Goudsche Courant, zaterdag 22 maart 1941

GOUDSCHE m terdag 22 Maart 1941 NIEUWSBLilD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Jurguijb No 2058S f Postgtro M40U Bur Blarkt 31 TeL 4S TUri EH Directeur F iiitsch Hongaarsche vriendschap bevestigd nffter obn BardoMy in den Führerhau door HiÜer vangen Besprekingen duurden ruim anderhalf uur Redevoeringen van Duitschen en Hon aartchen minister van Btiitenlandsche Zaken Jdego Slavrë op den tweesprong r Naar nauwere samenwerking met Duitschland f 9vtiu ii woi iviiig mer i uirscniana I regent Paul draagt op 6 iieptémber gezag over aan Koning Peter II land vermaagschapt is met het koninklijke Engelsehe faujs Nog tijdens het leven van koning Alexander was m Februari 1934 de Balkanbond tot stand gekomen tusschen JoegO Slavië Roemenië Griekenland en Turkije ten einde te komen tot een nauwere samenwerking tusschen de Balkanstaten onderling Bulgarije wenschte er evenwel geen deel van uit te maken In den zomer van 1940 werden j ofc weder betrekkingen aangeknoopt met Rusland die 22 jaren lang onderbroken waren gebleven Intusschen was vooral door de aansluiting van Oostenrijk de noodzakelijkheid opgeworpen om vriendschapsbanden aan te knoopen met Duitschland dat than tot de nabuurstaten van Joego Slavië behoorde J012G0 SLAVIE EN DE NIEUWE ORDE Datgene wat Alexander kort voorzijn dood had voorzien de verandering die bezig was zich in Europa te voltrekken werd verwezenlijkt tódens het regentschap Zij steldenprins Paul voor het probleem metalleen te werken voor het hem doorzijn voorganger nagelaten erfdeel doch ook Joego Slavië tydig aqn te passen aan de nieuwe machtsverhoudingen De economische factoren inbeide landen wijzen in dezelfde richting Ook in politiek opzicht geldtvoor JoegoSlavië wat voor alle volken op den Balkan geldt Er bestaat voor hen allen een band met MiddenEuropa zoodra dit centrum de machttot handelen in handen Ijeeft ifStATBiBmttF het oute gerechtsgebouw tevens gevangenis eeo van de typische gebouwm van Leiden tet a dtn Jaren fla ebniikt is en dat In vervallen staat verkeert wordt thans hersteld Aan te voorzijte van rt tgrtmiw aan het Gerecht te naam van te straat heeft men d i gevel waarop de ramen van de gaandM4 Hfeamm waar in vroefcr eeuwen te schout en schepenen de tern htstelhngen bijwoonden gestut en ean gedeelt van hét oute rif bleulgelegd iPolygoonl D FUhrer heeft gistermiddag om 16 uur in den Führerbau am König lichen Flats den konlnkUjk Hongaarschen minister van Buitenlandsche Zaken Ladislaus von Bardossy in tegenwoordigheid van den rüksromister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop voor een vr l langdurig onderhoud dat hsrteHjk verliep ontvangen Da Hongaarsche minister van Buitenlandsche Zaken werd door den chef van het protocol van hotel Regina naar den Führerbau begeleid In het voorportaal van den rUhrerbau werd de Hongaarsche gast door den ryksminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop ontvangen Ken afdeellng van de wapenS S bracht den Hongaaricheil minister de militaire eerbewijzen De ryksminister van buitanlandsche Zaken von Ribbentrop ontvangen Een afdeeling van de wapeh S S bracht den Hongaarichen minister de militaire eerbewyien De rykMninister van Buitenlandsche Zaken geleidde daarop den fiongaarschen minister Aaar den rührer waarop in dien werkvertrek de bespreking begon In aansluiting op d bespreking die lieer dan anderhalf uur duurde stelde Il koninklljk Hongaarsche minister nn Buitenlandsche Zaken von Barlony de heeren van z n gevolg aan étn Fttfarer voor Na een kort persoonen hartelUk onderhoud nam de Rinlster van Buitenlandsche Zaken trop afscheid ven deo FübMr wkarti hy door den r ksminiiter van Buimiandsche Zaken weer naar zijn hotel geleid J n talrijke menschenUnigtt die zich in den loop van den Blddag op den KönigUchen Platz vernmeld had juicht den Hongaarschen ninliter bij zün vertrek hartelijk toe CNiteravond woonde é Hongaarsche Ut op uitnoodiging van von Ribbenttofi een opvoering van de Zarewitach ig hat Staatsthsatar bU Op de receptie die gistermiddag door den ruksminister van Buitenlandsche Zaken te München gehouden werd ter Kre van den Hongaarschen minister nn Buitenlandsche Zaken von Barcotsy heeft von Ribbentrop tot den Hongaarschen gast emige hartelijke tooiden van welkom gericht De mi nisttr zeide o a De I densweg die het Duitsche en ook het Hongaarsche Volk van 1918 af Botsten gaan was zwaar In dezen tüd rst van vernedering daarna van on nacht en tenslotte van sch ijnbaar vertil zljn Duitschland en Hongarue zooik het strijdmakkers uit den wereldWrlog betaamde elkaar trouw gebleWB Ja zt gingen nog nauwer samenWrken Geen onwil en geen leed echtir kondan in onze beide volken die Mden door een gloeiend patriotisme ta dezelfde mate bezield zijn het geloof uitroeien dat aan het einde van leien lijdensweg de opbloei van onze lities zou staan Toen het dan den Whrer in weinige jaren gelukte Duitschland uit zijn onmachtsfeer tot en van de sterkste mogendheden ter tereld op te heffen toen was ook het tip gekomen om de ondraaglijke tenen van de verdragen van Versail JS en Trianon te verbreken In deze pren heeft de Hongaarsche natie onder ding van den ryksregent von Horthy m steeds nauwer met de spil veri on en uit de lotsgemeenschap van het Wen groeide de lotsgemeenschap van daad Dat het gelukte het groote jerritorlale onrecht dat Hongarije bij Wt verdrag van Trianon werd aangeJMn te herstellen was voor ons een donder vreugd De Hongaarsche atsman graaf Csaky wiens vroegwUg overlijden ons allnt kortgeleden poprechtea rouw heeft gedompeld is Pt geweeit die met verstand en een gUerm blik d thans ingetreden jW p ew e li ontwikkeling bedt voorP gtdn vow Hongarjj hieruit fi QlacqunitMi trok U als zijn opvol grln t ambt kunt rvaa verzekerd S d t u bü het volgen van deze poli w van nauw vriandacbap tuaschen Ui brid verbonden landen steeds op lülnNfacrtng n mtfn hartelijkste tMeuninf kunt rricraen Öiani te verbomlMi groot mogendheden ItalW n Japan mat te bij UQgealoten staten waarvan Bonte anto wm in ten aiaditr d TOOT kat Mwilaaa van liaar vQaad ftnalwMI te t tmfUÊmm van b t I M Ite w 4to out dow geland krachtens zün oorlogsverklaring van 3 September 1939 werd opgedrongen reeds ten gunste van Duitschland en ziin bondgenooten hebben beslist daar zUn wij van overtuigd Het jaar 1941 zal het definitieve bewijs leveren en de gebeurtenissen van dit jaar zullen onzen tegenstanders dwingen hun nederlaag te bekennen Dat Hongarije onze oude strijdmakker uK den wereld oorlog thans bij ons staat en opnieuw het zijne in dezen eindstrijd bijdraagt is voor ons een bijzondere vreugde De Hongaarsche minister van Buitenlandsche Zaken von Bardossy antwoordde Iiierop o a Ik kan met een rustig geweten beweren dat de Hongaarsche politiek sedert het oogenblik waarop w hand in band met Duitschland tegen het onrecht en de overweldiging van Versailles en Trianon zjjn gaan strijden sti hetzelfde gebleven is De Hongaari regeeringen waren zich steeds bew van de omstandigheid dat slechts een v rgaSnde en innige samenwerking met het Duitsche rijk an het Hongaarsche volk herstel van de nationale catastrophe zou kunnen brengen en hetland kon helpen bÜ het bereiken van zijn rechtvaardig doel Ik kan u verzekeren dat het Hongaarsche volk lederen keer van dezelfde levendige vreug dé vervuld was wanneer de grooteF rer van het Duitsche volk onzen ouden strijdmakker en bondgenoot met zijn geniale staatsleiding steeds weereen van de hoekste ien van het vredesdictaat van Verföilles terzijde gesteld had Ik beschouw het als mijn voornaamste plicht het werk van graaf Csaky voort te zetten en de beproefde buitenlandsche politiek van mijn land in den geest van het driemogendhedenpact met Duitschland Italië en Japan verder te voeren r VBD 4US WBatd9 r De Deutsche Allgameine Z e 1 1 u n g heeft aan den nieuwen Hon f aarschen minister van Buitenlandsche laken von Bardosisy die als welkome gast in Dtiitschland vertoeft een harteluk welkomstwoord gericht Von Bardossy zet met deze reis de traditie van zijn voorgangers voort zoo schrift het blad die door vele bezoeken hun persoonlijke relaties met de vooraanstaande kringen In stand hielden Hongarije en Duitschland zijn kameraden uit den wereldoorlog en evenals Duitschland t en Versailles zoo strjdt Hongarije tegen Trianon Door de toetredüig van Hongarije tot het driemogendhedenpact is de politieke gemeenschap nog nauwer geworden Hongarye is als eCTste natie tot dit pact zijnde een fundament voor de nieuwe orde toegetreden De oude vriendschap wordt thans door de bijeenkomst te München nog versterkt en de besprekingen tusschen den rijks minister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop en den Hongaarschen minister van Buitenlandsche Zaken worden gehouden op een gewichtig tijdstip zoo schrijft het blad tenslotte Oud Leiden Verklaringen van Weygand FBANSCH AFRIKA STAAT ACÜinB rtTAIN Oeneraal Weygand heeft tilden n laatste verblijf in Algiers den eon spondent aldaar van United Pnu T rklaard dat Fransch Afrika eensgazted met Frankrijk achter maarschaK Fétain staat Hij Weygand is beraid het Fransche koloniale rijk te verdedigen tegen lederen aanval WEYGAND foto archief Op een vraag betreffende ziJn meening over de wet op de hulpveiieening aan Engeland antwoordde Weygand dat de wet niets verandert aaniide situatie in Fransch Afnka dat tot Frankrijk behoort en slechts door Fransje strijdkrachten maar niet door wie anders ook zal worden beschermd De oorlog in de lucht DE JONGSTE AANVALLEN Or LONDEN EN FLTMOUTa Oeheele gebouwen weggevaagd De Zweedsehe pers wijdt attft ireel aandacht aan d zware Duitscn ladit aanvallen op Londen De Londaotche correspondent van de Dagcni Nyh e t er noemt den aanval een der allerzwaarste die de Britsche hoofdstad heeft ondergaan In vel wijken herinnerden het machinegeweervuur het barstra der granaten de bomontploffingen en het gehuil der vallende brandbnómmen aan het Westelijk front in den wereldoorlog Evenals de correspondent van de Stockholms Tidningen noemt hij het aantal neergeworpen brisantboi meik buiten f ewoon groot tockholmt Tidningen mddt dat in vele Londpnsehe wyken huizen en straten urenlang hebben getrild tengevolge van de bomontploffingen Toen de nut eindelijk weerkeerde was het Vanochtend Is Bardossy uit MOnchen vertrokken na een hartelijk afscheid van zijn Duitschen ambtgenoot Von Ribbentrop Een grpot aantal vooraanstaande mannen uit partij staat en weermacht deed hem uitgeleide Voor het station was een eerecompagnie aangetreden of te atad verlamd was Brisantbommen van zeeï ote explosieve kracht hebben geheele gebouwen weggevaagd Het schouwspel was fantastisch Men hoorde het gehuil der bommen terwijl uit ontelbare machinegeweren werd geschoten op de lichtfakkel die langzaam daalden De nacht brachtdood en verderf over de geheele stad Toen de ochtend aanbrak waren honderden gebouwen tot ruines geworden De Daily Telegraph schrijft dat de aanval zoo hevig is geweest dat hiJ de herinnering heeft gewekt aan zoo menig rampzalig uur van den afge loopen herfst Door branden en lichtontplofbare bommen is groote sthade aangericht Het blad schrijft verder Er zullen nog zwaardere aanvallen op ons gedaan worden Wü kunnen nogniet rekenen op jachtvliegtuigen en stukken afweergeschut om deze nachtbommenwerpers te vernietigen Om zyn lezers te troosten aldus het D N B stelt de Daily Teflegraph dan echter nieuwe constructies in het vooruitzicht om de verdediging te ondersteunen en om eigen luchtoffensieven te beginnen ► De aanval op Plymouth De Engelsehe nieuwsdienst heeft omtrent den aanval op Plymouth nog medegedeeld dat Vporal zaken door de neergeworpen botoimen hebben geleden Er zijn verscheideije branden ont staan o m een groote brand In verschillende deelen der stad is ook schade ontstaan door zwaar explosieve bommen Volgens een bericht Van N y a D a gligt Allehanda is de luchtaanval op Plymouth van buitengewone hevigheid geweest De straten zijn naar hit blad verder meldt met balken stukken muur en glas overdekt Het verkeer is door de groote pulnhoopen hopeloos geblokkeerd De reddingsbrigades moesten door de buitengewoon grOote schade door het in dienst stellen van burgers zooals huisvrouwen verkoopsters en zakenlieden versterkt worden Havenstad in Zuld Engeland aangevallen Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben volgens het D N B in de late avonduren van Vrijdag een havehstad in Zuid Engeland aangevallen Naar het D N B verneemt zyn felle ontploffingen en groote fcranden waargenomen De neergeworpen Ijommen hadden een groot effect O m werden de dockinstallaties en opslagplaatsen met groot succes getroffen Nader meldt het DiN B Voor den oorlog belangrijke doelen en haveninstallaties in het Zuiden en Oosten van Engeland zijn in den loop van dezen nacht door vrij sterke Duitsche gevechtsformaties aangevallen Aanval op Halta De speciale correspondent van het agentschap Stefan meldt van t luchtfront dat een formatia bommenwerpers van het Duitsche vliegercorps geëscorteerd door Itallaansche jachtvliegtuigen gisteren een aanval heeft ondernomen op de haven La Valetta op Malta ondanks het felle optreden van den luchtafweer van den vijand Een vijandelijke torpedojager die buiten de basis vai La Vallelia voer kreeg voltreffer van bommen van groot kaliber Aansleniyke schade Naar te Britsdie berichtendienst meldt waren de Duitsche luditaanvallen hi den afgeloopen nacht in hoofdzaak gericht op een stad in het Zuidwesten van Engeland De aanvallen die van kort na het invallen van de duisternis toi even na middernacht duurden waren buitengewoon hevig Brandbommen hebben talrijke branden veroorzaakt en aanzienlijke ïchade aangericht Prins het gezag Een V P3 smedetttrker schrijft D EN 9d n Octoba 1934 viel koning Alexander Karageorgewltsj te zamen met den Franschen minister van Buitenlandsche Zaken B rtbou onder de kogels van een Kroatischen fanaticus in Marseille Behoed Joego Slavië moeten de laatste woorden van den stervende zun geweest In zijn testament werd prins Paul Karageoigewitsj aangewezen als hoofd van het driemanschap dat tot aan te troonsbestugmg van Peter II die toenmaals 11 jaar oud was de teugela van het bewind in handen zou nemen Eerst op 6 September van dit jaar zal hü het regentschap nederleggen aangezien op dien datum de jeiMdige koning Peter den 18jarigen leeftgd bereikt en dus meerderjarig wordt Het was een zware erfenis die prins Paul kreeg Na den wereldoorlog was uit het kpninkryk Servië het aanmerkelijk vergroote koninkrijk der Serviërs Kroaten en Slowenen gegroeid Doch de parlementaire verordeningen van d Vidovdan grondwet van den 28en Juni 1921 waren niet opgewassen tegen de steeds in omvang toenemende tegenstellingen welke zich openbaarden tusschen Serviërs en Kroaten en ten sk tte leidden tpt een staatscrisis PRINS RPGBWT PAin Foto archief Den 6en Januari 1919 had de vermoorde koning dan ook de Vidovdangrondwet buiten werking gesteld en vervangen door den autoritairen regeeringsvorm Het konmkrijk der Serviërs Kroaten en Slowenen werd her schapen in het koninkrijk Joego Slavië Thans was hij door den dood middenin zijn werk wwggerukt PRINS PAUL AAN IBT HOOFD DEB REGEESING Prins Paul die den Ï7en April 1893 in St Petersburg was geboren als zoem van den prins en generaal Arsen Karageorgewitsj werd aanvankelijk niet opgeleid voor het volgen van een politieke looilbaan Hij keerde met zyn oSjm Peter Karageorgewitsj die den 2en Juni 1903 als Peter I den troon van Servië besteeg naar Belgrado terug Vóór en na den wereldoorlog dien bij als jong officier medemaakte studeerde hy in Oxford geschiedenis en wijsbegeerte en verwierf daar den graad van master of arts Na beëindiging van zyn studiën wijdde h J zich in zijn vaderland naast zyn beroep als militair vooral aan de bevordering van kunsten en wetenschappen Het Prins regentPaul museum m Belgrado waarin al de verzamelingen van den prins zyn ondergebracht legt getuigenis af van de ryke kennis welke hun bezitter heeft opgedaan De plotselinge dood van koning Alexander ontrukte hem aan zijn rustig bestaan en plaatste hem in een ernstige ure aan het hoofd van d i staat EEN GOED EXECUfAIR TESTAMENTAIRE De wisseling van staatshoofd bracht nieuwe moeilijkheden mee De oude partijen en machtsgroepen trachtten hun invloed terug te winnen en het voornaamste probleem dat de Joegoslavische binnenlandsche politiek beheerschtc de verzoening met de door dr Matsjek aangevoerde Kroaten kon eerst na jarenlange onderhandelingen tot oplossing worden gebracht door de Kroaten een territoriale autonomie te verleenen en de benoeming van Matsjek tot plaatsvervangend minis terpresident In deze aangelegenheid bewees prins Paul dat hü een goed executeur testamentaire was door op te treden als de man dte h l evenwicht trachtte ie bewaren tusschen de verschiUente aanspraken Tal van reizen voerden hem naar bijna alle hoofdsteden van Europa Vermelden wü nog terloops tet hij door zijn huwelijk met prinses Olga van Griekett Meer dan 100 000 ton scheepsruimte Itit zinkéii gebracht DOOB DUrrSCHE VLOOTSTKUB KRACqTEN Volgens de tot dusverre ontvangen berichten hebben zware Duitsche vlootstrijdloachten bü een operatie op den Atlantischen Oceaan 116 000 tonkoopvaardiJscheepsrulmt tot zinkan gebracht Amerikaansche koop vaardüschepen voor Engeland BINNENKORT WORDEN Sk VAABTmOEN AFGESTAAN Een hooggeplaatst ambtenaar van te federale Amerikaansche scheepvaartoverheid heeft volgens United Press verklaard dat binnen enkele dagen ongeveer 50 koopvaardijschepen binnen het kader van de hulpverleening aan Engeland zullen worden afgestaan De Engelschen hebben verklaard dat zy de schepen dnngend noodg hebben By 75 procent der 50 eenheden betreft t oude schepen uit den wereldoorlog aldus het D N B Men wacht nog slechts op de aankomst van den Britsche onderstaatssecretaris Salter voor een begin zal worden gemaakt met de uitvoering der levering ZWEEDSCHE KOOPVAARDERS VERMIST Op hét oogenblik worden naar het Zweedsehe Telegraafagentschap meldt twee Zweedsehe koopvaarders vermist n l het motorschip Murjek dat met een lading katoen van ZuidAmenka op weg was naar Zweden en het sj Goeteborg De Goeteborg was op 25 Februari met een lading harmg in vaten uit Reykjavik op IJsiand uitgeloopen naar Zweden Het schip had zijn reis met toestemming van de beide oorlogvoerenden ondernomen Men vreest derhalve dat de Goeteborg het slachtoffer is geworden van een ongeluk i ïOHCnHUuUt 7 m p 7 4 onder 19M Maan p 5 3 rader UM Men verplicbl Ie 9e00mterea aii toaaoadcrgaaj tol zonsopkoiBSt LaaUaras vaa voertaUca moctn aar na tansondargaag oaUlokaa wordea