Goudsche Courant, maandag 17 maart 1941

BLAD MAANDAG 17 MAART 1941 FKANKKUK De Britsche blokkade ABXSU VAN DB NOOVEAVX mips De NoBveaax Tompa adii in em wtOkét m aU spacfaiitt draagt JHet cevwige AIMon een zonderling bevrydei onder meer da verklaring van Darlan dat m voaatwooaddP ia voor de voe ng van veertig millioen Franschen heeft Engeland geantwoord dat bat vecbt on e vedvoud yaa dit a tti mentdien te bevrijden Om deze menadMB beter te kunnen bevrüdoi begint Bngelaml awt ze laiyaam te vermoaedeB Da politidi vaa Sn aland it tedert SOO £ ar getypeerd doov een openl kc baeicchzucht dte zich ia oorlog n v de uit doordat England Biet een opsnertaitk oniortunitme an groote handigheid uit de toettaad voorded voor het Brittefae rüj tradit te trekken Fnmkryk dürbH rechtttrcdtt getroffen door da Britscha vetoveriagen in lodiS Canada l pt Sucz kanaal en Mi Eiajoda Slet g ekl Utt en tntiniidBtte grijpen de Engdidiea aaar het goed van anderen In 1V14 veHelde men den kinderen op de rrantche acholn dat Srey oH overwegingen van de hoogste menachelijkheid had betlitt dat Engeland aan den oorlog zou deelnemen Het bleek a echter toen al om te doen te zün de Duitache concurroitte van de wereldmarict te verwUdevea Tqjt dat dod zonden de EnKeltchm oné Franschen in den dood Hetzelfie eigenbelang bracht Engeland ia 1918 tet de manoeuvres tegen Frankrijk in het bijzonder in het naburige Oosten Het is bekend wat daaruit geworden is Diezelfde msrschett of UevMT Inm zoons ën neven willeB thans een ieder doen gelooven dat zii strijden voor de bevrijding v n het FranlöQk van maaradialk Uin dat nl ii vm hen wil weten en voor de bavi ing van tkm aadeie volken die r ia het geheel aiete voor voelen hun kinderen te zien vcrhoB geren voor de twtJfelaehüM eer econraniadi van da dty afhankel k te wKBden netAIN NAAB otBNonx KaaiaAaBc Bétain xal aA Woensdag te Orcnotalo aaakmnaa Qiaadagavoad lal hü Vkiqr vcdatea mm word ZDodagmiddac v n oftldade aiJda MfnonÉn Oandardaa nl Pétaln deh te Vioute iMMndo aa ia dra loop vaa dc avaad naar Vi tatugkaweo EventSa de vorige idaatt vui dcB ateimdialk tehet becette geUad van ftaaÉr t haaft odt deae raia ten dod aan èonl ei te tteod te bccngta tutaAsn den regeeriagaehef i fie F iai iadte bevdUaf 5PANJE De ontploffing te Sevüla iÉANTAL DOOBBN SLECHTS VUF Het aantal dooden biJ ét oatploffingsramp te Sevilla is naar thans vaststaat veel gtfinger daii gevreesd werd Bet aantal dooden bedraagt tfechtt v f Negen gewonden bevinden zich nog in het ziekenhuit SNC kloeaea Naar medegedeeld wordt bedraagt het aantal daklooten als gevolg van de ontplofBngsran WOO Het stadtbettuur heeft het legerbestunr om 300 tenten verzocht Ten einde de dsJiIoozae tUdelijk daarin onder te brengen Het iattituut voor vestiglngszucen heeft een millioen peseta s ter beidiikking van de stad Sevilla gesteld opdat terstond een aanvang gemaakt kan worden met den bouw van arbeiders woningen MARKTBERICHTEN BBaVHUIM BOEBMOHD Mwrt Aamroar M 0 W dw Vast MMde ptflten BIEavnUMO APELDOOKN 17 Murt MJM Kukt uoemoeni llM r kt Handel Md KAttNABK OOOBWAna IT Maart oem aanvosr Te Bfoek op t angendvk is men bezig roet een zeer groot en belangrijk werk n l dn bouw van een schutslxiis waardoor in de toekomst schepen van veel grooter inhoud de groentenvdling te Broek s Langendijk kunnen bereiken De bouwput van het bovensluithoofd waarover nen brug k nt te liggen Polygoon tVfTOnJUID tSGKRBgSICKT VAN BKDKM l Avonmoutli en bardeerd llMit Tii rtfff i b Higtifke ailitain aHm atfenSkm De ha tol n AvoMMMtb net ipad nttlWkiilC fAogiOok de hBve nfaiijc htinten mwSBI IQ HI lleiMIa twi liber Ovi rdag brachten IXritverkemtiilglvMgMl op 3S0 M wuitM vwi Ifrtwid twit g vüaaa mica kowvaanlütchegK eumen 4eM bit tot linken een aanval vaa Di ache actat Igen oi alta werd een vflafiJager van het type Hurricai hoten nd vloog noch overdag noch U Mar Duitachland of naar gebieden DaHaAe iMlitaaavat v MTlofabadMBa terpadovliegtulgen hebben ddag in het leegebied om 40 kjn ten Waalan van Kaap en groote fcraiatie vUandp jke hep i waargenoipen bestaan t e alagwJiepen zes kruiso e Ujtftdoiagea De Duitache gen gingen otidaidu het teer IuchtdoelK clnjt van den terstond tot den aanval op de lagichepen over Op elk dw en werden tuit het D WB t torpedovoltreffers geNa de tplirffing der torwaren de beide slagachepen in arte rcWiwolkean ehuld De vliegtuigen die daarmede aandelüken ïeeetrijdkrachten In Üellandache 5Eee weer een iwaiè toebraditen hebben behoatnn Minishaven benikt AAN BOffltD VAN DK BRBMKN boord va het jl Sremen van euts er Lloyd ia gisteren een de oorzaak Itrand uitgebroken noc bezig roet iiet bhi acfaJn h IMOBRBERICHT VAW HEDI r ieuwe ttrüd in den ector Cheren fjatvAVLEs afosAagIbk ttMe eommtniqtté van bet Ha c hoofdkwartier Mdt het Oriekaehe fibnt nonn gheid van pstrouflles en arUl Onze vliegtuigen heblaen de ijke troepen gebombardeerd vliegtuigen hebben een aan fedaan op een onzer luchtbaiei jachttoestellen ffrepen snel in en een vliegtuig van het typt on neer BU een aanval op hebben Duitsche Jagers een e neergesdioten Noord Afrika heeft de Duitsche cht versdieklenc autoparken Uen Oost Afrika ia de strqd in den Oberen opnieuw ontbrand De valt onophoudelijk aan maar over l door onze troepen afge Bij den vijandelqken iuttit op Diiedawt waarvan het tsbMcht van gisteren mel raaekte bebbeit ottze ageri tVM Uke vliegtuigen neerg sdwteii andere vIiegtidgeA cün neérge in dei ector Cneren den a dit van 14 op IB Maart een Engelaeh vliegtuig re de van Valona een hospttaalschip Uned was om gewonden aan boord Wen ge rpedeerd De verliezen teer gering IKA 1 duikbootoorlog ENOCLAND VOLDOENDE ooKLoaaacÉKn r Journal American publiTolgens het D N3 een beridit Wmghai dat hooge officier n der aMtaohe vloot in Ooxt Azië Ver hem uiting hebben gegeven 4 vrees dat Engeland niet beover voldoende ooriogsachepen act gnwt te deel van de door de igde Staten verstrekte goederen in Britsche havos te br igen Het het oog op den verscfaentten ork g In walingelidite En H merikaa Ud e kritHien in erlWJpsten net mm de lumtende ïisaen met bezorgdheid tegeaen geeft blük van eebig pes Men tek oft niet aan de vu bet Engelsche ctreven dat d wees voor een invasie wil gen dajDT de hoop op een en offensieveiit oorlog op het CBE ONDEKNBMING AAN 4MeUKAANSCHlhBANKEN VEBKOCHT inancieele expert Sir Edward k die belaat U met de liquideevan Engeladie economische in de Vei e iigde Staten heeft eeld dat de Atterkam Viscose tion die in Britsdi bezit wa Pkocht aaa i n ep van Amee bankw Deze kunstzijdeis de grootste Engelsche fain de Veretoigde Staten en v rwoordict tmn waaide van btina illioen dollar Bet it de eertte dat een Britsche MMriek ki dè igde St ten aan iUnerikaansehe rs is verkocht De Visccw tion it een dochteiconceni wurUulda Ltd ROOSEVELT SPRAK lMte iiun onder z in aanhangers JATANSWaB BIJUIBN WUZBN OP WttiO QMTO BiBMI KAKAXTEB Zatradag heeft president Roosevelt eoi rede c toudni waarover men iMen in ons blad ieta vindt In het Congrea m vooral i da krinien 4cr i CMrin taasbangei he men met iastemnimg kennfa fenomen van deze nde aaddt het DSS De senator CHasa Batmde de veiklaringen van d a pnaidem d did Mffiute defialtle vaa M Amcr auaów doel RQ zehle tnoor ia tollen aetgeB dat het gehaala badiag van Mvaa BuflUard ook werkelijk g bnilkt zal worden voord door Roótevalt aaagagevaii betlaii ming Is de kringen der oivosttie daareotcgea kvert men em min of meer cberpe crithk op de rede De beende ienat r Myc tprük van eea f racbtige g vrool kende rede voor England hMEenlud Chhia n eenige andere laadeB Ojf aaide Ie de argumenten van BoosaveU aiett te xica wat een le tvaardiging sdiünt te zijn voor de ictuaehtige bedragen die de prMidntt onmiddeliyk wü uitgeven Met een toespeling op het feit dat deae zevei milliard aan Engeland en andere landen ten goede moeten komeh zeide Nye dat de Vereenigde Staten J3e vergatan aatia tdlijnen te zijn geworden De Japanadie bladen noemen alt voornaamste kenmeA der rade het uitgeaprpkcn ooriogizuchtige en agressieve karalcter waabü zij vooral de aankondiging van huteverleening aan de n eertog Tsjang Cal SJek onderttrtepen Amenka en Engeland zoo sdirU t de Hotsji SJlmboan beMbo wta Japan reedt tindt lang alt vJtjaDdig land maar nu it hun actie die gandit ii tagM Jaoan en op teunvcrteening aan Tsjang Kai SJck onverdraagiyk geworden Jqian heeft tot dutver getwegni om met de Vefit Staten en Engeland ia vrede ta Icvcm De berietttan en voorteckenen nemen echter toe dat b v Bhrma door de EngelaciiAmetlkaansche voorl ereidingen tot een omvaagr k arsenaal voor Tlljang Kai 6iek gemaakt wordt Het ia daarom aleebtt ten maatregel van zcltvCTttedigkig wanneer Japan de inridttlngen en aiaenalen In Birma met behulp van ziJn hidiimacht leger en vloot vemirit Wat de Ver Staten en Engeland hiertegen willen doen is hun zaak maar dntdelijk it het dat Birma door Engeland en de Ver Staten bij den ooriog betrokken moet worden ENGELAND De leventmiddelenpontie EEN CBHgC HE AM EBKAAHtgCHE miINO De Lgndentehe correspondent van üt New York Times Davkl Anderson schrijft dat Engelands hoop op het vettainderen van een werkelijk emetige Icvensmiddelencritis e ren sterk daalt alt de Britsche koi vaardijtonnage Men heeft in Sueland proeven genomen met versdiulende contröle maatregekn doch zonder succes Teigevolgfc dtarvao vraagt men zich aaet steeds grootere beaorgd heid af of de regeering wel weet waf zij doet Men heeft den indruk dat de voortdurende wflzigingen in de rantsoenen de gevolgen van tchaarscbte zijn en niet kunnen worden beschouwd alt deel van een weloverwogen plan De tegcnsteUiiig tusacben bet onduidelijke Engelsche verdeelingssyste ni en het weldoordachte DuHsCne steli el is voor den Engelsdien ambtenaar eer bron van ergernis want men moet toeieven dat de Duittdie dieskundigen het vraagstuk op practirche enrea irtische wijze hebboi aangevat Dit Duitsche stelsel wordt dan ook thans n Engeland grondig bestudi erd BNOnUAND GA 1 MEECWEN ETEN Naar de BriUdie bericht idienst mtm zull i nu een onderzoek is ingesteld of deze dieren te eten zijn meeuwen in Engeland gegeten worden Het TersdknUelvke drama van mtze koop vaardljvlof v aaa ABDKBM van ntnsTurr De Bucdtiehe tdir er Priealley heeft Zondagavond in aan ladMoenraak veiMaard dat hB dco laatatm tSd gri eS gehad haéft de logboekoi vaa Britt e koopvaardljiehepen te bettndeerm Zü nakan aUa mdding van het vertc hri kk eT a k e dmna vasi ooze koopvaaidttvloot en hoeveel de Engeltdie ko vviardU in dezen oarkig te doorstaan heeft Mac kan evcBwel verwachten dat cte Dnttsdiera bkinrakort al hun kr diten zdlleii inspannen om de Engdaehe koopvaardnvloot nog laeer te verzwakken De landkaart toont a m dat d Duittehm a Oe betettlag vaa de TtanidM kiiat tot eea dodtrefteodcn aanvif op tt daadt koopvatrdifvloet tal staat cQa Kke Bngrbeilnian moet zich er In leder gfeval vaA bewast iXti dat heden ten dage een Iaat op de m g cltrhe lecbd dnikt ab nooit tevoren I de geeditedenit der Britsehe teevaart Alexander verwacht meedoogenloo n aanvat hDoob een in lEOnt opzicbi MACmCEN VUAND bi een te Torquay gdiouden rede rak de eerste lord der admiraliteit Alexander als zijn meenine uit dat dit jaar de meest meedoogenlooze aanval op Groot Brittannië door een in ieder iVdclit machtigen vijattd verwadit moet worden Alexander voegde hieraan nog het vtdaead toe HDeze aanvaBen zullen andemaeMn wordsB te lasid op het water en ia de ludit en wiJ moeten ont zelf harden omdiit wiJ weten det date aanvallen gefwddtga tduM verllecen en droefheid over ima touen lacastn Alexander snak de hoop uit dat het Britsdie volk den moedta bezitten om de baproevinfcn van de aentvolgeode maanden te EoorstMB Nog nooit ia 9 een kwaatte veweett die tailke conaequeatiaa liad alt dec tt Engeland moet aan het w 4c BEDE VAN mNnm BBVn De miaitter na ArbeidL Emett Ba vin hactt vow de Bogdaae radio aca rede g eoden over het vraagstuk d r voor ÏBBiiV vaa de Engeladie voor den oortog belaacrijke induatrte en met aiteidexa Bevin vn klaatde daarbij 04l dat het hierbq voor Engel a nd tt aea pZéer Ingewikkeld prc leem gaat De kanende tttd cal geweldige eiadien stelteaaan de la l feland wonende m itch i Vooral vrouwen moeten in de industrie te werk geeteld wedden Om te begizmea hebbea leger hichtwapen en marine nieuM mtsiteban no ig Om dte vrij te kaaaan maken van hun werk moeten vrouwen daarvoor worden fq geleid De scheepsbouw in Engeland heeft voorts toenemende behoefte aan arbcidskraohten Derhalve apoorde hij lederen Eng aéhman ei iedere Engelsche vrouw die in Vroeger Jaroa op Britsche werven hadden gewerkt aan zich tentond te melden opdat zü weer biJ deze voor het land loo belangrijke industrte la dienst kenden treden 0 A aan aiarineinge nieur heeft men dringend behoefte Ter voorlichting van de wericgevers over het in dienst nemen van vrouwelijke arbeiddtrachten had hij een vtugschrif t opgesteld dat iedere wekgever moet Mttudeeren De minister l esIoot zgn uiteenzetting met de opmerking dat iedere Engelsdie staatsburger die tot waken in steat it onverschillig of het een man dan wel een vnmw is het werk dat hem het beste Bgt ter hand moet nemen indien Kngdand t ia tal slagen Duitsdiland te verslaan De wernemer evenwel die zijn werk verwaarloost of slechte prestaties levert moet juist zoo betiandeld en gestraft worden als een actief dienend soldaat die deserteert Een meuwe cAaf in BIIRERIMI Gem ZORGÉf OVER HET VLEESOiRANTSOEN ommomoÊnm omw jmMt ovbb SLAORVBRBOD Pe verplichte veeleverinf Reedt een paar aken gaaa ar hardn klga geniditeai dat bkmenkort een tladitvHbod voor nusdvae voor den duur vaa aan auaad aal wiMen afgekondigd met andere watadan dat er een maand laag geen tw vlaead op tafel zal ver ach aeB Hba dergalüka gemdtten an ia iittcriagoi ia de wereld kome it op liJn b 8t getetd een raadsel De eenige feit ke ondargnmd zoo in dit geval kuaaen zj dat de vee tanvoeran ep de ayoiBBaiktaB de laatite week wat krap züa gewaett I Jtt dit er au op dat we cfn bedje au het ebtd vaa onzen tledii veevoorraad ttaanT Neen en ziJ die gevolgd Iwbbaa wat daaromtrent la den laatttaa ti d gepubliceerd it wetaa wd beter We zullen de fdten edbiar nog evan laeapituleeren aldus lezen we la het Handeliblad De ragaüag der vM liAto vet leveilag Toen in DeeemiMr jX de voorkMirfge regeUag der veqdidite vee levniag werd bekend geataalrt bleek dat hi bd tijdvA SI November IM 38 Februari IMl door de veehouders circa 300 M0 stukt slachtvee aan de Veehouderijcaatrato moeateo worden geleverd of gemiddiJd 18 000 stukt per week Op 1 Haart lou dan d M voorlocirtge regding vorvaagan ord n iteor een dcfioitieve waanty oja rekeniog tou wordea gehouden awt den aard en het tgrpe der veradiülaidc beditiveB Dat dtt niet eenvoudig MO dj n itostd van te vort natuurt wel vaat en inderdaad biedt hd altiiMit voor de Centrate omnofdijk te üa om op IMaart deze definitieve regeling ki werkhig te laten treden Tddi mottt de vleetehvoonieaing gewaarborgd wnden Daarom weM begoten om voonhandt te Volstaan Biet een verlenging der vooarioo e Ttgeling au M Febmarf tot 1 Juli Da leveringtbepalkigen z nu toodaaig dat vei it November IMS tot 1 Ivü IMl ongeveer 360 000 ttuiu vee geleverd BioetaB worden hetgeen voor de totate periode aeeilKnit op IIOOO dukt per week ot eea klafaie 1000 miader daa iai de ooripronkclijka bepaUagea het geval waa Zulten er dot de komende wdcea een 12 000 runderen per week geleverd woAienT Dit ia niet geiegd De zaak it n 1 lat eenigen tüd gdeden ter bevoiidcrtaig der vtoeadi XMdBctie door de VeebooterijMattale eea regeliag voor de niftiiiU ca wddbigJa het teven ii gttoepen In lid kort komt deze regeling er op neer dat eikeade maiteta oi weiden mCt de VedKMideriJcentrale mest en weiderücontracten kunnat afsluiten waarbij ziJ zidi verpUchtea v6ór een bepaalden datum voor de metten I Hei 11 JuDÏ voor de wdden 1 Juli en 1 AugutMa een zdcer aantal randereit van goede kwalifdt te ev aceD Omgekeerd garandeert de Vedioudertlcentrale bun voor deze rundereft de thaat g elde nde prezen uit te betalen Hd voor de mestarij of weSding bestemde magere vee kunnen de mesten en weidct in den vrijen handel betrekken waarbij it bepaald dat een voor dit doel verkocht rund voor den oorspronkeltjken dgenaar alt een levering aan de VeehouderiJeaitrele geldt en dut op xüo te leveren quaatuia in mindering wordt getaradit Zooala reedt werd opgemerkt ia de totate vlaetdiproduetie met dezen naatregel gebaat daar verwadit mag worden dat het gemeste dan wel geweide oicr ebi 60 mier vleesehop brengt daa wanneer bet in aiagaca toestand ter tiaditbank g g Een bHkomst f ai nld te vermeden gevolg is editer dat in den eenten tijd het sladitvee HBibod eenigt terug zal la pen Auadat tiiant de vadiouderz aan hun leveringsplicht ten dedciJcuaaea en zi llea voUecn door ager vee aaii de mesten en weiden te voiraopea Vandaar naar bet ona voorkcmt de anden eenigszins tegeastiijdige bepaling hnmen men zou zoo zeggen hoe meer contract hoe liever dat liet aantal contracten dat tot 15 Maart afgaaloten kan worden beperkt is Stelde de Veehouderijcentnüe hier geen limiet dan dan zou de huidige vleetchvoorziening wellicht teveel in hd gedrang komen hetgeen uiteraard niet strookt met een goede marktordening Nog aaderè stmUieUagea Vloeit uit het voorgaande dus automatisch voort dat het tegenwoordige aantKKi van slachtvee wat bet erkt is daar komt nog bij dat de veehouden na de verlenging van den leveringstermijn tot 1 Juli a s weinig haast met leveren meer toonen Liever verschuiven ziJ den leveringsplicht tot een later tijddip cpdat de dieren eerst nog wat vleetch kunnen aanzdten Het is echter na wat we hietvóér over de begrenzing van hd aantal mesten weidecohtracten schreven wd duidelijk dat een dergelijk eigenmachtig opschuiven vaoideri leveringsplicht in het kader der marktordening en regelmatige vleeschvoorziening niet kan worden aanvaard Dit geldt uiteri in de 4irdeplaats voor hd vee dat volgent de aaniltgen der verplichte levering reedtv6dr 1 Haart had gekverd liied z n Door de VoedtdcommiMBritaen vaa Noord en Zuid RoUand il dtm ook reeds eeü beroep gedaan op het gezonde inzicht der veehouders om te zorgen dat ie vleeschvoorziening nid gesugneerd wordt in de komende weken nZÖ dienen hun te leveren beesten regelmatig aan den handelaar voor levering op te geven Dom e i aiet 4 i riaaan d aB lal tot voideiiiui wdaa OdSiki dat ti hed dnideKik dat de overiidd althtna probeert n mrt te ariitwawiing van de atadieM ttt é vlnaarlitiiniilanlin Ja inlgiBd maaadea ttelt de huidige voonie ning too regehaUig aiogM ta doea verlocqien waarb z9 er mio aoodlg Bid voor terug zal tchrikkaa tot eoi ematigen maatregd alt eaa veevordering over te gaaa Dit evaarwegaade durvea wV bd faracbt Nr a B op handen atfad dadtvertad ruaUg ato nit de lodit tegttpea te verUarea Eea andere kwestie ia dat er wellicht aakde weken zullen komen waarin de voorzieniag atet randvleeadi wat aifader mim tal iSiu Hd aantal raadenlartithigw per wede tal tbanf te de buort vaa da 10 000 Bggen tegësever M 0W enkcte wdtea mag Jtear taat echt tege over dtt bd thtna da t la vaa da grMte aanvo ea vaa nncbtera kaJv ren waarvan ar tfaaaa wAalilka ettelijke datzeadea wordea geatodrt Ai al b de opbfengM aan vletach daaer lenaa nmdfren d rtt drca pet v der volwatten dteren todi leggen z0 door hun groote aantal een aanzienlük gewicht In de tcbaal Tentlotte moge er aeg op worden g wezen dat de Vedwndedteelitrate iA 4e eente maaadea van dK iamt mü genbdd hedt gehad ees voorraad be vroren nmdvleeach te vonaea td w ziJ tedert 3 Maart L ook weer adiapen afneemt wdke vomnhaadt alt aan appdije voor den dont evencene wontea iagevrorea Ook ii aa hek pandenvleetdi m dea bon Onte eonetaale kan dan odt iledite iHft dat w8 ont omtrent eat raataaea v l tB s c h voorloopig aog geen torg behoeven ie mak i ea lat de tduandita van vorige wedi tIecMa eea toevdllg versdiiJnael it dat tamodiangt md de wat laat afgekoadigde vailea ag der veri ldite v c l ever ia g AAmaanNQCTUCBor vooK HOI7DEB8 VAN CtKNCBSSlBS De dirtctear vaa bet Bykabureau voor aardolieprodnden brengt op verzoek van ée Gruppe Hin ral Od der Boatungtinqiektion NiedMAandae ter ka ait van Nederlandtche f dangfad baidcsi dat in bet verot eainganKtad voor het gouvenien it mnen l Teil 1 ar 86 uitgegeven te Krakau op 4 December IMO eaa vatordeaing voorkomt bctntfeade de verplichting voor bouitev van eea concessie en eveatueele a nder gerecbUgden tot opqioring of winalag vtn Mrd dle of aaid gaa üdi zoo qnedig mogelijk dodt uiterltJk op 31 Haart IMl adulfteliJk te melden biJ het iaarvoor aange ezot kantoor van hd müawczen in het gouvemement geBetaal eoi aa ander ep ttraffc vaa bd vervaOsa vaa haaaa rechtea Voor aadna btJaoodetitedan madple men Ie bebdfende pabUcatle 0f geaoniM t ia de Nederlambdie Staaia courant vaa It Maart IMl of weadt zidi voor inlidiUiuaB tot bd Rtjktbareau voor aatdMeHModuclen Zee straat 100104 Pen £ ag GBOOTE VOf ÉBAAD LBVB mDtmJSS IN LACi CBNOaOKN Eeniga ciiaisaaibtettareo hebben la saaianwaritlag aid politie en mareftiauDaa een laval gaiüan in e groote viUa aea ite liatsderstraat te Huizen Hier Idedc een gnSote voorraad koffie thee kaas en aa I a levenamiddeIen Blsmede vde tnctfetwaren te zijn opgeslageU Tientailen pakken w dcn in badbg geoomea eti in twee vrwhtauto s iirüievoer t De villabewonM al ar im nw van hoorcB AANSLAG W ZUN HOSTIXA De politie te Hllvcnum wtM gitteren ter asdttentte jKreepen In eea woning aan Ie Waldeêklaan waar eoi vrouw md een mes wat gedoken De re ercbe trof er een iQ iiigen oudmusioBS V dte in eea vlaag véo drift aiJn bospite md eea aardiqip meaje ver diillen te malen bad gnt ken waardoor tif bloedende wondea aan hooM en armen had opg 3oopen Een fai de o m g evin g wonende arti v c leende de eertte hü De dader lil lAMslotan en zal tM besdiflddng va de Juatitie worden gettdd DOODEUIK ABBBUMWHOEVAL Bij ziJn arbdd In de ondergrandadM werken van ataattntyn Hendrik teBrunstum gd akte de S8 arlge niQawerker T wmiende iiaagenberg teBrunstum onder vallend getteent Hd steditoffer werd md zware iawendige kneuzingen mder ien zweren latt vandaan gehaald waarna te dood spoedig intrad T wa9 gehuwd en vadervan één kind AANBBnrEDlNO Gedeputeerde Steten van Zuiii i land hebben aanbatieed hd makea van hd wegUchaam te kunstwerken de fundeering voor den rijweg en de bijbdioorende ai de bijkomende werken voor den aanleg en de verbetering van den provindalen weg NieuwetluiaZuidland Hekelingen Spükenisse met zijtak naaKbet Nieuw Beü erlandsdie veer no 83 vvan het provindaal w genplan 1 6 gedeelte ia de gemeente Hekelingen Laagste inschrijver was A H Qeerdink te VsseU voor 146 7M mrrtcuuxM vALraABoaaaiDi om imiaLAMMCBB sank Vateui Mbi t WlM M inuiMetiM MM ark 1 1 laior l l 1 ma t mm têM tÈM ji fMji r jt ZOrMk f M r n BaakfayMn Bwtea TS It TiJ Kr Torti ltt r l Jt tuxikhelm M I zoriai ftam t ttêm ik te