Goudsche Courant, maandag 17 maart 1941

Pe tweede kto Toenemende spanning in 2 Overmaas verliest U V S speelt g Iif X RACE TÜSSCHEN AJ 0 EN DJIC V CÏffiRPT helft Daar Vriendanachaar iets blyvan de gasten eenlgen y w v fenslef en toen Kantebeen zijn ksa ïï og Uet hiJ haar niet glipw jfcf steeg de apanaing en over en w h r gewerkt Voor beide dS ndea nog eadge hachelijke oo km maar belde karamen ze te bê i zonder verandering in den stand ihet einde V M iMi nwiH i nnnnii iia ii i ni ii COMPETITIESTANDEN AOO ohc DW8 spsrta DFC Hova Fed Baard u n u 14 u u u If u m 1 a r vlaleii noc ti paar alfeiiaardl e uit daan IB afd n AJax b T ftond met rwt t0 aebtar teiao T OC ia Den üaat to iat toaa het alndilfnaal Book aadM itetxalMa WC iMai lMelai bUr mat calilk ipd aB dl t Kan atkaaran aai Brederodal R fC at e ilal tdaur en dwon Blauw Wit draw if la da hoofdatad mat 1 L Braro ilraanwittan CVV koa echter niet taceo H 8A op en legde met t 0 het loodje Bri than afd 1 I me daar D tLC xoo nar opnieuw n punt Ingeloovan op J O DalA won tn Dordt vaidlaad aut I I en ADO moot aan het felle Her nea DVS n punt laten S 2 Zoodoenle la de atrUd tuMchen ADO en D H C waer venefaerpt en de spanning In die ifdeeling naar een nieuw hoogtepunt gevoerd KFC behaalde voor het eerat n succaaje door den uitwedstrijd tegen Stonnvecels mat 1 4 in haar Toorded t beëindigen Toch komt hrt herstd ta laat Sparta en Feljenoord namen genoegen met puntenverdeeltngen resp tegen t Gooi In Hilversum O t en DW8 hi het Stadion 0 0 4I Ml t Ooot KFC B B JMssB a West ▼ gT HaaiUea Ajax DOS BUuw Wlt VUC HBS RFC 14 14 tl U u 14 IS 14 14 14 V S V kampioen 1T I B AMee DB Oasti U U U ia MIC Henclea TubanOa Enschedé Wageningen Quick IjoMoh Bofm AGOW Hengelo Go Ahaad I B U Il B a a 47 4l n a I u If It IS u IS ia 1 It 1 It a It t 11 Noodlottige inzinking van Xerxes Na de ruet sloeg V S V haar lag AMeeltag ÏÏV Zald PSV JuUana NAC LOHOA Eindhoven BW NOAO MW WUlem n Helmond l iinburgia Roermond 11 U It u 17 17 17 17 IT 17 17 17 94 41 K a u a n w a a u a i a AMaeUag T u s s u s t u a I u s s ta t u s 4 it I f ts a 4 U S 1 U I 4 Noord Xerxes verloor van VSV mat T rl doch bood toch meer tegenstand dan deze ijfers doen vermoeden De thuisclub deelde van het begin af een enthousiast n weldoordacht q l Lagendaal opende steeds naar de vleugels waardoor de voorhoede van Xerxes in staat was ge aarlijke situaties voor het Velser doel te scheppen Michel moest er dan obk herhaaldelijk aan te pas komen en hu deed dit op soliede wijze Doch het beste ijaard struikelt wel eens Zoo ook liler Want toen Kruisbergen een schot loste helandde het leder vla zljo hand In bet doel uu doelpunt Inspireerde de thuisclub om bp denzeUden voet door te gaan en 7 J leidde dan ook de meeste aanvallen die echter afstuitten op D Vries Poulus die weer voortreffelijk qwelde verplaatste het spel en toen Damme ontactisch uitliep kwam het leder bU Sterk die het luiver in het verlaten heiligdom schoot l e krachtsverhouding in het veld bleel uiterst gering Louwe bracht menigen goed opgezetten aanval van de gasten tot ulaan en het was daarom Jammer dat even voor de i ust V S V op vrij onbenullige wUze de leiding nam Er ontstond n I een geharrewar voor het doel waaraan V d Lugt een einde maakte door den bal in het net te werken Hiermede kreeg VS V meer dan zij verdiende In den aanvang van de tweede helft had het er veel van dat Xerxea den achIt ntand zou inloopcn want reeds in de crste minuut scheerde een bal van 1 agendaal die terdege bewaaict werd juist de lat Het werd echter 1 3 doordat V d Lugt den bal na een voon t van v d Kluit van richting veranderda Verploegen moest van verder spelei Uzlen hiJ werd door De Leeujr vervangen Hierna was de tegenstand van de thuUclub totaal gebroken en de gasten namen het spel volkomen tn handen In korten tijd brachten v d Kluit Bglvers en Sterk den stand op 1 7 waarin geen verander ng meer kwam Oc elftallen waren Xerxes doel Dammurs achter Verploegen Louwe midden I Haan Dubbelman Fontein voor I urattay Hoevenberg Lagendaal Kruisig irgm Sjerp VSV doel Michel achter V d Broek d Gevel midden Podnis de Vriea lo Osch voor Stek v d KuiC v d I ugt Balvera Sterk Eigen oto Het fcnwig el tal cam VS V dat gistere voor een Jraole acpe op Xerxes on csiaeen btttag wist te Icpiicn op kct fcampiMnscfiop an a d I 1 Be Qulck VMocltas HSC GVAV s U 14 4I W ll u a Ad Sneefc WW Veendam Emma Quick UW HW suedraeht Martlnlt BMT Vlos NeptunuB Spartaan Unltas IS 11 u u 11 u u u 11 u u it lt 1 tt a u M a u i n UI o u L a M u M Sa Klasse Bt Oversaaaa S U 44 U a it St 17 B a w n Fluks Gouda a e e aa aasasassa Kar M NEDERLANDSCHE KORFBALBOND De uitalagen luiden Noord Hollend Kerste klasse AmsttP dam Switt Sportlef 13 Blauw W DED g d Koog a d Zaan Koog Zas dijk Oosterkwartier S 4 Zuid HoUand Eerste klasse Den Ha Ons Eibernest Het Zuiden 4 3 HKVAchilles 2 Dordrecht Deetos FIi IS O Delft DKC HSV Tweede Idasse A Dan Haag GOH Readjr 8 3 Achilles t HSV a 1 Lilden Vicua Orlentls Oymnasiasten 0 Ü B Rotterdam Het Zuiden S Quick 1 1 Dordrecht Deetos 3 08CR 1 1 Reg boog Spaiigen Derde klasse A den Haig Phoeni i ZuldarkWaSrtier 0 HKVT ALO 3 B den Haag Olymplaan De AlgemecM 1 4 Die Baghe ajrmnasiatten 2 4 2 C Dordrecht TOV Het Zuiden 3 3 t ODO Schiedam 1 Sr Merwede Sperwe 4 1 Rotterdam Velox Trekvogels 3 t 5 3 Span 2 Vlug en Lenig 2 D Rotterdanli R enburg 1 Deetos OSCR t Quick tl WietrmuttH 8PANJB rmtTUOAL S 1 De veertiende Undenwedstrijd te Bladrid timacfaea Spanje en Portugal welke door 2 000 toeadUHiwers werd bijgewoond ein gde in em S 1 overwinning voor de nanjaarden Reeds met de rust had anje een 3 O voordrong veroverd fle dstrljd werd geleid door den bekenden Duitsehen scheidsrechter dr Bauwens OBBK8KN BM 8Mm IN STOTTCAIT Op de wlnterbaan te Stuttgart vond interessante wedstrijden plaats waarssi ook dom onze landgenooteo Deksen Smits deelgenomen werd Derkaen moe in de sprint tegen Herkeds het ondfrjpl delven doch bleef de meerdere van dct Deen Faick Hansen In de ploegachtervolging won Derksen samen met Fal Hansen van het koppel Merkens Wömer Bij de amateurs moeat Smits zich de derde plaate tevreden stellen w naar rerd de Duitaclua Bundel die in slaagde den Duitschen ksmpio Schertle te slaan BIJ de stayers maakte 4 Duit oiunann een rwara val waardoor een lichte hersenschudding Opliep S werd Merdoor rtaaaar vang den strijd SPORÏNIIUWS I VJ5 V oageslagen konlpioeii TEGENVALLER VOOR A D O Hennes D V S zette 2 0 achterstond om in een gelijk spel bi an Bat raa bH mm tÊnm at Langhaah na aanig t a hn aal dan U atian ril kraac an har a r Kaak haaf hi dan haak ptaatat AJD O stelde hiema wanhopige pogin can ia liat ark om alanac zege uit M nor ta aleepen maar bet az kenmerkend iroor da eerzucht van de SeUedammers dat xtt xich niet op de verdediging gingen toeteggen dodi op hun beurt heriwaldelijk Kodc bedreigden Elk opgenblik veraraehtte man Iwt besUaaende doelpunt voor een der partijen raarbij Hermaa in reerwll van baar wmoeidheid el da iiesla kana maakte naar zoo w kwam het in dit aatste spannende kwartier niel Het bleef S 1 Hennes had baar reputatie gehandnafil en AJ O was een koatbaar punt kwijt De elftallen raren Hermes O V Beun doel Hl Janse en Tettelaar achter v d Have v d Tuyn en v Buitene midden Lengkeek Stolk Lex Jansa Heester en Borrani voor AJ 0 Koek dod de Jong en Choufour achter Tap V d Berg en Loof midden Vreken EversteTn Westhoven de Heer en v d Tas voor Wt Dogaa Wt dln liet VAT f dM tMk IM kunptOMi De Vt lm i Mtm docsiB X m nat T 4 1mu m wu soo bdMU lich OMt la r DOA to Man Uopp a en notliMnI fcaatai d nanaaa van 4 Viia bet MluM kMWlMMWclH aa iM niie talM atn snatatla waanwor dan VeUar iwiiiT illl buUa toekomt Mat maat ar la de tea ch l a de n la ita voattid taraaiaaa ea 1i di la ta dh aaa vmw ia M eizo B sDodar daanelMana da tAaOtlxitp In aaa Wr nie ktaaaa bateikt iwaft t k aa hal AJa a karart dia In rooti detale bijna net ala tti da ffaaéa laren van larta per tawin of par rQwiel faun favorieten Jiadden vargaitfd op bet uitatapja naar Sdiiedam dan triid tluaciian Hermei D V S an AJO O ZV hadden ceUlkl ZQ badden de aa kam oenan een voorivronc van t O iten aeaen haddal dezen voonvraogdia mg laak aa IroUkienda voor een gimftiaen dtalag d ma zien dinken tot a 1 vaor da niat tot S 4 na de hervattinc en O haddan m xittan ImQpea zooeli datheet hl ronde voetbaltaal tot den laatatenatoet op de fluit van dan voortreffelijk leUdeadan beer Hija Wan ar mag een Schledaraseb daelpwil bü gafcnmtn niemand zouW aenige aanraatfclng op haMien kunnen maken GetukU ge eurda dat niet gelukkig ooidat met dezöi t t beide puegan precies kragen rat zij veriliendai A O O voor haar rat betere eacfaooldbeid en Bermes voor hav Inzicht en uitlioudlngavermogen Hlar atoiiden twee ploegen tegenover elkaar van betzdfde type met betzdfde apel er en leder met een doorzetter opda middenvoorplaats Bet raa daarom reletgeaaardig dat noch Weathoven noeh Va Jaaaa twpiald gevaarlijk ras Lex JanseIran het niet zijn omdat Hennes nu nietbepaald oo hem speelde en Westfaoven ward vrljw schaakmat gezet door deopstelling van da Sehiedamsche achterhoede araarlKJ d tujn ala derde backfun g e erd e Onzeker begin Ia het begin hiicte dit nog niet zoo vlot en de zuiver afgestemde Heagscbe voorhoede drong toen angstig icht tot bet ScUedamsche doel door mam w A Tuyn miste of schamperde nogal eens en Beun maaltte baast e i p r goede staaltjes doelmanswerlc toch geen al te betrouwbaren Indruk Het Haagsehe offensief leverde evenwel niets 0 en geleidelijk aan slaagde Hermes er tn het spel te verplaatsen Het kwam zelfs tot een uitgesproken meerderheid voor de thuisclub met een paar fraaie kopballen van Stolk maar overigens met te kort aanvalsspel waarin Borrani te weinig werd betrokken en Lengkeek h6ewel uitstekend op dreef wat tel veel Koek en zijn helpers konden het werk dan ook best aan Open spel is da kracht van Hennes en dat zag men niet AIXBBM C9B K0n WON Df KBBFBLO miBBBLANDaCin ZWBMSTWaa QBBAIf DIKAPC DIM BBI KOmn WATCB A 0 0 niaatt het in den perlada hah ben van uitvallen lalka niat van savav raren ontblaat an at er nagal aam mlavantand aras IUMsban a in an da asMarhoada Tasaa alia vararaahtinsan an de I In werd het n aasi klein half uur ptataalkig S o oor A D O Oa Haar kapta uit aan hoafcaohan van V d Taa dan bal Mtjaa In an aa paar mmutan later aaBda Waalhavafi aan arren aehuivar ap bat hoekje raar da vallende Beun nat niet bU ken Spannende tweede helft Hermes gat het niet op Borranf wlsseU de met Heyster van plaats de Schiedamsche kanthaifs steunden en stuwden en het was tenslotte kort voor de rust Heyster die uit een verren voorzet van den prachtig spelenden v d Have den bal keurig vrgmaakte en met een diagonaal schot Koek passeerde De volgepakte tribunes bereidden zich voor op een spannende tweede helft en zU vergistten zich meL Na de eerste aanvallen van ADO nam Hermes het Ini tiatief over en zi behield dat bijna een half uur lang Ver opgedrongen stonden de drie achterspelers en zij smoorden eJte poging van Westhoven om door te preken in den kiem ADO kreeg het benauwd loo tienauwd dat er hoekschoppen cadeau werden gegeven en zelfs één keet eeh voorzet waarop de vrijstaande Lengkeek leta te Iaat reageerde Een oningewijde zou zeker Hermes als kampioensgegadtgde hebben aangewezen Met de noodige veine soms wist Koek zich echter staande te houden en tenslotte slaagde ADO er in de bakens te verzetten Energiek trok zij naar voren de mlddenlmie met Tap aan het hoofd ging mee maar nu vonden de Hagenaars een verdediglng p hun weg die van geen wijken wist en een doelnuin die zijn vak verstond en die Ëverstejm met succes moedig tegemoet ging toen deze plotseUdg vrij kwam te staan OK apdrliwan van df gaatan ua Juiat rat Heraiea naadig had Om beurten leM Van een tpedalen ANP verslaggever Het eerste samentreftefi van onze Uukh genodten op internationaal gebied dat Zondagmiddag plaats vond In het overdekte stsdtbad te Kreteld heeft niet die resultaten gebracht welke men algemeen hoopte Alleen Oor Klnt wtst een overtuigende zege te liebalen door In het nummer IM meter ruslag zich een klasse beter te tooneh dan haar beide Dultsdw rivalen Het Was jammer dat de Deensche Bagnhild Hveger dezen middag op dit nummer niet wenschte te starten In de overijl nummers waarin onze landgenoten uitkwamen toonden de Dultache Annl KapetI en Ragnhild Hveger zich at soluut sterker dan de anderen Nadat zoowel Alle StlJI als Jople Waalberg geslagen waren was het volkomen begrttpelttk dat onze landgenooten In de tafette tegen de gecombmeerde Duttsch Deensclie ploeg geen achljn van kans sou hebben Een bijzonder aett dat zeer zeker nog vermeld dient k worden Is wel bet succes van de nog jeugdige Dultsche zwemster Anm Kapell die srm daagde een Duitseh reooM te verbetesen dat op naam stond van Inge Schmidt Annl Kapell noteerde op de M meter schoolslag den raaien Itjd van i mm 17 sec Inge Schmidt deed er eenige weken geleden nog 44 sec langer over Het eerste Internationale nummer op bet uitgebreide programma van dezen middag was de ISS meter vrlle slag welke een overwinnmg opleverde voor de Deensphe zwemster Ragnhild Hveger op onze landgenoote Alle Stijl en de DtUtsche zwemster Ruth Karbatz van de zwemvereenlglng Dusseldorf ISSt lutmmin Ben alenw wereldrecord de 4 a lat rards De ploeg Van de Yale Universiteit u er te New York m geslaagd het wereld reeofd op de 4 x 100 yards vrije slag te verbeteren De zwemmer Bennett Kelly Pope en Johnsson risten den at tand r te leggen in min 27 7 seci en bleven hierdoor 2 3 sec beneden het record dal door de ploeg van New York Athletic Club bestaande uit Msc Dermott Retily Spence an Peter Fick op IS April 1839 te Chicago gevestigd werd De start van Alle Stijd was bljeonder flraal hetgeen haar aanvankelijk een kleine voorsprong bezorgde welke zl tot op de helft wist te behouden Daarna kwam Ragnhild Hveger opzetten zij zwom onze landgenoote vrij gemakkelijk voorbij en wist op de laatste IS meter eaa goeden vooraprong te verkrijgen n te behouden tot aan het einde van dezen overigens fraaien en nellen strijd Tenslotte zorgde Oor Kint hierna voor een fraaie zege hetgeen voor dezen middag ve vergoedde Haar start in het nummer ise meter rugslag as vrij slecht zoodst zQ aanvankelijk met een Kleinen achterstand te kampen had Spoedig wist zl evenwel In te loepen en do leiding te nemen Vooral de wijze waarop 7lj de keerpunten nam wekte de algeraeene bewondering De temperatoar van het water was volgeas de Nedsrlandsehe swemster veel kander dan zU gewend zUn tn de Nederlandscbe overdekte bailen he geen ongetwUreld wel van Invloed zal itin seweest op de prcsta De resultaten ISS meter vrije stag dames 1 Ragnhild Hveger fDenemarken 1 mtn J sec 2 Alle Sttll Nederland l min 7 sec 3 Ruth Kamatz Duitschland i mib II sec sta meter schoolslag dames 1 Anni Kapell Duitschland 2 min S7 sec t Jopie Waa l erK Nederland 1 min 1 sec 144 meter ruRslag dames I Car Kint Nederland l filn 14 sec 2 tiesl Weber DultsctaUnd 1 riUn IS sec t Kilde FrOlich Dultaehland 1 min OitKc 444 meter vrlJe slag dames 1 Ragnhild Hveger Denemarken s min tS I sec t Vera Schaelerkortft CDuilschlami S min W8 sec 1 fPofypoon 4S4 meter estafette dame4 Wf zit lauw WWt tél mmktt m den tcedtlrud ttgtn R FC 1 Djü ï lt and Ocnpmsilun i min 13 t leC i t Nederland s mm a t sec tUdttt matMMt vmukmm Westen BOvanom aoc t t BMBC Asa enWm TOOO HDH 1 4 Promotleklasaa A Vlciorl ODIf I a LeMen ZandwMwt a a Btraberrlas IIBC 1 a 1 DBC 80S a a Promotieklasse B BBV Ba rair a a SCBC BUvenum t ir Alkmaai PInokklo Laren Gooi t 4 1 Tweede klasse A Botterdam roOO t HCM HHYC I 1 HBVC S CIeviten a ROswtIk OHC t S T Derde klasse A Hudlto l Vletorte a VlctorU liBudilo t 4 1 HCM 1 HHYC 4 i BBYC Dordieeht C EMMA BUNA KAMPIOEN Derde klasse B BDM 9 oOO i t i Ldden aHOC 4 I Kieviten a HtC a L BDM aItt s rt k 1 t vierde klasse A Oordradit ettenUm I H S HCM a I aonidas t Leonldas 4 Rotterdam t ts DtreeW en haar eigen aege de v ttiande a Dattaa bahaeft Bana aa neg alaehta a paat aoi aleh ka mp lesn te kannen easea Zondag a rardt kal daa feeat leDardreehtl fagB h is ra i bl erbeel watmewapaaOvera wa veriaer nameigk van a V T dat aak aag eea waerdle mee kan aarekeo Teeb beUeMea de Bettardamda teldtag eardat V V3 eea pant Vierde klasse B Rijswijk 4 Hudlto S t i HDS Groen Oeel i 1 SOS S l onlilas Groen Geel a Leonldas va a 4 BOC f l iden 4 a 1 te Werve i Togo 4 Lelden t 4 klasse i Klevltev 4 aBTC 1 HVC a OC I KicvUtsr t Kievttan a I a mm T 4ttgo u a Bet oeaten BetMe klasse BU megm W S a trnkW BKa l l Zutten in ward 4 a Bevenlei Amhem a a Union PW a Nijmegen DKS L Bet Buiden Bente klasse PuBi Venio Westen AM A D n Haag Baartam Lelden HOC BHYC BDHC Xmaterdam Ooot Amsterdam BW 4 a Amersfoort 1 1 Afd B Desi Raag BottaMam BTC a t a AM C Oen Baag Botterdam A VCL Leonldas Budlto SOS a Victoria t Botterdam 4 1 Den Haag B d t l e rdam B SOS a Togo I a a hbyc hdm i a a Lelden KlevMen t 1 a AMeellng D Den Baag A Leomdas RLca 1 1 Togo a ltswtlk i 1f i pen Raag B Lelden a 80S 1 t BQswük a Kieviten 4 l l BLC HTC 4 BHTC l reHw daar de gaaton aut l werd wordt daa na verder eea Vlaardlagaa aa de beerden aa tm wi 4aBie I BTc vubwg Eerlijk gedeeld De wedatrüd VV V Quick te utrecht geapeeUi atond op zeer hoog pea Na B minuten bad Baans met een onverwacht achot succes Drie mioutea voor de niat wiat da rechtaUiiten van da haantjea den ge mkm a k er ta scoren hetgeen de vertiouding van het apeibeeld goed weergaf Ha da mat begon U V V met emiige aanvallen doch deze hadden geen resultaat Qukfc aGoorde daarna een goed do ptmt Da gaatea imren nu sterker en vooral bet plaatsen ras beter dan dat van de thnlftub Niettemin nam UW nadat de aanvallen van Quick op de Utrechtsdie verdediging waren gestrand bat wftü veet In banden Eent 7 minuten voor bet einde kwam echter de verdiende gelijkmaker tot stand De atr d om de ovwarinnlng wuB heftig doch vruchteloos Slap partijtje Martlnlt en H V V speelden een slappen wedstrijd die weinig aantrekkejijks had De eerste helft ging goed gelijk op maar aan beide kanten werd bijzonder slecht geschoten Zoo duurde bet tot koh voor de rust eer RV V s lloksbinnen kon pro iteeren van een weifeling in de Schledamsche achterhoede Kort na de hervatting bracht een doorbraak van H V V den stand op 0 2 Martimt hield dapper vol en zij slaagde er vla iuuir recbtsbinnen in den achterstand te verkleinen nadat de linksbinnen tegen den peel haj geschoten UW kreeg hierna een vrijen schop waaruit tegen den paal werd geschoten de terugiprio nde bal werd wel In het doel geplaatst maar de scheidsrechter moest wegens bui tensp el tot annuleering overgaan Beide pkMtgO kr en nog wat kansen maar zij werden ni gebruikt en zoo fan H VV met l Verdere N V5 uitslagen jryeede 08V VVZ t a Zeeburgia Alcm Yictr 4 wrc Durv i Aikm Boys Are 4 wgraafsmeer H7C 1 S Volendsm Hilversum 1 Velox Hercules 4 HFC HBC a 1 APDEELINf n Tweede klasse Emma Unltas l ITVVQuick J VIOS Stledrecbl 1 ï BWMarilnit I Overmaa W I Vriendenschaai inrs a 1 Do HoUandtaan rlukt I 1 Gouda ODS 1 a Derde klasse Lf C LUgdunum a 1 AfiC TONEOIDO 1 1 De Oolevaar BJC f 4 Laikkw Blauw Zwart I 1 HUIegom DOSR t I BVC HlUtaen 1 4 DHZ VOC I 1 De Musscheo Schevenmgen 1 GOA De Postduiven 1 t Terlaak H v Bol land 1 1 BEC BOS DHL VCS 1 4 Kostbare fouten 71os leed op eigen veld een nederlaag van S 2 tegen Sbedrecbt De Hagenaars begoimeo goed en waren het grooute deel van de eerste helft in de meerderheid ZiJ konden dit overwicht echter niet m doelpunten omzettea Wel maakte Van Laar na tien minuten e n doelpunt maar daarna ging alles over of naast Tegen de rust wist Vogels met een kopbal gdiijk te maken Na de rust war n de bordjes verbaagen en nu was SUedrecht veel gevaarlijker Over de hoofden van de achterspelers heen schoot Viseer opnieuw in en aan bet volgende doelpunt ven Sliedrecnt badden doelman en a htei hoede schuld Nadat Vogel den stand op 1 3 had gebracht liet Van Veen een hoogen bal achter zich in het doel verdvrijuen Vlos wist nog op tel laaien tot 2 4 djch toen hierna de bal VS DCV Olympls 1 1 at Volharden DMUia een der achterspelers In het Haag SW l t Het Noorden Alptien 6 OW De j belandde was aUe hoon op den Vi gelijkmaker voor de Hagenaars verkeken ODB In straf tempo pechvogels 1 J OKA Woerden 1 J Coal DOC I 1 RDM Leonidas t SVW EBOa S a Leerdam Zwtjndrecht 1 a DCL Ex celsior ISM t t Overmaas leed op eigen veld een nederlaag van 2 0 tegen SVV Beide ploei n zetten er van het begin af aan een straf tempo m Na eenig overwicht van Overmaas rist S W het juiste tegenspel te geven en het wer J toen eea gelijk opgaande strijd waarin SVV iets beter speelde Eenige kansen gingen ongebruikt voorbij en in de eesrte helft rerd niet gedoeipimt De tweede heift werd een herliallng van de eerste Alleen speelden de Schiedammers nog iets beter Na een kwartier namen zij door Schrumpf verdiend de leiding Overmaas stelde hierna felle poghigea in het werk voo den gelijkmaker maar de Scfaledamache achterhoede gaf geen kana Het initiatief kwam dan ook weer gauw aan SVV en na eenige zeer gevaarlijke aanvallen Üaagde Van Dongen er in met een goed doelpimt de ovenviimlng voor zUn club veltlg te stellea Overmaas was een geslagen ploeg en gaf vrijwei geen tegenspel meer VDL Vierde klasse Texas VVLV 4 t TcyUn gen Llsae Wllhelmua Gr Willem n I t Archipel OSV l BSDO Pmtalla 4 2 Alphla Crortvllet 1 1 Te WerveRoodenburg 4 HDV Oranje Blauw 4 4 DUNO Maasstraat 1 1 De Jagers VVP 1 1 Oouderak Hustrecht 1 1 Amm Sp Bosk Boys T 4 MSV Oudewater 7 4 Zwart Blauw VDS 1 I Wassenaai Rljs wUk 0 BTC SpoorwUk I H UrsuaSchoonhoven 2 2 Delfia DVK Kranenburg I 4 OLIVEO Wit Blauw r s Gravenzande Celerltas 1 4 SOA bB 1 Delil Naaltfwijk 1 9 C oncordla IQH USC Satumus 1 2 St LodewUk witwr 4 1 Belvédère FSV Pretorta 1 B CharlolaTransvslla l 1 8MV SIOD 1 2 SFC rtorlssant 1 4 DJS ROV 1 1 VND Bome 1 0 NH V CKC 4 Steeds HOOgei DRL 1 1 Papendrecht Merwede 4 1 OSS OLIVIO 0 4 Reserve Ie klasse Quick U VUC n 2 ADO n Xerxes n 1 1 SW n Overmaas n s 4 DKC n Excelsior n t i Sparta n Hermes DVS lï O l Spannend en mooi De ontmoetingtusschen Vriendenschaar ea UV8 waa zoo spannend en fraai als med den laatsten tijd maar weinig ziet Vriendenschaar was belust op revanche en U V S stelde alles in het werk om de kana op de eerste plaats te behouden ontvrlkkelde zich zoodoende dadeUjk g en open spet waarin Richter na eenlgen tijd succes had om kort daarna den voorsprong met een fraai schot te vergrooten Verwoed kwamen de Leide Reserve Ie klasse Schevcningen n HBS ni 2 1 DHC in VUC m i o ado iv Gouda ir 0 2 Heplunus n 8W OT 1 1 Overmaas UI Portuna lï 1 ADO Hl HBS n 1 4 CVV H excelsior ni 4 1 ODS II Neptunua m I 1 RPC n DPC 11 Reserve Ie klaae LPC n Scheven Il Alphen n Alphla n l a VUC IVJ OMA n ï 4 HW in VIOS n 4 cei n Laakkwartier m 1 4 RVC n Quick ni 54 Sparta IV M3SV II 4 4 ONA in Mar unit U 4 1 Nept IV De Hollandlaan vergrooien verwt ea Kwainen ae i iae Niet verslagen begon UVS i4rNelir ï 2 VPC ni svv tv 1 7 reijenoord TV naars nu opzetten maar verder dan eenige The Rising Hope n l i DHC iv DHU n I hoekschoppen kwamen iq niet de tweede l O Excelsior IV ïorttina UI 1 1 HDVS IV CVV in 1 Vansv n Exc U2t II I i rsv Pretoria n ED3 0 0 2 SIOD II SMV II1 2 Dcv n USC II 4 1 VOC in INTSRNATIONALB WEOSTRIJDBN TB BEBLUN Aan de wedstrijden Welke gisteren te BerUjn in Deutbchmndhélle gehouden werden namen vele t ekende athleten deel Harbjg won de 1000 meter in den tijd vai 2 min 28 4 sec v den Duitscher Hallen en den Noor Lie Ook de SOOO meter leverde een Dultsche overwinning Halt legde met een tijd van 7 min SM sec beslag op de eerste plaats terwijl Kaïndl met 7 min MM sec tweede rerd Opgemerkt dient hierbij te worden dat een rondb te weinig werd geloopen De 70 meter bordenloap As mm den Zweed Lidman In tA sec en haOkogeiftootfn v ior den Dullsrher TriWe me een worp van JÏ 41 ter Steedr Volharden 4 1 DFC III De Musschen n S 2 DRL II SVW II 1 5 Slic dreeht n oDS ni 5 1 VOC n HFC ni 4 2 AFpSELINO IV Tweede klasse Bleijerhelde Waubach 4 0 Miranda Sportcl Emma 1 1 Groenr Ster RKONS Palemig Kerkrade 1 2 Waub Boy WH 1 1 Kolonia Sport Stei 2 4 VVV Klmbria 2 4 Willen I Maurlu 1 1 Slttard Almania 1 1 Tegelen WllIwhn IMS l a NBVSLO BrabanHs a 1 Wiihelmina Plcus 4 Zwaluw WSC 1 4 £ 1 Evrcin n ♦ 7 TOP Heimandia t i 5 n I nx W 1 1 ne lk ESV l I M H £ eïa fa utce 4 1 D i uwi P t Hl burg 3 4 Vllsslogen RCS 1