Goudsche Courant, maandag 17 maart 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 17 MAART 1941 AT A AAR ANMEER A van Veen 60 jaar OiWECTtDB VAN HOOFDFOSTKANTOOB IN DB HOOFDSTAD GEBOOKTIO I7IT OODDA De directeur van het hoofdpostkantoor te Amsterdam onze oud stad noot de heer A van Veen is Vrijdag jL zestig jaar geworden De heer Van Veen is te Ciouda geboren zoon van den heer C van Veen Azn die hier n vooraanstaande plaaU in het op ibaar leven innam Zijn jeugd bracht hij te Ctoud door waaa hij de R H B S bezocht Daarna studeerde hij voor surnumerair P T T De heer Van Veeh trad bij de Posterijen in dienst op 1 October 1901 als sumumarair op het kantoor Oostarbedt Op 1 September 1804 volgde zjjn benoe ming tot commies Ie klasse der P T T waarna hij werd werkzaam gesteld ep het bijkantoor Kerkstraat te AmsteT dam Een jaar later 16 Augustus 1900 kwam hij op t Postkantoor te Utrecht 1 April 1800 op het Spoorwegpostkantoor no 1 aldaar Op 1 Septonber 19M verhuiade hij weer naar de hoofdstad naar het Spoorwegpoetkantoor Negw maanden later 1 Mei 1909 kwam hij op de Inspectl Spoorwegpostkantoor te Utrecht Of 1 September 1910 werd de heer Van Ve i bwoemd tot commies 3e kl en op 1 Septattb 1914 tot idem 2e klasse Vijf jaar later 1 October 1910 voMe de benoeming tot directeur van het P T en T kantoor te Usselmonde welk kantoor hiJ op 14 October 1923 verwisselde met dat te Bergen N H Den eeraten Nov nber 1928 werd de heer Van Veen referendaris 2e kL Den lOden van die maand kwam hü als referendaris op het Telegraafkantoor te Amsterdam als chef van het Aanneem kantoor Op 1 November 1930 volgde zijn benoeming tot adjunct directeur van het Telegraafkantoor in de hootdstsd Den leden September 1933 volgde zijn benoeming tot directeur van het Postkantoor te Eindhoven welk kantoor op 1 Novemt er van dat jaar met het telegraafkantoor aldaar werd vereenigd In 1937 is de heer Van Veen als opvolger van den heer Van Bïers tot directeur te Amsterdam boioemd Het personeel heeft hem gisteren een bloemenhulde aangeixjden Dei week kon het plaatseji bareau mtta 290 gezinnen verblijfid met een aantal bonnen voor 8 soepuitdeelingen Ook de z g jstlUe armei wftrden door tussdienkomst van dia oAantiM welke tot dusverre voor hen opkwamen op discrete wijze door Winterhulp griiolpen Hoeteer de verzorgden dit op Prijs stelltti blijkt uit de vete dankbetuigingen die ik zoowel mondeling als schriftelijk van deze menschen modit ontvangen Stemt de ei eeto Ik put uit dat alles de vrijheid om een bgdrage voor Wintertiu Nederland te vragen Daartoe zal van hedratot eo met aA Zaterdag een lijst icolleete worden gehouden Op één dezer dagen zult U dus de collectrlee ol collectant van WHN mogen verwachten Bedenkt hoeveel leed gU met Uw otter ook in vele Goudsche gezinnen helpt venaditen i Mocht U er de voorkeur aan geven Uw bijdrage per giro over te maken zoo verzoek Üc U beleefd dit op het pöstgbonummer IS739 van den Ge meenteOntvanger te dóen onder vermelding dat de storting bestemd is voor Winteriudp Nederiand Gezellige avond van de Roei en Zei N V R Afdaallngt lakla a t Gooi Stoarte l i Harme s ADjO 8 i Met volle muziek met Watt ea Half Watt Aanvang 8 1S uur Bebomrbwg Bbaeeaë De Kribbeb ter met C or Ruys Louis de Bre Dolly Molllnger en Flits van Dongen Aanvang 8 15 uw Ibalte liMater De gsctleman vag bond met Heinz ROhitiann Paul HSrUgH Hans Holt en Hilde KrahL Aanvang 8 15 uur 18 MaaH S mr Be dm Bridge drive Ned Vereenlging van Huisvrouwen U Maart 748 nr Ned Garef Qenweato Spreekbeurt ds Joh van Welien 18 Mot 1 tf 00 Nteawe Sdhonwbur Opvoering door N V Het Nederlandadi Tooneel van Als sterren vanen bUtfspel in drie bedreven door Henk Bakker M Maart 8 mr Danlal Cuinia£HJB O If Mnrt 8 mr Ceatral Jaarvergadering transportcoloone Roode Kruis 88 Mwurt TJ8 mr VrQe IvMifdlsdie ia aa a ente Bijbellezing en bidstond 88 Maart 1M mr L er tm Hdis Heiligingssamenkorast 81 Maart U S mr fcantowr N V aairf aAa têtteUHBf MaalMbi ll Jaariijksche algemeeoe vergadering van aandeelhouders 88 Maart 18 mr KJK Lea av a t aa n lgfaig Algemcene vergadering CoSperatleve BoereiUeenbank Grouda en omstreken 88 lÉwrt 4 30 nor Van Bergaa IIs b doonparic Start provkiciale paric wegwedstrijd AtÜetiekvM eeniging Vires et Oleritas 88 Maart 7 nor Kimrtnda Ultvbering mondaccordeonver Oescendo met medewerking van zang en show ensemble De lustige zangers na afloop bal 88 Maart 7 uw Concordia Feestavond gymnasiastenvereeniging Utile Dulci £ 4 Maart 11 oor De Zalm Openbare verkooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 85 Maart 10 linr Stadhuis Openbare aanbesteding herstellen van walmuur langs Turfmarkt 86 Maart 8 9 nor Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 88 Maart 140 nur Terrein Openbaar Slachthnis Algemeene keuring van trekhonden en hondenkarren 80 Haart uor Concordia Propaganda feestavond Ned Bond tot het redden van drenkelingen SO Maart 840 anr Knnsfanln Vijfde NutsbijeMikomst concert Botter jlamach Philharmonisch Orkest on der leiding van Eduard Flipse solist Marinus Flipse gtom o Bl KJ C 1 4 DJ C Oac 1 4 Feijenoord D W 0 4 AfdaaliBf a la klaaaa ttBAuaV V 8 8 Haarlem D 0 1 8 BlauwWlt RF C 1 4 V O CAjax 6 8 HermesVAV I T Atdaaltnf m leDaase Wageningen toscbed l Qttick engelo S 1 3oahead A G O V V 1 8 TubantlaNJ5 C 1 1 E n sc hedés c h e Boirs eraclas O V Afdeclinf IV ItUaasa TnwigaKindhotfan 1 0 Roermond WUlun Q 1 8 P S V M V V 4 1 NA C aV V 1 1 HalmondJuUana 8 4 AfdaaliagVi la klaas Valodtas Be Qttkk 8 t Heerenveen O VJLV 8Sneek Leeuwarden 0 1 W V V H 8 a 0 1 Veendam AchUles 8 T VEBEENICHNO ÉUCSTOND KOET OEL EN DEETIG JAAB De roei en zeilveraeniglng ïouda heeft Zaterdagavond in Tet Gouw een gezellige bijeenkomst gehouden die een aan de benfming overeenkom g verlo v heeft gehad De voorzitter de heer F H Sixma kon tal van leden oi introducé s verwelk nnen in zijn openingswoord HÜ herdacht hierbij dat de vereeniging eenige weken geleden dertig Jaar bestond welk frit in verband met de tjjds omstandigheden ni is gevierd De heer Sizma kondigde voorts den aankoop van een single outrigged wherry aan een knuffelkniisep zooals de zeilers zeggen en hjj bracht tenstette in rondvraag den aankoop van een tjotter of een scherp Jacht waarbü voor een tjotter de meeste animo bleek te bestean Het eerste gedeelte van dm avond bestond uil de vertooning van een aantal dcW den voorzitter met veel succes opgenomen smalfilms uit het clubleven Het waren films van de nationale zeilwedstrijden met Pinksteren 1939 van de roeiwedstrijden in September Ji en van het waterkamp dat de hew Sixma vorigen zomer op den plas achter den turfschuur heeft gehouden Een vierde film bracht de zeilwedstrijden van 1935 iü herinnering terug Het waren alle aardige opnamen met duidelijke beelden die gelegenheid boden nog eens met belangrijke gebeurtenissen in de vereeniging mede te leven Tot besluit werd een iromisch nummer vertoond Er bletf na het flbngedeelte nog ruimschoote tijd over om e i dansje te maken De Jamming Six onder leiding van Piet Fijn zorgden voor goede muziek er waa veel stemming en alles met alles is t voor de roei en zeilers n prettige avond geweest GEEN CENTRALE KEUKEN Oe plannen om ook hier ter stede een centrale keuken op te richten hebben geen vaste vorm aangenomen en naar het zlcb laat aanzien zullen ze niet tot uitvpecwoHto eösacht pel de leidkig overgeoomaB maar tocb hebben onze stadgcnooiUp nog een verilemunt minder zoodat zÜln elk ge hun kans behouden Voor D a NJC was bet gelijk spel van de bigmatch Gouderak Haastrecht van belang De Crouwenaara ziJn nu wat dtehter bü de pretendenten gekomen en daar ze bekie nog eeninaal ontmoet IS de gelegenheid er om weer gelüèel aan bod te komen Bü de reserves heeft Gouda II zkdi hersteld en bü A D O IV aan het langste einde getrokken Fraai werk leverde O N A U Nadat het team vorige week uitspelend het oen leidende B M T n had geklopt haalde het nu tegen V U C IV dat thans aan den kop ging dit kunststukje uit waardoor O N A I weer op de eerste plaats is gekomen en wat vooral van belang is een voorïprong van twee punten heeft O N A m hervond haar vorm en klopte verdienstelijk Mart Tïit II op overtuigende wijze G S V s tweede kon het bij Spsrte IV met houden en werd gedecideerd geklopt De standen luiden nu Bewaar de soepbeentje IN bueenkomst van ofbalebs OF DE WAABDE GEWEZEN In Central is èen vergadering gehouden uitgeschreven door de N V L m en Gelatine abriek fDelft te Delft voor alle vergunninghouders van Gouda en Omstreken die ingevolge het AfvallenBesluit 1940 I en II door B en W zyn aangesteld om hms aan huis schillen en levensmiddelen afvallejj waaronder beenderen in te zamelen De vergadering stond onder leiding van Jsn heer van Berkei van de N V Delft De Dienst der gemeente reiniging die met de uitvoering van het af vallenbesluit u belast was vertegenwoordigd door den heer Kooistra pp zeer duidelijke wijze werd uiteen fjezet hoe t simpele soepbeentje dat n het algemeen nog te veel als waardeloos wordt beschouwd zoodra de huisvrouw het vet voor de soep er aan onttrokken heeft door de beenderenverwei ende industrie nog verwerkt wordt tot waardevolle producten als technisch vet UJm gelatine en beendermeel en hoe i r product op zich 2e klaas B 9 7 O S Overmaas U V S S V V Vr 8chaar OJ A Excelskxr Fluks Gouda HxUaan VJDi 22 12 44 18 26 18 34 27 26 28 23 22 20 37 2330 lS28 2800 13 18 14 12 9 13 11 10 13 3e 13 ut U 13 14 10 18 14 10 10 7 8 8 8 8 8 1 2 aU Vires leden kunnen ook tooneel spelen klaaw C e t 8 8 4 8 6 7 8 8 O U V F C Alphen Woerden D H S Olympte Fortuna acv O N A St Volh Pechvogels 12 t Noorden 12 11 iX 7 7 7 8 4 4 1 8 1 O 5 f ifvöigt f deagtoiés i 37 30 86 27 3738 37 18 30 38 VBOOLUK OD Een eerste vereischte voor het slagen van een feestavond is dat er vroolijkheid heerscht Wat dat betreft is de feestavond die de Cioudsche athletieken gjrmnastiekvereeniglng Vires et Celeritas 2 terdag ter guegenheid van haar 13 JBrig bestaan in Kunstmin hield wei buitengewoon geslaagd want er Is onbedaarlijk gelachen De oorzaak van deze vrooiykheid was vooral een kluoht in twee acten geUteld Cel 13 is vrij Niet alleen het tooneelstukje op zichzelf dat geestig van inhoud is maar bovenal de wuze van opvoering droeg tot het succes bü waarbij bleek dat Virea behalve goede athleten ook prima acteurs onder haar leden telt mei als bette staUlg de heer W A C van Zevenhoven Deze vervulde de rol van Heintje de kwarijesvinder die zich uitgaf Voor den beroemden zwemkaml oen Onderwater met zooveel gemajc en too n bijzondere flair dat het leek ai tooneelspeloi voor hem dagelijksch werk is Ook mevrouw W van Zevenhoven als Tine het konenneirie mej R van Kesteren als Kitty Heintle s compagnon de heeren W H Kreeuwen als trainM Droogrdi en J Wieser als ds edite Onderwater spéélden voortreffaliik terwijl ock de overige speters er goed in waren Een ander aardig stukje da komische schete jJSchrikkelJaar ging er vooraf Ook da irom werd hart i k gelachen waartoe vooral de heet J van Houten In de rol van verlegen min naar aanleiding gaf Het toonaelspel werd afgewisseld mét jptd muziek Van het ensemble van Borkai fn voorts ifu er nog een verloting Dat tt no g tyd overschoot voor een geaaimeerd pal was steUig wel het meest te daitten aan de vlotte maniw waarop de heer C A M Keü den avond leidde De bezori rs ean paar honderd In getal hebben zich geamuseerd en Vires heeft ook op dit terrein weef een succes geboMct Het horloge was ontvreemd M n polshorloge dat ik i teravond In de falMritk op tafel heb laten ggen b verdwemB Jcwss Zaterdag een J8 farig fflrisk dat op eénbedrijfte dezer Mede werkzaam is bij de politie aangifte oes Dt radiec ia er op uit de collega s VBriwosd da kleedkamer afgezocht alte nageqwuid nJefa Ii ter kwabi bet bvkkt dat het horhtge tei clit was Het was thuis gevonden drijven die van de levering dezer producten afhankelijk zün Na er op gewezen te hebben dat door het wegvallen van den import van l eenderen uit ovefzeesche gebieden de invoering van de vleeschdistributie ds groote vraag naar soepbeenderen de beenderenaanvoeren zoodanig zün teruggeloïivcn dat de Nederlandsche beeivd enverwerkende industrie en daarmede vele bedrijven die weer van haaf productten afhankelijk zijn met stilstand worden bedreigd waardoor duizenden arbeiders werkloos zouden worden deed spreker een ernstig beroep op de schillenophalers om hun medewerking te verleenen tot het inzamelen van de huishoud beenderen Begrijpende welke groote belangen hieram verbonden waren werd de gevraagde medewerking spontaan gegeven Op de huisvrouwen wordt eea beroep gedaan om er door het beschikbéar stellen van de soep beentjes aan mede te werken dat arbeiders in Nederlandsche fabrieken en arbeiders in honderden bedrijven die van deze fabriefken wew afhankelijk zijn zullen kunnen blijven werken Men meene niet dat het so beenitje daarbij toch geen rol speelt want de cijfers wijzen het reeds uit t juist die paar soep beentjes uit ieder gezin ingeeameld van stad tot stad een zeer b langrüke ho vedhekl beenderen levert Sooi bedoot de heer van Berk de soepbeentjes dus niet weg bewaar ze apart in een eramer of kl je es geef ze geregeld mee aan dèn schil lenboer 11 39 ATBLETIEX o v v 17 50 13 42 Mulier beker voor Goudsche Atfaletiek commissie 12 4e klasse A Archipel Rouwkoop Teylingm V 0 G1X Wilhelmus V VX Tezss L D WS Usse Gr W n T OJfA 10 9 7 8 8 8 4 5 4 5 1 O 62 30 36 18 21 1 22 52 32 4438 57 48 45 41 37 46 34 37 36 50 85 88 DE BEEK a mBTZ 8E0UTABI8 PENNINGMEBSTBB VAN DB NED ATBLETIEK CNIE Op de gisteren b het Jaarbeursrestaurant te Utrecht g ouden Jaarvergadnüv van da Nederlandsche Athletldctnite watd aan de Groudsche Athletidccommissie de W J H MuUerbeker toegekend Deze beker is een wisselprijs dte Jaariijks wordt uitgereikt aan dte organisatie die zidi op wedstrtldterrein het meest verdienstelijk heeft gemaakt De G A C verwterf deze onderschriding voor haar baanbrricend werk op het gebied der athletldccompetities Voorts werd op deae vergadering onze stadgenoot de heer B Wirtz voordtter van Vires et Ol tas en secreterispemiingmeester van het distriet ZuidHolland gekoeen als secre tarispenningmeester vaa de N A U VOETBAL G S V viui de eerste plaats klasa C 7 1 1 2 1 O 1 O O o o o CSouderak Haastrecht D OJi K Bodegr M S V Ammertlol Waddüixv Moordrecht 10 Oudewater 9 Boek Boys 7 Ros IJ 15 12 12 U U 12 12 9 10 10 10 9 10 10 42 11 57 30 15 18 14 10 O 10 8 8 4 O 1 8 4 4 4 8 7 7 8 A 7 22 2S 10 9 7 4 O 42 3i 38 38 lolS 21 38 68 11 tlO 5344 31 32 33 47 22 38 28 31 1848 2188 U V S n H V V fi Gouda n H B S m V U C ra A D O IV Schev n D H C m Bxc n TOONIELGROEP DE VOOR GEEN DEB EEBSTB ELFTAUJEN KCmt HET TOT DEN OVERWINND Q BBUfOEN OpVoerbig van VOrt voer de pees Op 1 April zal da toonselgroep 4 e Voortrekkers in onze stad optreden met het blijspel Niet voor de poes Medewerk ulen zhn Blinny Eifmann Mientje van der Lugt Melsert Adri Dozy Ko van rinkhuyzen Ptet Rienks Lou van Dommelen Karel Baars De artistieke leiding is in handen van Adriaan van Hees DEBTIG ZAKKEN KOLEN OVEB 8TBAAT De een zit verUngend op z n kolen te wachten en de ander strooit ze rond Zatetdagmiddcg tijn in oe boriit van da KlcJwegsbrug van een auto n 10 000 k g in 200 zakken geladen steenkolen dertig zakken afgevallen en over de straat gerold Het verkeer was ar toor gestrand maar ms vareend kradtteit baift snm voedif de kol i verzameld en den weg weer vrij ge Res Sa klas B OXJi U BM T n V U C IV lü cn av v m RB S IV vxo a n l4Mkkwart m 14 Quick m 13 Celeritas II 12 8S 37 8141 47 38 62 tt Da aerste elftaUm der Goudadte chtbs hebbes hef gisteren geen van aUe een overwinning behaaUL iets wat M seiMen nog niet veel gebeurd is Ctouda benutte door weinig schotvaardii U de kans tegen O Dil niet en leed eèn nederlaag tf veel schade doet des niet al zakte Gouda een plaats maar toch moeten de roodwlttm veilig heidsfaalve vandaag of morgan nog eens een keer zien te winnen Olympla hieM bet bU D C gelijk betgèaa atellig een bdomlijlte prestetie is waannede het team de joudscfaè eer oi kteld Votar O NA was de opgave ten de nmner p te zwatt de gaMea wmnen i eliiMdlii waardoor Qif A voor d vtoda nuuil achtman veriooif Da gaaate str tegen Ardüpel be 9JB V een kkte aaderiaag epgalevard Door d se levandi b dt Aml 48 41 88 36 4t Sm U klasa CGouda In 11 11 8 O 21 MrtalV 8 8 O 1 18 C mirfaB 9 8 1 8 11 Mkrttoltn 10 4 O 8 8 XwrmsIV 8 8 0 8 8 OJXJLta 8 114 8 SdMMttkovmIIlO 1 8cfao ih n 18 1 B V n 8 1 58 18 io S l 4 14 8 f 14 31 I 10 M ia mindeitas 1 8 8 1 Tw wiasQ unttfi ITAOSMIEÜWS obilMru bij Koch en Knuttel l DE BOTR OOOK SN CMMLUEGA S onroiAiGD Eatardas hercUcht de heer D de Birfta machinexetter b de NV Drukkery vocniieen Kodi Knuitd alhier d emtaf dat hij vóór 25 jaar bQ dece dnikkeiiif ia dienat trad Oe Jubilaria wtrA in den loop van den morfen tm kantore der directie oatvaBges Hier wkti htj in bUzQn vaa a coUefa s uit da monotypaeaWaaUtii toafWroken door den direltew 4aB hacr C A H SpniUt Deze roanda in zeer waardeerende bamierliiipa a4 irarfcluat es MltkannJi isaar bovenal da nairacgaiEatbaid waarsMd beer De Rolt iÖd daaeltjktehw an dikwWa smaSkta Obét verriebt Da haar gpruot q rak da IM uit dat da Jubllaria nog véle ittm in itaat mag ciln ket bedrilf émOU wUze te dienen Ab bltfk na rkaBteUlkï oveiliandiade U htm en gefcheiric onder couvert Wm van de coUega i uit da tnaidüa gMati rak n JuUlaria eveneens mt bood hem een firfeai geschenk ML Da baer Da Rotte dankte ten slotte 4e hem gebracht huUw an da Osk aan andera s en tm sQnen hola heeft da juUlarU bUJken van brin it Ilinx oju In den vorm van ftwd bloam ttkkan ontvangen zoodat het voor hem een feestdag Ia geweest Qiris Lanooy 0 BBKKNDK rOmNBAKKEB DIB OJL VÊt UEZBB SïEUK WEBKYIS mtm quxsicEN tssna jaau Oe bakaade pottenbaklur Cbristiaan Mwtnes Lanooy die ook in Qouda gewerl beeft w rd gisteren zestig jaar tilt oe opening van een tentoonstelling van Lanooy s ceramiek in De La kenliai te Leiden zeide r J Slagter aleaie jaien gelden dat Lanooy de wste pottenbakker in ons land is gemaat dia de figuratieve versiering van eatVBuek vaarwel zegde en het effect üaiuitend zocht in ae Icleuren en tinten en de eigenaardige gevolgen van bat blootstellen van glazuren aan het vuur van den oven Dergelijke eramiak aal volmaakter kunnen zün dan die met een figuratieve versiering wawbU die tweede mensionale veisienng m strijd kan komen met het driedimensioDale voorwerp Wie zóó ceramiek maakt als Lanooy stort erz ngeheeüeziellnuij met al baar onttoermgen droomen en verlangans i nMt den oneindigen grooten achat van alles wat een kunstenaar in de natuur ervaart Lanooy geboortig uit Sint Annaland kreei ui Den Haag onderwüs van Jan Ligfhart en bezodit er de Academie vn Seeld ide Kunstea Na ziija milltrirao diensttijd ging faU aan het weik n de fabriek Rozenburg in Den iuag daarna op de plateelfabnek te Pnrmerend en ook aan de Plateelbakkef ZoidHoUana te dezer stede luar als uiting van kunst bevredigden hem het werk z ner lianden en da Hoducten van de fabriek niet Z n BUhankeltJke geest zocht naar eigen adMn i Cen fii M7 getrouwd met me Schuitedochter van een uitgever en a t a dertigste jaar voor eigen rekekiag te werken eerst in Den Haag en vervolgens te Crouda waar aan de Wachtelstarat de zorgvuldig ontworpen miwafim werden gebouwd waarin laaKpintaran tot ruim 1SOO C konden wonlen bereikt Bet Stedeiyk Museum te Gouda rfebtl eendge vitrines met werk van ban lm Voorts vond zijn werk een weg saair al atedeltfke musea van Amster4am 0 t Haag naar het Museum laa in Rotterdam het Museum r MfiUer op de Hooi Veluwe lar binnen en buitenlasdscfae IpartiMiliere verzamelingen Lanooy woont thans te £ pe waar hU bakt en schildert Van t tot tydkrtift men opnieuw gelegenheid zün fraaie ceramiek te bewonderen waar van de stille rustige glazuren somsaan llcn gedempten guuis van oudChineeadi porselein doen denken Byas wmrüa jaar beoefent hfj nu zijnvak 4at hQ steeda prachtig op peil te faoudeilr en ook als schilder en ala amateur ardiitect heeft bij Zwvelfabridc op 1 Mei in bedryf mttmm o aixmatot BOREBDXB MCH EMD im en cevanttetal aaUicitantan la b bebMrder van d 4ioot de Co peratJewt PiwBneenten Handdivrteenlging Je W rtede op te ridltot zuiv fatiMc benoemd de heer O Atema airiMuit aan een ntivelfabriek te 1111 i i 0 h uw van 4e bbriek aan de waafaWstraat be t baar voltooiing te W a tei i i Het is de bedoeling het l rap 1 Mei a s in werking te stelloi Voetgangers op het trottoir TWINTIQ PEBSONBN OP KLnWBG BfKBORO B felttlt Is Zaterdagavond opgetretalate da bij l et wandalend publiek ma Klelw bestaande gewoonte het trsttoir maar op den open Er werden 23 perso rtitr bet bureau gebracht waar M awB waees 4 Bal is opge Oric Zondag eenlge voet rw ffw ieb eurf Wbiid hièimade wijst da an ii Wn Utia r het puUMc op J b lMa wwdarta bat kwpab ap ï an dH Meiw ocdeUjk varwontett ge w AFOTHEKESSDIENST Steeds geopend des nachts voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Uit vroeger tüden DB GODDSCBB CODRANT n JAAB QBLEDBN Uit een advertentie Beurtschippers schroebtoombobtdienst voor passagiers goederen en vee tusschen Gouda Moordrecht Ouderkerk a d IJssel 3apelle en Rotterdam met de schroefstoomboot Stad Souda Zoraerdienst te begamen op Dinsdag 20 Maart 1860 Vertrek van Gouda Dinsdag voormiddags ten SH uur Woensdag en Donterdag namiddag ten 1 uur Zondag voormiddag ten 6 uur Vertrek vm Rotterdam Maandag namiddag ten 18 uur Dinsdagnamiddag ten 3 uur Donderdag voormiddag tm 6 uur Vrijdag namiddag ten 2 uur Nad informaties te Rotterdam aan boord van den ligter Zuidblaak bij de ursbrug alwaar de goederen dagelijks kl ontvangst worden gehomen te Gouda bU A W Midiaëlb commiasans ligplaats Wethaven Uit een andere advertenüti Raderstoomboot d UsAL Van Gouda Maandag en Dinadag snwtsais 8 uren de ovei dagen behalve dea Zondags smorgens 7 uren Vm Rotterdnn op ff f u s namiddags 8 ui Dagelijks letourkaaren 80 JAAB GELEDEN De gemeenteraad stelite eene verordening vast ter butandhouding van de goede orde op bet buitmplein van en de toegangswegen tot het stetk n van den Steatsspoorweg Bij de behandeling van laatstgenoemde verordening stelde een der leden voOT te verbie n om rij en voertuigen S £ P eoe andere dan zuidelijke richting te plaatsen met het achterefade naar het front van het stetion en op 4 meter minstens daarvan verwijderd De bedoeling daarvan was te voorkomen dat voetgangers dte oit t stetion komen moeilijk kunnen jMsseeren doordat de rijtuigen te dicht bjj het statica staan zooals thans volgens deze voorsteller vaak vooi omt Dit voorstel werd niet ondersteund en alzoo niet in bduindeling genomen doch de voorzitter gaf de toezegging de poütré daarop attent te zullen maken 2S JAAB GELEDEN bi de a emeene vergadering van de vereeniging De Ambaohtsschool voor Gouda en omstrekcp weid naar aanieiümg van een ingekomen schrijven van B en W dezer gemeente inhoudende het verzoek om ten gebruike te mogen hebben van de Ambachtsschool twee tokalen en een teekenzaal van do avondschool teneinde die op de daguren wanneer ze niet feebruikt worden te kunnen doen dienen voor het gcvea van voortgezet Lo waarmede B en W zich vöorsteUen een proef te nemen werd besloten dit verzoek in te willigöi De bedoeling is dus daar te vestl gen een vervolgklasse op de lagere sphool maw een zevende teeijasr Winterhulp verdeelde in Qpuda r eeds ƒ 12 800 TQT DDSVEB ZUN ZBSHONDEBO AANVBAGEN TOEGEWEZEN Bee de alinilbig g sehtedt De waaroemend burgeljeester richt Reeds meerdere malen iijn artikelen en berichten gepubliceerd ten aanzten van de Winterhulp Nederland actie Het moet lederen objectieven i escliouwer nu todi wel duidelijk zijn dat de Winterhulpactie door Nederlandeni wordt uitgevoerd en door NederlandCTS van naam wordt gecontroleerd terwijl de uitkeeringen aan de inooSiJdende Cioudscfae burgen door of namens mu geschieden op dat wil ik met den grootaten nadruk verklaren zonder eenige druk van buitot zander bevoorrediting U achterételUng van welke groep of rithUng din oolc wijzen e emeente hier wordt ibij cijfers id daarvan Het lijkt miJ goed in t Kort te i op hetgeen WHN in di reeds heeft gedaan bilI gewerirt Noem ik u c dan ste ik u voor de Juisi penoonlijk borg Tot heden werd jüer uit collecten en bevolking UUkt dat ioofdbureau lu met mil lehoeften in veraoe t thans ks komen belangrijk partieu togen die zijn en iften totaal 8 138 57 ontvangen waaronder niet begrerien zijn de reriitatreeks aan het hoofdbureau overgemaakte bijdragen terwijl het plaatselijk bureau f 12 80q ter verdeeling onder de Qoudschi kaeeg toegewezen Hiemi men in Den Haag op het en op het provhiclaal bi van oordeel is dat de Gouda zeer groot zijn Htfi aantel binnengekoiken om een uitkeerhig b ruim 1100 en nog lUgeinieuwe binn i Bm zeideel hiervan ontving iktlerc en kerkeiyk vereeiop sociaal gebied werkzi behoorende tot da meest verschillendarichtingen 1 BM ge mae st er stUt Kik bedragen n inge veetal eoa ten hols higa den en de gezin De Nadat deze verzoeken zijn schreven wordt door een troleurs op discrete wij van de aanvragers een on steld naar de omstandii btiioeften van zijn of hi verschafte gegevens worden vervolg na op hun Juisthekl gecoktroleerd bQ den gemeentelijken diense voor Maatschappelijk Hulpbetoon ed andera faistanties waarna rapport wotdt uitgabracht Aan de hand van dit rapport brengt de dmlnlstrateut van het plaatael jk bureau advies i uit terwijl Oc tenslotte persoonlijk valtstel welke bijdrage aan eenig persoon of gezin kan worden uitbetaald Thans zijii ongeveer 708 aanvragen afgehandeld waarvan ± 00 zijn toegewezen uitgets éB aan Hiervoor is totaal f 8 Jceetd waaronder de varemiging n voor n de CMmtissIe tot E nomiscbe Soep gen