Goudsche Courant, zaterdag 15 maart 1941

EERSTE BLAO ZATERDAG IS MAART 1941 ente Camera noodig Studio 0829 01 Ontvangen OROOTE SORTEERINQ aardige luxe bloempotten voor vensterbank en tafel zeer laag In prijs Komt U eens kijken by DE KLEINE WINST Sa 082014 Buitengewoon is de kwaliteit van O 798 30 onze siroopwafelen maar ook brood banket en koekjes z n ongeëvenaard en de sorteering is enorm BAKKERIJ WEVER KLEIWEG 4e NIEUWE MARKT 26 Bakken met Dr Oetker O 799 14 UKOMT VEEL TE KORT Als U geen RgcKo bezit of U hebt een toestel waaraan de laatste en nieuwste verbeteringen ontbreken U weet dat er zooveel te hoeren valt dat U tot ontspanning en van nut kan zijn Neemt daarom een geheel nieuwe Radio uit een der allerbeste merken zooak PhHipS lrr Blaupunkt of een T l funkMi W n gdüd lot Uw dimt V HEES CO Fiiipal Kleiweg54 Tel 2110 Inderdaad t Zonder boter of ret t Met slechts één ei Bakt U met behulp vaa Dr Oetker Bakpoeder Baekïn deze hetirlijke cake Tolgena bet endemtaande Dr Oetker Bakrecepl o 828 lüU ptVetke Voor Parfumerieën Toilet en Scheerbenoodigdheden naar ADRI VAN MAAREN WUDSTRAAT 13 Vraagt Carillon Scheermesjes de bestpl Bakpoeder BACKIN Vaaillesuikei en Aioma Fabrikante N V Inhama Postbus 988 Amsterdan o 816 M Heden overleed onze lie e Vidcr M Oroatvader de Heer ARNOLD VAN ZWANENBERO M POLAK VU Zwaaeabcrg HENRI POLAK LIEN en NOL Oouda 14 JV rt IMI O U8 13 Ufhmes aat Uw luur b4 ons PERMANENTEN WATERGOLVEN ONDULEEREN KNIPPEN to elk gewenscht model Jac Schaap Oraeaendi l63 Oouda Tel 2819 Alle soorten CRÊME S TANIJf ASTA Q 90S 15 WEETU dat de Alg Coöp Begrafenis Vereeniging U A te Oouda het eniae adres Is voor een eersti Klaa uitvaart of crematie tegen fceetprilsi difs zonder wlnatbajag T Bel bIJ een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt inlichtingen aan f C A LauCeman Zo itmanstraat 60 O 116 17 RTELCAKE l ei 6 eetl water 125 gr Ml fl Br Oetker Aroma Sji s n Dr Oetker Aroma 11 wat zout 180 gr bloem b Dr Oetker sauapoeder Be 9 gr 3 afgestr theel tker bakpoeder Backtn TB gr gemalen noten of fUngewreven wit brood ITC gr geraspte rauwe wortel Voor bebestutren wat poedersuiker 7 È lop den eidooier met het water acbttg tot Bchulm btiToorb eld Inet een roede en Toeg langBamerhand 1 4 ran de BUlker toe Bltjf slaan tot een dlicke crème chtlge massa Is verlu egen Werk door deze crème de smaak stoffen Klop het eiwit stijf ea Toeg er onder voortdurend slaan STOFVERVEN om klecdingslukkee enz op te frisschen oi een andere kleur te geven Vele kleuren verkrijgiiaar i 21 et per pakje bji Anton Coops Drogist Wlfdatraat 31 o 809 19 MADMANN muuA Huishoud Nacdpochines Adler mdmtrieaiachlno uit voon voorraad leverbaar I GOODA 4 0 642 10 Aangeboden mooie gem Zit en Slaapkamer voor 1 of 2 pen op goeden stand Br no O 832 bur v d blad 5 KOUDWATERKIIF ▼ oor muren ploloads enz 20 et p pok OraglitarlJ DEeOUDSCHEfiAPER IMARKT 6 Tel 2423 Q 826 15 laqgzamerhand de oVeri ge suiker aan toe Het eiwit moet soo sttJf ztjn dat een daarin gegeven messnede zichbaar blijft Doe dit nu op de eidooier crème ea leef daarop de met sauspoeder en bakpoeder Backln gemengde bloem Voeg er de fijngenuueii noten brood en wortel bü Werk alles voorzichtig niet roeren door de crème en doe het in een met vet bestreken én met papier bekleeden cake vorm Dadelijk bakken ongeveer 36 minuten bij matige hitte Po cake na het bakken beatulven met wat i oeder8ulker fiBATIS aanvraaa kêt wvMiav nteuwe pellluatreerde Dr Oetker boekjé Becepten voor d Mm tQd Bchritf nog heden 1 2X62 134 tmirtiwirkii m Mi Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOUDA zullen op Dinsdag 25 Maart 1941 des voormlddags 19 nor ten Stadhuize in het openbaar aanbesteden Bet liersteileB raa de walmaar langs de Tnifnarkt ▼ an de Lage Gouwe naar de Tnpptnferag ter gesaaienlök lengte Tan IM meter te Gonda Bestek en teekening zün verkrijgbaar vanaf Dinsdag 18 Haart ajs 2 nnr njn bQ Genw ntc werken Afd Boekhouding tegen den prijs van ft restitutie ƒ 2 mits binnen 2 weken in ongeschonden staat Gouda 15 Maart 1041 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD Q 808 28 Notaris J v KRANENBURG te Gouda zal op Maandag 24 Maart 1941 Tjn elf unr in Hotel De Zalm a d jdlarkt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen Onroerende Goederen Woonhuis met Bovenwoning Oosthaven 66 per week verhuurd beneden voor f 5 boven voor ƒ 5 25 Woonhuis met bovenwoning Oosthaven 69 p w verhuurd beneden voor ƒ 5 50 en boveü yoor ƒ 5 Winkelhuis met ah Bovenwoning Gouwe 8 10 p w verhuurd beneden voor ƒ 7 en boven voor ƒ 5 Woonhuis Spiermgstraat 145 p w verhuurd voor ƒ 4 25 Woonhuis Nieuwe Haven 51 vru van huur Pakhuis Raatn 112 p w verhuurd voor ƒ 1 25 Pakhuis Karnemelksloot 100 p w verhuurd voor ƒ 1 Pakhuis Rieuwe Haven Klooster p w verhuurd voor ƒ 0 50 Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 12 en 2 4i en op dien dag van 9H 11 uur Betaaldag 23 April as Breeder bij notities gratis bij den notaris verkrygbaar O 796 38 Notaris J VAN KRANENB URG te Gouda zal cp Maandag 17 Maart 1941 v ra feif uur m Hete dg Zalm a d Markt aldaar publielF verkoopen de volgende alle te GOUDA gelegen Onroerende Goederen WOONHUIS IJssellaan 92 Verhuurd voor ƒ 5 p w WOONHUIS Prins Hendrikstraat 95 Verhuurd voor ƒ 4 75 WINKEL en VoONHUIS Heerenstraat 35 Verhuurd voor ƒ 4 40 p w WOONHUIS Heerenstraat 53 Verhuurd voor ƒ 3 p w WOONHUIS Heerenstraat 97 Verhuurd voor ƒ 2 60 pw Zes WOONHUIZEN Houtmansplantsoen 3 tot en met 8 Illk verhuurd voor ƒ 2 45 p w WOONHUIS Raam 115 Verhuurd voor ƒ 3 25 p w WOONHUIS Robaarsteeg 21 Verhuurd voor ƒ 2 60 pw PAKHUIS Speldemakersteeg 33 In eigen gebruik Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 9 tot 11 uur Betaaldag 16 April a s Breeder bij notities gratis b d notaria verkrijgbaar O 640 37 Voor Dames n pracht sortcering kouian vanaf 59 et tot f 2 15 Voor Heeren Sokkan vanaf 49 cant tot f 1 75 Voor Kinderen Sportkoutonï maat 1 45 et 5et itiiging por maat Wilt U nog en ruimere sortaeringt U vindt het ni De Lelie Klaver 4 HOOGSTRAAT 1 BURG AAARTENSSINGEL 133 o 821 60 Wl kunnen U nog voordee iig bedienen in prima Lederen Acte Reizigersen Boodschaptasschen Zie onze collectie H LORJE SPOORSTRAAT23 TELEFOON 2338 Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz GOUDA 0115 10 ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zij biedt U dagelijks het laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezm een mooi Zondagsblad bovendien en daarljy Goed verzorgd nieuws nit Uw eigen gemeente en omgeving De abonnementsprys bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gonda f2 25 per kwartaal f 0 75 per maand of 17 cent per week buiten Gonda bü onze agenten 18 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 1 Telef 2745 by den heer W F Steenbergen de Lange van Wijngaardenstraat 10 door onze bezorgers en by de agenten buiten Gouda BERGAIUBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 GOUDERAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 1601 MOORDRECHT W de Wit Stevenstraat 10 NIEUWERKERK a d USSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 OUDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWUK S Slappendel Baadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WAODINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Züde 32ff IMOERCAPELtE Jac van Marie Julianastraat 121 Vul dit in en zend bet aan een der bovenstaande adressen Ondergeteekende bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang van heden t etaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewenscht wordt N Bm Woonplaats en Datum DE KWARTJES RUBRIEK Eiken ZateiHlaa plaatsen ij in de KwaPtles PUbPlek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cxot bij voorultlwtaling Voor advertesties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging BewijsnMnmet 5 cent extra Inzending tot Vr dagsmiddags 2 uur Brieven kunnen ALLEEN worden ataei laald Iken dag an 9 6 uur Zaterdags yan 9 1 uur Gonda s Woning Interifiiis kunnen mooier zijn want wy brengen grootere verscheidenheid bijzondere kamerplmiten Fa G L TE KOOP SNELWEGER Berkal zoo goed als nieuw Te bevragen bij G v Zwieten Weüi Venlieweg H 113 Post Gouda Eondag s niet Boekhondster heeft nog eenige vonden beschikbaar Brieve No 478 Bur v d Blad NAAISTER b z a voor het maken n verstellen van japonnen nima afwerking billijke prijïen Voorheen Nieuwe Haven 21 thaés Kuiperstraat 7 TE KOOP VOLIÈRE h 8 M L 1 85 M b 90 c M f de Brum F W Heitzgtraat 41 Gevraagd BIEISJE AFWERKSTEtt Aardewerk Turfmarkt 95 97 Oevraagd een a tte Huishoudster to fezin van 2 personen J Vink Tetgweg E 47 Stolwijk Tel 20 vraagd fU nu bakmdter f Meisje W TombergstaMit 48 LANDBOUWKALK zonder bonnen 40 K G ƒ 1 30 ASEF KORRELS 15 1 4 zonder bonnen Pk 1 K G 2H 6 10 K O PATENTKAUE 10 et K G 10 K G 90 et Zonder bonnen Groente en Bloemenxaad Verpakt en los Zie ütala J ÏEEKENS Karnemelksloot 3 Gevraagd Hetoje voor halve dagen Vrijdags den heelen dag Aanmelden tusschen 7 8 uur Mevr Dwgek Fluw Singel 88 machine en een Godin Fonud je met pijp 3e Kade 31 Te koop gevraagd MCBISJESBUWIEL V Itersonlaari 26 Aangeboden goed ondeiboudeti INDERWAGSN V Itersonilaan 26 Voor levering en ii aratie rta uurwerken naar W T Beriolbi Rijks gedipl Horlogei Gouwe 51 Prima HAKBUUEN w SAGEN JAN POSTMUS Raam 142 Telefoan 3720 PRIMA WERKSCHOENEN voorradig t m 48 Vaa Maarcn i Schoeidundel Vgvers at 10 De loodgieter voor VASTE WASCHTAFEL8 Walestraat lZ Telefoon 2828 MotonQwiel beneden 60 K G te koop Sparta ƒ 100 Emtax Garage Zeugestraat 4 Gevra agd een NETTE WERKSTER voor VcVdags ochtend of s middags Gntvin Beatrixrtraat 9 Te koop een zoo goed al nieuw S qttH en vesi maat 50 Adres Nieuwe Haven 195 TE KOOP MatidoUne Banjo en 2 p voetbalschoenen maat 40 I a CosUkade 44 Te koop a geboden Gabardine RegenaMntel groen z g a n Maat 42 Keizentraat 25 Te koop Diatribntle lBidspreker z g a n Te koop gevraagd Boekenkast Bogen 51 HUISHOUDSTER GEVRAAGD 40 i 45 jaar btf tnan alleen Huwelijk ntet uitgesloten BrievMS s Gravenbroeksdieweg JT 42 Heeuw fc Oevraagd nette Dagdlenstbode Zondags viÜ Adres B Martenasaigel 73 HOIS MET TUIN ie huur bQ A Verkerk Pzn Qouderak A l Tegen Seheef loopen prima RONDK OUBIHI Hakken G oote korteering Joh Muurling Dojlestrkat 10 Tel 37 0 JAGER Westhave i 20 Pirastro snaren Muzi k UaskAÊtkooi Jh Bcfiii Westhaven 39 Te koop dabbele tuiasehommel Gevraagd twee p noona kano Br no 451 bur van dit blad Net persoon vraagt lialalumdster tegen ko t en inwonhje 28 35 Br no 452 bur van dit blad WU Maten de hoofito waaide voor mr fwt foMt Sr ft iuiL BERQi Oroenendaal M Voor v dn ndig OrgelsfllkoMBalcea Stemmoi Gehr Koof OrgeUi Boskoop Prüs S tot ƒ 5 Gevraagd Gem syt Slaapkaraer Br no 442 bur van dit blad JONGEDAME b z a voor het bijhouden v i kleme boekhouding Br no 443 bur van dit blad Te koop een goed onderhouden BACHHANNPIANO Br no 444 bur van dit blad Net mei loekt dito vrioidiB 16 i 17 jaar P a A v no 445 bur van dit blad Gevraagd eega Jnttroaw metlmiseltjk verkeer Brieven no 447 bureau vao dit blad B z a Besch Eenv Hiddioadster 42 j in net gezin Hoog salaris geen vereischte Br no 448 bur V d blad Te kW voer Itofhcbbws O Tarzan boeken en 1 pridit boek voor ƒ 11 Sr ao 449 bur v d bL Ter ov Mme aaageb een naalstersprak tjkraet7 ƒ 10 v dien l MBQ pr Brievei no 480 bur van t blal BodtUBierll D t LEEDWEN Turfsingcl 23 Het betera adres voor Inbinden van alle soorten boeken jaargangen ea muzidCvi Dame vraagt Zit Slaapiuuner met Kookgelegenheid Briev no 453 bur van dit blad Net Burgermeisje zoekt eenKAlMEpaR Briev no 454 h ir van dit blacL Gevraagd een nette WERKSTER voor den Vrydag KosterAuiii Achter de Kerk 34 TE KOOP goeds gebruikt Heeiencoetuum staat en t poga heeiensdioene maat 42 St Anthoniestraat lï TB KOOP gr formaat heercnrifwiel eenr idng pong tafel en een motorjioot feugerlaan 28 Te koop een bntteavolure met UkaaariM B M Singel 7 Gouda Te koop gevraagd ZEILBOOT BJI of dergelMc type Brieven met prUe enz Oedi Gr Jaoobastraat 4S Gouda Koaea Haeaten Soto i vssie Plaatea Prijsiyst wordt op aanvrage gietis vsntrakt O Hendriksen Achter Willens H 8 Ta koop gevr BX ZEIL e ZEILBOOT Brieven met prijsopgaaf noi 498 bur v d blad