Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1941

WOENSDAG 19 MAART I94J EEN GESLACHT VARKEN ONDER DEN VLOER Gistermiddag gilden eenige veldwachters een inval dom in een theehuis aan den Amsterdamschestraatweg te Bussum op vermoeden dat daar frauduleus geslacht werd De bewoner weigerde echter den toegang waarop de veldwachters assistentie gingen halen bü de gemeenteptditie Toen mm terugkwam viel er van frauduleus gej fr IN slacfate varkens mets te bespeuren § der veldwaditers 4ie was achter gebleven toen men assistentie haalde had zijn ooren goed de kost gegeven en had bemerkt dat men in de keuken hard aan het werk was geweest De politie verwijderde toen het zeil en brak het daarondnr gelegai luik open Onds den vloer vond men een geslacht varken dat in beslag werd genomen Het zal na gekeurd te zijn in de distributie komen Proces verbaal is tegen den bewoner van bet theehuis opgemaakt TWEEDE BLAD Mmnuuro DorrscB LÊoaaguaa De anvdi 9 de Britscbe ▼ lo in atie raomoH or maJL AAjt DB HCMBBB Bet pperbevd der DnitKhe weerBiaekt maakt bekend Btt een aanval op de Zogelsebe ZuidOoetkost heeft in een motoitorpedoboot van een vflandeUJk convooi twee koopraardtiKiiepen met in totaal 10 W0 fcxb inhoud in den gnmd cetword Ken duikboot bracht twee evapende TÖandeHjke koopvaardei met in totaal 13 000 bxf tot zinken een tweede duikboot boorde 3900 b r t in deb gfOüA sterke ïtr Jdkra ten ran het hiditwapen vielen den laatzten nacht weer militaire en voor den oorlog belangrüke doelen in Groot Britannië aan In het by zonder werden op Hfll aan de monding van de Humber den geheelen nacht brisanten brandbommen van allerlei kaliber in grooten getale neergeworpen Er ontstonden In de havenwerlcen en de ravitailleeringsinstallaties talrUke branden Overdag ig een koopvaarder m het St Georgekanaal doeltreffend met bommen bestookt Het Chip bleef met slagzy liggen In het gebied van de Middellandsehe Zee deden op IS Maart Duitsehe verkennmgxvliegtuigen op 40 K M ten Wetten van Kreta een aanval op een krachtige formatie vüandelfike oorlogMcfaepen beataande uit twee zware eenbeden zei kruisen en twee tot drie torpedobootjagers De beide zware eenbeden werden elli door een lachttorpedo getroffen In den afgeloopen nadit iê de vtjand naar NoordDuitachland gevlogen en heeft op twee kuitsteden brand en brifantbommen geworpen De aangerichte schade ig gering Het lukte alle branden reeds bQ het ontstaan te blus chen lenige burgers werden gedood reiwheidene gewond Je tegenstander ▼ erloor vöf vliegtuigen waarvan twee neergesdioten werden door Duitsehe aaditiagers Een eigen vliegtnig keerde niet terug BU het succes tydens den aanval op de formatie vijandelijke oorlogssdiepen ten Westen van Kreta waren betrokken gevechtsgroep commandant kapt Kowaiewski a £ commandant met de bemanningi eerste luitenant Lorenz Oberfeldwebel Henze Feldwebel Lehrnarni en luitenast Bock als commandant met de bemaiuiing Oberfeldwebel Schmidt onderofficier Bruckner Tejdwebel Katen rtAUAjUiaca legkrbuikst Strüd in cctor Cherea duurt Toort iTjtLUinM Bont ncoH AANVaiXEN In zttn wccmiactitgfaericlit Ro 185 mailkt heX ItaJiaaasche app bevel het volgende bekenS QtiAadM front MieU vn beteekenis ie vermelden Mooid AfHka onze vUegtuigoi bom baideeidea v andeUJke gemechaniseerde atrQdmiddelen en troepen Oo t Atnka Aan bet front van Chenn waar de Engelsdien een aanzienlijke strijdmacht te land en m de luclu concentreeren duurt de atriJd voort Onze troepen hebben door hun dapper ver t den vijand teruggedreven en tegenaanvallen opdemomen waarbtt den vijand aanzienluke verliezen werden toegelDracht Een onzer formaties Jachtvliegtuigen deed een verrassende aanval op een der luctitbases van den Vijand waartiij acht Kitsdis machines vernietigd werdai De münramp in Japan LOT VAN 178 ARBEIDERS ONBEJiiEND Omtrent den brand in de Japanscfae steenkolemnun van Hibai wordt nog goneld dat het reddingswerk door het vuur ernstig belemmerd wordt en dat het lot van de 178 opgesloten mijnwe en bedenoditend nog volkomen onzeker ras De autoriteiten zeiden evenwel vertrouwen te hebben dat deze mannen in veilig ieid zyn en een toevlucht gevonden hebben m de ventilatieschacht Thaiis zullen 54 vruwilligers met gasmaskers uitgerust de stoutmoedige poging wagen om zich in de brandende mijn te begeven ten emde vast Ie stellen hoe de situatie is aangezien men vreest dat de door eng met gesteente geblokkeerd is Zou het Onderzoek uitwijzen dat bet mo elijk is de opgesloten mannen te redden dan zullen de pogingen daartoe terstond ondemomcai worden AMERIKAANSCR CREOIET AAN FINLAND Finland dat reeds gedurende den oorlog met Rusland een Amerikaansch crediet van 30 millioen dollar heeft ontvangen heeft nu de beschikking gekregen over vijf miUioen voor den aankoop van noodzakelijke levensmiddelen i m BIIRERUH Zet doodoB door Engebdhe luditaanvaneii DBBTIEN ZWAAI WOMWN Het AJf J meldt Ta den nadit van Dinsdag op Woensdag hebben Engelsdie vÜegöa op verschillende j tsen van ons laod boomen geworpen waarvan hel meerendeel q open veld terecht kwam Op verschillende plaatsen móést luchtalarm warden gegeven SOechts op drie plaatsen is tamelijk zware schïide aangericht In totaal werden hier acht woonhuizen aanzienlijk beschadigd en zijn verscheidene huizen in brand geraakt Hierbij ziJn op een dezer pUalsen onder de burgerbevolking slachtoffers gevallen en wel zes dooden drie vrouwen en drie mannen en dertien zwaar gewonden vijf vrouwen vijf mannen en drie kinderen Voorts is aanzienlijke glasschade aan woonboizen en broeikassen toegebracht Op verschillende plaatsen des lands zijn in de laatste dagen bommen aangetroffen welke waren ingesteld op on lloffing na eenige uren In bet Noiwden des lands is zulk een bom 24 uur na het afwerpen ontploft De omgeving was echter tijdig ontruimd zoodat er geen slachtoffers vielen Een woonhuis werd door de ontploffing vernield In Duitsehe militaire kringm ziet men in het werpen van tydbommen geen enkel militair nut en neemt men aan dat de Engelschen deze methode alleen bezigen om de burgerbevolking op te jagen MET HET BOOFD ONDER AUTO BEKNELD GERAAKT DiiMdagocbtatd is in de Kerkveldstraat te Sehaesberg e ongeluk gebeurd waarbij de 24 jarige M uit Brunssiun ora het levei is gekomen De heer B van B had nameiyk met zijn auto panne gekregen De achteras was gebroken en ter r oatM werd een nieuwe as gemonteerd Vaarbij U hielp Toen de reparatie aar was kroop M onder de auto en maakte de crick ks echter voordat een der wielen behoorlijk was aangeschroefd Toen de wagen op dit wiel begon te steunen raakte het los en de auto zakte door waardoor M met het hoofd bekneld raakte Hij kreeg een zware schedel fractuur en op weg naar het zieken huis te Heerlen is hij aan de gevolgen overleden M was gehuwd en had geen kinderen SANEENNG m BET ZOETWAREN BEDRIJF Enkele dagen geleden werd in de pers reeds mededeeling gedaan van de totstandkoming van een ondernemers overeenkomst betreffende leverings en betalingsvoorwaarden in het zoetwarenbedrijf Ten einde misverstand t voorkomen stelt de Vereeniging van Nederlandsche cacao en chocoladefabrikanten onder welke vereeniging een zeer belangrijk deel van de cacao enchocoladeproduc tie is georganiseerd er pry s op te verklaren dat ijedoelde ondememersover eenkomst zander haar medewerking tot stand IS gekomen Voorts acht zij het van belang er de aandacht op te vestigen dat deze ondernemersovereenkomst iieen algemeen bindend karakter draagt ONDER VBACBTACTO GERAAKT Het driejarig zoontje van den heer H te Ankeveen gerapte gisteren op iea Dorpsweg onder een vrachtauto Met ernstige verwondingen werd het kmd in de ouderlijke woning binnengedragen waar het oüdanks spoedige geneeskundige hulp vanmorgen aan de gevolgen is overleden DEN KELDER GEVALLEN Vrijdag is de 74 jarige J J M te Heerlen in den kelder van zijn woning gevallen tengevolge waarvan hij een schedelbasisfracluur opliep en buiten bewustzijn geraakte Gisteren is hij aan de gevolgen overleden Mr W H BOTER t Te Cannes waar hij sinds vele jaren woonde is in den ouderdom van 78 jaar overleden mr W H Hoyer oudoffider van Justitie te Haarlem KOLONrEI Toenntnende induttriali atie van Indie GROOT AANTAL FABRIEKEN OPGl RICHT Regeeiteg er dM van SMMJN Van tijd tot tQd kan men hier te lande het een én ander vemonen betreffende de vlucht die de industrialisatie in Indië in den loop dar laatste maanden genomen heeft Vocht een d I is deze uitl eiding uiteraard 4e danken aan de oorlogsomstandigheden voor een ander deel bestonden de onderhavige plannen reeds vóórdat in Septcxnber 1939 de oorlog begim aldus schrijft bet Am st Eff bldL In de eerste plaats zU genoMid de op 4 Nov geopende gloeilampeofabridc van Philips te Soerabaja De BoDl Tolo Maatschappij OostBomeo My die chroom en nikkelertsen exi oiteert beeft plannen ontworpen die er toe zullen leiden dat de maatscbappu deze ertsen ook zelf vetwerkt Hiertoe zün uitgebreide installaties noodig met den bouw waarvan binnenkort welCcht een aanvang gemaakt zal worden Verder is in voorbereiding de oprichtuig van een staaloven met waUwerk ter verwerking van scraps en verwerlung van afval koper en ook hiel mede is het laatste woord nog uet gesproken Behalve toch van dit staalbedrijf wordt de oprichting voorbereidvan enkele chemische bedreven terfabricage van caostic soda zwavelzuur ammoniak en salpeterzuur eengroot glasbedrijf en een aluminiimi briek En ook hiermede ig de lysider sedert September 1939 opgerichteof voorbereide bedrijven nog niet vol De Intematio nchtte de papierfabriekLetjes op terwijl zij de spinnerij teTegal belangrijk uitbreidde De aardewerkfabnek Nicfci is een creatie vanLindeteves de NederlandschkolonialePetroleum Mij stichtte een fabnek vanvliegtuigbenzme voor rekenmg vanProcter Gamble werd een spqsvetten en oliefwbriek opgericht de Borstimij zorgde voor een fabriek vao bliken stampwerk Chineesche belangen hebben een kroonkurkenfabnek opgericht eenige leerlooienjen en weverijen en verder fabrieken van rubberproducttn Ook werd door Chineezen een fabriek van riJwiélbinMnbandca tmOüA ta ti x fabriek van t l a adiout ió o M ibcMft Mar tOun Mi Meer dan dni Mijk Mijkt mt d aUes hoé Ned Indië full sp d tóï is zich in te stellen op een zekere Z van autarkie waarvan de gev 2 nog niet te overzien zyn doch dj Jv wel tens zeer vergaand aoudeir ki nen blyken Een SPT bericht i eenige dagoi geleden gemeld datd regeering van Ned Indi iJij jT Volksraad een voorstel heeft ingedi voor crtdietverleening tb v ƒ 60 iioen voor verdere industrialisatie Java en Sumatra Genoemd worda de oprichting van en aluminiumi oriek een fabriek voor de verwerkm van ijzeren staalafval een g a 2 briek eenige houtzagerijen een amnio maken zwavelzuurfabriek een n pierfabriek een linnerij en mi weverU De Indische regeering zal dus bedryven die tot de industrialisatie meewerken van de benoodigde gty middelen voorzien j het vermoeden ligt voor de hand dat met deze so miUioen het laatste woord nog niet zal zijn gespiroken Amerika 11 InToA van Indtsitt producten beperken Het tekort aan scheepsruimte waa tegen Amerika te vechten heeft leidde reeds tot verschillende maatregeln waarbij ook Ned Indië ten nauwte betrokken is Zoo weten wij thans dat een belasfrijk deel der m Nedi Indië beschiltbart tonnage onder rtfgeeringscontrole geplaaUt is en de veronderstelling li t niet ongemotiveerd dat de aldus gecontroleerde scheepsruimte dienen zal ter voorziening in Amerika s behoeften aan koloniale producten Het onderhavige bcricht is van recenter datum dan de Amenkaansche opinies zooals die ons thans bereikoi en waarin de noodzaak wordt uitgesproken dat de Ver Staten den invoer van producten uit Indië zullen moeten beperken Meg spreek m dü verband van thee specerijen vezelstoffen cocos en palmolie De vraag is nu of deze beperkingennog opgelegd zullen worden nu Indüde handelsvloot grootendeels ondercontrole nam dan wel of deze Indischemaatregel jtiist genomen werd om d lier genoemde beperkingen te voorkomen Dit laatste konf om niet ondenkbaar voor aldiH besluit het blad dodihet is evenzeer mogelijk dat Amenki ich deïen maatregeien ten spijt gedwongen zal gevoelen de deur voor en deel onzer Indische pr ucten tesluiten De invo rw arde der enocm artikelen benevens wijnen en pelterijm bedroeg in 1940 nog 40 000 OCOdollar van fijne kantjes dmipead dopje kaa koopen En al wéér het mantelpekje Eenzelfde eenvoud ais bij de hoeden coostateeren wij bij de japonnen en de coatuums Strenge mantelpakjea waarvan het jasje tot over de heupen valt rustige tailleurs met één twee of dne r n knoopen Kleuren Ori wit zwart ruitje licht beige en wambmla en natuurlijk donkerblauw en swart Swaggers zullen zoo goed aia niet meer worden gedragen dus onderacbeldt de komende zomerdracbt zich wt degelijk van die anno 1940 Wij dienen dus wel ingrijpende maatregelen te nemen ala we er straks modieus willen ultzlai Moeten we dus een goed deel van onze lexUelpunten aan een tailleur oi mantelpakje met het vereiachte lange jasje uitgeven op het gebied van japonnen tijn we niet bepaald op ieto gehe tadera aangewezen Inunera de gegoten tasla de pofmouw het lt fje op normale taillehoogte aan den korten rok gezet het komt ons alles loo bekend voor Slechts de casaque het driekwart Opgroeiende kinderen Dk hun eigen weg gaan dat zQ bipi eigen weg vinden en gaan Bet gevolg hiervan is meermalen dat de moeder haar ktoderen verwVleo doet over hun zg liefdeloosheid en dat wederzttda dingen worden gezegd dl tot verwijdering aanleiding geven Hoe vaaK komt h niet voor dat er tuaschen twee generaties verschil van opvatting bestaat en dat de ouders moeten hooren dat lj de Jeufd van tegenwoordig niet Ijegrijper V OOR tedere moeder komt vroeg of laat d tQd waarin 14 ervaart dat baar opgroeidendc kinderen hm eigen weg gaan ZÜ denken er meeatal niet aan dsi baar kinderen zich een eigen wereldje v uti ne u sii tirt voor bepaalde dingen gaan bitereaseeren Tot dusverre waren dl needers gewend dat liaar kinderen volgsaen altvoérden wat hun werd op edracan en dat ztl aicb naar haar Wen vele gevallen van waarheid oben voegden Langzaam heeft de ver en hard verwet dat in A oota kern adarlns 1 de o ötitoie Idnderen zich voltrokken z6fi langzaam dat de moeder bet nlei bemerkte tntdaf 41 apeeDs voor Hen fcft werd gesteld Iedere a oeder geloofl oor ztehzelf dsi xU de Innige verbondenheid met baar UadaaFcn die ran de prilste jeugd af heeft bestaan en die haar zoo gelukkig nuakta tteeds kan behoodm En zel a evenwel een bevat Jonge menseben zj vol van idealer en zfj tiezien de dingen meestal van dfn zonnigsten kant zt moeten nog leeren dat zoovee heel anders uitkomt dan wtj het verwachten Zi zoeken bet geluk en de vervulling hunner wenschen buiten den engen hulselijken kring zij willen dit inderdaad het geval Is en hun vleugels uitslaan om het werkelijke wanneer de loaw af dochters zelfs vol leven e leeren kennen En de jonge menWasMn itmde wen pogingen in hel werk scfaen hebt en hun werk dat hea evenals steDen aan de groote vcrbondrabcid Ie versehltende verpUcktlngeii waaraan i j verbreken da toch koRit hel oegoiUlk kich niet kmeo ontrekken veel van fatuU doet zQn Aardig vestje Voor koude dagen De ki n d eieu tuUen echter vanzelf neer thuis blijven Indien blijkt dat de ouders zleli Inte l ease e i en voor lietgecn hen bezt houdt Eport lectunr werkkring en niet minder hel groi e wereldgebeuren moeUa worden ijesproken niet op een betwe tergen toon van de zijde der ouders doch SDo dat er ook plaats is voor de meeBlns der Jongeren DeagelQke ouders tuDen zich nirl acbterfesfrM voelen zQ moeten ceMer de moeite nemen het gedachtenlcvcn der Jenod te leeren begrijpen Ook van Ie Jeugd me haar frisache en nieuwe levensinzichten kannen ouders nog veel leeren daardoe zijn zit nooit te oud Gemengd meel on m bakkMi D koltre die hcdoetd is oor een rff ari § mais j iea gvniafcfceHfk it en af t sadi w eff woltiHs lasi w a i d ai i Mwkw esnyuaaii aat aSo VOTvwafc MCeess fartat ta Oefc flwaeel kaa diaiUtdfts ssl e s r a tard fcitliu fcramajta oii eItaWfWec g tiit es jJ elkMl Medca De Anisvrouw klaagt la da laatste maanden nogal eena over de w jlitelt van zeUrijzend bakmeel oi van regeurlngsUoem welke zi voor het bakken van puinekoeken ed gewoon was té gebralken Oc oorzaalc het hooge oitmaUngapercentage van de tarwe aa voora ok het voorschrift dat 3S i roüge door de tarwe moet worden gemalen to bekend j Verschillende middelen wordeb aangefaven om toch nog een goed resoitaat te bereiken Inderdaad ia het mogelijk o a door een iets stijver tieslag en een niet la hact vuur de nadeelan van de mindor oedet bakdgenachaiipen ten dee e op te betfcB maar Art neemt iMe weg dat bet eenvoi laa loa cUb sa een oMCIsoort M me men hi veicaiisteMfiitNS met aet matevlaat Maat O twrt flaweel eermeii frtoch rooA aprefcanil nt e Uehl grvc gesehiktc combinatie Cordis staal het 1 tadicm da bolero op ees effen Jurk taoïtfl fedrageii i t tfameert boren den Soom M kerhitt Aamkceeltas verdaent ke da t l 7 te hM satxMm anl mm pspiar ef êm ka hr psat n 1 la kat eervaiid I t lMp l na aorér la mlUm taii f e eais er tof f v jBvs ffTvssaicaiKpasTvva vom ap m v g ewafke d man op de mmjamin 4ta ét t later end r m wordt weaaaau De IMt aafean kntiijes op lka Mrk tM scetn dH klciirc s de aaa Ons Goedkoops Patroon Jongeublouse voor de leef tijden 10 12 en 14 16 jaar Deie aardige jongensMMiae lun van flanel of katoen worden gdhaakt De rug heeft van achteren een stuk met een weinig ruimte De das tsivan hetzelfde materiaal Vele moedera zullen er prijs op stellen zoo u blouse zelf tk maken Zij hebben ervoor noodig 2 2S meter stof van 70 c m breedte Patronen voor de leeftijden 10 IS en 14 18 1 verkrijgbaar aan sua burcai Harkt 31 De p j 10 nt Uit de practtjk Onbaispelijke ruiten Als uW jTulten na goed gesponst en gezeemd t iljn mnog eenigazlns mistig rf atMnèrtg aitzcn doet één druppel metaalpoeis op een schoenen doek en wnjft ie stevig af Een probaat middel ook voor spiegels schildtrQcn geverfde deuren ene gebruiken welke geen varaodermg vaa recept van noode heeft Dit meel bestaat nog Hat wordt kl tum handel fAracht als gcaMBgd meat t g gmttenmavl en la vervaardigd vbb rt sthlecni bo weltmeel en ragceringabloam Kkor en bekaaid t D beide haü oaA De anaofc van de panaakoakjes welke hiervaB worden gabaWan doel aokar niet onder oor die van tarwebloem Hen kan deze meelsoort die een hooge vOe ngawaardc feeeti ip im ri s b aen l£MTE MOD £ brengt wel degelijk Iets nieuws De hoedbol Is e a pjnraanlile de swagger vevdwQat D Lente spreekt tot dichters en vrouwen Dichten inspireert zij tot aaodoah luke poèzie vrouwen tot een nieuwen hoed Op de een of andere manier moet de mensch al h t meuwa en schsoaa dat U telldeajare pmtrent Maart aanschouwt omzetten In iets wat v iMinzalf ia En daarom maakt de dichter een vers en de jonge paren zoeken een f uis en alle vrouwen willen nieuwe jeugdige Ueeren tiet wetmatige getrouwheid komt teder voaeja r da mode bevlieging terug Wie I an er aan ontkomen Zeg niet dat ernstiger dingen ons bezighouden dan de vernieuwing van ons ulterltjkl Geef liever toe dat deze Jasrlijlcsche vernieuwing even onontbeerlijk Is voor een gelukkig leven als ed eten en een g zonde slaap En even noodig als de schoonmaak van onze woning Slaan we die soms over Ik zir j al verontwaardigd neen sriniddent H veel te meer reden om uzelf met over te slaan en eena even stU te staan bij wat de Lentemode ona brengt Een nieuwe koedettmode Het valt ons op dat er dit seizoen wel degelijk sprake is van eeb nieuwe mede iDowei wat kleur ata stijl betreft Den afgeloopen winter moeaten we ons tevreden Ktcilen met ouderwetsche d wz een half jaar oude modeileo nu echter schijnen stoffenfabrikanten en ontwerpers er alles op gezet te hebben Mevrouw iets anders te presenteeren Dat andere vindt met recht zijn hoogtepunt in de hoeden Een kleme pyramidt vormige boi schijnt favoriet Bij alle vreemde hoedvormen welke wij de Jaa ste jaren op ons hoofd zetten herlnne n wi ona de pyramide niet En dan Is dl puntige tH i van bloemen of blaren gemaakt met veeren of vUtan stukken versierd De rand van den hoed 1 breed en loopt achuin near bvnedett Wi tagen o a een wit linnen hoed met zoo n puntt ol rand het van donkergroene t aren fervaardigdo bolletje een rand witte kunstbloemen met gele hartjes Overigens onttekten wQ alleileii variatiea op het klein modet heerenhoed zooais wU dit uU onze gartierobe al ifiennun Dit xemplaar ou dus desnM d fervtirmd kunnen worden Ook de bmet en Oe lulfe hoed met ke lband i verdwenen jog niel van Tiet rrpertolr Vbe de echter met Ander lijnen zoodat ook het hoofd dat deze creatie 6p beeti en geheel ander aq ect krijgt Zoe wU zeer ptatte baret eigentijk een rood séKc atroo door een Isandje op het haar vmIgezet lAch nog iet ala een bol prestceren en wel in dm vorm van eenige ctjden rozetten of een toefje vlH Over het algemeen draagt men strooien hoofddeksels doch de elegante vilten rejshoed mag tT Mk wezen Van de wolken gekleurde tule an da b1 i emenw elde sehQnen wij kt te tan wat nlcf wefhacnit dat de vnmw die ev zomcnelw overdaad la teiteld ni wei a tt enkel louter uit roicn bestaand of lange overkieed mag ala nieuw gelden De casaque valt lïlokkeQd uit de taille tot halverwege een naowen rok afstekende tint Deux piéces bolen ea en eompleta zQd nog eeoorloofd Niet gauw uit den toon Wat de kleuren batreft nenjon natuurlijk e kele de overhand maar wij zullen toch met welke kleur ook niet spoed g alt den toon vallea Ve l zwarte middagtoiletjes passeer n de revue verder beei lichtgriJae aa tieige castaamp a Doch als wij ona de voorjaora a t o f f e n laten demonstreeren blijkt welk een rQke keus ona te wachten ataat Ben reeks paarse en roode tinten van lila tot donker oudroae Met en roode kool gloeien tusacben draperieta n vervloeiende bloemenmotl en waarvan telkena één d genoemde kleuren den hoofdtoon vSrmt Ben blauw dat de oogen pi doet schittert naast de verzacbünda MJbcboorend bednikte stof Uefat blaawgroan an toInksoruin genieten even e e n s de voorkeur En zooèls men pet nl kan radea de zijde viert hooftijl Zuivere effan en ribszljde t le crépe de chine maar ook gewone waacfazijden stoffen Wij kimnen ons verlustigen in den schat van motieven door onze textieldrukkerijen weer tevooracbljn getooverdl Zonder in het ultbtmdige te vervallen ademt toch menig ontwerp leta lochtlgzoraersch leta fijna en clcganta Neen wtl zullen ttoo van oUen kunnen ontkomen aan de bekoring der Lentemode ze bevat voldoende nieuw el mentea om er eena een pooaj goed op te studeeren en er zoo mogelijk wat van ƒ me naar huis te nemen