Goudsche Courant, zaterdag 22 maart 1941

EERSTE BLAD Zf TERDAG 22 MAART 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Actieve FONDSEN st tah ie iitog Nedarlamd indii ïliH 178 SU B3Hv 97 9 in 38S 244 244 224N 79K 88M 88 i 73X MX m 8 8tH 81 H 81M ten 8tH BEURSOIfcRZICHT tnottK niTHlztek 2 00 Corwerltebouu orkest Anisterdamach A Cape i koor Bel Canto en Rollaten 1 2 35 Belanfrttke ultzendln van dew week I 3 45 Gramofoon muziek 4 80 Oeieformaeide Ketkdlenat lUiizcjidint votnbeield door de fhrlut Hadlo Sluhlin t 5 15 Gianiufoonimi ek 5 30 De Ra iibler 440 Ri coci octel I ll Kiamofoonniuz k I 49 Zimu met plarvobe e rldind 7 16 Six nliollpio traii ia t il NieUMBlxrticliten ANI t ltOmroepo ke t en sn ifclen S8S R i ttoloon el 135 OistTjofoinnuuriek 10 B Nieu n berlclilrn ANP alulUnt Maudai 24 Maarl II VRRtUM I 414 4 M Nederlandnrh Programma ü 49 Graranloonmus 4 54 OclUrndtymrka tlc4 7 00 lianmtovnimM 7ï45 0 htMul vm i8 lirliHIIO DatopenlnK UllzendlnK 4 2 B rneralda 4 4S Voor de kinderen 5 15Nietiw eeonoiniache en beuraberi 4i1 w NP S 3 Mollo Cantabile 4 80 Gramotoonmurlek 4 15 Molfo CaWabl 1 41 Almanak 4 RrportAce 7 flo Rr nn iilwche vrflteti vanrton dan lANPl 1 W Oranrndxiniviulek 04Nl u l i rhlp i ANP SI Srileiprl van dmrt 34 Derlrhten En el thl 4 Omiiieporkeal en anlUI 8 44 Cramotoiinniuxlek 4 Knur ch beriohtrtn ANP 1004 Nlruwxbenlcll n ANP lulllnt y Hn VKR IIM 11 3 1 9 M Nedarlndarh Proframmt 4 4 Gramofonnmut 8 90 OrlilendRVfxnaatlek 7 0 Gtamofnonnntl 7 49 Oclilelul4 t Hiai41ek 8 0 OramofoonmuRlefc 8 34 NlenwsherichfenANP 8 45 Oiaimifjoninujli k I 00 MiiiKmidlen t tUtrrndlnt votifberetd dwir de hti t RadlnSUcllllnlKI lat Gewild murlekInnn I l M Oikeaii onoert opn 1 1114 OiHflnpel Itoo IVrli lilen 12 19 AnninemeriHorke I 12 45 NleuwD en eermnmurhe berirhlen ANP I Da Hmnanven rn mllile 3 4PiaivowoidTarM 8 21 Mualquflla 1 8 Vooirtr vrouwen 124 Muoiouetto en oll l 1 94 aiarnofrKMimurieV 4 la Hnrtvell ku ailet 5 00I Hrten medllatle C hriat Radlo Stl hllnei 5 IS NIeuw eermomlvrhe an henrahprtrlilen ANP 9 30 OmrnetKfrkeal 4 44 Gnaprekkeninel lu alaraara ilitlrfndint vrwubrretd rt 1 hel ITrtt Prol Kei nn 1 l rvmrnen rke t 7 4 Prievh rffiiall A P 7 1 Planiivoordraebl 7 4 I ealnl Welanacluw an leven 8 Hleuwabmlchten NP SU Amupemari rtieti rn Ari vmn iike m i e t aaVoordrarhl t lS 7 Rawklera t4S OranA oonniiatok loa NIauwaberichlen ANP slulilna D vpale sl mn 4n4i die tlrh in Itet midden van dere week ep d tie ir le Ainaterdam baan biak ble l tlsteren onvermiderd aanhuudeii Van Uqulcialiek 11 Ü an b tpiake maer in ti ind fll tlii nt ö km d koer tractle de nitii kt in pen Gierke poaltie le rtii l ek ir en en waar xKh op het ootenbltk rt 11 c vraau apenba it he n dit tot sew t dat de koenten ffemakkeliik In 8a Kelcsvn held 7 ljn naar boven lie loopen Givteren ontw tkkeSde lich op de Iwcale itwrkt ern vrll e t nditie affaire O handel uaa wet met cilrt t l diuk l noeinrn inaar veifeleken tnel de tiafce niarkton4 lltltelln van den taatalen tUd warvn tie onuEetten thans amelUk tuxin rli de opiniii id op vrUwel all afdre inten onii lcM 41Dk boven de vorite luUxen Hfhatidc I 11 i Wde lik aan ktw in verschei iMie KevaMrn noK evn veixiere erbrtenns ord ii waaiaenoti en U liei ddn iKik dal dta vertaterlntt slch ottrak onder de noodln avhiHnnielin i n Aan hri tnde van d lekeiiins werd et hIeT in alle lulH iektii op eei iHioSer pell gnliandeld Van Je ln luilrl e en uriden vooral Aku H druk aftedaAn r n daar bi uleet de koer tot 112 procent up welk peil niel veel l wetlnt meer In de markt kwam Uniteveis w ren eer va l en werdc veel itiukker veihamVd dan den laatstf Hid sebiuikelUk ua De koera rv daaibil verfelcken n t gtatcren een arlilta pfoeenten en 1ef n het iA u id op hUna de be te prUun van den das telHindald De Phn nandeelen die op It werden Incetet pu n n temakkoJUk over do 200 albake nln hern da afran e hi de minder cnui nle Inrtusli leftwndeeien wa Senng luaar in vri heldrnr Ue alien kwamen hoosere noteeimnt ti lot land Opde petioleummwict liatrn oIlf M zlch imk niet oiibefeulsd na vai tr inset d nn ld de koera weli w ai c rn tut 2J4Vt maar later op di n umldaa were een vijltaj punten htmiei alsednan Culutuiwasidrn laceii titemeen vnal in de markt en hel Iwmi voiirbMd hl n vormd n de If V A De kiHrra cliomuielde in hiMildiaak luoclian 426 en 431 waaibu um aan het Jot nof aleedii een vaale sletnn lnt vooideed Voe tenlandrn waien e rit vcw kootei avenalM et lUg ouMideiK In ditiibbeiiubitek trokken Anivterdam rubbers de attenlte dnor een blUsln an em taeda 7 lal pruenilen 101 2 0 V u dnei inlmlei tantkarc anorten kwamen hoofere nnteeiii Sm te voumt iiUn en t i k le apectaltteilfn konden tich verbeteren lie cbeepvaartpaplefen bleven ni i aciiiei Ne leiland fhe Scheepvaartuniei alotin to 177 Jap nlUi eii Inttn naai boven hit Wt n Ook nude booleii oude vaarten en eitket a d r aoor1 n werden hwMler afnedaan Hoawtl vtmr Amriikaaniclia ondaen maili belant l IUnt bealond WMtn d kMraen alaeineen ai beter Groola vtrtallea kw mni athier n4el voor D Nederlandache b l d lni m rkt had maesladlt vortoop Da Neoer anttaek ataala papieivn warden m mid c a Stttft warkai da d De ealaffelde l rnln taklel In lot aa maar tlap nad rh ad p lot tav Oa nKuw 4 lilltalian fluelueMilen tuaMh n OS en II V Van d eud arhuld waren iniefralen lohi iMee maar 8 nblKalifn wal b l r ObtiMlltn N d i1aiMlark Tndl kwiden alcb luuwetttka k dliav i O inaénielllk en provlneitla ekIltaIMn luKMen aen lraat iv rl m In DHinah ianim 4 w 4l r m laktn aatan PrBloBWU I tBaBKaavna HMHMNHMR imtxcupi Akiini n M Mede d eld door r4ntr Eur d lalttl 1 Hat In4l ettf e van Maaraen aa 0aiaten Pa nmMl n N l r tmlKh tndaelen a t Miait IMl BIWWHIUIB Theeprijs verlioofdL 2 CENT FEB HALF NS Van ottiCintlt xvd i medcfcdMld ist met ingan tm ÏO Maart de détailprijs voor thc maximaal t eent per half ons Incliaicf omzetbclaitinf verhuogd mag wordm De vattgéatelde pi uzen op de Oenderdag gehouden toe iIjzing waren 14 i 18 cent per pond uger dan 9 29 April 1B40 welke pi ijsverhoogiBf het fevo it van de e tra kotten die gemaakt moesten orden lo verband n et den langeren duur v n des P 1 C OB NIEDWB TABKKNSBBGEUNG in het op 23 Februari JJ verschenen penbericht werd reedt in het kort gewag genlaakt Vah de op komtt zijnde regeVng ten aanzien van den varkensstapel Deze regeling hield in dat i ere varkendiouder die varkeni bo ven 80 kg in voorraad had vóór 15 Haart een aanvraag voor een contract moest heW en ingediend voor dat aan tal varkens Deze termÜA i Ü aiii verlengd tot 1 April a s Voor enkele categorieën vtrkent boven 60 kg behoeven geen contracten afgesloten te worden Deze varkens dienen echter door een vergunning gedekt te zijn zoodat öok hiertoe een aanvrage moet worden ingediend lo het algemeen zullen deze vergunningen slechts worden uitgereikt voor ttamboekbeeren fokzeugen en zeugen bü de biggen sterzeugen en daarmee door de commissie van toezicht op de selectiemesterijen gelijkgestelde uitheemsche zeugen terwijl voor varkens bestemd voor huisslacditing de datpopr uitgereikte vergunning voldoende is Officie le berichten Bij bethiil va d o ecretarit generaal van het departement van Finani cirn IS gerekeitd te Zijrt mgegaan 1 Maart IMl benoemd dr A F L Slapc ontvanger der gemeente Amsterdam tot lid van de Rijliscommissie Vuil adviei voor de gfmeentefinanci n OPBRENGST VAN UISTENCOLLECTE IN GRONINGEN De opbrengst van de in de afgeloopen week te Groningen gehouden ïyatraicollecte ten bate viin de stichting WinterhtUp Nedérlatid heeft in totaal een bie lrag van 5900 guldenopgebracht RtCHTSZAKEN AFLEvhaSÓ VAN GEVUGELTE AMSTERDAMSt Ht RECHTBANK CONDCCTEIJR GAF TE VROEG HET VERTREK8EIN Invalide raaf overreden Op 15 October van het vorig jaar gebeurde in de van Baerlestraat te Amsterdam een tnstig ongeluk Op den vluchtheuvel voor de Rijkspottspaarbank wachtten enkele m ischen op de tram Uit de richting Willerasparkweg naderde lun 6 die tijdelijk zijn route had gewiizigd Bij den vluchtheuvel stopte de tram Er stapten enkele passagiers uit en daarna klonk het verlreksein en reed de tram verder Op het moment dat de conducteur het signaal gaf of misschien ev r vroeger trachtte een ongelukkig man die een houten been had en zich met een kruk voortbewoog nog in te stappen De poging mislijtte Men een been kwam de man nog op de treeplank doch verder kon hij het niet brt ngep HU durtde zich niet loslaten hoewel een dame probeerde den man uit zyn benarde positie te bevrijden gelukte het hem niet zich m veiligheid te stellep Hij werd meegesleept en ge raakte enkele meters verder onder dejn bijwagen Het vreeseluke gevolg wat dat de gezonde voet zoodanig gekwetst werd dat deze geamputeerd moest worden Gisteren moest de 20 jarige conducteur V lüni terzal d8j bU hoogst onvoorzichtig het vertreksein zou hebbea gegeven terechtstaan voor de Vierde kamer der Amsterdamsche rechtbank gepresideerd door mr J Boon Het slachtoffer van dit ongeluk een invalide kleermaker was met als getuige opgeroepen maar hij had een verklaring afgelegd teg Tover de politie waarin hy zeide dat hij op den vluchtheuvel had staan wachten tot een dame uitstapte Ui had toen met zun linkerhand de stang gegrepen om in te stappen Hu had verder tot den conducteur geroepen Jk moet nog mee Desbndafiks had de conducteur afgebeld Hy was tiet onmogelijk geweest toen nog lot te laten met het bekende ernstige gevolg De jeugdige conducteur die twee isar reeds bij de tram in dienst is had geen vermoeden gehad zoo vertelde hij dat de invalide wilde mee rijden Hij had den man op den vluchtheuvel lien ttaan n hu had reeds afgebeld voor de man zijn vtiet op de tree plank zette Een aannemer die voor de rijkspostspaarbank stond waar hjj toezicht hield op het afnemen van de jalouzieën had het ongeluk zien gebeuren Volgens hem wilde de invalide nog niee en zou de man de stang hebben gegrepen toen de tram zich in beweging zette Hü had niet gez ien dat hij op de treeplank stond Jen brievenbesteller die voorbij wol IVn aanzien van de voorraden ihichtgevogelte welke in vrieshuizen iiii opKi slagen en zijn geregiilreerd bil lp Nedcrlandsche Centrale voer Eii ren en Piuimv e te Beekbergen ni iakl het Rijktbureau voor de voedIl Ivoorziening in oorlogstiid bekend d u een gedeelte dezer voorraden zal worden vrijgeg ven ten behoeve van ziekenhuizen sanatoria gestichten voor ouden van dagen e d Deze Inrichtingen zullen hr t gevogelte uitsluitend kunnen betreKken door bemiddeling van een pcclier Formulieren waarop door ziekenhuuen e d alt bovenbedoeld fkt toewijzing bij de Nederlandsche Centrale voor Fleren en Pluimvee kan worden uai f evraagd zijn verkrijgbaar by deze centrale te Beekbergen n hanvragen nokten bü de ce traU Zi n birjnenpekJT icn vóór 31 Maart 1 1 De prijzen ai voor het jiiogeUc kan worden brfirfHen zijn vastgelegd Ir het prijzenbesl I oor gevo elte VLEESCH IN BESLAG GEKOMEN De politie te Achttienhoven heeft in samenwerking met ambtenaren van den Crisis Controledienst drie mannen aangehouden Zy worden ervan verdachl vertcheidene frauduleuse ilachtingen te hebben verricht Ambtenaren die op contrdie waren hielden onder Utrecht een berijder van een bakfieli aan Het was een melk handelaar uit Achttienhoven Op de bakf ets b vond zich een kist waarm niet minder dan zevenhojiderd kilogram vsrkeitsvleetch zai In de wioning van den melkhandelaar werd niets gevonden De man bektnde dat hu het vlecsch van een veehandelaar uit Achltienhoven had gekocht De veehandelaar werd eveneens aangehouden doch bü ontkende ieta met de zaak uitstaande te hebben Tenslotte werd nog een derde man aan geliouden De melkhandelaar en de derde aangehoudene zijn op vrije voelen gesteld De veehandelaar is opgesloten Men verwacht dat nog meer arrettalies zullen volgen VESLAGING J TORRUTllIGEN BELA8TINO Ingevolge de rfteling van het departement Van FiMndën werd sinds Augustus 1940 it SO pet verhooging der motorfytuigenbelasting niet meer geheven voor vwrtuigen met gas tractie generator pcrtgas enz Door de redactie van het desbetreffende be iluti werd deze ontheffing echter niet Verleend indien men naast gas ook nog benzine kon gebruiken hoewel toch ook voertuigen die uitsluitend benzine als brantdtof gebruikten nimmer het verhoogde tarief hadden behoeven te betalen Op een verzoek van de K N A C Deze ongerijmdheid te doen vervallen ia thanif gunstig beschikt Naar aanleiding van het te vroege afbellen informeerde de president of er geen order wat om zoo snel mogelijk weg te rijden na het in en uitstappen De conducteur zeide daarop dtt dit niet het geval w s Die order wat ingetrokken Maar toen bestond die toch nog merkte mr Boon op Jullie worden mittchien niet gestraft wanneer jè den i tüd ovenichriidt maar in elk geval moest je zoo snel mogelijk rijden en zoo vlug mogelijk in en itttappen En het was zoo n janboel dat het niet meer vlugger kon D Mficler van Juatilie mr dr P Kleenc zeide in zgn requisitoir dat alleen van grove schuld gesproken kan worden wanneer de conducteur het vertreksein heeft gegeven toen hü zaf dat de msn met een voet op de treeplanfc stond Maar de conducteur zegt geen beweging van initappen te hebben gezier Hy heeft den man op den vluchtheuvel zien staan en verder niet op hem gelet Er zijn twee tuigen die zeggen dat dt man inderdaad op de treeplank stond Twee anderen hebberf dat niet gezien ZU hebben alleen den man zien grijpen toen er afyebeld was Er blijven dus eenige dubia Vaat tiaat dat de directie van da gemeentetram eischt dat r tnti ge raden n vlug in en uitgestapt mnet wondm Dat brengt moeillikhiMien voor het prnoncel Mm verlangt iOHnert naWvIng vao dr rUlUden en bran daardoor da velligheldtvoorlehirifter in gevt r Ditrmtde wilde d Affiefer van Jiwtili rekening houden HU achtte het trnlatte ge egde w fecwneit en relde ervan over tuiC t Ijn dat het vertreksein te Van 1 Apnl a t af zullen dut motor riituigen ingericht om te worden voort S nde L 1 bewogen zoowel met gas als met ben4 l P Jf AP t irfi £ line eveneens van de verhooging der belasting ziJn vrijgettekl Voor hen die reedt voor een termijn lot nt 1 April 1941 de belasting vooruit hebb betaakl zal restitutie kunnen plaats vmden Owter inlevering van de oude belattingkaart wordt dan een nieuwe afgegeven GRONDSTOmN VOOB KOFm811BBOOAAT r Blijkeni een besluit van den te etansgMwraal V4 n het departement van S i le Zaken it bepaald datjjvervan mg middelen voor koffie slechts raogeii wordtt bereid verkocht of ter flmruyi anwtzig jn mdien zij Un bereid uit gronditoffen tot welker gebruik voorroemde secretar iMeraal gocdkeuruic heeft verleend Voor d bcrctding it goedkenrmg Verleend tol het gebruik van de gronJ en anootte graBin cichorev kofO erwten m tulp b U i DOO Bt4iKK AAMtUDmO Giiterocfctend heeft op den Veur e tra tw nabü de Botchlaan te wMschandain tn trnsUg ongeluk Bttu gehad waartki het vüf tgc pnil van den btoamitl van der n trUidae twa i i M tevwi he ft pitten Het vcntja had ma boodtchap i aan da ovcn id i dah waf Pw h w4mr naw hals kMt m JW den w c f Hl t toM gniM WWiltul in aar lcdtt M De ehairflnir m mé9 n f het gjspje w aatw lMn doch tfaaale grin aiH Hu w wtjed wa I at daad vroeg is gegeven Waar de ichuM voor een groot deel echter ook bü de tramdirectie gezocht moet worden wilde de officier met een geldboete volstaan Hii eischte een boete van ƒ 30 subs 30 dagen hechteniti De verdediger mr van Maartieveen vroeg vrijspraak Op Vrijdag 4 April zal de rechti ank uitspraak doen POLITIKRECHTER TE UTRECHT VERDUISTERING VA EEN KAT Twee weken gevaagenliatraf Niet minder dan vijf getuigeo waren voor den Utrechtacnen politierechter opgeroepen om te kunnen bewijzen dat de 20 jarige schippersknecht A G H uit Mijdrecht zich schuldig had gemaakt aan verduistering van een kat Verdadite zelf beweerde dat de kat op 2 Februari in een val was geloopen welken hü had uitgezet tijdens zijn strooptocht op ander gedierte doch uit het verhoor van de vijf getuigen kwam zonneklaar vast te staan dat de poes van den heer G C v K uit Mydrecht heelemaal niet in een va was geloopen doch dat verdachte de op 2 Férbuari vermiste kat had gestolen en haar voor ƒ J 25 haë verkocht aan een handelaar in katteft nadat hij het dier in een sloot Jiad verdronken Getuige v K die zeer gehecht was aan zün poes ing dien dag toen hij haar miste drect foeikeh en zag tot zijn schrik dat ijh bUurman de kattenhandelaar haar juist aan hét villen was Deze kattenhandelaar als tweede eetuige gehoord verklaarde de kat van verdachte te hebben gekocht en haar omdat tü zoo nat was niet had herkend als de fioes van zijn buurman E h derde jgetuige kwam vertellen dat hij dieii dag ook zyn prachtige driekleur v rmiste en dat het hem zeer speet dat verdachte zjjn poes had gemept De ofïicier van Justitie eischte twee weken ortvoprwaardelijke gevangenisstraf De politierechter zeide dat er in Mijdrecht eens voor goed een eind moest komen aan het katten meppen Verdachte hield zich daarmede druk bezig en om hom dat at te leeren vonniste hij conform den eisch BELO EN GÖEDERE1I MAATSCHAPPIJ VOOB HYPOTHECAIR CREDIET gewqne algeme rc vergadering van aandeelhouders der N V Mij voor Hypothecair Crediet in Nederland werd het verslag over 1940 goedgekeurd en werden de balans en wist en verliesrekening over 1940 vastgesteld Overeenkomstig het voorstel vande directie weid besloten geen dividend uit te keer r behoudens de uitkeering van 4 4 aan de aandee houders over de niet verplichte ttortmg op aandeden Herbenoemd werden de commissarissen de heeren Egbert V en en J A Deknatel De heer S Biegel stelde zun mandaat ter beschikking in welke vacature nader zal worden voorzien In de evjreent gehouden gewone vergaderini vim pandbriefhouders wenJ herbenoemd de commissaris de heer G H de Marez Oyens Nader zal worden voorzien in de vacature welke is ontstaan doordat de heer J H Kann zijn mandaat ter beschikking stelde N V FROV CREDIET EN DEPOSITOBANK WIntt ƒ 65 557 vor J 7 14 voergeateld divlden4 10 vor J S pet Aan het jaarverslag over 1940 van de Provinciale Crediet en Depositobank te Schiedam is het volgende ontleend Het saldo van de ultstaande lecningen bedroeg op 31 December IfltO f 2 414 022 vor jaar J OOI 357 De credietnemers voided over het algeme cnbehoorlijk aan hun verplichtingen Verliezen werden niet geleden Executies kwamen niet voor De netto bedrijfswinst bedraagt ƒ 95 557 Ir begrepen met laldo a p ad ƒ 4452 Wanneer htervan ter versterking van de financieele positie ƒ 29 886 aan de extra reserve wordt toegevoegd en op nieuwe rekening wordt Overgebracht ƒ 20 890 t einde hieruit de winstbelasting te voldoen dan kan eert dividend van 10 vnr 1 5 pet worden uitgekeerd en f K 90 von J ƒ 5 50 per oprichtersbewiJs MARKENNOTEERINGEN Hendeltmarkèht 41 46 Registermarken 5S 0 RADIONIEUWS Zondat 21 Maart HII VKKtUM 1 4t A W Nnarltntieli Pratraaun SJt Oranu f aniiFuzlrlc 10 09 t lUciitlliit voor be ld door hel Vr1Ji1nnlt Prot Keilicomll a Voor de kinderen it ttl b Kerkdlenai ItJti 13 M Giamofounmutlek 12 48 Almanak 1215 NIruws en NronomlM he b iifhtrn ANP 1 8 Salonorkrvf Ml Ni drrlandsch VerlMxid Voor aiMMkunde wi rn w l waran oiiM veerouderisf Irslnt 2M Amutementaarkaat on o 2 4S P nsramm van an voor d hneiyd JUI uit B rll n Mr Vtrtoatl roncerl voof de Dirtftlfhe Wepniiacht 11 Voor da kinderen t l Orfrl p l 41 Almanak 4 41 Sport van din riiiii T M Kami rkoor Pro Muftlca tn t plMi it lH t teldliil en tramafoownntlak 7 3 Grarnahmmnunek Nlauwalxilfhlan ANP II Hpiafrl van den dar 8 1 Berichten Igng 1 l Otiftl AmnaementwrlMel fn De Mfularjanter 4 CranvMoaniHbiiiak M Entelteha hetictiten ANP W l Ciwa Mili hl i ANP a ulDng tin vrMvi II Mu M Nadarlta erk PratraimiM SMarama wHimutlell l J lla ldenll tkral lopn I llJt OramafDMimuawk II M Kinderkoor Oa Merels 11 4 Cyolui r rni rtirlaten s rctteViMr de feuwltheld in deten 4d lUiiHdijint vMrtMrdd dMr d OJwiaf MioMKhtbtf tt l Ban an artelaael iMt Nieuivten eMnemlMli baiirhlen ANP tJ PuMlaarkeM t J nimfMapreklnii t4t Or Noleerlngcn van 21 JHaart OBUOATUa tlUltSl Biai B V K t7 IMO lts UtB l ttO 4 5 7 BSX 97 7t MM Ito itw ku toe WtO f o 1 40 bit 000 4 i 3e 100 UM tot 3 It37 100 S W3T SCO 9 t 3l 100 t SI INI 900 3 3 i U3S 01 r 100 3l i 1 99 Ol r 900 31 1837 O I 100 I M37 O l f tot 3 It37 AO I im i 1037 AO I 900 84 tós Prm 0 a imiiBtu A dam ino 31 SSh Dito 11 1937 31 B3a Apcid 1 37 r i tRH Arnliem 1938 3 88H Oeventer 1920 86 Dordr 38 3 3 8Su tindh lass 3 80 O o 3e 1 38 31 4 88 G ld 38 3V 90 D oIO J tr ls 3a 1 9 Kii Grhtic 1931 Dito tUB 3 1H Dito 1037 I 3 Wi mn Dito f j 88 Gronlna 1038 3 SSK 81 I lto 2 1838 3 8tM Rurlem 1938 3 Wu Dito 38 3i l 3 SUH Helm 1837 31 1 Se t 8 H H b 1837 31 901 Ullvtra 1838 31 81 Dito 10 38 2 i 84li L uw 938 3 82 Lelden U37 31 88 N Hollend 38 J Sli Do 2e 38 31 l 3 81K Olto 8 ï SO 21 n O o 3 lO t 38 3V H NIJm Ze 1 37 31 90 93n H dem 1836 37 4 Do 1 en 3 37 3V 81 MlH Dito 1 1938 31 SI Dito 1838 3 i 3 Schied 3e I 37 31 1 80 = Tllb 1 37 3 M Utr iPr 37 31 S8H D o gem 37 JV W Zeeland IKI Y Z Uoll S 3 8Ut Zh Ie 1 1838 3 8 4 Dito Je It 38 3 1 BvNO ïe 1 37 31 UH Dito 1838 3 K H B V Oor Z 37 4 SSK Cem Cred kSi 8001 33000 O 3V 98 tSh Dito j i 1 1 JOuO I N Bokiiut 9 4 73 AiuiTlüliiiieli HVpetkeckkuKeB AK rr Hyp bdn 2 verpl uiU P ndbr 131 1 te M M 81 H ra 88J IHH ias MH S K7I 84 88 3 8tM Al Hyp bsei A dam Hyp Dito Arnh H B Scr Er Pbr 3V Bat Hypb NN PP 4 Dito CD 3l Dr H B d o 31 Pr Qron Hyp Bank Pd 4 O o Da as Va 3 i Do pb 3i 3 aCrav HB d o n i Gr HypBPb 3 i Hl HPjer AC 4 Dito er BD 3V Holl Hyp B dito 4 Dito ser K 3 H p b V Ned Ser H 3 t Inaul Nypb aer AB AA BB 4 O o aer T TA 3 MU V H Cred Pandbr 4 D o m 2 vertil iriU 3 N Hyp b d o 31 N Hypb Veend arrie K l3 3l D o l3i dito 3 Noordh Hyp b Paodbr tv Ovariias H b d o 4 Roti Kyp b d o 4 ld dito 3Vi SIta Hypk aar k u r t Lltr Hyp k 4 Oilo aerie K 4 Dito lerie K 3 i Dit 12 verpl ullk 11 Weatl Hyp b lEf rri 3 87 Ij Bl I 4 XH tlH 11 SU m t7H 84H 3 Ml 8414 8S rXY4 Z WKlM H bJtt Zulder H rp b 13 uttl 4 D o ler KX 3 ZH Hypb lm verpl ultl a Eerste Ned Sch verb 4 He Sch Hyp b 4 Dito 3Vi ia 97H MM 5 79K 87 103 HM lOOM iBtartr miaenitalBfea tv 1U2M A K n obl Berth s en Jure rvd l Obl 3 7i BtrkeI s Pat l 37 Obl 4 LAven Zeep Mtt lOOJl Obl 41 Weckap NV 1 hyp obl 4 WlltMI Umb Obl 4 84H 78 Bat P MU O 4V ld ld Obl 3V Kederl Obl 4V lOOX Moormana Cult 83 83M On Obl g Amat Orb k MÜUer 3 31 30 80 Nat Grbez 18 9 Idem 1838 4 Nkd Or b b 4 Ned Ind Sp Mtl 1802 obl 31 Miss Kana es T O Java 8t Obl 8 SamaraAtJMwa 18 3 1801 ld 4 A dam 1874 100 3 td AMam Olymp wa atx AANDEELCN en CredlattastcUlniea L 100 3 insH iifitt 110t ISH 117H ll lt 1I6H 11514 126 A d Hoil Bank aand BankU dito Inc Bank dito Jav B r 900 V t Kasvenen dito N I tae m dit Nederi Bank A NB V ZA 900d N H Ml r 290 a Rott B Ver aan TwentschcB A A KIS II8H llSli 2 l 110 81 14tlli WH 1 34 117 lai ld tv Kr NHV ifet 1888 Indiut onderaeninien Norll arw A SfiSij S70 a 7 ajOH 88 na Alt 196 IMit 104 J Ah 197H lOUIi lt6i 47 49 ISS 638 640 140 14S LISu 178 14 I14 163 233 343 2414 144 1471 138 LS 1631 349 241 144 A d Dr Mi A d Supcrf a Allt ScrevT W a Bat Mars Pabr i d B f 230 1000 G A dB p w A 100 Dito B ioe Berk Pa Atrest c V aand C en P P Schn Ie Gouda stear dito Gruyter en Zn A pref aand Dito B wm d p Reemaf aand HeineV aand Itero ronit aand Hor Si m f a KoMandla aand Holl Bel Ml A Holl dr en k A Holl Kunstt I A rnt Oew B dito MI14 163s lil 474 47H 138 Intern Vlic A Sh K P Brvnesdlto vtit ni o ut 4SH Kon N F m b a 46h K N Heotov do 133 Kon N ZoUtI A 900 K Br S hee fl do 235 Korenwhool 114 106 HSi IIJOI 1 11I8 H 2 H am 104 109 N V de dlle 113 L v Br en U C 100 c pr aand Dlle IIMCeprA Do 100 ICprA Do lOMS Cpr A va l s u 15 14J 1 149 a 130 187 insH 116 ISliil I4 t 147 17 117 IS 1113 lIMi 1 111 144 1491 171 lis Lyempf U en Ml Mee t d Ncd B C r a N G en S r a Ned Kabe f dito M N Ren b ml dito 143 N St I Keyier A iM Phil Gloell lITSi afgm C ï A Rott D MU dito 3MM 319 Si lirlde K M d N m 70 Schollen dito 17ü4 17u Str lti Iransf I d Slohv 90 400 a Slokv rSOO IOOOd St spinn Sp do Stoik dito Twyn tra Pret A Utr A pk I GA Ver BI Ik atnd Ver Ch I aand Dito pTfi Ver CU NRvA Ver Pt V Gelder Dito dito p aand Ver N R lab a Ver Touwf dilo VUwlnarn K I d 171 UT JOH Werkspoor A dito Westersutker dit WUton r tew A DIta C nc A Wayert L m B Am Clirytlal AnL Smeltlnf tlH 3 C V A Stand Br 1 C v lOA Am Tob Cy c T A B Rn Col C V lOA R n Gen El Cy Ct v 1 9 a R II Rudt MCC ltn Kcesp Mc T PI Corp C T A N St OVO A R n Unit St Rubber 388H 379 C V 10 f a AM I II MD A Olto Nat B V t NI Gas Md A Dito N Bei T Tw C St V E a a Am Tel Tr K C ï A 168 RandelsvereeaitlBfeB B C en H 8 A 89 Bom 8 H M A I81IK 186 DeU At H M d UlH 111 Gunti en Sch A 119l 110 I Cr en R V R A 220 290 Linde en Teves a 188 21 Ned tVoI Hl A 87 671 MUBbonwondennnlaian il MU la ruk A 91 928 Olto 2 A Ml 464 Boeten M MD t 19 SInBkep T MI a 172 177 PelroL ondcraemlaien Drd Plr ICvA SOr 318 K N Petr Mi t 100 Ond A 2274 238 dito C V A 2271 23 L Moeara Enlm A 390 F Tarakan PM A 337H 840 Stand 01 10 8 2 1 C A H 4 RakkereaderaeBalnffem 139 163 l l SI 73 1 74 a H Tilt 138 170 43 73 76 Ij 7M 140 741 Heisa Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Preanter R Mi Rotterd Tap SalatrI Plant Wal Sumatra Zuid Preanter gekeepvaar tti a at a e kapptlea PumessS enA M t44H 190 M Zt ev aand JOI NIev Goudr A 278 280 il DeMaasCvA IIS 114 MU Oa Uee A 169 167 Handelsv A dana 43 CuItnurmaatsckapptleB nil 81 m nw st tl 383 3081 riH 80 62 2814 3HI VHS ijïli I 369 IMH ISO 149 SI 70 228 170 13 Krlan Suiker A Patotun A Suiker C t Ml A Tjewent LestorlArendtburfBesoeki AT 332 ITS 121 Soek Landb A Amst Thee C A Ban Thee Ru A Goalpara Cu MQ PanRkeotam Thee PB irNar8kaC MiJ Ranua Landb A S dtp Cult A StfWlants Colt A Te ata Patentan W JuvaTheeC MU trw CuU Syndic KallTenoCult Md Mlrhlelr Am WJavaKinaCM Otvaraaa BUuwk VrMa A Sttt BUenkort A Gem E W en W Olto Pifl WA Gouda Kaasn Ml Houlh Alberts A Houth Jonden A Houth Pont A Muller IWH I A Do 920417908 A NM V Havw A Z S b 1000 C e A Weolwerth en Co 19A rj4 t3 UM tutta SI 10414 1 138 1311 1311 3S 23 nu Mil 34H 391 4po r ea Tramwrtea OeU Spoor A t Na Spw Ml A 9 H 4H Alcb T C efA 241 KanaCJI C e f A 4 H K C South R Co et Mem pref a A DIto Cert a A lt i Un Pac CvtA 31 Oeld Tramw MU 13 Kedirl Dito pref A II Malani St tr A 42 3H O Java Sttr A 3H fiem Jnara A a t 8 m Cheribon A IH SoeTa oedal Sttr ISM 2H Protoriratje 2H 2 7l T SiSi 1 6 Si m W la 1180 4 4 a I t8e 1 4 fcu Me 4 Ult M I Or kMk £ 94t l 8et 8 M t Cart e inactar 1 Grootboek obl t 1888 rioooi itn turn Hi 183 I8SO 3 3V CartWeatcn 3Va Grootboek obL ti 1839 ladit I too 31 a 1837 iBdl MOO 3 1837 ln a t tm A Dultaehl Itrouno OfcL 10 0 30 P Qank wt Crcd laai Kol ank W MX 138 Ned Ind RandcUb Ned Hand MIJ Cv A IndnatiieiB Alt Kunatitldo Uni 106 i io8K ia8 m Barkal a Patanl 46 t Ctlv4 OUaC C ra UH 301 178 Centt Bi lk r 300 Pokknr 7 m MM Lever Bra Oato MM 111 888 Ned Pord Aut 3884 18 aa aw iM 49H 38 38i SON fix 761 7 mi N K IM4 X 22M Mè 63 84 Philip G B A m mx Dito P tf A M4 All Loé St C 1 ji R n MH Am Bemb r AC V 8 1 w m Am B cv pref a S Am Car and r C 3 J 48 27K 38 KH nn 76 V Aand Am Bnka C v id Anac Copp C v Id Bethl St C v 10 Id Chrysl Corp C v A Curtis Wr Corp C 3 96 iKennoc C C iO A I H t A H H v Idem General Molar td m Intern N ck l Cy c V i a NovUl Am Av C V A R a Nortk Am K A C 3ii 23H 23 63H62 V A 8 Rep Steel C v A 8 Un Bute St el Id 9H 9 D l at Sere C C v id C tt South £ V I 7 31 A R u 9t No th A Cy 9 V A in 208 Radio Corp C V A Oost Borneo Mti A Idem prel Aand P u llBdaratBtBf Oord Petr UO Mil 2J7 334H M3 18U 12a i3 a UA lOt G Aand 203H Kon Petr Mi idem 3 236Conl Oil Cy C 18 ld m 18M Mld ConunaalBl PM C A 121 PhU P V C 10 Id SB 84 Shell Un C 1 Id 13è UA r Wat Aas Oil C v 10 idati SU ie SchMprau auUclupfltaa H0II A1B l un Aano 111 113 114U Java China Japan ig iM 198 1 4 LUa iden 4t I90 Kon Ned SL Mu IdISiHt ltlK Kon Paketv I441 id 3 1 17SM IT7 141 14ltt Uti Scheepv Un id 1 61 173 Rottei d L oyd idem 1J8H Stoomv Mu Ned id 13 H InL Marc Mmt Cy C v M A 13 4 s uUi e roBdcraaalataa 4J8 HandrUv Anul A 4JU 4 Javaicke Cul mt id 14C Ned Ind S Un Id 261 Ver Vont C M 39 l00 A ua UlM UIH TakakaoafctaMatetaa 1 1 lui I8814 MI Dell Batav Mu Dell MU 4 1 0 C 108 236 mj 4 V Idem 1S6H 6 teoemkah HI Idna WUaon tt Co C V A 4tl 4 4ÏH 3 M MI NMUM Baium ai d Ohio C V idem Sheup i Oillo C T 41 MM UN UH 31413111 10 8 29 a Ulinins Cent C v l N York Cenlr C r ld Pannsylv R V t 8 90 C A SouHi Pac Cy V a idem I d Railway O lew id B Canad Pac C v Id MM a RabkereadaraeaslafeB Amsterdam R Cull Aand 38814 TTJ 3U7 81tH Baltdar Rub mH Id 2U Dell Bat R kd Id no Kendens Lemboe Rub ld ia 138 Malanfflanoen Veraea Id lost Javo 141 l 7lt Rubber Mt Idem Ooatk 4 98 c V S rbad tdl Sura R Jail Sum R ba r lllM MU Idem IWH Sum Rubb Cult Id 3t2 V r Ind CuU Ond Idfflt 17 Inicrc ll ibb r Ctrt Ü M Idtm L 4 l 4 DMtacb foadaaa tMUatearklarlat Ou trootb id la Id I Id Id IC p INI e 8 r a Id a W4 8 r t 73 87 4 M BH 131 129 80 43h a 78H 77 2 ffi a H 4314 H m 17714 Kenverslooa kaaa obl 4 Dito Neue Autt obl 3 Parbeiitnd ilGl C T O Kah Synd e 3 k l 1 Dito C 20 I00 41 WinleiinaU obl f Parbenind it CI C V A er Korklnd C A u tschl Berl Ini It Ruhr tt l Ai il tP O I ttj 4Va Dito 3 Va Vag O 1 O Renlenbank It t Ver 1 Stedeni 0 Ï Btyr Hyp en W B P li t D Unuleumw O 7 Gelsenk Betrw ObL 9 R11Giilehiillnuntshlliw Obl 1Harpener Beitbau Obl tPheenli Aki Gaa Obl Rh KIb Union OM t Ruhuhtania A O Obl Sleinrna en Haltko DM y Slahlwerka Obl 1 DUO aerie A 29 J Ot OtM Obl f Vlilor CewVof l O u KRheln w El tS Obl T Olio t7Obl Haienet Strkaaenbaha Ob 8Parbenindiialrto aaiMi aiemena en Halsk aand Vat Olanaaiolt Pabr aand Wlniarshatl Akt 0 t taad iffiHHinMPaaHBHaiiHiB KOKIIkKN NBDIM AN08CH tLBARINOINtTITtlliT Kocii n voor stortln n op leiten veipiicbltnien luidond In Relchsmarken 838 Ifa a at 1433 Z lls ra M naaoa 4aj Fianaob Iranca 8 78 Lirtt n RftMCli krosioa MSt NoothIm kranon 48 n Zwocdwfc kronas 44 j9 Taioekiwn kronaa loud achuidMl 4 Tdarkiacha kron ai iawuw tebdMMI Ml IWnr louda ehatdonl 3 43 Owor ini uw tabuMmi JS Tisikach a da Itti Law 138 nfd loud a nui ai il t enti mlouw aotntidosii liii itaida aobu dOB i Elaty nieuw schuiaml HV