Goudsche Courant, zaterdag 22 maart 1941

EERSTE BLAir ZATERDAG 22 MAART mi IJken IJken I Wanneer Uw gewicht of maat afgekeurd is voorziet ILjtan bij ons van een ge ijkt icht of ge ijkte maatl j J Hoogendoorn 2e hani K JlMriMt uindel PEPERSTRAAT 16 OOUDA o 802 15 J D VLOT Hondenkappar Wassenaar Komt ook voor Uw hond eens per weck te Gouda om hem tetrlmmeo knippen of toiletteercn Tevens alle Inlichtingen zooals aankoop opvoeding enz Aanvragen tel 8459 of schrlfteiyk Raaphorstlaan lla Wassenaar Q 774 12 Flink DagmeisJQ PIANO gevraagd liefst van particulier Opgaaf prijs en merk no Q 907 bureau van dit blad 5 ettrowwds J P J PUNT ArU en HANS HUPKES die mede namen wejerzödsdie Ouden hartelbk dank zeggen Voor da vele bewyien van be gsteUing bii hun buwelgk ondervonden Gouda 22 llaart 1941 Toekimutic adres Kuinder traat S Amsterdam Z O 878 12 Met fogaDg van t ARPIL ConsuUaüe Bureau voor Zuigelingen Dinsdag n Vrijdag van 3 uur a 881 15 AAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAA D6t sl a da garMlig plakkaa van Uw rwkemd Dikt vertoonen zich het eerst de slijtgaten Maar zooals wQ Uw fijne wasch behandelen behoeft U zich geen zorgen te maken Wy boenen niet ittik maar laten onze overvloeMge schuimende reinigingsmiddelen het laatste spoortje vuil wegnemen Uw gead gaat langarmea la h t meegaat met DE Modelwasschoril aOUO Telaloen 20S4 Bedrijfmvater loo acht ali regenwater Q 801 35 Geen grij Haar Door het gebruik van Mehemed Ali krijgen uw grijze haren kun natuurlijke kleur ttnig geen haarverf onschadelijk per flacon f S 25 Verkrijgbaar bij ULTII B 10llli G00DII OssthavM 29 Tel S364 o 880 2Ü HAUMANN Huishoud Naaimachines Adl r Iadiulrl maeliiB s uit voorraad leverbaar J R UCnN MIDA XoatasoMrtraal k 0 643 10 UIVER Scheermesjes winnen hit altHd van de hatdste baard Vraagt UüMrlnkelier Importeur G 739 10 W DE KNIKKER ll lw Gkwdo Tel 2437 f Wanci iti d Dut nu een mooU Kindmrwagen of Wandekoagen hoopen OnM voorraad Is zoo juist wadar aangevuld wa bazitten momantad aan prachtlga coUactla Kinderwagens Wandelwagens de Nieuwst Modellen J G POTHARST Zn Kleiweg 90 92 MEUBELEll BEDDEN TAPIJTEN KINDERWAOENS O 876 j20 AANBESTEDING O verhemden 2 95 3 50 5 60 6 90 D kgraaf en Heemrad i van de Zuu laspolder m Schieland zyn voornemens op Zaterdag 29 Maatt IMl des vootmiddag drie nr B 111 Hotel De Unie te WaddauC veen m het opeisbaar aan te besteden Het verhogen en verzwaren van de beide kaden het verblndlngslianaal de SneHesInis onder de gemeente Moordrecht Frans van Camp Exemplaren van het bestek ijaet tekenmg zyn verkrvigbaar bu deit Opzichter van de ZuidplaspoWer J W Schuddebeurs te Moordrecht De Dukgraaf S PAUL Czn De Secretaris A KREUPEUNG O 901 25 o 879 90 Ambachtsschool en AYond HiJverheldsschool TENTOONSTELLING van werkstukken en tekeningen In het schoolgebouw Oraaf Plorlsweg 38 te Gouda O 882 26 Zaterdag 29 Maart 1941 van S 8 uur en Maandag 31 Maart 1941 van 2 4 uur en van 6 8 uur DE WERKSTUKKEN ZIJN TE KOOP Verzoeke 10 ets te betalen voor toegang ten t ate van het Fonds voor bijzondere doeleinden HET BESTUUR KlEI NITUIIUfrElEil te koop Eigenheimer Alpha Bintjes diverse soorten maat 30 40 van beste gewassen Orootc en kleine partUen verkrijgbaar A VAN BUUREN Pootaardappelhandel Kantoor Wiekstraat 9 Rotterdaa Q 864 10 Kweek Wm wonder miniatuur hortensia s Kemt U Overtuioen Kleiweg 36 38 Fa IQ L o 887 30 l e Waschmachines Filiaal ta Gouda Langa TIsndawag 53 o 889 20 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 0898 249 KOOPMANS GEMENQD MEEL oruitekmeel m PAKKB4 VAN 500 GRAM BLANKE KWALITEIT MEEL PMNEKOEKEN TROMMEUOEK DRIE MOE PAN ig uw MUKKMi Tl VEIIKItUttEN NA MLIVBHNC VAN Twia u8T oiiiiaii SaraAA kal t g mat gabniAmabng ran KiH MRJi KOOPMANS BAKPOEDCR MT snuwt iRtar G 883 66 Inriiid IN OiiiiiiistMi bi C Noordegraaf Wtjdstraat 22aAanmelden Zaterdagen Maandag avond van 7 8 uur O KO 5 Gevraagd voor een paar dagaa par week raagd Aanmelden i hstraat 51 O 8865 flinke Werkster liefst van buiten Pr Hendrikstraat 101 O 885 7 DE KWARTJES RUBRIEK Klk n Zaterdag plaatsen wif in de Kwartfes rubPiek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 imallc tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent by veorultbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent vethooging Bewysnummer 5 cent extra Inzending tot Vr dagsmiddags 2 uur Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaeld eiken dag van 0 6 uur Zaterdaga van 9 1 uur Mnzieksciiool tDe Betui Westhaven 39 IhMkbIndertj D v LEEDWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor Inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek WU betalen de hoogst waarte v ar oBd goad S B v d BER Groenandaal 16 Voor vakkundig OtgabehofwiiiakM Stemmoi Gebr Koo r Orgelh Boskoop Prtjs ƒ 8 tot ƒ 5 H ite i s Rota en vaste B Prijslijst wordt op aanvrage gratis voltrekt G HendrikMn Achter Willens H 6 MtOnXES deg onderr vr ml MeJ J REVET C Huygencstraat 158 n KOOP een part tie brandMHt een kuikenrcn step met hMtlUianden oud User buk en A VAK DUK R y Catnreg 4M Te koMgevraafd een ciuNDnunmsAir vm Na m Bur v d Btad Te koop WANDELWAGENTJE Adres Verl Ussellaan 16 Voor levermg en reparatie van uurwerken naar W T Hoeken Ruksgedipl Horloger Ctouwe 51 PRIMA WERKSCHOENEN voorradig tm 48 Vaa Blaaren s Sehoenhandel Vy verstraat 10 Prima HAKBIJLEN en ZAGEN JAN POSTMUS Raam 142 Telefoon 3720 Zit Slaapkamer gevraagd met pension Brieven met prijs no 501 bur van dit blad Prijs gevraagd voor behandeling Geiiaswaaeh van dri penotM Wijdstraat 8 Öevraagd net MEISJE ben 16 jaar Voor lichte wzh winkel en D salon Aanm met Zaterdag bi H P van Wvingaarden Kleiweg 77 Net Bsebje laekt dUo vriaatti pim 17 jaar P G Briev no 507 bur van dit blad Gevraagd in kleinjjeiln omfeving ouda aetta ndalwatattr Br no MS bur van dit blad VEBLOBEN Zaterdagmiddag gaande van Martenssingel nnar Westhaven een grmn seiioen maat 32 Tegen bel terug te bez MartenaslAgel 27 TE KOOP Radio in Salonkast oed ondeiiiouden Kmderwagen Vlo H1 Kodak Foto toestel 6 x9 Sevraagd een Baby Box Ook Zondags Kon WUhelminaweg 217 Jongedaau sinds S jaar in d fauish bekend mat naaien èen voudlg icoken ta fatush watk zag züb gaama gepL m CSir get waar htil v or ruw werk aanw IS Br no 610 bur van dit blad HUISHOroSTBR geVr In klein gezm middriib letft PO Huw met uitgesl Br no Sit bur van drtbU £ Radio Biet luldaprdcer to koop in zeer goMen staat J Visser Oosthaveni 69 Particulier vraagt Peniseti tafdfUeed to koop en een paar dito kleedln Geea handelaar Br no 4S7 bur van dit blad Heer vraagt Ztt SIaapkaiBer tüt Briev no 498 bur van dit Mad Twee ycno as Kano te koop evraagd In goeden staat Bruven no 499 bur van dit blad SPAANSCHE eoareiaaticMl gevraagd Briavoi met mÜKL no soft bur van £ t blad TIKOOP HeerettT0wi l met nieuw deiu N van Vllat Ooudsdiawwg D 114 Stolwiiknduii Bovenhuis te hnnr op netten stand voor 2 bejaarde mensdien Briev no 602 bur van dit blad Btiweriien Engelsclie taal aangeboden Br no 503 bur van dit blad Be in goeden staat to koop aangeboden Rnigerlaan 84 Aangebodeat 2 Kamen gem of óneem met stookgelepaiheid BiUtJke prbs voor nette juffrouw M heer Turfsmgel 9 Tl HUUR uw mat buJaalijk verf no 526 bur v d blad AaidaweiUaSridc vraagt HaU waiLakaridtor at Melaje AdnM W Toari ergstr8at 48 Ruime Zolder te huur voor Thuiswerker PersesTistraat 2 Gevraagd Meisje voor halve dagen VrDdag den geheelen dag Mevr Dorgelo Fluweelensingel 53 Ruime keuze Gascoraforen de Loodgieter Walestraat 12 tel 2826 Glas Aardewerk Porcelein leuk modem goed en voordeelig De Kleine wW N Haven 17 Kaplaarzen en Kinderovenchoe nen aoolsiu d voorraad strdct b J VAN DABI Kriierstraat 6S 45 FOTO S voor da persoonsbewijzen vol S ens de nieuwe voorschriftenstuks ƒ 0 90 bij J V d Valk naast Artl Legi Markt 29 Gouda NAAISTER BIEDT CB AAN voor het makan an vantaUen van japoiwen Vo Ksn Nmuw Haven 221 ttkans Ku etBtraat T CSavraagd begm Mm m geiiD sondar kinderea aan KKAJUnrutZOBGSTBt ftr no S44 bur v i dtt Uait Een flmk degelijk MEISJE gevraagd zelfstandig kuimende werken Wever Nieuwe Markt 2S Mevrouw Leefsma Knigerlaaa 105 vraagt een FLINKE DAGDIENSTBODE Te koopOadwwetadie MANGEL Te zien Crabethstraat S Mandoliae OaderwQt Chibias 30 et Pnvé 50 ot Ilan dolfaw gratis en In bnukleeiL Moderne methode G v ZuQleiv Muiidüeeraar Jan Luykenstraat 11 G van ZuljleB Mmdeleeiaar voorheen Stadsbeiaardier vaa Gouda Jan Luykenstraat 11 bo da Eerste Kad en Zusterstraat 127 Den Haag WERKSTER GEVBAAÉD zich aan te bieden SteUnkade T Gouda NB KOSTBVIS AANOEBODEIl Oeaa beroeps Brieven N 4 Bur V d Blad Ta ka p gevnaga Zailjompar Tamelijk Uaki iaat Wetifaaven tL