Goudsche Courant, maandag 17 maart 1941

TWE£DE BLAD MAAh AG 17 MAART 194i VimiM ging die dit een rf Covda 4 JD S 1 3 Gouda was sterker maco O DJS maakte de doelpunten B t r n nnttff r ip l dw l orét am m De nittlag wb dcxw wedatr jd wai é m $ ea aUdtte rf l e l in f van da TcriMHidinc in bet vdd De Omtieiub kwde vry At naar en ook lan duriMD peitodvt ma overwidit dan OD S Maar ordt da nn $ sf elke piot bet beate en a fite elde dan kan bat antwoord moeUIjk aode hdden dan de Dordtscbe In den aanvang achter kenden de bezoeken ilaebt M dnaf kanca ia bun aanval ging nat toas bag wt nammeUg en onsdEar 0e taeds aa 4I Dinutm door Boljaa g ea e eowl a goal 1 aaa vardiaad XortojatJa da was toen vrD tterk in Het offensief dodt bet ganak da goed en m t veel elan opgöette amvallen niet beiioorüjk t Lkii taen afwerken verhinderde dat dit ownrtdit in aan óf meer doelpuntMi Werd uftgedzukt In het laatite deel der eerste beUt wm O D B beter op dreef in stede van het peutatige aanvalsspel van daarroor ging iiet nu in breeden tpz van vleugel tot vleu el waardoor 0 O S de b e papieren Kreeg In de tweede helft is de stri d voomamelfflt op da Dordtsdie helft gestreden Sent gebeurde dit door bet enthousiasme ótr Gonwoiaan die kennelijk met dan varian wil om te winnen steeds tneer op de Dordtache veste aftrokken doch deels door de alaebte afwcri ing iwnaer aaavaUen anderdeels door het verdienstel tke werk der defeqsie die bovendien niet ever geluk te Uagen had het maar niet tot doelpunten witten te brengox Later aadat 0JD5 baar voorsprong had vergroot bfeef Gooda sterker door bat in de verdediging terugtrekken der rood blanwen De doelpunten In dezen wedstrijd werden alle door ODS gescoord ook bet Goudsdie iegeimnt ifaanncde de onproduc mteit van Oonda duiddijk werd gedemonstreerd al badden haar voorwaartsen wel heel vaak met pedi te kampen 4U uit gunstige positie rakciinfs avór k Al direet daarop Uaadstata CMd vboizat kogelt Büke ioaans in tfitlotvode stompt l i oaaid bet lad earner Een voJgeaa cBerveaasd mommt ontstaat als Ifin aaaid eCn v o ledils vaorgezettae bal tanigilaat B9kc dittet weer iasdiiet ea van Gog op t n pertje vaa de doellijn weet te redden echter 200 dat lÜSlte nogmaals een sdiiatkans kzS ffi H ir nu ftfn g f centim ers te boog xi bi Ondaaksliet Goudadia overwidit komt hai succes a den anderen kant b een Dordtsehen tegenaanval zat BpUee scherp voor de keeper stompt mi waantomr Versteeg maar voor Inkoppen beeft 11 4 Er is dan 22 winuten gespeeld O D S trekt zich meer n meer in de verdediging terug Gouda btjft cner A attaqueeren Er blJijkt eAter baast en doorkomen aan Als na eenigen tQd Kriege den l al met een boogje vaar den doelmond plaatst wU vanXiog op zijn dodaian terujwaleii l j kt t CMter buiten bereik van Minnaard in eigen doel 1 3 Hierna raakt het qiel iets meer verdeeld Van Eysded biedt na handig Boef te heMien gepasseerd aan BoUee eenkaas maar dtent sdiot mislidct Aan den andeiren kant breekt IJsselstein gevamliijk door maar het scoren wordt bén bdet Even later probeert Usselstda het nogmaals handig om spadt hü van Gög doeh schiet tenatette vaa zeer kmten afstand tegen dea paaL b C V 0 yinpia 4 ten top Eéqmaal niat de Haastreebt iGes op Het Ieder komt bij den Unkssefae Aehnan doeh h herstdt zidi ai btriteB dte na een sneuen ren dea tand ontaeeAit den gastbeenm op t nipper iop 4 2 brengt Dan z het 4 Jodan punten gereduceerd Is De runners up in 3 A ngen op de Haastrecht eea corner te nemen waar goeden weg voort ES TO hield met uit het leder gsvaarlijk in dea dpel jeaCS O succes het heft in handen en i prijzen is ook dit jaar nog de fraate monditomt de keeper mlst doch resor fodegraven II bleef in de onmiddel Iwisselbokaal beschikbaar De veteeni Goada gaat direet tot den aanval over Alf een OJ 8 tf een font maakt woet van Oog argw ta vooiltainen Dan ti t MnHen ef wtdopt gaet een afgematen pats s lt Nt RÜke den bal voor 4 voeten dodi deze heeft te veel t4d noodig Het Ieder mft echter in bet Doadisdie doelgebied Ottevtnger keygt een kans maar ïOn sdiot at aast Als er v f mrantan gespeeld is an meemt de O D43 TeditervIeugd aen tegenaanrd waaruit em ooganschtinUJk weinig gevaarlqke schermutseling ontstaat plotseling wordt de bal uit h t Itlttwen spelers naar binnen gedirigeerd jidat voor de voeten van Boljee dia i üja eentje ow het CMd staat opgastdd an a dut paai afin ehib de leiding geeft g I Gouda kervat haar offensief Na fraai werk vaa Boef krijgt Rijke via Grootendorst den bal maar voor t intrappen doeh schiet hoog over Treuzelen bg O DJS doet even later opnieuw gevaar voor de Doidttche vecte ontstaan Vallende weet MuiDaard bet vinnige schot vao Muiten te keeren Een vliegend ehot van doizeltden speler gaat aort daarop net naast evenals een bal van Grootendorst wien Ottevanger op handige wijze lams gegeven heeft Goed doonetton van IJseelstein bezorgt daarop Bijke aen goede gelegenbdd naar dims onverwacht boog schot gaat nat over Daa wordt de ver opgedron an Goudscbe defensie overrompeld Uitioopend gelukt het Gerritsen n van Eysden s schot te keeren hQ kan achter niet wegwerken Boljee bemachtigt den baX doch Boef die zich in doel heeft opgesteM retourneert bat sdiot Ontn dattk brengen de gastbeercn we r eedl beiaek aan bet Banitscha doel Ussclstein slaat den door Multem scherp voorgezettan bal atat de band in maar vallende redt MiAnaard Weer wordt dan bat ver opdringen der Gouda verdediging bijna aoodlottig als Oosthoek na C de Jong te lün gepaiaeerd met een vr veW or dch op dod afstevent Zyn van didiliitJ gelost schot mist echter XsB lelle aanval van Gouda besloten met een voorzet van IJsselstein doet voor de O D S veste enige be Bauwde oogenblikken ontstaan IHet endar fortuin weet de Saoo bel sdiot van arooten b rst tot eomer te ververkan tven later i dt de Sneo nogmaata nu éaot Usselstein dia van Ottevanger eah kana haeft gekregen bet tater baadig te ontnemen OJD S neont biema meer en meer bet initiatief over Na e enzeer snellen en fraaJen S Oosthoek goed voor toaar Boljee is te ver naar binnen gekomen om er van te kunnen pröfiteeren Bij een volgende niet minder fraaie Doldtsche atUque redt C de Jong de situatie door het leder uit den voorzet tan Oostiioek corner te koppep Kort voor de rust is Gouda weer aan bod een van korten afstand door Ottevanger geost schot keer Minnaard vallend Ook aa de reat vda spaaaende momenten Na de hervatting brengt de thuiychib het spel direct op de O D S helft De vwdedlging krijgt het mocil k steeds bluft Jiet leder in de buun van het doel Van Unks plaatst Scholten het keurig naar binnen uit den daarop volgenden pass van IJsselstein schiet llDltam buiten bereik van den vallen den Minnaard tegen den paal Groot ïdo t schiet den terugkomenden Mal aognuals in doch juist fai handen van den oprijzoklen doelman Meteen verplaatst O D S het pel de Goudsche lediging woedt vwrast at ais er bOvendiBD een font gemaakt word vergroot van Jiyadn als er WÜI aiiiiateo ta de tweede helft gcspedd is OJ3JS voorsprong 9 4 Gouda hervat wmuddellijk haar effensiaf Dow ftewg doorzetten we Ottevanger aldi iSr tdwppen Kaar j n aebot jpt Ottevanger den bai door naar MDWEMAABS STONDCH UAL VOtn Bi OO K WH g I ACBXBB Het gelijke spel was wel iets minder den Olympia todiwam De roodewarteiv warea tedmiscfa beter en hsddea ook veeM een overwicht JUbUii was Iran dóeMan dezen middag wat uit vorm Het was een traaie en spansenda kanq tnet veiMi dene iateressante moacatel twea der Goudsefafr doe uataa waren juw et Oowdat ét aaageweieD adieidbrecbter niet versdieen ia met instenimiag van bride partüea onder leiding v t een finitist uit de aodenIdaeliBg den heer h van Wijnen gespeeld Fiens leiding goed voldeed Tengevolge van het wachten kon eerst te karart voor djie bcaaDncB wwdea Olympia is bet eerst in den aaBvaL Reeds na vyl BiinutCD beeft zq usees als uit een fraaien pass van Van Zu hcn de vrijstaande Hboimeijer b eens onhoudbaar inschiet 0 1 rmpia bluft nog eenigen tijd In bet offensief de aanvallen z n goed opgezet en vaak moet de D C V k elman er aan te pas komen di deze weert zich uititekend Dan verslapt het spel der gasten oi oa komt D C V adb bod Uit een keurigen voorzet van den reditsbuitoi wordt gelijk genuudct 1 1 Hierna komt de thuisclub atcrk in ie meerderbeid weet deze in twee dodpuoten uit te drukken 3 1 Olympia herstelt zich dan Het spel wordt naar de O CV helft verplaatst Het een goeden pass telt Stuurman Hooimeuer in staat den achterstand te vprklemen 3 i Steeds zwaarder wordt de druk op de DC V veste Kort voor de rust worden achter elkaar een drietal corners op het Krimpensche doel genomen Uit een daarvan wordt bjuna geUjklèmaakt maar nog op t BiBpertje weet de doehnan het Ieder over de lat te tippen In de tweede helft is Olympia direct weer in den aanvat Na keurig samcns tl van Van Zutphen en Breeman zet laatstgenoemde fraai voor vallende k mt Gravestenn den bal langs den D C 7 keeper 3 3 Als Hooimeijer snel doolbn t verricht hij den hattnck daarmede Olympia opnieuw de leiding bezorgend t D C V geeft zich evenwel nog niet gewonnen Op haar beurt trekt ze ten aanval waarbii het Goudsehe doel ueardeia badielüke momentao moet doorstaan Olympia laat zich echter everuin onbetuigd Zij brengt op haar beurt h et Knmpendoel lu gevaar Als ongeveer eoi kwarti Yoor bet einde de Gowischa doelnuui een kalm rollertje laat glipnen waardoor de stand nieuw gel is 4 4 neemt de spanning nog toe Hard wordt van beide kaï t n om bet wmnende punt gestreden maar geen van beide weet het beoogde doel te bereil i O N A Woerden 1 3 GASTEN BENUTTEN NA DE BtlST BONvKANS In het begin van dén Iryd leek het er niet op dat de gasteh op de overwinning afgingen want de roodzwarten waren het meest in den aanval Na de ranja waren de bordjes verhangen nu nam Woerden het beste van het spel m handen De thuisclub troLhet njet dat haar midvoor van Wil gen die in de eerste speelhelft wegens een kleine blessure eenigen tijd het terrein moest verlaten na de rust niet meer v scheen Dit bleek een geduchte verzwakking te zijn de voorhoede bracht er nadien weinig meer van terecht Ook het aangeven van de Goudsehe iqpelers was in dezen wedstryd slecht vCTzorgd versditidene goede kansen gingen merdoor verloren De gasten kwamen er na een onzeker ijegin steeds betet in Het plaatsen was veel beter door sneller handelen wisten zu de geboden kansen goed te benutten eh lÜ verdi tden de zege ten volle Direct BB den aftrap pntwikkelt zich een vlot spelletje waarbö het initiatief van de gaurtheeren uitgaat Snel trekt de Goudsdie voortioede er tusschenuit De Woerdensehe doelman moet geregeld in acü komai Bü een tegenaanval der gailpn kan O N A van geluk de buiten berdk van ingeacfeotea bal Jirist tegen 4en pafl kwnt Voorloopig hafaben da roodzwartn bet beste van bal el maar nat aaagevoi a adiietaa gesdiieden slor Eea adiot vm Van Kaaren cvdient m data pcdode ermelding De Woawliasflii kaart bal edtter Umi Oaa da gfftfr ar ia da i g te 1 BQ aca vooort vaa dén XwUataitea st 4e kaqper bat Mcr ataar laat het altta eaa dodwagatateg daarbV soooit de oeloopeade 0 1 IMreet daarop kM rea aan haad aAoi dat de Atebaaa awar trdeeHeiint kan rtoncn dei hal gaat via dm paal a sr Nadat de keep darfastan aea Magend sefaot vaa Vaa mlfigen vH aen voorzet van De Kogd o n a rhadriyfc baeft gemaakt krügt Biesbeuacl h t Jadar tp e9celd Da dodveniafiatr tracht niuoopend nog te reddea aiatf Bieshaaval atst dea bal lan hem been in bet verlaten doel 1 1 De llini fUii is mt gaegdd in dea MvaL Da Goudscbe binaaaspelers kaaen eenige soede scholen veUce ecktaiv zQ het met eeaig gaii oasdiadelük wr den geniaakt In de tpeedé balft fconrt Waendea in bat offosicl De ünkAnlteB zet afgemeten voor es da aiidvoar geeft met een keurig geplaatstea koiitet ceen kana 1 2 Direct daarop meet de Ctoudsche doelman weer eenige anlen iq actie coua wat bem heal goed afgaat Woerden blUft druk op de Goudsdw veste uitoefenen de defensie krijgt ved werk te verzetten Onvoldooid wegwerken bezorgt de ggsten aen kans welke z d w aar aecepteeren 1 3 Het gdukt O NJL bet d te verptaataen Het verband ia de voorboede is echter zode en daardoor blQft bet bü een individneele po ig In de laatstp minuten concêatraert OJ7A alles op den asnvaL maar de Woerdenscfee achterboede blijft ter van bet terrein Archqiel p S V 2 1 OAY 8COOBDE BESUSSEn DOELFDNT KOBT VOOB XUB IN EIGEN 1K L Ia aen fraaien en qpannendea wedstrijd beeft GJS V beide puntea aan Aidiipel moeten laten Deaoodasdts kunnen de groen witten toch op eoi vrg goeden wedstrijd t ugzieii Slechts de voorhoede speelde met altzondering vaq v Nort iets adader 4 van baiur verwacht werd De anders coo tlotte aanralslinie lom maar niet op volle toeren komen het Ueef stroef gaan wat den indruk van een te kort aan enfhondasme wdrte Ib de aoiiede Midedi Bg blonk W daman uit jammer voor hem ea t dub was liet ongehikji waardoar kü aetf vlak i ar bet dnde Aidkipd de overwimiiBg b e zoi gde Over hSt alfemeea was CIS V ieti sterker W zU had daarom wel een gelipc 9d aerdtend Beide ploegen bltfk in goed tm dkaar gewaagd om beurten zün ie ta in den aanval Aan weci kantaa amrdèn ïditer m rdm kansen oabenut gelaten Bovendieh toonen de verdadL geis goed ep dreef te zijn Na 21 aaiaaten wordt de score geopendL als de ChMidsdia laitahiimy van Nooh aa keurig solospel bet leder onhoiidbaar m het net jaagt O 1 Dit prikkelt beide partijen tot nog beter aanpakken Het afwisseMide kansen wordt er gestreden De verdedigers Worden vaak voor moeilijke problemen gei laalat Ck missen de voorwaartsen veischddeae goede kansen Na da hervatttag trtkt Archipd aamiddellijk op de Goudsdie veste at Een doelwoistdtag ontsteat waaruit de Haagscbe midvoor als er twee minuten ta de tweede helft gespeeld is de partijen op gelijkoi voet broigt Eenige perioden is GJS V iets in de meerderheid Haar voorhoede ootbreekt het evenwel aan de aoodige doortastendheid om dit ta doelpaaten te ki anoi uitdrukken Zoo verstoijkt onder groote nianntag de tijd meer en meer Als v jf mtauten voor d de tiiuisclub een poging ondeneemt krijgt W Slamaa bij ziJn ingrijpen bet leder verkeerd op zijn sdioen zoodat het leder buiten bereik van den doelman ta f igen net verdwijnt 3 p Gouderak Haastrecht 11 SPANNENDE BIG MATCH WAABIN DE rABnjEN AAN ELKAAB GKWAAGD WABEN De pretesideotan Gouderak m Bjiastrecht bd ben na aen dikwbls spannendeo strijd 4f punten gadaidd met welk resultaat het leidende Gouderak het meest gebaat is Beide dodpunten weiden gescoord in de tweede helft die ook het m eest spannende deel van den wedstrijd was Over bet algemeen werd er vrü stevig gespeeld hoewel opzettelijk ruwsp l practisdi niet voorkwam Het was de verwachtmg dat het met de eerste plaats als inzet een pittig partijtje zou worden en dit werd het Ook Van weerskanten werd hard gewerkt maar het duurde eenigen t d voordat beide ploegen behoorlek ingespeeld waren 00 bleef het vooral ta dë eerste belft dikwijls een j eUetje vm bant heen en weer trappen wat n enkel resultaat opieveitie Overigens hebben bdde partQen meerdere goede kansen bad zoowel ta de eerste als in de tweede halft maar doo weinig Schotvaardiglieid werden deze met benut De einduitslag geeft de verhouding in het veld w goed weer Nu eens was Gouderak dan weer Haastrecht wat meer in het oiteasief zonder dat vaQ een bepaald overwicht spralu was Gmiderak was volledig Hautrecht had i£n tavaller Gedurende de eerste mtautea golft het spel van doel tot doel aan weerskanten moetm de keepers ta actte komen Haastredbt krijgt kort na sikaar twee hoekschoppen te neiben echter zonder resultaat Voor het Gouderakdoel ontstaat het eerste werkelijk benauwde ogenblik wéér krSgt luut q tradaa v B aea Aa badn vorw komt erger Direet éuzep kingen da gastka w eaa g s de kaa eaa baid CM eMcrwacfet actet v s Mar ifdrtaUaacK sWt 9 ddctaA lU teaqio is na a booit 9dde patüaa komen om beurten aaa bed man bet teti ia vedel te kntea bat Itetfascade aekot aalbacafct Ha aaa haK aar spdea koaat Baaabadrt aai o dresf aa de roodzwarte verdeügiag aMet t bard werkaa oat da tdkott te t ugbee reada aanvBüen af U waadea Zü is eed op dreef te aiaagt ar in daelponten te voorkomen OMÈdca eccrtea t d na ée nat lükt Tlaastwcht ieto daricer en de awde lakkeapcr aaoat vaisebeidraa iaalca baida en goed gertebte sdwtea v werkasL To i tet Goiider k dat bet auat doelpunt Baim e i kwaztiar aa da hervatting weet B D 4vcsdyk een gead epgezettea aaaval met aan bard sdiat te besbdtaa en StOnls te paase en I 0 BS Haastredit bRBgt mot eenige wijzit goi in de apst liiig aan en dit schijnt succes te hebben want de gai beeren heUben idet lang plezier van bun voonprong Haastredtt w agt eoi sndlen aanval die achter 7 mets drdgt te zuBen uitloopen een fUnk aantal sj eleTa bevindt zleh vov het Gonderak dod maar P Verateeg weet toch zes annnten na de opening van de score me een hard schot gelQk te maken De spaaning sQtt biardow tja de kans op eea tweede doeipaat S aaaend blijft de strQd tot de laatste oogenhUkken beide elftellen krügen nog efidge behoorlijke kansen dte edC tor engebndkt bOJven OirnBBAfDEEilNO MoercapeHe en Stolwvk geven geen krimp TWEE UmD EEfTAIXBN VEBUEZEN i j LO EN LekkedtadA tawcda büaa kaa la De dtdagtt van de Zondag voor de Onderafdeeling joada van den Nederii T tfrt n Voetbal bond gespeelde wedstreden luiden als volgt G V IH JSergambacbt 3 DXXNJC O Stolwök I 3 7 Nieuwerkeak I UoereapaUe I i l Ciouda IV Goederah H 10 1 OvcrganA klasse Dilettant tt4 S D I 5 4 gest Lekkerkerk II Zwervers U 3 0 Mooadrechtll Gr Ammers 11 1 Oi ni nt aastradit n 3 3 ZeklaaseA Wocrdeo II Waddinzv B 18 0 BoA Boys n Gouda V 1 3 Ovwsdiotie I I lI O 1 1 0 B VJC I D OJf Jt m 3 0 j SeUaase B Stolalik n WOdde IH 1 O V IV OjfaMMa IV 1 12 ÜSerk Ht ABBaertt6 V n 1 1 i 3eKlaasa A EAT O lr J JU n lO O Bodegravea D D CH K V T 3 VAK n Overadiotje n 4 4 D O X IV GradWak H 5 3aklaMeC Aaaneist V ID Lekkerk IV 4 3 Haastredit m fidioonb m O 3 Bergambacht O V£i Hl 4 4 Voor i t eerst na langen t d is de Onderafdeeling weer op vrijwel volle toerea geweest Het was raak ook de uitdagen vermelden scores van 18 O 1 1 1 0 Ift 1 en ook andere booge djfèn toonen dat men er zta in had Voor de leidende dftellen in de hooMgroep was het een soecesdag Moereapdle nam de tandemls ta Nienarerkerk met verrassend gemak en met dr knappe 7 0 overwinntag bandbaaMa het zich aan de spits De medepretendent Stolwijk gaf geen krimp en bleef de hekkensluiter D O N K Il reselnat met 7 2 de baas zoodat de raee om de bovenste plaats ven spannend gebleven is Moercapdle 13 f 3 O 31 S6 12 Stohr k n 8 1 1 M 48 14 Otk onderaan kwam in de dtnatie geen verandering Niet alleen D O N K n maar ook eveneens de naaste buren GAV III verloor dit team gedecideerd van Bergambacht dat aldus met vier verbcvunten meer dan de leiders in dende ipositie bleef Gouda IV bereikte met een sprekende 10 1 op Gouderak II de vierde plaats In de Overgangsklasse heeft het lddenda Lekkerked H irf de big matdi tegen ïwerverj H tidi vrij baan naar het kampioenschap gemaakt De Lek kerkerkers zegevierden secuur met 3 0 en na deze elfde victorie ta successie behoeven ze van de drie resteerende wedstruden er maar een te wtanen definitief bovenaan te komen Lekkerkerk II 11 11 O O 22 60 Zwervers H M 7 1 2 U 30 ai In de staart ontstond geen wijziging daar nummer laatst Moordrecht II dtn mzet aifti het zich keurig herstellende Groot Amtaers moest laten In deae klasse A is O N I O van den fcdp verdrongen JDe moeilijke opgave tegen Overschotje leverde den OudeWatemsren e i nederlaag op en daar Woerden II de hekkensluiter Waddteiveen U met 18 0 de top coretoan den dig kraakte zqn de Woerdensehe reserve met een verliespuat minder weer aan de spits gekomen De snanning nam echter toe want door UNIO s nederlakg is Oversehotje dat ijn kans wel goed benutte Weer asm bod gektwien en mogel k gaan ook r E P en R V C nog een woord e medesfwek r Woerden H 11 fl l 1 W 54 17 UN I O 7 O 3 14 25 11 Ovmahotle 10 S 2 2 14 23 11 V E P 10 6 1 3 13 35 12 R V C 10 g 1 3 13 26 1 Ook nummer één in 2 B Lekkerkerk UI kwam er niet ongeschonden at Het elftal liet onverwadit tegen Ammerstolk tweede een steek vallen hetgeen e verliespunt was Het kan er echter wel at de voorsprong is mim genoeg Stolwük H dat de laatste plaats taneemt boekte de eerste zege waardoor de aditerstand m twee olja twei le f ee is ti mk nabijbdd Sr was agaaa Mdead dnal dat verloor LdAarkcdl IV Ja 3C en bet was ook io dit ge ri Ammacstolsdke aditie J j BeM l e la Daar deae eerste nc riaag an de tekteritetfeas 1 ar la aans dlvaase kimera op de kost gdcameft mi liet begint nu ook Uer te spannen LddpnkedK IV T 8 1 1 U m U Oodenrater O 4 1 1 U trifxo a 9 6 1 a u s n Amauntol m S 3 O 3 8 19 U Jodan Boy D O 8 3 Na wat been en weer getrap komt Jadaa Boya er gaed ia Als uit eea vaaaaat aa Mka de bal beag voor bet ded xwaeft rapt de Oakaback van D O S in éfèa doel I O Tdkena waar zün da Jadaa Ban voor faat Bottardanacba 4oeL Ka JO liniden vcrhoegt A B ytde sctge 3 0 D O S weel dslt aieiaa wat las te ivcckeaAls er eea haH oor aemwld ia teaakt dfa Ar Aidaa Bsya Saeia lianda aa de daarveaE toegekende penale woidt wr T d 1 Boegeet beaat t l Daddiflk aa de raat v lt Jmte Boyr weer aan Een ver adiot van Verbiog stoit van de lat terug tegtn dea D O 8 keeper en vevdw iDt Bi het 3 1 Als Weiier het leder te iMldcea kitigt treft 1 sdMt de roos 4 1 BÖi auval vao D O S tevert na een kwartio qiden ia da twaede tadtft suc Boya die do imiten ca wel door Boot S 2 a O geeft dch nie gewonnen D Huys ziet zija zwoegen Itdooad met een fraai do tmt 3 Jodan Bojv nnnen nu het qiel fdieel in handen Een troagh pass van Broirwer naar Sottorp fie voorzet en Hoogendoom heeft den bal voor het inschietea S 3 Mog 13 iniiraten is te spelefi en ta deae pertade moet da D O S dnaha s n nog cwiefatea voor sdiotaa van Boot en Hoogendoom 8 3 AlHLETIEK Jaarvergadering Tan deN A U DE FD8IE VOOBSTEU KN In de dtaorzaal van bet jaarlieuza restamant te Utredit vond gistatea de Jaarlijkscbc algemeene vergadering van de Hederiandsdie Athdetidc Dnie ptaats vnmrvoor een vr groote belangstelling bestond Onder de aanwezigen merkten w4 dea haer K J J Lotsy qp Klok 12 nor apaade de vomzitler de beer G E v d WeriX jr de bijeenkomst De N A U zoo zdde b was de eerste sportbond die ta Mei vait bet mrige jaar de training hervatte De beerA f Wellendieck ia de eenige athleiet geweest die aen record dead aaanvcIOL Het vertrek van den aeere tariape nniaffaaeat cr é beer C H TMaea ia voor da Ihda eea groot v rUsa Waardeeriag Ud de voonittar voor de gdieete pers a de groolat megelijke nedeweriüng beeft verleend Op 28 Uei IMl dde Uate 40 Jaar bestaan Met tnet faestdijfcheden zal aewh rd f king aiat gepaard gaaa Ect zeer pedaal woord w$dde de voorzitter au da gatelbaanaftte bi Nederland bestaan 12 statelbsnen Gewensdit a tte q r bet dat van regeenngswege aan alle burgemeesters van staden bovaa de 20 000 tawonns opdracht werd gegeven een sintelbaan te laten aanleggen Ook de eentrafe traintag achtte spr een taak die van regeertagswege moet uitgaan Over de fusie deelde de voorzitter mede dat btanenkort alleen wedstrijden kunnen worden gehoadeB dte door de uaia zijn goedgekeurd aaet niteoaderiiig dte vaa bet gymaasttekverbond Mevr r Blaaters Koen werd voor de beste prestaties da Saoo beker uitgereikt De iaarvarslagen van secretaris en p anningme e ata r werden goedgekeurd evenals de vffslagen van de divoae commissie Bii de bagrooting kwamen bezwaren ta teaen aea post vergoedtag administratie doch toen de voorzitter mededeaUe dat de nteuwa secretaria de administiatte lelf wenschte te voeren bijgestaan doar een adminiatratieve kracht weed de begroting staitenda met een eilidbcdrag van ƒ 6075 goedgdceurd De beatuursvcrkieztag bad tot reaul taat dat de aftredende voorzitter de heer G E van der WeHf jr werd herkozen Tot aecretaris i enningmeeatar wepd benocnd da heer B Wirta uit Gouda Als oommissariasen werden gekozen da heercn A Towien en J H Moerman Amsterdam De adminlstratettr werd niet heriienoeaid Op de mecat aevolle wüae is aan den beer G A Muider op zita verzeek ontdag verleend De verfcleztag van drie ledai van de nationate technische commiad had tot resultaat dat de voorzitter 6 A Burger raid herkozen terwql eveneens de hoeren J van der Lee en H StuBng werden herbenoemd De athtotiekwerdd weid wederom ais officieel oi an aangewezen De behandeling van de fusievoor waaidoi werdte aangriioiaien Bedoten werd deze fAsie vjportteQen en voorwaarden op een buitengevrana algemeene vergadering te behandalea Zaterdag de provinciale parkloop B 0S Igg INSCHBUVINGEKf De eerste symptomen van de naderende lente z jn nauwelqks merkbaar of de athletiek komt al weer de aandacht vragen van de sportlïcftaebbers Het is Vires et Celcritas die bet seizoen voor Zuid BollaBd opent met baar traditioneelen populairen parkWMwedstrijd de PJP W 1041 uterdai itddag ax zal dit sportevenement te het van Bergen ifzendoompark gdwoden worden Evenals vaeige Jaren loopen de A B C en Oklassers alsmede Veteranen e i afirtand van 300O M terwi0 de juntaren een strijd op de 1200 M zullen leveren Behalve een keur van individueele J L 5ï geea aakde wawwOHnè fdSrt 5 reaultatea a aren aOa vetac IfM Bol Vast Bodw IttBtzSrtSi at 1037 Achilies Gouda 1838 D Botterdam ISS Xrakvogds l Haag en tm Hollaad LaSn Het teg hl de bedoeUng mm i lijken start e f de IrtangsteHuM vaar dewB leq aaadh si i r 180 inaehriviacea Uaneagcin m heteeen eea uaieam voor CSooda k Z is bet moge dat da versdiillends klassen apart sartsn DAMBE Ain BU AOnULtt aaa da Bet baatuar KD é aadatiekiciw daaMa afdaeitag ie IX hidd AeMBn aen trai m w ooy avar S kja De iteUg taMt L J da Jong 2 Dl Baii ITVhairtaB M JTSdioi I W taikaacht OXMNAamK Vlotte zaalwedytr den van Velodtas adeodag hidd de nsaaatiek aflileti vereeidgtag ioettar ta geheel gonodemiseerde gymna iekzaal van te S H B 8 haar onderKagi zaalwadsttQden araaraaa een gnat aantel leden deetaamen Onder de tedaeincn heeraehte e asportieve geest Met ed luat is er gastredea Vda dames tn heerealeden dia niet mededeèea gavca aa hm betaag steUingblfk De uitslagen luiden beeren 2e graad Joh v Kleeff 47 paat Heeren 3e graad 1 P t Dam 44 2 G KraayenveM 42H 8 F Hmtensius 42 4 M Spek 40 en C v Bh a a 30 pnt DABDMEN HET rïïM800mJ3KS SCHAP VAN JIBBiaOJMt Da vjüfda ronde vaa hat persooalüka kaaudecnsdiap leverde da volgende rcaaltatai op Pb J Ham 4 da Ki r 1 1 P J V Dartelan Dnnfi Jr 2 t J Blom W dar K aa 9 t G E Hartiaan i M Baai 0 4 De atoad aa oaea landa luidt ato volgt B C KeUer g ant Uit vierpart ea J U Bom aa i F v Darldaa 8 ait t W van der Ibaaa aü J fflom sa J de Kitjger 4 ait 4 J maytf Jr 3 Bit 4 Pb J Maai en O E Hartmaa 3 nttS De volgende node ad ap n Maset te Hillegenbecg ta eatt LmoMtr plaaU hebbea PUATSEUJK nmn Alphen a Röa LAAGSIB DOCaBiii nBB Bet geraeenteiMftuur van Bottardam be a a n bestasd de levering vaa 10 000 M betaarüstukktn 40 x 60 en 10 000 stel bdüampi ta viar cealen Laagste iaadüijftter voor t vierde jpereeel waa de finaa Duiafcer ea aRiaat ali er voor ftaolstlikken 3JT beklamping lUIS frianeo opalagplaats allaapcr std Bergambacht vnuucniNG uoKwaa VOLTOOID Zaterdag ia het penmeel van hel dectridteitsfaedrtff gereed fAoMea met de uitbrddtag van het Metrisch net met het weateltjk deel van den Schoonhovenschen Kerkweg De vrees dat een Jithtaat zeoala bier gebouwd is e m jpanniwgsverliee zou veroorzaken van ± 10 aoedat er t een lampoi van 230 oh naar vaa 00 200 volt gebruikt aioesten worden is niet gegrond gebMcen Hd verlies bedraagt sledite 1 i IH BENOEMING TOT TXPSBTE Mej C Mnlsaaar alhier is benoemd tot typiste ter gaaiaen te aeaat aite van Krimpen aaa de Lak STAND liai WEBKLOOSnU Het aantal weddeozaa bediaeg aan bet dnde der affdooaea week 10 vinige week 17 nX t kaaarbddeis 5 bouwvakaibddHa 3 kiaaa arbekitfs 1 metaalbewerker 1 fabrieksarbeider en 1 leerltag ADVISEUB OITBBEBnNOSrLAN Ged Staten van Zidd Rolland hebben op verzoek van bet guneentebestuur aangewezen tot het geven vM voorlichting aan deze gaaieeBte idj den aanleg van straatgededten ter nftvoering van het uitbrd igqilan den tageniear van dan Provtodalen Waterstaat tw8 da klasse ir C J Rijniert te LekkeAerk IN ABBEIDSDIENST OPCatNOMEN Uit deze gemfeente zun heden drie jongelui cmgenomen ta den Nederlandschoi Arbddsdienst SCBEDBEN GBA9LAND VOM VEEVOEME Meerdere veefaoudeta zQn liedeen gedeelte van hun gradmid om te i gen of om te spitten ten dnde er Ipe het oog op de minder gunstige veevoederpositie voer aardappclen voederbieten t Jcunnen gaan telen Boskoop BUBG LUKE STAND Geboren Adriana NeeKJe d van Mees Huizer en Neettje Maria Bavansberg Neeltje Maria d vSn Ctacrit Bamp en Grietje Larot ComcUa Karia d vaa Wiero Petrus van tof Werf en Helena Maria Klijn Coraelit Petrus Theodorus z van CMoelia FnAdsent ICmoits en Jaeoba Gomeua Alkemade Diena Nella d vaa Aatonios van Pruissen en Dtaa Msartje ie Man