Goudsche Courant, donderdag 20 maart 1941

r TWEEDE BLAD DONDERDAG 20 MAART I941 de breuk in bun huwelijksleven te voorkomen Ank van der Moer en Prits an Dijk vulden elkander prachtig aan Met élan specMen zü hun rollen er zat temperament en vaart in hun q el waardoor de opvoerini een pittig karakter kreeg Van de overige rollen was Jaap van der Poll als de fibnproducer Hoeten het best Hü gaf daarvan een uitnemende typeering Zijn spel als hij zijn verbazing laat blijken tegenover den opgeblazen schrijver was kostelijk MyraWard maakte van t dienst meisje een komisch type en Louis S a a 1 b o r n toonde over een levendige fantasie te beschikken die in dit milieu wonderlijke stemmingen wekte De overige rollen werden vervuld door May Vollenga AUne Markus Louis de Bree en Willem de Vries De goed verzorgde tooneelen en de fraaie costuums gaven mede charme aan deze opvoering Verhuizingen binnen de gemeente J Nieuwnihuis van Tollenstraat 98 naar 18 i de Graaf van Ussellaan 134 naar F W Reltatniat 44 L W H Roelofs van Dr Lexdsstraat 12 naar Gr v Bloisstraat 46 B Mehricrebs van Nieuwehaven ai naar Kuiperatraat 7 Wed G Deen Boot van G de Buitsteeg 4 naar h Dwarsstraat 17 W Steensma van v Beveminglaan 6 naar Burg Martensstraat 19 G Heikoop ven Gouwe OObov naar Zoutmanstraat 10 h v den Bierg van Eerste Kade 1 naar v d Palmstraat 138 M L J Dukker van Bosen 02 naar Zwaansgat 15 A van Veen van Keizerstraat 91 naar Onder de Boompjes 28 B H van de Werve van Kattcnsmgel 93 naar Gr Florisweg 104 Wed M Luxen geb De Weger van Swanenburghofje naar Kon Wilhelmmaweg 251 Wed S J Sas geb Pruis van Fluw singel 31 naar IConi Wilhelmmaweg 251 R W Karels van G den Buitsteeg 4 naar Spieringstraat 91 G Okkerse van Nobelstraat 35 naar Gr Florisweg 77 A G van Leeuwen van BurgvHetkade 62 naar St Josephstraat 102 J Blonk yan Kuiperstraat 6 naar Willens 145 K Dekker van Markt 16bov naar K Tiendeweg 18 J Ikenberg van Markt 61 naar Krugerlaan 23 H Jakobi van Bothastraat 24 nav Grabethstraat 35 STATIONSCHEF BLUFT IN FUNCTIE De stationschef de heer J C Muuren die aanvankelijk op 1 Mei van het vorig jaar wegehs het bereiken van de leeftijdsgrens lyn functie zou neerleggen doch op verzoek van de directie der Nederlandsche Spoorwegen tot 1 Januari j l in dienst bleef en ook nadien zijn werkzaamheid voortzette za op nieuw verzoek zijn betfpkking blijven vervullen thans tot 1 Maart 1942 Boskoop cnrvAABT H w E OOTTSCH LKOKRBERicgT Bifna 60 000 ton tot zinken gebracht Oroote waardeeriag voor pesMen n aijbetd betalgd Onder belangStelUag van vele vrien dan van hier en elders is gistermiddag het stoffelijk overschot vjin den heer H W E Struve op de begraafplaats Oud Eiken Duinen te s Ggvenhage ter ruste gelegd Vele colft a a en vrienden waren met de verwanten gekomen om afscheid te nemen van hem met wien zü in vriendschap gedurende vele jaren verbonden waren en die zü onlzün eigenschappen van hoofd en hart hooge achting èo roegcn Onder de aanwezigen mci kten wüop mevrouw Endz v Gelderen deheer en mevrouw K Rosbergen deheeren J Dijkhuis J Zwartendijk J E W Ebbmge W C an Kleef W Th van der Sluys W de Ruyter H ï Dekens W C Hage E A L Dam H Goi dkade W Kruyswijk o m als vettegenwoordigers van de Tentoonistellingsvereenigiilg Boskoop de vereenlging van werkgevers den Bondvan Plantenhandelaren de Boskoopsche Reddingsbrigade voorts bestuursleden van Het Oranje Knus te Rolterdara ei van organjsaties op het gebied van het reddingswezen envertier persoonlijke vrienden uitG a Den Haag en andere gemeenten t Terwöl het stoffelijk overschot deaula werd binnengedragen en verwanten en vrienden plaats namen klonken droef de orgeltonen door denin ite Met Ases Tod gaf de organistGravelottÈ wijding aan dit afscheid uit het leven ♦ BSj de baar die met eet B at van bl ènten fras gedekt hebben n negental sprekers hun gevoelens vertolkt van dJeo leedwezen over bet veischèiden yan den heer Struve die in zijn gezin m zijn naaste omgeving en in wijderen krirg op maatschapp ejijk gebied ge j liefd was en hoogelijk gewaardeerd en van Sn nog zoovel gOeds mocht worflm verwacht Ir A E Struve herdacht allprecrst zijn broeder als man en vader en als werker met groote gaven van geest en hart Zun broze lichaam heeft hem verhinderd nog veel te doen wat z n rijke geest nog gaarne volbrengen wilde Zyn heengaan thans heeft hem echter vobr een grooter lijden bespaard Met diepen weemoed nam ir Struve afscheid en sprak hij Woorden van troost tot heti die achter blijven Dank van reddlngswesoi De Jieer J F F iser directeur van den Geneeskundigen Gezondheidsdienst en voorzitter van Het Oranje Kruis te BötteMam vertolkte de gevoelens Van diepen rouw van allen die met den overledene hebben samengewerkt Jqt verbetermg van het reddingswezen Spr stelde de groote verdiensten van wylen den heer Struve in het licht Wat door hem voor het redden van drenkelingen is gedaan geeft reden tot groote dankbaartieid Als organisator op du gebied en ook als menscb was DB AANVAL OP LONDEN Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Onderzeebooten hebben S9 S0O brt vijandelijke jMOpvaardiJscbeepsruimta deel uilmakena è an kraclïtig b schermde konjboien tot zinken ge bracht Onder j vernietigde schpepj fuimte bevwm zich een depotschip voor de walyischvaart van ruim 20 000 brt Andere koopvaardijschepen met tezamjen 21 000 brt werden zwaar lic schadigd Zeer sterke formaties gevechtsvl tuigen ondernamen vannacht bü goed uitzicht aanvallen met doorslaggevende uitwerking op voor de oorlogvoering belangrgke doelen der Britsche hoofdstad Hierbij werden vooral de In Noord Afrika schoot Duitsche luchtdoelartillerie een Britsch gevechtsvliegtuig omlaag In den nacht van 19 op 20 Maart vloog de vijand slechts met enkele vliegtuigen West Duitschland binnen Door het uitwerpen van een gering aantal brisanten brandbommen werd uitsluitend schade aan gebouwen in de woonwijk van een stad berokkend Dé verliezen van den vijand be droegen gisteren vier vliegtuigen Hc Duittithe luchtwapen heeft geen toestellen verloren PIMTSEIIJK NiEUWS Berganibacht PREMIES Voor verbetering VAN ARBEIDERSWONINGEN Bet blUkt niet gemakkedjk om In ai nmerking te komen De minister van Binnenlandsche Zaken heeft in 1938 een regsling vastgesteld betreffende de beschiktwarstelling van premies voor verbetering van arbeiderswoningen In hel begin van 1940 werd de maximumpremie verhoogd tot f 320 per wowoning te dragen voor deel door het riJk en voor deel door de gemeente Van veel belang werd de regeling geacht voor die èrbeiders die een eigen woning bewonen Vooral deze categorie arbeiders bewoont dikwijls een woning die niet aan redelijke eischen voldoeten zit aan dit huis vast Iemand dieeen woning huurt kan als het hem te erg wordt probeeren een ander huis te krijgen Een eigenaar kan dit niet doen omdat de woning waar hö zelf graag uit wil natuurlijk ook niet in den geest van een ander valt De gemeenteraad was dadelijk tot medewerking bereid en trok in elk der gemeentebegrootingen voor 1938 tot en met 1941 een bedrag van f 1800 voor Woningverbetering uit Dit bedrag zegt op zichzelf niet veel het is meer een gebaar om den goeden wil te toonen leer zegt het dat de raab B en W machtigde om voorloopig tpt een ongelimiteerd bedrag bijdragen uit de gemeentekas te verleenen Tot nu toe is echter deze regeling die zoo veel beloofde voor BergamiMcht een wassen neus gebleken Meejjiiere verzoeken om toiekenning vanr Mn premie zijn bü het gemeentebest iur binnengekomen en op alle ver zoeken adviseeren B en W gunstig Het departement vao BinnenIan dsch J iTAL AANSCH LSGERBERiCHT Slag bü Cheren dnurt voort TEGENAANVALUa OF VEBSCHEIDENK tUSTSN i ar ir i r t i r m e r i Een van de graag gebruikte argumen ten voor deze s wijzing is het teit dat met de verbetering een aanvang U gemaakt voor 40 desbetreffende aanvrage om premie werd ingediend Ver7peken van B en W om deze fout eens dbor de vingers te zien bleven zonder resultaat Verder ginge i volgens het departement de verbeteringen niet ver genoeg dan weer b eef de wonmg toch nog een beetje vochtig dan weer blaef de ver diepingshoogte te gering enz enz De meeste verzoekers oifi een premie zullen wel den indruk hebben gekregen dat zij hun huis tot een model woning móeten omboi wen voordat zij voor een premie in aanmerking ïiomen GYMNASTIEK ONtiERWUS Het hoofd van de openbare lagere school hééft aan het gemeentebestuur Vei öcht om voorzieningen te treffen i om het onderwtjs in de lichamelijke oefening mogelijk te maken Zoolang er geen gymnastieklokaal is verzoekt hij o a het aanbrengei van een springbak op de speelplaats der school en bet geschikt maken van het gemeenteter rem achter de Nederl Herv Kerk voor balspelen e d Polsbroek t OS T v i BÈE f OndptedUuuit In dese gemeente In den ouderdom van 41 jaar is te Genemuiden overleden ds T v d Hee pred der Ned Herv gemeent aldaar Ds V d Hee werd 18 Januari 1900 te Renswoude geboren en studeerde aan de Rijksivilversiteit te Utrecht Na in 1932 candidaat te zün geworden aanvaardde hü in November van dat jaar het predikambt te Polsbroek waar zijn ambtsvoorgaMcer ds W RiinstMirfer hem bevestigde In 1937 vertrok ds V d Hee naar Genemuiden Met dezen spreker getuigden ook de beer A Meyërink voorzitter van den Ned Bond tot het redden van drenkelingen de heer P H T van Veen namens de Zuid Hollandsche Mij ot het redden van drenkelingen de heer S H Hermanides voorzitter van de Noontwijksche Reddingsbrigade en de heer E A L Dam voorzitter van de Boskoopsche Reddingsbrigade van de groote betel ken I s van den arbeid voor hetreddingswezen door willen den heer Struve verricht Aan ziJn initiatief en doorzettingsvermogen danken wij het dat het mogelijke is geworden om drenkelmgen uit te water geraakte auto s te redden zooals reeds in eèn tiental gevallen is gebleken Door zijn enthousiasme werd in 1939 te Zurich bet International Verband für RettungSschwimmen an Kuste ttnd Innengewas em geboren Veel TO r Boskoop gedaan Als Vertegenwoordiger van den Bond van Plantenhandelaren en namens de Tentoonstellmgsvereenigmg Boskoop sprak de heer J Dijkhuis woorden van groote waardeering jegens den gestorvene die in den kring van vrienflen en collega s aller achting genoot Door ijn onverwoestbare energie en zijn eot optimisme werd een tentoon ttellmg in Boskoop tot stand gebracht die een beeld grf dat niet mogelijk werd geacht Door zijn propagandistische kracht heeft de overledene Veel voor Boskoop gedaan dat in de herirnering zal blijven voortleven Ten alottc hebbm de heeren A C van Willigen procuratiehouder van wijlen den beer Struve en J A Lussanct de la Sablonière als persoonlijk vriend treffende afscheidswoorden gesproken Onder de tonen van het Largo van Bundel werd het stoffelijk overtchot uitgedragen om in den grafkelder te woid i bijgezet Familie en vrienden ïtrooiden bloemen ten afscheid GPUDA CENTRUM VAN ELF GEMEENTEN Bil besluit van de secretarissen generaal van de departementen van Süciale Zaken en van Binnenlandsche Zaken il met toepassing van art 23a der vleescbkeurmgswet bepaald dat de gem nt n Gouda Gouderak Haastrecht Moordrecht Reeuwijk Bakoop Waddinxveen Moerkapelle Zet enhuizen Nicuwerkerk a d IJssel en Bleiswyk gezamenlijk dai keurmgsdienst van vee en vleesch zullen regelen waarbij de gemeente Ctouda is aangewezen als centrum Burgerlijke Stand Geboren ia Maart Diderikus Pieter zn van P J van der Laarse en J M Kroon P C Bothstraat 69 AUda ComeUa dr van J Hoeksel en E C de Weger Bogen 80 Getnmwd Maart C den UUl en J van Leeuwen J J Homes en C H Sanders G H vsm Kooien eo A de Baadt Overkdcm IS Maart Jansje Broer net B de Vroom 40 j 1 Haart Albértus Melkert 68 17 Maart Johannes Simon Hofman j BËNOEMINOEN BEROEPEN EjNZ NcSirludKh Bervotkid Ktek Aaneenomeo nair Aa burf a HMttcrm k L mrouwbont te Bnriicl Bcrocpw I O Wito W A NdMt GrootegMt ueformnrM X lua Benoemd lot hulppredlker te Ouddorp Z H mi W O VlMcr f Vaarttorg AfnkiM hntfOtlmt en IMnSe HcdeiiMidaehe HcrvomMlc Kerk Na tveetfd te xtln door ds K K de Itag vu Brltram heeft d p Q Scbeepstra Intrede Ctdatn te Congum Op 4 Mei B i hoa t ami O Kaattn te X evwardcri iQa iBtrede e 4een n de seraaente Ie Kollum na bevaMisd te ittn door da O Oertanndy tid Leeuwarden inkllaa Kederlandsehe Hervormde Kerk Ds A Dijkstra te Opende hoopt op 3 Maart a a jaH ambtsjubileum te vieren Ds ra deed ttja Intrede te Vlerlinliai St Maart en laad daarna ta aeaximi Ubtdorp es sizwU Mi in MJn tcgenwoerdige femeente Op H Maart boofit da L ran Ma trl t c BarderwOk den dag te berdenken waarob bit voor veerUs laar tot HJn dienttwerk werd In 1 Da V MasIfKt want In MSI n ta H atar a n en atoad daarna te Krimpen aan de Lek Bameveidj Vlaardncen en MOcrt electrisch koken Bletd De V MesIrKt want la ftsi pradl in de ni tl Da O W Coedbert it Halwerd herdenkt op luni IMt te Bndcrwl t AprU a s iQb illveren tmbtaJubOeum De IvMtarta die ta UM e Kort pteMunit werd ataod van 1017 lat t SS sla renanalraBtaeli predikant te Zwammerdara HB werd toen benoemd lot leferpredtkaait mt wellie Kinetle h la MM went eala acaB U IMI deed M intrede bti de Nederlaödache Bervacnde Ce meente te Orollo en itond daarna I Itiauwe BeerU en aindt tS hl itlB cemeenle éM I o t h t dat alUtd als b4 otèletten bMt it M met c b anto Utcn telen VerdachU SQ ni ik 1Mb Mn varken laten tlaehtan kan J cWm med TiSdeh om het te halen O M En toen dacht u dat het in orde WIS dat hij een erfenii van hondeniduiteDd bonnen had gehad Verdachte Oc wiat niet dat het ongefceurd vleeich wat O M Hebt u wel eeni van vleetchbonnen gehoord Verdachte Ja maar het gaat me Bie4 aan wat een ander doet O M Is degene bij wicn u het eé ch moest halen een tlagerT Verdachte Ja QM Pus u bent het in de ilag r j gaah halen Verdachte RQ heeft geen alagerü hQ lacht veel bij de boeren thuii 0 M Er was een auto gehuurd en hl den donkeren nacht ging u naar Mofardrecht om daar door een achterdeur naar finnen te gaan Hoe kan mea nu verwachten t er ieta bUzonden is Verdachte Het was me opgedragen Kantonrechter V bent todi niet büpen fotograaf in dienst Vkrdachte ft kom wel eens bü benf CBntorrpchtpr Hij dacht laat een ander het maar doen Het O M eischfe ƒ IS subs 6 dagen Het feit dat verdachte voor bet v voft niets gehad heeft bracht den kantonrechter er toe er ƒ 7 80 ub 3 daiifn van t maken t garagehouder verklaarde dat hü pg beM was om in Moordrecht bagage te gaan halen Khntonrechtcr Weer een slachtoffer De opdrachtgever heeft er wel al g van anderen de kastanjes uit het vuur te laten halen KINST EN LEnEREII AU sterren vallen Vfcrdachte In Moordrecht zag ik wel pat het vleesch was maar ik meen de at het risisco niet voor mij was omdkt ik een persoon met bagage vervoedde H t O M pr s de ruiterlijke bekentenii en vroeg t 10 subs 4 dagen De rechjter legde pk in dit geval f 7 60 tuba 3 d en op igsch gerechtshof H HA jkTEJlOORD ELING VBUSPBAAK Tdt driemaal een maand vangeBisstraf was G A R v d R uit Goua door de rechtbank te Rotterdam veroor4eel4 wegens uitlokking medeplichttghffid aan maktn van clandestien gedistilleerd en voorts van vervoer van de a iparaten daarvoor Verdachte was in connectie gekomen met tekeren B te Waddinxveen wiei kij verteld zou hebben dat er met d vervaardiging van gedistilleerd veel rld Ite verdienen zou ziin Daarop was t de vervaardiging ervan overgegaan maar het liep op een mislukking uit Jn bovendien kwam de politie er aog ichter zoodat het heele geval verkeerd uitpakte In hooger beroep voor het Haagscht Hof ontstond een strijdvraag tusschcn t d R en B omtrent de juisheid van hetgt en ten laste was gelegd daar f d fl ontkende en B de juistheid erIhield Gerechtshof heeft thans arrest n en hetgeen ten laste was ge let bewezen geacht zoodat verwerd vrligesproken LEVENDIGE OPVOKRINO VAN EEN VROOLUK STUK Het Nederlaadsch Tooneel Nieuwe Schouwbnrg Het blijspel Als iterren vallen dat gisteravond door Het Nederlandsch Tooneel directeur Cór van der Lugt Melsert in den Nieuwen Schouwburg ten tooneele is gebracht heeft het talrijk opgekomen publiek ongetwijfeld een genoegelijken avond bezorgd We mogen dit vrü concludeeren uit het enthousiast applaus dat de uitvoerenden ten deel is gevallen En dezen bijval werd kleur bUgezet door de mooie bloemen die de vertolkster van de hoofdrol Ank van der Moer als hulde in ontvangst mocht nemen van Hel dacht Regeling keuringsdienst Iran vee en vleesch Henk Bakker de auteur van dit blU pel heeft voor het dillettantentooneel meerdere blijspelen geschreven die tot een succes zijn geworden terwiil enkele door het beroepstooneel met een matige bezetting werden gespeeld Van twee van zijn nieuwe stukken Vliegersvrouwe en Als sterren vallen heeft hij de voldoening dat het eeritt op het repertoire is gebracht door het Residentietooneel en het tweede door JTet Nederlandsch Tooneel wordt opgevoerd Het stuk dat hier is gegev i staat dichter bij de comedie dan bij de klucht Dat het ook hier evenals elders tot een zoo groot succes is geworden dankt het wel ïn hoofdzaak aan het vlotte levendige spel van Ar van der I Moer en Frits van Dijk die de hoofdrollen vervullen als het artistenpaar waarvan ieder op de beurt triomfen viert ADOLPHUS Rudolf Heringa F r i t s v D ij k n jong tooneelschrijver beleeft zijn eerste groote succes Dat stijgt hem naar het hoofd en wel zoo hevig dat hij neerziet op zijn jonge vrouwtje Maud Ank van der Moer een actrice die reeds eenigen tijd zonder emplooi is Het wordt zoo erg dat mvUrf zijn vrouw ongeveer als lucht beschouwt Maar de k sen keeren Het vrouwtje krijgt een aanbod om in een nieuwe film Als cupido staakt de hoofdrol te vervullen En daarmede viert zij ongekende triomfen Zij wordt op de handen gedragen t bet succes van haar man al weer vergeten is Maar i is met Maud precies als met haar man nu wordt i4J onoitMaanbaar En haar hooghartige houding prikkelt hem zóA dat hü een scenario tchrüft voor de filnn waarin Maud de hoofdrol zal vervullen Die film wordt echter een sof en beide sterren die veel roem hoopten te oogsten vallen in enkele uren van een duizelingwekkende hoogte naar omlaafL Maar deze catastrophe brengt ben geluk Als een ster valt mag men een wenscfa doen Dit tweetal nu heeft maar één wensch de dreigen BUITENUND coöPBRATiEVK vtÈBaaomo 4 E BOSKOOrSCHE ÜDÜDDO 19 Maart Rbododendronbloemen PinkPeari 0 85 1 10 Babxizen 70 90 et Gouden reg i 15 et Seringenbloemoi 70 95 et Azalea mollisbloemen 1 70 2 80 Prunus trilobaitakken 28 41 et Census Hisakura a l 2J0 idem sëa 0 70 1 00 Clematis Nelly Moser 33 M et AudrOmeda 26 et AmandelUkloen 13 18 et August Noack Rozen 70 et alles i er bos van 10 stuks Diversen in pot per stuk Clematis Nelly Moser 31 et Jap Azalea s 26 32 et Nieuwerkerk a d IJssel OKOOT GEBREK AAN WONINQEN Men kan niet trouwen omdat et cea hols is De mededeeling welke de voorzitter a de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering ieed genoodzaakt te zun weaerom uitwonmg aan te vragen wtgens het niet beschikbaar zyn ia aeze gemeente van een geschikte woning brengt niei alleen het i eds 00 vaak behandelde ambtswonmgprobleeni weer Voor het voetlicht naar w st tevens op het njjpende g jrek aan wonmgeil m deze gemeente De burgemeester is niet bet eenige slachtoffer van dezen woningnood daar r met hem nog velen zijn die iaucne in deze gemeente een wocug zouden willen betrf kken doch bv gebr £k ieraan buiten de gemeente oiuven of deze gemeente gaan vergaten Het aantal huwelijken zou ontegen eggelijk stijgen indien het mogeltik was een wonmg te huren De omstandigheden zün thans zoo dat bouw vut nieuwe arbeiderswonm gen zoo goed als onmogeluk genoemd mpet worden tenzu de gemeente voor jen aanzienlyken huurbijslag verleende hetgeen echter los van allerlei indere Dezwaren uit een financieel oogpunt niet mogelijk is VERHOOGING TELEFOONABONNEMENT Het aantal aansluitingen bij den telefoondienst neemt in deze gemeente nog steeds toe In tegensteUinj met andere bedry ven die bij vermeerdermg de exploitatiekosten kunnen ver agen stügcn bü de P T T bü toeneLniing van het aantal telefopnhouders de i ijzen De abonné s ontvingen de mededeelipg dat het kbonnement van ƒ 2 op ƒ 2 50 per maand 2al r worden gebracht RJL LAND EN TDINBOCWBOND Als voorzitter van den R K Land en TuinbouwboDd Werd gekqzen d heer Kool en Is secretaris de iieer Van Oosten j Oudewater VLEESCH MEEVALLERTJE Operaties kif DJidJita Het 286ste communiqué van het ItaUaanïdie hoofdkwartier luidt Aan het Gjweksche front bedrijvigheid dcrsil cne vooral in den sector van hCTUdè leger Onze vliegtuigen riebben in scheervlucht wegen gemejhan seerde colonnes een troepenkan onnement en opslagplaatsen van den vijand aangevallen Het is gebleken dat bij de vandel e luchtaanvallen m de laatste dagen op Valona ondernomen nog een Britsch vliegtuig is neergeschoten Het wrak werd op heteuand Saseno teruggevonden In Noord Afrika heeft de artillerie te Dzjaraboeb vijandelijke strydkrachten die ons garnizoen trachtten te na r deren hevig onder vuur genomen Italiaanscfae vliegtuigen hebben it vuandelijke luchtbasis Berka Benghazi gelmmbardeert Afdeeli gen Duitfche vliegtuigen hebben verschel dené vuandeluke stellingen en instal laties aangevallen In den nacht van 18 op 19 Maart heeft de vüand een luchtaanval op Tripoliis gedaan Eenige personen werden gedood of gewond er is eenige schade aangericht Een der vijandelijke vliegtuigen werd door ons afweergescbut geroffen en viel brandend neer Een ander vijandelijk vlieguig is door den Duitschcn luchtafweer in de omgeving van Nufilla neergeschoten De bestuurder werd gevangen genomen Boven de Aègeïsche Zee zijn onze vliegtuigen slaags geraakt met fiUeeli ifen bUdndeluke jagers Een vliegtuig van het type Hurricane werd neerg ald een onzer bommenwerpers is niet op züo basis teruggekeerd In Qost Afrika duurt de slag bij Cheren voort In weerwil van de reedi geleden verliezen en de Inachtige bi de centrale noodslachtplaats is wederom een nmd dat door den keuringsdienst voor de consumptie geschikt verklaard was aan het publiek onder toezicht i het klein verkocht Een meevallertje zoowel vpor het publiek als voor dan figTfflr van het nmd CLANDESTIKNE VARKEN8LEVEKINa Op last van de justitie te Utrecht heeft de pohüe alhier een tweetal varkenshandelaren aangehouden die Verdacht Worden van het in strüd met df wet verkoopen afleveren en doen vervoeren van varken VERDACHT VAN BEROOIHING Op verzoek van de Amsterdamsche politie heeft de pohüe alhier e n 22jarig meisje aangehouden die verdacht jiverd van bcroovihg te Amsterdam Zy IS op transport gesteld Schoonhoven UITREIKING PERSOONSBEWIJZEN TüdeltRce ambtenaar in dienst gesteld Woensdag is één van de twee tijdelijke ambteïiaren die belast ztillen worden met het tiitreiken van de nieuwe persoonsbewijzen in dienst getreden Zoodra de benoodigde materialen gearrivferd zün zal ook de andere ambtenaar in dienst treden en begonnen worden met het klaarmaken der bewijzen EIERENVEIUNQ Lopkierttraat Prijzen kippeneieren 8 10 6 90 heneieren 6 00 6 30 belde per 100 stuks KERK EN SCHOOL v ja iliilUlOliichtactie hebben onn troepen op verscheidene punten tegenaanvaflen gedaan Onze hidiimacht was gedurende den slag buitengewoon bedrijvig en bestookte de vijandelijke artillerie met nunei en de vijandelijke troepen en gemechaniseetde striidkraehten met machine geweervuur Onze bommenwerper hebben treffers geplaatst op het vliegveld van Agordat waar grootq branden uitbraken Behalve de i andelijke vliegtuigen waarvan in het wcermachtsbericht van gisteren werd gemeld dat ziJ vernield waren zijn nog vier andere vijandeülke jagers neergehaald In de zAne van t jidji a bieden onze afdeelingen weerstand aaa de vijandelijke aanvallen op deii pa van Marda tm Noordoosten vsB Djidjiga Orereenkomst tutschen Engeland en de Gaidle De Britsche regeerlng beeft paar United Press uit Londen meldt bekend gemaakt dat een pact Is ondertedtend met de Gaulle waarin de regecrinf zich verMndt de kasten voor de deelnemlnf der ftr Jdkra en van De GaoUe aui den oorlog ta dragen Bovendien is een deviezenoveraenkomsl onderteekend waarin de z g koloniale franc vastgesteld windt op 176 p r I pond sterling groe traal Ia tl fe t volg vaa