Goudsche Courant, dinsdag 18 maart 1941

TWEEDE BLAD DINSDAG 18 MAART laij Moercapelle 0 8 8 0 16 73 4 Zwerven Hl 7 8 0 10 24 23 Gouderak UI 5 2 1 9 17 37 Dilettant UI 6 2 0 4 17 15 K S T O n 8 1 0 1 6 9 D OJNJC IV 8 ï 1 S JO 29 Groeneweg U 6 0 0 0 6 46 3e klasse C Lekkerii IV 7 5 1 1 li 85 11 Oudewater U 6 4 1 1 41 11 D N I O n 9 6 1 2 13 88 17 Ammersstol ra 5 3 0 2 10 12 Bérgamb U 8 3 2 4 35 25 Sehoonhov ra 6 2 0 4 7 31 Gr Ammen U 7 2 0 5 13 36 Haastrecht ra 8 1 VJIP III 8 0 1 4 9 19 2 3 10 16 sroftT VOBMêL CompctkiJrtaBden onderafdeelinc De ttand In de Oitderafde lii c GkNMlaluidMlinai leklait Moereapelle I U 8 O U ia U Stolv kl U 1 1 19 14 BnrgambachtlU 7 1 3 U 46 37 Gouda IV 11 5 1 e 11 S 28 MieuwerkericI M 4 1 S 9 1 M GoadomkU 10 4 O 6 8 18 47 OJJ A IV 8 114 9 W 18 Groeneweg 18 2 15 8 14 21 G S V m 18 1 3 8 8 36 2S V OJiX U 10 2 O 4 4 23 8 OTergang ikUst Ldüwrkerk H 11 11 O O tl Zwerven U 10 T 1 S 18 Gr Ainmera I 13 7 O 5 14 Olympia m 10 4 1 8 9 Dilettant n 10 3 1 6 7 Haastrecht 0 8 2 16 8 VAJ 10 I 2 8 Moordrecht n 1 O 8 2 2e klasseA Woerden U 11 O 1 1 ir N tO I B Ovenchotie I 10 V E P I 90 8 2 I0 33 28 8028 21 3S 16 29 20 33 10 38 54 17 25 11 28 11 35 12 28 19 17 26 2532 13 28 14 32 10 83 R V C I D O N K ra Gouda V O N A V Bosk Boys II Waddinx H 0 10 2e klane B m 8 8 1 85 11 M 16 15 8 16 15 10 16 12 49 12 18 1634 Lekkerk Olympia IV Ammerstol II GoiKia VI Nieuwerk n G S V IV Woerden m StolwQk n 3e kla e A l è T O I 8 6 0 0 Bodegrl r n 0 8 7 0 1 vj p n 0 5 0 4 Olympia V 2 0 2 0 K V C n 8 4 0 4 Ovrwhotje 9 3 15 Moordrecht UI 6 2 O 4 DJIX n 9 117 I JI K V SOOS 3e klane B 38 9 47 12 3828 4 4 24 36 21 38 16 22 16541 5 18 vier winstpunten k mindering PROGBAMMA 30 MAA CT Het N V B programma voor Zondkg 30 Maart vermeldt voor de elftallen uit het district Gouda de volgende wedstrijden Bicelsior Gouda Olympia D H S Het Noorden O N A Woerden O V V Teij i en G S V M S V Moordrecht D O N K Oudewater Gouderak Anunentolsche S V Bóskoopsche Boys Waddinxve i Wassenaar Schoonhoven V N D ZwervefS H V V II Gouda U O A It H V V m Olympia H arta IV O N A ITI Sdjoonhoveo It G S V H Gouda m PUATSEIUK NIEUWS Bergambacht BtANDJE Di BENEDBNBBBG in den hooiberg achter de boerderij van den veehouder C Snoek in Benedeüberg is door onbekende oorzaalc tnwid uitgebroken De brandweer was de vlammen zea spoedig meester Door dit goed functionneeren van de gemeentelijke iHWidweer kon de schade tot een minimum beperkt worden CURONDVEBKOOP VOOB OIlBBBIDINa nMMEKFABBIEK GOEmdKEVRD Het raadsbesluit verkoop vin enkele perceelen gemeentegrond aan de N V Itamierfabriek De Concurrent is door Gedep Staten goedgekeurd Krachtens één der voorwaEtrden aan den verkoop verl ond n moet thans binnoi zes maanden een aanvang wor dengemaakt met het vergrooten der Sabrlek en moet binnen twee iaren de uitbreiding voltooid z n tenzü aangetoond kan worden dat als volg van de oorlogsomstandig ieden aan deze tijdsbepalingen de iuind niet gdiouden kon worden CXntA ONDERSTEDNDiG DOOR BITROOLUK ARMBESTDOR Het Heilige Geest of Algemeen Armbectttur hedt naar aanleiding van eeii desbetreffend verzoek van het gemewjtebestuuf besloten aan de door haar ondersteunden eenzelfde uitkeeling te ven kken als de werkloozen die in d ateunregeling zijn opgenomen antvaagen nl 100 pet van het steunbedrag over een week uit te keeren in drie termijnen Teq ectieveiyk van 40 n 20 pet UtOr NnBEVOUONO Ini Tkomcn van p èrtrokken A tu Steanis b GeI Hi Leeuwerikstraat 6 J C Graafland oacr Haastredït D 25 L J Hoofined en Amsterdam Waon BimCWBUIKR RAND Alttmem Oadalbig Wiuuborg Cmtootêchap RENOVATÜM AMSTEROAM pHiatraal 219 tl OnderUsgc Venraarborgigg tegen Oorlogsschade Halfjaariyktche afrekening vaa sdiadea Aantal deelnemers 18 000 Verwaarborgd bedrag 235 millioen VroTEOENWOORDIOeR JOHAN DESSING Gouda Westhaven 45 Gehuwd A P Stoik 47 en SIoi 34 Geboren Mathias Petrus z van J A Moons en A S Voxcer Jaoob z va M Slin rland en D H Verdiiin EMzabetfa Ciivn P C de Wit en C H Snel Beatrix Irene d van A A Vis öi J a M van Vliet LOOP OER BBTOLKINa Vertrokken 3 van Wijngaarden n Rotterdam KI van Pelt en N C van Pfcltt Rotterdam P F Verwaal naar Cape e ad Ussel C vam Mannekes D Zevenhuizen WEGAFSLUITINg OPGEHEVEN De afsluiting van de SchoUevaart scheweg is thans opgeheven zoodat het verkeer weder van beide tijden kan doorgaan OOK BELTOR AANGKHOT7DEN Ing Med ü 763 3U BDRGERLUKE STAND Geboren Johannes zn van B Stubbe en C M C Kreije Overleden Adriana Willemijntje MontelMin wed A van Bloemendaal oud 76 jaren Boakoop a W E STROVE t Degene die aan doi meubelaMker uit Cape le die door de Rotterdamsche echtb mk wegens diefstal vjan een tasch met ruim ƒ 400 uit een diiectieket alhier veroordeeld werd tot een jaar gevangenisstraf is thans eveneens aangöiouden Het is ook iemand uit ICapelle Hij is ter besdiikking van de justitie gesteld WELGEStAAGDE VRVOERING VAN PKRStVERAJv Jf Zaterdagr vond gaf de gemengde zangvereeniging Penévérance in de zaai van den heer J Boerop haar derde en in dit seizoen laatste uilvoering welke als dè vorige avonden een groot succes werd Groote verdiensten voor het teddingswexen in ons land In den ouderdom van 57 jaar is alhier overleden de beer H W E Struve De overledene heeft zich buitengewoon verdienateiyk gemaakt voor bet reddingsw in Nederland en hieldin veri andrdaarmede tal van lezin gen speciaal wat Ijetrcft hulp bij autoongelukkea Voorts was de heer Stiuve de oprichter van de Bóskoopsche Reddingsbrigade en velen jaren liaar voorzitter terwijl hü teven deel uitmaakte van het hoötdbestuur van de Maatschappg tot redding van drenkelingen Van het Memational Verband für Rettungsschwimmen an Kuste und Irmengewassem even voor het uitbreken van den oorlog te Zurich q gericht waa de lieer Struve een der oprichters De heer Struve had grootje artis tieke gaven Als boomkweeker en tuinarchiteet heeft hij deze Icunnen uitleven In de groote bloemententoonstelling welke in 1935 te Boskop werd gehouden en waarvan hy de ontwerper was De overledene waa ridder in de Orde van Oranje Nassau De begrafenis zal geschieden Woensgadmiddag op de begraafplaats Oud Eik en Duinen te a Gravenitage SABfENWERKDIG BOOMKWEEKERS Onder leiding van den heer K J de Beun werd een aanvang gemaakt met de afwerking van hpt p r ogra m ma Allereerst werden door het amengde koor versehiilende zangstukken ten ehoore gebracht daarna een 5 taI stukjes door de afdeeling kinderkoor en vervolgens werd en afwisselend soli en duetten uitgevoeifd De uitvo ïng zoowel van de koornummers als van de andere ftukken Was zeer goed Na de pauze werd 4oor leden van het groote kooropgevloerd De truc van Tienus een klucht in twee bedrijven ioor Gerard Nielen Aan het eind vaii de avond heeft de voorzitter de hetr C den Toom alle medewerkers itartelijk bedankt voor faun prestaties en aaA den heer De Beun als dank vior diens onver noeiden iiver een cadeau werd over tot in de uiterste landied Dtf zaal was hoeken bezet d JJtael DAMCLUB L D T O Voor den door de damvereeniging L U T O uitgesctir ven onderlingen wedstrijd werden de volgende partijen gespeeld J Docters V Leeuwen G Melchera 9 3 3 0 3 0 4i affcbr A Dekker S Neef B Bos G SoOTmakejr A Kreuk C VuiJkT C Vuijk A Dekkeri G oormaker B paa Ouderkerk a COOP BOEREMiUENBANK Op advies van de Codp Centrale RaiffeissenBank te Otrecfat onderging het bestuur van de Co Boerenleenbank alhier verandering Als bestuonlid werd hnkozen de biea A W van Cappellen en als lid van den raad van toezicht de heer J W van Dorp Verder werd l € loten het bestuur met één lid uit tatlHekien in welke functie gekoZiSn werd de heer A de Jong Verder werd eveneens op advies van de CoSp Raiffnssenbank voorgesteld het verkiezen van twee plaatsvervangende Kestuursleden Als zoodanig werden gekozen de heeren C J Hoogendijk en J W van Dorp HEfPALEN OPisiAOFLAATS Een drijvende heistelling van de fa Brem uit Gouda l eit in dë zelling recht voor de woning van dot landbouwer G Verdoold in de KromoM een aantal palen in dai rivierbodem waar binnen een h palen 4 ElagpIaats voor de firma H P i Heuveiman zal komen OFRICBTllIlG GRAANDBÓGRRU De mëtsMaar D Loendersloot ie Gouderek boiiwt naast de graansilo van de N V Gebrs Baas in de Kromme een oven m üistallatie welke bestemd zal zijn voor de graandrogerij BDRGHU IJKE STAND Geboren Cornells zii van P Graveiand e G Jongebreur Federatie opgericht Alhier is opgericht éen federatie van l oomkweekers waarin vertegenwoordigd zyn de afdeelingen Boskoop van de N T B CB X B en LT B Als voorzitter van deze federatie is gekozen de heser B Bimschoten COOP VEREENIGING J h BOSKOOPSGBE VEILINO 17 Maart Cerasus Hisaxura 1 80 1 90 idémmosea 0 95 1 30 Prunus trilobatakken 36 65 et Rhododendronbloemen Pink Pearl 0 80 1 30 Azalea mollisbloenten Ie soort 2 60 3 60 idem 2e soort 1 80 2 10 Balrozen 1 10 Seilfegenbloemen 0 59 1 30 Audromeda 14 27 et aUes per bos van 10 stuks Jap Azalea s in pot 50 et per stuk Clematis Nelly W er per stuk 59 et Gouderak SU ODESiOLLE AVONDEN VAN T B O R De gymnastiek vere uging T H O B gaf onder leidi van de beeren J V d Heuvel en P de Bruin haar jaarlüluche propaganda avonden Het zijn mooie avonden geworden waarop T H O R met genoegen kan terug zien Het programma werd keurig afgewerkt Een kort bal besloot de t eide uitvoeringen £ N WERKLOOZE MINDER Reeuwük NV Fietsbanden schaarsch Ni w jobjeet voor bet dievengilde Eé9 zJon van den heer J M de K van den s Gravenbroelcscheweg die def avonds zijn rijwiel eenigen tijd V 7ar het café van wed Rietschoten alhier had laten staan kwam bii zijn terugkomst tot de onaangename ontdekking dat de buitenband van het voorwiel vaii zijn fiets was verdwenen RONBREIS VAN KRLDERWDiO BU den agent der arbeidstxmiddeling staan deze week 17 werkzoekenden ingeschreven tegen 18 in de vorige week Nieuwerliperk a d IJssel DieiRIBIinEBONI tfN VERHANDELD Tecen een fouragefaandelaar athier werd procesverbaal opgemaakt wegens het verhandelen van distributie kunstmes tirannen KERKLAAN GEREED Diefstal en hdtaig Eenigen tijd geleden wks door eoi in deze gemeente Aironende grondwerker een kelderwinér gevonden De vinder deponeerde tiet werktuig op een onder deze gemeente in uitvoering zijnd werk in de meemng verkeerrade dat het daar thuis i choorde De werklMUS van dit werk een inwonCT van Zoet mecr veVkocht de gevonden keUerwind aan een timmerman hier ter plaatse De rechtmatige dgenaar van het werktuig was later op de lioogte gekomen van dezen gang van z iken en deed aangifte bij de politie Deze heeft thans tegen den weiicbaas procestw baal opgemaakt wegens verduisteiing en tegen den timmerman we BU heling ARBEID m WERKVratflCHAFFING Dit deate gemeente jn een aantal wciUoozen te werk geateld Mj de centrale WerkvMscbaffinif in den dracbtiM lder te Zevenhijdcen De firma Baas straatmakers alhier is gereed gekomen met de herbestrating van de Kerklaan zoodat het verkeer weer kan doorgaan m HKT WATER GEFIETST Mei K r ed 2tondagmiddag met haar rijwiel langs den s avenweg Ter hoogte van de woning van den heer Boer moest zij uitwijken Dit deed zij al te royaal met gevo g dat zü in de diepe vaart tercht kwam Hevig geschrokken en met een nat pak mam zij scr af 8EINHUISWACHTER OVERGEPLAATST De seinhuiswachter J Lether alhier is overgeplaatst naar Voorschoten Het station el uw zal thans worden bewoond door den heef v Dam eveneens werkzaam aan de Spoorwegen alhier GEVONDEN VOORWTBFEN Gevonden portemonnaie met inhoud inlicbtingen gemeenteveldwachter D van Donk Kerklaan PPPRWHOIlPKBg KRPCEN Vaa ée pluimveefaooden in deze gemeenta bfdden er zich twee om ondeistciming aangoneld Deze komen echter tiet voor steunvorleemng in aannertin Schoonhoyim OniKBMnRAAD niet vast wanaetf de kiataUatis za zii Au dit w k sullen m§i 500 kiib meter beton en 70 000 kg ijzer worden verwcskt WHtK aWHBUM CBAF WlMVUBtnUF Tot de weAgfineensdiap van Wint iulp Nederland jsBiier nog toegetreden de heer Abr MuflwQk Waddinxveeii FOUTIKBECBTCBTE BOITERDAaL itk gereed I I Mgcveer WiNTERIUIlF NE0ERUl4 Denken u hieratm Het Ajrj sebtült Oc keer J F JToiiceBeel tot dttcetenr vaa vteesdikeuitegadieiiat koiMMd Maandagiiiiddag kwam de gemeenteraad voor het eerst in 1841 in openbar vergadering bijeen Ingekomen waa een schrijven van Gedeputeerde S ten waarbü dpze berichten dat zij zich niet kunnen vereenigen met bet contract met de Ned Herv Kerk Nieuwe onderhandeling zijn ondertusschen aangevangen Voorts was een verzoek binnengekomen vta de Sdioonhovensebe Üsciub tot wijziging van de politieverordening ten einde te voorkomen dat onbevoegden van de ijsbaan op de Groote Gracht gebruik zullm ma en Na eenige discussies Werd bet voorstel van B en W om het verzoek in te willigen tot de volgende vergadering aangehouden aaogezien de raadsleden nog geen inzage van het stuk hebben kunnen nemen Benoemd werd tot leeraar in de lichameiyice oefening aan de openbare ULO school de heer G N Rinkel alhier Voor een bedrag van 7000 zullen pffcten worden aangekocht aangezien dit bedrag is vrijgekomen dodr uitloting van andere effecten Aangenomen werd het voorstel van B en W om te verklaren dat een plan van uittoeiding in voorbereiding is en een bouwverbod op de iie ffende ronden te leggen Besloten werd voor de exploitatievergoeding voor de by zondere scholen Uit te keeren over het jaar 1941 voor het lager onderwijs ƒ 9 42 per leerling en voor bet U L O onderwijs ƒ 16 42 per leerling Het vooratel Tan B en W tot toekenning van een verhooging van het minimum van den kindertoeslag van ƒ 80 op ƒ 75 en tot toekenning van een duurtetoeslag aan het lager bezoldigd gehuwd gemeentepersoneel die minder dan ƒ 19 per jaar verdienen weid met al emeene stemmen aangmomen Ma een iMkJauMMDd Zen bewoner van de Kleftade te Waddinxveen waa in den aaéht van 3t Decembw op I Januari JJ a zijn rust opgeschrikt doordat er iemand door zijn ruil viel onder luid misbaar Het was een vroolijk van een oudejaarsfuif terugkeerend groepje Waddinzveensche jongehii o w een 24 jarige cliauffeur De vovchrikte bewoner was naar buiten geloopen doch hèt dnmken troepje Uep door Den dag daarop bleek wel wie het waren geweest Genoemde chauffeur had de ruit in dronkenschap ingeslagen hoewel hij thans voor deze vernieling voor den politierechter te Rotterdam terechtstaande dit ontkende Hij was er doMdat hij zijn evenwicht niet meer kon ho deo door gevallen Dat had hij eerst allemaal ontkend l j politie en rechter commiasaris Zoodat er drie getuigen waren gedagvaard n het waar te maken Hij koos echter na een vermaning van den rechter eieren voor ziJn geld oa bekende het feit Ach hoe gaat het êdelachtbaire We dronken dien avond c n glaasje en nog een glaassie en nóg eenglaassie en nog een Heb je die menschen nog achadeloQs gesteld voor den schrik behalve de ruit te betalen met een flescliieb v advocaat Verdachte schudde ontkennend het ho rfd Ook aan ded bewoner werd dat gevraagd doch hü antwoordde Och ik mag toch geen dranlc gebniken a mijn operatie De beeren feestvierden waren op dat gebied krenterig geweest hoewel de familie door de gelnuken ruil dien nacht veel koude beeft geleden De ruit hadden ze onder elkander beUald rechter heeft den chauffeur een ë boete opgelegd hoewel de officier zes rijksdaalden had gevraagd Volgende keer niet zoo hardnekkig en halsstarrig vermaande de rechter Dig edelachtbare Wat weten de mniiliiiL ondeï el enliik af van hM Iwrea datW2aiBMten ondar oik olk eleU wortóOm nu nog maar alet te rtkSi van diegenen welke nog in iets bJim pmatandlgheden verkeeren de T kleine middenstand TerwSi hier het met veel zorf moeite 2 eindjes nog wel aan elkaar gekaoM fcmuien worden beeft bQ de eersuS noemde categorie menacben uit iri levM het teatete greintje zonneschS volkomen verdwenen ia de dagelBfa terugkeerende ellende zulke dknawOTden geslagen dat de mensch £ volkomen willoos aieh andere bet mogelijkheden niet meer kunSvoorstellen Het is voor velen ona laten Helkaar rechtin de oogen zien nM prettig om van aangezicht tot aanse zkht met deze menschen te moeten staan We zullen ons dan mfai of meer on behaaglijk gaan voelen We zien dat liever niet wü voel ons veilig binnen onze vertrouwd muren met onze eigen kleine zorgen en denken liever niet aan spreken not minder over hen die iet minder goët getroffen hebben Maar voor hen menschen op wia gezicht geen vreugde meer te lezen is die we dagelijks kunnen rien als we maar wilden is meestal weintt ruimte gereserveerd in ons dagclükscli denken Maar wö tijn mede verant woordelijk voor deze menschen u en ik wij allmiaaL Is het daarom niet diep beschamend voor ons volk het Nederlandsche volk dat men een col lectant eenvoudig voorbij wandelt en na deze onaangename onderbreking zich weer zalig verdiept in het eigen egoïstische wei ldje Men vergete een ding niet Ook nu vraagt een landgenoot om uw daadwerkelUke hulp Onlangs hadden wij het voorrecht in verschillende gemeenten persoonlijk te kunnen spreken met vele Nederlanders die door de winterhulp actie geholpen werden Van de vele gezinnen die om hulp vroegen willen wü hier enkeie gevallen noemen fMMEBRENpA r kal tl ia ii r lifc Mfl r m Méé warki D We drukken de deur open die klemten beklimmen de trap Een traplooper is niet aanwezig Boven gekomen vinden wij een nog Jongen man in een oude versleten crapaud zitten De vrouw hangt het weinige waschgoed rondom de kachel die al sinds dagen nnet sprokkelhout vrordt gestookt Werkt u niet FUKKERLICHT AAN ONI WAAKTEN OVBIWEG Flaatriag vaa aatsaMttseh waar Nee mijnheer rheumatiek Ik krüf TONICUM NOÜRY wel steun maar a o oti 9 Wü bellen aan Een kleine jongoi opent de deur Is vader thuis T Het bemeentebestuur heeft van de directie der SU Spoorw en bericht ontrangen dat aan den onbewaakten ov eg aan den Kerkweg een automatisch waarschuwingfwTgnaal zal worden geplaatst BDITBNKAN IE VOOR DE GEHKEN1V Bestolen werd een crediet van ƒ 2000 aan het Ifeeshuis toe ü staan voor het kostelooa Verstrekken van warme spijzen schoeisel kleediog en ligs gs stukken aan allen die dacuvan l ehoefte belriben Verder weid besloten over 1941 toe te staan een bedrag van ƒ 6 50 per weiklooze voor B steun aanvullende steun Hiervan neemt liet ök ƒ 4 50 voor zijn rekening Het pachtbureau had bezwaren gemaakt om den huurder van de waard ƒ 400 per jaar te laten betalen Het acht ƒ 350 ruim voldoende Na eenige discussie kon de raad ikA daarmede verfenigen Benoemd werd tot directeur van den Vleeschkeuringsdienst in den kring Schoonhoven de heer J P Jongeneel fveearts lucterioloog bü het gemeente lök abattoh te Rotterdam Na eenige discussie werd aan den heer Pruyt voor ƒ 4 per jaar een stukje gropd verhuurd gelegen achter een per feel aan de Kon Emmastraat Getracht zal worden om den anderen adressant van dit stukjb grond eveneens te te Ite n VeüÊKr werd besloten voor alle bQuwgrtmden die de gemeente in huur geeft het volgende te bepalen de bouwgrond moet ten eigen bate worden gebruikt Hl de daaruit verkregen verbniiksartikelen moeten uitsluitend voor eigen behoefte dienen Bü de rondvraag sprak de heer v d Hek over den tuingrönd die ontstaat door demping van de zijtak der Voorhaven De voorzitter antwoordt dat B en W hierover in de Volgende vergadering met een voontel zullen komen De heer Smit vroeg of nu de boomen gerooid worden het plaveisel van den Lt ikerweg niet verbeterd kan worden De voorzitter antwoordde dat dit de bedoeling is Wethouder Pcerlwlte deekie nog mede dat door het gebrek aan materiaal de Kerkweg en de Spoorsingel voorloopjg nog niet van electriciteit zullen kunnen worden voorzien Tenslottea vroeg de voorzitter i de raadsleden persoonlijke medewerking voor de collecte van de Winterhulp die in Mei zal worden gehouden De heer van der 5ek stelde voor ƒ 150 te geven voor de Winterhulp en dit bedrag op de gemeentettegrooting te brengen Hiermede fing de raad ac Ja münheer ik aal hem even roepen Komt u btanen heeren wordt et boven aan de trap geroepen Even later zitten we In een kleint kamer de deur van t aangrenzend kabinet staat open w zien een klein schoraunakerswerkplaata HMigete nttkeeriag van flS O i Als gevolg van de gewijzigde wet op de financieele verhouding tusschen rijk en gemeente kan op de gemeentebeg ooting voor 1941 een l edrag van ruim ƒ 18 000 voor hoogere uitkeering worden geraamd BRANDJE OPZETTELIJK GES11CHT De Iffandweer moest uitrukken voor een brandje in den hooil erK van den lieer A de Jong Aangezien aan kwaadwilligheid wordt gedacht stelt d politie een onderzoek in EJMi 0 KOFFERS GEPLAATST Vanwege de afdeeling Waddinxveen van de Ned vereeniging voor luchtbescherming zijn bü meerdere ingezetenen verbandkoffers geplaatst om bü eventueele ongelukken te kunnen getouiken PRETTIGB DANSAVOND J e dansclub Onde Ons iieeft voor leden en genoodigden een gezelligen balavond organiseerd in de zaal Riedemans Het feest dat onder lei ding stond vna den heer Bontent al is uitnemend geslaagd ALGEMEEN AFPEL LDCHTBESCBERMINO Het hoofd van den lucbtbescher mipgadienst heeft dezer dagen alle leden van den dienst in vergadering büe i gehad voor het aanhooren van enkele mededeelingen Op deze wijze werd de band tusschen 4e leden ondueling weer versterkt Ja münheer elke week moet ik een zeker aantal paren schoenen afleveren aan Maatschappelgk Hulpbetoon anders is er niets hè Het interieur getuigt van netheid en Üver Maar ja de boel is versleten en dan valt het niet mee om er Iets van te maken U beeft toch een gift gehad van d Wmterhulp niet Ja münheer en die vond ik smoi gens zoo maar in de bus liggen Ik ksn u wel vertellen dat mün vrouw eerst heeft zitten huilen latter hebben we vanjunugde dom de kamer gedanst thxa u ziet hoe welkom het hier as Ons volgend bezoek gold een oud vrouwtje Ze was niet thuis Later op den middag bü haar terugkomst wai ze genegen ons even te woord te staan a münheer ik was niet thuis be maar ik werk ook nog U werkt nog Op uw leeftfld Mijnheer ik krijg f 8 in de w Jt en als u bedenkt dat hier UQg ƒ 1 2 voor de huur af gaat dan begrüpt u dat ik zoo n extra centje best gebruiken kan Ik ben nu 73 jaar oud en ik hoop nog vele Jaren mee te kunnen Ook hier greep de Winterhulp in En zoo zün er nog zoo veel gevallea Dit kan zoo niet langer voortgaan Helpt mede deze menaehen wrt meer levensvreugde te geven opdat zich met on hulp ktmnen onttrekken aan den greep van de armoede Dan zult ook gü die steeds aJzijdig bleef naast alle anderen die reeds bere dwillig offerden de voldoening smaken het uwe te hebben bügedragen voor de totstandkominjS van een krachtig Nederlandscl volk MABK MmaOBAVKN IS Maart Geen aanvoer Geen noteering ▼ EEMAKKT BOTTEROAM 18 Iaart Heden weiden ter veemarkt aan gevoerd 1968 dlcrdi waaronder m sebnilks vee 475 vette Rinderen S4 achapen en lam meren 1S77 niiditcM kahwren jraakalveren 18 veulens 6 Sulglammeren 33 bokken 63 paarden PrtJnn per itnk kaUkoelai Sa 3S 333 melkkoeien tü Üt i varekoden 3 rwza vaanen JI 7S 180 ptaken SSfrtoft ieo Marktoverilcht De aanvoer van kali m melkoelen wat vooux handel tamelOtt zen leta IMMffer De aanvoer vaa varekoci wa ruimer hamM kalm prUaan UWm De a = van vaarzen en pinken w de vorlee eel handel traaf pitlsen onveranderd MARHBERICNTEll coord maw de heerjjeërenberg yonnjf AMERIKAUVSCHB BOLP AAN DE fï50 te weinig Besloten werd dit voorstel aan te houden tot de volgende vergadering OEVONDEI OOR WERPEN Omtrent ondentaande gevonden voorwerpen zün inlkhtingen te 4erkrygen aan het bureau van politie portemonnaie met inhoud paar dameshandsehoenen boodschappen tasch belastingmerk pkar wanten twee bo terl inen i WATERZUIVERINGS NSTALLAnE GiREF ZENDING Dr H Beets stuurde den volgenden brief aan den heer W de Vries Grn te Heemstede op 3 December gedateerd en doorgezonden o a naar de zendende Kerk van Delft Ik tracht in onze Christian Reformed Church 2000 dollar per maand te krijgen voor het zendingswerk ier Geref Kerken io Oost Indië Tot hiertoe gelukt dit Via ds Van Reenen te Djoqa Stand i mcis ui VALerrAKOcasaM DEB aaaaaiJuiaacBi 1 Mant BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ Otntarmttiit licrkci De b BW goedgekeord B en W van Sdioonhoven hebben toestemming gekr en tot den bouw van n rioolwaterzuiveringsinstallatie op de ig Droge Gracht Het betreft Jiier den bouw van een zuiverinplnstallatie met siykvelden en bezinkpntten ten behoeve vao de nttwatering van het rioleeiiBgansteem Met de voorbereidende wtfbaantheden is bereuis een aanvaiv gemaakt maar het staat nog M t Btactm Valatal tehrMttftlka Itew Teek MW ir l j ItarltKfWai fSa BntüSS rVJl 13 Jl Amwenonnen oaar Utrecht d M ót Ootii teBrtokelen n r Wiertngen cand M SchetikeveUl tJlans hulpprediker Idaar Bedankt voor Zuldhorn Gr ds O W Bommna te UaMliiinldeB 43nflMKSt aw eiSM BmaeneliafL Beroepen te iUrdenburg da W Broer t HoUtm op Amtiand r Ne Benr Kelk Mm tak riao r f IJ 4 Bruawt SS r JS StoekhMin tUnIMM Zondas 4 Utl ax it ds G I ani Jr voornemena i ielfeeM te nenifin van c Jn semeente te Meeifcerlc cscna e reii naar VlaardlB fAi Op 11 Me hoopt hH daar ïijB ntrede te doen na bevesiigd te lün doot d O tani nt Ruilen N H