Goudsche Courant, donderdag 20 maart 1941

EERSTE BLAtf DONDERDAG 20 MAART 1941 BINNENLMir De talangcn in Amerika SSlfgEMAiSf De samenstelling van het nieuwe koffiesulrogaat t4 BLOEMBOLLEN EN GE ST ZULLEN WAARSCHUNLUK TOT DE GRONDSTOFFEN BEHOOREN Naar Het Centr verneemt zal oyer drie weken het nieuwe koffiesurro gaat dat onder toezicht van de overheid zal worden vervaardigd in den handel komen Kenners hebben het nieuwe preparaat gekeurd en uitstekend van smaak bevonden Het zal tegen een vasten prys worden verkocht Het vervaardigen en in den handel brengen van dit nieuwe preparaat geschiet onder leiding van de Meeleertrale Van de 400 m den lande aanwezige branderijen zullen 19 worden ingeschakeld in het eigenl ke brandproces De overige fabrieken zullen worden belast met de verpakking en verzending De omzetting van deze groote industrie blijft vanzelfsprekend pzwaren met zich meebrengen Zoo zullen de koffiebranderijen nieuwe installaties moeten aanschaffen iets dat met groote kostm gepaard gaat Wat de samenstelling van het koffiesurrogaat betreft deze wordt zorgvuldig geheim gehouden Vermoedelyk behooren tot de grondstoffen bloembollen waarvan het bekend is dat zij het meest smakelijke vervapgmgsproduct opleveren alsmede gerst Zeker is intusschen dat ook een deel zal bestaan uit werkelijke koffie De gruwelijke moord te Soest SLACHTOFFERTJE BEGRAVEN Gistermiddag omstreeks twaalf uur is het stoffelijk overschot van de vijfjarige Gerritje Strumpel het slachtoffer van den gruwelyken moord te Soest op de Neder Duitsch Hervormde begraafplaats aan den Veldweg ter aarde ste d Het zwarte kistje dat voorzien was van de zegels der Justitie was met een bloemstuk bedekt Onder de aanwezigen aan de groeve merkten wij op den heer Schreuder hoofdinspecteur van politie die in het opsporen v n de dader een belatigrijke rol heeft gespeeld Aan de groeve werd het woord gevoerd door ds Groeneveldt die zich met eenige troostvolle woorden tot de zwaar beproefde ouders wendde Een zwager dankte voor de belangstelling AANBESTEDING De hoofdingenieur directeur van den riikswaterstaat te Groningen heeft aanbesteed het maken vart een aardebaan met bukumen te werken voor een nieuw gedeelte van weg no 41 van het rijlcswegenplan 1938 in de gemeenten Appingedam en Ddfzijl Hoogste Inschrijver was de N V Aanneming en Wegenbouwmaatschap pij Gruno te Groningen voor ƒ 297 880 laagste E de Boer te Delfzijl voor ƒ 257 900 WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL BON Bloem BI 5 Bo T Be 8 Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Vijfde period K IS 1 co 17 K 35 Um 41 Tf Br 81 Br M Brood A 1 A n Ei ai TT Br 07 Br M Gebak Ciort Gortmout of Grutten U Febr tfm t April pond Havermout Havervlokkeo Gort of Grutten A t7 24 Febr t m 2 April H pond A 13 ca 14 A 1 en 71 Kaas IS Koffie qt koffiesurrogaat Macaroni of Vermicelli of Spaghetti 24 FAr tALM April 1 ons A M 4 oni r Mnd Maizena pf Grietmeel of Puddingpoeder A M Peulvruchten A U Per Per E Petroleum Rgst emeel gries ebloem of Gruttemeel Utébr tfm t mtt pond A U Scheerzeep Slaolie 17 lMt ra UAprii 1 kitogram Smker A 17 17Mrt iB nAprH S gram Thee A 18 Vleeseh VI M VI W tl w Vleesch waren Zeep Alt Verklaring A s = Alg Oiitributlebonboekje BL = Bioembon Bo SS Boterbon BirTERUND HÓNDERDEN VLIEGtUIQEN BOVEN HULL Van half tien tot drie uur t nachtk TE HAMBURG 57 DOODEN De herhaalde aanval van het Duitoche luchtwapen op Huil het grootste Engelüche oliemolencentrum was buitengewoon hwig naar het D N B verneemt Vele honderden vliegtuigen bwnlMirdeerden m voortdurende aanvallen tusïchen half tien en drie uur des n ts bijna londer onderbrekmg de voor den oorlog belangrijke doelen en wierpen vele honderden tonnen brisantbommen van alle kaliber en vele tienduizenden brandbammpn uit Gnxrtc branden ontstonden d ie met buitengewone snelheid om uch heen grepen Ook deden zich ontploffingen üi de haven mstalhities vwor Voorts verneemt het D N B dat ook talrijke haveninslallatieï aan de Zuidoost oosten Zuid frestkust van Engeland benevens vheivelden en industrieele installaties in de Midlands en voorts de Bntsthe hoofdsUd met de havens aan de Theeras hevig aangevallen zun Van militaire zu l wordt hieromtrent nog fficieel meegedeeld dat alle vliegtuig van dc e nachtaanvallen onverlet zUn teruggekeerd Hiermee wo dt overtuigend de bewerjng van het Engelsche ministerie van Luchtvaart werlegd dat de Engelsche afweer tegen nachtaanvallen den laauten tüd aanzienluk verbeterd IS De Britschf berichtendienst heeft tislermiddag to egeven tat hoewel de Duitsche aanvallen zich over groote gebieden van Engeland hebben uitge trekl de stad Huil m Yorkshire de twaar ste kïSeht van een zeer hevi gen nachteluken aanval te verduren heeft gehad H rr i aanzienlijke achade aaogericht ENGELSCHE VLIEGERS BOVEN KtKjU het D NjR meldt Vijandelijke vliegers hebben gutemacht gedurende verscheidene urénVeen groot aantal brand en brisantbommen geworpen op het stadsgebied van Kiel en naaste omgevmg die grootendeels op woonen zakenWyken terechtkwamen De brandbommen verwekten groote en kleine brariden die bijna alle terstond gebluscht konden wordöi Een klmiek en een school werden eveneens door brandbommen beschadigd Onder de burgerbevolking vallen eenige dopdên ie treuren en werden verscheidene I ersonen gewond 57 ddodcn in Hamburg Na het overladen van verscheidene twaargewonden betreurt Hamburg thans 57 doo fén als slaclitoffers van den tegen hrt volkenrecht indruiacbcnden Britschen luchtaanval op woonwuken der stad m de nachten Van 12 op 13 en van 13 op 14 Maart aMus het O N3 Nieuwe Pransche grondwet in voorbereiding SEDE VAN MAARSCHALK PtTAIN Het hoofd van Jen Franschen staat maarschalk Pétaui heeft gistermiddag te Grenoble n ddor de radio verspreide redevoering gehot den waarin hü oJi liet volgende zeide Het herstel van Frankryk zal te meer tijd kosten omdat de regeering gekant il tegen de denkbeelden van een zeker antal Franschen die no g niet de noodlakelükheid van een nieuwe orde hebben begrepen Frankryk zal alleen zyn moeilükheden kwmen oplossen wan neer het zich de strengste discipline oplegt De regeering zal nog dikwijls haar gezag moeten toonen zooder zich om den tegenstand van enkeluigen of coalitieibelangen Ie bekommeren De maarschalk kondigde aari dat hu bezig was een nieuwe grondwet voor te bereiden waarvan de beginselen reeds vaststaan DiLUVINO VAN DE PARUSCHE VOORSTEDEN Naar de prefect van het departement8eine haeft v i la r d zullen de Parij che voorsteden Boulogne Neuilly Levalloit Clidiy Vincennes en St Mande in de naaste toekomst bü hetbeituuiadistnct grootlhu qt worden Jn elÜM OPSTANDIGBmWEGING IN DEN S9 L OBiUtCBirEL In een gevsdit tusschen de PhillpI jnscbe politic en opstaridige Moro s tön p het eiland Jolo drie politieagenten en vuf inboorlingen gedood B oen overval ia het oerwoud van Tayoenga werden vgf pohtie agenten gewond Sedert weken maken opMandige Moro s pnieuw den Soeloearchipel Zuidelijke Philippünen onWilig BESMenxum ziektbn in BKITSCH INIHl In een bericht uit Kaboel citeert Tass het BritachTlndische blad H i ndustan Standard volgeni hetwelk in Januari m de pravinvie Benfalen en in de provincie Sihar 1663 ttenadwn ptddten hebben geregen m wit 0r 313 tflervcn In dfe pfcoWBcie Bengalen hebben in de mte wek van Februari 1188 mcnschini g l a telenen iraa wia er ƒ erven In Calcutta tfln 534 gevrfllen TWKE FABBIEKKN SnLGEUHW De bü d C I O aangesloten aibriders van de Chevrialct aiito nwMf lfabriekcn co van de Fisherd esnn seriefabrieken z n in staking egaaft Beide fabrieken hggen stiL Te Galveston zijn door een itaklng van 2000 werfarbeiders de reparatiawerkzaamlMdcn aan tien schepen lic in de dokken hggen onderbroken Viit andere schepen die taureviiic in bet dok liggen kunnen vaieens niet lüaar gemaakt worden HET VLOOTBEZOEK AAN ADSTRAUB De New York Times meklt uit Wellington NieuwZeeland dat de Amerikaanache kruiser Brooklyn en Savannah alsmede de divisie torpedojagers nummer zes in Auckland xün binnengeloopen Dit i het eerste bezoek van oorlogsschepen sedert tien jaar Het bezoek van de zware Amerikaansche kitiisers Chicago tn Portiand tezamen met het eskader krulwn nummer vwr waaronder de torpedojagers Clark Cassin Conyn am Dqwnes en Reid van de Amerikaansche Stille Oceaanvloot werd beden in Sydney verwacht De Engelsche troepen in Griekenland BERUJN BLUFT BELANG STELLEND In de Wilhelmsitasse is gisteren opnieuw medegediseld aldus t A N P van weUngelichte zijde dat Duitschland aUe berichten mededeelingen en gebeurtenissen over Engelsche troepenlandingen in Griekenland met belaagstelhng vnlgt Nadat onlangs gewezen is op de Duitsche beUngsteihng voor deze berichten hebben zich echter oog gein nieuwe faVteren voorgedaan Het bezoek van Matsoeoka TE BEKLUN GEEN ONTMOETING MET STAATSLIEDEN VAN NDEBE NATIES iV Of de mogel kheid b iKaat dat de Japansche minister van BifUtenlandsche Zaken Matsoeoka tuden zun bexoek aan BerUün ook een ooLmoetjng zal hebben met sts tslieden van andere naties kan op het oogenblik nog niet gezegd worden doch is niet waarschijnluk aldus verneemt t A N J van welingelichte zy4e werd gisteren op een desbetreffende vraag van een bui tenlandsch journalist ui de Wilhelmstraasse geantwoord De verhouding tot Joegoslavië WILBEUfSTRASSE ZWIJGT Buitenlandsche journalisten hebtien in de Wilhelmstrasse gevraagd naar den stand der Duitsch Joeguilavische betrekkingen in verband met de in het buitenland eireuleerende berichten en combinaties aldus f A JI P Vim Duitsche zgde werd op deze vragen geen antwoord gegeven In de Wilhelmstrasse zweeg men in het geheel op Ue vragen die verband hielden met de verhouding DuitschlandJoegoslaviS Het Tiurksche antwoord ontvangen INHOUD NOe NIET BEKEND In politieke kringen te Berlin ago wordt aas tAN P gemeld oevtktigi men dat liet Turksche antwoord op de speciale Duitsche boodschap aan den pres ident vait Xurktje Iceunnc He Berlün i ontvangen Wat betreft den inhoud van dit antwoord zyn noch o cicieele noch officieuze uitlatingen bekend DinTBCBLAftD EN HET JAPAM8CH CHINKE8CBB CONFLICT Buitenlan dache u malisten hdiben in de Wiltidinstrasse de vraag gectcid of van Duitsche züde de inhoud van een bericfat bëcend is dat Duitadiland bert nu zün tüsschen Japan en China te bemiddeien aldus vernemen wij van welingelichte z de Deze vraag werd van Duitsche z e ontkennend beantwoord HITUat ONTVANGT NIEUWEN ROE9IBEN8CHEN GEZANT De Führer heeft gisteimiddag in de nieuwe rqkslcanselaru in tegenwoor digheid van den ruksminister van Buitenlandsche Zaken von RibbaD trap den nieawen koninklyken Boemeenschen gezant Raoul Bossy ontvangen die hem z n geloofsbncvcn kwam overtiandigen Eden ontmoet Saradzjogloe OP CYPRUS Naar da Engelsche beric ifendienst meldt heen da Engelsche minister v n BuitenlandadM Zaken Anthony Edoi eergisteren o Cyprus een ontmoetihg met zijn Turfcadie confrater Saradzjogloe gehad Dit bericht U later door de Turksche radio bevestiid Bet Turksche parlement beeft gisteicM den sinds December bestaanden uitzondtrtigstoestand in de Europeescfae districten en hi het gebied van de zee ngten met drie maanden verlengd De tegen gistermiddag aangekondigde grnote begrootingsrede van den premier is niet doorgegaan KOmNG 1MMH8 VU DVTTSCHE LEGEBOEFENINGEN Het Bulgaarsche tetegtaafagentschap heeft gifteravvnd het volgende commimiqöé gepuWiceerd Koning Boris HI heeft op ultnoodiging van het commando der in BulgarQC aanwezige Duitsche troepen op 17 Maart deelgenomen aan de gevechtaoefeningen vin de Duitsche pantseraWeelingen De koning heeft voorts stèren op uitnoodiging van den commandant van een corps vliegers aan de gevechtsoefeningen van de Duitaohe Juehtstrüdkrachten deelgenomen In het gevolg van den koning betonden zich prins Kyril en de minister van Oorlog Daskalof Gisteren waren voorts o a tegenwoordig de premier prof Filof en enkele leden der regeering Mindw melk in Engeland DERTIG GRAM KAAS PER WEEK De Britache minister voor de Levensmiddelenvoorzimmg Lord Woolton heeft een nieuwe aanzieniyke verlaging der melkrantsoenen mgevoerd zoo mcMt de Londensche correspondent van Nya Dagligt tfUehanda Bakkers oi banketbakkers mogen voortaan geen melk meer gebruiken Begin April zal een begui wordoi gemaakt met de aangekondigde dlsüMÓitie van kaas Het rantsoen lal dmig gram per week bedragen VERMOGEN VAN WULEN NRVILLE CHAMBERLAIN De overleden vroegere mipisterpresident Neville Chamberlain heeft naar Reuter meldt in totaal een vermogen van 184 013 pond sterhn nagelatte Korte bericfUen Reuter meldt dat by een spoerweg ongeluk op het station van Leyton binnen het stadsgebied van Londen zestig personen gewond zijp van wie dertig in een ziekenhuis rijn opgenomen De trein die n ar Loijden opreed kwam met een op het statiën wachtenden trein in botsing Het ongeval gebeurde Woensdagochtend vroeg Het Amenkaansche ministerievan Marine heeft medegedeeld datuitgebreide duikbootmanoeuvres inhet gebied rondom Long Island voor Virginia en m de Straat van Florida gehouden zuL en wnrden Omtrent de trambotsing te Bazelwondt nader vernomen dat in totaal 37 gekwetsten In het burgerziekenhuis te Bazel z n gebracht onderwie 18 met zware deels levpnsgevaarlijke verwondingen Een der gekwetsten is in het ziekenhuis gestorven De Italiajnsche ambassadeur Alfieri die ter genezing van de gevolgen eener verwonding in den wereld oorlog geruimen tijd in Italië heeftvertoefd is gisteren te Berign teruggekeerd en heeft de zaken der ambassade weer op zich genomen WESTUNDSCH NIEUWS JAARVERSLAG BOND W ESTLAN D Omzet gestegen met 61 millioen ÓPLCMtPENDE PRODUCTIEKOSTEN Omdat Duitschland verder alle tuinbouwproducten die voor de binnenlandsdie voedselvoorziening niet noodig waren heeft afgenomen z n wg voor het eerst na lange jaren van het doordraaien vernietigen van ons product op groote schaal verschoond gebleven en hebben wy in het productiepro t met zooals het de laatste jaren i geweest een gefleeltelykS overbodige doch weer een alleszins nuttige plaats kunnen mnemen aldus leest men in het thans verschenen jaarverslag 1 40 van den Bond Westland waarbU de twaalf Westldndsche groente en fnritveilingen zyn aangesloten De totale omzet dezer veilingen bedroeg t afgeloopen jaar ƒ 17 868 211 tegen f 11 930 029 50 in 1939 Het jaarverslag wtjst er op dat door de hpogere opbrengst der tuinbouwproducten die in de laitste helft van 1940 zijn verkocht de veilingonizet der Westlandsche veilingen met ruim vijf millioen gulden is gestegan hoewel de eerste helft van het jaar een achterstand van ruim ƒ 300 000 tegenover het vorige jaar had grieven De veilingen met den grootsten aanvoer van stooktomaten hebben aanvankelijk den grootsten achterstand geboekt De veilingomzet heeft met het behaalde bedrag weer ongeveer de hoogte van het jaat 1911 bereikt Tegenover dezen sterk gestegen om zet st hu jaarverslag echter ook ife verhoogde productiekosten en de uitbreJding der tuinbouwbedrijven in het Westlandcehe tulnbouwcentnim Intusschen is het de plicht van ons als kweekers om met de middelen die dns t i dienste stnan 1 trachten aan den bodem den wQ aaoct bewerken een zao groot nioceUjlce limngat te onttrekken niet alleen ter bevordering van dnze persoonlijke welvaart doch ook omdat de gemeenschap er mede gediend aldua besluit het jaarverslag Automati ea en bonnen MOCn UKHEDEN OPORIiOR Nu ook de z g hapjes op den bon zijn gekomen zijn de houders van automatieken in moeilukh den geraakt De automaten zUn er immers niet ó ingericht dat zij eerst iets leveren als er behalve het dubteltie of het kwartje ook een vetb nrief in het gleuf je geworpen wordt Voor deze moeil jkheden is thans volgens het V ad een oplossing gevon en De Bond van automatiekhouders in Nederland laat penningen maken die iets grooter zijn dan een dubbeltje Die penningen kan men bij den automatiekhouder koopen als tevens een vetóf boterbon wordt ingeleverd Daarmee kan men zich dan bU de automaten van het gewenschte voorzien De automatiekhouders kriy n var de distributiekantoren een maand boter en vet in voorschot maar moeten dan elke maand bonnen inleveren voor nieuwe toewijzingen De distributiekantoren hebben opdracht gekregen op de naleving van deze bepaling streng toe te zien üit den aard van de zaak levert deze regeling voor de automatiekhouders en het publiek moeilijkheden op Tot nu toe werden de hapjes gekocht buiten bezwaar van de bonnenportefeuille van de huisgenooten maar het voordel is dat men bij een hoeveelheid van 50 wisselbonnen van 5 gram die de consument ontvangt geruimen tijd automatiekklant kan zijn Houtvoorzienfng voor binnenlandsch verbruik NEDERLANDSCH DUITSCH OVERLEG Tüsschen de bevoegde Duitsche en Nederlandsche dienstorganen wordt pverleg gepleegd over de aanwijzmg vaii een gevolmachtigde voor de bosch en houtvoorzienmg met het oog op de tegenwoordige en toekomstige verzekering van de behoefte aan hout als grondstof wiens bemoeiingen zich uitstrekken Aver alle vraagstukken welke met de productie en levering van ruw hout verband hebben De beteekenis v an deze grondstof IS steeds grooter geworden zoodat zij thans op de eerste plaats var alle ruwe materialen is gekomen Hout wordt gebezigd in het bouwbedrijf den mijnbouw den scheeps bouw de papier lucifers meubel sprifigstof textiel en veevoederindustrie mduiienden chemiesche producten voor de vervaardiging van sjmthetische bijzine bij de spoorwegen en m andere takken van bedrijf die hier niet alle genoemd kunnen Horden zoomede als materiaal voor allerlei kunstvoorwerpen Men kan gerust zeggen dat hout het meest veelz dige van alle niwe walerulen is omdat het een gansche rij van sleutelposities mneemt waar p andere industries zijn aangewezen fiitt vergeten zy dat hout ook als brandstof wordt gebruikt doch de situatie in de houtwereld bestemd di materiaal voor doeleinden van hooger belang DUUR M Febr t iL 23 Mrt lOMrtt aLtSMrt 17 t ra 3 Maart t m 31 Maart t m 31 Maart t iL 31 Maart UMrt Maart It Mrt t m 17 t BL M l Mrtt a 17 t m 31 23 Mrt Maart II SM t m 17 t m 3 23 Mrt Dfaart 24 Febr t m 23 Mrt M Mrt t ro C April Mrtt B nApta S4 rekr t BL n April 24 Fkbr t OLSSMrt 24Pttkr tm 2SApaU 4V br ta Ur t M M AptB f t as ItMrt SS Mrt t m SSMrt tiMHll t B 49Mrt 23Mrt t m 3 Mrt 2 April t tt S Maart Br R Per Vi Hout is een natuurproduct hel pro duet van het bosehwezen Daarioor is e beteekenis van het boschbedrt f nomen Op het gebied van de bebos sching fal ft hl am land ateeds aw zeer veel te doen kacwal een uZF dodh voortrefMiPc ataataboidkbS beer reedt in de iMbte jaren tccaniZnet de Nederluidfdi Ueldemaattcha py goede vordeHngen m den boachlstand heeft weten te vericrögeii De in het Duitscbe rük edert at Bjuist gebleken stdregel alle ukk van bedrijf inweHcer middelpunt hShout staat organisch ie ordenen m m een centrale aamen te brecgo dient nu ook m Nederland toepaasiMte vinden Hierbü kan met zekerheid waniü gerekend op een bdangrijk vaordeii voor de Nederlandidie vblksgemeen schap wanneer de bestuursmaatrcg len worden vereenvoudigd plannen q de uitvoering daarvan doeltreffegj worf en geleid en de houtvoorzienui den lande meer dienstbaar wordt maakt aldus het AJUP Met bet bosch ia bovendien eiai reeks van belangoi voor de bevolkmf verbonden Ook deze moeten worden bevorderi Vooraoovier de natmr en heembeschermmg met boadizorg boom en struikgewas samcahangt lal dez evenzoo tot de taak van den ge ol machtii e dienen te be x ren Een verder arbeidsgebied voor hem is d regeling van de jadit aangelegénheden m overleg met de vertegenwoordigen van den landbouw Uit de hier in het kort opgenoemdi belangengroepen xutlen ien gevolmachtigde vakkundige medewerketj ter zijde staan Tegelijkertijd zullen de leiders van de betreffende depaf tanenten zoo mogelijk vele humn volmachten aan iiet nieuwe ioatituu dat onder hun leiding werkt Sverdragen Hierdoor wordt een eenvoudig en snelle werkmethode verkregen die in de tegenwaordige sitoatie van byzonder belang ie KOtOIIEI De Jiandelsbesprekingen té Batavia ZU NADEREN HET EINDE HOEVKIfZID M gram roggebrood SO gram ander bixMd of H rantsoen i bak of 13 gram meel of bloem p boter of margaiioe ol 200 gr vet Op bon 08 geen v L Eenheid vaate braadrtif 100 gr roggebrood 100 ge ander brood of 1 rantsocB gebak 1 kippen of eendcnct 1 rantsoen Elke bon IDO gram 12S gram koffiepot m koffieau T0gaat Voot de keaken Voor verlichtiog S ttaï of tube of pol icfaaerM SC gr J plm 1 I i rantaocM I rantaoen s Broodbon a KolenbOD a Penoda ia Vleeechbon Naar vernomen wordt naderer d besprekingen tusKben den heer J E van Hoogstraten chef van de afdethng Handelszaken an den Japanschen consul generaal Joctaka Isjizawa haar einde De derde bespreking der bijzonderheden tüsschen de heeren van Hoogstraten en Isjizava had eergi t ren plaats Deze reking der buzQoderheden geschiedde na dertien voorafgaande ontmoetingen ttuscfieo de beide afgevaardigden Zoodra deze besprekingen geëindigd zijn wordt verwacht dat de oada handelinger m een nieuw stadium znSen treden wanneer de Japansche ambassadeur Renkitsji Josjizawa besprekingen gut V eren met den heer H J van Mook den directeur van bet iledcriandschIndisch bureau voor Economische Zaken op grondslag van dé tevorwi r oerde onderhandelingen tüsschen van Hoogstraten en I iii wa m