Goudsche Courant, zaterdag 15 maart 1941

IP O en de uitvindingen ONDER LEIDING VAN Dr MAX EUWE ♦ OUD WERELDKAMPIOEN SCHAKEN Die hem achtervolgden ook toen hij van beroep veranderde Wit Kc7 Th4 T Lc8 Lgl PO Pf8 pL gS acht tukken Zwart KeS DU Lal Pal p aS b4 c L dS 7 g bl cU itukken Wit geeft la twee zetten mat f JOE J OE wu mfeVMT veertig jaar geleden in Texaa geboren als zoon van een cowboy B van da doobtM van den houder van B naoUnlsmkawact 3o imi0i was vrij bewogen geweest en toen hij tot een jongeling was opgegroeid kon men Joe slechts vinden in de groote steden van Amerika waarheen de ultoefeninf van sijn beroep hem voerde Dat Jo tUk aoott langen tQd ia een stad kon houden vond flja oorzaak In het feit dkt da conimifiaria van poUtia ter plaatse te veel balangsteOiag voor ham bad In dm lo 9 der tijden werd de uitoelening van siJn iMroap voor Joe tamelijk moeilijk en wel omdat Amerika het land der uitvinders is Sr moeten naar men zégt geen tien minuten voorbij gaan zonder dat er in Amerika iets wwdt uitgevonden Er werden in de brandkasten fototoeatallea gebouwd welke iedereen fotografeerden die zich zonder er iets te maken t hebben met die kasten bezig hield onder eik tapijt liepen draden naar alarmtoestellen allemaal uitvindingen dia zeer hinderlijk waren voor Jee Toen dia uitvindingen in steeds grooter getale werden gedaan en steeds hinderlijker werden besloot Joe een ander beroep te xoaksa ra bij vond bet ook Van nu at werkte Joe met twee ot drie kameraden Zij klommen over den een of anderea muur dr mgen een villa binnen overmeeatardan bet pwnnecl kn ten da telefoondra 4aB door a dwongen dan bewoner wien zij en ravehFer TPor hle ld a B aan paar duizend dol lar aaa ben si te staan Hadden zij het geld tal handen dan werd de bewoner op een stoel vaMgebenden en hij kreeg een prop in zijn nuMxL Joe ktom daa met zijn makkers weer over den muur en da gweedstaande auto hracbt ben naar een andere streek In dit vak vwdiande Joe ook heel aardig en zijn angstdroomen waarin een uitvmder of diens uitvinding een groote rol speelden wekub Joe had d uitvinder beelemaal vergeten tot op sakaraa dag aan nieuw uitvinding hem Veer voor eenigen tijd Van zijn vrijheid beroofd Dat griMurda ió6 ia de buurt van New York bad John Dillingham een kleine dollar millionBtir slJB vflla wuriB bcbalv bij slecbti tila huiaknadit da dienstbode de ehauffetv en bet fcamarmelaje woonden Op zekeren dag het was tegen daa middag zaten de huisknecht d diauftw bet kaotermeial a d dienst aaa dat nwdalll n k erzijd en nog w l i b l onMBg n m Want door al deze opgtslekt fcbarp voorw rpea atarft menig ko B VfoegÜJdigen dood De met het gra opgegptaa voorwerpen hebben al heel wat kwaad gasticbt Het gebeurt maar al te dikwijl dat d artlkalan d maagwanden van d ko baaebadlgeo waardoor greoU gezwel kp kunB a oatstaaa Maermalen dringen d eharp dingan door d maagw aad heen ma i or sidi b d kafn d I v r of bet hart Bet di r kwijnt laagsaam w f d veearta iBo t ar aan t pa komsn Door bat kwetsen van d t ere organm 1 lamidd d m fcl v rantia ia gevaar gafcoman Waaa r d v art daa vast t lt dat d ko aobarp h tt zooal dat in de vaktaal h t daa is er nog maar iin mogel kh id om de pafifeta van de pijnen te verlosa n naar h t alacbtbul n huid n hoorn vurhulxan aaar d tabriafc Er ia laa a tiJd door d ktmdlg tt g zocht naar d oonaak van b t fanomaen ds koe als def n Ukat r Het was niet gemakkelijk om d bron van het kwaad want dat is fc t t vMUa Totdat Uaak dat da bode in de keuken te eten toen opeens vier mannen met zwarte maskers voor en revolvers in de hand binnentraden Eer de men ohen v de eerste schrik waren bekomen lagen zij gekneveld en gebonden op den grond Vijf seconden later stonden denier mannen in de kamer van John Dillingham Dillingham self hield zijn handen omhoog Begrijpt u goed mister Dillingham zal JcM het heeft geen z te denken dat u hulp zult krijgen Uw personeel ligt gebonden en gekneveld in de keuken de telefoondraden zijn doorgesneden en u och ik heb er geen belang bij u zonder reden neer te schieten Voor deze goedSëid verlang ik echter een tegenprestatie waar is uw brandkast Ik heb geen brandkast Joe wenkte met zijn hoofd naar één zijner helpers waarop deze de kamer verliet om korten tijd later weer binnen te komen Baas zei de map ik heb geen brandkast kunnen ontdekken Mooi zoo Waar hebt u dan uw geld mis ter Dillingham vroeg Joe verder Op de Unionbank Waar is uw chequeboek Hier op mijn bureau In orde U moet een cheque voor tienduizend dollar uitschrijven Zoo n bedrag zult uwel eens meer aan den een of ander te betalen hebben gehad en het zal 4aarom niet opvallen al ik dia cheque aanbied SchrDf du Blaart John DiUingham scheurde een cheque uit zijn chequeboekje Dan nam hij zijn penliouder doopte zijn pen in den inktpot vulde voor de oogen van Joe cheque in feékende ze en stalde ze Joe ter hand Deze keek de cheque na vouwde ze dubbel en stak haar in ziJn binnenzak Daarop werd John DiUingham op een stoel vastgebonden en men stopte hem een prop in den mond Een half uur later betrad Joe de hall van de Unionbank en ging naar ééa van de loketten Uit zijn binnenzak haalde hij de zorgvuldig dubbelgevouwen cheque teekende ze af aan ds kchterzijde en stelde ze den beambte ter hand Dez bekeek de chique keek dan Joe aan en verliet na even een oogenblik alstublieft te hebben gemompeld zijn loket Joe had nog geen twee minuten gewacht toen de beambte terugkwam an tegen hem zeide vuilnisemmer het begin is van de ellende wanneer de keukenprinses met onverschilligheid de etensresten bij het andere afval deponeert Bi het groenten schoonmalcen het aard appelen schillen althans wanneer dit achteloos geschiedt kan het euvel zelfs al beginnen namelijk wanneer een broche een speld of een mesje verloren gaat De schillenkoeien die met schillen worden gevoederd worden uiteraard het meest bet slachtoffer van deze onachtzaamheid De nieuwe afvalverordening Bet is merkwaardig maar waar aan de oplettendheid van huisvrouwen en dienstboden l an het te danken zijn dat een doodvonnis minder m het slachthuis moet worden geveld Maar niet aUeen de schillenkoeien l den aan ch rp Bij het likken Immers likt de koe ongemerkt veel haren naar binnen welke niet worden verteerd en zich met kalkafzetting mt de inwendige organen vereenigen In de ingewanden van de dieren vormen zich dan kocal vaa staea t Tüt waarvan d niddaUlja Zulke groote bedragen worden itameïijk niet aan orwe loketten uitbetaald Wilt u misschien zoo goed zijn het geldbij den directeur zelf te halen Zulke grootebedragen worden namelijk niet aan onze loketten uitbetaald l Joe liet zich door den beambte naar den directeur brengen Toen hij diens kamer bmnentrad stond hij tegenover vier heeren Heeft mister Dillingham de cheque m uwbijzijn geschreven en onderteekend vroegéén hunner Ja De heer toonde een chique die niet wa ingevuld en ook niet was onderteekend Waarom geeft u ons dan deze blancochique Joe wist in het eerst niet wat hij op dez vraag moest antwoorden bet volgende oogenblik on l0ten boeien zijn pols n Jo keek d vier héeren verwonderd aan U wordt eerst in vrijheid gesteld zeiticgeen die tot nu toe het woord had gevoerd als is opgehelderd hoe u aan deze cheque bentgekomen U hebt óf een blanco chèquelormulier ontvreemd en vergeten de handteekeningte vervalschen óf u hebt mister DiUinghamgedwongen de cheque te onderteekenen In hetlaatste geval heeft mister DiUingham in uw bijzijn de chique onderteekend maar met een inktsoort welke als ze droog is volkomen otw leesbaar is een nieuwe chemische uitvinding Na deze woorden kon Joe nog slechts stamelen Die eUendige uitvindingen Oplossing Visitekaartjes Puzzle Het beroep is Journalist soms meer dan een decimeter groot is Deze kogels kunnen soms wel twee kilogram wegen Het is te begrijpen dat deze obstakels in de ingewanden der dieren de oorzaak zijn van een vroegtijdigen dood Ofschoon tegen het laatste euvel moeilijk is te waken is er toch voor menigeen gelegenheid onze koeien onnoodige pijn en ellende te besparen De nieuwe afvalverordening werkt hiertoe mee omdat eUce huisvrouw nu verpUcht is blik scherven en dergelijke uit den schiUenbak te weren in al het afval naar zijn soort te sorteeren De gevaren voor scherp zijn hierdoor verminderd De koe als degenslikster scherven en g reedschappeneter 13 een vreemd verschynsel waarvan menigeen niets zal hebben geweten Maar het is belangrijker dat de koe géén uitzonderlyke prestaties levert dat er géén rariteitenwinkel varieerend van kinderringetjes tot een completen autoband in de maag van de dieren wordt aangetroffen Een gezonde veestapel is en zeker in dezen tijd voor de gemeenschap van veel grooter waarde dan dierliJJu kermisattractlea I Oplesiing Probleem No MA door B P Kntitsdiloff Vier punten Wit X e Da7 TbS Tdt Lal Ldt P 4 Pb4 pL 2 Zwsrt Ke Tc7 LaS L FdS PgT pi eT f8 bT U PcS dreigt 1 PO mat 1 PdS onv 3 P I7tt mat L Pb i DcT mat t Pb4 1 Lb3 rastt Kd4 1 drelglnf Oploningen Probleem No SOB door 8 Helwtg zei punten Wit Kbl Td L T UI PfT P r pl sT 4 dl dl I hX Zwart Kd4 Tal LbS PdT pt bt 1 LM dreigt 1 P T onv 1 Pc of R mat l TH 2 PdS enz L T 6 X PM enz L Ttl 1 Pd8 enz 1 TsS 1 Ph4 enz L Ps I Pt f e en Verdere zetten met PdT leveren ilcebt nieuw maUetten op b v Pc 2 Pd6 Fd3 3 Tdl ef Pb8 2 P 7 Pc4 3 Tc4 Probleem No S2A Probleem No US Zwart I Zwart 4 t h wit a k t Wit Kd4 DW Th8 e8 Pe8 Pg pi e4 zeven tukken Zwart KhS Tc7 Tga L 2 Ui4 PgS PUB pL o dS da ts g4 gl dertien tuUcen Wit geeft U drie zetten mat GOEDE OPLOSSINGEN No 2 A A V d Tol 6 A da WUde 8 L P Kroep 8 3 atefteo 8 J Blaac 8 W da Vries Jr 6 A P MaakenschUn 8 J A Vroom D L Rieke 6 U J V Poperlng 8 K Hytman 8 J W Stegeman 8 W Bijl 8 A Pgldervaart 8 J H V d Velden 6 J Harmsen 6 J Sclir 6 J HiUebrand 8 mej W F Ko h 8 G H Koopman 8 H A Leniger 8 Ad J VarloolJ 8 W JongeDeel 8 A Mea 8 H Wentlng 8 J H Burg Jr 6 J Ubas 6 J H Th Helsterkamp 8 L Kappers 6 G Hopman 8 B Klok 8 No lSB J Oudenaarden S C J Vogel S A J Berkeaboacb S O Schaap S J H Burg 9 B H Westerd S ma J KarkhofI 8 D 1 Hart S CormpondMntie adTtê Red Oitisrnd en C n Pottbiw 959 Rotterdam i in bet DanegemMet naemt wit niet vaakxUn toevlucht tot de lange rocbadc en wel om begrflp lUke redenentdoor den zct c2 c4 wordt de koninga telllng aan den kant van de lange rocbade reeds bi voorbaat verzwakt Toch zijn er omstanglgheden waaronder de lange rochade wel deg ljk iB aanmerking komt Wanneer wit namelijk k ma heeft een beftormiog van pionne n op den anderen vleugel in te lelden is de lange rochade in dan regel gewenscht zoo niet noodzakelijlc Men iag echter de bezwaren voor wit niet te licht nemen Vaak zal het swsrt gemakkelijk vslleo een oftca lUn tegenover den vijandelijken konlngivleugel te verkrijgen en daarlangs een hettigen aanval In te leiden Een dergelijke aanval is bijzonder Sterk wanneer deze gesteund kan worden door de dlBgonala wcrlclng van 4én ot twa loopera zod In onderstaande partij liet geval ia Onder dia omstandigheden moet de lange rochade dan e tli ten stelligste worden ontr ade n i atoii Wlt A Kotov Zwart 11 Orthodox Damegambiet 1 d2 d4 Pg f 2 c2 c4 e7 efl 3 Pbl c3 d7 4 Lel gS Lf8 e7 Met verwlssaling van zetten zijn wa in vaarwater gekomen 8 e2 e3 h7 hS 8 LgS X fe In den regel speelt men bier 8 Lh4 ot 8 Lf4 Ce tekstzet heeft het bezwaar dat wit het iooperpaar aan zijn tegenstander overlaat Daartegenover staat echter dat wit een tempo voor de ontwild fUng wint Le7s 8 e 7 Odl S schelf van de nu volgeode Ter voorbereiding opsteUing c7 c Pgi a fr o 1 0 8 Deze tactiek blijkt sjMsdig groote bezwaren tt hebben en daarom verdiende het overw ing ó ontwikkeling eenvoudig met Le2 0 0 en Tldl voort te zetten Wit had in dat geval als coR cnSat voor het looperpaar een overwicht in bewegingsvrijheid behouden i Met den tekstzat legt UJ het el op liutgea n $ breken aan Pb dT 10 eS e4 Een mlnder sterke voortzetting welke de verw zenlijking van Zwart plannen vergcmakkeliJkL Zwart wU namelijk e6 eS doorzetten waarmee niét alleen zijn stelling bevrijd maar bovendien de activiteit van Lf8 aanzienlijk verhoogd wordt 10 dSxc4 11 Lfl c4 b7 05 U Lc4 d3r Reeds de beslissende fout Wit had 11 Le2 moeten spelen om de d lijn vrij te houden en I0 doende de doorzetting van aS eS te bemoeilijksÉ U e 5l I Zwart neemt zijn kanaaa goed waai 13 d4 X eS Na it ds PcS komt zwart eveneens In het vo 4 deel u PdTsel l 14 FfS X eS 4 Met 14 LfS kon wit een ploo winnen maar na 14 Dc7 15 Le2 Tb8 zou zwsrt lang de open blijn spoedig een onwcerstsanbaren aanval bebb i gekregen LIBscB 14 IS Kcl bl Niet 15 Lb5 wegens IS Dg5t benevens cbS Thans echter dreigt 18 LbB Zwart suat nu praetlscb reeds gewenaen daar hl over d 14 feórwlts loepera baecUkt Oaaroader wordt verttaaii twee naast kaar e poat eetd loopers die op dec koahigavleu gericht zDn Sd a8 T d 181 ObS d tl ïdl cl Dralgt U b4 Pai Miu 18 Tcl dl Tat bS rustig voorberg Zwart kan den dea omdat tSjn ti valfmogeUJklldd bexït LeSxet 1 Tdl dl 20 blzcS Dsl t 0p 10 Dd volgt vanzel prekend JO Stelling na A b5 b4I Zwart Wn kan het opene van UJnea niet tater verhinderen daar 21 c4 doof 31 bl 11 abS Dal weerlegd wordt Tb xb4t DaS alt Tb4 d4 11 clxb4 n Kbl cl a Kcl U Een weinig benijdenswaardig stcUlng voor wit Rat Is iatusschen wel curieus dat de partij 00 danlcs de onveilige positie van den witten leaning tech oog eenigea tyd houdbaar is M Kdl el Drdgt ts e4 18 e4 e Om U c4 mat M UHt beaevens t enrul op d4 te beantwooTdm Kg 19 18 TTil dl Nu is Tdl afdoende gedekt en daarswe A 4 momenteel onsdiadeUjk gemaakt Dsl e8 L 8zal M 27 Ke2 el Een aardige combinatie Na 18 Da2 wint 18 m t 38 ttr H Lal dS 19 gl gl dl e K Ld e4 Wit wil den wlanendeo epmarsch vaa de zwarte pionnen op den damevleugel niet afwachten en doet een laatste pogtng om bet spel te eem De afdoend e weerlegging Zwart wint thans ds kwalittit en daarmee is v rd re tegmstand outte Td4adt Dal X dit Ddl dit Tdlxdl tt Ddabl n TdlsdS n u n M Dblsdl Wit gaf hM f COKKESPONCXNm K K te Orsvenraoer T r Prddeeai Ho MJi itaat U genoteerd met 8 punten J IL B te B dam Vw aastal I kwaztaalstaad wa lifc 2