Goudsche Courant, zaterdag 15 maart 1941

DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 15 MAART 1941 De koe als Idegenslikster Er zijn menschen die over vreemde gaven beschikken Menkent de deaeTislikfcei die zonder blifcfcen of blozen een rlijmscherp tuapen in de keel laten zakken men kent de Duureters die vonkenipattend hun tveinig aanlolcicelijk maal do n er zijn verder nog menschen di tukken Blos eierdoppen en naar men zegt zelfs scheermesjes vergrberen Bij dit alles komt natuurlijk veel boerenbedrog te pas maar er is één omnivoor één alles eter die alles maar dan ook letterlijk alles et en dat is de fcoe V O reedschapskist een naaidoos of op het thet blad thuis behoort kan men in de koeienmaag aantreffen Maar daarmede zyn we er nog niet Deze Holle bolle Gys heeft evenmin gewetensbezwaren bü het verorberen van naalden spükers spelden en scherpe pennenl En om de opsomming voort te zetten ook rijwielplaatjes kettingen complete armbandI horloges lepeltjes Goudsche pijpen schroevendraaiers en vijlen staan op het menu Ge verbaast u7 Ge hebt nooit geweten dat een brave koe dit alles kon verwerken Welnu ge zult de handen ineenslaan als ge hoort dat ook de volgende voorwerpen tot de nórinale vondsten behooren scherven van een Chineeschen theeschotel een eeremedaille van een concours hippique een kurkentrekker kïuisjM gaspehningen dMi9el ten het bedeltje van een horlegeketting vreemde munten een stekker een aardappelkrabber een deurknop van een huiskamerdeiu een schoenen haakje manchetknoopen een musketonhaak stukjes yzerdraad geldstukken in alle waar den d len van een portretlUstje brokken glas de tuit vin een theepot een bloempot sigarenaanstekers sleutels potloodHi steert kool vorken messen en lepels breipennen En hiermede is de Ujst zelfs nog lang niet compleet De keerzijde van de medaille Deze inventaris van een koeienmaag moge den lachlust opwekken zooals altyd is ook éXé VI I e rf DB MACHT DER GEWOONTE ORASTTSCH POLYSCHILDER i HET GE tAK VAN EEN MOI EKXE INRICHTING Mortaa DM achiUen Biet Mt hun tijd meegauif Zie je Khat met deM alw uUen we nog juist op tijd op het geiMake f e bal aijnl W ANNEER de bontgevlekte koe in de sappige weilanden ligt te herkauwen met droomerige oogen in onbestemde verten staart soms een klagend geloei aanheft kortom het toonbeeld schijnt te zijn van Hollandsche welvarendheid en zelfvoldaanheid dan denkt men aan dit nuttige dier wellicht allereerst als de leverancier van hoorn waarvan weer knoopen worden gemaakt van huiden waarvan in de looierijen voortreHelijk leer wordt gefabriceerd van melk boter kaas vleesch beenderen Maar deze koe heeft menigmaal nog een andere kwaliteit welke meestal niet zoozeer aan het licht treedt zij is bewaarster van de vreemdsoortigste voorwerpen welke zy ofschoon zy vegetarische is zonder moeite met den dagelijkschen grasmaaltyd naar binnen slaat Tegen een doodgewone Hollandsche dikke l9gge koe kan zelfs de beroemdste degenslikker vuureter en glasschervenverzwel er ter wereld niet op Zij steekt align naar de kroon als het gaat om gevarieerdheid in het programma Alles wat in een bijouteriedoosje een ge mj DE FOTO S In een koeienmiao worden vaak de vreemdsoortigste voorwerpen aangetroffen en menig koeienleven i hierdoor ontt 4i beëindigd Hierboren het hort tian een koe op sterlc water door een scherpe pen doorboord Rechts een verzameling van de vreemdsoortigste voorwerpen welke op één enkel abattoir in den loop t an den tijd in fcoetenmasen zijn yeuonden Aan wie de schuld als een fcoe aan scherp lijdt in rele cerallen aan de huisurouuieri en dienstmeisjes in de keuken dit met de schillen onwetend enhel uit onachtzaam heid allerlei andere t oonoerpcn meeffecen Foto s Stevens