Goudsche Courant, zaterdag 22 maart 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 22 MAART IMt SH STMISNIEUWS Onderlinge De heer C A Groenendal jdbileert OORlOeSSCIUDf Versekerlnf n MaatsehsppIJ mr N TWDmo jaab kostkb KN OUWKDNDIG OrZICHTEB DEB UMT JANSUOk ovttncon lEUFOON Op I April j hoopt de heer C A Oroenendal zi o a iirig Jubileum aU koster en bouwkundig opcichter der 0iBt tuakeik te herdenken l C F E van Heidan Tucker voorzMteri A A B bödcar gedalagaerdat Mr i J Montijn N i J Grobban F A Evers adminlslroleur fn d n nm waafc wrd aM mindtr dan HONDERDMUUOEN guUwi bi Varaafcaf t O AUeelig A ovar§chr d § thaiu binmn 8 moondaaj tit bvdrtig vaa Milliard Ook th hhr opgarjcfito okMmgtn bfqVan gestadig groaran zoodof da ifond éan $ Afd A TJit fW f1 050 000 000 230 000 000 22 000 000 1 000 000 12 500 000 12 500 000 16 000 000 Affl R Andara risico s tot f I 1 000 ooa AAK Partoonlijka Onga f nUl U yai doof molest Afd n Gavaariqlca Risico s Incl f niU I voartuigan tot f 100 000 Afil C Badnilsschoda an Huur f HIU fc derving door molest AM I Klainara Inboedels f HIU I en darg tot f 7500 Voagt ook Uw belang bi da raadt varzakarde hondardduizMid objecten an vraagt Inlichtingen bi Uw A8 uraiHl B tei g ri Halffaarlijksche Schade Uitkeering I NitHfW tfdaelbig Ol Molesiverzekenng van Geldenen Geldswoardiga Papieren ool tronsporti alsmede Precioto Kunstvoorwerpen an dergslijita Adnilnl tratla lr i Regentesseloon 9a Den Haag Tel 398278 G volinachtlgd i Firma BODE VAN HALL Amsterdam C O Z Voorburgwal 101 Tal 47735 en 49935 Men is thans tot het laatste gedeelte van de kerkrestauratie genaderd de vernieuwingen van de kappen waarmede nog vier Jaar gemoeid is De heer Groenendal die aan het grootste deel van de restauratie daadwerkelijk heeft medegewerkt en zoo ongemerkt de 68 al is gepasseerd hoopt in het gelukkige bezit van een goede gezondheid een krachtig gestel en een fhnken arbeidslust als hü is ook te mogen arbeiden aan de voltooiing welke dan mede de kroon op zijn werk zal zetten BESCHERMING ST JAN TEGEN BRANDGEVAAR Aanleg van sprenkel inrichtinsr over volle ruimte der kerk Naar wi vernemen zal de Sint Janskerk ter beveiliging tegen brandgevaar van n sprenkelinrichting worden voorzien De groote waaide uit een oogpunt van kunst van onze prachtige Sint Jan heeft de rijkskunatinspectie er toe gebracht speciale maatregelen te treffen om het kerkgebouw en zijn ktmstschatten tegen brand te beschermen De kerk heeft wel een eigen brandweer maar dit wordt niet voldoende geacht en daarom is van rijkswege besloten een sprenkelinrichting zooals de toren er reeds een heeft aan te leggen waarvan het rijk de kosten zal dragen Over de volle ruimte van de kerk zullen in de kap op korten afstand van elkaar in totaal vele honderden sprenkelen worden gemaakt zoodanig dat zou de installatie in werking worden gesteld de geheele kerk wordt bestreken en een watergordijn van 12S bij 38 meter neerdaalt Bovendien zal het slangenmateriaa in en buiten de kerk worden uitgebreid Op deze manier hoopt men met succes een eventueelen brand te ktmnen bestreden en de kerlc te behouden De aanleg van de sprenkelinrichting is opgedragen aan de N V Geveke Co s technisch bureau te Amsterdam dat zeer spoedig met de werkzaamheden zal beginnen De uitvoering van het werk zal circa vijf maanden durés UeicfU flUuJbiUuiHg TEL 3 50 B n KMIN6 TOT AXIONSCHEr 0 heer Bonft luar BaroidMeht De heer A J C Boutf chef commies bü de Nedo landsche Spoorwegen alh is met inguig van 1 Hel aA benoemd tot stationsdi te Barendrecht C A OROENENDAU Eigen foto Men kent tlgemeen den beer Groependal la kotter maar minder bekend il dat de betrekkmg van bouwkundig opzichter aalfdeze functie verenden it Toch valt op dit deel van iin werkzaamheid de nadruk want en belangrijk deel van zUn arbeid geett hij aan de dagelijkacne leidMig van de rettauratie van Gouda i schooft kathedraal en in deze vijf en twintig Jaar beeft hij zich van dag tot dag b verd voor het groote werk om de Sint Jan tot nieuwen luiiter te brengen De jubilant geboren en getogen Cauwenaar op 16 November 1872 i bil geboren ia uit de bouwwereld in ijn tegenwoordigen ijirerkkring gekoBien De bouwkunde heeft zijn liefde die heeft hij geheel kunnen uitleven in den moeilijken nauwgezetten arbeid voor de kerkrestauratie HU beeft zich in de practijk geschoold want al op Jeugdigen leeftijd na at hü de lagere school en de teekenles en op de avondschool had gevolgd kwam hU in het vak eertt bu den heer H J Nedïrhorst en toen in het bedrijf van den heer Chr Deasing waaraan hij twintl laar ia verbonden geweest Hier heeft hu groote ervaring opgedaan en speciaal Wat kerkbouw betref en het is daarom alleszins m de lün dat de heer Groenendal als bouwkundig opzichter van de Sint Jan ziin levenstaak heeft fevond en Hst eerste werk waaraan hU medewerkte was de bouw van de K K Kerk te Leiderdorp Toen werd hij bü den heer Detsing uitvoerder en als zoodanig had hU aandeel achtereenvolgens in den bouw van een ketelgebouw an de katoenfabriek te Leiderdorp van een gebouw van de Kaarsenfabriek te deze stede van de gasfabriek te Watergraafsmeer en van het magazijn De Zon alhier Toen werd hy als uitvoerder belast met den bouw van de RK Kerk te Diemen en vervolgens aan de RK K rk te Vlissineen Het wat tijdens tiin verbluf n Vl ssinijen dat daar in 1911 de Jacobskerk afbrandde en toen it de heer Groenendal aannemer van den bouw van de nieuwe kerk geweest In dezplfde stad bouwde hij voor den hetr Dejsilng het kustfort De Ruyter en vervolgens voerde hij als uitvoerder van het Goudsche bedrijf te Vlissingen en in Souburg nog bouwwerken voor groote industrieele bedrijven uit voor de Petroleumen Asphalt My en voor de Maatschappii De Schelde en toen kwam hü in 1916 naar Gouda terug waar kerkvoogden van de Ned Herv Gemeente ten tüde dat burgemeester R L Martens president kerkvoogd was hem tot koster en bouwkundig opzichter van de Sint Jinskerk benoemden In deze functie wer de jubilaris opvolger van den heer H Kleiweg en hem wachtte tevens de voortzetting van de voor ziJn voorganger sinds drie en twintig jaar vervulde taak voor de kerkrestanrattie Het feit dat de restauratie eedt 23 laar duurde en geduren de geheele 2SJarige periode van den heer Groenendal Is voortgezet teekent welk een froot werk dit is Dese restauratie woidt door de Ned Berv Gemeente 7e f met eigen perso eel uitgevoerd Zij staat onder architectuur van de heeren Joseph KuUpers Ie Roermond en nu wijlen W KromboiA te Voorburg en met de uitvoering r m is de heer Groenendal belast Bet la voor een zoo schoon bouwwerk als de Sint Jan Is een verantwoordelijke taak die veel kennis en veel tceWiid n vraagt en het is daarom een plukkige omstandigheid dat de jubilaris er zoo geheel in op gaat In deze yift en twmtig Jaren zUn de h tei omHittingen van de ramen in zandsteen gerestaureerd de kolommen die Ba den Vnnó vanlSSÜ bijgepleisterd Waren vernieuwd de kolommen voor kei oryel onderheid de fundamenten dar kerk verstrekt Bij het Inzetten van geractaureeide glazen had d Jubilaris z9 zorg en wee Jaar geleden toen de CSoodtche glazen ziin uitgenomen en oo veinn plaats opgeborgen had hij ook bij dit werk de leiding Ook de nu in de k k aan te leggen sprenkelinrichting teeen brandgevaar valt onder zün betnotflngen r Zoto ruttlg zijn gang gaand heeft de eer Ckoenendal veel verdienttelijken rlMid verrteht om de Sint Jan tot MeWM fktrie te brengen HQ ia een vaa dto Iguren di til vowlbouwen n Mn deD in voor h t tduwne het enthousiasme vopr huo werk ontleeBen een werk waaraas de Jabilaris d met hart en ziri ge o marra de vordering hem de bevradiginf tchmltt Expositie ïlCantels L stumes japonnen Jioeaén mann Bohli Ineez Med O 894 I5U ONZE BIOSCOPEN Reunie Bioscoop EEN HEMEL OP AABDE Een film waarin Heinz RUbmann een der hoofdrollen vervult is altud een feest Treden naast dezen acteur nog Hans Moser Hermann Thimig en Theo Lmgen dan kan met te meer reden worden gezegd dat er hartelgk te lachen valt Wie de film Een iiemel op aarde Reunie t hoofdnummer voor deze week ziet zal dit ten volle beamen Het viertal is hierin buitengewoon op dreef Het verhaal geeft aanleklmg genoeg voor het ontstaan van tall Ke misverstanden en gebeurienissen ie voor den voor de betrokkenen onaangenaam zijn De situatie is nameluk zoo Pau Heller en z jn vrouw hebben van den vader vgn de laatste een flinke som gelds geleend om hiervoor een landgoed te koopen Paul die componist 13 heeft het geld echter gebruikt om er een operette mee te financieren Als op een dag papa besluit de jongelui op hun landgoed m Lindenau te gaan bezoeken beginnen de moeilukheden Gelukkig faecft Paul een vriend Peter die mderdaad in Lindenau een buiten bezit en dit met een roya 1 gebaar ter oeSchikking van den componist en diens vrouw stelt om schooni pa een goede ontvangst te kunnen bereiden Maar dan blijkt dat een ongeluknimmer alleen komt want op denzelfden dag arriveert ook Peter s tyranniekc tante Adèle Adèle Sandrock £ n zoo kan het gebeuren dat de beide mannen om beurten als eigenaar en entmeesier van het landgoed moetenfungeeren Dat het heel wat moeitekost om dit stuivertje wisselen vol te louden voor een zoo bijdehanden papa en een zoo bemoeizieke tante is zonder meer duidelijk Als men daarbij bedenkt dat de veelgeplaagdecomponist te midden van deze verwarring ook nog een wals voor zijn perkte moet omponeeren zal men begrijpen aat men aan déze film alstoeschouwer vtr genoegen kan beleven Geli l de hptrokkenen jkt de wals gebore onder zooveel narigheid tt ces en oe operette eveneens Dus komt alles weer in juiste banen en kan het bedrog to opluchting van allen worden opgehelderd Öp het tooneel of liever aan het plafond daarvoor verricht Willy Hubert haar acrobatische toeren aan da trapje haar wandeling langs het plafond eea buitengewone prestatie bezorgde velen rillingen eiy haarzelf een wai m applaus In het voorprogramma vindt men e belde Journaals VOOR GOED BEHANGWERK Schouwburg Bioscoop HU EN ZUN TTPISTE Ing Med O 8f7 De hoedjes die in Hij en z n typiste worden gedragen zön niet van de laatste mode en hetzelfde kan men van de film zeggen die nog eens terugbrengt naar de periode van de klucht waarin verhaald wordt van als graven en gravinnen vermomde lieden met uittHindiga manieren en van verrassende tltuatlea van een vreemden man In m n bed met spannende dracfpartijen 0 MUncii Der nmtiek Welst Ferdl it Uit vroeger tüden DE 60DDSCHE CODRANT aiEljDDE 75 JAAS GELEDEN Met leedwezen zien wxj ons verpligt mede te deelen dat de veeziekte zich vertoond heeft bü het vee van e i landbouwer aan de Kam nelksloot onder deze gemeente Voor alsnog schijnt de ziekte niet kwaadaardig daar de drie aangetaste runderen nog onder behandeling zijn M JAAB GELEDEN In de te Stolwykersluis gehoud i vereraiigde vergadering van het dijkcollege met de hoofdmgelanden van de Krimpenërwaard is de begrooting van het hoogheemraadschap dienstjaar 1881 92 goedgekeurd en vastgesteld tot een bedrag van ƒ 62 771 95 aan ontvangst en uitgaaf De omslag i er hectare belastbaren grond is bepaald op ƒ 3 50 IS JAAB GELEDEN Oe commissie welke in de bijeenkomst tm kantore van de Kaarsenabriek werd geconstitueerd om te trachten de voor een volks en schooload nog benoodigde 1 2S K 0 welke na de toezegging van ƒ 25 000 van commissariawn der Stearine Kaarsenfabnek oog aan de begrooting ontbraken bijeen te brengen heeft daartoe bü velschillende mdustrieelen pogingen gedaan Oe commissie heeft als resultaat van haar pogingen kunnen roededeeloi dat thans 11 500 zijn bijeen gebracht waaronder een gift van ƒ 6000 van de Spaar en Hulpoanfc vaii het NutadetMTtement Gouda Er ontbreekt dus nu nog 13 500 De inq ecteur der directe belattingen invoerrechten en accijnzen de heer F P Wethmar wordt met ingang van 1 Mei a s overg laatst naar de 2e afdeeling standplaats Utrecht en de inspecteur te Enschedé de heer J R Tijssens overg laatst naar Gouda de hoofdrolspeler en hij mogefdan bepa ald geen jonge schoonheid zijn z n lachende typiste heeft toch een zwak hart voor den van welgedane zelfvoldaanheid en zelfingenomenheid stra lenden varkenskoopman met kunstzin nigen aanleg als zoodanig hij met veel ijver maar met weinig resultaat de operazang beoefent Z n zwak voor voornaamheid inspireert hem tot de advertentie waarin hij als groothandelaar chique type met uitstekende manieren kennismaking zoekt Oe rozen z n het herkenningsteeken bij de door de typiste in scène gezette ontmoeting en dan begeeft Weiss Ferdl zich op het glibberige pad naar het geleende huis van de pseudo gravin waar zich inmiddeb de knecht en de keukenmeid plus aanhang hebben uitgedost tot lieden der groote wereld en men begrijpt dat het diner in een sfeer van gemoedelijkheid en hartelijkheid verloopt Enfin het illustere gezelschap kan niet blijven kUnken en gaat züns weegs maar de gevierde gast mag m de leege woning blijven slapen De werkelijke bewoonster komt thuis en het g ellige partijtje schiet spelen van het tweetal in vreemdsoortige kleedy eindigt op het pohtiebureau waar het Tippfrattlem zooals de titel zoo grappig zegt den ontgoochelden en gewezen minnaar uit de misère komt Jialen om hem dan maar definitief onder haar hoede te nemen Het voorprogramma brengt de beide Journaals en een firma twee acter klucht Helden der woestyn die een prachtige verzamehng nonsens met goede nouvailles biedt en uitbundige vroolijkheid geeft Alzoo een luchtig programma Uw HOEST zal snel verdwijnen als Qlj direct Akker s Abdi siroop neemt Gij zult dadelijk de gunstige werking ondervinden van de vanouds berroefde geneeskruyden waaruit Abdijsiroop in hoofdzaak bestaat thans door den bekenden Apotlieker Dumont nog versterkt door nieuwe snel werkende toevoegingen Daardoor is nög meer dan vroeger nu KKrsAbdijsiroop hat bapraelde heaaHjanaaamiddal Ingez vied G903 20 Thalia Theater DE MISDAAD VAN FAMtEANI Thalia brengt deze week met J e misdaad van Fabreani een knappe detectivefilm waarin de zeer talrijke verrassende wendingen de spanning steeds meer opnemen maar tevens de zaaK zoo verward en gecompliceerd makeuj dat oplossen schijnbaar onmogelijk wordt De oplossinc die uiteraard toch komt is mogelijk van al de verrassingen die gebracht worden wel de grootste daar er den toeschouwer uit blijkt dat hij de misdaad zelf heeft zien plegen Stellig dus een vesnuftig gevonden origineele intrige Het filmverhaal begint met een feest een atelier fuif door een schilder georganiseerd De gedragingen van de meest gevierde vrouw op dat feest de charmante Eveline Tiedemann brengm een sfeer van geheimzinnigheid die nog toeneAnt als de eigenaardige figuur van Fabreani een musicus ten tooneele vetrachijnt Spannend wordt de geschiedenia wanneer Fabriani tijdens het boottochtje dat op het feest volgt plotseling onder verdachte omstandigheden overlijdt Bijna alle deelnemen blijken verdacht te kunnen worden een tracht ar te vluchten wat min of meer als een bekentenis yan ichuld kan worden opgevat een an er blijkt Fabr ani s handteekening onder een wissel te hebben gezet ean derde wordt betrapt tb hij da tMwri a veimachMflfl n i Voor Aideel ngen A B an Ot Firma BEKOUW MIJNSSEN Haarangracht 124 Amsterdam C Telefoon 48871 Voor AfdaaOng Ei Firma TOLLENAAR WEGENER RoUn 75 79 Amslardam C een Tafefoon 4200 woning van den musicus binnendringt enz Het sterkst onder verdenking sUat Eveline zelf en als bü esn huiszoeking aan Fabreani toebehoorende voor haar moeder compnn iteerende brieven gevonden worden lijkt haar positie hopeloos De sensationeele ontknooping is echter zeer bevredigecd Er zit een goed vaart in deze film een andere verdienste er van is dat tijdens de afwkkelmg van het geval de gewone gang van zaken daar buitenom niet stilgezet wordt waardoor men als afwisselend intermezzi esri ge fraaie ballet scènes te genieten krijgt Ook het spel valt te loven Dorothea Wieck speelt met veel gevoel de rol van Eveline s moeder terwijl Karin Hardt de doortastende opofferende m het nauw gebrachte Eveline meesterlijk weergeeft Harald Paulsen slaagt er uitstekend in de vlotte vernuftige speurder zoo uit te beelden als men dier zich voorstelt Ook de overige rollen zijn goed bezet Vooraf draait o m een vroolijke Tobis kurzfilm Kristel of Forcelein met Hana Brausewetter in de hopfdrol Bond van Kaasproducenten DE HEER Jr DK GROOT BEDANKT AL7 BESTDintSLID De heer J de Groot te Berken woude heeft bedankt als bestuurslid van den 3ond van Kaasproducenten Dfi heer e Groot is mede oprichter van den bond en is van de oprichtmg dus meer dan 25 jaar secretaris en vele Jaren ook penningmeester geweest In de vergadermg van het hoofdbestuur is besloten de functies van secretaris en penningmeester nu te scheiden Als secretaris werd gekozen de heer P A Voorsluys en als penningmeester de heer W C Molenaar In de plaatsen van den afgetreden heer de Groot en van wijlen den heer D van X eeuwen te phen a d Rijn werden als leden van het dagelijksch bestuur gekozen de heeren D BI Binnendijk te Alphen a d Rijn en L Broaren te Lekkerkei Burgerlgke Stand Oebewn 19 Maart Grietje Dieverdina d van J G Print en J Rehtders Knigerlaan 32 Haart Margaretha Haria Geertruida d van F A Ovei amp en G van Kooten Karefcietstraat 60 Johanna Frederika Sophia d van M Steenbergen en C Brem Utsellaan 13 Maart Teuntje Janny Johanna d van M J van Vliet en O AretToUenstraat 56 Ondattroawd 21 Maart C W van Hasselt n M A Pannevis O Bakkene en F Verbocmt J van der Kolk en B den BreeJen J de Jong en B B de Booy J A Stampt en J G Verwaal N Kazer ot A van Dort A Heemskerk en Q J van der Meer B I ngkaak an M C Wannenhoven Admlnlttrati Aiirast ni Voor Afdealingan A B an Di Javastroat 76 Den Haag Telefoon 11 30 41 Voor Afdaalingan C an li Gr Hartoglnnelaon I Dan Hoog Talafooil 33 51 40 Voor Afd E an D III voarhilgan i Gebr V BUREN Rottadam Maant 106 Tel 34572 Ing M d O BH 1S7 w AT g AAR ANNEER I Schouwburg Bioscoop aij en zijn typiste Met Weiss Ferdl en Charlotte Ander Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 4 uur Thalia Theater De misdaad van Fabreani met Karin Hardt Dorothea Wieck Karl Martell en Ivan Petrovitch Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag van 3 30 uur Bennie Bloseoop Een hemel op aarde met Hemz Rtthmann Hans Hoser Herman Thimig en Theo Lingen Op het tooneel Willy Hubert acrobatiek Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Roode orchideeën 22 Maart 7 nnr Kunstmin Uitvoering mondaccordeonver Crescendo met medewerking van zang en showensemble De lustige zangen na afloop bal Blaart 7 nor Coneordla Feestavond gymnasiastenvereeniging Utile Dutct Maart U l anr Markt ConcertS S orkest biJ ongunstig weer in de Schouwburg Bioscoop Maart U nor Da Zalm Openbare verkooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg Haart S M uur R K Leesveraanigiiig Kaarten biljartavond KatholiekeJongemannenvereeniging Gonzaga Maart nar Stadbnla Openbara aanbesteding herstellen van walmuur langs Turfmarkt Haart IM qar Geref Kark Spreek beurt da J P C ten Brink LiJdenamedltetie 2 Maart 7 J u Ned Geref Oaneanta Spreekbeurt cU Joh van Welzen 26 Maart S nnr Daniël Cursus E H B O 28 Maart v Oesthsvoi 16 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 27 Haart 7 nnr B K Leaaveteenlgliif Bridge drive voor de leden der socineit volgent Scheveningtch systeem onder leiding van den heer L Heinemaim M aar Vrije vgrilaiiha e Bijbellezing en bidttond n Haart 7 M aar Vrije Gemaenta 27 Blaart 7Jt var Lager des Hdli Heiligingtsamenkomtt t Blaart LM unr Terrein Openbaar Slachtbnli Algemeene keurmg van trekhonden en hondenkarren ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zün van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te conculteeren de doktoren P de Boer Gouwe 1 9 teletooa 2273 en C van Elk Kattanaingd 7 telefoon 3M1 APOTBOCfBRffiMBNSZ Steedf geopend dat naditi aUiés voor recepten Apotheek E QtMuIaV Uaen Lang nendeweg 9