Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1941

EERSTE BLAD Jiausck diagonaal E n bl zond r geslaagd modal f 29 7S f 36 75 Een glimlach van 1 $ eeuwen Wie zegt dat de wereld oud is Maar wie noemt haar jong Noch is zij zoo wijs of coo mooi maar evenmin zoo dwaas of zoo leelijk als zij er wel uitziet Waar dan in deze wankele wereld is zekerheid waar het geluk Deze oude glimlachende Bodhisattva brengt hij soms een boodschap van wijsheid uit de duizendjarige grotten van Kung Hsien naar de lichte woonhuizen van onze Westersche wereld Luistert Het geluk is waar ge zelf zijt Op elk Staleuioek vau mgineele R DrBehattgsels staat dit automobielen van bouwjaar 1935 t m 1940 TE KOOP GEVRAAGD BTALINa CONTANT H ROOYAKKERS LEIDSCHE STRAATWEG I OEUSTOEEST TELEF 22855 O 775 34 b ter Jiuisdronkje Ook in japonnen blouses rokken hoeden en meisjes CQnfectle vindt u bij ons een aparte en ruim gesorteerde collectie PIW lrJlj H KLilWEG GOUDA I DE TRIKKING VANGT AAN 31 MAART a s De uitslagen zullen regelmatig in DIT BLAD bekend gemaakt worden j 51 gevraagd I Pakhuis of opslagruimte Liefst omtrek Korte Akkeren Aanbiedingen no G 849 Bureau van dit Blad m s w aMs wia a fia ia ww waiBie ww i e eMiiM M MiB M MMiiMMWl ADCOHUS J O VLOT Hondenkapper Waseenaar Komt ook voor Uw homl ns per weck te Oouda om hera te trimmen knippen of toiletteeren Tevens alle inlichtingen zootls aankoop opvoeding enz Aanvragen teL 8459 of ichrltlelijk Raaphorsllaan Ma Wassenaar G 774 12 OFHCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART NON FERBO METALEN VOOB DVrrSCHE BESIJIXINGEN Naar aanleiding van de plaatsing van Duitsche bestellingen hier te lande heeft de Zentralauftragstelle te s Gravenhage onlangs aan een aantal belanghebbenden in een circulaire een iiit enzettinrg gegeven over dei procedure vitjelke ter zake dient te worden gevolgd Ook in de pers zyn over deze aangelegenheid diverse publicaties verschenen terwijl daarenboven reeds enikcle vergaderingen aan dit x nderwerp zijn gewijd Het Rijksbureau voor nón ferro metalen heeft thans in een uitvoerige circulaire no 300 d d 1 Maart 1941 no eens een samenvattend overzicht gegeven van alle voorschriften vvelke bij de uitvoering van Duitsche bestellingen met betrekking tot non ferro metalen in acht dienen te worden genomen Deze circulaire is door genoemd Rijksbureau aan een groot aantal belanghebbenden toegezonden Indien een belanghebbende onderneming geen circulaire mocht hebben ontvangen wordt deze alsnog op aanvrag door het Rijksbureau voor non ferro metalen toegezonden OFFICIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU maxuhumpruzen groene zaaierwten Het Rijiksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend dat met ingang van 19 Maart 1941 de volgaiide maximumprijzen zijn vastgesteld voor den v rkoop onderscheidenlijk den koop van door den Nederlandschen Algemèenen Keuringsdienst goedgekeurde voor zaaidoeleinden bestemde groene erwten aan onderscheidenUjk door telers ƒ 22 per 100 kg voor groene taai erwten van den eersten nabouw en 21 per 100 kg voor groene zaai erwten van den tweeden en ouderen nabouw met dien verstande dat deze prijzen zijn berekend inclusief ƒ 1 per 100 kg provisie voor tusschenpersonen en detaillisten en dat deze prUzen gelden bij levering boordvrq of vrU op wagon of wagen LOSSE NUMMERS van ds GOUDSCHE COURANT k 5 eenl z tt dagelijks verkrijgbaar bg Q BAKKER Spoorstraat 1 E BRUVNIKS Kon Wilhélminaweg215 N V P J ENDENBURG Veerstal 18 J DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Burg Martcnssingcl 08 De Kiosk N felJS Karnemelksloot J SCHOUTEN Vondelstraat hoek Roemer Visscherstraat SPOORBÓEKH ANDEL Station BOSKOOP Fa D C t d WILLIK Zijde no 14 en by de agenten In d omliggende gemeenten WÊ ak WOENSDAG 19 MAART ls j Wijsheid ptm f Ê Kmg lUm m t UmtMi Êfk In uzelf In uw huis Ia uw wetkkamcb Tusschen de wanden waar ge n bevindc Geef dan uw geluk de schoone behuizing die het verdient Richt het een waardige woonplaats in binnen wanden die zingen van uw vreugde en dankbaarheid Wandenzang R D Behang Laat de nieuwe stalenboeken komen met t R D merk in drkel op het kaftl Vraag uw behanger vooral de R DBoeken No 48 49 of 50 Prachtige nieuwe behangsels en zoo goedkoop I R D BEHANGSELS BIHANGSBLPAPUUABRUK VAN KATH k DOOOBHÜFVO ® bekende lettermerk O 43 384 yvw 21 Mrt een extra èl I DONDERDAG NAVERKOOP O aso 32 Üchf Errk loten 60 c RESTANT OJT Oe laataten xun n ife mraien xl n Vrijdag ma Irelridng Zaterdag a Treklijitaa Indien nog voerradlgJaaUta Haten BKa wilarH fc tet Dondardagavend 7 wiH HaastUnèdr de finish Z Mrt I Bi htt tar parta gaan w a maar dan 10 o o iran anza varfcnepan Httvarkoaht 40 varkeopara haddan nag ankala raatant latan Prabaart voor do laattta leton of laat U talafonlaoh notaaran Don Haag 114 118 an 119 846 Katwt k l K HH CoU SmL GOUDA Slg Bakker CmSA Doonen Kroon Lotk Lafcber St Langer OÓUOERAK W BOSKOOP Slg Boer Si Koogevi Hook RAASTREXHT KruM V Zuljlen HOERCAPEU Sig Vertiftt OUDEWATER Lotk Ratfener Colt v Zuilen REEUWUK a v d B d STOLWUK Slg T Buien VLOT Cour ag Rietveld WADDINXVEEK Rtjwielbeun Coll SdjaUcwUk ZEVENHUIZENi Colt ontebal CPtt Ruyter O 853 I ka do ve 00 ga a NIEUWE ABONNE S Sla slch mat ingang van 1 APUL a a v o minitani aan klvartaal op da GOUDSCHE COURANT abonnaaran ontvbagan da tot dien datun variöbll nenda Muanaii GllAtlS Abonnamantan wordan aonganomaa aan b Buraott ta Cïouda Markt II door onxa bezorge aa do r da agantm la olla plaatoan van oAigaying Proaii tumman gratia op aaaWaga Voor Wool dbonnementan badrac da prija nog 17 e ti Gouda an 11 e 0l buttan Goud i