Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1941

i fWEEDE BLAD WOENSDAG 1 § MAART 1941 9HaBaBBaEEMB3SB éaaHBaaaBi PUATSEUJK MEOWS sTmnEws Bergambacht OMZE1BELASTINO OP STROOM WEER BEREIDING VAN KAAS C tódelijke productie al wordioi bevorderd Geen verhaal ap v r tkan De nieuwe omzetbelasting levert voor het gem elea bedrijf geen voordeel op Werd voprheen betaald 4 van dsD kostprijs van de electrlsche energie voo huishoudelijke dpatel den of rqjid ƒ 100 per Jaar thans is verschuldigd 2 over het totale door den verbruiker voldane bedrag dus ook voor innustriestroom vastrecht meterhuur cd daaronder begrepen of ± ƒ 750r per Jaar Tod ligt het voorshands niet in de bedoeling de omzetbetesting aan destroomverbruikers in rekening tebrengen De prijz l ondergaan dus en vertiooging EXABfEN EAB O Maandagavond hebben dr A Montagne Izn uit Gouda en de heer J H C Muller arts alhier aan negen leden van de aMeeUngen Bergambacht en Berkenwoude van de Vereeniging voor eerÉte hulp bü ongelukken het examen voor het eenbeidadiptema afgenomen Alle candidatjn slaagden Van de afdeeling Berganbacht slaagden de volgende persor m mej N van der Hee en de heeren A Odcam Jzn en A Verwaal alhier en de heer D Bericouwer uit Lekkerkeric NIEUWE LEERLINGEN SCHOLEN Voor het op 1 April a s aanvangende nieuwe sdiooljaar hebben zich voor de openbare lagere school gemeld 28 leerlingen en voor de school met den Bijbel 30 leerlingen MtWOOKD AAN DS F v K O KaaMT vaa Koo umdel en FaHÜfcen voer OowU en onutreken ootI Mt aaar aaBtekUox van haar tot den Mtrttads feiMraal wnd boo vaa hetXU Maart 741 tmt Nieowe Schoaw VERGADERINO GEBfBENTERAAD Een openbare vergadering van den raad zal gdioudm worden a s Zaterdag des voormiddags 10 30 uur BES FRUDING JAPANSCHE VLIEG Verordniing aan den raad aaagebodea B en W schrijven den raad dat hun college klachten bereikten over niet afdoende bestrijding van de in de wandeling genoemde Japansche vlieg door verscheidene boomkweekers in deze gemeente B en W hebben op verzoek van het bestuur van de Vereeniging voor Boskoopsche culturen overwoglen voorschriften uit te vaardigen ter bestrijding van dit kwaad In overleg met den Plantenziekten kundigen Dienst te Wageningen is het eveneens noodig maatregelen te nemen tot bestrijding van de bastaard satijnvlinder en andere schadelijke dieren B pn W stellen den raad voor en verordening ter bestrijding van plantenziekten en van schadciÜjke dieren vast te stellen VOLKSTUINTJES UITGEGEVEN De perceeltje groentenland van het gemeentelijk tiouwterrein zijn thans alle verpacht De totale verpachte cp pervlakte bedraagt 1021 8 Rijnlandsche roede De tuintjes zijn uitgegeven aan 33 gegadigden I loordrecht AFGEVEN PERSOONSBEWIJZEN In deze gemeente zijn de heeren A Kwaak en J A de Jong aangewezen voor het afgeven van persoonsbewijzen VERBOUWING BRANDSPUITHUIS GEGUND B en W hebben aan dA heer L Vermeer alhier opgedragen de verbouwing van het brandspuittiuis in de OostBuurtstraat De hee Vermeer was bij de inschrijving de laagste insdirijver TEELT VAN VOEDIRPBODUCTEN Verschillende weilanden in den Zuidplaspolder wonjen omgeploegd De boeren zullen hierop Ineten en aardappelen verbouwen voor voeder voor het vee Waar zullen we gaad eten vroegHimter Ik bad gedacht in de Taverne ala Gip er tenminste n iet op tegenheeft mompelde Fox O Ja ik vltid het best Daar Ishet gewoonlijk nogal gezelllg j ei£ipBf opgewekt Himter tceerde zich om naar cij i vricKL Wat heb Je tot JbnT Ga Jij maar vast met Gip vooniit Bob Ik moet nog even terug nair het theater over Zijn oom was met opvallende elegance gekleed Hü droejg witte slobkouaen handschoenm van dezelfde kleur een bloem in tiet knoopsgat en zwaaide overmoedig een rotting welke in zijn jeugd weUicht den goed tochigekleeden heer had geccnnpleteerd Weet roBar nu een zeldzaam belachelijken indruk maakte Groote goedheid steunde Jim tal zijn schui laate Oom Tobias zieter overweldigend uit Enfin ik gtmhem zin laat geluk van harte t isalleen maar zoo jammer dat die onuitetaanbare Irene de idtverkorena is Als dat maar goed afloopt Bedenkelijk het hoofd schuddend over zijn oer degelijkeo oem iceerde Jim naar het theater terug G j zocht evenwel niet G isy s kleedlgisaer op want hiKhuMloch daar ndlk ergens anderazQaTvulpen laten liggen Hij klampte een nojn of meer verschrikt uitzleoden siqq oost aan en nqemde zijn tiaam De dhrectetnr wacht al tqi o meneer zei de man Is alles in orde vroeg Fox De auto van den geneesinmdigen dienst la gekomen luidde het antwoord De directeur heeft het ballet ia de finale ttéf eaaa laten herhalen zoodat allea at ter den rug tfas toea het pnblidt de zaal verliet Jim knikte cd liegaf zich naar hetdir tiekantoor Goad dat u komt mr Fo Datia een eüeiKlige gescbiedenia voor mijn Oeater En voor jtdliet persmea chen beteekent bet natmidijk een smaatiel Bc ais ai de konxn op da frontpagina van de Fanfare Moord in Greymans Revue Theatej Onbekende man in loge 8 van liet leven beroofd Een geluk dat het publidi er niete van heeft gemerkt Maar zeg dan toch eens watt Tot dusver bebt u me nog niet aan l t woord laten komen lachte da reportnv Maar dat neem ik u niet kwalijk hgi dit aenaationeele bitermezzo ne kanN e gruwelijke misdaadnu toch gepiè gi hebben meneerFox Inspecteur Brytt is naarstigbezig om dat aan bet licht te brengenHebt u al iete omtrent de Identiteitvan het slachtoffer kuancn vaatstellen Niet Veel mj had een kaartjevoor een parke$b at8 maar daarheeft hij gaan gebraik van gemaaictDe man schijnt beuw pas tQdena het laatste bedrijf te zQn bhinengeko n en ea gaf den suppoost een brief voor miss Dott waarvoor weer de bemiddeUng van Oipqr a Ëleedster werd ingeroqMn Sara bracht fan man naar toge 8 zooals ze dat ateefjs met kennlsaail van mias Dott pleegt te doen Dit is allia wat we te weteq hebben Bet ia niet veel ei Jbn pein zend Maar wat ik vragen wou brilt n vanavond een verscbU vaa meaning gehad met Irene Faney mr Oreyman Hunter begreep dat z n vrlei Kbe wil Je daar dan nogT vroeg peaMe redaaea had om het meisje door tnpsy die bet vlirzoek h d gehoord MMtMBen t vaa Baaééi HQ vertieid a lebcepvaatt feriebt adrea inaake ia volvette fcawproduetie het volgen Sebert t Jiaar aaidaUtaig vwn Uw nevenvor aitaevwi dad ik U mede dat ik Qota heb genomen De welk tMt kt boeren BOOdxakelUkerwUze ge ftin hoodeÉ vewand met de m tam eoaaumotieiDelk wdke Mtb ÏB het iga wettelUk aawewezen ia het Weaten det lan £ deden Made ndflo de aaoelUike tftandi edca tag liet voor baad dat vowcent de inbedoeld ge iiti g ékea bedrijven ifraiden in Mlb fc i Dat Ueidoor de boerenkaas tadtirtte weid getroffen kon niet Rwlaa vennédea Het is echter duiêiUlk dat indien in bét vooijaar door ét grogtore melkwisning de consumplinelktdcotten veimiaderen weer fa ceteldcUika kaasproduetie zal worèm bevordèid In df veAand moge ik V mededeelen dat aan e boerenkaas oduoenten e ürde winterperiode vatt het varige jaar alle op hun ijedr f fewonnen melk hebbm veikaasd met Ingang van 2 waart weer toegestaan is de bereiding Van kaas te hervatten Eiermed Is deVhalve gedeeltel k aan Vw verzoek tegnnoetgdcomen Het Aihoeft seen betoSg dat deze aange iM nfaeia weflce voor de Nederland he zuivel van veel belang is de rile aandacht der betiokk faistantiet heeft Dievengilde weer op pad B t dievengilde dat het op rijwielai a oaderdeelm heeft voorzien is gisIcren weer in actie geweest Van een plaatwerker te dezer stede Ji da fiets ontvreemd die des avonds btiiecTd in de Stoofsteeg stond Onderdeeten zUn medegenomen van tawe Icarretjes die in eeii niet afge Atten poort aan de Westhaven waren pplaatst Van het rijwlei van een kap ar werd de dynamo en van dat van aaa houtbewerker de koplantaam verdvenen Fluweelensingel wordt afgesloten De herstrating van den Bleekensinni is gM ed gekomensw Nu komt de nawedensingel aan de beurt Met ingang van morgen zal het gedeele tusatküi Tiradewecsbrug en Doelebrug Vaor het verkeer zijn afgesloten Het ericeer wordt door de Üssellaan omgrtdd Bri dge rive Ver van Huisvrouwen MN OBANnOUBDF WEDSTBUD In JDe Zalm heeft gistermiddag de aldeeling Qouda van de Nederlandsche Varaeniging van HuIsvtouwmv een Mdgedrive gehouden Het is een geaimeerde wedstr d geweest waaraan twktig dames heldien deelgenomen Ir werd gespeeld volg M het heveUagscbe tyiteem Ia de Noord Zuid lijn bdualdén den barsten prija mevr Rood Hartog en MW MêUer Troostwijk en den twé dan mevr Van Eük van Trotsenburg an mevr Reneman La Ckand In de Oost West iyn wonnen den eersten prüa mevr Mogendorff WaisTisz en mevr Van Eyk Nibbering en tol twe d i mevr H 9kes Bloemen7 daal en mevr van Heynlngen Nan aiagaRoseboom EXAMEN ArOlUEKBBSASSI8TENTB Voor het te Ut echt gdiouden exsunen voof apooiekers asdstente slaagdeanze stadgenoota mej H C vanVeen noqs FEUILLETON GIPSY DOn ERFT EEN GEHEIM tt OHadruk vMrbqden achteruitgang buiten het gebouw a twengen Hü legde daarom zijn arm aonraudig om Gipay a achoudets en dwong baar zoo hem te yolgen Een aogiablik dacht bil aan Inspecteur Bratt die nu in den fbjrer wel teveriaete op hen sou wachten Zij Uepea dow èraikere gangw en laaga amalle trawen en bereikten zoo te aehteruitgang Oese kwam uit op esa nauwe door iiooge miu en omge H Sbaxnplaata De verlichting was Mar alfidit ae fai de hoeken ontwaarde ea de spoafcai tiga aidiaduwaï van alle mogd a areedachappan ea tooacelattribal a Aaa de oven da M dt afa tanga doorrit dOor aas tweede attd naar te straat Voor daan doc rU attmdsa eetdga Wlo a gsparfce rd Daaronder bevond h asf gMMa MtarwetaidM wagsa C wdla aanbUk Jbn Fine oawiUelnttft ap faihield Dte wagen kwam bafeend voar AT n AAR ANMEER w Uit vroeger tijden Vt OeUDS B COmtANT MELDDE 78 JAAR GUiEDEN Met volle muziek met Watt en HaU Watt Aanvang T Ijt uur nana Ikeatar Da gentleman vagebond met Heinz ROhmann Paul Hdrldger Hans Holt en HUde KrahL Aanvang 7 1S uur U Maart 7 J aar Ned Oeief Gemeeate Spreekbeurt ds Joh van Welzen Uit den gemeenteraad Aan fe orde is het adres van commissarissen der sociëteit Vredebest om verlenging der huur van het societeitsgebouw basg 0 voering door N V Het Nederlandsdi Toeneel van Ala sterren vallen i blQspel ia diie bedreven do Henk Weker M Maart mr BuM Cunms EJB B O 11 Maart mr Ceafaai Jaarvergadering tcansportcolonne Roode Kruis M Maart 1M nor Vrtle EvangeHstbe leanae e Bijbellezing en bidstond M Maaat 7Jt mr Leger dea Heib HeiUgtaigssamenkmnst 21 Blaart IMS mr kaataer N V Qaad anw Watailaldliig BJaafseh ff l JaarUllodie algóneene vergadering van aandeelhouders n WuM It mr BJC Leeeveraenlgtaig Algemeene voraaderlag Coöperatieve Boerenleenbfnk Gouda en omstreken t Maart AM anr Van Bergen Uiendoanpark Start provinciale paric wegwedstriM Atliletiekvere iiglng Vires et Celeritas U Blaart 7 tfut Kanstmia Uitvoering ondaccordeonver Crescendo met n e werking van zang en sliowensemble De lustige zangers na afloop bal tS Haart 7 aar Concordia Feestavond gymnasiastenvereeniging Utile Dulcl 24 Maart 11 aar De Zabn Openbare verkooping onroer ide goederen door notaria J van Kranenburg its Maart 1 aar Stadtaals Openbare aanbesteding ber iKUen van walmuur langs Turfmarkt 26 Maart uur Oosthavea It Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 21 Maart IM anr Terrein Openbaar Slaebthnls Algemeene keuring van trekhonden en hondenkarren 29 Maart tM aar Nienwe Schouwburg Jaarlljksche promotie leerlingen Ambachtsschool en uitreiking diplo ma s leerlingen dag en avondnijverheidsschooL 29 Maart 4 3Ó 4 nar Ambachtaseliool Tentoonstelling werkstukken en teekeningen leerlingen dag en avondschool Slaart 6 nar Coaco dbi Propaganda feestavond Ned Bond tot het redden van drenkelingen Maart 2 39 Unr Kaastuia VUfde Nutsbüeenkomst concert Botterdamsch Philhtmnonisch Orkest on der leiding van Eduard Flipse solist Marinus FUpsè Maart 2 4 ea 6 S nar Ambaehtssebool Tentoonstelling van werkstukken en teekeningen leerlingendagen avondschooL APOTHEKERSDIENST Steeds geopend dm nachts alléén voor recepten Apotheek pee Westhaven 14 B en W zijn van oordeel dat het be stuur weinig bevoegd is om huizen te verhuren en stellen voor daar de termijn zoo kort is nog voor een jaar tot Hei 1887 daarmede voort te gaan doch de huurprijs van ƒ 300 op ƒ 400 te brengen en dat B en W in den loop van dit Jaar e nader voorsta in deze zaak zullev doen een en ander is goedgekeurd met algemeene steounen S9 JAAR GELEDEN Bet toelatingsexamen is gehouden voor de normaalschbol alhier De zes kandidaten zijn allen toegelaten Van de 3e tot de 4e klasse zijn elf leerlingen bevoidKd van de 2e tot de 3e negen en van de Ie tot de 2e acht leerlingen Van de vierde klasse hebben cht leerlingen verlof zich aan het examen voor onderwijzer of onderwijzeres te onderwerpen BiJ den nieuwen cursus ïuUen de vecschiUwde klassen 13 11 13 en 10 teerlingen bevatten 2S JAAR GELEDEN Boskoop Het bericht uit de Staatscourant dat het vervoer van vee verboden werd uit een kring der provincie Zuid Holland omvattende t gedeelte ten Zuiden van den spoorweg s Gravenhage Utrecht met uitzondering van de Alblasserweaid en de Vijfheerenlanden is voor velen een tegenvaller geweest Immers vorige week was wel het houden van veemarkt hier verboden maar aan de overzijde van de q oorbaan op het terrein van de uitbanning van den heer Van Dijk werd de handel gedreven DoOT dit verbod echter werd dit in zooverre onmogelijk gemaakt dat geen vee komend van ten Zuiden den spoorweg dezen markt pssseeren en dus niet op de particuliere markt js kimoen woiden gebracht Dszen marktdag weA daar toch gemarkt doch alleen vee afkomstig uit de streek ten nporden van den spoorweg Op de toegangswegen tot den spoorweg tot de gemeente Gouda liehoorend werd door de politie toezicht gehouden dat geen vee den voor uitvoer verboden kring zpu verlaten Nader bereikte ons de de mededeeling dat met ingang van morgen verboden is het houden van markten q enbare verkoopngen tentoonstelllngen en ander vereenigingen van herkauwende dieren en varkens van meer dan één eigenaar binnen een kring omvattende het gedeelte der gemeente Gouda gelegen ten Noorden van den loorweg Gravenhage Utrecht Hiermede is dus nu ook het markthouden fef plaatse van de uitspamüngVan Dijk verboden WATERPOLO WEDSTRIJDEN VOORDE WINTERCOMPETITIE In het Spaardersbad zijn gisteravond voor de wintercompetitie van den zwemkring Gouda gespeeld de wedstrijden Elfhoeven De Gouwe 2 3 en De jouwe G Z C B 0 5 ATHLETIEK HULDIGINO BU VIRES SPORT EERVOL ONTSLAG VERLEEND AAN BES KAPITEIN O DS HAAS De heer A M Schot veitrAt De gymnastiek en athlefiekvereeniging Vires et Celeritas heeft afscheid genomen van een verdienstelijk lid den heer A M Schot die te Amsterdam gaat wonen en die in de twaalf jaren van zijn lidmaatschap op sportr en organisatorisch gebied veel voor de club heeft gedaan als bestuurslid als commissielid en als oprichter van het orgaan De Sprilit De voorzitter de heer B Wirtz heeft hem in hartelijke bewoordingen voor zijn veto werk den dank der vereeniging betuigd en hem als blijk van waardeering en als herinnering een fraai sportbeeld aangeboden Met een krachtig applaus stemden de aanwezigen met deze hulde iot Op het daartoe door hem gedaan verzoek is eervol ontslag als zoodanig uit d in militairen dienst Verleend aan den res kapitein G de Haas van het wapen der infanterie Kapitein de Haas diende tijdens de mobilisetie bü het wie rijderSdepot te dezer stede en was commandant van de derde compagnie die in de Ambachtssdiool was getegetd NIEUW PERCEEL VOOR VOLKSTUINTJES UGT AAN DE NIEUWE VAART Het nog Voor de uitgifte van voliutuintjes lieschikbaar gestelde perceel grond van 40 000 BI waardoor de totale tuinlandoppervlakte tot 120 0p0 M is gestegen is niet gelegen naast het voormalige Goud terrein aan den Graaf Florisweg maar aan de Nieuwe Vaart naast het Goudarveld in dei richting van Waddinxveldj neeluitgang van een revuetheater te zoekenT Hij tikte den negerchauffeur die ingedut bleek te zijn op den schouder Goeden avond Benl De man wreef verbaasd zijn oogen uit eo stak zijn grijzend hoofd buiten het portierraampje Daarbij grijnsde hij zpoals slechts een neger dat vei mag Hè master JimI Wat een verrassing Waarlcomt u vandaan Dat kan ik l eter aan Jou vragen waarde heer Waar is mijn oom De ne m krabde bedenkelijk zijn wolligen i edel ai liet zijn oogen rollen zoodaFnog slechts het wit te zien was Daarop wees hy met een veelbeteekeoend gebaar in de richting van bet theater Daar binnen master JimI Wat l Bezoelct oom Tobias een revue Tjonge Ben dan moet deoude heer wel veranderd zijnl Er is heel wat veranderd sindsu van ons weg bent master JimI Fox gaf een klap op den radlateur van de auto Dat schijnt wel zoo Ben In ledergeval ia deze ouw alee niet gewendvoor tooneeluitgangen te stean Wat voert oom Tobiaa uitT t Stonunitaitea master Jim en fltmoet ze nteemakM We maken eeadame van bet theater het hof gaan met b aar in dm e nestaurants soupearca sa dtneeraa a ladragen ons daarbij ds am kwdijangea JSai u letaT Jba lai aiets maar toot a dita v tamciMO sQn tanden i 4e doet i gebeimzinnig Jimmy Geen sprake van hoor E is niets ehetmzin gs aan Ik heb mijn vulpen bij Jou in de kleedkamer laten liggen Wachtra jullie maar niet hier in dien toc htigen doorrit We zien elicaar wel fai het restalirant Voor ik bet vergeet Bob hier is het corpus delictil Dan kan je Gipsy intiuaciien je avontuiur vertellen Hunter voelde door het papier been dat Jim hem het halssnoer in de hand had geduwd Hü glimlachte terwijl hij langzaam met G tsy verder ging Jlm bleef hen nakijken tot xV saniea in déi klebien wagan vaa bbt meiafe ataptta Vervolgqtf lief hQ da cwara auto been welke im zttn aandadit bad getrtddcoi HV berkelide het nununer en wiat dat bü xk niet bad vergiat Het waa bet wasérdlga vehflcel vaa xQa al ev i waardigen oom Haar wat had de wagen vaa oom Tobiaa Uer b4 dan too U moest maar weer terug komen master Jim chauffeur nog steeds invoud voortgaande Dat zal ik ook stellig bijheld wel eens doen bestevoorloopig wil ik oom Tobias nog een betje laten aappelen je ook hoe éii dame heet Nee haar naam ken ik niet bromde de neger maar het is geenfüne dame Ze is lang en heeft roodhaar Irene Fancyl riep Jim vergenoegd Wat zeg Je daarvan Ik kan u alleen maar zeggen dat ik üt de twjpUg jaar dat ik nu bijuw oom in dtenst ben zooieta nognooit t fi méegeBiaakt En wachtik geloof dat ze daar aan komenl Van de binnen laate klonk de schelle lach van Ireiie Fancy begeleid door een zware mannenstem Ik zou maar verdwijnen master Jim adviseerde de ebaufieur Moet ik nog een boodschap aan uw oom overbrengoi Doe hem mijn groeten en zeghem dat dat het halssnoer in mijnbezit is Hij weet dan wel wat ik bedoel en zal zich danig ergeren Vergeet bef vooral njeti D man scbjldde het hoofd Jlm at Ida zich bi l t duUter van den dsiMrrit verdekt öp want Juist trad Irae Fancy in het licfat van de kopimmpm Ntest haar atdireed Tobias Fox Jim had voor het uiterlijk van zijn eerbiedwaardigen bloedverwant alecfata een medelijdend iolachje GKMBENTB BOUOT ÖPTODIINa flrhoolbanlfaii bnadsfamgaBp B t W van Moordrecht hebben bij openbare inschrijving vnicocht zeventlsit ouda schoolbanken waarvoor innachreven werd als volgt J W de Jong 7 68 A v d Kaa Ij J O Dirkzwager ƒ 10 37 H da Lan e f 12 7S J C Vermeer 14 82 Voorta ziJn verkocfat 88 k teandslangen Inschrijvers waren A Nobel 0 1S per fcjt fa S Bül SUl per 100 k g 3 W d Jong ƒ 0 40 per £ g Voor 4 boomen bi de Stevensstraat schreef in M Oosterom ƒ 1 88 en voor 2000 oude straatsteenen waren Inschrijvers C J Vermeer 8 30 J Kasb rgen Nieuwerkerk a d IJssel BENOEMINO PASTOOR De Kisehop van Haarlem heeft tot pastoor te dezer plaatse benoemd den Weleerwaarden Heer J I C Witkamp thans kapelaan te Rotterdam parochie St Nicolaas Ouderkerk a d IJssel Avrosua losgeslagen Arbeider ernstig gewaad Bij da varbeteringswerken aan den Lageweg la Maandag een eitutig ongeluk gebeurd De grondwerker C Loeve wonende in De Zijde alhier stond achter op een rijdenden grond auto tooi plotseling de klap van bet voertuig losging tengevolge waarvan de heer Loeve van den auto vid Hij kreeg een zware hetsensdiuddisg en Uaagde over inwendige pijnen Reeuwijk LOOP DER BEVOLKING Ingekomen H van Holst uit Grotida in s UravenbroekscH8Weg E 148 G Noorlander uit Gouda m Twaalfinorgen I 56 J A Moons uit Haastrecht m Stein K 45 E H Hencfcens uit Gouda in Raadhuisweg E 113 Vertrokken J van Spengen naar Gouda Tuinstraal 67 P Wierks naar Gouda W Btauns naar Boskoop Voorkade 41 BURGERLIJKE STAND Geboren melis J in van A J V Veen en C van Leeuwen Adriana dr van Th W Nederhoff en M Stolwijk Ondertrouwd J A v d Star 28 j an J van Dijk 24 J Getrouwd A P v d Voorn 25 J en A Blankers 21 J Overleden M Blom 64 J echtgenoot van M Joma GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden een rijwielbelastingplaatje paar kinderfaandscboenen te bevr tergem secretarie WERKLOOSHEID GEDAALD Bij de pteatselijke arbeidsbemiddeling stonden deze week ingeschreven 47 werkloozen tegen SI in de vorige week Schoonhoven INENTING TEGEN DIPHTERIE Voor de inenting tegen diphterie hebben zich precies 100 gezinnen aangemeld tezamen tellende ± 190 kinderen De inenting zal op een nader te bepalen datum door de beide gemeoite genee heeren geschieden pEU irR KASGELDLEENING Daar d loopende kasgeldleening van de gemeleote Schoonhoven met de Indische Pensioenfondsen per 1 AprU ad afloopt en deze stichting niet i ieid is deze leening nogmaals te verlengen heeft de gemeentewtgezien naar een nieuwe Icasgeldleeninè groot f 175 000 voor den tijd van drie maanden Zy is hierin nu geslaagd l ij een rijksinstelling tegen € ea rente van iV pet p Jaar BUBGEUJJKE STAND Overleden A de Langen oud 87 jaar weduwe van B van Duuren tIECNTSZAKER AMSTERDAMSe CCRECHTSHOr HOOOBR BOtORF WAS NIR VOORDEBUa Wrat TWdabbaM Het g chtshof ta Amaterdam daad gisterai uitqtraak in da laak tegen een 44 Jarigan cemaatwerker ult Aia sterdam dia bM de St Bavokatba draal ta Haariem aen fiets had ge stolen Sa Haarlemicbe rechtbank had hem varoordaeld tot een Jaar g vangenisstraf tegen welk vonnia da man in hooger beroep was gegaan Voor het hof verklaarde de man oo schuldig te zijn en da fiati te hebben vervoerd voor Mtfinus Huisman wiens adres bi niet verraden wUda Conform de elsch van d i procu reurgeneraaL mr van Dulleraen werd de fietsendia tbans door het hof veroordedd tot eea gevangenisstraf voor den tijd van twee Jaren door te brea gen in da bijzondere strafgevaaganla te Sdieveningen AIMELOSCBS RECHTBANK JACBTOPZIKNU MET KNUPnL GESLAGEN Temaawenwod au worgiag eatfcaowa Een Jaar gevangenisstraf isdita da officier vao Justitie bij da Akneloadie rechtbank tegen den Jeugdigea grondwaker Johan R uit Amete thana voor een ander feit in het Huis vaa Bewaring te ZwoUe gedetineerd dte op i November van bet vorige jaar Am jachtopziener O J Hibntaik beeft aangevallen en decea eenige malen met een knuppel op het hoofd heeft gestegen waardomr dte Jachtopziener ernstige verwomlingen bekwam Da jongonan bevond zich op vertiodea grond en de Jachtopziener wilde daar van proces verbaal opmaken H wllda echter zijn naam ntet zeggen en weigerde voorts zijn identiteitsbewijs te toonei Toen de Jachtopziener beta daarop voor den burgemeester van Almek wilde geteiden pakte H een knuppel van den grond op en bewerkte daarmede den jachtopziener die xik nog bij de keel werd gegrepen Deze verklaarde dat bij stellv gewurgd zoa zijn wanneer hii op het allerlaatste oogenbliÊ er net in geslaagd was zii aanvaller te overmeesteren President en officier noemden verd een verwoed stronper die ndaaka ijn jeugdigen leeftijd al heel wat maanden in het Huis van Bewaring leeft dooigebracht daa hU boe ei hem wegens strooperij opgelegd niet km betalen Verd aldus de officter is blijkbaar niet voor verbetering vatbkar en nu hii zich ook nog zoo schandalig heeft edragen moet hem e strMigr stral worden opgelegd nl een Jaar gevangen istraf De rechtbank zal Dfaiadag 28 Maart uitspraak oea KERK ER SCHOOL BENOEMINGEN BEROEPEN ENZ VtttHMatêfk Hcnromda QimotH Aaafenomen tsaar Zwaa dl oir P H Uw Oertf KntkMi la a nMa Verlaaa Stercni te Ingen G ld Beroepen te Ooterend op Texel nd O van d r Pla te Anuterdtm WtUen de heer K Gorter die onUnJ te VecDwouden overleed vermeekte len d refomnegrde kerk te Draditen een tiemt van t SOM waarvan I ISOO bestemd was voor de kerk i MM voor de daeonle en ISS vooi de zendtaKskaa HBlpbeteea aaa feUaaask De yereenlglng tot chtlatelijk liulplwtoea aan bUnden Ji vooniemefis op ZZ Aprü sa tiaar Jaarvergadering te houden peie vtrKaderlng titett ifliiali op Amneheerdt te armelo Doepisaataide Breedenetaa Mej Dl 8 K TreCCen pivdUiaata bH de Oooptgeilnde Gemeente te utrecht nam Zait dag 1 afsdield van haar gemeente wegens vertrek naar Stavoren Molkerum Oeretotaaeerte Kerkea MaandagavoiKi beeft ds M B van t Veer in de IToorderkerk te Groningen atacheld genomen Zooe e men weet nam ds Van t Veer bet beroep naar Amalcrdan aan IWonU HsrwXpdJ Da C Veenliot heeft Maandagavond te Elaarlem afaeheld genomen van tUn gemaeB te wegene vertrek nawr Vtredif