Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 19 MAART 1941 Wijdvertakte kettinghandtel ontdekt Niet minder dan 55 arrestaties Voor vele tienduizenden guldens levensmiddelen in beslag genomen WELKE BONNEN ZIJN GELDIG 56 gram roggebrood tt M gram ander M SSabr t at 23 Mrt brood of H rantsoso gebak of SS gram meel of Uoem Bloem Brood Eiemi Gebak Gort Gortmout of Grutte 24Pebr t ai 2 AprU M pond Havermou Havervlokken Gort of Grutten 24 Febr t m 21 April U pond Kaas 17 Mrt t 17 A i SS K rffie of koffiesumgaat Macaroni of Vermicelli of Spaghetti U Febr t i 21 Aprfi 1 ona dingpotder 9t Febr t m 20 April 1 obm 24 Febr tm Hn I pond H Pebr t m 20 April Voor de kcokeo 24 Febr tm UMaart Voor verUehting 1 I 4 Petroleum Rus emeel gnet eblocm ot Gruttemeel Scheerzeep Slaolie MTtt a9 ISApiB I Kilogram 17 Mrt t aa 27 April 80 gram Vleesch Vlecschwarca t m lyrt April Vttkianag xs BroodboD K B ftoientieit Pm Penade VL 8 VItescbboD De pers Of er die redfe Wn Roosevelt HEN SLAG m 0E BDDttTB De AngeIsaX ifch bteden overtreffen eUc ar in het verheerlöken van de Jonfite rede v Roosevelt zoo chrijft de HaehtiMtgabe volgens het D N B Men doet alsof Roosevelt verklMid had lM a wanoacr Kigdand gered en d oU overwonnen rou kunnen worde TI n pwekt van overwinniagW Men beschouwt de scbeldwoORten die Roosevelt aan het adres VM Dnitschlaod en Italië beeft gericht 1 werkelulU lueoeaaen an de Brttsebe oorïogvocriilc a ecbrtift het verder H sieebt de stemming in Engeland is UMkt indirect uit deze overdreven verhéerUiking van de rede van Booaevdt De Berliner BoersenzeituBg noemt de rede van Boosev t een slag is d ruimte De bedoeling van Roosevelt om niet alleen den En gelschen een trijd in j tie te geven doch ook het wantrouwen onder het eigen volk in slaap te u sen en daarenboven nog zekere kleine naües onderdruk te zetten is overal doorzien Debesliste neutraliteitsyerklaring vandenlerschen ministerprejident De Valera is een van de opmerkelijkste reacties op de rede van Roosevelt en voTint een zuivere weigering aan dèn Amenkaanschen president wiens afgezantenUichtol pleitbezorgers hebben gemaaktl van de Britschè wensehen inzake de ffleunpunten Met betrekking tot den in de laatste geheime zitting van het Engelslhe Lagerhuis gepuWiceerde catastrpphalen toestand waarin de Britsehe scheepvaart verkeert verklaart de Lok al A n 2 e i g e r dat de pogingen van de Angelsaksische propaganda om den elfden Maart ab den belangrijksten dag van den geheelen oorlog ja als een overwinning voor te stellen zeer be grgpelijk De geschiedenis zal op zAe u ren dag zoo besluit dit blad waarschUhljjk een ander oordeel vellen Zü al vaststellen dat deze dag van Roosevelt een jaar te laat gekomen is en dat tusschen i eide werelden een Oceaan was waarin behalve vele schepen ook alle Britsehe illusies ten onder zijn ge aan Sti wir tteatasckiitden In Amerika I De winst zal kleiner de belastinge t zullen hooger en de werkuren langer lün zoo luidde de boodschap van president Roosevelt aan het Amerikaansche volk dat reeds de laatste weken wegens de enorm toenemende schulden der Vereen Staten in officieele redevoeringen en door de pers voorzichtig op ingrijpende belastingverhoogingen was voorbereid aldus het AN P Hoe de verdeeling der nieuwe Vasten waarvan Roosevelt sprak op de Wehouders van het volk gedaOht Is daarvan heeft de onlangs plaatsgehad f hebbende daling der oorlogswinstbe lasting voor de industrie reeds een voorproefje gegeven De breede hiassa des volks echter zal op de krachtigste wijze haar belastingpenningen moeten offeren Naar verluidt zijn de belastingdeskundigen van het congres voornemens opjiet weekloon van iederen arbeider eeii korting toe te passen van vijf procent voor eamed income tax Op deze wüze hoopt men 3 S milliard dollar meer belasting dit jaar te kunnen innen Met zijn belastingmethodén gaat Amerika tot hetzelfde systeem over als GrootBrittannië Het begunstigt de welgHtelden en eischt de off rs van de minderbedeelden De A erikaansche staatsschulden nem i met honderd millioen dollar per week toe Als gevolg van de stijgende kosten voor het égen bewapeningsprogram en de finan cieele lasten welke Aigerika op zich gaat nemen met de hulpverleening aan Engeland Zullen de schulden nog aantienUjk meer stijgen Midden 1M2 zal de federale schuld het onlangs vastgestelde maximum van 65 milliard dollar bereikt hebben Toen Roosevelt aari het bewind kwam fcedroegen de Amerikaansehe staatsschulden 17 milliard iOÜMT Ierland en de oorlog DUITSCHB OPVAinNC Van welinteli tc ityde vernemen wy Het feit dat de lersche ministel president De Valera den laatste tijd Vakereen standpunt heeft b aald ten aanzien van de politieke problemen van den dag wordt in Dultsche politieke kringen geweten aan een fteeds toenemend druk op Eire In de Wilhelmstrasje hoorde men Éaletta de opvatting uitspreken dat Londen zeer klaarblykelük tracht Ierland in een situatie te dringen waarin De Valera en zljn volk niet willen geraken Ierland zal niet tot oorlogsgebied worden dat is de duidelijke wil van De Valera Welke van Duitsche zyde tegenover de historische begeerigheid van Engeland steeds als gerechtvaardigd en volstrekt begrypelük is beschouwd teewenngen die r van aprek i dat Duitschland van lÖn kant druk uiteefent typ Eire draaien opzettelijk de situatie om zoo wordt hier in politieke kringen in de ligkshoofdstad aan toe gevoegd Deze beweringen zijn klaarblpteliik afl ornitig uit een bron die van oudsher be land had bij een misleiding der open bare meening in de wereld n l uit Londen zelf TtlhtS NAAR GRENOBLE Het staatshoofd miaarschalk Pétain it DinsdagaviBKi per speeiilen trem ftmr een inspectiereis naar Orcnoble vertrokken Vóór Woensdag staan daar tal van bexoeken op het ptogramma Condcudag tal de maarschallt te Vien e in het departement Isène i n Donderdagmiddag keert hu naar ti éjr temt Amet aaen moeteat vmrtrekkcai r 8SBN WORDEN MBT TKBUBNGAv De BOikaansche tsatsburaen fa het belette deel va Franluü hrt ben naar velgens t nXS mrké van de Ameikaansdhe ItmbasMte de aanzegging gekregen bet lai d te verlaten Hun PMS zuUcB Bkt lengd worden Leahy h Pétain LEVENSSUDDELENVOORZIEiaNO BET ONDERWERP De Amerikaansche ambassadeur admiraal Leahy is gistermiddag dfor maarschalk Pétain ontvangen Maar min in welingelichte kringen verneemt was de kwestie was de levensmiddsleB en grondstoffenvoorziening van bet onbezette Frankriik imderwerp van bespreking Nader wordt gemeld dat de Aaicrikaansche onderstaatssecretaris Sumner Welle gisteren ia de persconferentie heeft verklaard dat hü de Engelsche toestemming voor de levering van tarwe aan het niet bezette Frankrijk flwedig hoopt te veritrügen Dettr De Fransche ambassadeur Baye die Dins g weer een besprekinx met Welles heeft gehad heeft gezegd dat eerst twee Amerikaansche schepen met door bet Roode Kruis gesdionken tarwe naar Frankryk zouden vertrekken Verder wordt met de Engelschen onderhandeld over een voorWurende levermg Van tarwe aan de Fransche regeermg waarby men gebruik sou maken van twee Fransche hepen die te New York opgelegd zijn De ladingen zouden betaald worden met het geblokkeerde Fransche tegoed in de Vereemgde Staten De Amerikaan sche regeeringis bereid er in toe te stemmen dat de beide schepen met een Fransche bemanning varen maar onder de vlag van het Roode Kruis voor zoover deze organisatie controle oefent op de verdeeling der tarwe in Prmikr jk Overigens moeten deze scfaepro zeer veel reizen maken aldus vervolgde Haye omdat een lading voedsel voor ten hoogste eenige dagen verschaft wordt Bovendien heeft de Franwfae regeering mals noodig daar het vee io de stallen veibongert TSJOENKING IGEBOMBAEDEBBD Tsjoenking 1 straen door ne s zware Japsjtsche bommenwerpers die vergezeld waren door zes jacbtvUcgtuigeo giriMnbardeerd De Amerikaansche ttean aan Tsjoenking VOLGENS JAPANSCB GENEKAAL NAGENOEG ONMOGELIJK Naar de meening van den eergisteren te Tokio t uggekeerden genefMd Tosjizo Nisjlo dte opperbevelhebber van het Japanscbe ezMtitielager in China is gewMst en diei staf kan van Amerikaansebe hulp aan t Tsjoeng kingbewind geen sprake vja Maar een der officieren van den tstaf zeide is het de meening van büna alle vooraanstaande militaire waarnemers dat noch de hulp welke Amfc ika aan Engeland zou willen verieenen r ocji die welke het aan China zou willen verieenen eenige practische uitwerking kan hebben I wees er op dat in verband met de blokkade van de Chineesche kust door de Ja ansche marine bet door Amerika gezonden materiaal Tsjoengking niet zou kupnen bereiken SECRETARIS VAn GANDBI GEARRESTEERD Volgens een Keutcrbericht uit Londen heeft de pan Indische radio meegedeeld dat de secretaria van Gandhi Dinsdag wegens overtreding van 4c voorschriften voor de verdediging lran Indi gearresteerd is De secretaris was pas kortgeleden uit dcgevanfcnis ontslagen KONOIE BU OEN KEqEB Prins Konoje is gistemkidag door den keizer inaehopr mntvangen en heeft daarntffKfewtvi ge bespreking gekëad üm grootzegelbewaarder Ki tl Kcrte bt Naar verluidC ïzuli yooral vraagstukken h andeld nopeas versterking viin het nbinet en reorganisatie van de bewegnw tot steun aan de keizeriQke poliüek Maandag ia op eeo terrein bij Bor f os een granaat afkomstig uit den Öd van den burgeroorlog ontploft Of granaat was door kinderen gevonden die er mee waren gaan spelen Drie kindleren werden op siag gedood twee zwaar en een licht gewond Een der zwaargewonde kindeen overleedkorten tijd na in bet aidnnhai teztjn opflnomen OmvancrUke avets6oaminfenhebben ai weat Skiwaktie drie gtmeenten geiiael geïsolend De spoort wegverbindincen zqn op vencheidMic plaatsen verbroken en een groote oppervlakte bouwland is overstroornd Talrüke huizen zyn MSchMigd enmoesten ontruimd worden He Britsehe móiisterie voor het Voedingswezen heeffbHtend gemaakt dit binoenkort kaas in Bogelaud gerantsoeneerd wordt DnHilveninneebe redierehe heeft In aamenwerking met den Algemeenen opsporingsdienst van bet departement van Landbouw en Vis scfaerü opheldering gebracht in een wijdvcrtakten kettinghandel welke in het centrum des lands welig tierde ai uitlpopetB had in alle richtinfen Na een Miderzoek dat viji weken duurde z jn 65 verdachten gearresteeid waarvan 30 Hilv rsumnieni terwijl voor een waarde van vela tienduizaulen guldens aan alle mogeUJke levensmiddelen benevens ƒ 4100 aan baar geld eo een vrachtauto in beslag zijn genomen Veel Interessants uit den kettinghandel prijsopdry ving tot enorme hoogte diefstal heling zijn daarbij ontdekt Het ondenock Hel drong begin Februari tot den Opsporingsdienst van voornoemd departement door dat in de omgeving van Hilversum een zeer omvangrijke kettinghandel in verboden en gedistribueerde arfikejen bestond Een ambtenaar van dit departement werd naar Hilversum gezonden die tezamen met den Hilversufnsdien rechercheur D van doj Broek na vijl weken T an arbeid gednrendie dag en nacht uit een lawine van misdrijven een groot dossier van verbialen en verboeren wist te vervaardigen De eerste oijderzoekingen vonden te Hilvenmm plaats waar op 7 Februari vijf verdachten werdea aangehouden waardoor zooals later bleek onmiddellijk tw je hoofddaders van het complot wareni gegrepen n l een financier en een organisator Te Nieuw Loosdrethit werd een vrachtauto vol met hammen van clalndestien geslachte varkens in beslss genomen dat was de eerste stoot Direct la rop was de slag nog grpoter m pakhuizen aan den Ouden Amersfoortschenweg en den Zeediik Ie Hilversunwerden enorme voorraden clandestiene waar in bfslag genomen o m du end i blikjes gecondenseerde melk kisten met fle ischen slaolie cho olade Jam tnmatenpurée honderden kilogrammen kaneel en peper diireeds voor ƒ 15 per ki o werden verhandeld duizenden stuks zeen groot Dsrtiien kazen blikken melkpoeder blikken gehakt roomboter partijen whiskey rum Jenever en cognac tallooze woTsten stjhoensmeer en enorme parttien gebanderolleerd es ongebandePoHe vet y gi t erij in een a jia pkame r Bij aen der verdsditen aan hui werd een eomplete riagerlj aaneetroffen in een sIsM kamer op de bovenverdig iir De gearresteerde deelde mede dat hii die slagerij eens had geïnstalleerd om anderiialf aar geleden een half varken schoon te maken Dat aan dat velmaal nie veel ekiof werd gehecht S begrijpelijk Behoüdois de voornoemde artikelen wist men enkele dagen later nog beslag te leggen op duizenden sigaren en honderden ponden thee Door deze arrestaties was hef hek van den dam en naar vde richtingen Wdde i sporen welke naar sijjanp den omvang successlevel ik werden gevolgd AUeriai Zoo leidde het eerste spoor dat men hierna opnam naar Bussum wsar opnieuw twee verdachten werden gcïirrcyteerd In een autoboit an den Hijizerweg wefden hier 80 fl§ sche i vloeibare ze en een partii Van duizenden stukken harde zeep In besla e genomen N5eu re schpkels werden In de ketting van steeds verder doorvprtrochf waar ontdekt en opnieuw werden t Hilversum onderzoekingen verricht welke zeven nieuwe verdachten in de cel brachten Dit waren meest door vrkoopers die met een hooppr p mindere winst aan dit proces van pIptideefienen h nHel hadden medegewerk Een vtdge sooor leidde raar de provincies TTtreeht en Zuid Holland waar arrestafies wew pn verricht in de volgende plaatsW Wnjjgden Bndegravpn Alphen aan den I®i Wmibru ee Hooipmade en Koudekerk Teru WVeerd in Woerden werrf daar een O rti kaag van meer dan lOOfl k In best enomen en n Woubrueeè nn 300 t f Al deze fi tihoiid npen tonden in verband m t één kefjinehand ir kaas waarbij oartHen K nn drie of vier na I oer da tee l steeds sterker stif wide Dr tm warm verhandeld Even Ji n verte ï nde and re 7aken w teer de nel id van handelen en dp rnotf van h aart deelnffn ndhoopers en verfcoopers het onderzoelt li wijlB zeer moeHiik Een nieuw ftmor Wdde naar Baam wasr een k m handel ir ham in blil werd opeeholderd en wVele arresfa es w dpn ve Ht Bii één ver sch w rd hier W0 k e ham In b k ir N KCTiom n benevens ffMK baar iKid weBte door m aspirantkooper die dèn verkmper nog nie kefide bU een tus che handelaar waren Pf leponeerd nre zak n wrden in Dtrecht Intfaai en Amerr Ort opeehekl rd waarbö evenak eioiTS de ol at elük wilitie med erldng verl widt In ITtreoht en JutfSaa werden re ver4a en aan b mdeti terwjil 00 k r hsm In blik en 1 00 b r ifrid in He l g weid r omfn In Amersfoort le de men d hand op tw ver a h n e B sp rtteersar en diens vddrr die een eoinestibleshandel drijft waar dein enk el bcfaieters de UMmilr rol Sinds n eveer October waa dne l andel gaande De commiasarnt van l kwcdM te Hilversum de heer Reyeitgs beaft vw het departonent van Landboinr en Vïsscherij over het werk van den rechercheur D van den Bnx een zeer waardeerend schrijven ontvangen Deze reefaercbeur is by corpsonder in het Hilversunssfhe politiecorps ervel vomeld De strüd tegen de pr0sopdfijving VERSCHEIDENE BOETEN OPGELEGD De sbijd tegen de prüsopdrqving wordt ononderbroken voortgezet De inspecteurs voor de prjisbeheersching hebben weder Hn tal van vonnissen gewezen die niet malsch zyn Een bak kerin Graauw en Langendanii die brood te duur verkocht werd gestraft net een boete van ƒ 50O terwijl zyn iaak een maand zal worden ge i o en het vonnis wordt eepul liceejd Eenzelfde straf werd óp egd aan een bakker ki I amswaarde voor een overeenkomstig feit in Dordrecht werd en buitenband te duar verkocht wat den fietsenhandelaar op ƒ 300 kwanj te staan terwijj het te veel betaalde aan den kooptr moest worden terug betaald In Temeuzen hield men zich niet aan de prijzen voor schoenen looals die op 9 Mei j l golden Den overtreder we d een boete van f 500 opgelegd In de Kwakel trachtte een slager spek van de hand te doen voor een te hoogen prijs Zijn voorraad werd ver beurd verklaard en de boete werd vastgesteld op f 0 Een heel varken dat te Venray voor te hoogen prijs werd aangebodwi kostte den eigenaar f 300 boete Het vonnis zal worden gepubliceerd In Dordrecht werd in enkeje gevallen geknoeid met de prijzen van sOepvleesch Boetes werden daarvoor opgelegd van ƒ 40 en ƒ 200 Opdrijving van den prijs voor rijst en havermout door een winkelier iij Putte werd Efestraft met ƒ 200 en publicatie van het vonnis Iemand in Westdorpe die met een partijtje tarwe een goeden slag dacht te slaan zal ƒ 300 moeten betalen Ook in zijn geval zal de tuchtbeschikking worden gepubliceerd bü eireneens een groote party hammen in beslag werd genomen Al deze goederen zi op de plaatsen van beslagneming veilig gedeponeerd en zullen t z t ter beschikking worden gesteldvan de distnbutiediensten ziekenïiuizen en sanatoria tet plaatse Gepeperde prijsen Viai dot voedselconunissfr komen zv zoo ten behoeve vèn de bevolkinf voo c de normale prijzen en niet voor schreeuwende fancy prijzen welke de kettin iandel teweeg brengt üara b v wöd bij dit complot reedg verhandeld tegen J 7 50 per kilo pQier voor ƒ IS per kilo slaolie voor ƒ 3 per fjesch thee voor ƒ 6 per pond cognac voor ƒ 8 per flesch en vet voor f 3 per pond waarbij de handel dikwijls nog niet ten einde was eik de koopers nog duurdere pri zen wilden betalen In Hilversum werden enkele dagen later weer zes verdachifen gearresteerd waarbij een groote partij huishoudzeep toiletzeep dnuns za te zeep en slaolie in beslag werd genomen Diefstal van le De aanhouding van een der verdachten een expediteur leidde tot de oplossing van een groot complot van diefstal en heling op de Haka fabrieken te Jutfaas Er werd n l zeep van deze fabrieken welke niet in den vrijen handel is in beslag genomen VERBINDENDVERKLARING C A O BAKKERSBEVRUF AMSTERDAM Het college van rijfcsBemiddelaars heeft verbindend verklaard bijna alle bepalingen van de collectieve arbeids vereenkomst voor het bakkersbedrijf te Amsterdam Deze verbindendverklaarde bepalingen welke zijn opgenomen in de staatscourant van gisteren zijn van toecassing in het gebied der gemeenten Amsterdam Diever Landsmeer Nieu werAmstel Oostzaan en Ouder A ixstei ten aanzien v n de bakkerS onderirmingen waarin brood wordt bereid dot in de gemeente Amsterdam direét of indirect aan consumenten veikocht of afgeleverd wordt Zij gelden derhalve niet voor die anc ememingen in de randgemeenten welke slechts voor de plaatselijke markt krbeiden en dus geen brood pro iuceeren dat bestemd is voor Ama IerJam Tezamen met de polife aldaar werd deze xaak opgelost De directeur dezer fabrieken vermiste reeds langen tijd t lkens artikelen doch het complot werkte zoo wijdvertakt efl grondig dat men de dieven niet ontdekken kon Nu echter konden door het spoor uit Hilversum veertien verdachten in Jutfaas worden gearresteerd n I 9 mar uit het personeel der fabriek die de knoeierijen uitvoerden en 5 e nediteurs weeens heling der gestolen oederen Minstens 20Ö0 stukken zeep vele drums zachte zeep bloem slaolie vet ed was in flinke hoeveelheden gestolen Dat bracht tot nu toe het einde van de arrestatie reeks doch het onderzoek duurt in enkele richtmetn nog voort Inmiddels in dit echter de rootste aak in clandestieneo handel welke rioit in d lande is ontdekt De waarde der in beslag genomen goederen bedraagt in normalen priis vele tienduizenden guldens en voor den clande Jenen handel veel meer dan honderd duizend gulden Ia vijf weken tijds is deze a aire voor zoover nog te achterhalen op jelsst met de arr atie van 55 verdachten waarvan een kiein aantal die zich o m aan heling of diefstal heeft chuldig gemaakt in voorarrest bluft ngesJoten ARTIKEL BON DUUR ÜL o 7 Bo f Vijfde perlede if II 1 ea n l Mrtt m 23Mrt 12 t ai M Maart Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming t aa 31 Haart t m 31 Maart U 31 Maart Br 7 Br W M Mrt t m 13 Mrt 17 t BL 3t Maart A MHrtt Bi 3Mrt 12 t as 30 Maart Br V Br 10Mrtt tn Mrt 17 t ra 3 Maart A a A 7 U Febr tfm 23 Mrt ItMrtt BLlAprn A 13 en U A 1 en 71 A It A 09 A 1 Peulvruchten A U Per Per 9 A 11 C Pebr t m 23 Mrt 117 iseui Mraokje t m 20 AftB Biet aaagcwesen Kf A 17 Suiker A U Thee VI 47 VI M t m 19 Mr 23Mrt t m 3 Mrt 2 ApsB Vt 07 VI 41 A tC Seap t m 14 iNart A Aig Oistribitl bMkie BI s BmemlxiB Ba s Boterbon De betrokkenen kwamen voort nit allerlei beroepoi velen zijn zakenlieden die zeer gunstig bekend staan in dit we van kettinghandelaren speel DK V BM I M aWG TAN scBomr Bu iuMan maliby De door de Brtfaébe adouraiiteit i yernuBt i gegewn achoutbu aaZMaltby as cotoaHBdant van groote Ehgelsche anvnoi dat od i November U40 in den Atlantisch Oceaan door Dultacha xeestrüdkrachtS voor het grootste gedeelte vemieuSweid Bij deie gelegenheid werd m tonnage vaii 86 000 fcj t tot zmken bracht Sehaul bJHwdtt MalHiy bevcM zich tijdens dezen aanval van de Duïu sche teestrijdkracfatan aan boord vi den gRwten hul ooltar Jarvis Bay die na een kort dramatisch nachtelHit gevecht door zware voltreffers d wtiBerie tot zinkan werd gebrac aldus bet DJJ B WOEKEBPias VOOR VHBOOIMZEP De Albnaaischa politie heeft 120o kg bui oudzeep opgespoord en in beslag genomen wcttcc via den sniokkelhandel te koop werd aangebodes tegendea prijs van ƒ 3 5 per kg De ze zeep was fkctastig van een f briek in de gemeente Wormer zij kistte den fabnlpnt a rondstottm en jCabru é 30 eent sr kg Teeei den tusscfaenpertooB een beurtschip per die d ztgtp welke i em 80 cent kostte voor ƒ 3 29 van de hand trachtte te doen ep tegen den fabrikant die el s gcan vergunning bs4 om zeep te fabriceeren is proces verbaal opgemaakt DE BVRGIEMEBSTBB VAN EMMEN De N B pa lianat meldt Naar wij van den Beaüftragte vür den Rüksoommiasarls Voor de proWncie Drenthe te Assen vemem en is dt burgemeester van Emmen eei gemeente van bijna M OOO inwonen mr J L Bouma tot de N S B toeg treden PISTRIBUTIENIEÜWS BON M VOOB VI BESCB EN TLEESCBWAREN Oék vaar paarden aehapeavleesct De secretaris genaraal van bet departement van Liandbouw en Visscherfl maakt bet volgende bUtend Gedurende het tijdvak van DondeN dag 20 Kaart tot en met Zondag 3t Maart a s geeft aUt der vier met W vieeack g nerkte bannen van dt vleeschkaart recht 19 het koopen van 100 gram vleesch been inbegrepen óf één rantsoen vleeschwaren De met tt worst vleeaekwaiCB gemerkte bon geeft uitshutend reefat op het koopea van een rantsoen v l ee sch waren De bonnen welke op 30 Maart a i nog niet gebruikt züti blijven nog geldig tot en met Woensdag 2 April a s De aaadaeht wsrit er p gwestigd dat thans eok paarden en schapenvleesch ander de stributle vallei soodat de tatatsoeaea aok gelden voor dese vleeschsoorten HOEVEELHEID Vk p boter of margailBa of SM gr vet Op bon 08 geen vet Eenhfid vaste bmidftef tip 100 gr roggebrood e 100 gr ander brood of 1 rantsoen gebak 1 kippen of eoadcBel 1 rantsoea Elke bon 100 gram 1 lis gram kofOe of SO gram kof ie mllmnmUftm 50 gr scheerxe ot tabe ot pot pfan 1 gna I raatsoan Bet rantsoen vleaaehwaren dat per bon kan worden gekodit bedraagt 7S gram voor gerookt of gekookt varkens rund kalfs paaidêv en schapenvleesch en voor gerookte worstsoorten 100 gram voor gekookte woratsoorten rolpens en knakwnrst 125 gram voor leverartikelen tongenworst en nie brood en 150 gram voor bloedworst