Goudsche Courant, zaterdag 15 maart 1941

Ig tvrottwe Verhaal uit het verre verleden yan Hillegersberg DOOR RICHARD A KUHN Zoo spoedig het u behaagt heergraaf my met uw antwoord aanmyn koning te laten vertrekken ant woordde d Ormécourt met een buiging Maak van mijn gastvrijheid gebruik hertog d Ormécourt beslootde graaf met een handdruk het onderhoud Mijn antwoord aan uwkoninklijken heer zal ik u zonder uitstel doen toekomen Na het vertrek van den bode van koning Lothar zette graaf Diederik zich aan de tafel en begon t schrijven Hy was nog niet met zijn brief g reed toen Gjjsbert binnenkwam om zijn heer de aankomst van heer Dirk van Honingen teN melden Uitstekend liet de graaf goedgeluimd hoeren I at den heerbinnenkomen Gijsbert Op het moment dat de Heer van koningen binnentrad zette graaf Diederik zijn handteekening onder het geschrift dat hy met fyn zand bestrooide De begroeting van da beidi vrienden was buitengewoon hartelijk Heb je plannen voor de jacht Diederik vroeg de heer Van Honmgen lachend De graaf glimlacht Toen ik je by mi liet komen Dirk had ik die nog met maar nuzal ik een jacht op touw zetten zooals af in deze gouw mmmer één isgehouden en wel voor Lothar denkoning van Frankryk Heer Dirk zag zyn vriend verrast aan Je schertst Diederik Ik kantoch niet aannemen dat de koningvan Frankryk hierheen ter jacht wilkomen Wel waarom niet Voorloopigzullen we slechts vóór den koning jagen niet mèt hem Hoe bedoel je dat Diederik Dakoning van Frankrijk heeft ons wildtoch niet noodig Natuurlyk niet Dirk Het is ookzeer bijzonder wild dat ws op skonings verzoek zullen achtervolgen Hier lees myn antwoord dat iktdenkoninklijken bode zal meegeven i Geïnteresseerd nam de Heer an Honingen het perkament aan en M Lothar den Verheven Koningvvan Frankryk zij beleefd gegroetOnder bevestiging van de ontvangstvan Uwer Majesteit boodschap diaWy uit handen van Haar bode dènHertog d Ormécourt ontvingen doenWy Uwe Majesteit weten dat WijHaar aangelegenheid met groote discretie en den meesten spoed zullenbehandelen Wy hopen Uwe Majesteitbinnen den kortst mogelyken tyd nadere mededeelingen te kunnen doen en ku en Hoogstderzelver gemalin eerbiedig da hand t Welk doende van Uwe Majesteit Diederik Graaf van Holland Hoofdschuddend gaf da Heer van Honingen zijn vriend hat geschrift terug Je geeft my raadseltjes op Diedenk Zou je my den sleutel er voorniet willen geven Da graaf lachte vergenoegd en riep Gijsbert om zich band en lak te laten brengen Daarna verzegelde hü de perkamenten rol op de gebruikelijke manier en beval zijn schildknaap haar onverwijld aan dan vreemden edelman te overhandigen Dat IS gebeurd zei hy tevreden Wil je er meer van weten Dfrk Welnu lees de koninklyke boodschap Je moet mij toch helpen omdeze zaak zoo goed mogelijk en zonder opzien tot een goed einde te brengen Met gespannen aandacht greep n Heer van Holland las da graaf Een hoogst betreurenswaardig voorval dat wü in uw ndderlyke bescheidenheid aanbevelen noodzaakt Ons Uwe Doorluchtigheid om krachtige hulp te verzoeken die U Ons zoo Wij hopen niet onthouden zult Sedert drie dagen is Onze dochter Hillegonde uit het paleis verdwenen en met haar een jonge edelman de cavalier Jean de Morillac dien Onze dochter in het geheim schijnt te beminnen De naar de vluchteffiigen ingestelde jichtervolgingen hebben tot resultaart gehad dat de jonge menschen Ons gebied reeds verlaten hébben en vermoedelijk de wijk naar Uw land hebben genomen Tot U Heer Graaf richten Wij als vader van de voortvluchtige dochter het verzoek naCF et v blijf van de beide vluchteling j Uw grondgebied een onderzoek in te stellen en hen zoo mogelijk onder Uw hoede te nemen totdat Wy maatregelen tot terugkeer van Onze dochter hebben getroffene Gerbwge Onze gemalin de zuster van Kfflzer Otto veroorlooft zich ter ondMstetming van Ons verzoek een be roep te doen op de goede betrekkingen die Uwe Doorluchtigheid onderhoudt met Haar keizerhjken broeder Met Onzen dank voor Üw discrete bemoeiingen in deze voor Ons zoo pijnlijke aangelegenheid doen Wij U het signalement van de vluchtelmgen toekomen Hillegonde 20 jaar oud is grooten slank zij heeft blond haar enblauwe oogen haar gelaat is ovaalen zij heeft een gezonde teint Jean de Morillac 30 jaar oud is van middelmatige grootte tengergebouwd en heeft zwart haar ea zwarte oogen Uwer Doorluchtigheid vriendelijk antwoord zien Wy met spanning en onder betuiging van Cinze welgemeende erkentelijkheid tegemoet Lothar Met een gelaat hetwelk niets van zyn gevoelens verried rolde graaf Diederik het perkament op en legde het op de schouw Voor wanneer is uw vertrek vastgesteld hertog d Ormécourt informeerde de graaf Welkom op den berg vreemdettngi begroette h hem ki dimu Umdttaalk Misschieff heeft Ae oude tooverkol toch nog geUjk ïn breng ik van Egmond een gescbnk voor ja mee zooals zij zei Wat is dat met die ondeT lietde graaf belangstellend hooren Ben je dia oude h tegengekomen Inderdaad DiederOc Vanmapgen vroeg ontmoette ik haar op mijnochtendnt door het bosch waar zij kruiden zocht Zij riep mij toe dat h M Dirk w ar h tVrkiii ntT d t J n balangrijka t voorspaV haar trotsch ai geluHdg voor de verbaasde oogen van den heer van Honlngan Aangenaam Tstraat greep h r Dirk de hand van dm graaf die h warm en hartelyk drukte Dit uur is het mooiste van mijnleven omdat het j persoonlijkheid ao J verdiensten in het dagUchtstelt Diederik verzekerde hl Davriendschap dte ons bindt verheugtzich om de welverdiende eer die jfgeniet m het ia mij laaf i4J ttijzelf i t betvt tal gevallen Ik twijfel daar niet aan Dirk Tusschen ons blyft alles zooals hettot nu toe is geweest d vriaAsehap van edelgeborai m nn awordt alechis hechter m sterkerdoorvoor of tegenspoed van één vanbeiden Steeds stijgend bi wel ofwee in vredige rust of in uren de gevaar draagt zQ als Big keiwinerk haar onverbrekelijk trouw 2 oo zg het Diederik zoowel nuals reeds vroeger en voor altydi Enkele seconden lang staarde d graaf in gedachtm voor zich alt De oude heks mag niet vergeten worden Dirk verbrak hij ile stil te Als je haar eer ontmoet ofhaar eens opzoeken wUt Iaat haardan eens bij mij komen opdat ikmet haar kan praten en zij mü kanvertellen welke wenschen zü heeftIk zal ze voor haar in vervulUing lakten gaan Ik kom op de thuisreis lang haar hutje en zal haar je bevel over brengen Diederik En nu in dieastvan den koning vkn Frankrijk Hflmoet niet tevergeefs de hulp van dengraaf van Holland hebben ingeroep i Ik reken op je ijver en Je verstand Dirk Hanxiel naar vrije verkiezing en ga met God Wordt vervolgd len had Ik lacht en wilde haar voonfcijgaan rnaar zij ging voor mijn paard staan en liet my niet door Om van haar af ta komm besloot ik naar haar t luisteren Nu vertelde zij mij dat zij in haar kristallen kogel jou heeft gezien in een vreemde stad bij een hoogen heer omrmgd door tal Van andere heeren en de hopg heer heeft Jou een document fVerhandigd hetwelk je met een kniebuiging en stralend gelaat in ontvangst hebt genomen Drommels viel graaf Diederik zijn vriend In de rede Dat mensch heeft werkelijk geen fabeltjes verteld Dirk Om je dit ede te dee len heb ik je juist bij mij laten komen opdat je da ee ste bent die weet welke keizerlijke gunst mi ten deel is gevallen Niet langer ben ik s keizers leenman in dit gebied tusschen de Liertfen de Hisla dit land waaraan ik mijn hkrt verpandde heb ik uit handen van keizer Otta in vrijen eigendom ontvangen Hier Dirk dat document daar op de schouw is de keizerlijke oorkonde die mij tot den onbeperkten bezitter van dit slot en van de geheele landstreek maakt Met deze woorden liep hij naar de hooge prachtig bewerkte eiken schouw waarop hij de schoikingsakte had neergelegd m ontrolde de graaf hem aangaf Onder het lezen teekenden verrassing en begrijpen zich duidehjk op zyn gelaat af Hm Een schandaal aan hetFransche hof Diederik dat wordtinderdaad een ongewone jachtpartü zulk edel wUd ontmoet eerj jager metalle dagen Maar zeg eens heb jeeen plan waarmee je da vluchtelln gen op hat spoor kunt komen Graaf Diederik knikte bevestigend Je begrijpt Dirk dat ik Lothar dezen dienst zonder omwegen bewijzen moet en bewyzen wil De zaak is uiterst delicaat en vraagt bovenal discretie den gewonen weg om het paartje op te sporen wil ik daarom niet volgen Ik zal mij zonder uitstel met het klooster van Egmond in verbinding stellen ze hebben daar betrbuwbare relaties door het heele land en kunnen in het geheim een net spannen door welks mazen de vluch telmgen nooit kunnen heenglippen Het liefst zou het my zijn dat jij de rol van myn afgc zant op je neemt en zoo spoedig mogelyk naar Egmond rijdt Je bent met de zaak op de hoogte en kunt daarom mondelinge instructies geven die in ieder geval béter en doelmatiger zuUen zijn dan schriftelykè Tot je dienst Diederik willigdede Heer van Honingen dadelijk in Binnen eea uurtje bm ik op weg Kasteel ooic wel genoemd ugenhui8 l en kerk te H ülegersberg vóór 1426 geteekendpaar een oude j ent slot was aangekomen sprong graal Diederik van zijn paard en liet het aan de zorgen van den haastig toegeloopen rijknecht over Onmiddellijk daarop naderde de slotwachter met een eerbiedige buiging zijn teruggekeerden heer en meester Wees gegroet heer graaf zoosprak de vertrouwde dienaar hemaan Sedert heden vertpeft in uwslot een edelman Hij zegt dat hijdoor zijn heer den koning vanFrankrijk met een boodschap naarden graaf is gezonden en de opdrachtheeft uwe doorluchtigheid deze persoonlijk te overhandigen Graaf Diederik klepte den man vriendelijk op den schouder Het heeft den koninklijken bodetoch aan niets ontbroken Daniel Noch aan den verschuldigdeneerbied noch aan spijs en drank heer graaf Mooi zool Verder niets belangrijks Daniel Bij mijn weten niet heer graaf De burchtheer knikte en verliet hiermede zUn ouden trouwen dienaar dien hij altijd goed gezind was Met zichtbare voldoening gepaard met een zekere nieuwsgierigheid naar de hem aangekondigde boodschap betrad hij de vertrouwd aandoende hal en begaf zich naar zijn vertrekken Een kwartiertje later liet hij den vreemden edelman bij zich ontbieden De koninklijke boodschap Het was een kleine man met zwari haar in da kleeding van een Franschen hoveling die op den drempel verscheen en op uitnoodiging van den graaf met een buiging het vertrek betrad De graaf verhief zich van zijn zetel en trad den bezoeker een schrede tegemoet Welkom op den tterg vreemdelingl begroette hij hem in dienslandstaal Gij brengt mij zooals9c vernam de groeten van tiothar uw koninklijken gebieder Namens den koning en mijzelfdank ik u heer graaf voor de vriendelijke ontvangst Mijn koninklijkeheer en meester laat u groeten enstuurt u zijn kamerheer in geheimendienst den hertog Prosper d Ormécourt om u dit manuscript te overhandigen en uw antwoord af te wachten Hiermede overhandigde hij den graaf een met het koninklijk wapen verzegelde perkamenten rol Wilt u zoo góéd zijn plaats tenemen hertog d Ormécourt noodigde graaf Diederik den bode uit vóórdat hij het zegel van het perkamentverbrak en het ontrolde Wees vriendelijk gegroet hooggeboren doorlu htige graaf Diederik OP den breeden rijweg die zich door het uitgestrekte moeras kronkelde draafde een ruiter op een vurig zwart paard naar zun slot dat temidden van een doir den herfst getint bosch op een zandlge lioogte was gelegen Aan zün kleeding was met den eersten oogopslag te onderscheiden dat hg tot de edelen van het land behoorde bovendien verrieden zijn trotsche scherpbesnedei gelaatstrekken di voornaamheid en wilskraeKt welke het gelaat van een geboren heerscher plegen te stempelen De nog jonge man scheen zich met aangename gedachten bezig te houden want om zün gebaarde lippen speelde een lachje dat door den glans van zijn gruze oogen nog verhoogd werd Daarvoor had hij dan ook voldoende reden Bij hield van dit moerassige landschap waarboven meestal vooral echter in dit jaargetijde een lichte nevel hing welke de zwijgende natuur met bekende droomgestaltoi sdheen te bevolken Dan was het altijd wanneer hij zoo alleen daar reed alsof hij uit het naburige bosch Je vertrouwde hoomsignalen der jagers hoorde met wia hij nu eens het knorrende zwijn dan weer het voortvluchtige edel wild nazette Daarom hoofdzakelijk was zijn slot op den berg waarheen hij zich nu weer begaf zijn lieveUngsverbl geworden Daar trok hi zich gaarne terug wanneer de lust naar jagen hem bezielde of ook slechts de behoefte in hem ontwaeikte om met zijn beproefden vr end heer Dirk van Honingen van g dacht te wisselen Diederik II graaf van Holland spoorde zijn ros tot spoed aan zoodra hil dm zoom van het bosch had bereikt Ottderweg bad hij G jsbert zijn sehildlcnaap naar het slot Honingen gezonden om heer Dirk van zijn aankomst te verwittigen zoodat hij dezoB wel spoedig op den berg kon verwachten Hij bracht uit N jmegen een nieuwtje mede waarvan hiJ wist dat het bij Van Homngen verrassing en blijde belangsteUmg zou wekken In Nijmegen had hij n l keizer Ootto ontmoet die hem bet toenmalige leen tusschen de beide rivieren de Liera en Hisla in vrijen eigendom had overgedragen Geen ander belangrijk geschenk zou hij met grootere voldoening en vreugde uit de keizerlijke handen hebben kunnen ontvangen dan juist deze landstreek die hem van al zijn bezittingen het dierbaarst was Met gerechtvaardigden trots en groeiend ongeduld zag hij het bezoek van Van Honingen tegemoet die naar zijn meening de eerste moest zijn om er kennis van te nemen Tom hü op dm voorhof van het ÏN K as i l È S r i i € N