Goudsche Courant, maandag 17 maart 1941

TE BLAD MAANDAG 17 MAART IMl WK 08 IH m 3K S9H MX S MX M KH S8 WK IX IX IBH ax K M as wx fU EFFECTENBEURS AMSTERDAM pbouw en uiroreiamg van sociale verzekeringen ACIWE FONBSIIi g vailenverzekering stcuit op aanmerkelijke hoogte Voor ziekte en invaliditeitsverzekering gold Engeland als voorbeeld Hervermine in naaste teaicomst te waciiten ox 80X 86X 9UK 8lH 81 W 92X 68 un ioex iMM iaw BEURSOVERZICHT zes maande met een proe ttid van twee jaar Re Jit9 Joppich veroordeelde dt beklaagden tot de gevraagde straf daarby eveneens rekening houdende met hun jeugd waardoor zu de draag wudte van hun daad nog met ten volle hebhen kunnen inzien j drukte hen echter op het hart ui Toen vervolge dergelyke dingen Khter wege te laten Ten slotte betreurde de rechter n hooge mate dat hu voor dergeluke gevallen hier te lande niet kan toe passen het zg jeugdarrest waarbj jongelieden na school of werktud voor zekeren tyd kunnen worden cpgesloten Terwt de etfeeienbcuia das Zaterdags doorgaans een stit en kleurloos verloop heeft was de markt eergisteren echter goed gedl poiieei d Niet a leen ontwikkelde zich wat ineer affaire en voor den iaatsten dag van li week kon de hand S zelfs vrü omvangrijk worden genoemd maar bovendien bestond een vaste stemming Bü de opening werd op de locale markt op de meeste afdeelingen op of boven de vonge topprQzen gehandeld en nadien kon allerwegen een flinke da SMs i eelen merkf Ó VDWI WW dit BAOIONIEUIVS BM e dag 18 Murt BILVCBSUM L 414 4 M Na4torlaa idi mtnmmtt tM Gramoioonmui M Ocbtendgymnastielc 7M Grantofoonnwi 7 4S Ochleodiymoast ek 7 25 aramoioanoiizlek aM Setniraezlna en MedlUUe Lia Gramofoonraua 8J8 Nmuwiberichten ANP 8 4S Gramofoonmuzick 14JN Zang en orgel 11 M Huishoudelijke enkcn 1129 Granio oonmutiek H 4S Declamatie It e Reportage 1215 Amusementsorkest 1Z42 Almanak 12 43 Nieuws en economische berichten ANP IM Frans Wouters en it n Orkest 130 145 Gramofoonmunek tl Voor de vrouw ZM Ontroeporkest solist en gramafwnmuzMt 4 M Cyehu One geloof en ons werk 4J8 Disea GaOaerle 5 U Nieuws eeonomteche en beursberichten ANP J46 Or gelspel M Omroeporkest IS J Repor iace 4t Ahnanak 4 45 Op Nederlandsehe manier causerie 190 Vragen van dea dag ANP 7 IJ Duitsche les 7 38 7 4S Berichten ErgeUchl Nieuwsberichten ANP SIS Gramofoonmuriek 9 4 Avond ijding aes EnaeUche benchten ANP MJ Nieuwsbe ƒ icBten ANP en a uiting nn vEB8uiii n mls m Wede tl e a d ick PtofmnMa 4S OranMtoenmtu 8M Ochtendgymnastiek TM OramvlaaaiBin I M Ot tendgjnnneanckT IS CaitUetibMpaUng opn tm Ommteoa mwiek BM meuwsberichten ANB 8 46 Cra moCMBinuilek M Seeoe ta sttiv ensemble IUj ll4t DedamttaL ItJ8 SUf ItoHch ¥ ir eonanilaoha koMiten Omreywkert IM Het Itedttlajid nIMrwartw Ma OnmqSMnimKlek iJt criM timo ea gw i Bofoeaa a Bek 4j CramoleMHniilek s IS Nieuws ëooooiBltcl n beunberfthten ANP SM Pluiovoaniacht M AnMmmntaadMM n laUiSt 4t Op ey en AW P TJS AmabUe sextet t Hlet n iiki ildi leii Aw n mtli emMtet eè d Mda MhiUd Btteda oUMMa Nadielandeeli IMM aroa Mnmna iata NUar Da gwaiiii Mflkc en pnMlBcla UIMUia BtraaMaa hlereaB dan wceramAw anKm w aaaar dar ta de maftt Wiiiiiaiinia wMda aa iMi l 1u attende Prolongatie t Itidtr van de afdcrimg ociaal UT van bet R kMoiMBiisariaat nt Jakob van den rDkamQnte BerUin tdit H m een artikel Tolgende beaehouwtngen over de Ie verzekenngen m Nederland nauwe cconomiache betrekkmen verbiodinfen tiuschen het t Duit c ie rqk en Nederland ycjk i voor een niet gering gedeelte 4 de veelvormige gemeenschappeluKe ftauvooiwaarde iMnuten eischen lAitdend een ver strekkende samenSHiing ook op het gebied van de Hoalr vMzakermgen en de votkage padheidMorg De weinige voorhan uitgangipanten mt te werken i £ taak waaraan met kracht gelald n et worden Deze samenwierÜttj wordt begunstigd doordat de I8a le verzekering in haar belang ksle takken zooalj de ongevallm jiekte en invaliditeitsverzekering ook Jier reeda haar neerslag gevonden iettl Dr ongevallenverzekering staat op IBI aanmerkelijke hobgte Haat uitwerking kan toereikend worden getMtni en ook de kring van personen i kP onder deze verzeketing valt jeimt met onze begrippen overeen De writriiging der middelen is op geluke tvte geregeld als in het Duitsche recht Ook hier draagt de werkgever 4e bUdrage alleen De zlektevenekerlng Andt rs staat het met de 7iekteverlekenng en met ds mvaliditeitsverjekprmg Retds het feit d t de Ziektewet eerst m 1930 in werking is lelteden is merkwaardig wanneer men bf denkt dat de wet zelf uit 1913 itamt Men zo nu denken dat deze jonge wet met den stand der wetfeving m de ziekteverzekering in de indere Europeesohe landen vooral in hel nsburife Duitachland rekening u hebben gehouden Het tegendeel tl waar Evenals in vele andere op Bchteti gold voor Nederland ook op tet gebiPdvan de sociale verzekering ftigeisnd ah voorbeeld Om deze reden il aan de vrijwillige verzekering groote speelruimte gegeven dwz zyn rerregaande concessies gedaan aan de particuliere versekering Uitgaande nn het kapitalistische streven den Werkgever een zoo gering mogelijke IKiale lest op te leggen bevat de Hejerlandsche ziektewet slechts een erjekermg tegen d economisehie geWlgen van de ongeschiktheid tot werwegens ziekte Zij is daarom een nuïere geldverzekering en kent als toodanig slechts een enkele prestatie bet ziektegeld Voor het overige be tommert deze verzekering zich niet m het lot van den arbeider Zij laat iet den arbeider over zich vrijwillig p eigen kosten voor de overige presüties zooals byvoorbeeld de DuitKht ziekteverzekering die kent zooih ziekenhuisverpleging hulp m de hushouding begrafimskasten en anJere prestaties elke onze ziekenliaisen la bukonatigc presUtwi v r Jorgen bij de vele ziekenfondsen te i r ekeren Deie ziekenfondsen zqn fwel onderlinge verzekeringen of i n ili afzonderluke afdeelingen bii v rUkcringsmaatschappUen aangesloten Hervorming noodzakeI k De wMMmiMlw iBschakeiiag vaa Nederlai d In het grootEurgpee sche eeonombche gebied w e aan de taektanstiga evnoraisebe traetuur vaa het laad en nieuw karakter aal geven nmki deaen toestand ep den duur onhoudbaar Een hervorming vaa in tak van verzekering moet dan ook beslist noodzakelijk wvrden gcaebt daar onder dezelfde f mt minst gelUksoortige eeoaonlaeha verhoudingen de Nederlaadsehe arbeideé dezelfde of op zljD minst gelijksoortige bcaehenuuig in de uekteveruktfiaf ngwat ganMw ala tü t kaaenidan lm de andere lanëhn Van dit ecoBomlaehe gebied Daar om moet men verwachten dat Keds in de naaste toekomst em verregaande hervorming vaa dice tak vaa verwkcriac ia Ncderiaod UI plaats hebben tevalMiteitsvenekerhitr Gelijksoortige toestandeq als in de teverzekermg vinden wy in de idtutsveraelMring Oc des tak B verzekering is van betrekkeluk gen datum De Invabditeitawet d unmet ent 1 Januan lt n king E enaU de Ziektewet is ook Wet op de mvaliditeits en ouder veRelterinc uitgesprokra Westefs geonëatanrd Aan haar kapitalis2 karakter verandert ook het feit Ws dat de laiakgever da bedragen n te betalen heeft want de bij ia buitengewoOB gering en bet zonder rekening t hottdM met oon in den refel 60 cent voor Bcluke en 30 cent voor vrouweverzekerden Ofschoon de staat belangrijke bedragen moet opa9n d telatni adirikbarHid en moeten dat ook zgn als men kt da 4 am vaa de geringe gen daM vmrintlM bewendien Wl 4NMNP IlCt ftWWtWwt Isel Se middelde rente be Bi l twt MH tedrac vaa iwr i per week M i roeene nKt W dMl W ntM ia faAwfd im 1 dl Mr inva M w i vr j i mmé UhevOm Hum imr dat te ktt takatf idal M het beelc streven was er op gericht den arbeidenden menach in politieke afhaokeUikheid te houden Want doordat menara in een laftg leven van arbeid vergrijsden arbeider by zyn levensavond een fooi gaf welke te weinig waa om te leven en te veel om te sterven dreef men hem in da armen van de evenals in Engeland ook hier uitgebreide charitatieve hulp yirelke dan den voor zijn bestaan bevipifien arbeidsveferaan op ruime schad vpor DoJiti ke doeleinden misbruikte Ook hier vinden wy aü th dè ziekteverzekering het plutocratische Engeland en Z n methoden als voortieeld Maar evehals in de ziekteverzekNing heeft het nieuwe thans voor Nederland beginnende tydperk pp het gebied van de invaliditeitsverzekermc veel democratisch vuil op te ruimen Ook op dit gebied der sociale verzekering moet door een ingrijpende hervorming ceii nieuwe geest gebracht vrorden die den werkenden menach een zo genvryen le ens vond waarborgt Qc beschouw het daarom met sledits als mijn voornaamste doch ook als mun dMikbaarste taak voor den Nederlandachoi arbeider de zekerheid tegenover de wisselvalhgheden des levens te scheppen welke de Duitscb arbeider stués tientallen van jaren geniet en vooral na de ovflrwinmng op Engeland in nog sterkere mate zal verkrijgen BINNENUND MOORD TE SOEST OP GELOS T Tienjarigre jongen de dader Binnen vierentwintig uur heeft in specteur Schréuder den moord op het dochtertje van de familie Strumpel te Soest tot opheldering gebracht Als dader van dezen moord is een tienjarig jongentje in den nacht van Vrij tJag op Zaterdag In een der noodwonmgen te Hilversum aangehouden Het IS geblekefli dat het jongetje de vijfjarige Gerretje die alleen m het bo van Pijnenburg liep in het wai ter heeft gegooid Toen het meisje probeerde uit het water te komen heeft hij haar zoo lang onder water gehou den totdat het bezweek De jeugdige dader was m getelschap van een broertje Het is een der twaalf kinderen uit een groet gezin waarvan er zes wegens baldadigheid voor den jjolitiereehter zijn geweest Het kind zal ter beschücking van de Justitie worden gesteld OFUCmiNGEN EN FBAGDVUEVZC SLACHTINGEN Door de politie te Maassluis werd een lekere U uit Rtjewqk aangehou den die op geraffineerde wijze enkele winkeliers te Maassluis voor een belanpvk bedrag aan geld had opgelicht Eu h t verhoor kwam tevens aan het licht dat hu ook te s Gravenhage en te Kindhoven een zevental winkeliers op eenzelfde wijze had opgebcht De man is naar Den Haag overgebracht Tevens hield de politie m samenwerking met ambtenaren van den centraloi Crisis Controle dienst iemand aan die een hoeveelheid varkensvleesch vervoerde dat met voorzien was van de vereischte stempels Het vleesch bleek mt Rockanje afkomstig tc ijn Het gevolg was dat te Rockanje nog e vru belangryke partij vleesch afkom van frauduleuze slachtingen in besBlOlon worden genomen HERDENKING VAN DVIT3CHE GEVALLENEN Zdoats ieder jaar sedert het einde van den vorigen oorlog werden gisteren d gevallen stryders herdacht die gesneuveld z jn m den strijd voor Duitschland De m Amsterdam vertoevende Difitscheis hebben deze herdenking ge vierd in een korte plechtigheid op de Nieuwe Oester Begraafplaats bu de graven van de gesneuvelde Duitsche sold t n De liebicngtdenkdag werd voorts herdacht m D n Haag Rotterdam en andere plaatsea van ons land Daartm werden kransen en bloemen gelegd op de graven van gevallen Duitsche militairen LANDDAG TAN HET OPVOEOERSGOJME Zat rd t tt Utrecht in bet Gebouw voor Kunsten en Weten chappen een landdag gehouden uitgaande van het Opvoedersgilde in Nederland Des mlddafi beeft UereHtt de beer W Ten fHnatnteitflt ifnpecteiir van bet L O te Ütwcht een rede gebmrtcn ovt wifz c van de leerltnf B eiiaaI de kweekeUng i met act ïftxm apiak de baer O W Vletdie voenltter van den Bond van Ned Ondcnr sHt ovmf de aoeialc positie van éta Bdwwijaer Ernstige trehutoring bü Utrecht VancnsDKNE LONEN STBOOMLOO Vier uren lang is Zaterdagmiddag het tremverkeer rond Utrecht door een defect aan een der beugels van de clectnsche bovenleiding gestoord geweest Om dit defect te verhetóen moest het net van de l jnen naar Amsterdam Arnhem Eindhoven en s Hertogenbosch stroomloos wofrden gemaakt en dientengevolge stapelde zich bu alle drukte van de jaarbeursbezoekende reizigers de eene moeiltjkheid op de andere Toen de storing aan het net door het defect aan de bovenleiding ontstond moesten allereerst verschillende locomotieven worden ge charterd om de electrSche en diesel treinen van en naar het station te versleepen In alleryl wprd een hulpcolonne gerequireerd en met alle macht werd gewerkt om de moeilukheid zoo spoedig mogelijk op te lossen Voor zoover dat mogelyk was werd het ver keer naar het Noorden en het NoordWesten van het land over Hilversum geleid doch deze omleiding leverde tal van moeilijkheden op Op het Utrechtsche station stonden de reizigers man netie aan mannetje en na verlpop van eenige uren was het ioo vpl dat er zelfs niemand meer op het perron ttpn worden toegelaten Daar vele reizigers vreesden dat de storing rst s avonds laat ol Zondagochtend zou ijn opgeheven werden inmiddels de Utrechtsi e hotels be stormd en om zes uur tvas in vrijwel geen hotel meer een plaats te krijgen Dank zu het onvermoeide harde ai beiden van het spoorwegpersoneel was het defect om zeven uur Verholpen en langzaam maar zeker narrt het trein verkeer weer een normaal aanzien aan Inmiddels mag wel worden aangenomen dat vele tientallen reizigers die uit de afgelegen strekeri van ons land de jaarbeurs hadden bezocht door dit defect ern ig gedupe ni zijn geweest doordat zij hun aansltütingen hebben gemist Voor hen bleef niets anders over dan den nacht in de domstad over te blijven en eerst gisterochtend naar hun haardsteden t rug te keeren ING AANBESTEDI De hoofdingenieur van den provincialen waterstaat m Overijsel heeftZaterdag aanbesteed het maken vaneen aardebaan voor een ongeveer Ï7km lang gedeelte van den nieuw aante leggen weg Blokzyl Steenw ic Hethoogst werd ingeschreven door D Blankevoort Dzn te Bloemendasl voor f 412000 Het laagst door i Dikkerboom en A Waterlandet te Oudehaskevoor ƒ 343 BOO Gisteravond omstreeks tien uur Is de 36jarige F Oudeman s wonende aan de Watergeusstraat te Rotterdam door de duisternis misleid in het water bij de Lange Elfbrug geloopen Toen men den drenkeling ophaalde bleken de levensgeesten reeds geweken te zijn Hef stoffelijk overschot is naar een der ziekenhuizen overgebracht DE PROVINCIALE LANDSCHAPPEN In de Zaterdagmiddag gehouden jaarUlksche algemeene vergadering van de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland heeft het bestuurslid der vereeniging de oud burgemeester van Bussum de heer H de Bordes voorotter van Het Noord HoUandsch Landschap gespro ken over de Provinciale landschappen en hun aanaeel in de verzorging van het NederUnvdKiie landK p RECHTSZAKIR VERSPREIDING VAN BELEEOIGENDE GEDICHTEN Za 3 m 5 Buaodca gtvangenisrtraf Hoe gevaarluk J t is om ook onder elkaar in een krmg van kennissen of op een kantoor mededeling te doen van voor Duitschland of de weermachl oeleedigende geschriften hebben drie beambten van een gemeentelijke mstelling m Amsterdam P de L en G ordervonden die vroor het Du tsche landgerecht moesten terechtstaan om C£t zii tudens hun diensturen dergelijke geschriften cnder collega s nad den verspreid De Staatsanwalt dr Seller eischte tegen hen gevangenisstraffen van re p 9 3 en 5 maanden De rechter de heer Joppieh wees nogmaals op het ergerlijke van deze papieren propaganda welke ontoelaatbaar is en veroordeckie P die twee gedichten had verspieiU tot zes maanden gevangenistrafi daarbij den gezondheidstoestand van upklaagde in ianmerkmg nemende de L tot drie maanden en G tot vuf maanden ge vangenisstraf Eea kwajoagensstreek Vervolgens stonden terecht drie jeugdige leerlingen van de Christeluke HBS m Alphen aan den Rijn ZU hebben op St Nicolaasavond aan verschillende leeraren geschenken gezonden welke betrekkmg hadden op eigenaardigheden van de leerkrachten Deze geschenken waren van onschuldigen aard met uitzondering van dat aan den leeraar K Deze leeraar was toegetreden tot de N S B en om hem te ergeren hadden de Jeerlmgen besloten hem een foto van den Fuhrer te zenden met daarnaact een portret van de Koningin ea daaronder allerlei Bijbeispreijken Het geheel was beleedtgend voor den Ffihrer en daar or moeaten zij zich Zaterdag verantwoord den De beklaagden gavfn toe gezamenIgk het stuk vervaardigd te hebben en het bij den leeraar te hebben laten bezorgen Hun eenige bedoelmg was dien leeraar te ergeren en geensz t om den Fuhrer te brieedtgcn De StMtsanwtit dr S üer tmd het gebeurde zeer ernstig Bij de bepaling vtQ de strafmaat wilde hu er echter rekening mee houden dat hier m keren tin kan worden gemrokm van een kwajongensstreelc es daarua v rderde h een gevan CBiwtr f vat Nolectiagen van 15 Maart OBUOATIM MiO hl MO 4 UW II I HO 4 U40 Se UB 4 e btt f laa 4 04 at t MO 4 U40 btt f SM 4 i at I M m t u t MST HO 3 MT ƒ MO a ra f iM s n ii UM MOSIV i mioi I iM 31 iW 01 iM 3l i MT OI t IM 3 1 3T O I MO 3 IMT AO I 1 100 i U3T AOI ƒ SM t UX rr T i B Ccai lenUfea A datn l 3t a i X 83K X 88M 90H 8 X 8SH f H S M 81 ma T 86X 88X 81 8 90X Slft 81 8IM 8SX Sx e 88X 90H 8SX S2M SIX 93 89 Olto U 10 31 Apeld Ie SI h Arnhem U3 3 DevcBter 1020 O Oordr 38 3 a 3 Eln4h 193S 31 O o 3e Ig 3a 3l G W38 31 D olO l Ie Ig i l Grhue 1021 mt IMS 3 r DIta MOT t 3V Dtts 30 i Gronlng inl 1 Dito 3e lasa 3 Haarlem M38 3 Dito 38 3 i 3 Helm 1937 3V Hb 1937 31 Hilven 1938 3i mto WJ 1 ÏV Leeuw va 3 leiden 1937 31 NHoUand 30 i Do 3e S i 3 Wo 8 1 1 D o 3 lS j 38 tv N4 m 2e 1 37 3 i Rdam l03a 37 4 O o 1 a 3 31 3V Dito 1 U38 3I i cv Js 1 37 Schied Je 1 37 Si Tilb 1 37 3 Otr PrI S lt Do em 37 31 Zeeland 1 3T 3 Z Holl 193 3 8h 1 L l 38 3 Dito 2e Ig 38 3 BvNG 2e 1 37 31 Dito 1938 3 B V Onr Z 3T 4 3em Cred 9001 33000 O SVs Dito l sl 1 2000 3 N Bnklnst 3 4 aavulllBfeii Hyvotaeekkanktii Alg Fr Hyp b m 2 verpl uit 8SX 96H 84 Pmdbr UV 8 J AlgHypbE rXt4 81 Adam Hyp L 4 ÏIH Dito 31 2 84X Arch HB Set 1X 81X 9SX asx 83X MM M 101 E F P br 3 Bat Hypb NNPJ 4 Dito CD 3 Dr HB do 31 n Gron H 2X soS 8 X SiK 88 8 X X 8SX VSH 86X 92 m H S Bank Pd 4 D o Da en Va Si j D o p b 31 2 3 Gav HB d o3 Gr HypBPb 3 Hl H P ser A C 4 Dito scr BD 31 Holl Jlyp B dito 4 Dito ter K 31 Hyp b V NeiL Ser M 31 2 Inaul Nyp b sar AB AA BB 4 Doaer T TA31A UU V H Cred Pandbr 4 Do m 2 v c 8 t pl uitk Vit N Hypb d o 31 84H h N Hypb veend lerie K 31 SOX K Do 31 2I dito 8 8S Noordh Hyp k Pandbr 3t 87 S7h OverQss H b d 4 M Rott ayp b d a4 92k ld dito 31 8 8 x Stea Hyp b ter K L 31 Utr Hyp b 4 9 Dlte MSrie X 4 Wx Dito Mrl € E 3V 84X mto 2 verpL attk af HH Mi W ML B k 31 OH ZaSSaB E Bb ak Rrp b 1 attt i D a ta Kl Vl ZM BypJ mei varpL ultl S t a nt Ncd mti mi Sch wbi 4 Ba 8Gh Ryp k Dits H i MmtnlBtta ladiiut AifU Barfh ea vm rvd OM t7 8IM MX Batkel i Pat v 37 OU 4 M Leven Zeen MQ OU 4 WW U0 Werksp NV Ie bn ObL 4 MM WUton 4I WW Umb Weena m 6X Mi 100 OM 4 M Bat P Mg O 4V MX ld ld Obl 31 78H Nederl Obl 41 Uoormann Cult On Obl I S2 Amst Grb b V S2 UttUer 3 Net Gr bez IS 8 100 Mem 19M 4 ed Grbb 4 W Ned iBd Sp Mt 1902 bf IfH 1 H Miss Kans enT 74J O Java St Obl 5 81 SemarangJoaaa 1882 1901 ld 4 30 A am 1874104 6 SOM id Adam Qlymp L 100 3 102 ld W Kr NHV Bet 18M atx AANOEELEN aaak en GredlettnrteaiBgea 37 106H 230 110 8 XXOSi U s 116 aui ixiti 97X loex 330 s x HoU BankU dito Inc Bank dito lav B r SM V a Kasvereen dito N I Csc m dito Meden Bank A NB V ZA 90011 N H Ml f 250 a Rott B Ver aalL TwentscheB A A Indult A d Bank aand 108X U ottdememingea Alg Norltsew A 357 9H0 Ad Dr Ml a aOO 300X Ad Superf a 94 Aut Screw W a 143 147 Bat Marg rabr 100 V d B 250 1000 G A MOM vdB pwAlOOO lOSli Olto B f lOW 104H 106 Berk s Pa A ge st c V aand 47 C en P F Scholte 1S6 1S5 Gooda tear te Ml BK CSruyter en Zn A pref aand 1S 14 140 Dito B winstd p 14 147 Heemal aand 132 134 U6 X 8X 127X 496 Heinek aand 187 184h Hero Com aand I43u Holl St m f a 100 i m Hollandia aand 219 Holl Bet Ml A 325 827 Holt dr en k A 240 Holl Kunstz I A 141 Int Gew B dito lS3l Intern Viw A 85 K F Beynesdtto 7w Olto pref X Kon NE m b a 47 K N Hoogov do 127 Kon N ZoutI A 485 K Br Slheem do 229 Korenschoof 112X lUM NV de dito Lev Br en U C 1 S 107X 100 106 99 100 183X 274 278 195 100 c pr aand Dito lOMCvprA Do 100 8 CprA Dol000 6 SCpr A Lj empf U en Mt Meelt d Ned B C V a N a en S F 146 Wed Ksbeu mm N Sih b ma dito 1J7 N St Keyzer A Phll Gloei 1 751 296 es 188X 223 151 141 99X UT 135 mx 198 Hn lUX ia 14aX 143S ITO 14314 225 141 130 M U3X 143X 144 atgntC T A Rott D vm dito Schelde KM dJI Scholten dito Smits tranff f d Stokv S0 400 a Stokv 900 lOOOd St inn Sp do Stork dito Twijnstra Pref A tnr Aepli GA Ver B b aand Ver Ch f aand Dito pref ▼ er Gif NBvA Ver P V Gelder Dito dito p aand Ver N R tab a Ver ToMwf dito 11 Vlisslngen Kt d IW IM UO r 1E3 mt 183 MM U MMd M M f HM M Mt i law 18II MM Vs Orootkoafc aW IM 18M 18N okL 1 Cart T Xaatht t GrootkaakiMBL ina rMwi laiT fUMt MM f MM tH Ccrtitieaian 3V Grootkaek obl MM IndM t UM M i M37 ladU f laM S U3T IndM t8N A f DultsebL yoonc ObL lOM M S A 4M 74H T8W MN IBX 8tH MH I Veiiapaae A dito Veetenulkar dito aroHB ew A Dito C ar V A Weycta I n B Am nmal Am BaMlttic C V tand Br WK BK C T lOA hm Tsh Cy e V n jr na Colg CvlAABn a a B Cv et V 4 M 28n 1 t a k n BaBk ea Cn4 Ht SS Kol Baak Ned Ind Handalab Ned Band Mtt 1T UIM mm 222H Buds IICCIB n KMap 4Uo T VL Corp C A N StCvOA BU Dnit St Rubber C V M f a A N I B liDA mt Nat a V a 332 238H 222 Indaatitote a X Us MH A te M Btt a Tw C St Xi a Am Tel Tr K C v A 96H MK mn m A c lOnstzljda Unie Baikcl i Patent Calva Wal C fm V IT Lavar Bni aa VtU HU 1S7X I58X BkadelsTarpeiu latia B c I a c A 18IM 1 M lUM 120 tUM 211 2U 19114 S4 vas 336M 143 14 4 Nad ted Aut Phll O B V K Olto Pret w A AU LudL St C T U ga R n Am Bemberg A C T S IO BA Am B cv pret a Am Cmr and F C Aand Am Enka C v i4 Anac Copp C V td BetHI St a V Uld Chrysi Corp C V A Curtiss Wr Corp C v idem ïeneral Motor Idem Intern Nickel Cf C v 10 a Kemwc C C T 10 A R m t North Am Av C V A R n North Am B A a v A Rep Steel C v A Un Stata Sted id USM IM UIM Bom S R M A DeU At H U d Guntz en Sch A L Cr en H V Jt A Linde en Teves a Ned Wol MU A MUBkonvondememliikett BU Mtl Ie rub A 4W 49 Dito 2e A 423 431 J8X T7 é 7 4 H MK 14K 22 1 1 Boeten M MH a ÜH Slngkep Tiia a ITS Petrol oBderaemlagea 200 212M 212H 246 337 260 Drd Ptr 1 C VA K N Petr M 100 Osd A dito C V A Uoeara Cnim A Tarakan PM A SUnd 011 10 25 C T A BDbfcereadetaeaüacea Hessa Rubber bid Bubb C Java caoutch Preangar Jt M4 Rotterd Tap Salatrt Plant Wal Sumatra Zuid Praanfcr 13S Mai4 MM 73x 139 W 72 77 Blvaiian C Cv ld 611 Clt Sery C U SoutlL C A R n North A 5r C V A Radio Corp C V A Oost Bbmao H9 A idem pref Aand Pato Dord Petr lad tl G Aand Kon Petr Mt tdem Cont OU Cy C T 10 idem Mid CoBtinantal Pet C V A Phil Pet C loid SheU Un C V M ld T Wat Am OU a V 10 idem U4X 75 4 H t IM U2 ISO w lU Fumess S enA JA Mü Zeev aand Niev Goudr A U De Uaas CVA Mtl Oostzee A Bandeiiv A dam Scbeepvaartmaaticliapptleii ita 1 1 40 H IMM xn M CultnnrmaatieksaMleB 1MJ4 210212H M B UU U 81 ia 186 M 2Ï7 riH 93 66 Wi 350 lao irêx 35 178 IM 60 70 217 MX 121 Krian Suiker A Paaottan A Suiker C t Mt A Heweng LanwlArendsburgBcsoeki A 9 H ScfceeFfaaitauatacfeaspltea Holl Am Mjn Aand Java 3iisa Japan M D Idam Kon Ned St MQ id Kon Paketv Ml ld Ncd Bcheepv Un ld Rotterd Uoyd tden Stoomv Mil Ned id Int Merc Mar Cy C V 10 A 1 140X 223 3ai 164 i 16BX IMM IM IMm M IMM MM IM IN 220 I69X BK smkereadaraemtngea Handelsv Amst A 394 395 Javaschc Culmt td Soek Landb A Amst Thee C A Ban Tliec Ra A Goalpars Cu Ml Pangkeotam Thee Pa irNangkaC Mfl Rongga Landb A Sedep Cult A SIndangs Cult A Tlelaga Patennn WJavaThevcSv Ins Guit Syndic KaliTelloCultxy Michlelr Am W JavaKlnaC Mil Dtnne MX 124X 103 133X taux S6H 15 H 134H 102X 79X lOSH 1S4H 131 K K S7H 242 336 Blauwh Vriet A B enkorf A Ned Ind 0iC kt Ver Vortt C M MO aeO A 108 4 109M Ut US 4 DeU BaUv Deli MH t V idem Senemtaah MQ Idem Wtlson fc Co C T A 175 4 178 171 f UU IM G rtv E W en W Dito Pref WA Gouda Kaash Mil Houth Alberts A Bouth Jongen A Houth Pont A Muller WH A Do S200I 798WA N M V Haviw A Z Ssb 1000 C V A Woolworth en Co 97H 35 4K SpaarwegeaL CB Tramwegen 86 SDX Dell Spoor A NI Spw Mg A AICta T Cv gA KansC Cv gA K CSontliB ClLIdem pret a Dito Cert vg A Un Pac CvjrA Geld Tramw Ml Kedlil Sttz Md d Sloomtr A Dito prat A Malang Sttr A OJava Sttr A S m Jaaaa A Sem Cheribon A Sotrajoedal Sttt FroleBCatie Baltim and muo C V idam 1 6 1 Mi 136 Sb a Ofalo C T 10 35 a nUnoB Eeut Cvid 14N14 N YorkCentr CTid ¥ K MK 16X Pesaarlv B M a jM C T A South Pac Cj g Mem u 41 17 IA BaUway o few Caaad Fa C ld 8X 17 mn MiM a Bakkeraadameaingia AmataidaiB B Cult Aand MIX Bandar Rub mn id 18 4 M OeU Bat B MD M M Kendeng Lemboe Rub Idea UO Majanglanden Verten td Dott Javo Rubber Ml Idem OotOt a 3 tC T ld Sarbadladi Sum B Idem IM Stlau Sum Rubber MO idem UO Sam Rubb Colt td Ver Ind Cult Ond idem 171 latere Babbar Otrt M ê v idem i H l alticka laadaaa atat kattMcvarkkuMc Ou greatk pt MM e r J TO 70 70 K M M s 73 BV ld ld p IMl c 8 r 3 ld id p 1943 e 8 r 2 ld ld p 1943 c t X ld M p MMa rl td ld p 1945 c 8 r 3 IA ld p M 8r ld kl B IMTa drZ IA ld pUMcSta Konversioni kaua obL 4 Dito Neue Ausg obL 3 Ftrbentnd I G C v O Kali Sysd A 20 IM f Dito £ 20 100 6 M V A 8IX Wtntershall obl 8 t Ftrbenind I C C Vtr KarUnd C v A DBtttdlL BerL BH M a ft t Rahr t IVi t f V O DIta M Vr a O Tl D Rantankank M T 48 nu 77 2 z s 62 42H 47 4 Vtr O StadanL O 9 Bayr Hyp enW B Pk Tp Llaalaiioiar O T Oalaink Bergw OM 8 BBGutahaftauncshfltta OU Btrpenar Bergbau OU 8 Pboanüt Akt Gaa OM tBk Elbe Union OU T Bahrchemie AG Obl 8 Slcmene en Haltka OU 8V V SUhIwerka OW f au S2H M 43M 4h m 177 4 M8 Dito serie AM OU 8 Vktor Cew OkL 8 VaM P n K OH f BlieizL n M OU 1 ütto tn OU f tUBtaaf Straatankaha Ob 8 FarbafUndustiia aaad St t aw uii en Ralrtta tand Vat aMbMtaM tak WtoMrthtU Aki Oaa KOUMIER JMariifl4 h kau SoS R4ntau Pandjanc I vtrmitt aMkkaa aaWan M alt Het edcriandsche as KaaiaB Pandjang moet als verloren beacbMiwd daar liet va over tüd It Van bet schap en de liMunnkif it i icekt elk spoor aldus tvordt w Batavia gemeld