Goudsche Courant, maandag 17 maart 1941

lEERSTE BLAD MAANDAG 17 MAART 194 C e üits óie SjitktCRkXtlmSOK wmitm I w niii tltSuvTm t AM IWI IM V X knrlM fc i lir 2 li J Advefteiitien Hedea overited m eea lugdarü gedoHUf edfagea IfdCB tot oa olepe droefliM In het Van Iterson ziekeahHii onze lieve Man Vader Be huwd Grootvader Broeder co Bebuwdbroeder de Heer ALBERTUS MELKERT laden ouderdom van 68 jaar O J MELKERT Krulslieer N JU MELKERT A T MELKERTV Putten 0 1 MELKERT l feLXERTVerwe en Kleinkinderen M OERARDSM llcert M aERARDS D KASTELEIN aouda 10 Maart I94U Vrouwe Vastesteeg 9I De begrafents zal plaats hebben Donderdag 20 Maart a s op de Aigemeene Begraafplaats te Uouda Vertrek van woonjiuls Vrouwe Vastesteeg 9 te 2 uur O 840 31 OFFICIEELE PÜBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART PISPBNSATIES VAN ÜITyOERVEBBODEN EN VEBEFFENINGSCEBTinCATEN Het Criai Uitvoer Bureau brengt ter kennis dat de Jiiema genoanule rijksbureaux elk voor de onder de desbetreffende instaniis ressorteerende artikelen met Ingang van 20 Maart 1041 de dispensaties van uitvoerverboden en de vereffeningscertificaten namens het Crisis Uitvoer lEkireau zullen afgeven BiJksbureau voor wol en lompen WlUam2 straa 47 48 Tilburg Sectie teer van het rykabureau voor chemische producten Parkweg 17 s Ch aveDhage Ter verkrijging van da boven K noemde documenten dienen langhebb de exportexus zich derhalve van dien datum af uitsluitend te wenden tot deze bureaux alwaar de noodige aanvraagformuliereu zoomede handleidingen nopeiu de te vervullen TormaÜteiten kosteloos verkrijgbaar zijn Reeds bü het Crisis Uitvoer Bureau Ingediende verzoeken en aanvragen zullen vla de genoemde rUksbureaux worden afgehandeld Ta dezer zake moeten darhalve geen nieuwe aanvraagfORnuUartn b l deze instanties worden ingediend Voor verlencinK van reeds door het Crisis Vitvoer Bureau verstrekte dis f MDsatles vo Mr da onderhavige irttkalen wenda men dch als g tot het Crisis Uitvoer ureau Waar de rUico het mingt ia Adnotearen In da dagbla Mta Inert TO or al indasantljd 4a mfaiiata listeo v Want deia nelama kan in si wanneer het noodlg la direct Taranderen of danooda uitstellen U terlijk t IVoQnsc ayavonc é K L i slgjMg IdaislMii lt dM Trak Cira 241 JOOO Haag UITSTEL Koopt nog tijdig de iaatato Ryelce Trek Loten eo oent uiterl TOT WOttNSOAGAVOND bi OOUOA Slg Bakker Café Doonen R Hendrifcsen Sis v KMwIjk 81g de Knon Lotk Laieber Slg Langcraar latk P ROiwarta N mt CoU SneLBOSKOOP Slg Boer Slg Hcogeveeo Slg v d WoUt GOUDERAK Bljw Hook HAASTBECHT Kruid v ZuIJlen MOESCAPELLE Slg Verheul OITDEWATER Lotk Hatfener Colf v Zullen HEE17WIJ K Gvd Heijden STOLWUK Slg v Buren VIJST Cour ag Rietveld WADDINXVEEN De injwielbeun Colt Schalkwek ZEVENHUIZEN CoU Bonteba Colt deaujter O 838 6 NIEUWE ABONNE S die zich met ingang van 1 APRIL a i voor minstens een kwartaal op de GOUDSCHE COURANT abonneeren ontvangen de tot dlea datum verschijnende nummers GRATIS Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 door onze bezorgers en door de agenten in alle plaatsen van de omgeving Proefaiiunmers gratis op aanvrage Voor Weekabonnementen bedraagt de prijs nog 17 cent in Gouda en 18 cent bulten Gouda I H Rotterdamsch Nieuwsblad met zün oplattg van ruim 96 000 xcmj reNt h$t mangewtzm orgtum voor hen die in Rotterdaiti n br Mle omgeving tot de h rdwakmde bew I fatr iets te z ge htbbtm f s 3 I Last MciP UWaclv pt ntl o 838 3 4 PUUTSEIIJK NIEUWS Bod graT B BOJBOEKLUKI STAND aebovan Alberta d v D ▼ Vreedendaal en A UiHiol Adiiana Cotnclia d van A T Iieliveld en A C StolwUk Overladan J Zoutman 88 J ARBEID m HET BUITENLAND Hat aantal arbeiders uit onze gemeente dat df in Duitschlsnd óf in IVankrük is tewerkgesteld neemt nog tegetanatig toe Het aantal bedraagt thans 80 AANTAL KIESGERECHTIGDEN Blijkens de laatst vastgestelde kieterslUst 1941 42 bedraagt het aantal kiesgerechtigden in onze gemeente 9587 OPUCHTINO TAN ƒ 8M Eea Jaar geëischt Voor de Haagsdie reditbank diende de zaak van A S die verdacht werd van oplichting en verduistering van een bedrag van ƒ 880 onder voorwendsel iemand in Bodegraven te t ioeten helpen De officier vroeg behandeling met gesloten deuren De leditbank willigde dit verzoek in GeKscht werd een gevangenisstraf van een jaar Uitspraak over 14 dagen Verdediger vmi verdachts was mr H P Ia Gro MOOIE JXUODAVOND Oaiat kaapaii aa BiaisiesolBb bijeen De Gerei knapen en meisjesveraanlging hield onder groote belangstelling n gezamenlijke jaarvergadering in Rehoboth Het proftwnma werd en mooi aaneensluitend geheel Er waren jaurenlagrai goede opstellen en voordrachten prachtige zang door en meisjeskoortje was een leidt tableau met propagandistisch karakter bovendien was er een spannenfa wadsiryd voor de jeugd waaraan aat vow priizen waren vertiondan Aan het einde van den feestavond fMkte da jwty den uitslag bekend mmkm d volgende galukk en aM QpsteUen Tine Hogervorst en Hans anaiaase Ijvttu Mei Ploaoh H Bmlt 6 nan LOOF DEB BEVO Gevestigd D Orlffiod van Kamera T t Eijk van Bletvfld H J Walravoi van Amsterdam G G Versluya van Schiedamj W P hoef en echtgoi van Streefltetk C A V Niekerk van Woorden Vertrokken W J O v d Heijden naar Leiden G Bdelman en gezin naar Den Haag Gouderak LOOP DEB BEVOLDNO v Ingekomen J T van Stegeren uit Almelo W de Jager uit Lekkerkerk E van den Heuvel uit Zoetermeer Vertrokken T Oodde en gezin naar Amsterdam G de Stroete n Utrecht C Dekker n Papraidrecht B de Jong n HiUigersberg C G de Jong n Woubrugge J C van den Heuvel n Stolwijk H de Raaf oi gezin n Gouda L J van Eljk n Den Haag A A J Geerling n Rotterdam J van Ri n Ouderkerk a d IJssel M J Jacobsen en gezin n Rotterdam P Keist en gezin n Gouda D M van Damji Amersfoort Haastrecht JABEN GROENE KRUIS Zeer gewaardeerde gezondheidsdienst deed weer goed werk De beteekenis van een Groene Kruis afdeeling is voor een dorp minstens even groot als die van den gezondheidsdien voor de stad t estaat weliswaar verschil van organisatie im merg de gezondheidsdienst wordt van overhddswcee beheerd het Groene Kruis door de dorpsgenooten zelf wat eigsilijk wel zoo mooi Is want hier wordt in warm zin de sprauk van het Groene Kruis in toepassing gebracht 4 oor allen voor allen In welk dorp of kleine stad van ZuidHolland men ook krant daar ontbreekt geen Groene Kruis afdeuing en met Sarechtvaardifden trots wijst men op bet fraaie wjjk bouw en v lelt men van de diensten walke daarin ondergeteacfat züjn als w kvopleging róigeUngeir bureau hoogtnonbestralinc uitleanen van verpUpngi artikeloi na Als men dtt aBet £ et kiQgt ma Idee dat die d4 psbewtm n dag um dag met de Oroene Krnls gidachte moeten randsrandtleBi ae 4at de belanptelUnf In idlea wat coo vereeni ing In ésa lo gK der Jarao heeft tot tand gebraeht wd l ijK n fer groot moet Helaas niets is minder waar Ongetwufeld bestaat die belangstelling gelukkig wel als het bestuur eener atdeeUnf eens eev bentp op de leden doet om voor een of ander doel gelden iHJ elkaar te brengen maar verder gaat het als regel niet De jaarvergaderingen word i door vijftien tot twintig menschen bezocht en de overige vüfhonderd gelooven het weL Zelfs de viering van het 40jarig besteas der afdeeling alhier vermocht bUjkbaar geen indruk te maken op de overgrooie meerderheid der leden want van de S2S leden waren er sleOta 30 met inbegrip van het bestuur aanwezig Gelukkig mschten voor dezen keer ook huisgenooien van leden komen en zoodpende waren er in café Huis doi Hoek ongeveer zestig belangstellmden present De voorzitter dr Hakkenberg richtte tot allen een harteUjk wooS yan welkom in t bijzondo töt den heer W Eegdeman een van de weinige nog in leven zijnde oprichters der vereeni g Deze smaakt de voldoening dat hij het kleine plantje heeft zien opgroeien tot een grooten boom Spr hoopt dat de heer Kegdeman ook het 50 jarig bestaan zal mogen meevieren De penningmeester deed rekening en verantwoording over 1940 De ontvangsten hadden bedragen 2176 73 de uitgaven ƒ 1998 55 batig saldo ƒ 178 18 De ontvangsten van den t b c dienat bedroegen ƒ 1985 49 de uitgaven f 1953 79 saldo f ïl 70 Hierna werd de begrooting van 1941 vastgesteld op ƒ 2200 68 in ontvangstoi en uitgaven De voorzitter deelde mede dat het saldo ieder jaar inte t waarom het bestuur het noodlg geacht heeft voor te stellen de contributie met 29 pet te verhoogen Hiertegen bleek geen be zwaarte zün het voorstel werd aangenomen De begrooting vas den t b e dienst werd vastgesteld ƒ 706 70 in ont vangstoi en uitgavm Aan de orde kwam thans het jaarverslag 1940 van den Secretaris waaruit biedt dat de afdeeling in bloeiendoi toestand verkeert De wükzt ter le 2028 wijkbezoeken af en verzor pie M kraamvetidegingen fir werd 261 maal een vovlegingsartlkci uitg ikt Bjj het zuigdbig i en Ueut bureaa wa ren ingaadirevat 47 zulg ngen w 48 kleutera Onder toedcbt Van Aa ib e commissie stonden B gednne met t I atiSnten Holde weid gebradit aan hel At Ipaar Vm Eyk dat soa keurig het wijk gebouw den invantaris ondcriumdt Tenslotte werd bestuursverkiezing gehouden Herkozei werden de heer Johj V d Stok en mevr Zeevat Hoeing terwijl in de plaats van 4en heer C Th van Vliet werd gAoiea de he F Gronert Na de pauze gaf aan de hand van een serie aardige lichtbeelden de secretaris de heer P C Hoofd een overzicht van de eerste jaren na de oprichting waarom dr Hakkenberg een en ander vertelde over de jaren sinds 1921 Met belangsteUing werden de praatjes by een plbatje aangehoord Aan het slot dankte de voorzitter de aanwezigen voor him opkomst en bond hun op het hart het Groene Kruis te blijven steimen Eveneens dankte hU den den heer Van Vliet voor alles vrat hij voor het Groene Kruis geweest was Moordrecht BUBGEBLUKE ST fD Geboren Arie zn van Y v d Kaa en J van Gülik Rijmpje dr ven D Rijneveld en P Burggraaf Overleden Janiiigje Wilhehnina de Borst oud 32 jr ecbtgenoote van D Uoot Oudewater BUROERLUKE STAND Qeboren Cornelia Gerarda d van G J Verkleij en J A BI Benschop Csmelis Jozef z van P J v d Borst er M Hoogeveen Overleden Elisabeth Baan 88 J wed van P Vlasman Agatha Verhoil 80 j getrouwd met G HoogenboMn Schboi olioven VOOBOBACHT BENOEHINO GTMNASnEKLEEBAAB B en W stdümden raad voor tot on rwijzer In het vak lidiamelijke oeteüng aan de openbare U ll 0 scheel te benoemen den heer Q N RiidEri alhier gymnastidtleeraar aan da BükskweMEschool TDBELUKE TOELAGE QEHOKENTBrnUONEEL B en W Med i den raad ter vastst ilng aan een ontwerpverordening tot erleeBen en fü lUQ teelage aan h t gehuwde gemeente personed van 8 pmcMt van de tmito wedde voorzoover deza wedde IMO s Jaars nirt oversdu J UBSU8 SCHOOBIHOVEN 2 Tweemaal Bsaakta Sehoaoheven gdijk Schoonhoven verschijnt met ién in valid Reeds na vIJf minuten eeft Ursus succes als de Ünkabuiten keurig voorzet en da rechtsbinnen onhoudbaar inkopt 1 0 Sdioonlhoven komt er steeds beter in en trekt voortdurend ten aanval Als de rechtsbuiten van Schoonhoven voorzet ontstaat er een doelworsteling waanut de zelfde speler doelpunt 1 1 Het vel gaat dan n tijdje op en ne r in welke periode vele goede kanlsen aan bdde kanten teloor gaan Eenmaal redt de Schoonhovensche keeper op fraaie wgze Na de rust is Schoonhoven weer het eerst in den aanval Bij een der uitvallen krijgt Ursus dicht bij het doel een vrije schop te nonen die wordt gekeerd Even later laat de Ursuskeeper flcn bal vallen maar er is niemand bij Na 30 minuten ontstaat er een misverstand in de Schoonhovensche achteriioede dat de bezoekers op een doelkomt komt te staan 2 1 Uit een vrijen schop op 25 meter maakt de midvoor met een hard schot gelijk 2 2 De paal voorkomt aan weerskanten wijziging in den stand De uitslag gaf de verhouding goed weer De stand in Schoonl ven s afdeeling IS nu Wassenaar 15 13 0 27 80 23 oorwi 12 3 18 48 36 B T C 15 4 18 43 48 Ursus 13 4 16 37 25 Rijswijk 14 5 1 45 33 V D S 14 IS 33 87 Kranenb 13 U 4S 89 7 10 m Quick St 13 Sctioonh 11 6 34 40 O B 8 5 4 18 81 Zwart BL 18 é 39 51 9 i 2 38 D I V K 10 EXTRA HULP AAN WEBKLOOZEN B en W stelten den raad voor over het jaar 1941 voor extra hulp aan werkloozm beschiki aar te stellen f 2 per weritlooze Iet Rijk stelt beediikbaar ƒ 4 50 par werklooze BENOEHmO DnECTRDR TLraCSCHKEUROfGSDffiNST In verband met ét voerirac van twee personen ter beaeaminc vaa een directeur van den vleeteUteurlngsdienst in des lofiig f ioMiioven met ala eerste de heer ï Hl Sdiejrgrond alhier hebben B en W een s rifven ontvangen van iiet bureau oveAeidsea semi overiieidspersoneelvoMzieningi waarin dit s dirij t dat op ds T00 dracht aUeoi de heer J P Jongened veeartabactyoloog by het gemeentdijk abattoir te Rotterdam geplaatst mocht worden hetgeen thans is geschied ET OKVONBEN VOOBWEBFEN Omtrent onderstaande gevoixien voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van pobtie handschoen huissleteul mesje liaf met steutels paar kinderwantjes Waddinxreen BUBGEBLUKE STAND Geboren Nicolaas Adrianus l van W J J van BerkesteUn en J u A Toof Cornelia d van P de Bniiia en H A van der Boom Mana d v G C Kortlever en C M Spek Ntdtje d van J de Pater en W van Braak Cornelia d van J Brand en A Mudde Matthijs z van M Vink e W van Dijk Adriana Jacoba d v A Peters en J J Hogendoorn Coro lia d van G FUer en C Grootendorst Getrouwd A van der KrasU en M Hofman Ondertrouwd J Appel en H van Eijk Overleden P Oudijk weduvmvan S Zegwaard 70 jaaA KUNSTEN LEHEREI RAF VEBHDLST KRUGT DEN RKMBRANDTPRUS Aan den Vkamsdiea schrijvsr diditer inofesaor dr Baf Verhulst gistermiddsg door d n rector universiteit van Hamburg profeaC Geundert den Hembrandt pril het Jaar 1940 uitgereikt LU6HTVMIT LUOBTUIN TOKH INKINa VanodhtBDd is het eeiite v a da nlMiwa Uia naar Hsinklog r rQacbe hoofdstad