Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1941

TE BLAD WOENSDAG 19 MAART 1949 BBiTENUHD Pe hwlitaanval o Soes jak EFFECTENBEURS AMSTERDAM Twacke BbBk N Zulder HyiikbL 1 utti 4 m Uo MT KJ at M ZS RjpA iMt verpl Ida Wt BcrtM Ntd Sch verb t W MM Ro Sctl Ryp b 4 M 14 Dito 31 1IM lB uti Keranalittea AKU obL 51 103J lu3 Bergli l en Jura irv4 ObL ai7i tan kk Betkei Pat vJ OM 4 H L vcrs Zmd uu OM 4 7i UOH MtHI Werksp NV ky kt WUtaa 41 LImb Obl 4 Bat P Mi O Aili M UL ObL Nederl Obl ft Moovaann Cl On Obl 5 Amst Grb Ik 8 Mttllel 3 Hat Gr bet flO 4 Idem 1939 4 Ned Qr b b 4 Ned life Sti Mtt 1902 obl SV Miss Kans en T O Java St OM S Sem aranc oana 1S92 1901 ld 4 A dam 1874100 3 ld A dam Otymp L too 3 1024 ld W Kr NHV Het 1888 6 AANDEELIN Bank en Crc41 tlnsteUiilceiL A d Bank aand 10 H lOOK Steenk 9 9 46 4 00 199 173H los ioau 886K 191K W MS 38 28M 27 27 TOM 79J4 72J4 S4 84H 16 3M 2S 28M 6I4 6IM 6H 6ft Holt BankU c to Ine Bank dito Jav B 500 T a Kasvereen dito N l Esc m dit Nederl Bank A NB V ZA 500d N H MU 350 a Rott B Ver aan Twent$cheB AJk 98H lOG 232 IIIH U 5 282 113 81 147H 149 MO nm lf5 115 123 123 i InAvat ondemeaincen Alt Nortt new A 360 Ad Or Md a 3 0 A d Super a 97 Aut Screw Wr a 160 Bat Marg Fabr MO V d B tiM 1000 G A IKK V d B p w A 1000 109 Dito B I 1000 1C6K Berk s P Afge st c v aand 47 C en P F Schofte 165 Gouda stear dito 636 438 Gruyter en Zn K pref aand 140 Dtto B wlnstd p 1461 1471 Heemaf aand am IJ3 Heinek aand 85 Hero Cons aand 1441 Hoi St m t a 162 Hollandia aand 233 Holt Bet My A 32S HoII dr en k A 240 HoU Kunst I A 141 int 3 w B dito 164 Intern Vise A 644 K F Bej nesdllo 96 Dilo pref 4W4 KobNE m b a 47 K N Hooiov do 128 Kon N Zout I A 499 K Br Sttieem do 231 Koren choof NV de dlts 113 Lev Br en U C too c pr sand 1 Dito lOOOCypr A 10714 Do 100 S CprA 99 Do WOO6 C pr A mi 1 0 Ljempf IJ enMf 183 4 186 MeeH d Ned B C V a 27914 280 N G en S F a 5li Ned Kabelf dito 359 gSsi N Schb ma dito 140 N SH Keyaer A u agPhil aioell ƒ 751 afgen C V A Rott D Mt dito 2S9U 19 i Sclte de K M d N 66 g Scholten dito 17O14 ITOi Smits tran=t f d 223 Stokv SO 40 a 164 Stokv SOft lOOOd 143 St siïlnn Sp 3661 302 150 1834 143 16 32S 23i 137 ê 95S 137 7Z i 106 991 99 1 141 1481 225 14811 Stmk dito TwUnstra Pret A Utr Asph f G A Ver Bl fb aand Ver Ch t aand Dito pref 1 Ver GU NBvA Ver Pt V Gelder Dito dito p aand Ver N R tab a Ver Touwf dl o 11 Vllsslreep Kt d IW mi4 187 IMli IIJ o 14 14 144 17 BEURSOVtRZICHT Bet lakenverkeer op da Amsterdamsche effectenbeui s liet fisteien weer veel te wen chen o er De markt moest het weer tellen zonder aanknoopln spunten met tiet gevolg dat r eok tlwn ft echts weinig opdrachten waren De stemming was weinig geprononceeid De koersen velschilden weinig bjj die van eei gisteren Enke e specialiteiten waren iets boQger VenKbeadene daarentegen w t lager Onder beursttjd werden echter nergens schoirunelineen van beteekenis meegemaakt en de markt had een onbewogen verloop Het meest opvaliende versctlynsel was nog de vaste stemming dw xicfa voor de Nederlandache eersie klasae beleffüineen openbaarde in het bijlonder voor de Nedeilandsche staatsobllgatJWi De laatste dagen iiadden dezt papieren een gedrukt voorkomen gehad zonder dat daarvoor direct aanwijsbare i eweegredenen waren te vinden Gisteren echter was de situatie volkomen veranderd Onze nationale schuldbrieven egden een vaste houding aai den dag en vrerden vrigwel over de geljeele hti c tenminste wat d stuteken tiit de Jongere emi£ e betreft hooc r afgedaan In de nieywe 4 proceni Migiaticn was geregeld af faire waar te nemen en daarbij steeg de koers van W te tot 7V de ff staffelde lee iiin liep naar boven van 84TA tot SS Obüwetien Nederlandsch Indié waren me leti beter De oude schuld was vryvwel onver am M Gemeente ijke en provinciale ob igatlen togen atcvig tn de markt Voor pandbneven bleef echter nog eenlg aanbod be staaiL Voor Dititschc fo idsen werd de noodig beangstellkia aaa den da t gelegd in verband met een voorstel van een effectenfirma om onder bepaalde voorwaarden vrij waring te verleenen voor de geblokkeerde marken elastln Op dit voorstel werd wel met ingegaan maar dit kon toch met ver hinderen dat voor verscheidene Duitsche fondsen biedprijzen werden ot geven Het opgeven van biedprijzen beteekent noc wel niet dat er nu reeël zaken is ge fean maar houdt toch in leder geval in dat er tegen deze prijzen koopers in de nvarkt iitn Het tvangt er nu maar vanaf of de situatie zich zoodanig zal on1wikic 4en dat spoedig weer geregelde handel in e Duitsche effecten mogelijk is Dezer dagen zal dit wellicht we blijken De locale aandeelerrmarkt was zooals gezeud UI OUes l evva Kn lieh bij gertnge omzetten voornamelijk tu schen 214 en 216 procent De tabakken werden wat de Sumatra aandeelen aangaat iet lagw getVJteerd De handeï bepgrkte zich echter s oebti te en kei stukken De suikermarkt wae lujna verlaten In HVA s werden sechts enkele ran arties affïesloten tegen pritzen Hopende van ÏII2 lot 204 De rubberrubriek was rusi tig Amsterdam Rubtjers golden le s lager Aan de incourante werd nauwe tjk attentie ge honken Voor indu riee e bestond bijna geen belangstetUing Unlievers wTfen een kleinigheid lager Aku en d Philips anndeelen daaientegen leto hoeder De minder courante Industrieelen waren verdeeld voor zoover noteeringen tot stand kwwnen wuren itleine nadee I e koeisvwschillen in de meer rterheid De affaire in vrheepvaartaandcelen iet ook alles te wen scfien over De koersen waren weinig ewilzigd Eerder iet lager Ook voor Amerikaarwrhe waarden was de inimo gering De staataandeelen werden wel n op en ho eken verhandeld maar t omzet aie peB Hwlik verBwe4teB tp 4 ecraietevett Vwamen geen varintlee van bcteekenJt voor Prolongatie 2S 4 4 De ambttnaar van het O M van de Wotterdamsche rechtbank eischte gisteren legen den 56 jangen zeeman P A een gevangenisstraf van 1 jaar wegens diefstal In diens woning was eer groote hoeveelheid levensmiddelen aangetroffen die van diefstal af komstig was A had juist van M H B f 150 gekregen om handel te drijven en voor dit geld had hij de gestolen levensm ddclen gekocht Verd die reeds 33 jaar gevangenisstraf heeft ondergaan ontkerwJe geweten te heb ben dat de goederen van diefstal afkomstig waren Tegen den 29 jarigen expeditieknecht J J S S te Rotterdam eischte de ambtenaar van het OM 1 jaar en 6 maanden wegens diefstal van een hoeveelheid levensmiddelen uit een filiaal van de coöperatie Vooruitgang te Rotterdam in den nacht van 13 op U eptember 1 S had zich toegang i rschaft door mklimming door een tumnelraam Verd bekende het ten laste gelegde Uitspraak 1 April a s Een gevangenisstraf van 1 jaar met aftrek van vo arre t eischte de ambtenaar van het OM tegen den 20 larigen monteur G S te Rotterdam wegens verduistering van een aantal rijwielen Verd had by verschillende r fw e h n e aren Sn totaal M fietsen gehuurd en deic later veikocht MCtLSCWE KEGEEKING HEBIT ICEBWEZEN BETtlGD Jo c SJtMiche nieuwsiigent ah puti ceert een officieel ur qué over het bombardement at ptti t tri óA Soesjak in den tn U o 22 December 1 Daar KO dt o fcxegd dat Joego Slavi kuBdigen tp grond van de aan fn bomapi r ters onmiskenbaar E gei ch r ctikprong an de bom bb n gecorslateerd Nadat de S BMiche regeermg Londen a ir kcnriii had gesteld heeft Öe t e regeenr g an haar kant een r k geopend en tenslotte 13 meegedeeld dat het er inder itn iclMjn van heeft dat deze ofi Sbeijdk door Engehclje n gen au gevoig yan een vergfs e navigit e zu uitgeworpen er heeft d Er gelsche regeering r er dt Jc f Slav ist he regeermg d tp Jeedwe en geuit over dit ei de mtidert en ich bereid li i d een biUiikeVirgoe mg van K je wui mensclen en dingen te Ie alditt het D N B De mobilisatie der arbeidskrachten MLllWE BEDE VAN BEVIN Vtil r s berichtt n uit Londen heeft Ei L he minjittr in arbeid Bt fnaal getproktn ovtr de mo van alJe irb idskruchten düi Bi 1 h opilogsindustrie ïti verklaarde dat bij dize ino ii f van het minsthi nniatena il k Ie uttordenng gtmaakt t lit Of het ru jonge meisjes uil tn Ie kringen of dienstboden zyn r inj keiaar of arbeidt rs alltn 7ul in de elfde mate hierbii bctiok tt rden ViKjt dt inschri vmg is n n 11 maal snntal beoaald en of olu re Iichtinptr wordtn opgerot 1 ngt van der js ing en den duur dl n oorlog af Getn rektning zal Olie worden met gehuwde vrou 1 f jifverwegint h vin wereldbt ng wel ethtcr met vrouwen t H ne knderirl Volttns BcMii n er genoeg iletnst ondi ot k n lo e vrouwen ftiet inbegrip vin ei n di nog ijooit liebben ge rkl Vtx I zwaren axbt id in dt staal en ruiiu lne en bu dt ripautie an dt ziin viel minnen noodig wait arbeid zal ge onde kanloo rktr geen nadite berokKtncn oor vei mogelnk B g udtr ïiin werk tzoektn Wie ecHer met kicit ditn ntn wel htlptn gauw ccn beslis g if nemen In April begint de op mg m daartot mger c ite ruks pir De stakingen EBNSTIGE GEVOLGEN De Ui e V n d deeiin vuegtui H r het Ltwareningsbuiedu Ber nil Mti s heeft Dinsdig oor het fflgrt verklaard Hat stakinger ii Inf uclidistrttttr de leveri g ran legluiger volkon en hebben stopgc t Het betreft hier stakingtr bij dt niversa Cyt op Steel Corporation te geMlie j Penji lvaiiia bij de rviU vliégiuittr fabriek te Los gele 1 bij VVrightfield te Dajrton lOhio De tt ikineeii i de vliegtuig Mustne i n wel is waa op zichzelf beltekenend d ch er yn zooveel Krschulerde oeeJe i noodig dat een kmg r eet fabr k van mvloed kan mn op de Itverirg van veel vhegtui Bridgtville produceert een lizorder oort staii dat voor de vlieg iugprocluclje van tie grootste betceke W is De vhegtuigindustrie heeft ge Iwk feon hroevien De leveranties Bi n t enaal vofr p opellers zijn ge rog De Harvili Company te Los lojeits produceert b zondere werk tagmachme vopr vri wel alle vlieg tagfdbnekef ar de ZuidzeekusL ar BernH Me gs tenslotte meedeelde eft de president van de Douglas liêgtuigenfabrfek verklaard dat hi j productie lou moeten staken ah I ïerk m d Harvill fabriek niet Vwdig werd hervat ABd v b Oatlog laJ larrijpcii Volgen A ociated Press heeft het istene van Oorlog laten dooremfen dat het voornemens is de iftwerkzaamheden op het vhegveld W ifield die door een stakmg Verbroken Hjn met eig n werkfwchten te doen voortzetten rod en t staking welke drie weken geleden k uitgebroken niet binnen 24 uur ts Igelegd Het zou de eerste maal zijn Associated Press dat het mine van Oorlog bfl een staking geweld mgrqpt ben m Wnt Slowakue dne ge GTUIGB0T8ING BOVEN ÜXC Het ministerie van Marine maakt end dat eergisteren zes leden van bcTiansmg van bet vhegtuigmoe ohip YorktowB om iS eyen ge en feyn toen twee bovetPae StiU ee maneeuvrcenncle inanne i gtuigen m de lucht in botsing m n Gaulle te Gibraltar N ONBEVESTIGD CEÉUCBT f GibreKar een viSnnotorig tui geland dat bebalve den t en den waaraemer dnt officieaan boord had Naar het heet 1 dat Fransdie militairen Volonbevestigde geruchten zouden De GatiHe en 2 adjudanten ï jn t aldus t DMJi Ji AigttifÊ BINNENURB OKGANISATB VAN DB LEDBB KN LEOERVciwBBKENDB DtDUSTSIC Bb beschtkkiBg van de organisatiecommissie van het departement van Handel Nu verheid en Scheepvaart is lis uitsluitende vertegenwoori ifster uit vakoogpunt van haren tak van bedruf de tot de centrale organisatie industrie beboorende hoofdgroep leder en lederverwerkende mdustne ingesteld Zy is onderverdeeld m d volgende vakgrdiepen Vakfroep ledermdustne Vakgroep schoemndustrie Vakgroep drijfriemenindustrie Vakgroep lederwarenincluslrieAlle m Nederland gevestigde ondernemingen welke uit dierenvrilen metlooistoffen leder vervaardigen z jnverplicht ach bu de vakgroep ledermdustne aan te melden Het secretariaat der vakgroep leder industrie is gevestigd te s Graven hage Federatie van Nederlandsche lederfabnkanten AUe in Nederland gevestigde ondernemingen welke fabriekmatig schoenen of pantoffels produeeeren ziyn verplicht zich by de vakgrtiep schoenindustrie aan te melden Het secretariaat van de vakgroep SI hoenindustrie is gevestigd te TilUurg AJle in Nederland gevestigde ondernemingen welke fabriekmatig drijf nemen technische lederwaren zooals lederen manchetten gestanste leder waren lederen snareji en lederwaren voor de textielindustrie vervaardigen i n verplicht zich bij de vakgroep dryfnemenindustne aan te melden Het jsecretanaat van de vakgroep dnefriiemenindustne is gevestigd te Voorburg Vereenigmg van Drijf nemen fabrikanten Alle m Nederland gevestigde onderj ptngen welke fabiitkmatig lederenni kunstlederen art kelen zooaUdamestasschen mappen portenionnaies koffers galanterieën vervaardigen zyn verplich 7ich bij de vakgroep lederwarenindustrie aan temelden ft Het steretanaat van de vakgroep lederwarenindustrie is gevestigd te I elft Nederlandsthe Vera nioingvan I ederwarenfabnkanten de heer i Maltha Vlouw 28 BkNDE BUWIEIJHEV EN GiyUlRESTl FRD Na langdurig speurdtiswirk is de rnhemM he rwherche er i tesUaga etn aanui ruwitldiefslai tn op tt he deren waarvan de dadtrs iich tevens hebben schuKlig gemaakt aan diefstallen uit goederenwagoni ataai de op het goederfemp acementj van ie Nederlandsche poüirwtgen tM Arnhenr Na de arrettatie var dep eellj en rijwieldief wera in die s vyonn een groote partu goederen aange t ffer zooals niw eifiame niiwie onderdeelen koffie zooliees vet enz Bovendien Bleek de mar minsters 15 njwie en gestolen te iu bpen de andere goederen waren uit spo9r wegzerdirgen ontvretmd Daarop werd aangehouden een spoorweg ambtenaar die er an verdaoht word inlichtingen te h oben verschaft om deze diefstallen mogelijk fe maken Voorts heeft deze man twe gesto en ri wielen geheeld Wegers hc mg s een aanta persoi en g arre u rd Een van hen had o a een partij van a UÜO gestolen sigaier opgt koch Df beide hoofddaders hebben een leken tenis afgelegd Zy zijn ter beschik ki van de Justitie gesteld GEEN UFSLOTEN TUD OOR ZEELT De secretans geni aal van htt dfe partemeni van Laiidboiw en V ssche ry heeft bepaald dat mt afwijking m zooyer van de betreffende issche njreglementen m het belang vai de uitoefening der visscherij in 1941 vooi de zeelf geen gesloten tijd v ordt vastgesteld BESTEN VAN BtT HOF VAN WEENA GEVONDEN Nadat een graafploeg onder leiding van den archeoloog Rtnaud in Rot terdam naby de Bokelstraat eenigen tyd zonder resuhaat heeft gezocht naar eventueele resten van het hof van Weena heeft men thans emdelyk eenig succes kunnen boeken Er zyn n l op een diepte van circa 3 meter een tiental zg kloostermoppen opgegraven waarvan kan worden aan genomen dat zy afkomstig zijn van het eeuwenoude bouwwerk Deze vonds is aanleiding op deze plaats de opgravingen voort te zeMcn omdat men thans weet op de juisie plek te zyn Nauwkeurige situatifteekeningen bad men n 1 niet er t eschikkmg zoodat de opgravingen p goed geluk moesten geschieden Kortt berichten Gisteravond omstreeks half zes was het vierjarige knaapje J V teKwintshewl op het trottmr voor het oudcrliik huis aan het knikkeren Juist toen een der autobussen van de W S M passeerde lii p h t vmtje een knik ker Ja tot op den r wcg Het knaapje geraakte onder het afliterwiel en 4 as vTuwcl op sloig dood KERKEN SCHOOR COOSN BIDDIHt HAAR BIDDAG f Naar aanleidiaf van de bij heM ingekomen mededeelingnran de Generale Synode der Geref Kerken dat Zondag 23 Haart in d morgengodsdienstoefeningen een bidstond zal warden gehouden in verband met den nood der tQden besloot de ktrkeraad der Geref Kerk van Hilversum daaryoor dien Zondig don geheeleii dag te be emmcn en daarvan aan de classis Hilversum metjedeeljng te doen Het komt den kerlreniad oor dat dit besluSt door der etnotdcrtiidengewettigd is Stand RECHTSZAKEN Hoteeringcn na 18 Maart UOATDCa ZUTPHENSCHE RECHTBANK E£N CITBABSTING MET GOEDE GEVOLGEN Mi Ie 100 IMt 1 f NO IM f 100 4 tMi Mt I 100 iimu t too t IM bU I 500 4 lOat f 10 3 ttaa f aoe 3 ia r HO 3 n f aoa 3 ia3i IW 3 31 ai MO 3 31 iaat oi 100 31 193 OI 00 3 193 OI f 100 3 1937 OI I 500 3 1937 AOI I 100 i 1931 AO I 500 Vwv m Gent tovainfm A dan MM 31 mu 88M Dito I II37 31 a SH Ap ld TiW 31 H Arohetn U3t 3 mu Oe ent 1920 6 8B Dordr 38 IZ jt 3 82 Eiodh 1S39 31 80 O o 3 38 31 87 C ld 3t 3J 4 So O oio J ie te 38 2 m s Grhage 1921 0 Dito 1936 3 Dito 1937 1 31 9CX Dito 30 31 3 8SM Groolng 1938 3 83 i Dito 2e 1938 3 8SH Haarlem 1938 3 SCt Dito 38 3J 2 3 80 Helm 1937 SV i S6K sHb 1937 31 90X Hilvers 1938 S t 91 Dito 10 J 38 21 84X Leeuw a38 3 92 Lelden 1937 3V 8H N Holland 38 3 881 Dole 38 31 3 81H Olto 8 j 38 21 84 Do 3e 10 J 38 21 96 Nym 2e 1 37 31 96 Rdam 1936 37 4 HtH O o 1 en 3 37 3i SOM Dito 1 1938 31 81H Dito 1938 31 2 3 Sl i Schied 3e t 37 31 81 Tilb 1 37 31 S8H ütr Pr 37 3i HH Do gem 31 31 3 M Zeeland 1937 3 88H Z HolL 1937 3 SOK Zh te l 1938 3 t 5 DiU 2e 1 38 3 81 i BvNG 2e LW 3V S1X Dito 1938 3 92S B V Onr Z 37 4 SSij Gem c red 8Sh 9001 33000 O 31 H Dito l j i s 1 2000 3 TJ Bnklnst 5 4 71 AAnvnlllncen Hy Uieek b ken Alf Fr Hyp b m 2 i verpl uitL Pandbr ISV All Hyp bserXY 4 A dam Hyp L 4 et werdt n g n goed huweUjk EH a Voor de Utréchtsche rechtbank had zich gisteren te verantwoorden de 32jange tuinman en chauffeur A P terzake van tedreigmg met een misdryf tegen helt leven subsidiair zware mishancteiing van zyn vrouw en zyn zuster Op iipndag 9 Februan van dit jaar was het tussc en verdachte en zyn VI OU die lil gezefcthap was van haar scttoonzuster tot een hoogloopende ruzie gekomen Van beide kanten had men zictk zeei opgewonden en nadai er was gedreigd niet allerlei misdryven greep vernachte m zyn woede een tuxHxünes en liep m dreigende houding op zyn vrouw en zuster toe uitroe ptnd rNu zal ik je neersteken Ang stig waren de viouwen uit huis gehold en op l t moment dat verdachte de vrouwen met het broodmes achterna zette kwam een Duitsche mihtair his schenbeiden en ontnam verdachte het mes SB 81 81 9Ü 81 Over verdachte was een rapport uit gebracht en daaruit bleek dat hy au fond heelemaal niet zoo n slecht karak ter had Hy is opvliegend van aard en daar het huwelyk met de week slechter werd kwam de man langzamerhand in een toestand van ovei pannenheid Zyn viouw was praatziek haar man ja loersch en oaar de maatschappelyke tt tand ook al niet rooskleurig was waren er thuis altijd moeilykheden temeer d ar de vrouw niet al te best met geld kon omgaan Overigens had verdachte nog een blanco sti af register en toonde hy zeer veel spy over zyn daad President Hoe kwam u eiby om met een open mes op uw vrouw en zuster toe te looptu 87H s K 90 S tt 98 i 85H is3lt 10 92H V SOi 94H S 2H Arnh H B Ser Er Pbr 31 Bat Hyp b N N PP 4 DUo CDs 3 i Dr H B do 3i j Fr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da en V a 31 Do Pb 31 3 sGrav HB d olV Gr HypBPb 31 Hl H P ler A C 4 Dito ser BD 31 H U Hyp B dito 4 pito er K 31 fcyp b V Ned Ser M 31 Insul Myp b ser AB AA BB 4 D o ler T TA 3 Hlj V H Cred Pandbr 4 D o m 1 verpl tatk 3 N Hvpb do 3 N Hyp b Veend ene K 3i 1 Do 31 dito 3 Noordh Hjp b Pandbr 3i Overoaa H b d o 4 Bolt Hyp b d o 4 IcL dito 31 j Steo Hyp b ser K L 3 cltr Hyp b 4 Dito serw K plta serie £ 3i Dito r verpl ultk 1 3V itl Hyp b KE IT 31 n 831 KH 931 86X 9S klX 99M S3H se 8t 87K 86 OA Veidachle Dat kwam omdat ik me ei aan haar etgerJe Dien avond had ik wal ik anüer nooit doe een glaasje wyn gedronken by een klant die jartg was en dat heett er natuurlyk geen goed aan gedaan Maar in het Huis van Bo vanrg ben ik heelemaal tot inkeer gekomen ik heb veel berouw van myn daad en rtiyn viouw heeft ook spijt dat zy me niet goed heeft behandeld Wy ï n toen de officier van Justitie my heeft vrygelaten tot het btsluit gekomen dat wy het nog eens met elkaar zullen probeeren Wy kunnen j tö V j het au oppeibest met elkaar vinden door dit vooival zyn wy beiden tot het inzicht gekomen dat wy m vrede met elkaar moeten kunnen leven omdat wy van elkaar houden En zoo zijn we dan heelemaal opnieuw begonnen j De offjf er van Justiu mr Camphuis peide II zyn requisitoir dat verdachte een tijdie m het Huis van Bewaring ingesloten was geweest omdat mtni iger VOOI vallen vreesde Toen bleek dat en veidachte en zyn vrouw een nieuw leveij wilden beginnen was erdachte op rije voeten gesteld Naar het zich laat aanzien word het nu door dit feit dat is voorgevallen nog en goed huvveliik Alhoewel bedreiging mar het leven waar woidt gestraft wilde de officier an Justitie voor deze keer geen gevangenisstraf opleggen doch vol taan met een geldboete van 20 guHenc 10 dagen hechtenis 94 t2H 81 SO 9 941 9S1 94 16 90 KIH De verdediger mr De Kok sprak er 7im vrei gde over uit dat de officier ulk etn m de traf had gecischt Ook hii was van oo deel dat dit voorval althans een goede zyde heeft gehad n 1 dat hier twee menschen elkaar weer g vonden hebben na jaren van elkaai vervreemd to zijn geraakt Terwille ook an d v iif kinderen vroeg de ver dediger of de rechtbank verdachte ook wilde verooideelen tot een geldboete LUCHTVAAR Over V eertien dagen zal de rechtbank uitspraak doen BEKENDE ITALIAANSCHE VLIEGER OMGEKOMEN De bekende Italiaansche vlieger luitenant kolonel graaf Scapaielli is het slachtoffer van een vliegongeval geworden ScapinellJ heeft m 193Ï den Coupe Blenot gewohnen door het bereiken van een vliegsnelheid van meer den £ 20 km u f ROTTERDAMSCHE RBCHTBAWlf Twee jaar tegen bakker geeiseht In op nba e zitting werd fisteren voor de Rottej damsche reditbank hohandeW de zaak tegen den 28 jarigen bakker A J M te Schiedam die een omgang had gehad met een minderjarig meisje dat bij hem in dienstbetrekking was De omgang had ge volgen gehad doch de bakker weiv gerde het meisje te huwen en ontsloeg haar daarna De officier mr Reumer eischte eer gevangenisstraf van 2 jaar met gevangenneming by de uitspraak Uitspraken 1 Apnl a s OMG IjG MET EEN MINDERJARIGE IN DIENSTBETRBKIRNG RAOmNlEbWS 1 1 Donderdag 24 Maait RH VERSUM I 414 4 M Nj derlaBdatii Programma DIEFSTALLEN TE ROTTERDAM 45 Cramofoonmuz 4J4 Ochilendgymnaatlek 00 Gramoloonmuz 7 45 Ochtendgjmnast ek 7 SS Grairtofoomnuiiek ai4 Dagopening 4 1 Jlriii ofoomnuz 4JI Nleu v beilthten ANP 4 45 Gramofoonmufflek 14 40 Haagsth ma rozenkoor lopnl llto Voor de viouw lk30Celesta enaemhle 12 00 Amusementsorkest ensolist 12 42 Almanak 12 4S Nieuws en ecowmuwhe betichten ANP 144 De Romancer en soiste 130 150 Gramofoonmuiiek 2 10 Voor de vrouwen J 39 Oigelspel 3 04 Voorde vrouwen 3 15 Resideime orfcest 4 00 1 20 Gramofoonmuïtek 1 joo Gramofoonmuiiek 15 Nieuws etoromische en beursberichtenANP 130 Salonorkest 6 00 6 15 Cvclus Spo ten llebamelijke opvoeding 6 42 Almanak 45 Actueele reportage of gramofoonmuziek oo Vagen van dAi dag ANP 7 15 Gramofoonmuziek 7J0 7 4S Belichten Engelsch Nieuwsberichten ANP IJ Gramofoonmuziek 8 34 Berichten Engelsch 45 Concertvoor de Di tsche WeermScht 9 30 Gramofoonn uziek 9 45 Engelsche berichten ANP 10 00 Nleuweberlchten ANP en slulUng HO VFRSUM II 301 5 M Nederlandsch Programma 45 Gramoloonmuz 4jU Ochtendgymnastiek 00 Gramoloonmuz 7 45 Ochterdgymna fek 7 55 Gramofoor luiziek 8 30 NieuwsberichtenANP 8 45 Giamoioonimu7iek 10 04 Moigendienst 10 24 PhilharmoniNch kwartet 10 40 11 OO Declamatie llJ Omroeporkest U 04 Belichten 12 15 Kerkorgetconcert 12 45 Nieuwsen economlKhe berichten ANP 1 00 Omroeporkest en solisten 2 00 C llo en iHano 2 45 Esmeralda 134 Decamalie 3 50 Gramofoonmuziek 4 2 Trio Munodl i 04 Chri=lelijke lectuur 5 I Nleuiys eeonomlsch enbeursberichten ANP VJO Melodl len en toIis ten 6 00 Atri c an6che liedjes met orgelbegeWding 4 24 IMadisten en solisten 4 Actueele reportage ol iramatooiunuziek 7 ooPersoverzicKt oor bUnen en iMiftenlandANP 7 15 Concertgebouw orkest en soliste a 04 Nieuwalieilchten ANT en siuMM INMt CMFER AANUBEUH Medegede r Cebtr Air d Statlet De koer v n aandeelen wifi gisteren 13 7 O omzet van aandeelen 030 ACHEVE FONDSEN gtM Mtnh i g wi Ntéwiaad UMI 97 S2 Adlla I74H dito UO A U tKsi IM I 1400 4 40 80 rM40 4 WUtm f Otto C nr V A Wejrcrf I en H Am Ctiryital Am SiiHtltliif C V A SUnd Br C V lOA Am Tob Cr o T A B Il n Colg CvlOAKa Gen El Cy Ct 1 5 a R U Huda MCC BJI KbMp titel T PL CofTl C V A N StCvGA RU Unit St BAbber C V 10 8 a A N I EI Md A Olto Nat B V a NJ Gas Mi A Olto N B T a rw C St vj s a Am Tel Tr K C V A T4J4 HM St Vt 14M 4 U7 1 4 48U M004 it bootbotfi oM Vi ta84 U44 obl t Cact V Jnachr 8 Ot o lh t k 4bL 8 njK 4H M 4 874 84X 4 78 i tM8 t480 8 19 f MO 8 WK an Sm ras 1 98 ƒ 1400 817 1 Certificaten 81 Grootboek obl INt IS35 Indl4 1 1000 ft tSI7 Indië 1 1000 3 18X7 In41 1000 A I OultMlU Yoiin Kl ObL 1000 30 41 B nk on Cred lait ni Kol Bank 384 886 Ned Ind Baadtlab Ned Hanit HB 11 K cT A IMIaatrieéB Al8 KuiutiDde Dnte Berkell Patent Ctiv Ollef C few Ccntr Suikor Fokker Lever Bro en tnile Ned Ford Aut FtlUlpl G B A Dito Prel i A AIL Ludl St Ct M a R n Am Bombers A C V 5 10 gA Am B CT pref a Am Car and r C Aand Am Enka C y id Anac Copp C T td Bethl St C T Mid Chrysl Corp C v A Curtlss Wr Corp C tdem General Motor tdem Intern Nickel Or C 14 A Kenmee C C v 10 A R ni 8 North Am Av C T A n North Am a A C Rep Stecl c yi Ki un SUtee Steel id M 96W vm m 108 IO4M 3S6 IM UO i4aH 2414 W 13K 29 27S 27tt 74K 79 x 4 a4 34 aN 94K 1 448H 192K 158 118 Bandelsvereenistecea aCenHLA 86 Bern S H M A 184 184 DeU At H It d lllH Guntr en Sch A USH I Cr en B V JL A 21 i 218 linde en Tevea a 192 Ned Wot Mil A Stu MUnbouwondernemlacCB HI Mtt le rub A 493 Dito tc A 431 485 Boeten M Mq a H Slngkep TMtJ 178 Petrol pndermemlBfea 214 2164 2I6H 360 337 Drd Ptr ICvA 198 K N Pctr MO 100 Ond A dito C V A Uoeara Entm A Tarakan PM A Stand Oil aan 37 Rub b e ron dcraenbifen Hessa Rubber Ind Rubb C Java cuoutch Preanger R MtJ Rottérd Tap Salatrl Plant Wal Sulhatr Zuid Preanger 199 139 67 73l 77 1S4 4 75 4 67 Ptni Clt Serv C C T Id C h Soutlt C V 14 A R n Norttl A Cy C T A Radio Corp O V A 6 6U Oost Borneo Ml A 184 idem pref Aand 193 Pair OaOeimeadBaea Dord Petr Uul M G Aand 194 i Kon Petr Mt idem J16 217 Cont Oil Cy C V 10 idem Mid Contmental Pet PhU PtCC 10 id Shell Un C 10 id UH 12iV T Wat Ass OU C V 10 lde i At 9 i 9il 6N 10 4 25 C V A ScbeepvaartmaatscbapplleH Fumess S enA M Ml Zeev aand Niev Goudr A M De Maas C v A Ml Oostzee A HalLdelsv 16 64 144H 101 75 274 111 110 161 ISl Adam 408H KKS Cultuum tickapptiea 314 21W 82 11 81 151 186 96 287 7K 90 62 28K Krlan Suiker A Pagottan A Suiker C t Mi A 186 liK T eweng Lestorl Arendsburg Besoeki A 18 Soek Landb A Amst Thee C A 9K 9Ji Ban Thee Ru A Goalpara Cu Ml 350 OcbeepTaartauuktiekarpUeB Hon Am L n Aand lOT 109 ft iom Pargkeolam Thee 150 PasirNangkaCMU Jftva Cbiiu Japan I4jn Idem Kon Ned St My td Kon Paketv Mtj ld Ncd Sebeepv Un id RoUerd L oyd idem Stoomv MU Ned ld Int Mere Mar Cy C v 10 A 175 4 359 183 134 CO 70 221 Rongga Landb A 138 140U 143H 2244 223 ISS US ISS 136 12M 139 130M 144H 223 144Ml 134 134 Sedep Cult A 84li Bindings Cult A Te aga Patengan WJavaTheeCMa Ins Cult Sjndlc KahTelloCult Mi Michlel Am 1KI14 lao WJavaKlnaC Bta 120 Suikeroaderaeflojiisea HuMlelsv Amst A 404 407 403 404 Blauwh Vries ABuenkorf A Gem E W en W Oito Pref WA Couda KaasH Mi Houth Alberts A Houtb Jongen A HouthrPont A Mtuiier W H A Do 52001j75000 A MM V Hav w A ZSab lOOOCvA Vfoolwortb en Co 56H 64 5 H 134 124 103 79 104 131 180 130 130 a H Javasche CuIjntJ ld 237 234 Ned Iisd S Un ld M3 241 Ver Vorst C U 250 500 A 112 112 4 iUM TabaksoBderBemlBfea DcIl BaUv Ml A ITSH DeU Mtt 4 f 1444 C 228 4 2MM 183 411 V idem 2914 Senembah Mij idem ae Wilson i Co C ï A 4K mu 1 355 Spoor en Trmaairegeii avwrwegab Baltim and Oblo C li 40K 14H 24 m V idem 6 Shcsap tt Ohle C v 85 601 Dell Spoor A NJ Sp w Mt AAlch T C V g AKansC S C v g AK C South R Coidem pref a Dito Cert v g A Un Pac CvgA 0 ld Tramw MS KetMrl St tr Mtf Mad Stoomtr A Dito pref A MaUng St tr A 0 Ja a St tr A S m Joana A Sem Cheribor A Soerajoedal St tt ProloreatW 14 a a 4UI4 6H 23h 6 6K 3 IBJ nilnols Cent C v Iu 9ti 9A N YorkCentr C v ld 14 4 Pennsylv R 10 è W 454 C ï A 4J4 24 South Pac Cy T g idem 10 4 lOX 125 ld Railway O gew Idem Canad Pac C v 14 11 42 3a 4 US 1311 Amzterdam B Cull Aand 3i4H Bandar Rub mti ld 147 DeliB t R Mij ld 204 i Kendeng Lcmboe Hub idem IM Majanalenden Vereen ld riostJavo Rubber Mi idem S Ooatk 4 500C V 14 iwM Serbadjadi Sum R Idem l H SiUu Sum Bub4er WD Wem IW Sum Rubb Cult id 2 Ver tni CiUt Ond l aa 171 Interc Rubber Cert 14 4 KakkerMidenieKailaa XIK K2 3 W4 t 134 4 idem 4M ♦ p 1S40 c 4 r 3 p Uil e 41 1 uac 4 tt p tlM3 c 4 r S p 1944 e 4 r p 1945 c 4 r 3 p 1944 C 4 t 1 p 1447 c 4 r t p 1444 e 4 r t kaïse obL 4 Ausg obl I fIG C O e t ioa T 00 OVj f obl tiA IG tf T A Du ffrootb 7 14 70 70 84 84 l 08 73 WX Iw 44 BH 131 136 MJi 40 UM 42M 48 mn 72 4 41ti 4a 17 ld ld IA M id ld ld d ld ld id ld ld ld ld ld Kon version Dito Neue Farbentod fl G C KaU Synd C Dito £ 104 Wmtershall obl Fartwnind I Vci Korktnd C v A OultachlBerI BH O 41 a Huhrv Vi i V O Dito 34 Vj i O T D Rentenbank 29 7 Vfr D Stedenl O ïBvT yp W B n 14 tD Uaakumw O I v Gelaenk Bergw Obl RHGutehotfnungshtltte Obl THarpener Berfbau OM 4Phoenix Akt Qea Okl 4 Rh Elbe Union Obl 7 Ruhrchemle A G Obl 4 ttM 62 4 62 m 42M 42 4 181 rHH 140 Sieiaea ea Halak Obl 4Vt V Stah werke Obl T Dito serie A 39 ObL OVi Victor 3ew Obl OV Vogel D u K Obl f Rliein tl Obl TDito 37 Obl 4 Hagener Strassenbatic Ob 4 Farbenindustrie aand Siemens en Kalske aand Ver Glanzstoff Pibr aand WlnterduII Akt C et eand OERSBN NEDBBLANDSCa XSAUNOINSTITUUT Koeren voor stortingen op 19 Maart 1941 tegen verplichtingen tufdeada In Beichsaiariien 30 BeICtl 30 1432 Zwltsersche franca 43 S4 Franache francs 3744 Ura 447 Oeensche kronen 34 37 JVoorsche kronen 42 82 Zweedsche kronen 44 85 Tsjechische kronen oude schuldea 443 Tsjechische kronen nieuwe schuMen TJ4 OUrnr 4 Ud schulden 3 43 Dinar nieuwe schulden 4 23L Turksche ponden 145i tevt 3 30 fVngA oude schulden 38 519 Petia bmhm mniidea aaa Zloty oude schu den SS Zloty ivicuwe schulden 97 48