Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1941

GOUDSCHE IZ Jt NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 19e Juiganc No 20383 Poftfiro 48400 Bur Markt T L ITW 0irecteur 1 TIETER Huis van Afgevaardigden keurt crediet van 7 milliard goed Engeland heeft verzocht Amerikaansche marinewerven te mogen gebruiken Berlijn acht de Amerikaansche hulp van nul en geener waarde Bewapeningsuitgaven der Ver Staten gaan die van Engeland overtreffen aannemen dat meegerekend de deel nemerskaarten veel en veel meei dan honderdduizend menschen lie 44e Jaarbeurs bezochten Bnitenlanibche beUint telliag De belangstelling uit het buitenland was dit keer uiteraard niet groot Sihoewel vooftl uit België en Duitschland toch nog velen naar Utrecht zün gekomen om te zien hoe de Hollandsche zakenman zich door de zwarig heden des tijds worstelt Uitbreiding De heer Milius deelde mede dat er momenteel ernstige besprekingen gaaivde zijn over uitbreiding van het Jsarbeurscomplex De oude schouwburg zal verdwynen en de dan vrijgekomen ruimte zullen wü gaarne benutten voor den bouw van een nieuw gebouw ot een vleugel Hoe dat precies zal worden mag ik thans nog niet zeggen dafirover zult u spoedig meer hooren De stad Utrecht heeft door dez Jaarbeurs zeer goede zaken gemaakt Om u een sprekend voorbeeld te noeipen de directeur van het Jaarbeursr taurant vertelde mü vanochtend dat hü gisteren dus op één dag I ruim dertienduizend kopjes kcffie bad geschonken Dat is een typisch vobrbeekl van den consumptie omzet Öoor bemiddeling van de V V V waren niet alleen alle hotels in Utrecht Jirop en propvol maar konden bovendien honderden by particulieren worden ondergebracht Ook het V V V apparaat werkte dit keer uitstekend Ja er zün inderdaad vele reizigers gedupeerd geweest door de treinstoringen van Zaterdag en Maandag maar over het algemeen hebben zij allen êen onderdak in Utrecht of omgeving kunnen vinden Er is efii voorbeeld bekend van een reiziger die geen aansluiting meer had met zün trein in een der uithoeken van ons land en die ook geen hotel meer kon vinden HU is des nachts zwervende op straat aangetroffen door de politie en mocht tot vier uur op t hoofdbureau van politie vertoeven De kantonrechter heeft hem veroordeeld tot drie gulden boete subsidiair een dag Maar dat intermezzo buiten beschouwing gelaten kan ik niet anders zejggen dan dat iedereen zü medewerking heeft verleend en dat de beurs n vlot verloop heeft gehad Spoorwegen pers deelnemers allen hebben bun uiterste krachten aan ons mooie werk van de Jaarbeurs gegeven en daarvoor past een woord van hartelüken dank En zoo gaan wÜ vol nieuwen moed voorbereidingen treffen voor de nieu y we beurs in het najaar waarvoor voor al uit agrarische kringen reeds thans groote belangstelling bestaat W HKT SKLIO Ais Pruisische Grenadiers staan hier d rampen van da l feuwa luückers l x IS bommenwerpers In irti jn gelid 1 da groot aarie tabricatla Het vooniel vaa RooMvelt betreffen Ie het utttrekken van een crediet ten bedrage van 7 mlUiard ddilar voor de nitvoerlBC van de wet op de hulp verleenioc aan Enfelaad is Woensdag Aoor liet Hiiie van A evaardigden et groote mee riield aangenomen tiet voontel gaat nu naar den Senaat Voor de temming had do republikein Rich voorgelteld de in de wet p de hulpverieening aan Engeland op enomen 300 millioen dollar voor landbouwproducten te schrappeA ingeval tniteland da blokkade tegen hongeriudend vrouwen en kinderen in Europa niet doet ophouden Dit vporstel werd eohter verworpen Zoodra de leen en pachtwet volledig uitgevoerd wordt zullen l bewapeningsuitgaven van de Vereenigde Stalen die van Engeland overtreffen yolgeni een berekening van Associated fress De bewapeningsuitgaven van de Ver Staten zouden mstreekj 1 6 mil Ï ard dollar bedragen terwijl die van ngeland thans ongevear 1 5 milliard per maand beloopen Volgens gegevens 4ie het Congres ontvangen heeft aldus genoemd bureau geeft de Amerikeansche regeering naglhoeg 4 milliard dollar voor de vliegtuigfabrieken werven tankfabrieken en andere bewapeking alnieken uit Het voorstel betreffende de 7 milliard is door het Huis van Afgevaarligden goedgekeurd met 336 tegen 53 Hemmen Een voorstel der oppositie n de aiachen van Roeeevelt nogmaals ijl da begrootingscommisaie te bespreken W K d afgew 2M met 256 tegen I3i stemmen Medtdeelingen van Knox De Amerikaaoscha minister van Ma rine Knox heeft in de persconferentie medegedeeld dat Engeland verzocht heeft om marinewerven van de Ver enigde Staten te mogen gebruiken oor herstel van in dan oorlog beschattgde tchepen Door de Vereenigde staten aUua Knox is tot duiver niets gedaan om aan dit verzoek te voldoen De marine heeft wel eenige beschikbare werven die de Engelschen zouden kunnen gebruiken Het Engelsche verzeek de laatste drie of vier dagen i na de aanvaarding van de wet tot 1 verlcening aan Engeland inge Krc N heeft verder nog medegedeeld dFt van de binnen het kader der wet oi de hulpverleening op het program I3olaat4e kleine oorlogsschepen zoosis duikbootjagers motortorpedobooten en andere jmuskietschepen nog leen enkel aan Engeland is geleverd Knox weigerde de kwestie van het enden van meer torpedobootjagers Mar Engeland te bespreken Hij voegde hieraan toe dat hij ook niets heeft gehoord van de levering door de Ver C nigde Staten van kruisers aan Enge nd Hulpverleening oorlogsdaad In toonaangevende Duitsche kringen wordt volgens United Press verklaard dat de uitwerking va den Amerikaanschen steun voor Engeland nihil zal z n Duitschland zelf oo voegde men hieraan toe zal besUssan of de Amerikaansche hulpactie e n oorlogsdaad beteekent of niet Op da vraag of de verplichtingen pn Japan op giCflpd van het Driemo ndhadenVerdqll thans van kracht orden au zoowel van de zijde der Vereenigde Staten air van Engelsche lide is gezegd dat Amerika thans actief aan den oorlog deelneemt werdfeantwoord J at hangt er van af welI waarden men aan zulk een verkla ing wil hechten WH an alleen vrU lullen beslissen e icqMBd dob met ons In oorlog bevindt Als enkele AmMtkanen tot At voatkcw aan even te cloovnykit lU xich mei ons in oorlog bevimmi dan raHett wQ hen daarin niet hfai lereB WU ktten en eobter door aienaM dicteerea of wU oos in een wtoffatocstaad bavindMi of niet ABea kangt er vu af weHw waarde aaaai aan da lirfpmailmjiiliif Vaa da Teneiricfa SbrtM m l eMMd n taritouMii 9m waMd Is iMt Op de vraa of Duitschland de Monroeleer blijft erkennen werd verklaard dat zulk een erkenning nooit formeel in het kader van het internationale recht heeft plaats gehad In vele verklaringen van Hitler von Ribbentrop en andere leidende Duitsche staatslieden is evenwel geconstateerd dat deze leer voor ons dezeltde waarde bezit Overigens moet men daarbij wel beseffen dat volgens deze opvattingen de leer een dubbele werking heeft Indien wy de Monroeleer voor Amerika aanvaarden dan moet Amerika die ook voor Europa doen gelden De natuurlijke consequentie hiervan is dat als wy ons niet in de Amerikaansche aangelegenheden mengen de Vereenigde Staten zich ooi niet met de Europeesche zaken moeten bemoeien Als men dit in Amerika niet Inziet dan moeten wü ons daartegen verweren De rede van Churchill De New Yorksche bladen publiceeren den tekst van de rede van Churchill met koppen die alle de mededeeling over een z g bedrüvigheid van Duitsche oorlogsschepen in het Westelijk deel van den Atlantischen Oceaan naar voren brengen meldt het D n B De New York Times schrijft dat de mededeeling van Churchil een nieuw bewys is dat de groote aanval van Hitler op de HSigelsche scheepvaart begonnen is De door Chruchil aaiigegeven positie der schepen bevindt zich dichterbij de Amerikaansche kust dan by Europa Duitschland bezit duikbooten die zeer goed loo ver van haar steunpunten kunnwi opereeren en beschikt bovendien door de Fransche bases over uitgangspunten voor aanvallen op Engelsche schepen op plaatsen die niet door convooien beschermd kunnen worden Een binnendringen in de Amerikaansche territoriale wateren zoo schrijft het blad is niet noodig om Amerika ervan te overtuigen dat de Duitsche macht ter zee een doodeliik gevaar is Met het oog op de bekende politiek der Vereenigde Staten maakt het weinig uit of Engelsche schepe i nvet Amerikaansch materiaal in de nabijheid van de Amerikaansche kust of midden in den Atlantischen Oceaan of voor het Engelsche Kanaal tot zinken worden gebracht Het prominente orgaan van Wallstreet de Commercial and Financiel Chronicle keert zich tegen den propagandistischen opmaak van de wet op de hulpverleening aanEngeland Het blad wijst er op dat de Ver Staten voorloopig toch geen invloed kunnen uitoefenen op het verdere verloop van den Europeeschen oorlog Het congres kan wel milliarden dollar voteeren maar de snelle uitwerking daarvan tot oorlogstuig niet afdwingen Op langen termun kan weliswaar niet getwijfeld worden aan de productiecapaciteit der Amerikaansche bewapeningsindustrie dit jaar echteris Engeland toch niet meer te redden van de verplettering Wapenfabrieken waarvow de ontwerpen den vorigen zomer reeds gereed waren hebben totdusver hun productie nog niet kunnen aanvangen Het verleenen van reusachtige credieten heeft derhalve in het beste geval een psychologische uitwerking i I De oorlogvoering ter zee De jongste uitlating van Churchill dat niet alleen Duitsche duikbootm doch ook Duitsche kruisers de Amerikaansche wateren van den Atlantischen Oceaan bevaren en reeds verscheidene Engelsche schepen tot zinker hebben gebracht bevestigt naar vta Duitsche zijde wordt opgemerkt be Duitsche standpunt dat de gevaren voor de Bntsche scheepvaart met eerst beginnen binnen de om Engeland getrokken blokkadezone aoch dat dp Duitsche zeest ijdkrachten de Britsche cheepvaart op alle zeeën weten te tref fen Het noemen van de Amerikaan sche wateren door Churchill is echter naaf verder verklaard wordt slecbit te beschouwen als een politieker schaakzet want Duitsche zeestrüd krachten voeren weliswaar een kruiseroorlog op alle wereldzeeën erbter niet in neutrale wateren De aan Engeland geleverde Amerl kaansche torpedojagers die sedert 23 jaren sedert het einde van den we reldoorlog op een sche oskerkhof lagen vertoonen volgen i hvt DJ B wat betreft de machinerieën en de ge heele uitrusting een dergelijke sehade dat zij sinds den afgeloopen herfst op Engelsche scheepswerven liggen om gerepareerd te worden Churchill heeft in zijn Jongste redevoering de belangwekkende aanduiding gegeven dat th iis pas zeven maanden na den aankoop een gedeelte van deze Amerikaansche torpedojagers langzamerhand bii de Engelsche vloot ingedeeld kan worden De proef of zü voor den oorlog geschikt zijn moeten deze Amerikaansche torpedojagers zoo verklaart men te Berlijn eerst nog in den strijd afleggen Volgensch een Engelsch bericht heeft de Britsche vlootssedert het begin vanden oorlog slechts twintig nieuw torpedobootjagers in dienst kunnen stellen Daar alleen de door de Engelscheadmiraliteit toegegeven verliezen aantorpedo jagers 41 eenheden omvatten waarbij dan nog de in deo afgeloopen tiJd door Duitsche motortorpedobooten tot zinken gebrachte drie torpedojagérs komen is het de Britsche sche swerven niet gelukt ook maar nauwelijks de helft van deze gepubliceerde verlie zen aan torpedojagers door nieuwbouw te compenseeren Daar de admiraliteit bovendien een aantal door mimen endoor andere vijandelijke daden vemie tigde torpedojagers nog niet als verloren heeft opgegeven is de verhoudingtusschen da tot zinken gebrachte schepep en de nieuw gebouwde schepen voor Engeland nog aansianl OD pmstiger Té De stakingen in de Ver Staten President Roosevelt heeft Woenodag een uit 11 leden bestaand bureau voor arbitrage voor conflicten in de bewapeningsindustria geïnstalleerd In het decreet van Roosevelt wordt gezegd dat het arbitragetnireau moet mgrüpen zoodra het ministerie vin Arbald melding maakt van acn conflict dat de productie of het transport van bewap ningsmaterieel dreigt ia gevaar te brengen en dat door de gebruikelijke arbitragecommissies van het ministerie van Arbeid niet kan worden bijgelegd Het arbitragebureau krijgt volmacht om alle conflicten nauwkeurig te bestudeeren en voorstellen uit te werken voor het bijleggen daarvan Het bureau heeft echter geen machtiging tot gedwongen arbitrage Het arbitragebureau bestaat uit vertegenwoordigers van het openbare leven de arbeiders en de werkgevers I otfmann Tot voorzitter van het nieuwe arbitragebureau voor conflicten in de wapenindustrie is benoemd de president der universiteit Wisconsin Clarence Dijkstra Bijzonder opmerkelijk vindt men het in Amerikaansche economische kringen dat ook de voorzitter van het comité voor industrieele organisatie Philipp Murray l ehoort tot de vier arbeidersvertegenwoordigers die zitting hebben in het uit elf leden bestaande bureau Men wijs er op aldus het D N B dat in de eerste plaats het C I O verantwoordelijk is voor de talrijke stakingen der laatste weken 1 MR L J A TRIP GAAT HEEN Als secretaris generaal van het departement van financiën Het A N P veraeemt bet volgende De secretaris generaal van bet departement van Financiën mr L J A Trip heeft den Rijkscommissaris voor t bezette Nederlandsche gebied Rijks minister Seyss Inquart verzocht bem ontslag te verleenen uit xijn ambt van secretarisgeneraal van bet departe ment van Floaneiëtt en bem dit ontslag eervol te verleenen y Foto orchte j De Riikstommissaris beeft aan dezen wensch voldaan terwijl hij tevens aan mr Trip ontheffing verleende van zijn functie als president der Nederlandsche Bank en hem ai n dank tot nitdrukklng bracht voor den in het belang van bet Nederlandsebe economiscbe leven verrichten arbdd De Britsche ambassade te Washington Naar da Chicago Tribune meldt heeft de Britsche ambassade te Washington thans ongeveer 1500 diplomatieke en militaire vertegenwoordigers in dienst Het dit reusachtige apparaat wil men in de eerste plaats vrienden voor de Britsche zaak winnen Het aantal hooggeplaatste Britsche diplomaten Is sedert het uitbreken van den oorlog gestegen van 17 tot 35 Bovendien zun te Washington talryke Britsche commissies voor den aankoop van oorlogsmaterieel verbindingsmannen militaire experts en deskundigen op het gebied van economie en douane werkzaam Amerikaansche oorlogsschepen worden geverfd Afgevaardigde Mundt heeft er in een verklaring voor het Huis van Afgevaardigden op gewezen dat de Amerikaansche vloot haar schepen met een donlÉÉder grijs beschildert teneinde ze daamede in kleur aan te passen biJ de verf van de Britsche oorlogsschepen De afgevaardigde las een speciaal bericht uit de oorlogshaven Norfolk in Virginia aan et blad Philadelphia Enquirer voor waarin melding gemaakt wordt van de voorgenomen kleurverandering Men wil daarmede zoo wordt in het bericht gezegd het onderscheid tusschen Amerikaansche schepen en Britsche schepen bemoeilijken en de laatïte helpen onopvallend Amerikaansche havens binnen te loopen Het Is de eerste maal zoo merkte Mundt op dat de Amerikaansche vloot een camouflage toepast om het gevaar voor de eigen schepen te vergrooten De afgevaardigde noemde dit een diabolische misvorming van de camouflagekunst Afgevaardigde Hook stelde op grond van dit bericht den minister van Marine een vraag waarop deze antwoordde dat dit bericht absoluut niets om het lijf heeft Hü gaf echter toe dat de Amerikaansche vloot ongeveer 4 maanden geleden er mede was begonnen haar schepsW donkerder te schilderen Het lid der marinecommissie van het Huis van Afgevaardigden Hess verklaarde in dezelfde aangelegenheid dat hü van sohout bij nacht van Keuren gehoord had dat de Amerikaan cl e vloot donkerder wordt geschilderd om in kleur te gaan lijken op het Britsche slagschip King George dat kortgeleden den Britschen ambassadeur lord Halifax naar Amerika heeft gebracht Naar Assadated Prtss meldt hebben de marinekringen in Washington met klem geweigerd in de e heele nangelegenheld Mn ttandiHiat bekend makcni sloeg alle records Alle verwachtingen verre overtroffen Q M er dcm 100 000 bazockera Vgoral de belangstelling voor de nieuwe atdeelingen was groot T T wellicht onze 11 38ste Jaarbeurs waar voor t eerst in Nederland proef iMmingen met de televisie waren te aln schouwen en welke beurs toen de drukst bezochtste was in de hlstori van ons Jaarbeurs leven Het zag er naar uit dat het recordaantal personen dat toen de beufs bezocht niet te overtreffen was Maar wat wij geen van allen hadden gedacht is geschied het record is gebroken de beurs die Donderdag is afgeloopne Met deze woorden leidde de zakelijke directeur van de Jaarbeurs mr J Milius een onderhoud in dat een verslaggever van het A N P met hem had over het verloop van de op haar eind loopende Jaarbeurs 1941 Werkelijk zoo vervolgde de heer Millus deze beurs heeft onae toch al zeer hooge verwachtingen verre en verre overtroffen Wu hadden Uiteraard door de tijdsomstandigheden een zeef druk bezoek verwacht doch dft me daKhonderdduizehd menschen de 44 aarbeurs zoudi n bezoeken hadden jwij op geen stukl en gedacht Temeer niet omdat wij Is ieder ander weten hoeveel moei jkheden er momenteel zijn om uit alle eelnn van het land naar Utrecht te kc nen Maar ondanks alle vatkeersi moeilijkheden en de benzine schaaftchj te heeft de Nederlandsche zakenma begrepen dat hij deze beurs onder gee omstandigheid mocht missen En laten wij er direct op volgen Voor zoover mogelijk is er een zeer druk en levendig zakendoen op deze beurs geweest Wanneer het geheel uitgesloten was orders te plaatsen en bestellingen te doen heeft men toch geen vergeef sche reii naar de Domstad gemaakt omdat althans het contact tusschen fabrikant en consiunent zijn goede uitwerking voor de toekomst zeker niet zal missen En met name was de belangstelling voor de nieuwe groepen zeer groot ik noem de textielafdeeling de schoenengroep en vooral ook de voedings en genotmiddelenstands Vijftien jaar lang zijn de schoenen niet ter beurze geweest op de laatste beurs in het najaar 1940 nam de schoenenafdeeling een beu beiden plaats in en ondanks de minder gunstige aspecten in deze branche waren de schoenenfabrikanten thans ruim vertegenwooi digd en zij hebben nu reeds te kennen gegeven dat zü de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen goede zaken hebl en gemaakt t luchtaanval Londen Grooi EENlGE HONDERDEN VLIEOTGIGEN IN ACTIE Naar gemeld wordt aldus het DJf B i de voornaamste kracht van den Duitschep luchtaanval den laatsten nacht gericht geweest op de Britsche hoofdstad Wederom wa en eenige honder jlen gevechtsvliegtuigen in den stryd geworpen die bü belder zicht op den grond voor den oorlog belangrüke doelen in Londen met bommen van allerlei kaliber bestookten Door het neer erpen van eenige tienduizenden brandbommen ontstonden tot op verren afstand zichtbare branden Reeds de tot dusver ontvangen berichten geven aan dat deze aanval een zeer groot succes heeft gehad De vüand daarentegen is In den afgeloopen nacht slechts met zeer zwakke strüdlyachten naar WestDuitschland gevlogen Hü heeft op woon wUken in een stad een gering aantal bommen geworpen De schade is van geen beteekenis Bij de bouwmat ialai hebben zich ingrijpende wüziiHpt voltrokken ik herinner alleen ifllar even aan de nieuwe bouwconstructies tdoch ook hier treffen wy hetzelfde verschijnsel aan druk bezoek en voor ioover mogelijk goede zaken In va ckringen bestond nl een zeer sterke prikkel om ter beurze naar de nieuwe mogeiykheden in het bouwbedrUf uit te küken Uit een en ander kan men vaststellen dat de zakenman zich hier zoowel als in andere branches goed heeft georiënteerd en uit zijn gang naar Utrecht zeker zün voordeel heeft gedaan Dfe zucht om zich aithatis goed te oriënteeren was zeer groot en dat was voor den handel dringend noodig Uit dat oogpunt bezien heeft deze beurs meer dan ooit te voren haar nut bewezen De belangstelling voor het geen hier was te zien kwam ecljter niet alleen uit de zakenkringen het viel mü op dat er dit keer ook zoovele andenen zooals architecten waterstaatmenschen enz van hun interesse blgk gaven Ik kan dan ook nu reeds verklaren dat het bezoek niet alleen kwantitatief zeer groot was doch dat het kwalitatief gesproken zeker niet voor de hoeveelheid onderdeed D orjuÜMtie iOHCHthMH l ZoBi op IM onder 19 53 Maani op X27 ónder 12 23 Mm b Ttrplicht te verdoittorra T i nMMonderganl tot LaaÜMnM van voertnUca nooten Vs mr aoMOodergaog oBtitokca worden Nu moet er da nadruk oir worden gelegd dat het on in elk opzicht mogelijk is gemaakt dez Jaarbeuts te organiseeoen Stoowel van overheids wpge als ook van de zijde van de spoorwegen en niet te vergeten van den kant der deelnemers he men alles gedaan om het OM mogdijfc te maken deze Jaarbeurs een succes te laten worden Alle extra treinen naar Utrecht waren volgeboekt en zetb de tweemaal opgetredMi ernstige treinstoringen hel ben d lakaun sdiM er slet van weerhouden in dichte dromnia onza poortMi ta betreden Tot dusverre zijn er ruim 60 000 bezoekers geweJMt die een kaartj kochten aan den I ingang der baan Daizendeifi kaarten IcÜn er verder aan den man gebracht door de veraehillende reisbureaoz en vla dt poorw c n lioodat wH jrfittg Itunnen