Goudsche Courant, dinsdag 18 maart 1941

OINSD C IA RT 1941 fp Nederlandsche VoethaUBond ONDBRAFOEBLING GOUDA SECRETARIAAT Kamemélksloot 209 Gouda Telefoon 2764 CHOCOLADE en SUIKETIWERKEN KWALITEIT I munt uit door SMAKELIJKHEID I BONERA GOUDA Bli Ia4ar n goadan winkaliar varkrilgbaar ingez Med Q 833 70 fWEEDE BLAD BHf STADSRIEOWS p en Snap naar Gouda ftEVDB KOP or WOBDT OPGEVOEKD jCop op werd gekozen al de titel in René Sleeiwyk s nieuwtte Sn i en gnap Revue 1S40 én la het motto van tet programma dat ia samengefteld iiit komixche scènes liedjes vlotte Iweldjes en waarin o a voor de eerste giasl ten tooneele wordt gebracht het itdlosucces t Lied van de oude piano In vele variaties Willjr Walden en Plet Mujrselaar als rootmeesters van de genoegeiyke iwaatibeid vmcMnea In dolle situatiet ten toone WiUy Walden creëert ja verbluffend tempo de neest mogetjke en onmogelUke typetjes Piet llujrselaar zingt gezellige liedjes terwijl Gerard Watden de inmiddels populair worden broer van Willjr ia talrUke ts ltjea assisteert Jean du fiela verzorgt de vocale intergiezzi Het revue orkest staat wederom onder leiding van Pim delaFuente die tevens de arrangementen verzorgde Voor de dans presenteeren Nallda en fians Muriloff The Dancing tiovelies en Hollandsche girltroep met Euro Beesche vermaardheid De decors en costumes werd ontworpen door Joop Van Maandag 24 Maart tot en met Ponderdag 27 llÜMut aa zal deze revue iB de Schouwburg Bioscoop gegeven worden Thans 120 000 M grond ▼ oor vólkituintjet NOO EEN PERCEEL AAN GRAAF FLORISWEO BESCHIKBAAR GESTELD Er is nog een groot perceel grond voor volkstuintjes beschikbaar gesteld Waren er op veractüllende punten reeds stukken land tot een gezamenlijke oppervlakte van 80 000 M2 voor totaal 270 volkstuintjes in richt thans il ook de grond naast het voormalige Goudaterrein aan den Graaf Plorisweg voor de teelt van voedselgewassen aangewezen Dit land heeft n oppervlakte van 40 000 M2 waardoor het aantal tuintjes tot over de viariionderd zal stijgen Kon aanvankelijk aan eiken aanvrager niet meer dan 300 M2 tuinerond worden toegewezen thans is het h ogeMk geworden aan 4egenen die dit Jwenschen nog een tweede tuintje uit te geven Op dit tweede perceeltje molen alleen aardappelen en of bruine boonen geteeld worden Burgerlüke Stand flefeMren r Cornelia Catharina dr van A H Koot en G C van Zeist Kattens 34 Godetfc dus Maria Antonius zn van L M eijer en C M M Boegheim pt JWphstraat 23 verleden Maria Verlaan wed van H Meijer 13 jr Elzinus ComeliS van der Kleü 18 ir TOT LEDEN VAN ADVIESCOM9IISSIE BENOEMD Ingesteld is een commissie van advie welke den secretaris generaal van let oljpartement van Handel Ny verheid en Saheepvaart en den directeur van het fijksbureau voor chemische producten kan adviseeren in alle aangelegenheden samenhangende met de werkzaamh den van het rijksbureau voor chemische producten en de secties daar van alsmede in alle overige kwesties op het gebied van de profetie de distributie en vervanging van chemische jroducten Tot Ud van d eze commissie zijn o a benoemd ir C van Loon Hirecteur van de N V Stearine Kaarsenfabriek Gouda en de heer P H A Hofkamp ditccteur van de Lever s Zeep Maat ichapplj te Rotterdam vroeger directeur van de N V T P Vlruly en Co s ftoomzeepziederij JDe Hamer alKer OOK BANDEN NIET VEILIG MEER Van een op een plaats aan de Sint Anthoniestraat geplaatst damesrijwiel i het voorwiel ontvreemd Het ligt voor de hand dat het om deisand te doen is geweest Uft vroeger tüden DE jmvntuaa covbant BIEUMM 7S JAAB GELEDEN Uit een inge onden stuk Onder de vele vermakelijkheden die gedurende dit winterseizoen m Gouda plaats gehad hebben heeft voorzeker het to eelgezelxcliap onder directie van den hear Hartkt r veel bijgedragen en de kem van Gouda s burgerij in de sociëteit Ons Genoegen men pittig avondje voor Jong en oud verschaft De tali ke opkomst by de laatst gegeven voorstelling van het 40 Jarig jubilé van bovengeaoemden heer als toooeel directeur getuigde daarvan weder en schoon waren de verschillende groepen van levende beelden waarmede deze voorstelling werd opgeluisterd Vooral by bet laatste tableau bragt dan ook de hoogbejaarde jubilaris e i bUJk vtu hoogachting en dankbetuiging voor den bijval en steun dien hlj van directeuren en leden der sociëteit mogt ondervinden d t zeer streelend voor aller gevoel was M JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Tot leden van d openbare gez mdheid omailssie werden benoemd de h h H J de Voogt en J O Rük Benoemd is iot ambtenaar van hetopenbaar ministerie b j de kaïftongerechten la het arrondlMement Rotterdam ter standplaats Rotterdam voor de kantons Rotterdam no 2 en Gouda mr P van der Crab advocaat en procureur te Rotterdam 29 JAAR GELZDEN De heer C J Zeeman leeraar In de achilderklasae van de Ambachtsschool is benoemd tot leeraar in sdülderen en teekenen aan d Ambachtsschool te Delft Uit Boskoop Het bestuur der coöperatieve vereeniging De Boskoopsche veiling i opgericht 11 Februari jl is alk volgt samengesteld Jac Akerboom voorzitter P Goedt secretaris D Raven erg Pz penningmeester Adr V Leeuwen P L Bidken J Groéneveld C v d Willik pz Commissarissen zün de heeren Anton Bulk G Boer Pzn en D KUjn et ledental bejiraagt thans 03 PLAATSING VAN FETROLEUMTANK Bij het gemeentebestuur van Moory drecht is een verzoek ingekomen van de N V P J Endenburg te Gouda om vergunning tot het plaatsen Van een plaatijzeren petroleumtank met bovengrondsche aftapinrichtingl groot 5 5 M op het perlceel nabü de Julianasluis HEBBENOEMINGEN TOT KERKMEE8TEB I De Bisschop van Haarlem heeft de heeren L A Roos i Ji Sukkel herbenoemd tot kerkmeester van de St Jozefkerk alhier Verkooping door notaris J van Kranenburg BIJ de gisteren door notaris J van Kranenburg in J e Zalm gduMiden verkooping van de volgende alle te dezer stede gejegen onroerende goederen zljn koopers geworden van het woonhuis Ussellaan 92 de heer J Spruijt voor ƒ 3500 van het woonhuis Prins Hendrikstr 95 de heer A Rietkerk voor ƒ 2850 van het winkel ea woonhuis Heerenstraat S9 de heer C Hoogendoom voor f 1480 vaniiet woonhuis Heerenstraat S3 de beer G J Verdookl e Stolwijk voor 1280 van het woonhuis Houtmansplantsoen 3 de heer W van Eyk 99 voor 1000 van het woonhuis Houtmansplantsoen de heer W van Eljk 09 voor ƒ 100 van het woonhuis Houtmansplantsoen de heer Th D Boot voor 100 van het woonhuis Houtmansplantsoen de heer G J van Dam te Rotterdam voor ƒ 1020 vaa het wo mhuls Houtmansplantaoent de heer Th D Boot voor ƒ 1000 van het woonhuis Houtmansplantsoen de heer Th D Boot voor f 1000 van het woonhuis Raam US de heer J M Vermeulen voor f 1125 van het woonhuis Robaarsteeg 21 de heer W van E jk 99 voor f 1100 van het pakhuis Speldemakersteeg 33 de beer G J Verdoold te Stolwijk voor ƒ 550 het woonhuis Heerenstraat 97 is niet gekocht Brandje door spelen met lucifers VIEK KLEINE KINDEKEN WAKEN ALLEEN THUIS Gistermiddag ofit eeks half vijf is een brandje ontstaan in een woning aan de Helmerstraat Vader werkt elders en moeder was om 2 uur de deur uitgegaan en jisd haar vier kinderen 5 3 2 en 1 jaar oud alleen thuisgelaten De kinderen waren aan het spelen in de voorkamer en ten slotte lïad het oudste een jcngetjet een doosje lucifers uit de büffetlade genomen Het vlammetje sloeg op de gordijnen van ds voorkamer en in een oogwenk ontstond er een groote vlam Een buurman snelde toe heeft de brandende gordijnen afgerukt er een matje om gedaan en het zaakje de deur uitgewerkt De kinderen kregen geen letsel Buren hebben zich over hen ontfermd tot de moeder thuiskwam De politie heeft haar op het verkeerde gewezen kinderen zonder toezicht te laten t dM De brandweer was met een motorspuit uitgerukt maar toen zU ter plaatse kwam was de bran4 al gebluscht De vitrage en overgordijnen het tafelkleed en een deel van het behang zün verbrand en de zoldering is geschroeid w AT 1 AAR ANNEER Reunie BiaKoep Met voUe muziek met Watt en Half Watt Aanvang 7 15 uur SelumwbDrg Biotcow De Kribbebyter met Cor Ruys Louis de Bree Dolly Molllnger en Frits van Dongen Aanvang 7 16 uur Thalla Theater De gentleman vage bond met Heinz ROhmann Paul Hörbiger Hans Holfen Hilde KrahL Aanvang 7 15 uur M Haart 7 39 onr Ned Oeref Oeaieente Spreekbeurt óm Joh van Welzen 19 Maart 7 45 nar Nieowe Sehoawbnrr Opvoering door N V Het Ne derlandsch Tooneel van Als sterren vallto biyspel in drie bedrijven door Henk Bakker 19 Haart S anr Daaiel Cursus E H B O 19 Itbait t mur Ceatfal Jaarvergadering transporteotoniM Roode Kruis O Maart IM wu VrQe EvancellaAa Gemeente Bybellezing en bidstond 20 Maart 7 30 nor L ter ét Heib Heiligingssamenkomst 21 Maart 10 45 tu kaatm N V GMiisehe Waterieidlag MaatsehappiJ Jaariyksche algemeene VMgaderlng van aandeelhcHiders 22 Maart 19 nr B K Leesvateenlgiiic Algemeene vergadering CoOperatieve Boerenleenbank Gouda oi omstreken 22 Maart iM aar Van Bergea Usendootnpark Start provinciale park wegwedstrijd Athletiekvereeniging Vires et Celeritas 22 Maart 7 unr Kaas nla Uitvoe ring mondaocordeonver Crescendo met medewericing van zang en show ensemble De lustige zangers na afloop bal 22 Maart 7 uur Concordia Feestavond gynuiasiastenvereeniging Utile DuicL Maart II nor De Zalm Openl re verkooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg Haart 10 mir Stadhuis Openbare aanbesteding tierstellen van walmuur langs Turfmarkt Maart 8 9 aur Oosthsven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming Maart UO unr Terrebi Openbaar Slaehthnia Algemeene keuring van trekhonden en hondenkarren Maart 2J0 Uur Nieuwe Schouwburg Jaarlijksche promotie leerlingen Ambachtsschool en uitreiking diploma s leerlingen dag en avondnijver heidsschool 29 Maart 4 30 8 uur Ambachtsschool Tentoonstelling werkstuicken en teekeningen léerlmgen dag en avondschool 29 Maart 6 uur Concordia Propaganda Jfeestavond Ned Bond tot het redden van drenkelingen APOTHEKERSDDENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Gevonden voorwerpen Omtrent de volgende gevondaï voorwerpen kunhen aan het bureau van politie Markt 72 inlichtingen worden verkregen op alle werkdagen van B tot 8 uun groene ceintuur blauwe ceintuur grijze ceintuur roode cemtuür witte hond zwarte bouvier zilverbons schroevendraaier nijptang groene want groene handschoen Ivuine handschoen kinderwantjes gryze handschoen chroom armbandhorloge beige schortje rood groene shawl kwartiermuts Jilauwe dameshoed bruine dameshoed met bontrand blauwe alpinomuts slagersmes wit zatones rood zakmes diverse poriemdbiaie s zwarte rozsrikrans donkerroode rozenkransen heerenrywiel rijwielbelaatingmerk zwarte gym schoer zwart kinderschoentje bruine vulpen armband roode armband oorbelletje gouden ring sleutels bruine dSmestasch actetasch fluit f rijs geblokte parapluie halsband los touw zakje waschgoed MEDEDEELINGEN OFFICIEELE WtOGBAMMA VOOR ZONDAG 22 MAAka 194L Gouderak H Ojr A IV K F U NoUe Bergambacht I Gouda IV H V d Speld Stolwyk I Nieuweiice lc I L v St aik D O N K U Groeneweg I N d Haan QS Y m Moercapelle I 11 uur D A de Koster Overfangikiasse Zwervers II Olympia IL J C o Riet Haastrecht U DUettant H A Hotstede GrootAmmers 1 DJSJir X yc van Wynea la klaiia A O NA V Bosk Bojri H 11 30 lur J Goudriaan Waddlnzveoi II OTendiotJe I D de Knegt ÜJÏXO IVXP t O V wyngaardcn D O N K n Woerden n 12 uur Joh Tak R V C I Gouda V F Lens 2e klasse B Nleuwerfcerk H Stolwijk II W Baas Oljrmpia rv Gouda VI 11 uur G Laker eld Woerden L G S V IV 11 45 uur J G Sinke 3e klasse A ES T O J D O N K V J Baas Overschftje H Bodegraven n G J Binken Moordnjdit m Olympia V 11 30 uur H Kramp V EJ n 4l V C n H J Homis Se klasse B Grjeneweg H D O N K IV F Geukes Dilettan Hl E S T O H L v T nen Giouderak UI Zwerve IIL 11 30 r C Compeer 3e klasse O Schoonhoven IH Groot Anuners II 12 uur N v Halewün V£ P ra Haastrecht UI 12 uur J Groeneweg Ammerst S V Hl Oudewater It 11 30 uur J Muurling Lekkerkerk IV U N I O 11 11 30 aur Th d Veer UITSLAGEN VAN ZONDAG 1 MAAKT 194L Ie klasse G S V ra Bergambacht I H v d Speld 2 0 D O N K n Stolwijk I K F L Nolte 2 7 Nie jverkerk I Moercapelle I L van S ailc O 7 Ciouda rV Gouderak H N den Haan 10 1 O N A IV Groeneweg I L v Wy en afgek Overgangsklasse Dilettant H D RD I J v d End 5 0 Lekkerkeik H Jwervers n G V Wyngaarden 3 0 Moordrecht H Groot Ammers L D de Knegt 1 4 Olympia ra Haastrecht II J de Knegt 1 7 3 2e klasse A Woerden HWaddinxvee U J Goudriaan 18 0 Bosk Boys II Gouda V F Geukes 1 8 Overschotje I UJJ I O I Joh Tal R V C I D OJ K ni J F V Jaarsv ld S O O N A V V E P l J G Sinke afgek 2e klasse B Stolwyk n Woerden Hl H Kramp 5 1 Q S V nr Olympia IV Th Steenkamer 1 12 LckkerkeA ra Ammerst S V II J Baas 1 1 3e klassie A E S T O I D RJ n F Lensen 10 0 Bodegraven H D O N K V C Compeer 7 2 Olympia V Bosk Boys IH uitgest VAJP n OvenefaotJe n J Hi ea Se klasse B O OJf X nr Gottda ak HL H JTïIorala ZwervM m Ollctta t m W It ji 1 t Ua w C Ammerst S V Hl tAkkerfcerk IV N HalewiJn 4 2 GrootAmen n Oadewater II C van Wyner uitgcat Haastrecht m Schoonhoven in J t roeneweg S bergambacht II VJU HL üwyneB 4 4 cöSrïrf unaiacaB vaa m oaf m Maan R V C a D Oa JK a 4 l J Q Mk UJ Xa a VJJ am J Groea 22 Maart IMl EJS T O a D O NJC b 12J0 uur U NXO a R V U a 12J0 w ADBI8U ST ScfaeidsrMhtef A Ikkfstede vetfauisd aaar Heerenstraat 93 Gouda SCHBÏDSBBCH BS By een volledige bezetting van da prograouna s is er een gebrek aan scheidsrechters wil met de afsUndea en verbinding eenigszins rekening kunnen worden gehouden Daarom veiz kt ondergeteekenda alleen in uiterste noodzaak af ta sctryven en zulks liebt zoo tydif mogeiyk te doen OPBOEP ZU die lust gevoelen zkfa ais VheidsreJiter by de onderafdeeling Gouda beschikbaar te stellen worden ve zocht zulks aan ondergeteekende ta willen opgeven Na opgaaf van naam en adrei ontvangen deze candidaten een forauilier ter invulling waarna nadere byzonderfaeden worden ter kennis gebracht UrrZENDEN VAN 8PELEB8 De aandacht woidt er op gevestigd dat van het uitzenden van speler s opde ruilen wedstrijden van bet betreffende elftal moet worden ver meld onder v melding van den naam 1 het volledig adres van de n gpeler s H H Scheidsrechter dienen zorg te dragen dat het rapport van uitren ding uiteriyk op den dag volgende op die van den wedstrüd In het bezit u van den secr compl VEBZOEK OM TEBUGTBEKKINa De vereeniging Bosk Bujrs heet tot het bestuur het verzoek gericht wegens gebrek aan spelers haar dertle elftal uit de competitie terug te mogen trekken DEBITEEBINOEN De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd dat alle debiteerhigen uiteT lijk drie weken na dagteekenmg van het orgaan resp decUratie moeten iin voldaan op straffe vaa de reglementaire boete Het gironummer van de onderafdL Gouda van den N V B Is 2IS90 de laraties Declaraties naoeten zooveel moge lyk maandelijks worden ingezonden n den penningmeester d heer H IL van Triet var Itersdnlaa n 1 te Goijda Namou het Bestuur G VAN TILBURG Secr compL De VeelbalveraeiiigiKg óttOUOa heelt te koop een kleine oitiieeÉani HifiUIIE bestaande uit 17 spanten en de benoodigde planken Te bezichtigen op liet Qouda teneia na vaorafgaande aanvraag bij het secretariaat Stolwiikersluls B 2R2 Post Qouda Ingez Med O 845 10 FEUlLLEIüN Nadruk verboden i GIPSY DOn ERH EEN GEHEIM 12 Dat zal ik wel doen Bobt JIJ blijft hier eq houdt Gipsy zoolang gezel ihap Nog v r Hunter een woord van protest kon laten hooren waa de Journalist reeds verdwenen Bob was liu met het meisje alleen en tilj voelde zich ten prooi aan een ongewone verlegenheid Het liefst zou hy Gipsy zyn avonturen by den aanIcoop van het zoAderJinge halssnoer hebl en verteld maar Fox had het ding eenvoudig bij zich estoken Wanneer hij het sieraad niet eens kon laten zien deed hlJ beter over de zaak te zwijgen Jira zou trouwens wel direct terugkomen Hunter sloeg de Jonge vrouw ter sluiks gade Ze zat nu op een kleine sofa en speelde nervaua met haar handschoenen Roe lief én beluMliJfc was ze in haar natuurlijken eenvoud Zóó vertooode ia in geen enkel zicht ook maar eenige gelljkaiia mat een actrice Bob zm haar het lieftt met een best tn gebaar over het bloada haar Mbben gestreaid Is de voorstelling goed verloopen Gipsy Het was een echte verlegenheldsvraag eenerzijds voortkomende uit zijn wensch om de ietwat pijnlijke stilte te verbreken anderzijds uit zyn onvermogen op dit oogenblik een behoorlijk gesprek te beginnen Nc htans kreeg hij een ander antwoord dan hij had verwacht Niet heelemaal Bob zei ze oi kykend Er heeft zich een of anderincident met Irene Fancy voorgedaan Wat is er dan gebeurd vroegliij ditmaal met oprechte belangstelling Ik weet het niet precies Zooals je bekend is blijft Irene tot het laatste oogenblik op het tooneeL Ze is ook nu nog ni Idaar omdat het laatste bedrijf met het groote ballet eindigt Er wordt in deze evue nogal wat van haar geëischt en ze is daardoor altyd een beetje geprikkeld Maar daarvoor wordt ze dan ook ruim hoots schadeloos gesteld doorde vele costuums die ze niag dragen Het een i nog mooier dan het ander spotte Hunter G sy reageerde niet op zijnvdierts Ze nam zyn opmericing niet au serieux Juist door dat herhaaldSUjk verkleeden is er iets gebeurd antwoordde ze Isene beeft ntzte gemaaktmet haar kleedster en haar de deuruitgegooid Irene Fancy s temperament in aanmerldng genomen verwondert me dat niets Door een en ander kwam se niet op tijd klaar 7oodat het koor het New Yoik lied moest bisseeren Nou dat is ook al niet zoo erg vond Hunter De menschen willen dat lied best twee maal hooren enzullen gedacht hebben dat het eentoegif e was Dat kan best zijn maar directeur Greyman was buii jh zichzelf van kwaadheid Ik hoorde hem zooevenop de gang razen Hij moet Irene eenverschrikkelijke scène hebben gemaakt Als hij voor de nieuwe revueeen ander kan krijgen vftrdt ze vast n zeker ontsl n Ach ja de nieuwe revue Die isoveral aangekondigd Wanneer gaatde première Over twee weken Er wordt al druk geréiiieteerd dat heb ik Je Immersr al vert Bob m Ja ja Mi herinner ik het meweer Ik was het totaal vergeten omdat Jij er niet in zult optreden 3e wilt mis Je contract niet vernieuwen Gipsy Nee ik heb het Greyman al eentüd geleden gezegd maar hij beroept zich nog steeds op een of andere Idiote Clausula om me vast te houden enheeft me zelfs al met een gerechtelijke vervolging gedreigd Hij wil Je notuurUJk niet laten gaan omdat het publiek je zoo graagm c Ja haet het bart van de New Yorkers nu eenmaal Stormenderhand weten te veroveren lachte Hunter IR ik wil niet aan het tooneelblyven zei het meisje zacht Daar ben ik biy om Gipsy Hunter had haar smalle hand gegrepen zyn stfem klonk innig en de dankbare blik waarmee hy haat aankeek liet geen twyfel omtrent zyn gevoelens Een xxigenblik vreesde Gipsy Dott dat Bob haar opnieuw een huweiyksaanzoek zou doen Ze voelde dat ze ditmaal niet in staat jipu zyn hem met een grapj af te wyzen doch dat ze nu de waarheid zou moeten zeggen Een ontstellende niet langer te loochenen waarheid welke haar voor altyd van hem zou scheiden Dat was een wel zeer pyniyke gedachte Bob Hunter voelde mtuitief dat er in het meisje iets omging een stille wanhopige stryd Hy dwong daarom zichzelf haar nu niet weer van zyn liefde te qireken Heb Je al plannen voor de toeWbmst gemaakt Gipsy vroeg hy als terloops Ditmaal heeft de toekomist plan pi voor my gemaakt beste Jongen Denk maar eens aan myn erfenis In Honoloeloer Je bent dus van plan naar Hawaii te reizen Mag ik ja daarheen vergezellen Gipsy De weet het nog niet Bob Ik geloof m dat ik beter doe alleoi te gaan Mffer waar blflft Jim toch zoo lang Die conferentie met dien anoniemea bricfschryver schyn nogal wat voeten In de aarde te hebben Deze afdwaling van het onderweiti liet aan duideiykheid niets te wenschen over Bob Hunter zuchtte Ik zal eeoa gaan kuken waarFox uithangt AhÈCx daar is hy al De deur van de kleedkamer ging open en de Journalist stond op den drempel Gipsy had al haar aandacht noodig voor de knoopjes van haar handschoenen en daardoor ontging het haar hoe bleek en opgew Hiden de jongeman er uit zag Hunter echter zag het wel Zyn vriend kwam hem z6ó veranderd voor dat hy haastig op hem toetrad Maar l ox maakte een vhig gebaar dat hem beduidde te zwygen En Jhn wat wilde die man Een eigoiaardig geval antwoordde Fox op afgemeten topn Toen ikde loge binnenging was die knaap lu er niet meer Had zich eenvou uf uit de voeten gemaakt Ik liep de gang door tot aan den foyer en vroeg daar den suppoosten maar niemandhad hem gezien Hy moet er dus heimeiyk tusschcnuif zyn getrokken Oua Gipqr kom er nu maar eens rondvoor uit het was zeker een stille aanbidder vaa Je niet Da scherts klonk gtfbrceerd Gipay lachte Praat toch geen imzin Jim Jeweet heel goed dat geen stiUa aa bidders hA Bn bovendien hoe zouzoo iemand nu iets van mya eifeab fcuooen weten We zullen er ons maar niet verder het hoofd over breken vond Hun ter Laten we liever gaan soupeeren Een voortreffeiyk idee Ik hebhonger als eeit beer ging Jim gretigop het voorstel in jy zeker ook hè Gipsy Misschien zou het toch beter zyageweest als Ik zelf naar hem wastoegegaan zei Gipsy peinzend Jlm avraag negeerend Ik ben wei benieuwd wat hq me te vertellen liad Gelukkig dat zy niet gegaan ia fluisterde Fox zyn vriend toe Daarna opende hy de deur j Van het tooneel klonk de fidale van het orkest gevolgd door het applaua van het publiek dat aangroeide tot een storm van byvalsbetuigingai Een geweldig succes zei Gipsybiy De menschen zyn nog steedsenthousiast OnwUlekeurtg sloil zy den weg in welke in de gang naar k ge 8 utticwam Fox hield haar terug We zullen achter ntMr uitgaan Gipsy zei hy liaastig De voorsteikUng Is afgeloopen hi de gangen o imt foyer Is zoo n gedrang van bet piiblldc Als ze je herliennfaa is et heelemaal gem doorkomen meer aan De voorstelling wfs nog niet afge loopen zooals duideiyk uit de finale waOce tot hier doordrong bleek Hat door Fox gebezigde argument was dus tttet stHrtrhoudyd