Goudsche Courant, dinsdag 18 maart 1941

DINSDAG 18 MAART i AANBISTBDINa Vanwege den BUkswatwstaat Is aanbasteed hat vernieuwen van drie bruggpi In Rüksweg no 39 Leeuwarden vnlngsche grens met bükomende LP werken n De laagste hischriffa was de N V vhk fa fEool en WiUeboer to Hoogkerk voor 77 116 ZWARE BRAND TE MARGRATEN Öistermiddag brak brand uit iw de Kapitale hofstede van den landbouwer Meertms wethouder der gemeente Margraten De stallen en schuren waren weldra een vuurzee De plaatselüke vrijwillige brandweer bestreed het vuur m t kracht Ten gevolg van den hevigen vonkenregen vatte een op ptKiten afstand gelegen gebouw eiveiwens vlam Hier kon het vuur wonden gebluscht BItTEIUiS DÜTTKaUVND USGeRBKRK VAN HEDEN Zet koopvaardqschepen tot zkdcen gebracht NEW CAB3rLE GEBOMBAKDEEB g Het oKwrbeve van da weerma p maakt bdcend Een duikboot he vgf gewape TtiandeUjka fcoopvaardüachepen we deel uitmaaktm van convooien en texamen een inhoud hadden van 3S 300 bjr t tot zinken gebracht Bij gewap id verteiningen boven de Noordxee beeft het luchtwapen ten Oosten van New Caatle een koopvaardüschip van ongev r 4000 b r t tot zinken cebracht In den nacht van 17 op 18 Mairt hebben gevechtsvliegtuigen havenwerken van N w Castle gebombardeerd Andere aanvallen waren gencht op havens aan de Schotsche Oostkust De vijan J viel vannacht verscheid ie plaatsen het kustgebied van MbordwestDuitschland aan Eenige branden in niet militai e mrichtiijgen konden terstond gebluscht worden De instorting van verscheidene woonhuizen veroonaakte slachtoffers aan dooden en gewonden Boven Dover werden in den loop van den dag vier versperringsballons neergeschoten DE BREMEN WEBO DOOB BBAND ZWilAB BESCHADIGD De Zondag j L aan boord van het s s Bremen van de Norddeutsche Lloyd uitgebroken groote brand is gisteren met behulp van talrijke brandweerlieden gebluscht Het schip heeft zware wdbade geleden Het onderzoek naar de eoizaak van den brand dyjirt nog voort TDRKSCHE AFGEZANT IN BEBLUN AANGEKOMEN Naar gemeld wordt is de IHJzondere afgeaant vta den pr ident der Turka republiek met het antwoord op de boodschap van Adolf Hitler te Berlyn aangekomen ITAUË LEGERBERICHT VAN IfEDEN Hevige strict in den sector Cheren ZWABB VERLIEZEN AAN BEIDE ZUDEN i Itallaanseli generaal gcaneoveU De Engelachen ia Berbers In zljn weermachtsbericht no 2S4 maakt het ItaUaansche opperbevel het volgende bdcend Aan het Grieksdte front activiteit van patrouilles en artillerie Onze vliegtuigen beU ea vtiandeUjke luchtbaaat gebombardeeid en met machinemreren beschoten Op 16 Maart hebbui vliegti gen vaa bet Duitsche luchtwapen een vliandalUke vlootformatie aaagevallen ia bet Oostelijke bakken van de UiddaUandscha Zee waarbij twaa ilagschepen door torpedo s getroffta werden Nomd AfKika Bij Dijaraboeb werden vtjandelljke afdeelingen die onze atellingen a i de waren teruggealagen O bommenwerpers beatookten madianiseerde strijdmiddelen benane opslagplaatsen en intidstingen van een vl and9lijke basis In den naiOit van 16 op 17 Maart ondernamen vijandelijke vliegtuigen oen aanval op TripoÜs Eenige peraonen werden gewond en woonhuizen werden bes diadigd Oost Alrika Ia dan aector van Cheren woedt de strijd In alle hevigheid voort Onze troepen deden verachei aie tegenaanvallen en brachten den vijand zeer zware verliezen toe Verscheidene malen werden de herhaalde vijandelijke aanvallen met tal van strijdkrachten afgeslagen Uok onze verliezen zSn aanzienlijk Ouie raal ljot aszmi is aan het hoofd van zijn bataljons als een held gesnoiveki Tüdens luch gevechten hebben onze jagers een Engelsch toestel neerge fajjald Een van tmze machines is niet op haar basis teruggekeerd Vijihidelijke luditaanvallen op een van onze bases veroorzaakten eeniips sdiade Een sterke vijandelijke vlootformatie die voor Berbera was aangekomen heeft na een hevig bombardement te hebben ondernomen Jroepen fdeelingen aan land gezet lie ons gamizpen overweldigden MÏR De reit van Mattoeoka n har Europa WAT ZU TE BETEEKENEN BEEFT In een bericht uit Mandsjoeli schrijft de speciale correspondent van de Tokio Asahi B j i m b o e n die Matsoeoka tot de Mandsjoerijsche grens heeft vergezeld dat de beteefceris van de réis v n Matsoeoka als volgt kan worden samengevat Teneersfe zal Matsoeoka persoonlijk inlichtingen omtrent den Europeeschen toestand krijgen zooals die anders slechts moeilük te verkrijgen ztjn Ten tweede zuUen in het bijzonder de bezichtiging der bezette gebieden en de bestudeering van de Duitsche economische en bestuurspolitiek den minister van Buitenlandsche Zaken toonen hoe Duitschland da nieuwe ordening van Europa uitvoert en Matsoeoka belangrijke denkbeelden aan de hand doen voor Japans opbouw van de nieuwe orde in Oost Azië Ten derde Ofschoon het driamogendhedenpact op den grondslag der eensgezmdheid ten opzichte van de fundamenteele politiek der nieuWe orde van Europa en van het Verre Oosten is gesloten moeten nog meer concrete maatregelen voor de uitvoering van het nagestreefde doel worden besproken Tevens heeft Matsoeoka de gelegenheid Berlijn en Rome in te lichten over Japans poli tiek jegens den opbouw der nieuwe opde in Oost Azië Ten vierde In een tyd dat de Vereenigde Staten hun medewerking door de leen en pachtwet tot ondersteuning van Engeland uitbreiden moeten Duitsci land ItaliS en Japan concrete maatregelen bespreken voor de economische politieke en militaire samenwerking en de diplomatie der staten van het driemogendhedenpact versterken aangezien dit de eenige weg is om de Ver Staten te verhinderen aan den Eunqjeeschen oorlog deel te neniien Tenvtifde Nu sedert het sluiten van het driemogendhedenpaet nog viet staten tot het pact zün toegetreden is het urgent dat de bOtrokkeoen d to assmg van het driamogendhedieqpact in overeenstemming met deze veranderingen opnieuw bezien Ten zesde Door de vrije meonbeswlsseUng met da Duitsche en ItaUaansche leiders maeten ventrekkende effecten van de Japanscha politiek en de diplomatie verwacht wordden BALKAN Geen nieuwe Engeltche troepenlandingen TEGENSPRAAK VAN QBIRKSCB GEZANTSCHAP Het Grieksche gezantschap te Vichy spreekt de berichten tegen dat er den laatsten tljd nieuwe Britsche troepenlandingoa op Grieksch gebied zouden hebben plaats g ad Bovenstaande mededeeling weerlegt de van andere zijde gemelde berichten volgens welke onlangs 150 000 200 000 man Britsdie troepen ta Griekenland geland zouden ztjn Tittdescu overleden BEKEND lUMUSEENSCa P H nnCtTS De vroegere Hoemeensche minister janesidmt en minister van Buitenlandsche Zaken Titulescu is Maandagavond te kwart voor twaalf in den ledtijd van 98 jasr te Cannes overleden AUSTRAUÊ Auttratië in de branding VERKLARING VAN FAODEN Volgenji een Reuterbericht uit Syd ney heeft de minister president ad Interim Fadden in een rede verklaarèt dat Australië door een zeer ernstig ge vaar bedreigd wordt Eenheid is noodig het is mogdük dat men een nstige crisis te doorstaan zal kragen BINHENLANB MR TE nONK AFGETREDEN Secretaris generaal yan Justitie Het Rikscommissariaat maakt bekend De Rükscommissaris voor bet bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van artikel 1 van zijn verordening nr 3 1940 betreffraide de uitoefening van de regeeringsbevoegdhedên in Nederland in samNihang met artikel 99 van de Ambtenarenwet den secretaris generaal van het departement van Justitie mr J C Tenkink op zün verzoek met ingang van 18 Maart eervol uit z n functie ontheven en gepensionneerd De zaken van het departement worden voorloopig waargenomen door den raadsadviseur mr I P Hooykaas Aadera auiaiiea Het Rükscommissariaat maakt bekend De Rükscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond va9 zijn verordening nr 3 40 betreffende de uitoefening van de regeeringsbevoegdhedên in Nederland den burgemeester der gemeente Assen mr J Bothmius Lohman eervol ontslag verleend en gepensionneerd Tot zijn opvolger is benoemd de tegenwoordige tHirgeme ter van de gemeente Roden mr H W Btoemers De Rükscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van artikel 1 van zijn verordening nr 3 40 betreffentde de uitoefening van de regeeringsbevoegdhedên in Nederland mevrouw H A van Riel Smeenge te Assen eerv ol van haar functie van s diool lnq ectrice in de inspectie Assen ontheven es gepensionneerd In haanj idaats braioemde de Rükscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied krachtens artikel 3 van zün vierde verordening nr lOer 40 bettende btjzondere maatregelen op adtainlstratiefrechterlük gebied den hoafdonderwtjzer F K E Veld te Den Andel tot Inspecteur van het lager onderwüs ia de Inspectie Assen AMSCTRPAM AMEBSPOOBT V V PER AUTO Gisteren klom een 14 jsrige Jongen op de Handelskaifti te Amstordam achterop een vrachtauto met da bedoeling een klein eindje mede te rijden Da vrachtauto reed echter constant door met het gevolg dat da jongen eerst in Amersfoort de auto kon verlaten Vam e lading cigarette op den vrM twag nam hü echter 78 pakjes mede Eenigen tijd lat sr had de Vontuurlqke Jongen een vrachtauto gevonden die naar Amsterdsïn zou vertrekken en als blinde passagier aanvaardde hü de terugreis In Amsterdam trok de jongen bü het afspringen van de auto de aandacht van een politieagent en deze vond de ge stolen pakjei cigaretten op hem De jongen wad verbaliseerd Zün vaderheeft hem daarop van het bureau Kattenburgergracht afgehaald Wijsheid l w tmMmjIUmitim llin ké Ifk Een glimladi van 13 eeuwen Wie zegt dat de wereld oud is Maat wie noemt haar jong Noch is zij zoo wijs of zoo mooi maar evenmin zoo dwaas of zoo leelijk als zij er wei uitziet Waar dan in deze wankele wereld is xekerheid waar het geluk Deze oude glimlad de Bodhisattva brengt hq loms een boodschap van wijsheid oit de duizendjarige grotten van Kung Hsien naar de lichte woonhuizen van onze Westersche wereld Loisiert Het geluk is waar ge zelf zijt In uzelf In uw huis In uw werkkamcft Tusschen de wanden waar ge n bevindt Geef dan uw geluk de schoone b huizing die het verdient Ridit het een waardige woonplaats in binnea wanden die zingen van vm vreugd n dankbaadieid Wandenzang R D Behangt Laat de nieuwe stalenboeken komea met t D mok in cirkel op het kik I Vraag uw behangpr vooral de R DBoeken No 48 49 of $ 0 Praditiga nieuwe behaogida en zoo goe EOopl R D BEHANGSELS iiataMinat vaN kath D0 iiiiarvHU IJ kkende lettermerk o 842 364 0 MS U O l @ Een aangrenzende w niinc van nevr R kon behouden blqven doch kreeg waterschade Groote hoeveriheden hooi öi stroo werden eéa prooi der vUunplen Het woonhuis van den heer NL leef gespaard Het talrüke vee v Md gered BNGELSCHR LOCBTAANVALLm In den nutat van Maandag op Dlwdag hebben Engelscha vliegtaigen T t smeidene bommen op NederlandHk ndge üed latai valloi Schade ua wocmhuizen waa achter gering P soonlük letsd valt niet te vermeidai DE 4M M0STE BEKENING BU DEN POSTCHEQDEEN GIBODIENST Door den postchéque en girodienst werd gistero 17 Maart in den loop van den dag de 400 000ste rekening geopend Dat de hierin tot uitdrukUng komende groei een zeer snelle is goweeet blükt hieruit dat van 1918 toen de dienst werd opgericht tot 1Ö23 de eer ste 100 000 rekeningen welben ingeschreven in 1932 de 2 000ste in 1937 de 300 000ste en thans in 1941 reeds de 400 000ste rekening werd bereikt HET EERSTE SJEVtrSEL De rijksambtenaar iBakker heeft l Grevenbicht het eerate kievitsei in dit Jaar gevonden Voor zoover heugt ii dit de eersto maal dat te Limburg h t eerste kievits in Nederland gevcmda werd 8TAB8CHEF LDTZE TE a ORAVENHAGE Naar wlJ vernemen vertoeft Slabschef iMOé op het oogenblik te s Gravenhage voor een bezoek van enkdl dagen aan den Bükscommissaii RÜksminister Seyss Inqiiart Advertentiën HEERENHUIS of goede woning te huur gevraagd eventueel In ruil voor Heerenhuls e Schiebroek Brieven no O 823 bur van dit blad 5 AMBACHTSSCHOOLVOOR BOUDA EN OMSTREKEN Ottrugd n Itnar voor bat vak UCHAMELUKE OEFENINB 17 lestijden per week Wet telpe bevoegdheid vereist Stekken ia té zendeA voor 20 Maart Secr V Swl tenstraat il Gouda Q 948 10 jzAUvertentiëns ANDERE BLADEN worden zonder eenige pnjiverhooglng door onze A OVER TENT lEAFDEEUNG geplaatst Bij opgaven voor mèordsre bladon t één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN QNS BUREAU igA V OO10A MARia 31 Ha Mpr s n wamelki Huls w l 000 Boichtarrato w 0CK O s Skoelen mpmmrét w f OOO ml 3 InaiM I 3000 2 3 r paardon I 3000 480 Praten Ml fMt S Pd AO tt AH 1101 Wtjgl V iilgl o tjrchv ow t IWa l 8oiitmwrtel t fc iae iid rey w IB0O t3B0 i350 lkkcZttkli skn60tJot IVoe TSt ayé G£EN UITSTEL I Trekking 21 Maart Eaovt tijdiij da katata lotea i M cent Verkoop iadien aof voorradig tot ulterliik Woensdaiavoad bij de BavoUaade adressaa GC UDA Slg Bakker C M Doonen R HendrUcMn 84 v Katwtik Sic de Kroon Lotk Lateber Sl Luiscrau Lotk P BtJnurti N Kli Colf Snel BOSKCX P Slg Boer Slg HaoSeveen Slg v d WoUf GODDERAK RQw Book HAASTOECHT Kruid V Zutjlan M OgHCAPg LU Sig Verheul OtnDEWATER Lotk R8llener CoH v Zullen RSKnWXÏK O v d Retiden STOLWUK Slg V Buren VIJS T Cou r g Ri etveld WADDnnmCBM De SywMiwurii CoU Sobslkwtik ZJC NHtAZEN Colt BontrtHdf CoU e Q 841 84 KOMT MEN IEMAND QP STRAAT TEGEN J dan kan men zich afvragen of hij of zij gewoon ia te rook n aiiaachi w of hij of zh wel eena naar een bioscbop gaat aiiaicliiea of n of zi l naar een radio pleegt te luisteren misschiai i maar men behoeft zich aict af t vragen of hij of zij en krant leestl Dat doet hij dat doet cQ s k r heel zeker en lederen dagl Vandaar dat couranten reclame logiscberw de keen ia van Iedere goede reelame campagne Vriagt inllchtbigen voorbeelden etc van aourantesredaaM bQ da erkende advertentiebureanx et ht Cebnco Dam la AmaterdaU Qfficieele publicatie an het Departement van Landbouw en Visscherij DISTBIBVTIE VAN BOTER EN VET D Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt met betrekking tot de distributie van boter en vet ekend dat verkoopers van gebakken visch pommes frites croqilietten gehajjtbaUen poffertjes wafelen en ander oliegebak indien zü voorheen van de Nederlandsche Zuivelcentrale toewijzingen ontvingen en dus bü deze instantie waren ingeschreven zich tot d en plaatselijken distributie fienat dienen te wenden met het verzf ek om te worden ingeschreven onder de groep instellingen Voor Eoover ziJ in verband met hun omzet voor het verstrekken van toewijzingen in aanmerking komen behooren z de in him bezit zijnde heele bonnen van de boter of vetkaa wekelijks op een door den plaatselijken distributiedienst vast te stellen dag by dien dienst dus niet bü de Zuivelcentrale in te leveren ter verkrijging van toewüzingen welke i afat geven op het koopen van vet of spijsolie Bedrijven die in vtKbnd met hun omzet niet voor het verstrekken van toewijzinglB in aaniMrking komen kunnen hun voorraad aanvullen door de in hfin bezit zijnde heele bonnen door te geven aan hun leverancfer De met 1 50 rantsoen boter en gemerkte bonnen welke betrokken winkelisv van hun klanten hebben ontvangen kumren z i bü de plaatselijke distributiediensten inleveren tegen losse rantsoenbonnen vet of spijsolie met dien verstande dat bö 1h vérstrekken van rantsoenbonnen spijsolie IVi rantsoen boter of vet wordt gelüikgesteld met 1 rantsoen spijsolie Voorts kienen alle bedreven die tot dusverre toewijzingen van de Nederlandsche Zuivelcentrale hebben ontvangen desgawenscht van den plaatselijken distributiedienst een voorschot wisselbonnen krijgen overeenkomende met ten hoogste l van ften maandomzet met dien verstande dat aan een bedrijf in geen geval meer dffii 1000 wisselbonnen 1 SO rantsoen boter enz iullen wordea verstrekt Uiteraard dienen btaanghebbenden er rAwing mede te houden dat zü bü hat inruilen der met 4 SO rantMien boter cm gemerkte bonnen vofaioenda bonnen als wisselbomieB overhoudian Ter verkrtjginf vaa nadere JoUchtinfte met betraUÖng tot het bovanstaaadi b v over da wi vnSiop da bonnen op de opplakvellen moeten wordea geplakt düNien belanghebbenden zidi te vervoegen bU da pbatselijke distributftdiensten TeQdat ar ordt er nog ens da aandadit Op gevestigd dat de verfcoopera van poffertjes wafelen e d tevois verplktfit z n bU aflevering daarvan de noodige bonnan vin da broodlonrt of de I Uoamkaart van hun klanten in ontvang te nemen VmJG DE ARBEID CAFE POSTHUIS aiOORORKOHT l andag tS Maart a a 4aa avanda T SO uur FILMVOORSTELLING KOlüiNG EN KRUIER Regie I FRED SAÜER Madaapaleiiaaiii Welsz Peidl Harrv OeadI W Stdnbeck H v Netto Fraoz fitcia Oaor Uod P Westermeier Franz Webar sa TaManoakaartani 0 20 voor georganiscerdea fO K voor oageor olseaidta alle rachtea io begrepee Varkrilgbaar Mli B van Oeat Moontiacht a Frederiks Moonirecfat J Vleggeert Ooadcrak ea des avonds aan de zaal Tavana aal aaa mlMaga am S aar aaa alakaiM varaanil fcladsirraa r aimiia aaavaa wardaa Taagaaaakaartaa Undcrea f 0 10 voor begelMI a fOJIX 0M4M let mUu m NinMi is nit