Goudsche Courant, zaterdag 22 maart 1941

TWEEDE BLAD gJB ZATERDAG 22 MAART I941 BDBGEBLUKE STAND Geboren Joz hus zn van H Vermey en 11 W Strienj Gerrit z van U Kortiever en A A Lekkerkerker Itanciscus Hermanus z van A Veraluy en A A Severs Johanne d van Jb Rietveld en G H Merks Overleden Jacol a Haarts 77 jr wed van J Zomervekl Neeltje Hogendoom 74 Jr wed van J Brands UNOtS VEBVANGEN IEPEN Op de Luige Burchwal zün n groot aantal iepen boompjes dat door iepziekte aangetast was vanwege de gemeente gerooid Ter vervanging ZHlieA nu lindeboomen gepoot worden nuiuim Mmns de Nattonaal Sa6ialirtkKii BaHH u Nederland P tü j Wanneer men feiten wil men k krügen zoo men bereid is aSJ wegen te bewandelen Intimidatie omkooperQ n nsel i welke zoovelen in Nationaal FiSiC eenigerlei vorm reeds ondervond hebben ia thaaa aan de oide van d dag Het is begonnen met hoogere functl nariMen en men poogt nu eenvoudS strUders van onze beweging te v lokken met baan otunitorm In de afgeloopen weck hebben dit in een dergelüke mate ervaren diS het ons niet mogelyk is hierov u zwügen zijn dat men in teeede Ugen des volks met voMo ng zal hebben gehoord Maar of het helpen zal Intusscben staat het groote publiek onthand Het heeft onvoldoende inzicht in het proces van de prüsvor ming om te kunnen beoordeelen welke verhoogingen oorbaar zün en welke niet Juist wanneer het om schaarsche goederen te doen is en welke goederen zün in de volksverbeelding niet schaarsch durft het ternauwernood de rechtvaardigheid van den prüs in het geding te brenj en Want wanneer de leverancier eens heelemaal niet zou willen verkoopen in de zekerheid dat hü in sluik en kettmghandel om zoo te zeggen lederen prüs bedingen kan Het blad signaleert het verschün sel der prüsopdrüving bü de aanneming van bouwwerk Er moet in ons land heel wat gebouwd worden als gevolg van de verwoestingen van den oorlog De regeling van de oorlogsschadevergoeding maakt het bouwen vrijwel tot een plicht Daarbü z ü n de prezen van verschillerde bouwmaterialen omhoog geloopen het transport is duurder geworden kortom de betrokkene heeft al zorgen genoeg om met het bedrag waarop hü als schadevergoeding rekenen kan hoe dan ook aan bouwen toe te komen Maar dan is de aannemer er nog Wellicht niet iedere aannemer maar aan nemers genoeg om de aannemingssommen onrustbarend in de hoogte te jagen Iemand wikte een paar maandengeleden een huis bouwen De som waarvoor hü het gedaanMcon krügen was hem te hoog Hü ging zün plannen versoberen En toen hü vervolgens wéér bü den aannemer kwam moest hü nóg meer betalen dan kort tevoren voor het grootere project bedongen was In zün algemeenheid Is dit hetgeen thans steeds weer blükt Ook daartegen zal wel we r een remedie worden beproefd Men zat den aannemer büv verantwoordelu c stellen voor de aannemingssom Hü zal op een oogenblik moeten kunnen voorrekaren dat hg zün prijs geheel voleeng geoorloofde regels berekend heeft en anders zal hü worden beboet Of misschien voor een tüd van iedere aanneming worden uitgesloten Misschien vindt men nog wel een deugdelüker middel En dan Zal de aannemer dan evenals m ig leverancier niet op middelen lan peinzen om ook dezen tegenweer vergeefsch te maken Of zal er eindelük bü hem èn bü len leverancier èn bü den begunstiger die hun medeplichtigheid aanvaardt om ten koste van het algemeen zichzelf een bevoorrechte positie te verschaffen een vonk van sociaal besef ontspringen dat zegt dat niet AÜ volk zün wü hoog in wapens Wii beroemen ons op tradities er vryheden en ontleenen er rechten aan Zou het niet tüd worden dat wü deze rechten veraterlqen door het di3Et met schaamte te worden er kend tegen een onzer tradities in en streng in discipline voor ons zelf ieder te leven naar de gestelde rege s vsn prijs en rantsoen opdat wü iedereen en onzen naaste niet minder dan ons zelf verzekeren wat hem naar bilUikheid toekomt en niet meer nemen als deel of beloonmg dan wü naar redelükheid moK n ver Zouden we heusch Alvhtm a d RUn TWEETAL CBS GEBET CmmMTE Vim een Vj de Ctir Gerefonneerde Gemeato l bvoepea predikant ii een tweeUl opcemaakt waarop zQn gej tit da N Brandana t Harderwijk Ml da J G van Minnen te Huizen Bodegrm rtn raMDOBSvtmoi voos zoNOAa Gerei Kerk v m 10 en njn uur da Dam biddag van den nood éit tttdi Ned Herv Kerk v m 10 uur ds Klfiiener njn O uur de heer Dekker Ev Luth Kerk vjn 10 uur di A W C da Wit van Delft Gerei Gcm vjn 10 en n m 9M tnir de beer W iktng van Amenfoort Ev Krinc Beungebouw njn 3 30 ur de haar I Faanan van HUvent CSVAIXEN VAN BOODVONK In onae gemeente doen zich den laat tan tyd regelmatig wie gevallen van Toodvonk voor BENOEMDia Tot ttideUik onderwyzor aan de K K ehool te Müdrecht ii HeeoenML onse pUatigenoot de heer E Bogaart QB8LAAGD Aan de RX HuUhoudfchooI te lieidan ilaagde mej N v d Boon voor liet theoretisch gedeelte van het ex r man voor de acte N 8 leerarei Jcoken n voedingsleer Reeuwük JONGEKENGBOEP BOND VAN KAASPBODDCENTEN KUNST EN LEnEREN opg k vanden heei AMwilIng opg Na een inleiding vanden heer Ri A Voorsluys algemeen voorzitter is dezer plaatse een afdeeling van Jongerengroep van den Bond van Kaï producenten opgericht Alle achttii aanwezigen gav zich als lid op het voorloopig bestuur werden fékatea de beeren B Ruitenbiurg voorzitt G van Dijk secretaris T Burger lienningmeester A V uin en H Kwakemaak VLEESCH ZONDEB BON VEBKOCHT De politierechter te Rotterdam heeft gist i aan ten 36 jarigen veehouder alhier een boete van 20 subs 20 dagen opgelegd omdat hij aan een huisvrouw te Waddinxveen zes kilogram varkensvleesch zonder bon had verkocht na eerst het varken clandestien te hebben geslacht De officier had een maand gevangenisstraf gevorderd VERKOOP VAN BOOMEN Het bestuur van den Tempelpolder heelt bu openbare mscnr vrng verkocht 1 i akuar siaande boomen Hoogste msenruver was de heer W Verwaal te Waddinxveen voor ƒ 520 aan wien de boomen zsjn gegund Het bestuur van den polder Rüneveld verkocht bü openbare inschrijving 80 boomen suande in den polder Hoogste inschrijver was de heer C Bonteni al alhier voor ƒ 580 De boomen zün aan den hoogsten inschrijver gegund VEBLOF NOET VEBLEEND Het v zoek van den heer L W v d Meu alhier om een verlof A voor den verkoop van zwak alcoholischoi drank m het klem in de beneden voorlocahteit van het perceel Randenburg A 72 is afgewezen daar het lokaal niet aan de gestelde eiscben voldoet PBEDIKBEDBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwijk v m 10 en n m 3 uur ds W Vroegindewey Vjn Doopsbediening Ned Herv Kerk Sluipwijk vjn 10 en n m 3H uur ds £ R Damsté Geref Kerk v m 10 ai n m 8 uur ds P Warmenhoven Schoonhoven JAABVERGADEBINO CBR BEWAARSCHOOL Donderdagavond hield de Chr Bewaarschoolvereeniging haar jaarverga dering en ouderavond Uit het verslag van den secretaris bleek dat de school door ruim 90 leerhngen wordt bezocht Aan het begin van 1940 was een batig saldo aanwezig van ƒ 97 92 De heeren A Brink en C de Goeü werden als bestuursleden herkozen De avond werd verder doorgebracht met zang muziek en voordracht terwijl in de pauze gelegenheid bestond om het we k del kleintjes te bezichtigen BENOEMING ESSAYEUR AAN DEN WAARBORG Bü besluit van den secretaris generaal van het departement van Financiën is met ingang van 1 Mei a s tot essayeur aan den waarborg van gouden zilverwerken in de jlaats van den haer J B de Vries die benoemd is tot controleur bij den zelfden dienst benoemd de heer P D Brolsma thans adjunctcontroleur aan den waarborg te Utrecht GEVONDEN VOORWERPEN OmtrMit onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van politie paar beenpijpen ceintuur ki nderporte monnaie met inhoud handkap voor fiets kinderwantje en sleuteltj Stolyrijk PBEDKBEUBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk vjn 10 30 uur ds B J Kanis Evangelisatie vjn 10 30 en njn 7 15 uur de heer Vroegindewey te Middelhamis Waddinxveen PftEDIKBEUBTEN VOOR ZONDAG Ned Jlerv Kerk 10 en 4 u Ds L Vroegindewey Geret Kerk 10 en 6 u Ds W J Smidt V Chr Afg 1S em 10 en 5 u Ds N v i Kaats Rem Kerk geen dienst ALPHONS DIEPENBROCKPSUS 1N Prcnle toagekoid sk 1 V Dahlberg Dezer dagen heeft het curatoriu van den Alphons Diepenbrock prij na ingewonnen adviif van de jury b staande uit de heeren Hendrik Andriei sen te Utrecht Henk Badings te Sant poort en Jos Jongen te Brussel uit spraak gedaan inzake den voor d eerste maal uitgeschreven studieprijs Prix de Rome De inzendingen wartt niet van dien aard dat de prüs liat worden toegekend Evenwel werd det heer Joh Vict Dahlberg ter aanmoedl ging een premie toegekend van ƒ 901 terwgl de componisten N J van dca Berg en RudoÜ Escher een eervol vermelding ontvingen Botkoop 00 P VEBEENIOINQ jm BO8K0OPSCHE VEOJNG U Maart Bozen per bos van 10 atuks August Moach 72 110 et Gemmgde rozen 70 et diversen per bos van 10 stuks Forsythiatakken 80 120 et Ceraml Hisakura Sierkers 170 290 et idem Rosea 62 9S et AzaleamoIIis bloemen 180 260 et Balrozen 45 99 et Seringenbloemen 50 90 et Rhododendron Pink Pearli 12ft 140 et Clematis the President 32 t idem Nelly Moser 2 49 et em Mus Ie Couetre 90 et Prinees trilobatakken U 58 et Amandeltaakken 25 31 et Audromeda 14 28 et Mahoniablad 11 et Diversen in pot per stuk Forsythia 23 et Jap Azalia s 23 38 et Clematis Nelly Moser 46 80 et WEBKLOOSHEID VEBDEB GEDAALD Het aantal werkloozen bedroeg in de afgeloopen week 27 van wie 12 boomkweekers Vorige week waren deze cüfers resp 31 en 14 BVBGERLUKE STAND Geboren Klaas Comelis Jan z ▼ an J Augeneus fe W van Beek Jan Andries z van A DieU en L van G at Maria d van W J Uveres en H H van der Quast Marjap e Jacobs d van H P Ramp en H M Commeraat Ondertrouwd I Bodegraven en M N van Gelderen H van Delft en J Hermans Getrouwd C van den Berg 14 j en H SUngerland 21 j OVERLEDEN Heinrich Wilhelm Emil Strave 57 J Peter Jozephus van der Meer 44 j Hendrik Matthys Sepers 27 Gouderak BVBGERLUKE STAND Geboren Frederik z van A de Kwaadsteniet en A Dekker BODW VAN KETELHmS Aan den heer N Rooseboom melknrndelaar alhier hebben B en W vergunning verle id voor het bouwen van een ketelhuis en kantoor niEDIKINEIJBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk v m lO lS en n m 130 uur D J GosUnger uit Utrecht De verantwoordelykheid van de N S B Een van de conclusies die De Waag uit de rede van den Rükscommissaris trekt luidt dat aaneensluiting van alle nationaal socialistische bochten in de N S B gewenscht is Het blad noemt het niet verwonderlijk dat dr Seyss Inquart verklaarde dat hst de N S B moet zün welke de nat socialistische opvoeding des volks moet tot stand brengen en schrijft in dit verband o m Op de N S B rust dus op het oogenblik een zware en hoogst verantwoordelijke taak Wü spreken de hoop uit dat zü begrip zal toonen voor de moeiUjke positie waarin andere politieke groepeeringenl thans zün geplaatst en wy zün er vmi overtuigd dat zü haar woord gesland zal doen en zonder rancune dengenen tegemoet zal treden die t ians in het algemeen belang tot samenwerking met haar bereid zün Verwacht mag worden dat de N S B de grootsche taak waarvoor zij is gesteld zal vervullen op een wyze welke geen ruimte laat voor wraakoefeningen van welken aard ook en dat haar pers den toon zal vinden welke bü deze delicate omstandigheden past Anderzüds zullen de politieke organisaties voor wie de verklaring van Dr Seyss Inquart ten pzichte vai i de N S B een moeilük te slikken pil is moeten begrüpen dat er voor ons volk niet te bereiken valt wanneer zü voortgaan met geniepige en dubbelzinnige acties als in het verleden onder meer hebben veroorzaakt dat de massa welke men ook ten aanzien van de binnenlandsche politiek allerlei kan diets maken is gaan gelooven dat de nederlaag elke wij in Mei van het vorige jaar hebben moeten incasseeren de schuld zou zün van de N S B Dit zal niet voldoende zün zoowel de Unie als Nationaal Front immers zullen moeten zoeken naar wegen welke leiden tot een nationaal socialistisch Nederland waarin dan naar menschelüke berekening de N S B de leiding zal hebben De leden van genoemde organisaties waaronder zonder twüfel talrijke waardevolle krachten zHb die de N S B zouden kunnen completeeren iets waarop Ir Mussot bü gelegenheid van de samensmelting van het Verdinaso met de N S B heeft gezegd prüs te stellen zullen m meerderheid zeer zeker niet wenschen dat de door hen verrichte arbeid niet zooveel vruchten zal kunnen afwerpen als mogelük is Paartoe is dan oX noodzakelijk dat kij xkh niet mokkend terugtrekken noch gedesilhiaioméMrd overleopen naar da vormlooze oiqjositie welke zonder idealen en zonder inzichten is en daarom gelooft dat de Engelsebe legers nog eens Moordrecht BIUABTWEDSTBUD MOORDRECHT GODDERAK In café J Baas te Gouderak werdenDonderdag vlJf partyen gespeeld voorden biljartwedstrüd Moordrecht Gouderak De resultaten waren J Baas 59 59 19 A Multum 75 36 7 10 19 38 36 33 33 20 20 23 23 3 11 t 89 C J d Bruyn J Corbeu M RUkaart B V d a Kaa C V zm HJJ C de Vr y v d Kaa 51 73 50 46 37 19 22 43 e 11 6 8 8 5 6 8 54 73 50 64 37 30 26 43 1 44 2 03 1 52 1 0 96 0 96 1 87 Ook met deze vUf partUen is Moordrecht weer caramboles achtcrgeraakt JL waardoor het totaal thans 235 Dedraagt BOBGERLUKE STAND o f e n WUnand z van J Bloot en J Van Zwienen Overleden Leendert de Waal w J r echtgenoot van K Donkettloot Ondertrouwd Hermanus Kamneraat 21 j en Anna Judith de Wilde S j Oudewater nSDOOBEITBnEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 en n m uur ds P J Steenbeek G et Kerk vjn 10 30 en n m 3 uur da W van DlJk OPBDIMDrG VAN KINDKB wmnuma Oe gemeente heeft de reedt opge Ej 1 vrUkoaa M SS J J e Annate mond Met d aflevering is reeds m aanvang gemaakt DELFTS BDBGEMEESTEB OP PENSIOEN GESTELD De Rijkscommissaris voor het b zette Nederlandsche gebied heeft op gron i van par I van zijn verordeninit nr 3 40 betreffende uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland met ingang van 20 Maart 1941 den burgemeester van de gememte Delft inr G van Baren eervol ontslag verleend onder toekenning van pensioen In zijn plaats heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van par I van i r ordening no 108 40 betretfotde buecmdere raaatregeloi op adminisUv tiefrediteUik gebied met ingang var 1 pril 1941 dea bankdirecteur F W van Vloten te Delft tot burgemeester van deze ganeente benoemd Tot de indiensttreding van den nieuwen bu rgemees ter neemt de bevoegde wethouder de functie waar UIT DE PERS Nederland en DmtschItmd Het Vaderland gaat nader in op de rede van prof Haushofer over Duitschland en de kleine Germaansche volken waarnaar het met genoegen geluisterd heeft Het blad schrijft o a Dat het met elkaar leven en werken ook belangrijke consequenties zal hebben op cultureel gebied spreekt vanzelf Onze groote tiJd ligt in den tijd van de groote Wöit Europeesche volken en van het die lke verval van Midden Europa Dit heeft in ons historisch bewustzijn het Oosten al te veel van ons afgescheiden In de negentiende eeuw was dat weliswaar anders geworden maar tot een volledig herstel van den natuurlijken toestand is het niet gekomen Richelieu en de dertig jarlge oorlog zijn nog tot in onze dagen in den Nederlandschen geest blUven doorwerken Hebben wU te zeer in Idylle geleefd zooals Rukscommissaris SeyssInquart zeide of hebben wij ons te veel als een egel gedragen die zich oprolt en zyn stekels opzet zooals prof Haushofer meende Een idyllische egel koloniseert niet en toch kon prof Haushofer nog met eere onzen jongsten oorlog in Atjeh vermelden Mannen als Van Heutz en de jonge Colijn hadden toc waarlijk ook wel wat dynamiek in zidi om van de groote economische veroveraars en scheppers van nieuwe waarden nu maar niet te spreken Maar in Europa was de toestand voor ons land en voor de andere kleine Germaansche volken zeer moeilijk In Duitschland mag men toch niet vergeten dat de gedachte aan een rijk dat iets anders zou zijn dan een groote staat naar Fransch model nog vry jong is In de periode toen de Duitschers zelf voor hun volksche eenheid vochten en die eenheid is eerst een paar jaren geleden bereikt was er veel minder sprake van samenwerking dan van gelijkschakeling Zoo hebben ook alle andere volken het moeten doen en niets is natuurlijker dan dat mannen als Treitschke en Dahmann b v den staat steeds hooger stelden dan het volk en daarbU menige gedadite van het Fransche Jacobinisme zij het dan ook verdelgd overnamen ja móésten overnemen Thans is die volksche eenheid die de Geallieerden in hun kortzichtigheid van het ongeluksjaar 1919 nog poogden te verhinderen voorgoed gevestigd en met de desannexatie van den Duitschen Elzas afgerond Daaraan valt voor geen verstandig Nederlander nog té tornen en nu dit groote werk in MiddenEuropa volbracht is kan er ook ernstig aanvang worden gemaakt met de verdere ordening van het continent Minder gelukkig vindt Het Vaderland de vergelijking die prof H blijkbaar gemaakt heeft tuaschen Beieren en Oostenrük die nu reeds aan alle particularistisoh gevoel ontgroeid zijn en Nederland dat wel spoedig wennen zal in het groote rijksverband In dit verband zegt het blad ojn De Beieren zijn Duitschers en de Oostenrijkers ook Bij hen is het vasthouden aan eenlge politieke zelfstandigheid een achterlijke Kleinstaaterei Wij echter zijn Germanen maar geen Duitschers Wy hebben samen met de Vlamingen in den loop der eeuwen een algen cultureele persoonlijkheid en eigen volksche gemeenschap ontwikkeld Voor eeuwig Dat weten we niet Niets is eeuwig op deze aarde en de historie is het ryk der veranderingen Maar dit staat vast een opgeven vaiU die eigen persoonlijkheid al is ze thans ook politiek gespleten in Noord en Zuid Nederland zou een enorme vermindering beteekenen van ons erfdeel m de wafeld en dus ook van Europa waarin wij onder Duitsche leiding zul len opgenomen worden Hoe de toestand over drie of viemonderd jaar zal ziin weten wij niet Op het gebied van de taal b v lijkt het onk niet onmogelijk dat het Duitsch zich verder ontwikkelend er was laatst een bericht over het opgeven van de Gotische letter üerk vereenvoudigen zal en dan dtchBBbij het Nederlandsch zal komen dMPet zelfs onder invloed van Duitschland s macht rteeds mee invloed zal uitoefenen op ons taalgebruik Die ontwikkeling zal niet tegen te houden zijn maar wij moeten thans op dit moment met ons heele hebben en houden met ons kunnen in de gemeenschap der Europeesche en der Germaansche volkeren worden opgenomen De wereld is niet zoo rijk dat wij vernietiging van groot waarden mogen toelaten Erkenning der afzonderlijke persoonlijkheid in veel hoogere mate dan b v de persoonlijkheid van een door Lodewijk XIV vereenlgde provincie of zelfs van een door Bismardc of door Hitler in de Duitsche eenheid opgenomen land Wij gelooven dat Haushofer het zelf ook zoo gemeend heeft zoo tenminste past het in zün geheele betoog Een volledige gelükstelling van Nederland en Beieren is een schematisme dat slechts hoogst ongelukkige gevolgen z kunnen hebben De rede in haar geheel was te gofed en tet nuttig om het i ons mogelük te maken die kleineren vermoedelük niet gewenschte Schönheitsfehler niet even te vepwüderen Prysopdrgving De N R C noemt prüsopdrüving een blük van weinig ontwikkeld soóaarverantwoordelükheidsgevoel dat niet alleen geldt voor den leverancier Het geldt ook voor die kringen die zich van schaarsche goederen een naar verhouding te groot deel trachten toe te eigenen Toe te eigenen inderdaad Want wat men er voor betaalt is niet de prqs ook niet eea prijs het is het handgeld waarmede raen den medeplichtige tevreden stelt De Rljkscommissaris heeft in tijn iongste rede reeda betot dat me ter bestrijding va nd prüsopdrüving den hefboon in beweging moest letten bü het publiek en wel bü de hoogere en gegoed kringen met era beroep op hun solklariteitspfvoel met het gdieele Naderiandsdie volk DK Miina aal een woord geweest onder het Brandenburger Tc zullan doortrekken maar dat zq zich en dat moet waar er in laatste instantie toch geen beginsetrarachillai zün toch mogelijk wezen heenzetten over datgene wat tot nu toe als reden voor afwijzing van samenwerking kon geiden Gdük anderen voor hen hebboi gedaan Nat Front en N S B AmoM Meüer schrütt In De Weg ojl r Wü gaan dhxen eigen weg Bü den strijd der domecraten tegen de I S B zeggen wü Non tali auxilio Van uw hiup en uw methode ter bestrüding der N S B wenschen wü geen gebruik te maken En tot het Episcopaat zeggen wü Vertroebel het profane karakter van dezen strüd niet door uw inmenftag Maar bü den strijd tegen de democratie zeggen wü tot de N5 B evenzeen Non tali auxilio Uw middelen en methoden om de democratie te vernietigen en om demenschen te winnen tot de autoritaire gedachte hen daarmee tot huichelaars makende is niet de onze Wü hebben in het voorbüe democratlsdie tüdperk veel bedrog veel terreur veel inthnidatie medegemaakt Het 9Üt ons te moeten zeggen maar wü die van ons leven nooit zelfs één dag lid of sympathisant van een Vrüheidsbond of een R K Staatspartü waren kan ir Mussert ons dat soms nazeggen T moeten vaststellen dat in het democratisch tüdperk bü ons weten intimidatie omiraoping ndg niet die grofheid had geluk nu vertoond wordt door aanhangers van een zich noemen RIJWIELEN MET BANDEN ONOEROEELEN tja ruime sorteering ZOMERPRIJZEPI 1040 ItoarMi xatfrepanrtMirs Uw adres te Knigge s Rijwieiliuis LTiendëweg 73 Gouda a 8 16 Notaris J v KRANX mURG te Gouda zal op Maandag 24 tbart IMl vjn elf nor in otel De Zalm a 4 Markt aldaatr publielc verkoopen de volgende alle teGouda gelegen Onroereilde Goederen Woonhuis met Bavenwoning Oosthaven 66 per week verhuurd beneden voor ƒ 5 l oven voor 5 25 Woenhnb mei bovmwenlng Oosthaven 69 p w verhuurd beneden voor ƒ 5 50 en boven voor ƒ 5 WlnkelhDis met alk Bovenwoning Gouwe 8 10 p w verhuurd beneden voor ƒ 7 en boven voor ƒ 5 Woenhnis Spieringstraat 145 D w verhuurd voor ƒ 4 25 Woeohols Nieuwe Haven SL vrij van huur Pakhuis Raam 112 p w verhuurd voor ƒ 1 25 Pakhuis Kamemelksloot 100 o w verhuurd voor ƒ 1 Pakhuis Nieuwe Haven Klooster p w verhuurd voor ƒ 0 50 Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 12 en 2 4 en op dien dag van 9 U uur Betaaldag 23 Aoril a s Breeder bü notities gratis bü den notaris verkrügbaar Q 79fi 38 De N V Goudsche Waterieidiog Naatscb ij TE GOUDA maakt tiekend dat dividend coupon No 57 met 150 vanaf hedeh betaalbaar is en dat van de obligatieleenlng 1926 dè stuk ken Nos 16 60 122 134 en 146 zün uitgeloot en l etaalbaar gesteld per 1 Juni a s Alles betaalbaar bü de Firma Wed Knox Dortland te Gouda nan van uitbreiding en iieliouwingsvooreeliriften f itifchl NoUris K ZEEVAT te Haantifcht zal op Maandag 7 April 1941 des voormiddags om It nar in Hotel De Zalm aan de Markt te Goada gelegen onroerende goede ren WOONHUIS IJssellaan 28 verhuurd voor ƒ 4 75 p w WOONHUIS Prins Hendrikstraat 26 verhuurd voor ƒ 5 p w WOONHUIS Vierde Kade 15 verhuurd voor ƒ 4 50 p w WOONHUIS MET PAKHUIS Keizerstraat 108 verhuurd voor f 6 75 p w WOONHUIZEN Lange Dwarsstraat 11 en 13 elk verhuurd voor ƒ 2 50 p w WOONHUIS Komünsteeg 38 verhm d voor ƒ 3 75 p w WOONHUIS Raam 18 vethtaurd voor ƒ 2 25 p w Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vöór den verkc pdag van 10 12 en 2 4 uur en op den verkoopdag van 9 30 11 uur Betaaldag 7 Mei 1941 Notities zün verkrügbaar ten kantore van genoemden Notaris 0 807 31 De Burgemeester van HAASTRECHT maakt bekend dat het ontwerp van het plan van Uitbreiding regelende de bestemming in onderdeelen voor de gronden gelegen nabü de bebouwde kom in uitvoerige kaarten uitgewerkt met bebouwmgsvooTschriften terjsecretai ie dezer gemeente voor een ieder ter mzage ligt van 22 Maart 1941 tot en met 18 April 1941 en dat belanghebbenden vóór 19 April 1941 hun bezwaren tegen het ontwerp en de bebouwmgsvoorschrtftcn kunnen inbrengen bü den Ge Haastrecht 22 Maart 1941 De Burgemeester voornoemd V HEMERT O 902 24 OFFICIEELS J UBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART l INSCHBUVINGSPUCHT VOOR INSTALLATBUBS Oeviaagd te Ooch Duitschland in de nabijheid vaa Nijmegen ecu geschikte vtijtice KaaspakliÉliDidit ongehuwd zelfstandig kaaneoda werkea en beslelliagen altvoefea Ooede vakkennis van opslag en verzorging der kaas veteisclit Ooed loon en goede huiSTcatiag verzekerd Brieven onder no O 909 BureauGoudsche Couraab 20 De Directeur van het Bureau voor de Electrotechnische Industrie van het RUksbureau voor Verwerkende Industrieën daartoe gemachtigd door den Secre tarisGeneraal van het Departement van Handel Nüverheid en Scheepvaart maakt bekend dat installateurs die vóór 27 Haart 1941 nog niet hebben voidajin aan hunne verplichting tot indiening van volledig ingevulde en onderteekende inschrüvingsformulieren met bübehoorende vragenlüst inzake den omzet en voorraad van rubberdraad en kabel niet voor toewUzing van draad en kalwl in aanmerking tullen komen 6240 29 TE KOOP Oasgeyser en ZInlten Bad In prima staat Te zien na 6 uur Bodegraafsche straatweg 82 08995 Dlreef huur gevraagd HUIS Z l faar getroffen bezwaar als U slechts onze aORILLA HIUMEUJil t biqft gehraikenl XSSO 55 cent 10 stuks Wlnfeelierl CEIIEIBOIIHriM lato 181a Tal 40 at briefkaart 0 184 12 FUNK UlPiailÖI gevraagd leeftijd v cirta 10 ju Speciaal voor fleitwèrk Schr fmacMoehaadd JAM r d HEUVEU Wtathaveti 10 OMMla 90S liefst omgeving Graaf Plorisweg Huurprijs f40 ii 45 p mnd Br INo O 8S6 bur v d blad 5