bezrK ht nu verschillende sigarenwinkelijrs en vertelde hun dat hij de beschikking kon krijgen over een groote partij sjgaretten Deze sigaretten moesten echter contant betaald worden en daar hU zélf niet over d noodig middelen beschikte verzochtiiij de winkeliers vobruit te betelen Velen gingen op het praatje van U in en verstrdifen hem geld In Den Haag kreeg hy op die manier geld los van zeven winkeliers voor een gezamenlijkbedrag van ongeveer ƒ 1 750 Hetzelfde spelletje haaide hij in Maassluis uit en ook hier werden verschillende goedgeloovigen de dupe ƒ 2590 was hier de bnit In Eindhoven ontving TftJ nog van enkele winkeliers ƒ 6 00 ir totaaL De aldus verzamelde sOm van ongeveer ƒ 5000 stelde hij voor het grootste gedeelte aan zijn vriend ter hand en voor het restje dat hij nog voor zichzelf had gehouden kleedde U zich goed De fortuinlijke wijïe waarop hij n geld kwam steeg hem blijklwar naar het hoofd want hij ging naar een meubelmagazijn en bestelde bovendien nog voor ongeveer ƒ 4000 aan meubelen Een en ander kon evenwel niet lang goed gaan en dezer dagen liep de vertegenwoordiger dan ook tegen de lamp en werd gearresteerd Zij vriend de Hagenaar loopt weliswaar nog vrij rond doch dit zal ongetwijfeld ook niet meer van langen duur zijn Sluikhandel in nagemaakte gouden tientjes ontdekt 1 VERtlULDE HALVE GULDENS De Leidsche recherche is er in geslaagd een geheel complot van lieden op te sporen die er hun werk van maakten vergulde halve guldens als gouden tientjes tegen een gemiddelden prijs van 26 gulden aan den man te i brpngen Zaterdag j I werd door zekeren K uit Voorschoten aangifte gedaan dat hem even tevoren door den veehandelaar J R op gouden tientjes lijkende voorwerpen te koop waren aangeboden doch bü de overhandiging bleek hem dat het vergulde halve guldensstukkeu waren Hij had dan gevraagder prijs dan ook niet betaald De recherche stelde een onderzoek in en hield den 40jarigen J R aan Op hem werden drie vergulde halve guldens gevonden doch hij ontkende deze te koop te hebben aangeboden Uit het verder ingestelde onderzoek k Em vast te staan dat de Leidsche veevóederhandelaar B R op de Vrijdag tevoren gehouden veemarkt vijf van deze geldstukken voor 125 gulden had gekocht van een hem onbekenden man Uit vrees dat hij een strafbaar feit had gedaan Had hij nagelaten daar van aangifte te doen bij de politie In den loop van Zondag j I is in verband met dïze kwestie te s Gravenhage aangehouden de 42 Jarige veehandelaar F J van L terwijl te Leiden zijn aangehouden de 31 jariee veehandelaar H R de 43 8rige caféhouder S P en de 27i rige loswerkman S K Aanvankelijk le den allen andere verklaringen af Zu spraken elkander voortdiirend tegen Tenslotte kwam vast te staan dst P K en van L op de Leid scbe veeiharkt vijftig van dergelijke geldstukken had n gekocht tot ttft totaal bedrag van l300 gulden Griukkig voor henhaWen zij dit bedrag nog liiet betaald en emerkteA zij de vefvff ch oo hot oc nMik dat zii de geldstukken weefr aan anderen wilden IMN OtH lOM 9 i 4bi 43 Adito m i Blkei dH no riHta P few A mn Mis Olta C Br A 115 W y M I H Ara Chryatal Am Smelting C A StaM Br SH Wh C V NA Am 1M Cy T A 3 R n Colf C V lOA R n Gen EI Cy Ct 37H H 9 61K 38W H 1 9 a a n oda iKx a n 83 Keetp He T PI Corp C A K St CvO A HU Unit St Rubber C B C en a g i 86 Born S a M A 18 WinOdI At n M ÏTh Funti en Sch A 120 Cr enHvR A 207 204 Linde en Teveta 192 192 Ncd Wol MD A a a MUn baBwoademamageH Bil tUi Ie rüb A 470 Dito Ze A 415 424i Boelen M M a 144 MSSlngkep T MU a 118 Petrol oaaenMUtegaB Drd Ptr f Cv A 201 301 K N Petr MH 100 Ond A za 218 4 dito C V A 3B 219 Moeara Enira A 2C2 Tarakan P M 397 Stand OU r 10 a 25 C V A Tbi 37M RabberondememlBgen Ressa Rubber a 135 Ind Rubb C 160 1 Java CBOutch 135 139 Preanger B Mtl 88 1 OSH Rotterd Tap 72 Salatri Plant 77 Wal Sumatra 134H Zuid Preanger 7514 ScheepvaartmaattchappUen PuóiesB S énAJ Ufiti UOM MQ Zeev aans 99t 274 110 100 396 Nlev Goudr A 270 M OeMaasC vA 113 Mtj Oottaae A ld rtandelsv A dam 407 CaKaanmuilacbapMeB Krian Suiker A 81 Pagotlan A 150 161 Suiker C t MO A 187 TJewenf Lettort 96 W Arendsburg 2S7 Besoekl A 77M Soek Landb A 989SH Amst Thee C A ai 4 Ban Tliee Ru A 28 28K Goalpara Cu Ml 350 Pangkeotam The 160 PaslrNangkaCMl Rongga Landb A 175 i Sedap CuU A 365 Slndangs Colt A 170 173 Telaga Patengan 138 WJavaTheeCMD 80 Ins Cult Syndle fla KallTclloCultJ J 210 216 Mlchlel Am 14 H 187 W JavaKinaC MU 121 Oivaraea Blauwh Vriea A H 57 BUenkorl A 157l4 G m E W enW 126H 126 Dito Prei WA lOBX KOH Gouda Kaash WH 78 79H Houlh Alberu A 103 104 Houth Jongen A 12814 130 Uouth Pent A IZIN 121 Muller W H K 38M Do 33001 79000 A NJM V Hav w A 3 H ZSab 1000 Cv A 104 99 Woolwortb B Co 3IH 36 9p er i Traaiwcgca DeU Spoor ANX Sp w Mtl A Alch T C ¥ gA KanaCS C v gA K CSoutb R Co idem prof Dito Cert v A Un Pac C v gA 01 Geld Tramw MU 136 Kediri St u Mil W Mad StoomtT A Dito pref A Malang 6m 24A 53M 24H 11 42 3H 8H 136 13N 24 18H ACTIEVE FONDSEN StaMMWtegoi ItaflwUM 40 Ie tiarn 4 mn 40 3a tm tS 40 bil luo 4 mi H Uh 4K 74H 1911 lUM OtaaIbMk obl 1 Cart inichr i Grooibook obl I S riaoat mr rtm t 1938 t 1900 I iya Certlflcatat t i Grootboek obl ü i 1935 Indit t lOM i t it3T bS r tao A au Duitacta lYounir ObL 1000 10 t t § 4H WH Bask tm Cné b m uo I Kol Bank rtls Ned Ind Handelab ms tied Hand Mi C V A iUH Aif Kunatzt d Dn UJU Wu a rk É a f tent h Calv 011 f C f w 64H Cmxxx autker mu f Ak r r Ö5 Lever Broa an Unie I0 H 1W Ned Ford Aut 3 Philips G B V A lSOM 193 Dito PreC w A UU Au Ludl 8t C V C a R n Ara Berhberg A C v a u f a Am B C V prj £ m Am Car and r C w Aantt H H Ara Enka C v ld H Anac Copp C V ld 28 28 Betm St C T 10 id H 8lft Chryil Corp C f A Cuiüss Wr Corp O V Idem H General Motor Idem Intern Nickel Cy C V 10 a MH Kennec C C T 19 ▲ H H K North Am At C V A R n MH North Am a A C ▼ A $ MH Rep Steel C y A MA 2 H Vn States Steel td Mh M iSf iJi au iM nos obl 3 Clt ScrT C C T ld 641 C South C T M A RH North A Cy Cv A n Radio Corp C v A fin Ooat Borneo MIJ A IM idem prei Aand ia2 Pau 0B4erBeaalB ea Dord Petr Ind Mtt O Aand 3V1M lltM iCon Petr Mi idem 321H 3X mi Cont 6il Ct C 18 Idem 1741 fid Contl tal Vel c ¥ A Hh Phii Pet c yrió li ï Shell Un C T 1 ld U U UJ T Wat Aaa OU C T 10 Idem i 10 U lefceepTaarfaafea WDa aoll Am LttnAand MI8 I10 118 Java China Japan Lijn idem 141 142 143 Kon Ned SL Mij ld M4s 14aH l tf Kon Paketv Mil ld 23 Ned Scheepv Un ld lU t M iak Rotterd Llojrd Idem laaw Stoomv MIJ Ned ld 13S i 136 13SInt Mere Mar Cjr C V 1 A UH SBikerendeeaeaalagan Hande lsv Amat A 408 410 413 Javaach Cul m ld 142 Ned Ind S Un ld 343 Ver vJrat C M iso asa A U3t4 UM iiax OeU Batav Mi A 188 185 I DeliMil f 1000 C T Man aaiï aa8M as SeiMnilHih Mti Idem vn iSH IM 414 14N a4 WUami Co C V A 4 Bi t Baltlm and Ohto C V idem Shesap Ohio C v 10 a 3 a u MH Illinois Cent C V ld N York Centr C v id Pennaylv R 10 è aM C T A Soutli Pae Ct t MHI Hi W I g Idem I d Railwar O tew T MN idem Canad Pae C T Id ef dania l a a Amatcrdam WB M 3 1aas mtt m R Cult Aand Bandar Rub mlj Id OeU Bat B MU td Kendenf Lemboe Rub ideaMajanglanden Vereen M M aat JaTO Rubber MU Idem 1 9 Ooatk a 500 C V Id Serbadjadi Sura R Idem Sllau Sura Rubber lU Ml Idem Sum Rubb Cult Id Ver Ind Cult Ond Idem n Interc Rubber Cert V Idem 4 i 4 Ooltacke landaaa laM katttBfrarkUr d p 1840 e r a p IMl e r a p 1 43 ara p IMa e a r 3 p 1 44 r 1 P IV45 a a r 1 art ID 78 84 M M m 73 39 m Ou frootbId id K t Id id p p 1 471 a r a p ia4 e a r a Konverslona katae obl 4 Dito Neue Ausg € bl a Farbenind I O I C V O Kail Synd C 20 l tt 1 Dito £ 20 100 0 t Wintershall obl i Farbenind II O C T A Ver Korklnd C l A DultacU BcrL RUI 1i O RutUT tt i t ft V O 80 UM 43H 41 78M 77 73 81 SIH S2 43K 47N D Olto a Vi i M f D Rcntcnbank 8 t Ver D Stadenl M Bayr Hyp en W B Pb aa T D Llnoleumw O T éelaenk Berfw Obl 8 R nGutahonnunnhOtte CM 1 Harpencr Bcrabau bl aPhoenix Akt Oea OM aRh B1B Union Obl 7Ruhrchemle A O CM a Slamena M Halake OM tyaV Stabiwerke OW T Dito aerle A ÜJ ObL ai i ItH 8i IH H 43H lai ITTM vuAOT a i OM a VoCel D H K OW f Rl ln w B at OM tDita 37 OM a hacencr traaaasbatua Ob ararbcnlndoalrle aapd Siemena an Halake aand Vcr Olaaaatotf Fabr aand nrintmrahall Akt Gee aaod KOtaURH NBDBaUJCMDSCa a BABIN IMVnTVlrZ Koeraen voor itartlncai op 13 Ma leaen v rpli ebun en luSdand la Reichamarken tM Bciaa a aa 143a ZwitaeracketrSranci 4aj8 Pianachc franca 3 7aa Una J7 Paanarha knnea M4 NoorwlM kranen 4tja Zmedactn kronen 44JC w Tatechlache kranen imide ctniWen rrTviecbiacKe kronen nieuwe acbu 0 Dinar lauda achu lda n a 4LDinar nMniM aehoMent 4ATurbaclte banden 4 i ewa 330 Penaia oude achuldeni 38518 Pen 0 nieuwe achuldeni 48 88 Zloty loude hu d n 38 ElatT nieuw acbiManl tIM