Goudsche Courant, vrijdag 21 maart 1941

WEEDE BLAD VRIJDAG 21 MAART 1M1 Uit vroeger ËSden DE jiovnacas coirBAMT MELDDE 7S JAAB GELEOEN De voorzitter van den gemeenteraad te Gouda geeft kennis dat de lusten de personen aanwijzende die tot het kiezen van leden der Tweede Kamer van ii e Staten Generaal van de Proviitciale Staten en van den gemeenteraad bevoegd zijn definitief gesloten en op de plaataelijke secretarie zijn nedergelegd terwijl bovendien eerstlienoemde lijst is aangeplakt aan den ingang van de St Anthoniestraat bU den Kleiweg de tweede aan den ingang van de groote Kerkstraat bij de Manct en de laatstgenoemde aan den ingang van de Lange Groenendaal bij de Gouwe aan het gebouw der Luthersche kerk N JAAB GELEDEN Onder voopiittcrschap van dr F H G van Iterson werd het openbaar eindexamen der Burgcravondschool gehouden Negen jongelieden allen leerlingen der school namen er aan deel en wat in vele jaren niet het geval was aan allen kon het wettelijk getuigschrift worden toegekend Hunne namen zijn J Th M Smelt C F Nieveld C A Wagenaar J H van Kik D Draaisma P M Gravestejjn L J M Hogendoom H W Kolster en J J Ph den Hertog Tot hoofdagent bU de politie alhier ts bevorderd de heer G Land wehr tot hoofdagent titulair de heer J F Zitwing agenten der ie klasse ts JTAAB GELEDEN B en W schrijven den raad dat ten behoeve van den wegenaanleg in het stadsdeel begrarsd door den Fluweelensingel de Kam melksloot de Krugerlaan en den Goejanverwelledyk volgens liet bouwplan van de heeren S Parqui en C W den Hoed waaraan de raad zijn goedkeuring hechtte moet worden bescbikt over verschillende particuliere eigendom men Hetzelfde zal ook moeten geschieden ten behoeve van den aanleg der straat in het verlengde van de Ooelebrug en van de gracht tusschen da spoorbaan Gouda Schoonhoven en de in aanbouw zijnde nieuwe Rijks Hoogere Burgerschool In verband hiermede stellen B en W den raad voor voorloopig goed te keuren een plan van onteigening van negentien eigendommen wondering vo een jongMi als Jo Gravesteün die zoo n flinke daad gedaan heeft Zoo iemand komt toch zeker in aanmerking voor een onderscheiding en dat is in dit geval de medaille van het Carnegie Heldenfonds Mr de Witt Wijnen heeft er over gesproken met den voorzitter van het fonds jhr mr dr H A van Karneb k commUsaris van de provincie ZuidHoUand die de reddingen al in de krant gelezen had en die direct zijn steun toezegde Thans was het den waarnemend burgemeester een genoegen deze medaille uit te reiken die vermeldt Carnegie Heldenfonds Aan J Th Gravestijn voor moedig gedrag op 4 December 1940 De loco burgemeestet heeft hierna Jo Gravesteün de onderscheiding op de borst gespeld en hem hartelijk gelukgewenscht Deze handdruk besloot mr de Witt Wynen vertolkt de gevoelens van dankbaarheid van de geheele gemeente voor de moedige handeling Ook de verloofde en de ouders wenschte de loco burgemeester geluk en daarop hebben ook de andere aanwezigen den redder en diens familie de hand gedrukt Tenslotte heefk Jo Gravesteijn voor de onderscheiding bedankt en er bij opgemerkt dat wel gebleken is hoe noodzakeluk het is dat in e n land als Nederland iedereen kan zwem THANS jrtnSTE WESKWUZE Naar aanleiding van de eenigen tijd geleden gegeven waarschuwing deelt de politie mede dat B G Voorhem eigenaar van het advertentiebureau Leiden wonende te Leiden Nagtegaallaan 16 zijn werkwijze dusdanig veranderd heeft dat mag worden aangenomen dat hij zijn verpüchtingen ook in de toekomst ten volle zal nakomen f het ot lat f STADSIIEÜWS JO GRAVESTEIJN ONDERSCHEIDEN Hedaille van Carnegie Heldenfonds voor moedige reddingen uitgereikt AABNEHEND BDBGEl rrUICIT DANK EN BEWO RING DEB GEMEENSCHAP 0 k Jo GravcateUn b ondcr eheidcii met de medaille van bet Canieiia Heldentond Vandjutg heeft de waarnemend burgemeester hem re eervolle onderseheldlng p de bont gespeld ab een ver4iende hulde voor ai n dappere redding van twee dr enk eli n gen In December uit de Goawe JO GRAVKSTEbi Foto archief Nadat gisteren aan den heer J J Feit Zoet de Camegie penning waa uitgetlikt was thani de beurt aan den beer J Th GravesteU n uitvoerder B jaar oud speler van het eerste vental van de Goudsehe Zwemclub zich in het l egin van December kranig gedragen heeft door tweemaal in vier da en t ds des avonds go kwart over Uf op het hulpgeroep alt zun bed te 8 ring ii i pyama de Itrnat op te loopen en de in het volgend oogenbhk in de diepe duisternis UI het koude water van de Gouwe te 4uiken waaruit hij beide malen den Arcnkeliog behouden op den kant wist ylt brengen De Goudsehe Zwemclub heeft hem re op spontane wijze gehuj gd en kei gduden eureinsi nê er vereenifing aangeboden en thans is daar de fficieele waafdeermg aan toegevoegd Dè plechtigheid geschiedde v i 0Cht nd in de raadzaal ten stadhuize waar 2 Gravesteün en zijn verloofde Nel ftrhey op eere zatels voor de tafel Wn t gemeentebestuur hadden plaats ifmomen Mede aanwezig war de tader en moeder van den reddef idiens fcroer de aanvoerder van het poloMvental en vrijwel bet voltallig beMour van de Goudsehe Zwemclub Ook 4e heer J Th Schuttelaar de tweede fenkeling dien n Gravesteün uit het water heeft gehaald woonde de huldi ging by Achter de bestuurstafel hadien de waarnemend burgemeester mr H P C M de Witt Wynen de ge meentesecretaris de heer G j J Pot n de commissaris van politie de heer Si Hess plaats genomen Ai is het eenige maanden geleden Itich kom ik de belofte inlossen zoo fchtte de loco burgemeester zich tot Jo Gravesteijn die ik op 10 December igeven heb toen je zwemvnenden e ra h t Spaardersbad huldigden Ik hab je toen een briefje geachreven aarin ik zeide dat er in de wereld veel gesproken wordt over liefde tot 4e menschheid gü hebt echter gehandeld Mr de Witt Wünen verlaaarde van iwemvrienden gehoord te h bben dat lo Gravesteyn niet van al die pfficieele dingen houdt en daaronv otf hy het heel kort maken In dat briefje heeft hij de hoop uitgesproken ook op andere wüze de erkentelijkheid van 4e gemeenschap van Gouda te laten hUjken want de heele burgerij stelt Bet zeer op prüs en beeft grootei be N Vi Goudsehe Waterleiding Maatschappü DIVIDEND 1 4 15 In de heden ten kantore van de N V Goudsehe Waterleidmg Maatschappü alhier gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zijn het jaarverslag en de balans en verliesrekening over IMO goedgekeurd en vastgesteld Het dividend werd bepaald op 16 v j 20 De aftredende commisaris de oudburgemeester U J My s werd herkozen Van de npg resteerende ol ligatieleeinng werden S obligaties uitgeloot Mededeeling werd gedaan dat de bsilSeming van den heer J Jaring tot directeur der maatschappij de goedkeuring van het gemeentebestuur heeft verkregen In een binnenkort te houden algemeene vergadering zal een atetutenwijzigipg aan de orde worden gesteld Transportcolonnes Roode Kruis byeen f AFDEELINO GOUDA HIELD HAAB NAAMHOOO De transport colonnl der afdeellng Gouda van het Nederlandsche Roode Kruis heeft haar jaarvergadering gehoaden Het jaarverslag van den secretaris wordt met algemeene stemmen goedgekeurd In dit jaarverslag wekte 46 secretaris de leden op om toch vooral de cursussen te volgen Ten gevolge van de oorlogsdagen had het werk der colonne geruimen tijd stop gestaan wat wel een kleine inzinkingen g volge heeft gehad Wij moetewevenwel de zaak weer flink aanpakken aldus het verslag want als men denkt dat men ons in toekomst niet meer noodig heeft dan zal men een groote vergissing begaan wat ten gevolge heeft dat de lijdende menschheid die hulp noodig heeft er de dupe van wordt Het verheugde den secretaris dat zoowel de leden die in actieven Roode Kruisdienst zün geweest als de plaatselijke colonne leden tijdens de oorlogsdagen allen zonder lützondering hun plicht hebben gedaan Hieraan is het dan ook te danken dat de transportcolonne van de afdeeling Gouda van het Nederlandsche Roode Kruis een superieuren naam heeft in het Roode Kruisgezin mede ten gevolge van de buitengewone goede verstandhouding in de leiding der colonne Voorts bleek ter vergadering dat de voorzitter der transport colonne de heer Van der Pool benoemd was tot sectiecommaniJant welke mededeeling door allen met vreugde wordt vernomen Uit het jaarverslag van den pennngmeester bleek dat de kas der colonne een liatig saldo had Zoowel den Secretaris als den penningmeester werd dank gebracht voor hun Jaarverslag Alle bestuursleden die aan beurd waren van periodieke aftreding werden met algemeene stemmen heiicozen Frauduleuze slachting van een schaap DRIE PBOCESSEN VERBAAL TEGELUK In een aan een veehouder te Reeuw k toebehoorenden schuur aan den VoorwiUens heeft de politie gisteren een frauduleus geslacht schaap aangetroffen en in beslag genomen Het dier bleek niet op de voorgeschreven wyze te zijn geslacht hetgeen een tweede bekeuririg beteekende De politie keek ook in een anderen schuur en daar vond zij een doode puik welk dier reeds eenige dagen gestorven was en in niet al te frisschen toestand verkeerde Wegens het niet doen van aangifte binnen den vastgestelden tijd kre g de veehouder een derde proces verbaaL CONCEBT VAN S S ORKEST A s Zondag van 11 tot 1 uur al ter gelegenheid van den dag der Duitache weermacht een orkest van de S S op de Markt een concert geven Bij ongunstig weer wordt het concert gehouden in de Schouwburg Bioscoop waar de toegang dan vrü is w At AAR ANMEER Schouwburg Bioseoop HU en zün typiste met Welsz Ferdl es Charldtte Ander Aanvang 8 16 uur Zaterdag vanaf 6 uur ondag vanaf 4 uur ThalU Theater De misdaad van Fabreani met Karin Hardt Dorothea Wieck Karl Martell en Ivan Petrovitch Aanvang 6 15 uur j2aterdag vanaf 6 uur Zondag vanaif 3 30 uur Reunie Bioscoop Een hemel op aarde met Heinz Rühmann Hans Moser Herman Thimig en Theo Lingen Op het tooneel Willy Hubert acrobatiek Aanvang 8 15 uur aterdag 2 uur en vanaf 6 uur Zoncng vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uui Roode orchideeën 82 Maart 10 unr B K Leesrereenlging Algemeene vergadering Coöperatieve Boerenleenbank Gouda en omstreken 22 Maart 4 30 uur Van Bergen Uiendoompark Start provinciale park wegwedstrijd Athletiekvereeniging Vires et Celerltas 22 Maart 7 uur Kunstmin Uitvoering mondaccordeonver Crescendo met medewerking van zang en show ensemble De lustige zangers na afloop bal Maart 7 uur Concordia Feestavond gymnasiastenvereeniging Utile Duid Maart 11 1 nur Markt Concert S S oilcest bij ongunstig weer in de Schouwburg Bioscoop Maart 11 uur De Zalm Openbare verkooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 24 Maart 8 30 uur B K Lefesrereenlglng Kaart en biljartavond Katholieke Jongemannenvereeniging Gonzaga 25 Maart 10 unr Stadhuis Openbare aanbesteding herstellen van walmuur langs Turfmarkt 26 Maart 7 30 u Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 26 Maart 8 uur Daniël Cursus E H B O Maart 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming Maart 7 uur BJC Leesrereenlging Bridge drive voor de leden der sociëteit volgens Scheveningsch systeem onder leiding van den heer L Heinemann 27 Maart 7 30 unr Vrije Evangelische Gemunte Bijbellezing en bidstond 27 Maart 7 30 unr Leger de Hells Heili mgssamenkomst Maak 1 30 unr Terrein OpenbaarSlachdiuis Algemeene keuring van trekhonden en hondenkarren Maart 2 30 unr Nieuwe Schouwburg Jaarlyksche promotie leerlmgen Ambachtsschool en uitreiking diploma s leerlinl n dag en avondnijverheidsschool 29 Maart 4 30 8 nur Ambaebtssehool Tentoonstelling werkstukken en teekeningen leerlingen dag en avondschool Maart 6 nw Concordia Propaganda feestavond Ned Bond tot het redden van drenkelingen Maart 2 30 unr Kunstmin Vijfde Nutsbijeenkomst concert Rotter damsch Philharmonisch Orkest on der leiding van Eduard Flipse solist Marmus Flipse Maart 2 4 en 6 8 unr Ambachtsschool Tehtoonstelling vjui werkstukken en teekeningen leerlingendagen avondschool AFOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 INBBAAK IN KANTOORTJE VAN MABKTWE2EN Voor ƒ 7 70 kaartjes ontvreemd Door veiTiieUng van een ruit in de deur waardoor men het slot kon bereiken is ingebroken in bet gebouwtje van het marktwezen op de Nieuwe Markt waar kaartjes voor het te markten vee worden verkocht Een aantal kaartjes tot een gezamenlijke waarde van ƒ 7 70 wordt vermist BEurABXcoNCOims m db B K LEESVEBBSMIGINO Een spannende wedatrtid De R K Leesvereeniglng he t gls ravond in de societeltszalen een billartcoQcours met handicapwedstrUd gehouden Vier en twintig leden hebbm aan dezen wedstrijd deelgenoi en die een prettig en ook spannend verloop had Er werd volgens afvalsysteem gespeeld Er is nog geen beslissing verkregen bij sluitingstijd waren drie spelers over de heeren C den Boer Sr B den Boer en H èe Wit die op nader te bepalen datum om den eersten en tweeden prijs moeten spelen DRIE KISTEN MAROABINE ONTVREEMD Totaal gewicht van 7S K O Uit een opslagplaats van een expedi tieonderneming aan het Buurtje zijn gisternacht drie kisten margarine elke kist bevattende 25 kg en een waarde van ƒ 26 bezittend ontvreemd EXAMENS MODEVAK koT het diploma costumière slaagde mej K Koster voor coupeuse mej A V d Kist en voor leerares in het mantclvak mej A Slot allen alhier SPORT VOETBAL Programma voor Zondag NED VOEntALBÓND Afdeellng IL 2e klasse B S V V Excelslor Gouda Overmaas De Hollandiaan Vriendenschaar D V S Fluks 3e klasse C Woerden Olympia O H S D C V O N A O V V V F C St Volharden Alphen Fortuna De Pechvogels Het Noorden 4e klasse A V O G EI V V L V Rouwkoop Texas Lisse T O N A Graaf Wllem II Teijlingen G S V Wilhetaius L D W S Amhipel 4e klasse C Boskoopsdlb Boys M S V Moordrecht D O N K Bodegraven Gouderak Ammerstolsche S V Waddiuxveen 4e klasse D Kranenburg V D S Rijswijte Zwart Blauw Spoorwijk Wassenaar Schoonhov B T C Quick Steps Ursus Delfia D V K O B 4e klasse H Lekkerkerk Zwervers N H S Steeds Hooger DI ND U A D R L C K C Dilettant V N D Bolnes Reserve ïe kUsse A V U C IH H B S ni ILV S U H V V Il D H C lU A D O jiV Rese rvFSe klasse B Celerltas n O N A H H B S IV Quick lU Laakkwartier ra B M T H V U C IV H V ni elf uur Reserve 3e klasse C Xerxes IV G S V H Olympia II O N A III Sparta IV Schoonhoven H Gouda III Martinlt n ATHLKTIEK Tweehonderd dei Inemers aan parkloop LOCO BURGEMEESTER ZAL STARTSCHOT LESSEN De wnd burgemeester ihr H P C M de Witte Wijnen heeft zich bereid verklaard het startschot te lossen voor den parkwegwedstrijdwelken Vires et Celeritas Zaterdagmiddag half vijf in het Van Bergen Uzendoompark organiseert Evenals andere jaren zullen start en finish aan de zijde van de Nieuwe Vaart ziJn Bijna 200 athleten zullen in ons mooie park strijd voeren om in het bezit te komen van de vele fraaie prijzen In verband met het afgelasten van de veldloop kampioenschappen voor Nederland die in Amsterdam op Zondag a s gehouden zouden worden hebben thans nog méér athleten besloten het seizoen te openen met den P P W VOETBAL JODAN BOTS NAAB V V O Voor de competitie van de onderafdeeling Rotterdam speelt morgen Jodan Boys te Rotterdam tegen V V O welk elftal de bovenste plaats bezet PLMTSaMX NIEUWS Bergambacht LANDABBBIDKBSLOONEN BXIMPBNEBWAABO VASTGESTKU Voor vaste arbeiden ƒ 1 M pet waak Zaterdags na 6 uu geen arbeid Maar De werknemers en de werkgever organisaUe in het veehouderijbedrljt konden inzake het looncontract voor 1941 niet tot een vergelijk komen waarom de tusschenkomst van rijksbe middelaars werd ingeroepen Thans zijn die loonen door de arbi tragecommissie als volgt vas esteld Vaste arbeiders ƒ 18 25 per week of ƒ 16 75 per week plus vrye woning tijdens den hooibouw ƒ 2 § extraj m een week vacantie per jaar en 7 vrUe Zondagen na het morgenmelken per jaar De werkgever kan de vrije Zondagen desgewenscht in de wintermaan den geven Jie werk en fchafttijden worden geregeld volgens plaatselijk gebruik met dien verstande dat s Zaterdags de werktijd om 18 uur eindigt Losse arbeiders Credurende de maanden April tot en met October een dagloon van 3M gedurende de overige maanden van ƒ 3 tijdens d i hooibouw 4 28 per dag of f 20 per week met kost voor het voeren en melken op Zondag ƒ 1 per keer voor het voeren en melken op werkdagen ƒ 0 50 per keer indien de arbeider ook overigens biJ den werkgever werkzaam is en ƒ per keer Indien zulks niet het geval is werktijd in de maanden Mei tot en met October 10 30 uur per dag en in de overige maanden 9 unr per dag In den hooibouw van 4 uur tot 19 30 unr op werkdagen en op Zaterdag tot 18 uur PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur v m en 2 30 uur n m Ds Ewoldt Geref Kerk 10 uur v m Ds Terhaak 2 30 uur n m Leesdlenst Uitgetredenen Ned Herv Kerk U uitr v m en 6 30 uur n m Leesdienst GEVONDEN VOORWERPEN bevonden een rijwielbelastingmerk te bevragen op het gemeentehuis Bodegitaven GEMEENTERAAD Gronè Voor volkst iintJes beschikbaar gesteld Woensdagmiddag vergaderde de gemeen tirraad IngeKomen was o a een verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim die 17 gevallen van schoolverzuim te behandelen kreeg waarvan 16 onwettig Voorts was ingekomen een schrijven van het bestuur der Cht Scholen dat de aanvraag om beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een gymnastieklokaal werd ingetrokken maar dat men voor het ULOonderwiJs graag de beschikking hield over het gynmastieklokaal der 0 1 school De bedragen der voorschotten voor het bijzonder onderwijs werden vastgesteld als volgt Chr Schooi Meijo ƒ 510 Groen van Pr School ƒ 500 Ver hoeffRoUmanschool ƒ 1500 Da Costaschool ƒ 1725 R K schooi Meije ƒ 950 De Chr school in de Meije kreeg op haar verzoek een toezeggmg tot een bedrag van ƒ 119 75 voor het aanschaffen van leermiddelen voor lichamelijke opvoeding B en W deden drie voorstellen tot het verleenen van tijdeltjke toelagen op de salarissen De eerste die het hooge personeel betrof bracht alleen den kindertoeslag van den ontvanger van ƒ 67 50 op ƒ 75 De tweede betrof het gewone gemeentepersoneei welks salarissen beneden ƒ 1900 verhoogd werden met 6 terwijl de kindertoe slag vanaf het derde kind verhoogd werd tot f 75 Ten slotte kreeg ook de politie met wedden beneden ƒ 1900 een toelage van 6 terwijl het personeel bovendien een kindertoeslag van ƒ 71 ontving Op de begrooting werd een bedrag van ƒ 1096 50 gebriüht voor da kosten van de Salaristoelagen Bovendien werd op de ontvangsten gebracht een post van ƒ 3000 voor leges van ds persoonsbewijzen waartegenover een uitgave aan het Rijk van ƒ 1500 en ƒ 1200 voor kosten van materialen enz FEUiLLEiüN Nadruk verboden GIPSY DOn ERFT EEN GEHEIM f 15 BU een kiuispunt dwong een verkeerssein hem te stoppen De wagenstond dicht langs het trottoir Eén der verkoopers zwaaide met het nieuwsblad voor het geopende portierraampje Heb je Jlma artikel over de intoaak bij zijn oom al gelezen GipsyT vroeg Hunter Nee koop maar een blad wil JeT Bob gehoorzaamde Toen de wagen zich opnieuw in beweging zette draaide hü het licht aan zoodat zij kon lezen Daarna boog hij zich voorover om den rijweg beter te kunnen overzien Op hetzelfde oogenblik hoorde hü naast zich een zucht Toea hU zich omkeerde lag de krant op den grond terwijl Gipsy s gezicht er l leek eo verwrongen uitzag Hunter schrok hevig en Dracht den wagen onmiddellijk tot stilstand Wat ia arr stamelde hiJ Jo bmA ziek Gipsy De rUd direct met Je naar een dokter Nee nee ab oblieft niet Mij unkeert absohiut niets Ik ik voal alleen maat overvarmoeid Maar vertel me dan tenminste Gipsy s blik viel op de krant aan haar voeten Ze huiverde Het IS beusch niets Bob Ik wil alleen maar naar huis zoö gauw mogeltik Toen zij Greenvillage bereikten slaakte het meisje een zucht van verlichting De kan Je nu niet alleen iatea Gipsy zei Hunter toen hij den sleutel wellcen ziJ hem toereikte in de huisdeur stak Je hebt hulp noodig Alles wat ik noodig heb is rust beste Jongen Maak Je maar gera zorgen Ik voel me al weer veel beter Hunter aarzelde zoodat Gipsy zich genoodzaakt zag een wat energieker toon aan te slaan Ik zou nu verder graag alleenzijn Bob Ga nu maar Den wagenkun Je gerust voor d deur latenstaan Goed t nacht en wel bedankt De deur viel in het slot Hunter hoorde nog het geluld van lichte voetstappen op de trap welke daarop langzaam wegstierven Met een bezwaard hart keerde hl zich om naarde straat Op dit oogenblik stopte een tweede auto voor het huis Onwillekeurig trad Hunter eenige schreden terug in e schaduw Van ziJn schuilplaats uit zag hij dat Irene Fancy uit den wagen stapte Ze nam lachend afscheid van een ouderen elegant gekleeden heer Bob onderdrukte met moeite een uitroep ven verbazing Heb Je ooit van Je leven mompelde hij dat is Jim s oom Tobias En dat middeleeuwsche vehikel heb ik vanavond toch al meer gezien I Natuurlijk voor het Monico Theater Dat waa het wat daar Jim s aandacht zoo trok f Toen h j zich nieuwsgierig voorover boog en oom Tobias wegratelende benzinekoets nakeel ontdekte de danseres hem wit voer JU hier uitt vroeg zescherp V Ik Jteb Gipsy naar huis gebracht Ze voelde zich niet goed Zou Je nieteens even naar haar willen gaan kijken IreneT Natuurlijk zal ik direct naarhaar toe gaan Maar het is beter datJij nu maar niet langer bij de deurblijft rondhangen Hunter ging verra van gerustgesteld Irene Fancy begaf zich naar de tweede verdieping en klopte aan Gipsy s deur Het meisje zat aan tafel en staarde met een door tranen omfloersten blik op het nummer van de Fanfare dat ze had meegenomen Het kloppen deed haar verheugd van haar stoel opspringen Natuurlijk waa het Bob Hij had toch niet kunnen nalaten naar haar toe te komen Plotaeling voelde Gipsy een hevig verlangen paar den Jongeman in zich opwellen naar z n hartelijke woorden zün warmen bUk en naar zijn liefde Nu nu zon ze de deur ppenen in Bob s armen vhiobten en hem deelgenoot maken van al haar xorgen eo nwiUjUkiwtcn HU zou begrip toonen voor dat alles haar troosten en helpen De krant krampachtig in haar hand geklemd wendde ze zich naar de deur Ja binnen Gipsy vermocht haar teleurstelling niet te verbergen toen inplaats van den Jongeman dien üi verwachtte Irene Fancy over den drempel trad Haar gezicht verried zóó duidelijk wat er in haar omging dat de danseres begon te lachen Je dacht zeker dat het Htmter was wat Gipsy Maar dien heb ik weggestuurd Wat scheelt Je eigenlijk Wat is er gebeurd Ik ach niets bijzonders ikben alleen maar een beetje geschrokken Geschrokken vroeg Irene verbaasd Waarvanl De danserea kwam naderbU en keek vorschend in het bleeke gezicht Daarna viel haar blik op de krant welke Gipsy nog ateeds in de hand hield Is het iets dat in de krant staat vroeg ze Laat eens zien Vóór Gipsy het kon beletten had Irene het blad reeds uit haar hand getrokken Gejaagd gleed haar blik over de frontpagina en terwijl zij las veranderde haar gezicht m r en meer In haar oogen la iets v i vsrbQate Ben Je geschroldcen mompeldaza heesch Waaróm ben ja geschrokken Vartri me dat melsjof Gipsy voelde plotseling een knellenden greep om haar pols Oe pijn rukte haar als het ware uit haar lethargie en gaf haar haar bezinning en zelfbeheersching terug Wat bezielt Je Irene Je doet me pijn Laat me onmiddellijk losl Eerst zul Je me de waarheidpeggen de voUe waarheid siste de ander Waarvan ben Je geschrokken Vertel op Met alle kracht wist Gipsy zich los te rukken Ik heb ik zei maar wat Ik benniet geschrokken alleen maar op van vermoeidheid dat is alles zei ze g decideerd PtL danseres ging een stap achteruit en nam Gipsy met een raadselachtigen blik op Het meisje huiverde bij het zien van de loerende uitdrukk g in deze koele oogen Waarom kük je me zoo aan vroeg ze mat f De vijandige trek op het bleeke gezicht verdween Pm Irene Fancy s mond gleed zoowaar een lachje Je moet me maar niet kwalijknemen Gipsy zei ze plotseling gemaakt vriendelijk ik ben een beetje zenuwachtig door alle ergernis welke ik met Greyman heb gehad Heb ik Je vreemd aangekeken Nou dan was dat zonder eenige bedoeling Je zieter niet goed uit Oa Je soms even meenaar iteün kamer Dan zal ik een sterken kop thee zetten we praten nog een baetja aamen en en dan kua Ja raé Vertellen wat je op het hart babi Dat zal Je goed doen JaT Het klonK aües zeer onsamenhangend en tear dreigende oogen verrieden dat deze minzame woorden niet oprecht gemeend waren Om haar dunne roode lippen lag nog steeds hetzelfde starre laclije Gipsy schudde het hoofd Dank e Irene Je meent hetstellig gued met me maai ik hebniet de minste behoefte om mijn hartuit te storten Er er ia trouwwMniets dat me bezwaart Ik geloof dat Je aan mijn vermoeidheid een totaal verkeerde uitlegging geeft Het eenigedat ik op het oogenblil graag zouwillen is slapen Natuurlijk antwoordde Irene Fancy monotoon we zijn beidenmoe We zullen maar naar bed gaan Wel te rusten t e deur viel achter haar in het slot Met een paar stai pen waa Gipay bij den knip welken se er nn t een vlugge beweging voor schoof Ze beefde over haar geheele lictiaam van angst maar tevergeefs vroeg za zich af of ze vrees koesterde vuor Irene dan wel voor de dingen welka haar wellicht in de toekomst nog te wachten stonden Moe eo loom keerde ze naar de tafel terug waar ze zich in een stoal liet vallen En daar zag ae dat bat nummer van da Fanfare vardwa nen waa Irena Fancy bad het meegenomoil