Goudsche Courant, donderdag 20 maart 1941

£ RSTE BLAD V DONDERDAG 2Q MAART IMl EFFECTENBEURS AMSTERDAM ksiJS StaaialM i ag p rmpirliM IMM i Aan gro iifen bn fruit komt geen gebrek Si 1 it g é 18 8 1000 4 j y w f 1 0 4 Wtt 108 u OraotbMk M M a IMf lMt8 M 8 M t 93 S3t WH g HI icStUtalw W a H tilt indK f i M i mZ m indi 1000 3 irZ IWI IbM MOOO Al X l Bi i U unci ëMk 1 CrML l Kei Batik 7f Wi Nad Ind Handellb Ned ilud MJ ftedevai idenho rF V Ydstarinver gad rind van Centraal Bureau van de Tüifilpouwveilingen in Nederland fuindar moa xidi j richten op aitikolon dio voor 40 veedsolvoorzfoéing van t NWMto b ong ziin TH Bï 80 WA 83 83 98H va 84 t 83h 934 90 98 i 841 86 i lOH RAOIORIEÜWS BEUflSOyEftZiCHT VrM Mr l Murt HII VKftSl M 1 14 4 M Wanneer bet er om g at de koersbev eging op de effectenbeurs t deflnleeren dail blijft men dikwU fl in het dU Ster tasten Gasteren ontwikkelde dch aan hêt I ann k vijfl onverwadvt meer a la9 dan den laat ten tijd getKuikel jk waa en daarb openbaarde lich een va te rteinming Over en weer wej gevraagd waaraan dei verandering ten goede wa i toe te M hTt ven maar het antWourd moe t schuldig wutden gebleven DeiK njdank ging er pp verw hetdeiMi afde lin en v n de locale niai t nogal wat om en m d ferste plaats werd de aandac getrokken do de industriëlen waarvan Akv s xelfs druk ver handeM werden By d of ening weri onmiddel tflt op een liooger peil aiTgedaan en v erd geoandekl legen Ml procent maar daarna wetd een opwaait che richting gevolgd cti de ll 0 procent barrièie wend gciitatticedufc ge nomen terwyi later op den mididag zeiii ueid aCgedaan tct eo bijna 102 procen Unilevers WBivn ook goed van toon en konden £ ch geicideUjk aan iets verbeteren welk vooibteld kerd gc Higd door de Phiiipe aandeeien Waarvan de hoeril s ceg van IM tot lïa procent In de minder ctïurante taidus trieeie papieren wae mei veei te doen maar de kleniaiing was vast en voorzoover tranbacties wertitn atges oten kwamen deze tot stand tot hoofiper noteering De petroleumniarltt waa goed gedifiponeerd voor o ieSi het laUlende petrolem andeel kon xicti verbeteren van 319 tot circa 323 procent loodat een heerswinat van een goede Bestal punten in rervel kiM met gtstacn kon w o rd e femaakt Vo r scheapvaartfondi n werd nogal be angsten Ing aan den dag gelegd Sciieepvaarlunie S ontmoetten eenige vraag en kwa men een drietal punten hooger te liggen Ook de aanverwante aandeeien waren beiei Ouüc vaarten kwamen boven lïO procent Japanlijncn oude tiooteti eo eenige outsders weïdt n hoof r genoteerd CuHuurfondËien konden zich evwte o vettieugen In een betere rtemminC Van de wikerwaarden waiesi vooral U VA s goed gedisponeerd De koers teeg van 409 tot illVi procenü zoodat tenijotle en behoorltjk avanoc kon wordet geboekt De atteire In ruMMraandeelea had een bescheiden omvang Am erdam rubi ers iepen c lot MS prooen voor vvrscheidcne minder courante soorten kwamen himg re noleertnWtxi te waaradMIa De t lwaau£déiaUn üms U2 De Sumalï aandeelea MWftte rden eobfcer eveneens van het verbeOiei m4 lsentiment Vooral Sencmbah o waren oed van toon Op 4e belegtfioisafdceUnC die ia het tkii y in deze wi t cec vairbe houdinji ten toon had ipespteld wa de situatie echter vcunderd Het Mabad had ctfder de eveHutnd n de k oei aM i ertoondra fen Deenwnatemmlng beSrmede ea nej inc toi flnvkketen De nieuwe 4 proomt OMIgatlCn zakten ts van PVia praeent De ÉMteffeMe reelaSda van aft t tet W ftm proimt Ook de ovetl Songere emjaaiw want aan den luien kant evenals de otUi UCn JlMlcr i fttdli fn 4l êliirteH n f litet mede was 45 Gr mofoonmuz 8 M Ochiendcymnaslick Ï W Giair üloonjTHii 7 45 Ochteii Iiyini5a lif 5 Gran oftM nmucl k t M SchrtftlecinK en Meditatie K l GramoCoomnuz t Nl uw l eiucmen ANP J 4i Granwlüomnuziek lO M Pi novoordracht 19 30 Giaii of K nniuz 11 iO LittTiilre voordracht II Z Esmera da en soUuten t2At Gramofoöntuu iek 12 15 Enmeia da n s lLs1e I2 iS A ii atuik 12 4S Ni uwvtii economische berfchten ANP IjCO Musiquettc IJtttKerkorfritroncert l se Zang pn piano 2JM Grajmofoomnuziek SJV Omroeporkest en gratno ooiunuEirk 4Jt Lacsért in den Böbel 4 20 Granwtooninuziek 4 Voor de Jeuffd 5 O0 Gramofoonmuriek $ 10 Uit Berlijn Gruss üus der KHmat programma voor de Duitsche Wcentmcht O Omroeporkest 6 1S i 30 Tfechnijsche cau iie voor de Binnenschippers 6 42 Aïnranak 0 45 Causerie JS e ol van de f OOt Nederlamtertie eulluur J OO Economiscti S vraiten van drn dag ANP 7 13 Gramofooninuziek 7J0 7 4S Berichten Engelsch S BO Nieuwsberichten Aimp CIS Gramofoonmuriek 8 30 Berichten EiKCektch 8 Jiuslca Antlqua en gramoftMMunuzielc 0 4Q Avondwifdin f 45 Kn ei ctie berichten ANP 10 0 Nteuwsb j chten ANP en sluUlnc HILVIEKSVM n yi M Ncdcriandach Programma 0 45 Gramofoonmuz 4 Ochteiidgymnasdek 7 00 Gramofüoninuz 7 45 Ochtendsym nai tieh 755 GranioioonmuzlFk 8 W Nieuwsbet ichten ANP M Gramo eo nmiiitek H M JIH resultaat van de prijsvraag Goed stoken gehouden op 4 Febrtiari j L causerie li M Cello en piano ZM Berichten 12 15 Omrp p orWpst 2 4S Nieuw en economische berichten ANP 1 00 Omroept kevi en fframofoonmueiek 2 10 Bfu i ek oausefie 2 30 Me odisten en oUnt 3 00U1 10 De taaie van de huU vrouw in den nieuwen tyd causerie 3 40 Ong lipe 4 00 GnmolDonmuriek 4 15 D K ineniiUEMk e4 n 5 JO CrMDofoonniuziek 5 15 Nteuwa economische n Murabcrichten ANP S M Musiquette O M BoekbemirekfiK 6 B Be Ramblers 0 45 Canaerfe SpieKti van de Groot NederlandAdie cuitmir 7 00 EconomtMCh vragmi van den dag ANP ï 5 Viooi en oiano 7 40 Causerie De organisatie van het bedrijfsleven en de besluiten ran Noveml er 1 40 MO MidMMHchten ANP oi sluitbif m Qmamtx en belamgiukk GiJiKefirKN Volgens de NB C ligt het in helvoBmemen eerlanf over te gaan toi debenoeming van een aantal hoofdcommissarissen van politie in gemeenten die daarvMJT in aanmerking komen Deie hoofdcoetnöjissariaten worden ge onnd boven de bestaande conunissariatn I In de eertte plaats kómen dftarvoor ia Éanmerking de grootste gtmeenlco des lands dat n dus voornam Ijjk it sled met een inwonertal boven de UWjHM maar het inwonertal is met alleen he criterium Hoofdoommissaifawn zuHm iMd srorden benoend in die pjaatten dk uit politieel oocpunt van beiMcrijk K oidi al it faun ki vons tal kkioer 4an 100 000 Aaosezicn deze aanttdesenheid nog in een eerste ladhOR van Mmriiereidinx veikeert zoodi tettelBk lung van toekoButmuzlek moet Worden xaqindceo kdn men het bM omtrent Ie benoeming vao hepaa1d personen nog niets medede Vp IBTVUCCUrRK AAmwcMm iMefcffeiSeeld dW tr Bur v iL SttUtt Bet teAexeQfer von iMcnen w i cM ren Df omzet van Nedeclandficlio andedkm de ode Bdnild ehter leta 4fl k en rovincüü abligsOUJn wum nm weiqki prtahotidead Pao Sbrlevea verwjlar i d Pro on atie ï 4 procent De landelijke oxganisatie van de r j i en en fruitveilin en Het Centnai Bureau van ile Tuinbodtvveiünlen in Ncdrrland heeft vandaag teJnTïHTdam de algemeens jaarverga iiiK gehooden L zijn opciunstveile wjjM 4 voorIttler de heer F V Vahtar op het feit dat aan den tuihbouw Iten ger volpc van den oorlog en de jietting tan I ll iand een bijzondure taak is tpKrlrgd zoowel tegenover het ffederluidsclie volk als tegenover de bezetlin fuverheid Feitel k is 4ie taak Bjci anders dan een verscherpte voort letting van dm koers die de tuinkouw zich Êteeds gesteld heeft nfl de lêvi iderinfi vac de cultuur en den tfat van het product De vruagstuk en welke aaarmedw yerband houden tebb rj door jtn oWog een bijzonder Wctii t gekregen Nu de invoer van cedingsniiddeien practisch heeft opJetcHiden en Nederland op zichzelf is isnt fwezen jf de beteekcnis van het hiirUiuwptip jct noot de voedsel oo fpi ie belangrijk toegenomen V k w F V VALSTARL fjoto l iftie J De tMk van den tainfeaow De Kedcr1cnd rhe tuinböirw hpeft thans lot ts aan de voorziening met groenten en fruit tot behoud van inze wlksktscht zoodanig mede te ♦ erken dat deie voorziening onder lllc omstandinbeden ten volle ge aarhorfd b iiift In dit opzicht kan bet Nederlandsche volk echter gerust n Aan groenten en fruit Wmt in Nederland ttta gebrek On ee tuinbouw til len schier nuitputtei ike voedseltaon voor ons volll blyken te r ijo De lingen ruilen alles 4oen om aan het volk den toegang te vei leenen tot dirijkdonMnen welke de tuinders van Mten bodem hebeen Vergaard Uit de bezel ttng Van onsland vloeit Wrder d verp diting voort om de Voorschriften yan de bezettingsovcr ield uit te voeren De taak om het Wpaiifial der veilingen voor den port v mi tuinbouwprciducten ter wichiltkiBg te sollen wordf tB twee iienen vergemakkelijkt De tuinder n tevreden z n met de prijzen v elM gunstig afsteken bö die van voor WJi oork f toen de afnetprijs van het Wodurt hoe langW hoe moeilijker erd en geen loonende prüs te bel ikpn was waardoor financieele fwin der o ert eïd noodzakelijk werd Oè tweede reden waarom bet den ninbouw niet zwaar valt zijfi ver Plkhtinpjfi ten Snzien van den uitroer naar Duitschland na te komen Sgt in de reeds lang bestaandto samenwerking x e Duitsche inManties t De loonende prijs Het doel van de eilin sorganisatie Üft het verkrüecn van een loonen n afzet zoo vervolgde de heer Val4ir Geen l Jederiamb e consument Qn bezwaar hebbsB tegen dien looImdeti prüs isclice den tuinder in J at stelt zijn bedrijfsonkosten te wliken Oak niet ab die prüzen ec ♦ fMchil Vertooncn met J ge no ringen welkf in de laatste jaren Wden en waaraan de tuinbouw Nest dao dhlB wfa n ndat xq be grijk beneden de Werkelüjke kost IHjzen Spr manclaiwfc te0B l t fevaar i de prüsstijgio gen der gfondstof Deze verhoogtiven zullen in het WtMiieei i niet in te prezen der pn jctcn kunnen orden verwerk Da TOortprvis zal niet kunna stSfen wen het peil van den DüitiSen m i doch cverigM 1 de petM de Duitsche kwecher ontvangt afJJttemd on een redelijke beataana Jgclukheid Voor hét binnenland in het raafn vaa de bMwencht IfV rn een speling aoelan Ufvai rekening houM net hft amnaic ïf jfsriiieo en dia voorti iwht laat wedervaren aan de kwaliteit A n het product Gerichte teelten Hierbij moet worden bedacht dat de tya van h t doordraaien van groente voorbü 1 De tuinder zal ver staadig dasn door producten die des zomers snel bederfelijk zijn of waaf voor geen voldpende Jraag bestaat slechts in bescheiden omvang te telen Hy moet zich richten op die artikelen die voor de mop Ize Dit is noodzakelijk omdat Neder land voor tuinbouwproducten een exportland blijft De mecning dat bü dit alles de bestaande teeltPegeling wel kan worden genji t is i niet juist Er moet worden get i naar een op de behoefte ingestero progrgrania Dit is de eeaige betrouwbare factor waaroi men een Iboncnde productie kan baseeren Daarom moet er ook tusschen den tuinbouw in de onderscheidene lander e0n nauw contact bestaan ora een rdo juist mogelijke verhouding te verkrijgen tusschcn teelt en afzetigelijkheid Venhurzamiag van groente elfs bij een behcerschte teelt Irjeigt door overvloedige oogsten Bonis het gevaar van fejr over oerde mprkt De tuinbouw heeft nu eenmfcal Z € wisselinKcn gevolg van VTTuchtbare en onvruolitbare jaren niet in de hand In h t kader eener b iieeTsch1c economie moet volle aandi cht worden geschonken aan de verdqurraming van groenten en fruit als middel tot markt en prijsregélin De organisatie heeft hier rog een grpote taak Beheersching v m teell en afzet van de cbnserveering en wat dalarmede verband houdt eischt samenworking Van alle groepen van belan hehben Teler handplaar er verwerker van tuinbouwproducten zullen tot vollrdige somonwerking worden gebracht De taak der veUtag Ha te hebben herinnerd aan hetgeen het georgan i seew l e veiiingwezen in zijn peachiedenis van vijftig jaren oor de kerbetering van de teelt en den afzet lan tuinbouwproducten heeft tot stand gebrtKlht wees de he T Valstar op de taak der veilingen m de toek itmst Mede dank zü de goede organisatie der veilingen is de verstoring van den export van groenten na de oorlogsdagen in zeer korten tijd bpgeheven Dit heeft waardeering gevonden en de tuinbouw is er wel bij gevaren Bij het in stand houden van het voor den tuinbouw onmisbare afzetorgaan de veilingsorganisatie is zoow el binnenlandsche voedselvoorziening als de export gebaat Aan de marktordening die voor enkele jaren in Duitschland wurd ter hand genomen hebben de veilingen zich weten aan te passen Dit ken geschieden omdat de Veilingsorganisatie reeds jaren te voren zich betig hield met de taak in de afzetchaos welke hier te lande op tuinbouwgciied bestond ordening te scheppen Op died weg zal de organisatie ctoelbcwust vender S axi Bg dit streven aar owtening ter veArijging van een toonend oedtTJf voor den tuinbouw zal het Centraal Bureau van Tuinbouwvellingen tev is het oog gericht blijven hobdea op de vrüheid en Belfstandi heid vaii den individueelen tuinder in het raam eener krachtige organisatie Spr besloot met eèn opwekking totde leden om Ie blijven meifewerken aande vei ingsorganisatie die op agrarischgebied in on iand en op de wereldjniek is BINNEKUND Er komen nieuwe hoofdcomiAissariaten Flrauduleus geslacht S5 KILO VARKe SyLeESCH IN BESLAG GENOMEM Een ambtenaar van den crisiscontroledienst en een keurmeester van de tléchtpiaats heeft in samenwerking met de politie v n Westbroek en Achttienhoven beslag kunnen leggen op een hoeveelheid van 6S0 kilogram varkensvleesch afkomstig van dieren welke op frauduleuze wijze waren geslacht Beide ambtenaren ontmoetten dezer dagen een inwoner V n Achttjenhoven die een groote kist op zijn rjjv iel vervoerde De ambtenaren hielden den man aan en bij onderzoek bleek dat de kist ongeveeihonderd pond spek bevatte welke iidar den kooper vervoerd moest worden De vervoerder van het spek werd nadat ook de politie was gewaarschuwd aan een verhoor onderworpen waarbij de man aanvfnkelijk nogal gesloten bleek doch toen men hem goed aan den tand voelde vertelde hij dat hij het spe moest vervoeren in opdraAt vao een hem overigens onbekenden persoon Later heeft de aangehoudene aan de politie verlflaard dat hij het vleesch in ontvapgst had genomen bij een zekeren T V die eveneens in Achttienhoven woonachtig is De politie heeft hier aanstonds een huiszoeking verricht en daarbij kwam aan het licht dat in dit huis een hoeveelheid varkensvleesch wegende S5 t kilogram was opgeslagen V die aanvankelijk door de poÜtie was gearresteerd is later op vrije vjoeten gesteld Bij zyn verhoor bleek dat het vleesch het eigendoïn was van Bekeren E de G eveneens te Achttien hoven woonachtig Deze man werd eveneens gearresteerd doch hij verklaarde van nietis te Weten De G is naar Utnx ht overgebracht waar hij ter beschikking van den officier van Justitie is gesteld Nog isjniet komen vast te staan of de var1 ens ook te Acpttienheven zijn geslacht De politie is met haar onderzoek nog in vollen gang en men tracht natuurlijk na te gaan of de dieren in deze gemeente op frauduleuze wijze zijn geslacht Men verwacfit nog nadere in beslagnemingen van vleesch afkomstig van frauduleuze slachtingen Officieele berichten Op grond van artikel 2 lid 1 twee den volzin van de verordening No 188 1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Ncderlandsche gebied vierde verordening betYi ffende bijz ondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied en gelet op het algrmeen ri jksambtciiaren reglement is W Dijs hoofdcómmissari van politie te Eindhoven met ingang van 18 Maart 1941 bcnot mJ tot onbezoldigd com missaris van rijkspolitie ter standplaats Emdhoven De secretarisgeneraal van het depar traiein van Valksv oorlichting en Kunsten heeft met ingang van 1 Maart 1941 bennemd tnt voorzitter van de Centrale Ccmmissie voor de Filmkeuring den heer ir W L Z v d Vegte te Wassenaar thans waarnemend voox zitter van genoemde commissie De secretaris generaal van hef departement van Volksvocriichtini en Ki nsten heeft met inging van 15 Maart 1941 benoemd tot secretaris van de Centrale Csmiaissie voor de Filmkeuring jen heer J H van Zwijndrecht te Voorburg thans administratief ambtenaar bjj genoemde commissie Bij beschikkir van den secretarisgeneraal van het departement van C voed ng Weten ch P en CultuurbeschejTnmg ü aan iffih J Huising op zi n verzoek eervol ontslag verleend als leeraar aan de r ijks H B S te Roermond De inspecteur der directe belastingen invoerrechten en acdjnzen T J i Thiissen ter inspectie der invoerret ten en accijnzen te Rotterdam ismet ingang van I April 1941 verplaatstrjaar de inspectie der directe belastingen te Rotterdam Bij beschikking van den secretaVitSociale Zaken is ongedaan geitiaakt de intrekking ingaande 1 Juli 1941 van de erkenning ais bcdrijfsvereen ingevolge de ziektewet van de bedrijfsvereeniging voor ziekengeldverzekering voor iwt groot baggerbednjf en aanverwante bedrijven te Kampen De secretari generaal van het departement van financiën heeft met ingang van 1 Mei 1941 opgeheven het katoor der directe belastingen invoerrecht en accijnzen te Hansweert en inigeEteld een kantoor der invoerrechten en accijnzen te Hansweert omvattende de gemeenten Kruiningen Krabbendijke Wa rde Rilia4d Bath en Terse e De gemeeirten Kruiningeo Krabbendvjke RillaodBath Waarde en Yerseke worden voor directe beiastinten gevoegd bij t kantctor der directe belastingen en accijnzen te Goes lEUGOH ÓieVENBflNDB orGsspooBD Het is de recherche te Heemsti eiukt een jeugdige dievenbende te sporen die eenige maandj gemeente onveilig heeft gem In verinnd hiermede zM jaangehouden de 17 iarige R en dfllS jarige G wegens diefstal met braak in een aufomatiefc Bij hun aanhouding kwam aan het licht dat bij de diefstfUeii betlnakken waren de IT jarige H C W eh de U jarige J Th W uit Heemetede en de Ifr jarige B H K uit Haarlem Oe Jongena hebiien Veischeidene dief Uen op hun geweten Uit het kaatcKWtie van een autenoatiek stalen zij een faedrax van vijftig gulden verder namen zg chocolade en bonbons veg fietabanden enr iieeft bekend zich aan diefstal M buUea en elf binnenbanden te hebben schuldig gemaakt De heelc party verkooht bü voor oefen gulden aa n a ttienjarig jongen die verklaandeiet en bttiten en binsenbanden verkocht te hebbm aan een hem onbekend persoon Bü hu s aoekine wenJea twee iMiitai en vier binni r nnr n gevonden Noteeringen vaa 19 Maart OBUGAtm ttutsltnitecta Wh Wit 81H Kiti Sti 69 84 V 82 84H V K IMO 1 f l 4 IMS 1 H M0 Ie f 100 4 IMO bUt t 100 40 2e f MO 4 1 40 bU r SOO 4 MM 100 1 1130 ƒ ito 3 1 ÏT 100 3 mt r SOO 1 tm Moo 1131 tsao MO a 3 i 1 39 Ol 100 31 IflJS OI 500 31 1937 OI 100 S 1 31 O l SOO 3 1 37 AQI 100 t 3T Ad I 900 82 i 88 i T Ai 89 87 90 6 714 WH 89 4 SH 8K i 861 S0 86 1 9014 91 84 if 92 86H88H81K 86S 9 r i SI 81 I 8X i 8H 96 88 i 9U 851 sm 92S 834 83 88 ProT ea Gcm Icenüigea A dem 1S3S SV S8ti Dito W 1 37 3V Apeld Ie 37 31 AralKm 1 3 3 Dennter loao O I ordr V 31 3 EIndh 1935 31 2 Oo 3e K 31 Geld S Vit O alO i ie IK 38 1 SCrhage 1 21 Dito 193S 31 Dito 1937 J 31 Dito SS 31 3 Cronlng 1038 3 Dito ïe UW 3 Haaiiein 19 18 3 Dito 38 31 3 Helm 1937 3 s H b 1137 3 t Hllven 193S 31 4 Dito 10 J 38 21 Leeuw 1938 3 Lelden 1S37 3 N HoIlalHI 38 3 Dp 2e 38 31 2 3 Dito 8 1 38 21 i D o 3el0f38 2l Nttm 2e 1 3731 R dem 1936 37 4 D o 1 en 3 37 31 Dito 1 1931 31 2 Dito 193 31 2 3 Sï iled 3e z 31 Tilfc 1 37 31 2 ütl Pr 37 3Vt O o cem 31 31 ZecSnd 1937 3 Z HoU 11937 3 ZI1 U 1 1938 3 Dito 2e Is 38 3 BvNC 2e l 37ai Dito 1 38 3 X B V Onr Z 3714 Gera Cïed 9001 3 1000 O 3V Dito l al ol 1 2000 3 N Bukliut 8 4 73 73 Aanvulllncen Uypotlieeinianlcen Alg Fr Hyp bdn 2 verpl uiti 8 S4 e 6 83 14 2 M 83h im Bti V Wit 93H 7 93 Pandbr 131 Ali H baerXV 4 A daju Uyp 1 4 Dito 31 ï Arnh H B Ser E r PJir 31 Bat Hyp b N N PJ 4 Dito CD 3 Dr HB d o 3V fr Cron H p Back Pd 4 8 Do Da en Va3V O e p b 3 2l 3 sGrav IIB do3 a Gr Hyp BPb 31 Hl H ser A C 4 Dito ler BD 8 Uoll Hyp Bdtto 4 Dito ser K 31 Hyp bV Ncd 6 92 IH 98 il 92t Ser IH 31 Injul Nyp b ser AB AA BU 4 D o eer T TA 3 Mij V H Cred Pandbr 4 D o Km 3 Jrer 81 H 16 85 7H 94 92H 81 I pi uitkl 31 N Hyp b d o 3i N Hyp b Veend serie K OV I D o 3 dito 3 Noordh Hyp b 4 andbr 3 Overijss H b d o 4 Rolt Hyp b do 4 ld dito 31 Stea Hyp b ser K L 31 9414 9 86ti Utr Hyp b 4 Dito serie K 4 Dito serie E 3 Dito 3 1 verpl ultk 3Va Weetl Byp b EE rr II rwMk R b nt m i uttij n tyn er KJ M verpl ultl M h eral Ned Sch verb 4 1814 8 MRo SctL Hyp b M Dito r T i Inrfustr eaaenuMtat A K U obl Sl a luilA VAn Bcrfh l en Jurl mii M 8i7 Berkel s Pet v J r t OW Pet 37 Obt Leverf lOOJt 101 Zeep Mtl Obl 417 Werksp NV ie turp o L 4 W WlHen 41 103 LImb Steealifn Obl 4 Wh 1 X 92 1001 92 B r P Mt o 41 ld ld ObL 31 t Neder Obl 4V Moormenn Cult On Ojil S Amst CVb b 8 Muller 3 T4 SI 3D 80X tJat OrJiez M Idem 1930 4 Ned Gr b b 4 Ned Ind Sp Mtl 1002 obl 31 1 IUn K iii en T O Java St Obl 8 SemarangZoaoa 1024 69 Bank en CredHltl itellllic 1892 1901 ld 4 A dem T41S0 8 ld A dam Olymp L 100 3 ld W Kr NHV Het 1888 VKV Wh 231 lllH 1 M 1 10 98H 106 14 2314 lilt I4S i S m 11 1U H 115H A d Banli aanU HoIL BankU dito Ine Bank dito Jav B 500 V a KasKcreen dito N t Disc m dito NederI iBank A N B V ZASOOlT N H UU f 2M Rott B Ver aan TwentaelieB AA Indnst Maeraeaiiacea All Noritfew A 3864 3S 31 A d Dr HU a 303 A d Superf a 97 Aut Serew W 180 Bat Mart Pabr 180V d B r 250 18 0 O A 1 H vdB pwAlOO 1094 □ Hg B 1000 V H Berk s Pa Afge st e aand 47 C en P Sckolle lU 141 147 14 tl4 Q8 t 134 19 14 r 34 143 146 16ï 163 ü 189 1 4 14 187 l£ 4 104 1 SS 7 j m 96 Gouda stear dito 36 Gruyter er Zn A pref aandDito B winftd p Heemaf aand Helnek aard Hero ConK aandHol St m a Hollandts aim t Holt Bet Md A Holl dr en k AHon Kunsti I AInt Cew B ditotntem Vise A K F Beynes dito nito pref 4S i 4 14 121 4M 1 2344 Kon NE m b a 47 K N Hoogov do 1 4 Kon N Zoutjl X 4W K Br Stheem do ISO 4 Koren choof NV de dito 113Lev Br en O C 100 c pr and lof Dito lOOOCv BT A 1 174 Dol IO 6 Cpr A s Do I0llfl6 C pf A lUl I yempf IJ en Ml 11 Meelt d Ned B 5W Sli3 C J N G en S F a 3 i Ned Kabe t dito i8s i 304 M Sch b mijdite mi i lüC N SI f Keyier A va Phll Gloei r 751 afmat C T A 3D0 Rott D Mil dito 2S H Sehfde K M dW 8 2I Ml 1484 180 108 114 14 l ItSis 117 rholten dito 17114 Smlt tranitf f d IZl Stokv So4Bo e IBS SlokV SOO lOOOd 142 St spinn Sp do 2 iS Stork dito 14 4 TwIJnstri Pref A 13i mr Asph GA 18 4 Ver BI Ib aand 181 Vei Cli t aand lisu Dito pre 114 Ver Gif KBvJt ie V Pf Celder I4S Oils dito p aand 144 Ver N 8 ab a 179 Ver Touwt Ito 119 Vllsslneen Kf d M lïi r tü 8 43 WwMnminr Sta lit winS r acw a INta C H A Weyera I n H Am Cliryttal Aoa Smeltlna C ï A tead ar A 6 Wit w C ï MA Am Tob C r C A B RU Cal C V lOA R D Oea EI Cv et T 9H au 3684 26 2 H 1 5 k H Rllds MCC R II Keesp Mc T PI Cforp C V A N StCvGA Bil Unit St RubBet 381 27 C V ia o A N I El M A mia Nat 8 va 235 188 van 2 NX Gas Ml A O to H Bez V a Tw C St vE a a Am Tel Tt= i C A 188 lem 8 en H ar vA 8t Botn S a M A 1S4 J87J4 Q H At H M d IIIH Ounu en S A A It8 i l Cr en H V H A 13 214 ttlnde en Teres a 192u Wm Ned WOl MH A 7h m Mimbouwpiidera ailaieii B l MU Ie rub A tm m Dito 8e H i48l 440 Boeten M MQ a 1 144 SlnBkep T SJJJ a J78t Petrol ndernetanieW 11 ie4 Ord Ptr IC v A JSB aiB K N Petr MH 180 Ond A 250 f H dIto C V A Moeara Enim A Tarakan P H A Stand OU 10 A 23 C V A 384 3Bh Rubberoaaerac Uaf en 32 138 163 140 Heasa Rubber a Ind Rubb C ift I Java clioutch PreatKier R MU Rottoid Tip Salatri Plant Wal Sumatra Zuid Preancer 8ctaceipvaartmaatacjiui pljea FurnessS enA M M4 Ml Zeev juia Vil NIev Goudr A 394 273 M DeMaasCvA IjU 113 Ml Oostzee A 161 166 Handeltv A dara 4liiH CulttturmaaUctaa pUett II lil Krian Slulker A P eotUn A z Suiker C t MD A Tjeweng Lestort 2 77H Arendsburg Besoekl A IKH 3 9 IMIi 1S4 14S 2 23 170 Soek Landb AAmst Thee C A Ban Thee Ru A Goalpara Cu Mtl Pangkeotam Thee iM PartrNanskaC Ml Songca Landb A Sedep Cu t A Sindanüs Cult A Telag Patenean W JavaTheeC MU Ins Cult Syndic KallTplloCult Ma MIct lel Arn W JavaKJnaC MU Dtrersen Blauwh Vrie A Bijenkorf A Gem E W en W Ollo Pr WA Gouda K sash Mij Houlh Alberts AHouth ionacn A Houth Pont A Muiier W Hl A Do 3300133000 A N M V Hav w A ZSab lOOOCvA Wooiworth ea Ca j U 4 114 ma 9V 1394 130 131 130 38 104 234 98 38 Spaar ea TraMwefea 86 88 81 24H WK M 6 6H 3 WA 831 135 It 43 SM Vu 164 13 4 3S 314 Dell Spoor A NI Sp w tlij A Alch T C V 8AKansC S C v gA K C South R Coidem pref IS J Dito Cert v a A Un Pac C V j A Geld Tramw M Ke i1 Alf KuiuUwde Ui Beckel a Pittnl CUv Ollet C f I Ceaitr BulkH rokker 7 Léir r firót ei Ned Ford Aut 19U 1IH 14S Philips G B VA Dito Pret w A AlL Ludl St C M a R U i l J Ai v B f praf a mi Afti Car and F C J V Aand 16 WM A Enka C ii t 4n c copp c ♦ m 2 S eeihl st c l a K 1 cntT Corp C ig T f Curttea Wr Cdrp Ei V Idem General Motor IdMt Intern Nickel Cy C y jW a Kennec C C T WA Nortl Am Av C V A R H 16 Nortji Am R A C V A 21 Rep Steel C v A t 23 T a Un Statee Stoel Ld 61A S1H Diveraen Clt Serv C C Ml Ui H C South C U Norm A Cy C K Radio Corp C t A 64 6M 181 Oost Borneo Mt A 184 Idem pret Aand ISl Petr OMnv Wktea Durd Petr Ind tm G Aana mtt 8U Z 17 Kon Petr M Idcei 1142i6KLont Oil Cy C 10 Wem rif Mid Continental Bet UK C ï A MH Phll Pet C V Mld Sm Shell m C 1 n ld UKUT Wat Aaa 0 C v 10 Idem H f ilir I iTaaitiaaliikanHa Holl Am l in Aano UI7 i Ki ttS lllJavè China Japan LUo Mem 1S9 UIM M2 MM Kon Ned St U i ld WH Kon Pakétv UI id 231 JK Ned S eep Un 1 ltt l 7 Mt lTl RotterO Lloyd idem IM W Uf Stoomv UI Ned UL IM IMh Int Mere Mar Cy C 10 A aa Sutkerondemefliilnfem Handelav Amkf A M2 401 M6 4ia Javaseh Cul iht ld 23 3404 Ncd lnd S Un ld Ml Ml Ver Vof C M MO A lll i a M lHM Takakaontefacaaia aiLDrII BaUv Mu A aiHt IM ISC Deli Mu t lOM C V Idem M8H 2alH W W SenemkaA Mi Idem UI IfM iNW WUaon Co C ï A 4J1 M pear e aa Baltim and Ohio C Vi IN MM lOH MH V idem 4M Sheup te Otup C 10 t 5 a 40H Illinois Cent C v i N Vork Centr CvJd 14 Pennaylv B 10 M C r A MM MM South Pac Cy T f Idem Mw l d Railway O few Idem M Canad Pac C T UL tH üktarekdaraaMlktaB Amaterdam MS M an w B Cult Aand M M Bandar Bub mil Id W DeliBat B MU ld IMM Kcndeng L mboe Bub Mam Ul Majajiflaad i Vereen Id Viat Javo Rubber MU Idem 1 0 Ooalk SMC V UL IHM Sarbadjadi Sum B Idem IMli Silau Sum Rubber MM Mt Idem m Sum Bubb Cult Id 211 Ver Ind Cult Ond Idem m Intarc Rubber Cart 4 V Idem 4N Oauaeke faadaea awl kaUlaceerklarlas Du ffroatb IC id Id ld Id Id id Id Id id id Id Id Id M id Konvartlona Diio Neua n TO M M M IS p UMi e T I p ItU c r 1 p 1042 c r t p IMS e r 1 p tH e r I p It e 11 J p iMf c r t p IMT Ctrl p IMI e r 1 kaaaa abl 4 Au obL a Farbenlnd I O C O Kail Synd C M IM t Dtto £ 10 lW dVa WinterahaU obl Farbenind I e C t A Ver Korklnd C v A Oultaclü BerL IKU O H i Ruhrv tl J f V O TO 1 4 Olto M Vi Va O T D Bantenbaok It t MM 77 g S5J Ver O Stadenl O t Bayr Hyp 401W B Pb M 1 D UmMuniw O 1 Galamk Barnr OM S SnOulahoWniinffhatta ON 7Hamenar Barfbaa ObL 6Phaanix Akt Gaa OM Rb Bba Union OM T ubrtbcmM A C Obl Slemana en Kalika Ob1 i a Siahiwerke OW t Dlio aerta A 19 Obt fi tVlrtor daw Obl 1 la r I a Z VoselD u K OM f ham w n M OM 1Ollo tl OM Hasenar Straatanbalui Oh trarbeninduatrla aaad i Siamena as BaUka and Var OlMnatoa f br aaad riataralMU Akt Oaa oad aBBBBeBBannBBBMBBBaBB KOERSBN NKD U N C cuMMNavwnnmc Koeraen voar atort lnBe a op M Maart mm tafan verpllditiiltcii luidende Ia BaiAaraarken M BalaiKMMa fviuafvctia baoca UJt raoM e franca 3 7M Urai Deenacha kronen MJT MaaMciw kranao dlJS mecMaeko kronen odB KhnMoi a i a Pmgb Inieuwa actialdan UJf Zloty loude tio denj ZIoiy niauwa acbuldent 3741 OInar aiHSa actnddaal M £ nwar l lau a adiuldn UX Torktrfie ponde l