Goudsche Courant, dinsdag 18 maart 1941

STE BLAD DINSDAG 18 MAART IMlj EFFECTENBEURS AMSTERDAM RbJNE4 uttU 4 K U tl Hjrp h vtrpl uni tVi ente Mcd Seh rara Scli Ii7a b 4 Ito 31 fuider 1 1 P o eer I itth en Jari ir vd OM 7 nu TSH Wh 88H 88ji 8SH SW HE FILM BEÜRSUVÊBZIGHT VMSKKM WIL NAAB PABUS XXKUG De bekende Fransche filmster Maurice Chevalier t thans bü de Duit sche bezettingsautoriteiten moeite om vergunning voor zijn terugkeer naar Parü te krijgen Naar wij vernemen wordt van de zijde van de Duitsche autonteiten den Franschen kunstenaar geen hinderpaal in den weg gelegd Maurice is voornemens in de hoofdrol van een bekende operette te Parijs te beginnen Het weokcnd bod tan opalcfata aa e beur sltuati geen meuwc pcrspeetlevaB eapend Het te o waa dit het beleggende publiek ten opzicht van de fondaenmarkt gereseivterd bleef De allaire as in overeen aaaw wning hiennede van beperkten omvang maar de algemeen tendena w prD houdend Voor geen enkele rubriek werd eiCenUlk ninke belan aMllnc aan den dag gelegd en Onder beur tild ifiVrden dan ook 3 echte geringe vai tofles meegemaakt De topprljzen van Zaterdag koatden meefefldeela vrlj aardig gehandhaafd blijven Op de suikerafdeoling echter werden 11 V A een vuXtal procenten ben èen het vorige aiot ingezet maar daai kon loch weer een verbetering worden waargenacnen Rubberaandeelen waren nil orendeela teta luier Aiaotertlam Rubbera werden in vaat houding Ingwwt zakten daarna eenkleinigheid in maar konden zich nadien weer beiaUU en en in doorsnee was de koers bijna onveranderd Voor enitcle minder courant rvbtieraandoolcn wwi een enkel stuk aan d markt met het rawltaat 4at or eeMU apa a iaiten lagere noteering n tot atand kwonien waarbij ecbter geen Ver IDBen van beteekenls werden ge edeé De affaire In tabakken was van mkiimale fmetegen Oude Deli s en Senenltah s werden enk punten lagdr enotecrd Va r d Sumatra aandaelen kwamen ovetigene dechts erdnl i MH a ellligi n tot tand want ged u re n ile de rweete a ca word een daken gadaan Voor ch epnanpa i ren taeitand eenige bel aCBt IMnc In het bliaoqtar voor scheepvaart Uniaa die na vasten Innt ev i terugHepen waarna een lientel Intrad Doi koers aehommelde in hoofdzaak tuaactaca 148 t en MS Oud vaarten bowsgen aieh voornamelijk oinslroeks 108 p De pctroleumrubriek gal vom sltea kalm affair t aaaachoawen waarbij dit fonds een goed we anda erma gen aan den dag l eed a De schoranselngen b erkten aleb tot n i e ri punten Z Amer lb a an a cb markt waa rustig De daalaandeelen merde i op t ela schaal verhaTMleTd en gemiddeld tegetl onfeweer d prijzen van den vorigen beuradag afgedaaa In koper aandeelen en apoorwegsbarea was vrttwM niols c doen venala legen het einde van d achter oiu Iggende week bestond op de Nederlan lsche belcggtngsafdeellng een oi eanimeerde tendana Sr was SM nlg vraag en de koersen neigden tot achterutgang Oe nieuwe 4 obliiMin Mederlaad golden lager en ukten onder beurstfld In van r Int K U Ook de geetafte de loentng gmg een kleinigheid naar b a den en daalde van 84 ii tot 4 D andere Jimgfere eii i lmle a alsmede d oude KhuM en obligaMa M adsrt an da ch Indi waren aan den lusteloocen kaat GemeenlellDn en provlrwiale Ob M g at Wn stm en orlj audead aendar meer Voor poadkrievan bestond e rder eenig aanbod rolangat tv fiA010Ni£b S W aaaadai 18 Maart ÉlLVnitVM I 4U 4 M Nederlandsch Pregruama 8 4S Grainatooamut 8 54 OchtendDmoaitiek I la Cramotoóiuima 7 45 OcMen tynmaaliet J J5 OTamoiwinn ur ek 8J4 NieuwsberictalenANP 8 49 Ceamofooi inuilek ia4S Omroepoiiwat an gianuKooninutiek 1L84 EneraMa U 19 Ecrat r4el dan ba t 12 42 Almanak 12 49 Nieuws en economuehe l ertchten ANPlao Roooco ctct en siaiiiofoonmuiiek 1 49 PuaavaordrKbt 3 1 Voor de vrouw ZJtGraiaalaaninbaic e io Cabaietprogramma 1 8 Orgvlapel 4 M Bijbel eimg 4 Z CranwIooninuQe4l 4J8 Vraasuuilje voor de klnde ren 9 19 Nieuws ecTmoml i É en beur b rcihten ANl IJS TechnlaellPéauserie voor üf Blnnenacnipper 9 45 Jonge Acht en aollll 19 De Ramblera O Almanak 8 49 Actuate report of grainotoonmuliet V van den dav ANP 7 IS Vti kj g Wig metvorgelbegeSetdlng 7J8 Bericbten Engtlsch 7 4 Gramafaanmuzlek OO Nlcuwsb lchlen ANP U Gramo onnnitiek T8 30 8 4i B rlc tenEnceiach t 44 Dacslultlng 8 45 Engel e benrtiten A 18 88 HIeuw rlchten AjiP ensluiting X rtLVESISUM tl 1 5 M 1 Nedertantaeb Pregmnan 45 Gramotnonmin SJ8 Ochtendgymnastiek 7 M Gramofoontnux 7 45 Oehtendgyiiuuislirk I S Grainafaonmuaiek 8 M Niewimber1cl en ANP 8 49 GramofOomnuaiek isas Mor enwijdnig 18 18 Eneemble Jonny roon U 8811 38 a 4atn ae 18 88 Bcrtchten tt U OrlelBpe 12 4s tiTieuws en ecooomiicbe berictiïen ANP 1 08 Amu wmenlwrkefl en gramAtnonmuilek 2 19 Ulrechtwh Siedpfijk orker 1 1 8 8 1 8 Voor de vrouw 4 M Cramofoonmualok 4J8 Bnaemble Jtolla CanUbUe 9 U Nleuwa Gooamiaeii en beuraber AMP SIS ICameraMa oH ten 8 84 Graraafaaa MWStt t lS Zang en orgel 49 Actueele r aartwa rafiKiirannniualek 7 88 Brabantaeli praat Al tJ4 Zang en ptue 2JI BIii g rMtJ m het lil rfKirte rp err alultlng iNDRxcurm AAMauoaii M de cde ld door Centr Bur v d StaMst Hel Indexctlfer van kooraen van aandedoi va staren 138 1 waa glat T nï lït t B amiM 14 Maart 718 BIRREllUIID etoeslag vaste Wem tbeachërmingfdi iist OVEBÈENSTEMMDiO MET UIKSBEGELING eni een circulaire van t ement van Bhinenlandtcha ia de voor de l sambtenarèn fen tegeling inzake de toe g van eefi tüdelüken toelage t ook van toepassing op lüt eel behoorende tot de vatte van den iuchtbeschermingsdienst verband hiermede kan aan de tot kern behoorende personen indien gehuwd zijn een tijdeluke toeUcc ien toegekend van zes ten hon v n het bnito loon voor zoorer loon een bedrag van ƒ 1900 r niet overschrydt rbü moet er op worden gelet bet totaal aan inkomsten uit idsfuncties in aanmerking moet n genomen zoodat bij cumulatie rijks en of gemeentebetrekkin waardocr de limiet van ƒ 19U0 t overschreden de toelage niet worden toegekend érder moet voor personen die in overheidsdienst uitsluitend een nfunctie vervullen de aan deie nfunctie verbonden wedde naar redigheid worden omgerekend inde te bepalen of deze ai d n beneden ƒ 1900 bluft regeling wordt geacht In werte zyn getreden op 1 Decembeï n de personen die op dien datum dienst waren kan dus VMi dat ftip af een duurtetoeslag worden tbetaald terwül aan de personen Üe op later tijdstip in functie zijn gelomen de duurtetoeslag van den 4ttum van mdienstt reding af kan Jlforden uitgekeerd ThanjT wordt nog onderzocht of het rtoneel dat behoort tot de vaste kern van den Iuchtbeschermingsdienst nit onder de v èrking van de zièkte1 et de kinderbüslegwet en eventueele gtiieve sociale wetteit iVederom emktige treinstoring rond Utrecht KGEVOLGBVAN ORAAOBREUK Ten tweede mal binnen het vervan enkele dagen is een ernstig Defect aan het net van de bovenleiding lan het Centraal Station te Utrecht orzaak geweest van een groote stagnatie m het treinverkeer Tengevolge van ten draadbreuk An de bov iteiding tan de Zuidzijde van het station mbest evenals Zaterdag hrt geval was om cle fout op te sporen het feheele net ror Dtrecht stroomloos wonden gemaiikL Hierdoor konden om kwart over vyf de ipedale jaarbeurstreinen en vrijwel jiie andere treinen het statiMi iiiet rlatm terwijl de blnnenloopeade cin D niet verder kwamen dan op Inkele kilometers van het station te tJtrecht Voor honderden reizicers die Ie jaarbeurs hadden bezocht beteekende deze stagnatie een groote handicap onxlat lü die naar afgelegen leelen van het land wilden vertrekken hun aansluitingen te Amsterdam Den Bosch en Amersfoort misten en dus Net meer oaar hui kooden teiuck elei Met man en macht trok de techaisché ploeg v n de Nederiandsche Spoorwegen er op uit om het euvel te terhelpen doch hiermede waren eenije kostbare uren gemoeid Het treinverkeer naar Amsterdam kon eenerzijds over Hilversum worden geleid nderlUds verlieten de electrische treinen door locomotieven getrokken het station en reden naar Nieuwersluis waar het net weer onder stroom stond Naar E ag en Den Bosch werd voor over mat 14 k de dienst onderhoudes loor dieml i stroomtreinen en z o londen btjvoortieeld de reizigert naar het Zuiden en het Westen nog voor teven nur wegkoinen doch vele andeten war moodznkt deo nacht in Utrecht door te breijgen Door het uren bnge 01 versaagde werken van de hulpcolonne van den technischen diüist Was de fout aan de bovenleiding in den kop van den aVOnd hersteld en voor toover er toen nog reizigers waren het treinverkeer ZQn nonnaien loop Kostelooze bewQzen van goed gedrag VOOl DEN ARBEIDSOa ST De seaetari eiieraal i an het artement van Binnenlaodiche Zaken leeft bepaald dat bewyzen van goed led rag welke moeten worden twerg e l door hen die ik aanmerkihg wen chcn te komen voor de vrijwillige dienstneming bö den Nederlandschen Arbeidsdienst kosteloos worden vertrekt Dit besluit wondt geacht in vni ing te zön getreden op IS Februari 041 Ten onrechte betaalde liedragen innen worden tenioevordcfid VOCItVBtBOD BOOI EN 8TROO in een besiuit van den lecretaris C eraal van het departement vao ndboQW en Visscherij ttrt Wijziging het inleVeringsbe luit 1941 hooi te streo wonit een vervoerverbod van Mroo afg rondifd met bepaling dat ttt verfciod niet geldt in de door de i ICA aan te wi icn gevallen alsr de iMüco i vow zoover het verWer gedekt ia aloar een eleide fcUjet leècaEN MET SPOEHNGZEGEN De secretaris generaal van het deparjwient van Landbouw en Visscherij l tot weck i ciim t giii g docli vqter tot en met 30 April 1941 toege an uitaluitend bij dag met een spieTtgunji te viïschen in fiVof meer ueveh gelegen if de Lékl boven tat de aipoahreg tt £aM f nmel ciBcMweg MiLi w id e ïwed VElUQaTOT VSBKOOPEN KN AFUVnm VAM UPAALDE UBCBOTKCHNISCBE annocLBN Krachten een bekendmaking van des secretarisfeneraal van het departement vam Handel Nijverheid en Si eepvaart in de Nederiandsche Staatieourant van 17 Maart IMl ia kat vcriMden zonder een daartoe ver faciu adütfteUjke vergunning van 4e aeciie deetrotechnische industrie van het rijkiÉ ureau voor verwerkende industrieën een aantal in die bekend naking genoemde electrotedmische artikelen hetzy in het binnentaniJ hetxQ naar bet buitenland te verkooPCB of at te leveren tevens if het tvrtwden een aantal andere In ie bAendmaking genoemde elec roteSiaiaebe artiMen naar het buitenland te veikoopen of af te leveren Het eerstbedoelde verbod heeft om betrekking op electromotor n generatoren aanzetapparaten transforma tor i sdiakelinriditingen verwac üngstoeitellen stofzuigers a cuïnulatoren enx Het verbod geWt niet voor bij genoemde aectie ingeschreven iBStalIateuri die niet tevens uit anderen Hoofde bij deze sectie zijn inge dtieven en deze artikelen uitsluitend detail verkoopen Aan de bij de sectie ingeschreven daarvoor in aanmerking komende ondernemingen zijn inmiddeb algemeene vergunningen tot hel verkoopen en afleveren van een ded dej r artikelen onder bepfialde voorwaarden verstrekt De ondernemingen wdke nog geen algemeene vergunning mochten hebben ontvangen en meeren daarvoor in aanmerking te komen zullen goed doen deze terstond bu de secti aan te vr gen Het verbod tot verkoopen en afleverra naar het buitenland heeft ojm be tracking op stalen meterborden meterkappen en ophanginrichtingen voor kilowattuurmeters isolefrende buis in speciale uitvoering en diverse verlichtingsartikelen Voor den volledigen tekst v n bedoelde bekendmak nj met de i gedetailleerde opsommii der betrokken artikelen worden belanghebbenden verwezen naar de Nederiandsche Staatscourant van 17 Maart 104r De sectie elecfrotechnische industrie van het rijksbureau voor verwerkende industrieën is gevestigd Bezuidenjhoutscheweg 78b te s Gtravenhagei i TPOTHEBK OP EIGENDOMMEN GELEGEN OP HET EILAND WALCHtfmN EN OP WESTl UK EEEOWSCH VLAANDERBN Voor het vaststellen van de rechthebbenden op schadevergoeding wegens oorlogsgeweldschade al of niet gecombineerd met onteigening wordt d5 r het depirteftien vtan Financiën in samenwerking met den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw een onderzoek ingesteW op de hypotheek kantoren Op het hypotheekkantoor te Middelburg levert dit onderzoek groote moeilijkheden op mdat een gedeelte van de gegevens moor de verwoesting is vernietigd waardoor het in sjjmmige gevallen myt net voltkiende tekerheid is nit te ftaken welke hypotheken pp de verwoeste of onteigende perceel n rusten en VI deze perceeien in beslag zijn genomen In verband hiermede is bepaald dat een ieder die op perceélen welke onder het Kypotheekkantoor te Middelburg ressorteeren dat zijn de gemeenten op het eiland Walcheren en in Westelijk ZeeuwschVi oderen z n verwoest en of onteigend een recht van hypotheek wil doen gelden of die deze in beslag heeft genomen zöo rechten geidend meet maken door indiening van een schade nquête for muUer of bi de sciiBdéenquête com missie te Middeiburg Deze formulieren zyn ook bü andere chade enquête commissies verkrijgbaar Diegenen die eei dergelijk formulier niet indienen dragen zelf de verantwoordelijkheid als j ijkt dat met hun rechten niet voidoende is rekening gehouden COMMISSIE ADVIES UKSBUREAIJI CHEMISCHE PRODUCTEN Ingesteld is een commissie van advies welke den secretaris genaraal vafi het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaai en J directeur van het rijlfsbureau voor chemi sche producteq kan adviseere n in alle aangelegenheden samenhangende met de wericzaa nheden van bet ruIcslMireau voof chemische producten en de secties dairvan alsmede in alle overige kwesties op iiet gebied van de productie de distributie en de vervanging van cfaetnische productoi Tot voorzitter en leden dezer commissie zijn benoemd tot lid en voorzitter prof dr H R tot leden C H Buschmahn J W ker dr W A Tm Dorp F B J Gips ir Q de Haas G Hamer P H A Hofkamp C H van den Houten ir C van Loon prof mr J van LiOpn drs A ïi Wees ir r G Waller tot secrctarist mr A Steinhauser 6EL0 EK GOEOEREN SCHEEPSBOUW MU N V NEDOtLANDSCHE Naar wij vernemen is bü de gisteren gehouden inschrijving op 500 000 gulden aandeelen N V Nederiandsche Scheepsbouw Maatschappij het aangeboden bedrag op een klyn gedeelte na door aandeelhouders i amen KV BISCUITFABMEK VICTORIA In te gisteren te Dordrecht gehouden aicónecne jaarlijlqtche vergadering van aandeelhouders der NV biscuitfahück Victoria zijn de balans winst en verüesrAening over 1940 goedgekeurd Het dividend werd overeenkomstig het voorstd vai sen vastgesteld ap pi De eei O Boas ae r t werd als ram mioaris der vcnii tsdtap herkj MARKENT OTEERINGEN Bsndeltmarketi 33 41 RegistenDWke 47 N Rtisnarlcen W Oiufersteu üngsmarken 43 BmT UMP AZlÊ Chineesch conflict in besÜMend stadium VERKLARING VAN JAPAN8CH GENERAAL Generaal Nisjio die tot dusverre opperbevelhebber van de Japansche strijdkrachten m China was is gisteren uit China te Tokio aangekomen Hü werd met bijzondere eerbewijzen ontvangen en begaf zich onmiddeUijk naar het keizerlyke paleis waar hy in tegenwoordigheid van den minister van oorlog den keizer verslag uitbracht over den toestand in China Daarna had hij langdurige besprekingen op liCt ministerie van oorlog Tegenover de pers heeft Nisjio verklaard dat het Chineesche conflict m een beslissend stadium verkeert Om er een einde aan te maken moet het Japansche volk zich een nieuwe krachtsinspanning getroosten Het Japansfhe volk in het vaderland moet aUe krachten voor deze taak geven Tevens is een uitgebreide steunverleening aan Nanking noodig opdat deze regeering den status van werkelijke Chineesche regeering krijgt In de eerste plaats echter is het onvoorwaardelijk noodzakelijk dat men den druk op de strijdkrachten van Tsjang Kai Sjck niet alleen handRaaft maar ook versterkt Mea moet daarom nog meer mensc len en materiaal in he t veld brengen GEVALLEN VAN CHOLERA TE QONGKONG Associated PMess meldt uit Hongkong dat zich de laatste 48 uur 89 gevallen van cholera hebben voorgedaan Sedert het begin van het jaar bedraagt het aantal eholeragevallen 240 in de meeste gevallen beeft de zieltte en doodelijk verloop gehad Alleen Chineezen zijn als slachtoffers gevallen FRANKRIJK ONDERHOUD TUSSCBEN DAU AN EN ABETZ De vice president der Fransche regeering admiraal Darlan de Duitsche ambassadeur Abetz en de algemeene gedcleeeerde der Fransche regeering voor het bezette gebied ambassadeur de Brin Hi alsmede andere Fransche en Duitsche heeren hebben gisteren in liotel Matignon te Parus aan een noenmaal aangezeten Bü deze gelegenheid had de Duitsche ambassadeur een langdurig onderhoud met Darlan Deze iweft gisteren ook den aartsbisschop van Parijs Suchaid ontvangen Hij vertrekt vandaag weer r Vichy RECHTSZAKER KtCmZAüK TE tSSEN OPENUJKE GEWELDPLEGDfG it en ses joaanden geëtseht T rechtbank behandelde dezer dag pi e zaak tegen een vijftal jongelui uit Zetjen gemeente Vries die tezamen UI den nacht van 1 op 2 Januari e a getuige J de L uit Zeijen ernstig hadden mishandeld waardoor deze naar het ziekenhuis te Assen moest worden overgebracht en gedurende zeven weken niet ken werken De getuige deskund e de diirurg dr T Bast uif Asseft had bij de behandeling niet minder dan twee scheurwonden in het sdiedeldak en een zestal steek en snijwonden in den rug tahoogte van de schouderbladen en wat lager geconstateerd Eén der steken was tot de borstholte doorgedrongen en deze verwondmg beschouw de deskundige als zwaar liohama k letsel Oe genezmg had een gunstig verloop gehad doch was er infectie opgetreden dan was het leyensgevaarUjk geworden Ej werden negen getuigen gelioord waarvan vijf a déèharge De verdachten verklaarden dat zij zjth door de L en de zijnen bedreigd gevoeUitit en daarort hadden ztl afgesproken dat zü afgesproken dat zjj zouden afrekenen Zeer uitvoerig werden alle omstandigheden van dit misdrüt naar voren gebracht aarbij o m bleek dat de vijf verdachten zeer gunstig bekend stonden Slechts een hunner was eens tot een gekiboete veroordeeld Getuige J de L echter was al driemaal wegens mishandeling en eenmaal wegens poging tot dood lag veroordeeld In Eelde was hem de toegang tot de cafe s ontzegd en hü stond bekend als nogal driftig en als vechtersbaas In normale omstandigheden en m zijn werk was Trechter op hem niets aan te merken v De verdachten bekenden de feiten ZU hadden ook afgesproken dat zij zich tegen elke aanranding zouden verzetten De officier bracht in zijn requisitoir alle omstandigheden nog eens naar vorren en eischte tegen Albert L die de steen met de bajonet welke tot de borstholte doi rdrong had gegeven twee en een half jaar gevangenisstraf tegen Karel Christoph L die al een eerder was veroordeeld acht maanden en tegen de anderen zes maanden gevangenisstraf met aftrek vari preventieve hechtenis De verdediger jnc Jirolthuis achtte de geëischte strfiRÏi buiten orig hoog en meende dat rrki het gjftcel geen rekening was gehouden met den polltieken achtergrond Hü vroeg tenslmte een geringe straf met onmiddellijk ontslag uit de preventieve hechtenis van de drie nog gedetineerden Nadat de rechtliank eenigen tijd in raadkamer was geweest deelde de president mede een tennen aanwezic te aditen oaiAU len Karel Christopii L in vrtibeid ti sCellen Wel achtte dr rechtbank deze termen aanw4t ig ten aanzien van verdachte Jan B I e uitspraak werd bepaald op H dea Noteeringen van 17 Maart OBUoancs tutslMBiBfea 18 98 U4a t f uo itw Ie M 4 ISM la 100 4 IMO bif r 100 4 mo Ze f eoo 4 W m uw blL r MS 4 ISM tos SI Mi 193 900 3 U37 100 3 w seo a 193S 100 S St tl ttSS I eM3 3 i U35 OI 100 31 oi r 00 s 7 O I 100 I KH n o i 900 a ISI7 AO I t 100 I IBJT AO I S09 ProT tn Gem iHBtBien 84 82H 86 HM 88H 88K 88K mn MM m st fi 88li 81 K 84 S6 99 H H SIH 8tH 8IM 88K WH 98 8SH fi SiH 9SH A dim 1938 aVs Oita Ie U3T 31 Apeld Ie n 31 Arnhem U38 3 Deventer 1920 6 Dordr 38 3i j 3 Smdh 1939 3i t O o 3e Ig 38 SI 4 Geld 38 31 OalO leU 3S2 Grhage 1S21 8 Dito 1838 3 Dito 1937 I 31 Dito 38 tSJ s i Gronlng 19M 3 Dito te 1938 3 Haarlem 1938 3 Dito 38 31 2 3 Helm 1937 3i i a H b 1937 31 1 Hilverl 1938 3l Dïto lO J 38 21 Leeuw 1938 3 Lelden 1937 3i NHolland i Do 2 38 31 i 3 Dito S 1 SS 21 D o 3e IS J as 21 Nlm 3 1 37 31 R dam 193 37 4 Do 1 en 3 37 3 Dito 1 1938 31 1 Dito 1838 31 iJ 8 Schied 3 l 37 3V Tilb 37 3l 5 Utrfrr 37 3 D a em 37 31 Zeeland 1937 3 ZHoIL 1937 S Zh la L 1838 3 Dito 2e Ig 38 3 BvNG 2e 1 37 31 Dito 1938 3 B V Oor 2 37 4 Gem Cred 9001 39000 O ai f Dito l sVi 73 l SOOO N BnUnst 9 4 AUTBlUacea RryoUieakbaaka Al ft Hyp B in 3 verpl uttl Pandbr 131 S8 ÏIH Alg Hyp bserXY 4 86K Adam Hyp L 4 WH 88 Dito 31 I 84 Arnh H B Ser S r P br 3i l 91 n Bat Hypb NN er i m H 84 H DHo CD ït Dr Ha d o 31 Tr Gron Hyp BC 92H H 88H 84H MH 8S tlK KIH h P mi 82 tUf at M tlH 8tN 8 OH WH 89 87H 94 MH tm W BH n Bank Pd 4 D o Da en Vt3l P e p b 3l 3 ViravJIB d oSt Gr HyoBPb 3 m HPjÊft A C 4 Dtto aer BD V t UaU Hyp B dito 4 lUto ler K 31 Byp J T Ned 8 r M 31 Saaul Nypb aar AB AA BB 4 O ler T TA WJ V B Cl L Paadbr 4 ire tn l TtM pL attk t 1 N I p b o 31 a N Hyp b Veend icrle K 31 1 D o 31 dito 3 OT i aa H b l 4 il t Hn b d a 4 M dito S Sted Hyp b ace K U 31 1 W Dtr Hyp b 4 StK Dito aeri K 4 Wtt Dito aerla C 3Va 84M Dito 12 verpl oltic V t tn wat Hya b OH Ktjrrr n a 80H Bü A lel i Pal mot lOOH 108 71 Obl ven Zeep MQ Obl V t erksp NV la hyp eV 4 fnnoB vi mh Jnb Stcaokm Obl 4 84A iSi 9 P Itii O 41 d ld Obl ai i éderl Obl 4 jioormann Cult On Obl ls Amst Grb b 8 MUUer 3 S iNat Gr bei fidem 1939 4 mh 7 H ai ao aoH led Gr bb 4 ed tnd p MU 1902 obl av Daa Kans en T 0 Java St Obl 9 SemaraneJn ana 1882 1901 ld 4 A dain 874I00 3 ld A dam Olymp MBA lOA 88M L 100 3 AANDESIim ea CredletlaitcUbigeB Bank aand 108 109H A d HotL BanltU dito Ine Bank dito Jav B f 900 a Kasvcreen dito N I Esc m dito Nedcil Bank A N3 V Z A SOO d N H Mi r 230 a Rolt B Ver aan TwentxdieB A A H UtH 230 MOM 81 146H VS ddh 119 123H 38 U8 232 113 147H MO J18M UB Indnst ontamawlag a All Noni gew A 380 380 A 3 Dr Mt A d Superf Aut Screv W SOOK 1 100 td W Kr NHV Ret i88t Wh Bat Marg Pabr V d B 39 1000 GA I80H Ir d B p w A lOaS III8H Dito B nOOO 109 Berk Pa A4sa at c V aand 47 C en P r SeJiolte UB Gouda stear dito 889 Groyter en Zn A 148K I3i 189H 144H 1 2 218 327 aio 141 OE tn I37H 1M S4H 6 pref aand 140 Dito B winstd p 147 Reemaf aand 04 Relnek aand 184H Scr Cona aand 143 Hoi St m f MlH Hollandla aand as Hall Bet MQ A H0II dr en k A rfilt Kunstz l A Int Gew B dit Intern Viae A K r Beyne dito Dtto pref 138 4M 33 281 lUM tU 108 I07H UO MH Ken N e zn b a K N Hoogoï 4a Kan N Z atl A K Br Stbeera do Korenacnooi N V de dlta Lev Br en U C 100 c pr aand Dlte latOCv prA DolOO CpTJi Dol 00 8 C pr A lOOK lOOH LyerapfUenMt 18 M MkU d Mcd B 3 M 388 m HOM 378 849 N G en S r a Ned Kabelf ita N BAA nm dit N StX Kxrtt A PhU Gladl 19 ttamt c T A 88 189 Rott D tas tta ScheMa K M N Scholten dito SmH4 transf f d etokv 90 400 14aH 148 stokv r3oa iosBd St pinn SP do Stork otto m m ISlH Itü 14SH TMnatn Pref A Atph SA Ver Bi fit aand Ver Ch I aand m lOtM Dito pret 113H lU Ver Gil NB tA t 8 14 Vcr Pt Gelder MIK J8 a Dito dito i aand M4 144 Ver N R tab a ns Ver Tomrt to U VllMlngen K f d ISS MwwiCdlM iT4W tUè tarsuOMr 188 mtaa r a a m A 118 m Ut 184 MM 8H Dito C ft V Wtf L m Am Ctajtui Aan Bncltint C V A Stand Br 7 ik au C lOA Am Tob Cl V A B B n C IC Cvl ABII Gen 11 tIM 83 SM 1 8 IL k O Hud llCC B n Keesp Me T Pi Corp C A N St CvGA Rn Unit St Rubber 2 M 26 39 aSi 888 283K 383 V 10 1 a A N I El Hy A Olto Nat B til Oaa Hl A Dito M Bez v 233 i 233H Tw C St vXM m 232 4 Am Tel Tr K C V A lEBH 198 89 H3H 1UI 119 212 2I3H 194 193 au 184 Born S a A OeU At a IL d Guntz en Sch A l Cr en B V H A Linde en Tevesa Ned Wol Ut A BU U 1 rub A 483 DHo a A atunbanwoaderaenüaa 4S 4a Boeten U M Slagkei TJia MH 178 200 318 290 887 Ord Ptr la v K K N Petr MQ fiat Oatf A dito C V A Moeara Enim A Tarafcan PJl A Stand OU 10 i as a V A a 4 2UH 380 llnbbenaaemmlngeB 133 198 Heaaa Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Preanger B HU Rotterd Tap Salatn Plant Wal Sumatra Zuid Preanger 139 193H 198 7 1SH 37 t34H 78H ackeepTaartaautackaapOaa rumesa S enA M IW Ml Zeev aand 101 Nlev Goudr A 271 M De Maas Cv A llfl Mij Ooatzee A Ml Randelsv A dam tODH TI5 111 4e M Caltaaiaaaaf cbavptiai tl 191 IS 98 287 Krtan Solkcr A Pagattan A Suiker C t Mq A Tjeweng Leatori Arendsbnrg Besoekl A 77 Soek I andb A 80 Amit Thee C A 89 82 Ban Thee Ru A 28M t8H Goalnara Cu MU 390 Pangkeotam Ibe 190 PasirNangkaCMt RoBtga Landb A 179 4 Sedep CuM A 3E8 w Slnllngs eruit A 1 183 Telaga Patengan 134 WJavatlieeCJU 80 lm Oilt Syndic W KaIiTeIlo CultJfl 2 MlcHelr Ant M8M no WJaviKInaCltfi 138 180 Diwtaaa Blaiuwbu Vllea A iCH 96 Buenkorf A I96H Gem B W cnW 124H Ui i Otto Praf W A MS MS 79H MüH ven 131 taSK 188 3BN 3IÉ II 97H 19 M iwaaa B 8iN t8 91 m 34 i OH 8 SN 3 18H If H 8I 139 138 8 11 11 43 tü SK 17 HH l H 3H 3H Gouda Kaasll MU Houth Alberta A Hoath J ncea A Houth Pmt A Muller V f A Do 938n79a08A 18 Jl V Bav A 2L b UtSC vA woMwoitb m Co Delt Spoor A NI Sp w Ml A Aleb T CvgA KansCS C T f A Kl C Souül R Ca lem pr a tMto Cert T A Dn Pac CvaA Geld Tramw m3 KedtrI St tr MIJ Madv Stoomtr A Dito pref A Malang Sttr A O Java aur A Sem Joana A Scai CbcrlbaB A a a f a l MU Prolongatie ACTIEVBroMMBIi 8 1 lues 4 m I fitts 4 48 bif J 88 4 UU fMSa Ml C m ifc oM tastttat ebt I Oait Jaaakr t Orootboak H USt 4 StBaWcealitfHt Mwimd UmW 2 Wt 74 8SM 74X SM usifusai Wt g 84li 8SK MN ttM f 1800 3 ai tl tl artmcatoa 8 Or aa tb a a aBL aii i tl IMS iad f 1868 tVl 18 4 Sfi mi BüM t i it t 3 itn ladta f ttet A a a OultacfaL Yoaaci Obl nso 18 ai i Baak n Crti Kol Bank Ned Iad Uandelab Ned Hand attl Ct A tl Itt 118 IKK W M MUt t4M IW UN Al KoaaUKd UaM ttK tiM Scikal i Pataat 48K Calv OllaC a fi ta Oaatr Snikar US rakkar 173h 1 K 88 4 iat i87 4 143M Lavet Broa b tJnl 101 fled rord Aut PtaillpaC B V A Dito Prei w A All LudL St C T 18 g a R n Ara Bembng A C V t I8 ga 19 38M 48K Am B cv pref a Am Car and F C V Aand t MX M Am Enka C t ld Ana c Copp C V ld Bcthl St C V 10 ld Chryal Carp C V A Ctiirtlsa Wr Coiv C V Idem General Motor idem Intern Nickel Cy 38 C V 10 a Kennec C C v 10 A IB U t 3SA a6 V Norta Am At C v A B n North Am R A C 32H 231 zaï ülS SSM V A t 33K I Bcp Steel C V A I VAL SUte Slnel M 10 iH Clt Serr C C C Soutb C 2 U2 A R B ti North A Cy C T A Radio Corp C t A Oost Borneo Ml A Ad m aral Aand Potr Dord Petr imL ttl INK ai an 17K BH 11 IH 213 218 17 32H UU 124 aCfm Petr ACQ Idem Coat OU Cy C M Iden tlld nxinental Fat C A PhU Pet C T 10 ld Shell ün C v 10 ld T Wat Aas OU C V 10 idem H ta a iiTaa fa taebapp B tot 139K ltB 14 M 143 MtK 224 3 4H aS letH ltt 188ut Hol Am LitBAasd IOdh IOOm 107 Java Oklna Japan Lya idaoiKon Nod St Ma td Kon Pakotv MU ld Ned Scliccpv Ua td Rotterd Lloyd Idem 13S14 189 Stoomv MU Ned ld U9 i 139 Int Mere Mar Cy 13 4 C T It Randelsv Amst A 39D 4118 Jfavasch Cut ml ld 337 Ned Ind S Un ld 3tB Ver Vorst C VL 390 900 A m IlS THaliiialiiiiMHtn OoU Batav MU A 177 DellMg 4 f UOO C ff T Idem 230 an Scaemtaab att Idoa l 3 ta WUSMlACa Xv A 4 Baltlm and Ohio C T Idem 9 Skaaap Old At n t 8t tsm 8 8 HK Mh U Dliaala Cent CtJiI Ut tM N York Centr C T Id IS4 ManaylT R U i t t C T A 34K3 Sauia Paa Cy id m i iaa 1 d BaUsray O few iöMa UM Caaad Pad C T ML 4 tMbbanadacaaariaaaa Amatcrdaaot cmt Aand 3tm at4M MM a Baadar ttub m M MKt 187 OeU at m M att tDOt Rub Mam M MalaaglariSea Varoan M Rubber HD Idem S 0 at 8 S88CT M B S rbad adl 1 M im R IduB 8t Ulau Sum Robber Md Mam W Stun Rubh Cult ld 313 Var Iad Cult Omk Idam 13t tntcn Rubber Cert b tclagTej klarlBg p 18 0 e 8 t 3 p ittl e 8 r I Pk Ittt c 11 a p 18 3 e t 3 p iSM c tra a UMa t r a p iMta tr a p ittTc t r t p e t r a 4 a i 70 at 70 70 Ou grooib M X ld ld ld ld ld ld M ld ld ld ld 7S ld M KonTersiona Dito 14CUO farbenind I G C Kali Synd C tS lOt t Olto 41 sa Mo Vit WtniarahaU obl 8 i m 139 90 Wl 77 ff FarbfnuBd 1 0 C T A Ver Kocklnd C A DultadU arL RIO V a tvt Rubr 37 J t V O k Dito It Vi a o Iknteabank 35 T Ver O StadaaL a t Bayr KypanW e Pb tt D Llaolatmiw O 7 QCIacnk Ba w OkL t n GuttOattaaafBhat ObL fHatvenv Batgbau Md I PhoenH Akt G a Otd tRh Bb DakiB Obl T Rbiucliemi AG Obl t SIcBicna en Haltk Obl ti i V SUhlwerk Obl f 83 Ut 43M tK tn 148 Otto aeri A 88 1 OML tVta Victor Gois OM tr Voce D u K Obl 1 Rkela w KI ti WA 1 IMa 17 Obl t Bafi IHiaacitiaii ak t FatbeamdiHtTl Ver tSlamat Fabr aand Wlntarflid Akt Caa aand CUtABINWNtTnumt Koersen vuor atarttngeii o It Maart Ml tegea verpllcbuagn hildand tm RcMhsnaaiiraa VtM BelaatJtiai fraaach franca 3 7 a Zwltserseb itanei 43Jt 14KB tJ7 Oeaasche kronen KJ7 Noor he kronen 42 82 Zwaedsche kronen 44 83 Tatachische kranen oude tenuMcn 8 41 T jaehuebe kranen nieuwe sekuMaa TJI DIaar louda sdiuldenl 3 43 Otaar lalcuw schulden 4 23 V Ttirksche ponden 1 49 t SAod aalB lell ttait Btrawc lehulden 4SJt M asadc selM deM lt BlaUr Blauw schulden a7tt