Goudsche Courant, dinsdag 18 maart 1941

EERSTE BLAD DINSDAG W RT VerK afiBgc A a = Alg Distnbutiebonboekje BI s bioembon t Bo s Bot rbOD WELKE BONNEN ZIJN GELDIG BON SO gram roggebrood of 50 gram ander brood ot Vt rantsoen gebUi of 35 gram meel of bloem BI S Vt boter of margarine of 300 gr vet Op bon 08 geen vet Bo 07 Ba 08 Vijfde periode K IS 16 en 17 K 35 t m 41 Eenheid vaste brandstof V V f roggebrood of 100 gr ander br6od of 1 rantsoen gebak Br 07 Br 08 A 81 A 82 Br 07 Br 08 Z4Febr im 28AprU Vt pond A O A 87 A 13eaM A 61 ea 71 125 grara koffie of 250 gr m fcoftiesurrogaat A 18 A 0 24 Febr t m M APrtI 1 ora A 18 24 Febr t m April 1 ons 24 Febr fm 38 Mrt 1 pond A IS Per 9 Per E 24 Febr t m 23 Mrt H pond A II 117 ta art trookje iel aangewexen 17 Mrtt BLlSAprU 1 kilogram A 17 17 Mrt t BL 27 April 50 grara A IS Tl m t m lfMrt 23Mrt plm I oss vlccsck VL f7 U Br = Brood bon K = Kolen bon Per = Periode Vi = Vleeschbon BPITENUWP BAUCAN Landing Van Britsdw troepen in Griekenland DOITSCH COMMKSTAAB De buitenlanrfsche berichten over E gelsche troepenlandingen in Griekenland werden loo verneemt tAJiJ van wehngeüchte zijde in politieke kringen fe Berl ii met buitengewoon groote belangitelUng gevolgd Op een desbetreffende vraag van een buitenlandscben journalist vernam lAen in de Wilhelnutxauc de opvatting dat Duitóchland met op groöa van dergel jkeV berichten doch nitsltiitend op grond van zqn eigen inlichtingen zün beslissingen neemt Overigens kan over de verhouding ttjsschen Duitichland en Griekenland die dikw jl genoeg duidelyk uiteengezet is mets veid er gezegd worden De V P3 Bvekit uit Berlin Nadat anvankelyk de berichten over een landing van Engelsche troepen in Gneksche havens te Berlijn met een zekere terughoudendheid werden opgenomen verklaart men thans mitoonaangevende kringen dat er aan Ufeit dezer landing niet langer getwlifeld kan worden Zoowel van Engelschrals van Gneksche z jde heeft men hetlfeit dezer landiog dan ook toegegeven Aan de sterkte dezer Engelsche troefcen de juistheid an de medeiieelingf dat 300 OCO man bedraagt wordt te Berlijn uit militaire en strategische overwegingen getvmleld Omtrent de Duitschf reactie op df ze ingr pende Engelsche maatregelen worden in de Wilhelmstrasse vooralsnog geenerlei injormaties verstrekt Et beho t echteil niet aar getwuleld te worden jtet de gang van zaken in óen Belkan hierdoor sterk beïnvloed zal worden De handisg van Joego SlaVlë De P o 1 j t i k a meldt uit Saloniki dat men in officieele Qneksche knngeo en in het openbare leven de ontwikkeling van den toestand op den Balkan na den intocht der Duitsche troepen in Bulgarije met de grootste aandacht gadeslaat Men constateert dat in dezen toestand Idaarheid is gekomen dank zy de houding van Joego Slavie Gneksche politieke kringen en de openbare meenmg schijien begrip te hebben voor het besluit van Joego Slavie zich van de tegenwoordige gebeurtenissen afzijdig te houden en een volkomen neutraliteit in acht te nejnen hoewel het vastbesloten is zijn onafhankelijkheid en territoriale integriteit te verdedigen Dat Joego Slavie de sterkste militaire mogendheid op éen Balkan een dergelijk standpunt inneemt heeft den toestand op den Ballun verhelderd Ten aanzien van de houding van Turkne verklaart men in Griekenland dal Turkije de posiUe inneemt van een neutralen aarnemer met het geweer aan den voet Ingeval van uitfcrcidmg van het conflict op den Balkan zal Turkye volgens berichten uit Istanboel J al zijn verplichtingen nakomen Het Turk che leger is volkomen paraat om het hoofd te kunnen bieden aan elk gevaar voor de Turkache onafhankelijkheid of aan het cnutaan van een toestand op den Balkan welka de territoriale integriteit an Turkije in gevaar zou kunnen brengen Talken gevraagd De F r a w d a meldt uit Athene dat in alle Grieks e kustplaatsen tot de Engelschsprekenden het verzoek is gericht zich bi de plaatselijke auto nteiten te meiden ojgdat zij als tolk dienet kunnen doen Ook alle personen die vin ziekenverpleging op de hoogte zijn hebben het verzoek ont an gen zich te melden Geen wapenstiUtand tiutchen Italië en Griekenland BVmCHW TEGENSPRAAK Naar t A N P van welingelichte zijde verneemt z fn de buitenlandsche benchten over tg Hiderhandelingen tusseben Italië en Griekenland over hel sluiten van en wapenstilstand Mtcren in de Wtlhrimstrasse opnieuw njuist genoemd en la verzinsels gekenmerkt TITVLE8CI UGT OF STEKV De vroegere Roemeensche minister an Bui landsehe Zaleen Titulescu gt volgens een bericht van 4e M e s w aggeroin een hotel te Cannes op sterren I reir n Matsoeok a or avsusc ckondgebied Matsoeoka if op het Sovjet Russische grensststKin Otpor door een vertegenwoordiger van de Sovjet Russische rehearing die der Japanschen minister van buitenlandscr ejpaken in een door de SovjetreceeruigiA beschikkmjg gestelden speaalen wafon tot Tsjita zal 1 gezellen begroet Ke e berichten Te Vichy ii bericht ontvanger dat uvc Franschc nissiotkariMen door CSiinecache bandieten zijn ovetvalien esr doodgeschcreo Het betreft hier den uit Kmm ko oend jnitsionaris Victo Nuusbauni J in Tibet verblijf hield en den in Ü U werlizaraéu missiepater Jo eph Toen ENGELAM Zware dhukbootrerlieaeen MEOr DAN DE HEUT TIKLfABN GEGAAN Met het verlies van de duikboot Snapper ter grootte van S70 ton bedt de Engeliehe admirahteit de vernietiging van 26 pritsche duikbooten tij tens het verloop van dezen oorlog toegegeven Hoewel in deze opgaven een ge heel aantal verloren gegane duikbooten door qnen enz niet is vermeld de Duitsche cijfers meldoi meer dan 30 tot zinken gebrachte Engelsche bodten dan bevestigt deze verlieslost van de Engelsche admirahteit ofKhoon niet volledig tod dat meer dan de helft van de bij het uid reken van den oorlog bestaande EUi bsche duikbootvloot ter grootte y §St booten vernietigd i $ aldus het Vrouwen in de Engeïsche industrie GEEN CrrZONDEKINGEN De Britsche minister van Arbeid Bevin he near door den Engelschen berichtendi Mt werd verklaard gezegd dat bö het tewcrkstellen van vrouwen tn de Engelsche industrie geen uitzonderingen zullen worden gemaakt WeUce methode precies bt de registratie van de vrouwen zal worden toegepast is nog niet geheel duidelijk Misschien zal men ze indeelen vol ns leeftijd misKiiien echter ook volgens de vvoonwukm om te werken in het belang van d i staat 8CH0ÜT BIJ NACHT VERMIST Naar Associated Press uit Londoi meldt hedt de Britsdie admiraliteit medegedeeld dat schout bij nacht Maltbye vermist wordt Maltbye voerde het conmando over het op 5 November 194Ö in den Atiantischen Oceaan uit elkaar geslagen convooi HET COMMANDO VAN DE MAWNELUCBTSTRUDKRACHTEN Tot commandant van de Britsohc marineluchtstnjdkrachten en lid van den mannestaf is schout bij nacht Arthur Lyster benoemd naar de Britsche berichtendienst bekend maakt Zijn voorganger was vice admiraal Royle die zich met een speciale opdracht naar Australië heeft begeven 31 lTSCHLAND De houding tegenover Frankrijk ONVERANDERD GEBLEVEN De houding van Duitschland tegenover Frankrijk en de Fransche regeenng te Vichy is evenals voorheen onveranderd gebleven aldus zoo verneemt t A N P van welingelichte zijde werd gisteren op een desbetreffende vraag van een buitenlandschen journalist te Berlijn geantwoord DUITSCHE SPOORWEGEN ZIJN MET PASCBEN STERK BE JIST In de Kölnische Zeitung trcften WIJ een bericht van het D N B üit Berlijn aan waarin wordt verzocht om met Paschen niet op reis te gaan De Diutsche spoorwegen zoo ïchryft het blad zijn sterk belast door de uitvoering van de verschillende oorlogsmaatregelen en hierbij komt nog het goederenverkeer dat van bet allergrootste belang is In den tüd van Donderdag 10 April tot Woensdag 16 April zien de Duitsche spoorwegen zich genoodzaakt op verscheidene stations met een sterk verkeer de toelating tot bepaalde sneltreinen van het bezit van speciale Vergunningen afhankeiyk te maken Ook voor de terugreis zijn deze speciale vergunningen noorfig Wanneer men voor den dag waarop men de terugreis wenscht te maköt geen vergunning meer kan krygen voor den dan loopenden trein moet men de r is op een ander tijdstip maken FRANKRIJK De Teriiouding tot Engeland VAN OORLOGSVERKLARING GEEN SPRAKE De Bnnon lieeft na een bezoek aan het bezette Frankrijk verklaard dat er geen sprake is van een oorlogsverklaring aan Groot Bnttannië doch dat het land ter toepassing van de politiek van samenwerking energiek maatregelen moet nemen om uit de pijniyke ervanngen leering te trekken RUSLANI TVRKSCm AMBASSADEUR OP HET VOLKSCOMMISSARIAAT VAN BUITBNLAltlDSCHE ZAKEN In legeostellmg met de in het buitenland verspreide geruchten volgens welke dV Turksche ambassadeur te Moskou Haidor Aktay een ondertumd zo u hebben gehad met den volkscommissaris van Buitenlandsche 2akeB Molotof verluidt in diplomatieke kringen fe Moskou dat de Turiiadie ambassadeur Zaterdag j 1 niet door Molptof doch door den plaatsvervangenden volkscommisaria van Buiten landsche Zaken is ontvangen BELGIË KASTEEL OOSTMALLB BCSCBABIGB Bij een Engrischen hiehtaanval van een der laatste nachten is het ten Noord Westen van Antwetite gelagen kasteel Oostmalle dobr de Cngefschc vliegers met brisant en brMdbomnten aangevallen Het oude kastecF valt onder montunpntenzorg en te aanzienlijk beschadigd Verscheiden burgers zgn gedood AMERIKA Passagiersverbindmg gestaakt tusstïhen Europa en N Amerika UITGEREIKTE BaJETTKN liSS ONGO OIG I e vice president van de American Export Lines deelt mee dat de laatste regelmatige passagiersverbinding tusschen Eumpa en de Ver Staten defmitief wordt gestaakt omdat de pogingen om soehpen voor deze lyn te carteren mislutk zvn aldus S P T D maatachappü zal geen nieuwe passagehiljetten verkoopen en zelfs de reedi uitgereikt biljetten rijn ongeldig totdat een nieuwe regehng is getroffen Dit aantal is volgens de berekeningen van de maatschappij ongeveer 10 000 Met de schepen die op jiet oog iblik ter beschikking staan zou het e n half jaar duren voordat de houder van deia biljetten vervöS d zouden zqn Een woordvoerder van de maritieme commiasie welks commissie geweigerd heeft aehepea voor dit doel beschikbaar to stelten verklaarde dat hij het uiterst gevaarlijk acht gaiote sclüepen naar d oorlogizAnc te sturen AMKKIKAAN8CH SCBIF NAAR FBANKRUK VERTROKKEN Maandag is het Amerikaansche s s Enmouth met een lading van het Roods Kruis voor het ojibezette Frankrtik vertro en Het schip heeft gecondehseerde melk melkpoeder door het Hoode Kruis vervaardigde kleedingstukken insuline vitaminepreparaten ei geneesmiddelen aan boord De Engels en hadden daarentegen geweigerd 300 ton havermoutvlokken en gnesmeel door te laten De lading heeft e waarde va 1 250 000 dollar Plan veor voedsëlleverantles De Fransch ambassadetir Haye heeft gisteren een onderholre gehad met president Roosevelt Na afloop daarvan verklaarde hij dat er maatregelen worden genomen voor het zanden van levensmiddelen naar het niet bezette Frankrijk Waarschijnlijk zal het Roode Kruis daarmeae weldra be inn n Men heeft een plan doch dit is nog niet defmitief Frankrijk is b fereid een volledige controle toe te passen bij de aankomst der levens niddelen het lossen en de distributie VRACHTSCHIP VERGAAN Een Amenkaansch kustwachtschip meldfdat ter hoogte van de Bermudaeitenden een deel van de brug de mast en een reddmgsboei var het Araeriakansctie vrachtschip Mahukona 3512 b r t liJn gevonden Hieruit kart worden opgemaakt dat het schip vergaan IS Omtrent het lot van de uit 25 personen bestaande bemanning is niets bekend ENOELSCH SCRIP MKT AVERU TE RIO BINJflENGELOOPEN ARTIKEU Bloem Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwi rming Brood Eieren Gebak Goh Chirtmout of Grutten Havermout Haverviokken Gort of Grutten Kaas Koffie of koffiesuTogaat Macaroni of Vermicelli of Spaghetti Maizena of Gnesmeel of Puddingpoeder Peulvruchten Petroieimi Rust eneel gries ebloem of GnittemM Scheeneep Slaoha Suiker N Tb e Vleesch Vleescinrarea i w p w Zeep Het Britsche sj Pacific Star is de golf van Rio met slagzij binnengeloopcn Het schip moet hersteld worden Voor een deel van den scheepswand aan bakboord heeft men zeildoek gehangen Waarschijnlijk bevindt zich daar een gat in den wand BINNENUIND HET NIEUWE GEBOUW VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOl BQND In aanwezigheid van ver f cheidene genoodigden geopend REDE VAN OEN HEER VAN TRIET Gistermiddag is he niéuwe gebouw van den Nederlandschöi Bioscoopbond waarvan de zetel thans uit Amsterdam naar s Gravenhage is overgeplaatst geopc nd Ih het nieuwe Bebouw dat gilegen ia aan het Koningin Marieplem 19 waren met den secretaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten dr T Goedewaagen die de opening verrichtte en den heer H M van Triet voorzitter van den Nederlandschen Bioscoopbond aan i êzig o a de beeren Oberregierung3rs t H Hushahn dr Zimwer filmrefen t b het Rijkscommiasariaat ir W L Z van de Vegte raadadviseur aan het departement van Volksvoorlichting eh Kunsten tevens voorzitter van de centrale Commissie voor de filmkeuring m P M C J Hamer hoofdcommissaris van politie en v ele anderen De secretans gcneraal vaa het de partcment van Volksvoerlichting en Kunsten iiield de openingsrede welke wiJ reeds in ons blad van gireren konden publiceeren Daarna sprak de heer Van Triet die o a zeide dat hü zich Scoor zyn benoeming ernstig had beraden of j hij het verzoek van den secfletarisgeneraal zich met de leiding van den Bioscoopbond te belasten kon a vaarden Na ampele overweging is spreker tot de slutsom gekomen dat hij als Nederlander plichten heeft tegenover het vaderland dat c allen dierbaar is Wanneer men overtuigd is dat de toestanden van vóór 10 Mei hier niet terugkeeien maar dat ook Nederland ingeschakeld zal worden ih de nieuwe Europeesche ordening dan is het Dlicht van ieder rèdhtgeaard Nederlander aan dezen opbouw daadwerkeliik m e te werken Voortgebouwd zal worden op hetj een de bond in den loop der jaren heeft tot s nd gebracht Ongetwijfeld heeft de bond veel goeds voor het flmwezen In Nederland tot stand gebracht Echtey van den bond wordt thans meer gevraagd dan hpt ordenen alleen van alle bedrijven die in den bond zijn georganiseerd Er moet opbouwend werk worden verricht wrik werk volkomen du delijk wordt wanneer wi weten dat de bond res iorteert onder het departement van Volkpvo rlichting Het filmwezen zal bijgevolg mede moeten dienen het Nederlandsche volk voor te lichten De opbouwende taak van den bond ligt niet in de beoordeeling van wat £ oed matig of slecht is daarvoor ia de tijksfilmkeuring pe bond zal hebb te streven naail een verzekering viil de harmonie der diverse belangen DUUR UJtthT t m 23 Mrt Mrtt Bi X3Hrt 17 t m 30 Maart t BL 31 Maart t m 31 Haart t m 31 Maart t 1 Mrt t m 17 t m 38 23 Mrt Haan 18 Mrt t ra 17 t m M 23 Mrt Maan 18 Mrt t m 17 t m 38 23 Mrt Maart U Febr t m 28 AprU 24 Febr f m 23 Mrt 18 Mrt t m April 17 Mrt t m 27 April 24 Febr t m 28 Afsril 24 Febr tm 31 Maart t m SSAprfl l ai U Hi 2S tilt t m ttHiMt Wanneer de belangen van het gen heel verzorgd moeten wprden moet onvoorwaardelijk elk lid van den tiond beschermd zon tegen willekeur Het mag niet voorkomen dat theater bezitten aan ex kdtanten bniteiisporige hutcn vn cn jomdat de vraag naar tlii tcn gnot tei bet aanbod hiervan geiin is Ben aoikr yunt waarvoor i uwe regelen dicneii te wordei nagestreefd vormt de bdastingkwestie Vermakelijkheidsbelasting tot 20 van de recette Spr kan zich vooisteUen dat de e belasting gegeven wordt y n een stoomcaroussel of een schiettent maar bij de huidige opvatting van het filmwezen waarop dit ingeschakeld wordt in de cultureel volkK vocdlBfi past MB vermakelijkheidsbelasting niet Aan allen die in het filmbedrijf werkzaam zijn zeide spreker ten slotte Schort uw oordeel omtrent het werken van den N B B in zijn nieuwe gedaante voorloopig op tot de daden van den bond uw bewrdeding Rchtvaardigen Na deze redevoeringen werden vervetschingen aangeboden terwijl gelegenheid werd gegeven tot bezichtiginr van het gcbouir Na de officieele opening w aan de génoodigijen een filmvoorstelling aangeboden In het Studio theater TUINZAADBESLUrr U41 Een gisteren in de Staatscourant versch ieD besluit vaq den secretarisgeneraal van het departement van LanabouW en Visschery dat een verdere tutwerking is van hetgeen reeds op dit gebied bestoBd vgtelt regelen vast ten aanzien van het telen het verhandelen en afleveren het vervoer en den export van tumzaden De hoofdtrriikeü van deze teeltregeling zijn Ie De teelt van tuinzaden is verboden tenzij met schriftelijke vergimning van de centrale 2 De vergunning wordt gesplitst in een vergunning voor a tumzaden b sluitkool spinazi radijs en tuinkerszaad en c peulvruditen 3 Teeltvergimning wordt verleendaan eiken teler die in een of meer der jaren 1937 1938 en 1939 tmnzaden teelvlakten welke hij met elk der onder 2 de terwijl de grootte van de oppergehoemde groepen mag lactelen gelflk IS aan de oppervlakte welke hij met de evMi bedoelde groepen gewassen beteelde in dat jaar van de genoemdedrie jaren waarin hij de grootste oppervlakte met tuinzaden beteelde De handel in tuinzaden waaronder te verstaan in en v ede rverkoop is slechts toegestaan aan hrti die als zoodanig bij de Nederlands he Groentenen Fruitoentrale zijn aangesloten De afzet door telers van eigen geteelde tum aden is slechts geoorloofd indien zulks geschiedt aan handelaren in tuinpaden tenzij de teler tevens zelf aange sloten is Voorts gelden bepaalde voorschriften voor het vervoeren of dorn vervoeren van tuinzaden Voor zoovei niet over andere papieren beschikt wo dt moet het veiyoer gedekt worden doi een vervoerbewijs door of namens de centrale afeegeven De uitvoer van tuinzaden is slechts aan aangeslotenen geoorloofd HANDEL IN KAAS HOEVEEUflEID 1 kippen of eendend 1 rantsoen e t on 160 gram Voor de keuken Voor verhchtirg 2 liter 98 gr ischeerzeep of tube of pot 1 rant I raotsocB Krachtens een beschikking van den secretarisgeneraal Van het d artement van Landbouw en Visscherij kunnen kaashandelaren met ergun ning onderling kaas met uitzondering van Limburgsche en Hervesche kaas verkoopen en afleveren zonder mlevehng van toewijzingen DE STAND DER RIJKSMIDDELElf In ▼ ergelöldng met F 1940 niet oobèvredigei te noemen Directe b lastingen brachten ruim 16 million meer OnUINQST VaM AOEUN8 OF TABAK B STUK isTeGEM AaTi het ovenieht van den sttü der Tijksmiddelea ultimo Febtuut van lUt jaar worft het Volgende onu leend V Da 4lreete belastiana Het zuiver bedrag der kohieren vo deze belastingen bedroeg op 2g f 5 37 7 4 19 of bVna ƒ 18 684 000 meer dan het vorig Jaar Hiervan bracht de grondbelastin ƒ 4 307 776 44 op of ƒ 2 318 997 31 meerde inkomstenbelasting f 32 525 ise i of ƒ 980 353 63 meer de vermogeiu belasting 6 424J9S 1 of ƒ 218 713 1 minder de vittledigingsbelasti n ƒ 3 032 418 79 Of ƒ 410 573 mirden de opeenten op de geme intefondsbe lastmg ƒ 10 903 7 0 38 of ƒ 4631156 3 meer i de oMUWC winstbelastinir ƒ 8 343 888 42 Da Terige mlddeleo Ook het verloq van deze middelen over Februari ia vergelyki j mjt dezelfde maand van bet vorige jaar ii niet onbevredigend te noemen Bedroeg de opbrengst in Februan 1940 ƒ 34 746 055 thans Is deze 44841 96 of ruim ƒ 10 miUioen gulden hooget Hierbü dient voorts in aanmerkir g t worden genomen dat het vong jaar nog onder deze groep middelen voor kwam de dividend tfi tantièmebelas ting laarvoor de rrtaandeiijksclit rammg op iV miUioen was gesteld doch toen in Febnuffi ruim 1 millioea gulden opbracht welk bedrag in hetkxivenvermelde totaal niet is begrepen Verder komen thans twee nieuwe b lastingen in het staatje voor en welde loonbelasting welke in Februari ƒ 7 742 318 heeft opgebracht en dt waardevermeerderingsbelasting weU ker opbrengst ad ƒ 21 181 echtergeen mvloed op d totajilopbrenjitheeft De opbrengsten der verschillend middelen waren over Februari v dit jaar de volgende waarbij die van bet vorig jaar tusseben haakjes zijn ve meld rechten op den invoer ƒ 2 023 36 9 653 604 sUtlstiekrecht f9 99 ƒ 194 032 accüns oD zout 480 5M ƒ Z29 866 accüns op geslacht ƒ 1 341 491 ƒ 787 840 accyrs op wijn ƒ 149 975 ƒ 72 465 iccijri op het gedistilleerd ƒ 3 535 407 ƒ2 ƒ 645 391 accQns op bier ƒ 1 628 923 ƒ 80 7M accijns ip suiker ƒ 5 879 707 ƒ 4 851 292 accijns fep tal ak A6 73 39f ƒ3 396 328 ƒ omzetbelasting ƒ 7 463 227 ƒ 6 556 980 couponbelasting 4ST8 3 ƒ 551 592 rechten van zegelt ƒ 895 027 ƒ 916J52 rechUn vaa rcgUtratic ƒ 841 881 ƒ 692 182 rechten van successie van overgang bq overlqden en van schenking ƒ 6 023 350 ƒ 3 50 598 en da belasting op gouden en zlveren werken ƒ 112 438 ƒ 62 042 Over de eerste twee maanden van ditjaar bedroeg de opbrengst van deisbelastmggroep ƒ 88 429 982 tegenover ƒ 76 602 2 $ het vorig jaar Slechts drie middeien toonden eeadaling tot een totaalbedrag van riiim ƒ 15 millioen en wel de rechten op den invoer het statistiekrecht en de couponbelasting Alie i de daling van dl rechten op den invoer bedroeg over deze twee maanden iccds ruim 14 ti millioen Het meest gestegen ii dt opbrengst van den accijns op tabak ea wel met ruim 6 4 millioen Daarop 1gen de omzetbelasting met ruim 5 millioen de accijns op het gedistilleerd njet 2 6 millkien de rechten vsn uccessie van overgang bij overlijden en var schenking met 1 millioen d accijns op suiker met ruim 1 milioen en de aeeijiis op bier met bijna 1 millioen OüBE MATERIAAL EN AFVALSTOFFENBESCHKKING Krachtens een wijziMg in de oud materialenén afeilfloffenbeschikking no 4 40 geklen voor d i verkoop door erkende groothandelaren de voL gende hetalingsvoorwaarden Bij betaling in contant geld biwen 10 dagen na den flictuurdatum kan door den verkooper een korting van ten hoogste 2 worden toegestaan Een langere betalingstermijn dan 30 dagen behoeft niet te worden toegestaah Bij overschrtjdinig van den termijn van 30 dagen kan aan den l ooper zonder aanmaning interest op den voet van boven het wisseldisconto van de Nederlandsche Bank in rel ening gebracht worden Betaling met prima bankcheque of per i ank ol postgiro s met betaling in contant geld gelijk te stellen Daarentegen J een wisselbrief niet als contant te beschouwen Artikel 10 luid Alle erkende tuischen schenen groothandelaren moele een voorraadboek aanleggen en nauwgezet bijhouden Dit dit yooryrtcttioek moet b ijk e vwjrraad p hè ejpëe van den laafsten dag van ledere maahd Volgens artikel 11 moeten erkende tusschen en groothandelar aan den d recteur nauwkeurig opgav doen van de hoeveelheden oud papi ingedeeld na r soorten welke zij P hel emde van den laatsten dag van iedere maand in voorraad hebbea alsmede van de hoeveelheden e zij in d daaraan voorafgaande nraana hebben ontvangen en afgelevero Eveneens moeten in deze opgave aan de vé wérkert verkochte hoeve heden oud papier gesplitst volgen aAiemers yrrpiM worden De opgaven moeten telkens geschieden binnen drie dagen na het boven genoemde tijdatip en moete derhalve uiteriijk op den 4 f ÏS iedere maand in het bezit zöp van nr rijksbureau