Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1941

OUDSCHE m M COtDANT oensdag 19 Maart 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JuffMfi No 20582 Poctgtro 48400 Bui Marict SL Td a Oincteur 9 TBTEB uitsche slagkruisers opereeren bil de Amerlkaansche kust I Churchill verklaart dat de groote slag in den Atlantischen Oceaan zich in al zjjn gr ootte en hevigheid heeft ontwikkeld Onzetxrliezen óp dit oogenblik zijn gestegen Ver staten beschikken thans ovei 784 fabrieken voor vervaardiging en herstel van wapentuig Voorschriften voor KADIOBLADEN Voor kot Ittferen fa goedkonriiitf noodlf vnSkm in do ecrifc plaata wordt vcrleeBd aan de vier bcataaodo m ea Verplichte Beming van artOuieii en foto i van het Kpartement Het AfrikaanMche oorlogstoon l Zooals jnaeld weéit da itrOd tuMohtn é UmltAm m ItaUanmi in den sector Cnercn Keren met aUf havigl d vooü inUkeBS het legerberlcht wn giatenrt hebban da BngeUcben zi weer maaitar gsaaaakt van hw ham Mvhoofdatad vaa BriiiA Somafilan t la faat bagia vaa ét OertAMkM aicba ampagn door d ItaliaaM CSiurdilll heeft givtcren Ujdens een vn dê iJfü iniM een oiiganisavan itt ov neeicfa gebieden wonenAmerikanen een toecpraak gehouakUil het D Nja B J deze gelegenheeft da nieuwe ambauadeur der Ie Staten Winant cijtt eente Cebou tea na de aanvaatding z n functie 1mai t iMeft ewezeoi op de beteekeoia vm de Amerttaanacne Ixulpverleenlnf In om veiklaaTd dat hU alles aal doen om deM pslitiék te bevordetao Da Vareenicde Staten vtaan op kit pua looala president Roosevelt Xaterdag reeda te Kennen heeft gegefen op te treden De Ver Staten rtoblüseeren met toenemende snelheid iun geweldige hulpbronnen om de ii ddeIaB wx oorli voering ter beien Ikklnc van Bpgeland te stellen ChBNUU T rfclaarde daarna e a iet velaieiidet WV Tarwelfcemen hier i a hear Wlaaat op het oogenblik raaro leh 4a greoia alag ta den i tfauitiaehen Oeeau tai al iUb grootte ét hevl el4 oatwOckelt Niet alleen Dnltaeh dalkbMten Aoeh ook DnitfelM alatknUsen lUa eeda over den A tUMtl ii h ea Oeeaan tot aan de Ame W i M i kaat genaderd en hebben i edi eenlge van anxe aehepen tot Éhikea febraeht dia alet in eenvoohin Ween 9t aee MtMk 20 h Aw gpAi hepMi fw l ImI WealeB op den ilMi Magi Taad lat risken gebracht Aan deae kust en voor de Westelijke toegangen tot ona eiland wordt thans ten btvig en onbanniiartlge strUd fitotrA ofiia t om de atroom van piunHift en levenamlddelenleveranties ber ikaB kan aonder welken w j onze eorloifUnivannlngan hür zoowel als in het MMden Oosten plet uUen kunnen XoUuiiito daar dit laatate oorlogstent Biel verzwakt ntkg woorden Onze verliezen op dit oogenblik stjn gestegen en wtj gebiuikm onze gdieele macht al onie h d bronnen al ona talent m onze kennis om deze dSodelijke beproeving ta kunnen doorstaan Doch ook onaa krachten nemen iedere week toe Ik heb er dciihalve recht op dat men mij gelooft wanseer ik hier verkondig dat wQ het vertrouwen koesteren aUea te kumi n doorstawi P Amerikqftnache halpverleening Naay aanleiding van de Dinsdag befonnen did attcn in het Amerlkaansche Huis van Afgevaardigden over de linanciering van de wet tot hulpver teen ing awi Ki lwid ztjn pas thans verklarinfen ter publicatie vrijgegeven die ataatssecretaris Huil en andere laden dar regeering en der weermadit verleden week in een gehehne zitting van de fkianojfile commissie van het Bula vui Afgavaardigden Itebben af alegd aldua het ÜJHS StaataaaoMtaria Hiril lieeft daarbü p oatif aangespoord met alle midde w da IssMen dif zich tegen een anval éHproovwaara verzetten te gaunen Hq dnmg aan op goedkeuring tki het door Roosevêilt verlangde dlet van jteven milUanf dollar waaibil h4 ar op wcea dat op de leaën de geviben geatMen zijn en Amerika ch ntrent den omvang deaar fevafan niet knftr iUustes kan oddEen De dief van den teiaratai genafaal ItuihalL Tsttclearde bï dezeUde e ten h aia dat het toestaan vao zeven BU M d llar aan bewtfa iou t jn Bn Am a w M t tga n i tl der Vataen le gMm tarwtjl de miniater van Owlog fUmaw bat argument naar jraren Haalit at vwtragtag dar flnanciertaig f vaoiadicinc van Zuld Amarlka Mtbaaréar ion naten Da Iflder van de vardedigingaeomsnlaaie Kmicben heeft in de gehahne tittk c meegedeeld dat d a Ver Staten ki totaal T84 fa briAan voor da vervawdigfag en hantal van wapantoig la baadtflo ataan Dt Ni ar n heeft lJf4 aimoen dolkr uitfe tvaa vMT h t bouw i vm m fabrieken voor het vervaardigen van wapentuig waarmede in totaal een bedrag van 12 0 m lliard dollar gemoeid zal zijn Kngeland heeft daarvan 61 fabrieken gefinancierd terwijl uit particuliere middelen 421 in aanbouw zUnds fabrieken waarvan de kosten $ 93 millioen dollar bedragen gefinancierd worden Tot de door de Amerikaans e regeeriog gefinancierde 302 fabrieken behooren 14 munitiefabrieken 1 vliegtuigmotorenfabriek 20 vliegtuigfabrieken 68 fabrieken voor het vervaardigen van vliegtuigonderdeelen 18 voor het vervaardigen van granaten bonunen en torpedo s 9 kruitfabrieken 5 machinegeweerfabrieKn 27 gesdiutfabrieken 2 fabrieken voor het vervaardigtm van geweren en revolvers 40 voor het vervaardigen van scheepsoiiderdeelen 8 voor het vervaardigen van tanks 12 voor de vervaardiging van stalen platen 20 werk tuigmachinefabrieken vmi het vervaardigen van optische ii trumenten 7 metaalfabrieken 9 fabrieken voor het vervaardigen van pompen 3 voor het vervaardigen van scheepsmotoren 10 voor het vervaardigen van algemeen wifenmateriaal 19 aU uitbreiding voer de bestaande arsenalen Knudaen heeft op een conferentie van autoriteiten en industrieele die belegd waa met het doel maatregelen te treffen tot opheffing van het gebrek aan geschoolde metaalbewerkers medegedeeld dat de Indtlstrieèle activiteit der Vereenigde Staten met ruim 60 zal moeten worden uitgebreid om te kimnen voldoen aan de eiacben van het program van $ 7 milliard tot hulpverleening aan Engeland en Jtevena aan d eiacben van d bewapening der Vereenigde Staten Donovan ttrug Da apeciate ambassadeur van Roosevelt kolonel Donovan ia gisteren van zUa reis door Kurofw teruggekeerd De EngeUche êcheep verliezen Nu Lloyds gepubliceerd heeft dat de door haw vastgestelde Bntsche scheepsverliezen in de eerste achttien maanden van den oorlog 1 245 eenheden hebben bedragen met éen totalen inhoud van 4 982 257 ton eldt Associated Press hierover nog dat by deze cijfers voor de eerste maal ook de Engelsche verliezen bu den terugtocht uit Duinkerken zijn inbegrepen De Engelschen hebben hierby 73 schepen met een inhoud van 280 556 ton verloren Hun bondgenooten verloren 39 schepen met een Inhoud van 169 348 ton Hierbij zijn echter niet inbegrepen de jai ten en visochersbooten die op den terugtocht zelf nog verloren zijn gegaso Het crediet van 7 milliard Ter gelegenheid van de beraadslagingen van het Amerlkaansche Huis van Afgevaardigihi over de credietaanvrage van zeven milliard dollar ter financiering van de leen en pachtwet welke beraadslagingen gisteren ziJn begonnen heeft bearootingsdirecteur Smith da volgende uiteenzetting gegeven iSngeknd heeft tot difsver ia de Vereenigde Staten bewapeningsopdrachten ter waarde van 2 7 milHard dollar geplaatat waarvan omstr 1 683 000 000 reeda contant betaahi zijn Alle door da Ver Staten aan Ingeland geleverde goederen zijn reeda beuwld Dé pes ten die nog op taan zullen worden voldean met de Sngelache dollarreserves in de V 8 de 4 brengst vaa den veriuop Van Britadie aandeelen hi het anscfae bedrHtsleven en van leren goud re nves en ul PP V goederen Van dé aangevnugde ên a milliard zuHoi geen EnjEeladia opdrcditen worden betaaldt die voor da aannembig van de leen en pachtwet In 4e V S geplaatst jwaren ia te Zi T C 1 JKinaH J l bedroeg de waarde d r docw Engeland hi de v S gedeponewda eouiaata wnrdepajrfwen 616 mflfoen doUsr dia van de mhider cour ite SOe mOUoaa daUatv De Engelacbe betogingen bi Canada BeUepan 2 mtten die ih Zntd Aanerika SJ n Aaft ga udwaanl bezat Eoga land op dezen datum in de TA M millioen dollar De door de Briladie regeering gedeponeerde bankbQfetten in doUars bedroegen 54 nuiUoen de door particuli en gedeponeefde 108 millk en Voor de bouw van litMiM ningsfabrieken in Amerika heeft Cdgjland in verband met de opdtachten voor de wapenindustrie 171 miUeen gedep ieerd Volgens inlichtingen van de Amerlkaansche regeering geeft het Britadie rijk met hibégrip van Canada NieuwZeeland AustraUë Zuid Asrika en BritschIndië ter financiering van den oorlog per maand 1 75 milliard dolljB uit waarvan Engeland alleen IH awliard ïn het begrootingsjaar lMl 42 zal alleen Canada 1 4 müliard dollar aan recfatstre sche oorlogsulttrven betalen Bet Mat De republikein Taber en de democraat Woodrum toonden zich voontanders van het voorstel Toen een afgevaardigde Woodnun vroeg hoe de gelden voor de tenuitvoerlegging dar wet zouden worden opgebracht itwoordde hij dat bij dat zelf niet wist In ieder geval zeide hij zal ds Amerlkaansche belastingbetaler de r e ning moeten voldoen hoewel het de vraag is of dat toereikend zal ztfa Mededeelingen vcm Rooaevidt President Roosevelt die valMaag voor tien dagen met vacantia gaat heeft op zijn persconferentie gedeeld dat hü nog vóór züa een centrale arbitragectanmiaala voor stakingsproblemen zal icsteBea Gtadurende de uitstedigheid van Bona velt zal de miniater van Ijndbonw een lijst opstellen van de levensmiddelen die Bngeland binnen afzienbarea tQd noodie kan hebben Een vertegenwoordiger van het Britsche mhdatarie van Voedselvoorziening zal naar de Vereenigde Staten komen om de Amerlkaansche regeering inlidlithigea te verschaffen over de leVenanlodaien die Engeland noodig heeft en tal het l9ijz ider over de Eeho ïlle aas ptoducten die vitaminen bevatten Op de vraag of ook naar andere landen en vooral Spanje Amerlkaansche levenamiddelen gezonden zullen worden antwoordde Roosevelt beveetigcad Toen men hem vroeg wat ar ftaakrijk zou gebeuren antwoordde de arasident ontwijkend met de mededaelmc dat men op het pimt stond tot eenstemming te komen over Iwt Wtdea van twee tarwiachepm n ar haf aletbezette Frankrijk Op de mac f hü zou voldoen aan den wensbh ym Ittland dat tarwe en wapenen wil hebben antwoordde Roosevelt met de wedervraag hoe hU goederea naar hM in de oorlogtiAne liggende lertand aou moeten Zenden Toen mee eanMikta dat hy immen de oortogazflaa bon wijzigen lachte de praaidatt ilaeUL aMu het DÏI B V volgoia kwam het niv abiaagstuk ter aprake Roosevelt rnü Art men reeds Jarenlang vertelde dat Ml maatregelen ter bescherming h aoBvoolen wUde treffen dodi O aM wtat niet van dergelijke plannen Taa aanzien van de Britacha bew ing dat a i Duitsohe duikboot op weg zou s naar de kust van Noord Amerifca verklaar de Roosevelt dat hü daarover gaan inlichtingen had DeBritache amhaaiade te Wtuhington Duitsohe aanvallen tq Zuiden Midden Engeland y OBOOTE BRANDEN BN OfTTPLOFFmOEN WAABGEN NMIN Het Britsche ministerie voor de Blokkade heeft medegedeeld dat pok Noel Hall is toegevoegd aan de ambaaaade te Washmgton voor de befaandelisg van vraagstukken der economische ooHogivoering HU krijgt den rang van zant Naar bet D N3 verneemt sterk DuiUche afdeelingen ki deo afgeloopen nadtt luchtaan en gedaan op voor dén o tog belan ka dbdan in Midden eh Zuid EkigeloidL heeft groote branden en on IofOagan waargenomen In den afgefeopen nacht ddua het D N B waren de aanvallen der Britsche hichimad t in hoofdzaak gcticbt op twee havensteden In NoardDuitschlana gtochta fai wooawVsm werd een gwinge adiada aaagariaht De uitgebroken branden wardea in den kwp van den nacht geirinacfat Naar de Engelsche nlainnditwtmeldt hebben de Duitadiavan dkn afgeloopen nadtt opzidi over een groot gebied jjdtgatMkL Daarbij waa de hoofdaanvai idrt ap een stad aan da NooMboatkuat Oaar li een aantal bnoi en krlaanl neergekomen Ov da hiardoor aangvicfala Sjdi zijn nog geen berichten entvangaa Hit gabt d vaa Loadan heeft iMt laa ftKiiUI tm iiads hat batfbl van M Jaar maaacrAiM Op enfafa diatricteli van wt stadsgabied 4n MUMii gavÉS k Br w fd euiig nha t AAN TE WUZEN REDACTEUR VERANTV OORDELUKVOOR INHOUD De StaatsAHaBt van gisteren bevat een beuoit van den secretarisgeneraal van het departement van Volksvooriiehtiag en Kansten betreffende de ndloprograramabladea Uit overweging dat het noodzakelijk is regelM vast te steUm voor het samenstellen drukken en nitgeven van radlo programauibladen la bepaald dat aij stja oaderworpen aan de volgende bepalingen Artikel 1 ï 1 Zonder een machtiging van den secretarisgeneraal van het departement van VoUtsvoorliehting en Kunsten is het verboden uit te geven een ilad tijdschrift periodiek of eenig an er geschrift waarin de programma s van den Nederlandschen Omroep in welken vorm ook worden gepubliceerd 2 Van dit verbod zijn uitgesloten die dag en nieuwsbladen welke op aanwtlzlng van den secretarisgeneraalde programma s van den Nederlandschen Omroep en voor zoover aanwezig van de buitenlandsche omroepstations in verkorten vorm van hetStaatsbedrijf De Nederlandsche Omroep ter beschikking krijgen zulks ter publiceering in hun bestaande bladen dag voor dag of zoo het een nieuwsblad betreft voor ten hoogste drie dagen Aan de ter beschikking stelling kan de directeur generaal van den Nederlandscften Omroep voorwaarden verbinden 3 De In Üd 2 gi noemde aanwijzing door den secretaris generaal kan door h n t allen t de worden ingetrokken We de BitgevMS ija ArtlkeU 1 De pro amma s van den Nederlandadien Omroep en voor zoover aanwazig van de buitenlandsche omreepatations worden gepubliceerd in weekbladen Deze weekbladen mogen niet het karaicter dragen van een orgaan uitgegeven door een organisatie ten b oeva van bU haar aangesloten leden P het uitgeven vtn dergelijke den komoi alleen in aanechtq ersonen die zich ten a ds programma s van den Kben Omroep en voor iwezig van de buitenland sche omroepstations m een toelichting daarop te publiceer i Deze toelichting zal op welk onderdeel van de prograéuna s zü ook betrekking heeft sl ts van cultureel opbouwenden am mogen zijn 3 Als zoodanig komen in de eerste plaats in aanmerking de uitgeven van de thans bestaande omroepbladen Ra diobode Omro gids Radlogids en Vrije Geluiden met dien verstande dat deze uitgevers hun tegenwoordig karakter van een organisatie die ten behoeve van bü haar aangesloten leden een vereenigingsorgaan uitgeeft moeten prijsgeven 4 Voorts kan de aecretaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten en machtiging verleenen tot het uitgeven van een omroepblad jaan die rechtspersonen die kunnen aantoonen dat de exploitatievan het omroepblad verantwooid is ArtLkelS éet ataatsbedriif De N erlandsche Omroep verste drt regelmatig ziJn programma s j voor zoover aanwezig de programma s van de buitenlandsche omroepaUtions aan de uit gevers der omroepbladen De uitgevers 4ln verplicht vergoeding voor de hun door het staatsbedryf De Nederlandaehe Omroep verstrekte programma s een door den secretarisgeneraal vai het departement van volksvoorlichting en kunsten voor ieder van hen Jaarlijks vast testellen bijdrage aan dit departementuit te keeren De prognunma a van den Nederlandschen Omroep moeten onvericort In de omroepbladen worden opgenomen zulks met inachtneming van het in artikel 7 bepaalde De uitgevers mc en de nnigramma s van toelichtingeB teekenftgen en photo s voorzien Z n in tet opnemen van advertenttea vrij taoder dat evenwel in dezen vorm een toelichting op of de aandacht voor bepaalde uitzendingen mag worden pgeveo of gevraagd De uitgeven zQu verplldit artikelen photo s en teekeningen hun verstrekt door of vanwege het departement van VoUcsvooiüi tlng en Kimsten zonder eenlge vergoeding onverkort inhun omroepbladan ta plaateen op dewijze als door of vanwege dit departement wordt gewenadit Deze ijdragen zullen op een door of vinwege het departement te geven wQze kenbaar worden gemaakt als afkomstig van of vanwege het departement van Volksvoorliditlng en Kunsten Artikel 1 De uitgev dienen telkenjaia v66r IS October bil dan secretaris generaal van het departement van Vollói idtting M Kunsten eet gonotiveerd voorstel Inzake den prijs van het door hen uitgegeven omroepblad voor het komende kalenderjaar De prijs der omroepbladen wordt telkenjara op een voor alle omroepbladen geÜJk ntinlmura bedrag door den aecretaris g neraal vastgesteld 2 Voor het Jaar 1941 wordt de priJa der omroepbladen vastgesteld op ten minste f 8 20 per Jaar Artikel 6 Het is den uitgever van een Omroepblad verboden om door het In uitzicht stellen van premies in welken vorm ook het nemen van en abonnement op een omroepblad aanlokkelijk te ma ken behoudens goedkeuring van den secretarisgeneraal van het departement van Volksvoprli ting en Kunsten Artikel Het is den uitjever van een omroepblad verboden mededeelingen van welken aard ook aan da abonni s ta doen anders dan door middel van het door hen uitgegeven omroepblad Artikel De vorm waarin de omroepbladen worden uitgegeven en de wijze van opmaak en uitvoering alsmede de naam van het blad behoeven de goedkeuring van den aecretaris generaal van het de partement van Volksvoorlichting en Kunsten Artikels De door den uitgever van een onvroepblad schriftelijk aan te wijten redacteur is cmgeacht de verantwoorde lijkheid ingevolge de wet tegenover den secretaris generaal van het Depar tement van Volksvoorliditlng en Kunsten voor den Inhoud van het omroepblad verantwoordelijk rtlkel De machtiging tot het uitgeven van een omroepblad kan 1 niet nakomtng van het hiervoor bepaalde door den sea tarisgeneraal van het departamenfevan Volksvoorlichting en Kunsten wor ien ingetrokken ÉB Het i oces te Riom GEBDCHTEN OVEB VmtKU In de Parijsche bladen wordt meldkig gemaakt van geruditen over een uitstel van het procea ta Riom tegen degenen die schuldig zijn aan deo oorlog voor onbepaamen tUd De Ml t in vraagt of zU die schuldig zijn aan den oorlog nu voor het gerecht zullen verschijnen en wijet er op dat de meest t enstrijdige geruditen de ronde doen Het blad herinnert aan den mktisterraad van 30 JXili 1940 en het daarover uitgegeven conuntmlqué waarin medegedeeld werd Gerechtigheid moet er zijn Er zal geen ernstige en duurzame wederopbouw van Franktük zijn wanneer degenen die verantwooraeUJk zijn voor den nederlaag niet gevonden en gestraft worden De vertegenwoordiger van het Fransche ministerie van Justitie in het bezette gebied Rousseau heeft de Ma tin op een deslbetreffende vraag verklaard Mij is geen nieui element bekend dat wijziging zou brengen in den feitelijken toestand ten aanzien van Riom H t is mij derhalve niet mogelijk de ongecontroleerde geruchten Juist te v klaren DDITSCHE LEVERANTIES AAN FRANKBUK De Oeuvre meldt dat Dultschland reeds 25 000 ton ijzer en staal aan de Fransche industrie heeft geleverd alsmede 20 000 ton zware olie uit uuitsche voorraden Verder levert Duitschland per maand ISO OOO ton steenkolen Wat de voe dselvoorziening betreft Duitschland heeft al 160 000 ton aardappelen ter beschikkhig van Parüa gesteld en 490 000 ton zal nog geleverd worden waarvan een deel voor het nietbezette gebied beiitemd is Verder hebben de Duitschs militaire autoriteiten 1 U8 000 ton graan dat in beslag wêk genomen teruggegeven 20i e9 l tu op 7 46 Maaai opX36 MoHiivorpliehtJ IwrOII TOB Lnlaarw vra VMrta oalw s I aB Mtitokoa wMidML Dese ciJfcn weergeVm aldus de Oeuvre de tendentieuze buitenlandsche propaganda overl de DuitsdiFranadie aamenwerklng