Goudsche Courant, zaterdag 22 maart 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 22 MAART 1941 Vjn 10 uur da J 1 Simon OüiKatheHtta K k V m 10 30 en n in 490 uur pastoor G P Giskefc Oeral Vjn 10 n m uur Os X P C ten Brink Woensdag a m f JO uur jds J P C ten Briiik Lijdensmcditatie Geref OaaMente Vjn 10 en n m S uur da A de Bloii Chr QettL Gemeente Vjn 10 en n m S uur ds A Didwis Boeteen Biddag Nid Geref Ceaieenie Vjik 10 en n m 8 uur da Job van Vfeim Woensdag njn 7 30 uur ds Jofi van Welzen VrtJe vaiMtelisehe Gemeente V m 10 n n m 6 30 uur da H C Leep boete en bededag voor den nood der tijden Donderdag n m 7 30 uur BiibeUedng en bidstond Ver VUTtiB N m 5 uur ds G A Pott van Rotterdam Leger des Bei V in 10 uur Heiligingsdienst N m 3 uur Muziekfeest Njn 7 uur VerloSsingssamenkomst Alle samenkomsten onder leiding van majoor J Sniael die vergezeld is van het muziekkorps van Rotterdam I Donderdag n m 7 30 uur Heiligingssamenkomst Totaal voorloopig 6 a Het eerste bod van A SC Gouda I had wit Voor den wedstrijd Waddinxveen A S C Gouda I werd de partij Wl Van Vuuren A de Zeeuw beslist in het voor deel van den heer van Vuuren waardoor de stand thans 4 2 voor Waddinxveen is Messemak er Voor de winter competitie van Messemaker werden de volgende wedstrijden voor de tweede groep gespeeld i F P Oomens A Hey l m F Eynwachter W de Jong H H AJS C Good Bü A S C Gouda werden in verband met den wedstrijd tuaschen bet eerste en tweede tiental geen wedstrijden voor de huishoudelijken wintercompev tie gespeeld SPURT VOETBAL Gouda krijgt leidende Overmaas te gast KANSEN OP BBB8TEL VOOB O NJIU EN GJS V Derde van Geada voor het kampiocBsebap Vrijwel alle hens komt Zondag aan dek De belangrijkste gebeurtenissen zijn op het Gouda terrein vastgesteld waar het eerste elftal hoog bezoek ontvangt en het derde het lumpioenschap kan beBalen Got s eertte speelt tegen het leidende Overmaas en dat is al menig seizoen eoi pittig partijtje geweest hetzij dat nu eens Gouda dan weer Overmaas runner up was hetzij dat beide candijjaat voor de bovenste plaats waren Nu geven de Rotjterdammers den toon aan en Gouda mag dan ditmaal niet in de topgroep huizen zü zal het haar tegenpartij heusch niet gemakeluk maken en steÜig zullen de gasten er voor heben te weiden om CHOCOLADE en SUIKERWERKEN KWALITEIT I muntuftdoor SMAKELIJKHEID I BONERA GOUDA Bl iedsren Balden vialcslier varfcrl gbaar zien Ongetwijfeld was het een emoüoneele dag voor haar geweest De tijding om troit den dood van baar eenigen bloedverwant de merkwaardige erfenis welke daaruit voortvloeide de herinneringen aan een tragisch verleden het opduiken van den exotisctien ketting en de hi he briefje vervatte waarechuwing wellce als een dreigeTient klonk dat alles was zeker wel m staat geweest het meisje uit haar evenwicht te brengen Daarbij kwam dan nog de onbekende briefsciirijver die zoo plotaeling uit loge 8 verdwenen bleek te ziJn Maar was die onbekende werkelijk alleen maar verdwenen Neen er moest ieta met hem gebeurd zijn Jim Fox kon we raden weik lot hem getroffen had Als Jim nu maar eindelijk kwami Op dit oogenblik trad Bratt de bilUothec binnen Hunter liep op hem tbe maar de inspecteur sneed elke vraag bü voorbaat af Fox zal direct wel komen en ualles vertellen mr Hunter Dat waseen akelige geschiedenis hi het Monico Theater De beo blü dat mlsa Dott er nieto van heeft bemerkt Hebt u de Jonge dame aaar huis gebracht Bob knikte Fox rertelde me dat u dat gestolen halssnoer vanavon van een opIniopstér Iisbt gekocht vervolgdeBratt Eea onderlinge gesdiiedenis waar ik werkeiljfc geen touw aan lun vaathnoopen Doet u mii tea genoegen en vertelt u my het gebeurdeoog eens BOiien e eroe ekSK IfSf tt geleekt Ja étn4 t tokalen vw de jMnbeie luiere ehool C ua de A O 6 VrQe traat hoofd de beer S Jarine ww gitteren een kleine tentoonttellbig geerganiieerd van bloeiende Ijolgewa en die door de kinderen gekweekt waren In samenweiting met de udercommisiie had het personeel der ctiool in November van het vonge laar aan elk der kinderen drie tulpenbonen en Mn h3raci tenbol ter vertorging mee naar hui gegeven Giateren kwamen de kinderen met het teiultaat voor den dag Velen hadden rachtige bloemen weten te kweeken et de kleine expositie bood dan ook een kleurigen en fleurigen aanblik Natuurlijk waren niet alle bloemen even mooi er was er wel eens een doodgegaan of geel geworden of niet nltgegroetd uitgebloeid maar ever het algemeen was de uitkomst toch meer dan bevredigend De oudepcommissie had een aantal inijzen beschikbaar gesteld alsmede een groot aantal troostpryzen Een i ury uit het onderwijzend personeel leeft de bloemen één voor één beoo deeld waarbii er in de eerste plaats op gelet werd of alle bollen tot ontwikkeling aren gekomen De volgende prïjzeo werden toegekend klasse l Hennjr Bak Ie prijs Wjniie Bakker ie pr Tnidi Smit 3e priis klasse 2a 1 Dirk DepJen 2 Hanny Verscbut 3 Kees Luynenburg klasse 2 b 1 Joopje Bakker 2 Wim I angenberg 3 Grectje van den Berg klasse UI 1 Rietje Reus 2 Annie Weck 3 Annie Danens klasse IV 1 CpT Westergaard 2 Helly van Gooswilligen 3 Corry Boot klasse V 1 Bep Spruyt 2 Nel de Jong 3 Nelly Blotkamp klasse VI 1 Cor Baas 2 Alie Meems 3 Jobny van der Kind 4 Ceme de Graaf Ctasfticale vereeniging Kinderzorg der Ned Herv Gem opgericht ▼ EBZOBOINO EN OFVOEDINO VAN BVLPBEBOEVENDE OF VERWAA9 LOOSDE MINDEUABIGEN Onder voorzlttersctiap van ds H van Pijken had Donderdag in het Blauwe Kruis alhier naar het Predikbeurtenblad meldt een vergadermg plaats van afgevaardigden van diakonieën der Nm Herv Gemeente uit de classis Gouda ter definitieve oprichting cener vereen iging Kmderzorg in de classll viouda tot welker oprichting icedsi vóór Mei 1B40 in b gmsel betloteé was Nu werd het noodige verricht om deze belangrijke zaak l ar beslag te doen krijgen Reeds 26 gemeenten sloten zich aan en zegden hunne medewerking toe Het doel dezer vereeniging is in de etatuten waarop nu de goedkeuring der regpering zal worden gevraagd aldus omschreven De vereeniging stelt zich ten doel de behartiging der belangen en de tijde J ijk of duurzame verzorginp en on eling van hulpbehoevende of verwaarloosde minderjarigen inzonderheid van dezulken die volgers art 2 van he Algem Reglement der Ned Herv kerk tot die kerk behooren Zij beoogt overeenkomstig de H Schrift naar de beginselen der Ned Herv KCTk aan deze i deren cere Ohristelijke opvoeding te verstrekken Tot ledden van het bestuur werden ge ozen allereerst de leden der voorloopige commissie te Zoodra de goedkeuring der regeering verkregen is kan deze nuttige arbeid die reeda in vele deelen van ons land zooveel zegen heeft verspreid ook in deze classis een aanvang njmen GEEN SPREEKUUR De inspecteur van het lager onderwijs in de inqiectie Gouda is verhindtfd a s Woensdag Spreekuur te houden FEUILLETON Nadruk verboden GIPSY DOn ERFT EEN GEHEIM W Gipsy Dott itak haar hand uit naat de telefoon Ze wilde Bob Hunter opbellen en hem verzoeken onmiddellijk elkaar ergens te ontmoeten Ze moest hem ieU vragen dat haar als een last op baar schouders drukte Maar dan vervloog de stemming welke haar dit voornemen ingaf Zuchtend sclioaf xe het toestel van zich af Ze ging naar het raam en keek naar buiten De klefaie tuin lag in volal iRi duisternis Aan den hemel flonkerde even een ster welke echter weldra achter zware wolken schuil ging Wederom welden tranen in Gipsy s oogtn HOOrDSTUK 5 In de nabijheid van den wolkenkrabber waarin de J anlare was fehuiseaet bevond zich een kleine club w iks bijna uituluitend door pcnmnenschan werd bezocht Er warn slecht tnkcle maar kaïolg gestoffeerda vcrtrakkan een goede bOBoth SB wat van niet tm onder chatttn betetiunis was men kon r op elk uur van da dag sa dai Politierechter te Rotterdam VilBKD VLEEgCai ZONDBB BON De politierechter heeft gisteren veroordeeld tot f 90 boete sttbiidiair 20 dagen heditenis een S5 arigen winkelier te Gouda die op 4 Januari jl drie k g vailMnsvIeeech zonder bon had gekocht Dit vleeedi was voor hem gekocht door zijn 21 jarigen magazijnbediende evene s te Gouda woonachtig die er mede was aangehouden op d n Nieuwe provinciale verkeersweg toen hü in gezelschap was van den man die het vafkensvlecsch had verkocht Het was een 33 iarige koopman uit Moordrecht die het varken had geslacht Bü de aanhouding van beide man nen hadden zij beweerd het vleesch op den weg gevonden te hebben Latsr na hun opsluiting waren zij er toe gekomen de waarheid te zeggen De magazUnbediend e werd veroordéaeld tot ƒ 20 boete subsidia r 10 dagen hechtenis terwül de Moordrcchtenaar er met ƒ 5 boete subsidiair 5 dagen hechtenis afkwam omdat hij reeds voor deze clandestiene slachting de vorige week van den rechter f SO boete li i gekregen Vier gemeenteliike groentenwinkëls VERKOOP VAN OPGESLAGEN VOORRAAD VAN 100 000 K G Van gemeentewege zyn in verschillende stadsdeelen houten noodwinkels voor den verkoop van groenten ingericht Het zijn er vier gevestigd op den Kattensingel aan de Westerkade op de Jeruzalemstraat en in de Johan de Haenstraat waar acht verschiUenae soorten groenten tegen lagen prqs voor het publiek verkry baar zijn Het betreft hier den uitverkoop van een in het najaar ten behoeve van de voedselvoorziening van de bevolking door de gemeente uit voorzorg opgeslagen voorraad De groente is echter niet noodig geweest en zij wordt thans verkocht Jr totaal is het een voorraad van ruim 100 000 K G die voor kostprijs van de hand wordt gedaan zoodat de gemeente geen schade en het publiek een voordeeltje heeft De gemeentelijke groentenwinkëls dragen een tydelijk karakter en verhoogen alleen den voorraad Is deze uitverkocht dan worden de winkels gesloten ZONDAG 23 BiyCART Remonatr Kerk 10 30 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver V Vrijz Hervormden Vjn 10 30 uur ds H van Ewijck Terwolde V m Predikbeurten Ingez Med O 833 TO nacht een behoorlijken maaltijd krü gen Hier was Jin Fox stamgast Toen Bob Hunter de conversatiezaal van de club betrad was zijn vriend nog niet aanwezig Ook inspecteur Bratt had zich nog niet laten zien Bob ging naar de bibliotheek om daar op het tweetal te wachten In de boekenkasten stonden tallooze werken welke men kon naslaan Htj nam er dat deel van eco encyclopaedie uit dat de letter H behandelde om te trachten ieta meer van Honoloelee te weten te komen Wat hij daar las was echter nieta nieuws Honoloeloe was de hoofdstad en tevens de haven van de Hawaii eilanden een op de hellingen van vulcanische bergen gelegen mooie tuinstad De haven Pearl Harbour was een aanlegplaaU voor alle acheepvaartlijnen op den StUlen Oceaan En Waikiki met het berofj de strand en niet minder bek badleven behoorde eveneens tot loeloe Dat alles bad hij al op school geleerd In Waikiki stond het huis dat Gipsy Dott van haar grootvader had geërfd Bob Hunter zette het boek eenigszins teleurgesteld weer op zijn plaats en verviel in een pessimistisch gepeins HiJ maakte zich ongerust over het maifje dat hij Kef had Gipsy had gewoonlijk niettegenstaande haar tenger uiterlijk in het geheel gttf last van aanvallen van zwakte Wat mocht dan wel de oorzaak ziJn geweest dat z er vanavond piotseUng zoo bleek en ziek bad uitge V B yï4 e 11 n g lIe Uaaie D W S SparU i i DJI C tGooi 1 A D O D P C K F C Hennes v J 1 7 Feyénoond Stonnvogel A f deeling II Ie klasse V S V C v v 8 4 B F C Haarlem 0 6 Ajax Blauw Wit 0 0 Hennes V U C S 4 Afdeeling m Ie klasse Hengelo Enschede l 4 Heracles Tobantia 3 2 Afdeeling IV Ie klasse M V V B V V 1 2 Limburgia Roermond 2 2 Juliana N A C 1 1 Willem II P S V 1 2 Noad Helmond Eindhoven Loi ga O I Afdeeling V Ie klasse Be Quick G V A V 1 0 Leeuwarden Veendam 4 2 H S C Velocilas 0 2 Achilles Sneek 3 3 W V V Heeren veen De vermelde uittlagen geven het resultaat aan van het eerttt trtjlen tusschen beide clubs Laat nu d nieuwe STALENBOEKEN bthanu in t t R m D mmtk fn cirkal op de kaft OR zicht komen Vraag vooral de bookan no 48 49 en SO I I Woninginrichting Fa B de Jono IMI fouwiw nuF asn Ing Merf O 900 24 Het eerste bord van Iilessemaker i had wit Bij A S C Gouda kruisten het eenrt en het tweede tiental de degens Het eerste tiental nam een 5 3 voor sprong A aC Jouda H kreeg een pion voor Hieronder volgt de gedetailleerde uitslag A S C Gouda I A S C Gouda nA de Zeeqw A v d Berg uitgP Spieringshoek J Tom l ö H v Leeuwen A M NleveJd 1 o Q de Bruyn Ml Lugtenburg P Lafeber O v d Ham J de Bruin A P M Lafeber H Spruit A V d Laan A V Maaren M Bennlnga K Homis A Vermeer ven en ook de mede gegadigde Overscfaotje dit team bij Waddinxveen H heeft goede vooruitzichten Twee concurrenten ontmoeten elkaar bü ITNIO VEP waarin de thuisclub de kans maakt R V C kan op het goede pad voortgaan In 2B is voor Olympia IV dat nog een kansje heeft winst te verwachten Het op na laatst staande Woerden lU kan zich uit de veeten maken 1 0 1 4 0 1 i n 0 1 uitg W G NieuwveM W v d Hey Van de derde klasse pretendenten kunnen in de A groep E S T O en Bodegraven de overwinningenreeks opnieuw vergrooten In C zCn er belangrijke partijtjes daar ontmoeten de vier gegadigden elkaér twe aan twee met de wedstrijden Lekkerkerk TV U N I O II en Ammerstol III Oudewater n Handhaaft het leidend tweetal Lekkerkerk en Oudewater zich dan wordtde kampioensstryd tot een tweekamp teruggebracht SCHAKEN m Verwoede clubkampen in Schaakkring competitie EfatSTE TIENTALLEN VAN MESSEMAKFR EN A S C GOUDA HANDHAVEN ZICH Voor de bekercompetifie van den Goudschen Schaakkring zijn zoowil bij Messemaker als bü A S C Gouda twee tientallen van dezelfde club tcgep elkaar in verwoeden kamp gewikkeld geweest Bii beide clubs wisten de eerste tientallen ondanits de voorgift gaven de overhand te houden Messemaker I gaf tegen Messemaker lil en paard voor en wist een 6 1 4 voorsprong te nemen De uitslag is Mesaemake I Messemaker III P Roggeveen A H Kulik 0 1 T 4 Jaeer W Boswinkel afgebr S C Kramer W v Geelen 1 0 C Hooymever A v d Vlist V4 4 B A de Mmk v d Pool 1 0 T Reneman A R Smit 1 O B A de Jong A Vente 1 0 T V d Kaaij N Hoogendoom 1 OJ M Naerebout M Novack afgebr H Meijer F v Katwijk 1 0 de winst die volgens den stand binnen hun bereik ligt te bpeken Voor het derde elftal is het oogenblik daar dat het de kroon op ziJn prachtig werk kan zetten en den eeretilel behalen Martini II komt te gast en ongetwijfeld zijn de roodwitten bij machte de twaalfde ochtereenvolgende en daarmede de beslissende overwinning te JniDteeren WATEBPOLO Wintercompeéftie zwemkring Het resteerend programma van de wintercompetitie van den Zwemkring Gouda heeft eenige wyzigWgen en eenige aanvullingen met e rdër uitgestelde wedstrijden ondergaan De nog te spelen wedstrijden zijn ala volgt vastgesteld 25 Maart Boskoop H G Z C IV De Gouwe 4nfhoey en 1 April A Z C lil Boskoop H G Z C A Elfhocven 8 April Elftioeven Boskoop G Z C B G Z C A 15 April Boskoop II A Z C Hl 22 Apnl Boskoop G Z C A G Z en P C Boskoop IL De standen zijn thans f l Van de andere eerste elftallen heeft Olympia in Woerden een zware taak De Olympianen zyn er momenteel uitstekend in maar het zal toch een heele toer worden zich tegen Woerden dat ot de pretendenten behoort te handhaven Voor O N A kan de zon van het suces weer gaan schynen Het team speelt op eigen terrein tegen de hekkensluiter O V V en dit is een gunstige gelegenheid onder de nederlaagreeks een streep te zitten Totaal voorloopig 8 4 IH Nu de concurrentie vergroot is komt het er voor G S V op aan weer aan de winende hand te geraken Onze stadgenoten ontvangen Wilhelmus en wel is dit lang geen gemakkehjke tegenstander in eigen bmgevmg moet GS V toch de tas kunnen Wijven Na vele weken rust is ook D O N K weer van de party Er is een uilwedstrijd tegen Moonb echt vastgestekl en t is te doen daarin winst te boeken waartoe de geelwitten nu hun papieren wat gestegen zyn zeer zeker hun beste beentje zullen voor tten Afdeeling A GZ C B 7 6 0 1 G Z CA 5 4 0 1 Elfhoeven 5 2 12 De Gouwe 1 1 1 5 Boskoop 6 1 0 J5 12 8 5 3 2 2ft 10 14 5 7 12 23 10 19 AZ C m 4 Boskoop II 2 GZ en P C 5 G Z C rv 6 Afdeeling B 2 1 1 1 0 1 2 1 22 d 3 5 2 5 4 7 7 4 i3 11 11 8 10 Ongecorrigeerd ZWEMMEN De beste behandeling isi endar de wol eans flink Iranipiroeren en dria maal daags eef AKKBtTJE AKKERTJES bevenleren t n loarsto het rweelon Soon de koorts tegeiyvoi rijven hst ellendig jpiin aen ds inActie snel en roiidigl AKKERTJES i snelle king bsrèemd Vaak no Jmoar nog nooit workjng gsëvsnoard Van de reserves speelt p N A Tl andermaal in Den Haag ml tegen Celentas II nummer laatst De Gouwenaars heben zich zoo pas tegen hun concurrenten zoo kramg geweerd dat vertrouwd mag worden d t zy ook nu aan het langste einde trekken In de derby Olympia II O N A Hl heeft de thuisclub de beste papiertn Voor G S V II zit er in de ontmoeting buitenshuis tegen Xerxes IV weinig perspectief Vencliiliende belangrijke vartijtjea ii Oaderafd 1 om bun kinds wsr EXAMENS ZWEHONDERWUS VAN DEN N ZA De voorjaars examens ter vericrijging van het diploma van zwemopderwijzer es zullen eind April en begin Mei Worden gehouden Zij die aan deze examens wenschen deel te nemen dienen voor 18 Apnl het aanmeldmgsformulier in te zenden fnlichtingen en aanmeldingen bij deo secretaris van de exomencommissie M Boom Overtoom M5 tel 80174 Amsterdam W y Ob eK AKKERTJE s aat t Kksr msric Uw garantiel mms ken pHnsn griep nors dagsn In de OnderafdeeKng hebber de leidende elftallen in de eerste klasse oede winstkansen Moercapelle plooit iet bij GS V Ill wel en Stolwijk kan thuis tegen Nieuwerkerk de baas blyven Een belangrijk partytje is D O N K II Groeneweg tussctien staartoloegen waarin D O N l de gelegenheid heeft den inzet te behalen en tevens de laatste plaats te verlaten Bergambacht krijgt het thuis tegen Gouda rv niet gemakkeliik maar is toch favoriet en mede heeft Gouderak II dat O N A IV ontvaigt de beste treeven In de Overgangskla ssc li er voor HaasUecht II in den thuiswedstrijd tegen Dilittant II een kanjje de positie te verbeteren KakM a stitiTers Ing Med G 904 40 rt De in de spaniiende 2e k assa A aai de spits gaande Woerden reserves kunnen zich bij DONK III hanaha te hebben behoord tot de eigendontmeo van haar grootvader En wat heeft de man uit loge 8 met die heele geschiededs te maken Fox Dat weet ik voorloopig zelf nog niet Tóen Bob Hunter en ik vanavond Gipsy in huar kleedkamer bezochten liet ze ons het briefje van dien onbekende zien Ik lieb het aan jou gegeven Nu heb je dus evenveel dradenvan het geval in handen als w Bratt I Maar zouden jullie me nu eindelijk niet eens willen vertellen wat er met dien onbekende is gebeurd vroeg Bob Hunter Nog even geduld Bob je zult direct alles hooren Luister eens Bratt il beb een idee Onderzoek toch eens of de in het slot van het snoer verborgen waarschuwing en het anonieriie briefje van den onbekende uit loge 8 door dezelfde hand zijn geschrevrai Bratt lejde de beide epistels naast elkaar op tafel Drie hoofden bogen zich er over heen Het schrift lijkt aleU op elkaar vond Bob Hunter Maac de brief is met eervwdraaide hftid geschreven concUideerde Fox Dat kJar tljn gaf Bratt toe maar h sclirift vertoont toch geen dtele overeenkomst met l et Icarakter van de letters van de waarschuwing Beide stukken zijn niet door denzeUden persoon geschreven Wat is bet bewijs voor die bewering mijne heeren iWofdt o rtwi 4 l dan tot Hunter Aha daar komt bij emdelijk Jim Fox was het zaaltje binnen gekomen Hij liet zich in een fauteuil vallen en stak dm brand in zqn onafscheidelijke piip Ziezoo en vertel nu maar eens op Bratt De inqiecteur maakte een afwerend gebaar Van mii krijg je geen woord te hooroi voordat je mij alles verteldhebt wat jij weet beste jongen Daarvoor had ik je verzochtnaar het theater te komen Bratt Dat de gebeurtenissen mijn nnededeelingen achterhaald hebben is niet mijnschuld Het voornaamste weet jetrouwens al Het gestolen halssnoer heb ik je ter hand gesteld mitagaders het briefje dat we in dat eigenaardig samengestelde slot vonden Hunter heeft je zeker Intusschen al zijn belevemasen met Mattia Brander verteld Ik behoef daar dan alleennog maar aan toe te voegen hoe missDott in de zaak verwikkeld is geraakt Zij heet eigoilijk Maria Henrlètte Dotting en is de kleindochter van een zekeren Frederik Willem S anenburg eoi Nederlander die kort geleden in Honoloetoe is overleden Hij heeft Gipsy Dott zijn huis in Waikiki nagelaten Deze m ededeelmg ontving zij vandaag van het notariskantoorvan mijn oom De mysterieuxe ketthig welke bij Tobias Fox is ontvreemd maakt eveneens op de een of andere manier deel uit van de nalatenschap Mis Dott herksBde hem als In korte bewoordingen berichtte Huntar van zyn wandeling door de stad zijn toevalhge bezoek aan éax winkel van Mattia Brander en het verhaal dat de oude vrouw hem had opgedischt Die tïattia Brander is een zeer ongunstig bekend staand type zei deinspecteur toen Bob aan het eind wasvan zijn relaas Ik kan maar nietbegrijpen waarom ze u dat snoer verkocht Harris Frank heeft het ding gestolen dat staat vast Maar wat bracht die vrouw er toe zich aan ernstig gevaar bloot te stellen door dat gestolen dmg zoo kort na het plegenvan de daad aan u te verkoopenT Daar heeft Fox zich ook al over verwonderd We u welken indruk ik van de zaak gekregen heb inspecteurf Ik had bet gevoel dat de vrouween of anderen persoon die in den winkel verborgen was een loer wilde draaien De scherpe oogen van den politieman keken Hunter onderzoekend aan Hoe komt u aan dat ideeT Daar kan ik geen verklarmg voor geven Ik had zoo het gevoel In ieder geval had die vrouw Brander ietaboosaardigs triomfantelijka over zich toen ze me den ketting overhandigde Bratt ging niet verder op deze veronderstelling in Hij nam een stukje papier uit zyn sak en bekeek bet aandachtig Het was het briefje d t Jim in liet slot van het halssnoer bad gevnsdcB r Fes is roe nog e n verklaring attuldig tei bil meer voor lichzeU